สพป. นครสวรรค์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3023 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 8 35 14
2 3024 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 6 11 10
3 3025 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 2 13 5
4 3026 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 4 9 6
5 3027 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 2 5 3
6 3028 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 3 7 4
7 3029 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 4 16 7
8 3030 โรงเรียนบ้านคลองลาน 7 26 15
9 3031 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 1 5 2
10 3032 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 4 5 5
11 3033 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 1 1
12 3034 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 2 4 3
13 3035 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1 2 2
14 3036 โรงเรียนบ้านทำนบ 5 11 8
15 3037 โรงเรียนบ้านนาขอม 2 4 3
16 3038 โรงเรียนบ้านปากดง 2 6 4
17 3039 โรงเรียนบ้านรังงาม 1 1 1
18 3040 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 2 6 4
19 3041 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 5 45 17
20 3042 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 1 3 2
21 3043 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1 2 2
22 3044 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 3 8 6
23 3045 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 4 8 7
24 3046 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 3 2
25 3047 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 5 9 8
26 3048 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1 3 2
27 3049 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 1 3 2
28 3050 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 2 6 4
29 3051 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1 3 2
30 3052 โรงเรียนบ้านเขาดิน 2 7 4
31 3053 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 2 4 3
32 3054 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 4 14 7
33 3055 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1 3 2
34 3056 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 6 7 6
35 3057 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1 38 8
36 3058 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 1 3 2
37 3059 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1 1 1
38 3060 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1 1 1
39 3061 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 1 5 2
40 3062 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1 14 5
41 3063 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 22 8
42 3064 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 3 9 5
43 3065 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 3 11 6
44 3068 โรงเรียนวังวิทยา 4 10 7
45 3069 โรงเรียนวัดดอนคา 3 9 6
46 3070 โรงเรียนวัดท่าตะโก 1 3 2
47 3071 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 2 2 2
48 3072 โรงเรียนวัดพนมเศษ 8 85 23
49 3073 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 1 3 2
50 3074 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 7 10 9
51 3075 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 2 4 4
52 3076 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 1 1 1
53 3077 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 1 1 1
54 3078 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1 3 2
55 3079 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 4 6 6
56 3080 โรงเรียนวัดห้วยลำไย 1 1 1
57 3081 โรงเรียนวัดเขาฝา 1 1 1
58 3082 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 3 4 4
59 3083 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 2 2
60 3084 โรงเรียนสระงาม 1 8 3
61 3085 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 6 11 10
62 3087 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 2 2 2
63 3088 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 8 17 13
64 3090 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 26 102 50
65 3091 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 2 4 3
66 3092 โรงเรียนอุดมพัฒนา 3 8 6
67 3022 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1 2 2
68 3066 โรงเรียนปรียาโชติ 9 24 15
69 3067 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 1 5 2
70 3086 โรงเรียนสามมิตร 4 5 5
71 3089 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 4 7 6
72 3093 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 4 8 8
รวม 225 747 409
1156

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]