ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 กลุ่ม ปัว1 1. เด็กชายชวรัชช์    ปัญญาวงค์
2. เด็กชายวรภัทร    ปัญญาภู
3. เด็กชายธิติวุฒิ    จิรนันทนุกุล
1. นายบุญนาค    ไชยศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สพป. น่าน เขต 2 กลุ่ม ปัว 3 1. เด็กชายชนาธิป    หงษ์บินมา
2. เด็กชายวชิรวิทย์    นิลคง
3. เด็กชายธีรวัฒน์    อุทุมพร
1. นายสมพงษ์    จิตอารีย์
2. นายสำราญ    สุมทุม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................