สพป. เชียงราย เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 8178 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1 2 2
2 8179 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 1 1
3 8180 โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 2 2 2
4 8182 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 4 22 7
5 8183 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) 1 1 1
6 8184 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) 1 5 2
7 8185 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1 3 2
8 8186 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 3 3 3
9 8187 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 1
10 8188 โรงเรียนบ้านจ้อง 1 5 2
11 8189 โรงเรียนบ้านดอนงาม 1 1 1
12 8190 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 3 6 5
13 8191 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1 3 2
14 8192 โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 1 2 2
15 8193 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 2 6 4
16 8194 โรงเรียนบ้านปางห้า 2 11 5
17 8195 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 4 4 4
18 8196 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1 1 1
19 8197 โรงเรียนบ้านป่ายาง 10 36 16
20 8198 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 1 1 1
21 8199 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 4 29 9
22 8200 โรงเรียนบ้านป่าแดง 11 29 21
23 8201 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 1 3 2
24 8202 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 3 10 6
25 8203 โรงเรียนบ้านพญาไพร 7 18 13
26 8204 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1 3 2
27 8205 โรงเรียนบ้านรวมใจ 5 7 7
28 8206 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 3 6 5
29 8207 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 2 4 3
30 8208 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 2 6 4
31 8209 โรงเรียนบ้านสบคำ 1 5 3
32 8210 โรงเรียนบ้านสันกอง 3 5 4
33 8211 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1 3 2
34 8212 โรงเรียนบ้านสันติสุข 9 34 16
35 8213 โรงเรียนบ้านสันถนน 3 8 5
36 8214 โรงเรียนบ้านสันทราย 8 33 17
37 8215 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 3 6 5
38 8216 โรงเรียนบ้านสันนา 2 6 4
39 8217 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 1 1 1
40 8218 โรงเรียนบ้านสันหลวง 2 4 3
41 8219 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 1 3 2
42 8220 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 3 5 5
43 8221 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 3 4 4
44 8222 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1 1 1
45 8223 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 2 4 3
46 8224 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 9 32 17
47 8225 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 1 3 2
48 8226 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 3 41 5
49 8227 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 6 9 8
50 8228 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 1 1 1
51 8229 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 14 37 27
52 8230 โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 1 1 1
53 8231 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 15 76 36
54 8232 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 4 6 6
55 8233 โรงเรียนบ้านแม่แพง 1 1 1
56 8234 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 10 3
57 8235 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 1 1 1
58 8236 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2 1 2 2
59 8237 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1 2 2
60 8238 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1 1 1
61 8239 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 13 5
62 8240 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 3 6 4
63 8241 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 4 7 5
64 8242 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 2 2
65 8243 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 18 68 32
66 8244 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1 1 1
67 8248 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 2 7 4
68 8249 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 1 1 1
69 8181 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 3 19 7
70 8245 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 3 3 3
71 8247 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 3 3 3
72 8246 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 2 5 3
รวม 227 711 394
1105

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]