ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 757
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 กลุ่ม ปัว1 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    พรสมประสงค์
2. เด็กหญิงบุญยาพร    ใหม่วงค์
3. เด็กหญิงนิชาภัทร    แปงเครื่อง
1. นายบุญนาค    ไชยศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 กลุ่ม ปัว 3 1. เด็กชายธนวัฒน์    ผ่านพรม
2. เด็กชายธนากรณ์    สายสว่าง
3. เด็กชายพีรพัฒน์    หน่อไชย
1. นางสาวชุลีกร    กะรัตน์
2. นางสาวปรวีร์ธิดา    อัครวิวัฒน์กุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................