สพป. พิษณุโลก เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 6376 โรงเรียนจ่าการบุญ 25 88 48
2 6377 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1 1 1
3 6378 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 3 9 6
4 6379 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 1 3 2
5 6380 โรงเรียนบางระกำ 3 4 4
6 6381 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 2 26 8
7 6382 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 2 4 4
8 6383 โรงเรียนบ้านคลองเตย 3 7 5
9 6384 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1 3 2
10 6385 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 1 3 2
11 6386 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1 1 1
12 6387 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 7 9 9
13 6388 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 1 3 2
14 6389 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 6 7 7
15 6390 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 1 1 1
16 6391 โรงเรียนบ้านพันเสา 1 3 2
17 6392 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 10 22 18
18 6393 โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) 1 3 2
19 6394 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 4 16 8
20 6395 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 2 3 3
21 6396 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 1 5 2
22 6397 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1 3 2
23 6398 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 2 2 2
24 6399 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 1 3 2
25 6400 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 2 8 4
26 6401 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1 7 3
27 6403 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 5 15 11
28 6404 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1 1 1
29 6405 โรงเรียนวัดกรับพวง 2 4 3
30 6406 โรงเรียนวัดคุยขวาง 1 2 2
31 6407 โรงเรียนวัดจอมทอง 2 11 4
32 6408 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 1 2 2
33 6409 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 3 26 6
34 6410 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1 10 3
35 6411 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 2 4 4
36 6412 โรงเรียนวัดบึงกอก 1 1 1
37 6413 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 4 6 6
38 6414 โรงเรียนวัดบ้านดง 3 5 4
39 6415 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 9 6
40 6416 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 1 1
41 6417 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1 2 2
42 6418 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1 1 1
43 6419 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 4 13 7
44 6420 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 3 5 4
45 6421 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 9 11 11
46 6422 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 10 23 17
47 6423 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1 2 2
48 6424 โรงเรียนวัดวังอิทก 1 2 2
49 6425 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 1 20 6
50 6426 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 7 31 13
51 6427 โรงเรียนวัดสระโคล่ 6 13 10
52 6428 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 4 15 8
53 6429 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 8 10 9
54 6430 โรงเรียนวัดห้วงกระได 2 3 3
55 6431 โรงเรียนวัดอรัญญิก 3 12 7
56 6432 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 2 3 3
57 6433 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1 1 1
58 6434 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1 3 2
59 6435 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 4 13 6
60 6436 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 2 4 3
61 6437 โรงเรียนสะพานที่ 3 2 12 2
62 6441 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 8 23 13
63 6402 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 32 4
64 6439 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 2 2
65 6440 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 3 3 3
66 6442 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 8 14 9
67 6443 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 6 18 10
68 6444 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 5 8 7
69 6438 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 6 18 13
รวม 225 658 384
1042

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]