สพป. พะเยา เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3481 โรงเรียนชัยชุมภู 2 3 3
2 3482 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 2 12 6
3 3483 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 1 1 1
4 3484 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 4 10 7
5 3485 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 4 6 5
6 3486 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1 1 1
7 3487 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 1 1 1
8 3488 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 1 1 1
9 3489 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 3 11 6
10 3490 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 1 1 1
11 3491 โรงเรียนบ้านจำบอน 1 1 1
12 3492 โรงเรียนบ้านดอนมูล 2 6 4
13 3493 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 1 10 3
14 3494 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 5 4
15 3495 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1 2 2
16 3496 โรงเรียนบ้านดู่ 3 9 6
17 3497 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1 3 2
18 3498 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล" 2 3 3
19 3499 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1 1 1
20 3500 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1 1 1
21 3501 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 2 4 3
22 3502 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 6 20 10
23 3503 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 1 3 2
24 3504 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 2 41 9
25 3505 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 4 19 9
26 3506 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 1 1
27 3507 โรงเรียนบ้านปง 1 8 4
28 3508 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 3 2
29 3509 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 1 1 1
30 3510 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 2 6 5
31 3511 โรงเรียนบ้านปัว 1 3 2
32 3512 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 2 2 2
33 3513 โรงเรียนบ้านปี้ 1 16 5
34 3514 โรงเรียนบ้านผาลาด 1 2 2
35 3515 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 4 7 6
36 3516 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 2 3 3
37 3517 โรงเรียนบ้านยางขาม 2 2 2
38 3518 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 1 2 2
39 3519 โรงเรียนบ้านร่องแมด 3 8 5
40 3520 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 1 1 1
41 3521 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 2 2 2
42 3522 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 1 2 2
43 3523 โรงเรียนบ้านสถาน 2 2 2
44 3524 โรงเรียนบ้านสระ 2 5 4
45 3525 โรงเรียนบ้านสักลอ 1 1 1
46 3526 โรงเรียนบ้านสันติสุข 5 13 10
47 3527 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 2 5 4
48 3528 โรงเรียนบ้านสันหลวง 1 3 2
49 3529 โรงเรียนบ้านสา 1 1 1
50 3530 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 3 6 5
51 3531 โรงเรียนบ้านฮวก 4 5 5
52 3532 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 2 5 4
53 3533 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 1 1 1
54 3534 โรงเรียนบ้านแบ่ง 1 2 2
55 3535 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 2 7 4
56 3536 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 1 1 1
57 3537 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 15 24 20
58 3538 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 1 5 2
59 3539 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1 3 2
60 3540 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 6 12 8
61 3541 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 1 1 1
62 3542 โรงเรียนปัวพิทยา 1 2 2
63 3546 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 2 9 5
64 3549 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 11 38 18
65 3550 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 4 14 7
66 3551 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 3 11 7
67 3552 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 12 28 18
68 3553 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 2 2
69 3555 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 9 29 18
70 3543 โรงเรียนปาณัทคุณา 3 5 5
71 3544 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 5 8 6
72 3547 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 3 4 3
73 3548 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 1 1 1
74 3554 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 3 2
75 3545 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 5 20 10
รวม 190 520 322
842

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]