สพป. น่าน เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 600 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 6 9 9
2 602 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 7 15 9
3 603 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 1 1 1
4 604 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 1 3 2
5 605 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1 1 1
6 606 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 2 4 3
7 607 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 1 1
8 608 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1 2 2
9 609 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1 1 1
10 614 โรงเรียนบ้านก้อ 1 2 2
11 615 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 4 11 8
12 616 โรงเรียนบ้านคำเรือง 1 5 2
13 617 โรงเรียนบ้านชมพู 2 4 3
14 618 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 1 1 1
15 619 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 8 15 13
16 620 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 1 1 1
17 621 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 1 1 1
18 622 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1 3 2
19 623 โรงเรียนบ้านถืมตอง 2 2 2
20 624 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 4 12 7
21 625 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 5 10 8
22 626 โรงเรียนบ้านนา 9 34 17
23 627 โรงเรียนบ้านนาคา 1 1 1
24 628 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 3 16 7
25 629 โรงเรียนบ้านนาไค้ 3 8 5
26 630 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 2 6 3
27 631 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 2 4 3
28 632 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 5 9 7
29 633 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 2 4 4
30 634 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 1 1 1
31 635 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 1 3 2
32 636 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1 3 2
33 637 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1 1 1
34 638 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 1 3 2
35 639 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 9 32 18
36 640 โรงเรียนบ้านปงสนุก 2 3 3
37 641 โรงเรียนบ้านปางช้าง 1 3 2
38 642 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 3 4 4
39 643 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 3 5 4
40 644 โรงเรียนบ้านป่าแดด 1 6 3
41 645 โรงเรียนบ้านผาตูบ 2 6 3
42 646 โรงเรียนบ้านพรหม 1 2 2
43 647 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 1 1 1
44 648 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 5 15 8
45 649 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 10 9
46 650 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 4 24 10
47 651 โรงเรียนบ้านสองแคว 2 11 4
48 652 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 1 1 1
49 653 โรงเรียนบ้านสันทะ 5 14 9
50 654 โรงเรียนบ้านสาลี่ 1 3 2
51 655 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ 2 4 3
52 656 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 2 4 4
53 657 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 2 6 4
54 658 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 1 1
55 659 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 7 10 9
56 660 โรงเรียนบ้านเชตวัน 1 1 1
57 661 โรงเรียนบ้านเปา 2 4 3
58 662 โรงเรียนบ้านเรือง 1 3 2
59 663 โรงเรียนบ้านแคว้ง 1 6 3
60 664 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1 1 1
61 665 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 1 10 3
62 666 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 3 3
63 667 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา 2 2 2
64 668 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 7 17 14
65 669 โรงเรียนปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 1 1 1
66 670 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 4 7 6
67 672 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 2 11 4
68 673 โรงเรียนภูไพร(ร.ร.บ้านจะเข้ภูหอม,ร.ร.บ้านไพรอุดม) 2 5 4
69 674 โรงเรียนราชานุบาล 8 19 13
70 675 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 3 6 6
71 676 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1 1 1
72 677 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 4 43 14
73 679 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1 3 2
74 680 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 2 7 4
75 682 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1 3 2
76 601 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 1 10 3
77 610 โรงเรียนซินจง 4 8 8
78 611 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1 10 3
79 612 โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 1 1
80 613 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 3 43 11
81 671 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 1 3 2
82 678 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1 10 3
83 681 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 2 4 3
รวม 205 604 361
965

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]