สพป. เชียงราย เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 468 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 7 18 12
2 469 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 4 4 4
3 470 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 4 9 6
4 471 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 9 15 13
5 472 โรงเรียนบรรพตวิทยา 6 15 11
6 473 โรงเรียนบ้านกระแล 4 6 4
7 474 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1 1 1
8 475 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 3 10 6
9 476 โรงเรียนบ้านชมภู 2 7 4
10 477 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 1
11 478 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 4 5 5
12 479 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 2 11 4
13 480 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 18 9
14 481 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 1 1
15 482 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1 3 2
16 483 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1 1 1
17 484 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 2 5 4
18 485 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 2 4 2
19 486 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 2 4 4
20 487 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1 1 1
21 488 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1 1 1
22 489 โรงเรียนบ้านปากอิง 1 1 1
23 490 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 1 1
24 491 โรงเรียนบ้านป่ารวก 2 2 2
25 492 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1 1 1
26 493 โรงเรียนบ้านผาแล 1 10 3
27 494 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 5 15 10
28 495 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 3 22 8
29 496 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 3 7 5
30 497 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 5 5 5
31 498 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 2 6 4
32 499 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 2 2 2
33 500 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1 1 1
34 501 โรงเรียนบ้านหวาย 2 2 2
35 502 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 3 2
36 503 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1 2 2
37 504 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 2 2
38 505 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 2 5 4
39 506 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 3 2
40 507 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 3 7 4
41 508 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 10 2
42 509 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 19 11
43 510 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 1 1
44 511 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 18 59 36
45 512 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1 10 3
46 513 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 2 6 3
47 514 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1 1 1
48 515 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1 9 3
49 516 โรงเรียนปอวิทยา 4 10 6
50 517 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 10 29 18
51 518 โรงเรียนริมโขงวิทยา 3 4 4
52 519 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 3 7 4
53 520 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1 2 2
54 521 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1 1 1
55 522 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 3 8 6
56 523 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 2 3 3
57 524 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 2 2 2
58 525 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 2 5 4
59 526 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1 6 3
60 527 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 3 5 4
61 528 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1 1 1
62 529 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 34 114 61
63 530 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 5 14 10
64 531 โรงเรียนเพียงหลวง 16 1 3 2
65 532 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1 6 3
66 533 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 10 25 17
67 534 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 3 7 5
รวม 224 604 373
977

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]