สพป. นครสวรรค์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2519 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1 1 1
2 2520 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1 5 2
3 2521 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1 1 1
4 2522 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 15 52 28
5 2523 โรงเรียนบ้านคลองไทร 5 10 7
6 2524 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 4 9 7
7 2525 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 2 2 2
8 2526 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 6 9 8
9 2527 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 1 3 2
10 2528 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 2 3 3
11 2529 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 10 54 21
12 2530 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 10 30 19
13 2531 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 2 7 4
14 2532 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 1 2 2
15 2533 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 3 7 4
16 2534 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1 3 2
17 2535 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1 1 1
18 2536 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 2 4 3
19 2537 โรงเรียนบ้านปางขนุน 2 4 4
20 2538 โรงเรียนบ้านปางงู 3 5 5
21 2539 โรงเรียนบ้านปางชัย 1 1 1
22 2540 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 6 26 14
23 2541 โรงเรียนบ้านปางสุด 14 39 26
24 2542 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 8 30 16
25 2543 โรงเรียนบ้านมาบแก 2 4 4
26 2544 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1 1 1
27 2545 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 3 44 11
28 2546 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 20 6
29 2547 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 2 3 3
30 2548 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1 3 2
31 2549 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 2 4 3
32 2550 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1 1 1
33 2551 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 20 5
34 2552 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 1 5 2
35 2553 โรงเรียนบ้านหินดาด 1 2 2
36 2554 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 2 3 3
37 2555 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 2 11 4
38 2556 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 2 11 5
39 2557 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1 1 1
40 2558 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1 2 2
41 2559 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1 1 1
42 2560 โรงเรียนวัดคลองธรรม 1 2 2
43 2561 โรงเรียนวัดจิกลาด 2 4 3
44 2562 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1 3 2
45 2563 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 2 4 3
46 2564 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1 3 2
47 2565 โรงเรียนวัดบางแก้ว 4 8 6
48 2566 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 3 4 4
49 2567 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 2 2 2
50 2568 โรงเรียนวัดบ้านแดน 1 6 4
51 2569 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 8 3
52 2570 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 2 2 2
53 2571 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 6 21 11
54 2572 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1 1 1
55 2573 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 1 12 4
56 2574 โรงเรียนวัดสวนหลวง 2 6 4
57 2575 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1 10 3
58 2576 โรงเรียนวัดหนองกรด 1 3 2
59 2577 โรงเรียนวัดหนองตางู 5 8 7
60 2578 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 2 11 4
61 2579 โรงเรียนวัดเขาสมุก 1 9 3
62 2580 โรงเรียนวัดเจริญผล 2 5 4
63 2581 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 4 8 6
64 2582 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1 5 2
65 2583 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 2 6 3
66 2584 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 28 55 43
67 2585 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 3 12 6
68 2586 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 6 24 14
69 2587 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 6 10 8
70 2588 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1 2 2
71 2589 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 2 6 3
รวม 223 704 402
1106

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]