สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3239 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 1 2 2
2 3241 โรงเรียนบ้านกลาง 2 3 3
3 3242 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 5 10 9
4 3243 โรงเรียนบ้านซำภู 5 11 8
5 3244 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 1 1
6 3245 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 2 2 2
7 3246 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1 1 1
8 3247 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 3 9 6
9 3248 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1 1 1
10 3249 โรงเรียนบ้านท่าขาม 3 7 5
11 3250 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5 18 9
12 3251 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1 2 1
13 3252 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 2 2 2
14 3253 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1 2 1
15 3254 โรงเรียนบ้านนายาว 4 8 7
16 3255 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 1 1
17 3256 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 2 9 4
18 3257 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 2 12 6
19 3258 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 3 3
20 3259 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 2 4 3
21 3260 โรงเรียนบ้านบุ่ง 2 5 4
22 3261 โรงเรียนบ้านปากดุก 1 3 2
23 3262 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 14 10
24 3263 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 1 10 3
25 3264 โรงเรียนบ้านฝาย 3 6 6
26 3265 โรงเรียนบ้านวังบาล 6 21 11
27 3266 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 4 4
28 3267 โรงเรียนบ้านวังรู 1 1 1
29 3268 โรงเรียนบ้านวังร่อง 12 78 30
30 3269 โรงเรียนบ้านวังเวิน 2 12 3
31 3270 โรงเรียนบ้านศิลา 1 2 2
32 3271 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 2 4 4
33 3272 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1 2 2
34 3273 โรงเรียนบ้านส้มเลา 2 6 4
35 3274 โรงเรียนบ้านหนองปลา 1 2 2
36 3275 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 3 2
37 3276 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 6 10 10
38 3277 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 5 12 7
39 3278 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 2 2 2
40 3279 โรงเรียนบ้านหินฮาว 1 2 2
41 3280 โรงเรียนบ้านหินโง่น 1 3 2
42 3281 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 3 11 6
43 3282 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 1 3 2
44 3283 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1 10 3
45 3284 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 2 6 3
46 3285 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1 2 2
47 3286 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 2 2 2
48 3287 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 3 5 4
49 3288 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 3 11 6
50 3289 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 4 10 7
51 3290 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 1 2 2
52 3291 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1 3 2
53 3292 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 2 2 2
54 3293 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 3 7 6
55 3294 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2 3 3
56 3295 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 6 11 8
57 3296 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 3 3 3
58 3297 โรงเรียนบ้านโคกมน 1 3 2
59 3298 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 3 8 5
60 3299 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 6 4
61 3300 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 1 3 2
62 3303 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 3 3 3
63 3304 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 1 3 2
64 3305 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 2 3 3
65 3308 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 2 2 2
66 3309 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 17 30 23
67 3310 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 5 21 11
68 3240 โรงเรียนบูรณวิทยา 1 2 2
69 3301 โรงเรียนผดุงวิทย์ 6 19 10
70 3302 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1 1 1
71 3306 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 2 2 2
72 3307 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 2 2 2
73 3311 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ 1 6 4
74 3312 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 2 5 4
75 3313 โรงเรียนเมตตาวิทยา 4 8 5
76 3314 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1 10 3
รวม 198 538 339
877

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]