งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(หนองช้าง) ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวทีกลาง 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 วัดชัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เวทีกลางวัดชัยสิทธาราม 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 วัดชัยสิทธาราม ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เวทีกลางวัดชัยสิทธาราม 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 1 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 2 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 2 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 3 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 3 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 4 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 5 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 5 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 6 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 6 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 7 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 7 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 8 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อนุสาวรีย์พญาลิไท ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย เวที 8 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น. เข้าแข่งขันต่อจากระดับ ป.1-6
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุมโรงเรียนท่าชัยวิทยา 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุมโรงเรียนท่าชัยวิทยา 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
24 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เวทีโรงอาหาร 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
25 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เวทีโรงอาหาร 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
26 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารอนุบาล ห้อง 1 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
27 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารอนุบาล ห้อง 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
28 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารอนุบาล ห้อง 2 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
29 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารอนุบาล ห้อง 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
30 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารดนตรีศึกษา 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
31 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารดนตรีศึกษา 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
32 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคาร สปช ชั้น 2 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
33 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคาร สปช ชั้น 2 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
34 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคาร สปช ชั้น 2 ห้อง 2 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
35 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคาร สปช ชั้น 2 ห้อง 2 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
36 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
37 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
38 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคาร สปช ชั้น ล่าง 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
39 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคาร สปช ชั้น ล่าง 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
40 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
41 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
42 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุมใหญ่ 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
43 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุมใหญ่ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
44 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
45 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุม 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
46 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
47 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
48 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เวทีกลางแจ้ง 1 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
49 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เวทีกลางแจ้ง 1 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
50 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เวทีกลางแจ้ง 2 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
51 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย เวทีกลางแจ้ง 2 20 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]