สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง นายสุรพล มั่นเหมาะ 17.164657,99.861737 08-1532-0739
2 ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก นายณัฐพล คัมภีร์พจน์ 17.317367,99.831432 08-2878-2483
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ถนนสุโขทัย - กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย น.ส.วีณา แสนโกศิก 16.977938,99.7883603 643538827
4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ถนนสุโขทัย - กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย นางศรัญญารัตน์ พรมลา 16.977938,99.7883603 897998050
5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ถนนสุโขทัย - กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย น.ส.ศรุชา นาคทรัพย์ 16.977938,99.7883603 931648716
6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย ถนนจรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย นายไกรสร พรมลา 17.0382096,99.6496664 922573551
7 วัดชัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย นายเมธี จุมพลศรี 17.397486,99.804214 08-9272-6850
8 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี 17.347651,99.980149 09-9140-2929
9 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย นายมุนินทร มาตมุงคุณ 17.463231,99.732285 09-9140-2228
10 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย นางสิรธญา แก้วเนย 17.0101857,99.7941363 0914212966
11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก นางธนวรรณ มะโนรา 17.283879,99.866152 06-1317-7528
12 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย นายบุญเกิด เผือกใต้ 17.010535,99.7894955 0872075661
13 สถาบันจิตตานุภาพที่ 120 (วัดไทยชุมพล) ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย น.ส.ศรุชา นาคทรัพย์ 17.0156498,99.8209841 0931648716
14 ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย ถนนสุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย นายไชยยศ ทองปากน้ำ 16.9722751,99.7883902 819621005
15 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย นายเมธี จุมพลศรี 17.416048, 99.793210 08-9272-6850
16 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย นายเมธี จุมพลศรี 17.416307,99.814489 08-9272-6850
17 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย 17.394663, 99.802445 08-2393-5619
18 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก นายนิรุจน์ อรุณวิง 17.307505, 99.783343 08-5051-8239
19 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ 17.433323, 99.805808 08-9856-3539
20 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย นายไกรสร พรมลา 17.0162157,99.7069783 0922573551
21 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย น.ส.ศรุชา นาคทรัพย์ 17.0162157,99.7069783 0931648716
22 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก นางพิทยา พุ่มอิ่ม 17.311383, 99.830071 08-8272-6191
23 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง นายบุญทวน บัวจันทร์ 17.176690, 99.863174 08-6934-1396
24 โรงเรียนศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร นายสาธิต มากมี 17.347931, 99.987644 08-1280-0660
25 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ถนนจรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน 17.0103467,99.7918886 0918383493
26 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขัน 17.260529, 99.847877 08-9839-7470
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน 17.0073249,99.5767444 0813798557
28 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร นายสาธิต มากมี 17.347628, 99.986136 08-1280-0660
29 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย นายอารีย์ วรรณชัย 17.517677, 99.757938 06-2664-9641
30 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง นายจำรัส หาญกล้า 17.179753, 99.863606 08-7204-8871
31 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก นายสุวิทยา พรมอ่อน 17.282619, 99.847710 08-0604-4464
32 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ถนนบายพาส ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย นางสมปอง ราษี 17.0151194,99.8332264 0863950329
33 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก นายรัชศาล คุ้มครอง 17.329897, 99.847593 08-6205-3607
34 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย น.ส.ศรุชา นาคทรัพย์ 17.0263276,99.8830169 0931648716
35 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี 16.8344882,99.7984247 0810455528
36 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลประชาสรรค์ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก นางทองเพียร อ่องบางน้อย 17.304307, 99.837747 08-1274-2237
37 โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(หนองช้าง) ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย นายเมธี จุมพลศรี 17.416726, 99.798731 08-9272-6850
38 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก นางพิทยา พุ่มอิ่ม 17.311765, 99.828418 08-8272-6191
39 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย นางรัชนี หาญพัฒนนิยม 17.390828,99.801346 08-5545-0866

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]