สพป. เชียงราย เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 7731 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1 1 1
2 7732 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 1 1
3 7733 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 7 16 11
4 7734 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 2 2 2
5 7735 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 11 14 13
6 7736 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1 5 2
7 7737 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 2 4 4
8 7738 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 2 4 3
9 7739 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 4 12 8
10 7740 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 2 4 3
11 7742 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 2 19 7
12 7743 โรงเรียนบ้านขุนลาว 1 1 1
13 7744 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 2 11 5
14 7745 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1 3 2
15 7746 โรงเรียนบ้านดอนสลี 1 2 2
16 7747 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 3 24 10
17 7748 โรงเรียนบ้านดินดำ 1 3 2
18 7749 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1 2 2
19 7750 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 2 21 6
20 7751 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1 1 1
21 7752 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 1 5 2
22 7753 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1 1 1
23 7754 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 3 10 7
24 7755 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1 1 1
25 7756 โรงเรียนบ้านป่าบง 2 4 4
26 7757 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 1 2 2
27 7758 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 2 2 2
28 7759 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 7 13 10
29 7760 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1 3 2
30 7761 โรงเรียนบ้านร้องบง 1 3 2
31 7762 โรงเรียนบ้านลังกา 2 2 2
32 7763 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 4 8 5
33 7764 โรงเรียนบ้านวาวี 6 19 12
34 7765 โรงเรียนบ้านสัน 2 3 3
35 7766 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 2 2 2
36 7767 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 10 7
37 7768 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 5 18 10
38 7769 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1 10 3
39 7770 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 2 2 2
40 7771 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 6 5
41 7772 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1 3 2
42 7773 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 2 7 4
43 7774 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 3 11 7
44 7775 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 3 2
45 7776 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 21 8
46 7777 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 5 22 9
47 7778 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 1 3 2
48 7779 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 3 8 6
49 7780 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1 3 2
50 7781 โรงเรียนบ้านเลาลี 1 1 1
51 7782 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1 10 3
52 7783 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 1 3 2
53 7784 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 3 9 5
54 7785 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1 1 1
55 7786 โรงเรียนบ้านโป่งนก 4 19 9
56 7787 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 5 13 9
57 7788 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1 1 1
58 7789 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1 2 2
59 7790 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 5 41 14
60 7791 โรงเรียนป่าแงะวิทยา 1 3 1
61 7792 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 2 4 3
62 7793 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 4 7 7
63 7794 โรงเรียนร่องธารวิทยา 2 2 2
64 7797 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 4 8 5
65 7798 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 2 4 3
66 7799 โรงเรียนสันกลางวิทยา 3 22 9
67 7800 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 16 48 27
68 7801 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 3 4 4
69 7805 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1 1 1
70 7806 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 1 1
71 7807 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 2 2 2
72 7808 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1 5 3
73 7809 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 6 23 11
74 7811 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1 1 1
75 7812 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 3 8 6
76 7813 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 2 4 3
77 7814 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1 1 1
78 7815 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 4 6 6
79 7816 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 4 7 6
80 7817 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1 1 1
81 7741 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 3 1
82 7795 โรงเรียนวัฒนศึกษา 2 12 5
83 7796 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 5 2
84 7804 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 1 1 1
85 7802 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ้อ) 1 12 3
86 7803 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) 1 2 2
87 7810 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) 1 1 1
รวม 215 653 377
1030

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]