สพป. พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4485 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 2 4 4
2 4487 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 3 6 5
3 4488 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 2 15 5
4 4489 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 3 7 5
5 4490 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 2 8 4
6 4491 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1 1 1
7 4492 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 7 15 11
8 4494 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 1 3 2
9 4495 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 7 17 10
10 4496 โรงเรียนบางยางพัฒนา 1 2 2
11 4497 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1 1 1
12 4498 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 2 5 4
13 4499 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 3 9 6
14 4500 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 7 10 9
15 4501 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 4 10 7
16 4502 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 3 7 5
17 4503 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 2 2 2
18 4504 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 6 4
19 4505 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 2 8 4
20 4506 โรงเรียนบ้านนาล้อม 16 75 35
21 4507 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 1 1 1
22 4508 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 1 1
23 4509 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1 1 1
24 4510 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 1 2 2
25 4511 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 4 21 9
26 4512 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 2 4 4
27 4513 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 1 9 3
28 4514 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 3 7 6
29 4515 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1 1 1
30 4516 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 1 1 1
31 4517 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1 1 1
32 4518 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 3 4 4
33 4519 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 3 13 6
34 4520 โรงเรียนบ้านป่าแดง 6 50 17
35 4521 โรงเรียนบ้านพร้าว 1 1 1
36 4522 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 4 8 7
37 4523 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 2 4 3
38 4524 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 1 6 3
39 4525 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 4 4 4
40 4526 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 3 5 3
41 4527 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 25 16
42 4528 โรงเรียนบ้านหลังเขา 2 2 2
43 4529 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1 1 1
44 4530 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 3 2
45 4531 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1 1 1
46 4532 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 3 13 6
47 4533 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 3 5 5
48 4534 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 5 11 8
49 4535 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 1 1 1
50 4536 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1 1 1
51 4537 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 2 6 4
52 4538 โรงเรียนบ้านเนินทอง 6 44 14
53 4539 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 1 2 2
54 4540 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 3 7 6
55 4541 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 2 7 4
56 4542 โรงเรียนบ้านแยง 2 4 3
57 4543 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 5 4
58 4544 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1 1 1
59 4545 โรงเรียนผดุงวิทยา 1 1 1
60 4546 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 8 3
61 4547 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 4 14 7
62 4548 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 9 21 13
63 4549 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 3 5 5
64 4550 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 1 2 2
65 4551 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 2 18 7
66 4552 โรงเรียนวัดท่าช้าง 2 2 2
67 4553 โรงเรียนวัดท้องโพลง 2 6 4
68 4554 โรงเรียนวัดน้ำคบ 3 22 8
69 4555 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1 1 1
70 4556 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 2 4 3
71 4557 โรงเรียนวัดวังวน 4 9 4
72 4558 โรงเรียนวัดสะพานหิน 3 8 5
73 4559 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1 1 1
74 4560 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 1 1 1
75 4561 โรงเรียนวัดหางไหล 1 5 2
76 4562 โรงเรียนวัดหินลาด 4 20 9
77 4563 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 4 9 6
78 4564 โรงเรียนวัดเขาน้อย 2 5 4
79 4565 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 2 4 3
80 4566 โรงเรียนวัดโบสถ์ 10 51 21
81 4567 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 2 3 3
82 4568 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1 3 2
83 4570 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 2 6 4
84 4486 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 3 3 3
85 4493 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 2 2 2
86 4569 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 4 6 6
รวม 238 734 417
1151

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]