สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3556 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 10 33 18
2 3557 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 20 50 29
3 3558 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 3 19 8
4 3559 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 5 18 9
5 3560 โรงเรียนบ้าน กม.35 4 11 8
6 3561 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 3 8 5
7 3562 โรงเรียนบ้านกลาง 3 5 4
8 3563 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 2 4 4
9 3564 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1 3 2
10 3565 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1 3 2
11 3566 โรงเรียนบ้านคลองทราย 5 46 17
12 3567 โรงเรียนบ้านจัดสรร 1 3 2
13 3568 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 2 12 6
14 3569 โรงเรียนบ้านซับน้อย 2 3 2
15 3570 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 7 23 14
16 3571 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1 1 1
17 3572 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1 1 1
18 3573 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1 8 3
19 3574 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 2 8 4
20 3575 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 4 19 10
21 3576 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1 3 2
22 3577 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1 2 2
23 3578 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 2 4 3
24 3579 โรงเรียนบ้านท่าแดง 1 1 1
25 3580 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1 1 1
26 3581 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1 3 2
27 3582 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 2 3 3
28 3583 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1 1 1
29 3584 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 2 5 4
30 3585 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1 5 2
31 3586 โรงเรียนบ้านปากตก 5 13 9
32 3587 โรงเรียนบ้านพญาวัง 5 22 12
33 3588 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 1 1 1
34 3589 โรงเรียนบ้านพุขาม 1 2 2
35 3590 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 3 7 5
36 3591 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 5 2
37 3592 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 8 24 16
38 3593 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1 2 2
39 3594 โรงเรียนบ้านลำนารวย 6 12 8
40 3595 โรงเรียนบ้านวังขอน 3 21 7
41 3596 โรงเรียนบ้านวังขาม 1 3 2
42 3597 โรงเรียนบ้านวังลึก 2 8 4
43 3598 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 6 9 9
44 3599 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1 2 2
45 3600 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 1 16 5
46 3601 โรงเรียนบ้านสระกรวด 2 13 5
47 3602 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1 3 2
48 3603 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 14 7
49 3604 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 3 6 6
50 3605 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 2 2 2
51 3606 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 3 7 5
52 3607 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 3 2
53 3608 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 3 9 6
54 3609 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 30 8
55 3610 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 3 4 4
56 3611 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 3 9 6
57 3612 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 5 4
58 3613 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 3 21 7
59 3614 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 3 4 4
60 3615 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 2 4 3
61 3616 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 3 3 3
62 3617 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 3 9 6
63 3618 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 4 13 8
64 3619 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 3 3 3
65 3620 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1 3 2
66 3621 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 1 1 1
67 3622 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1 3 2
68 3623 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 1 1 1
69 3624 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 3 6 6
70 3625 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 2 4 3
71 3626 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3 6 6
72 3627 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 2 2 2
73 3628 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 3 3 3
74 3629 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1 1
75 3630 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 2 2 2
76 3631 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1 1 1
77 3632 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1 1 1
78 3633 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1 2 2
79 3634 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 2 4 3
80 3641 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 2 2 2
81 3643 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1 1 1
82 3644 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 2 6 4
83 3645 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 3 12 7
84 3635 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 2 3 2
85 3636 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1 2 2
86 3637 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 3 17 9
87 3638 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1 1 1
88 3639 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 4 4 4
89 3640 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 3 25 8
90 3642 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 4 4 4
91 3646 โรงเรียนอุดมวิทยา 1 1 1
92 3647 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 3 12 3
93 3648 โรงเรียนโชติวิทยา 1 1 1
รวม 242 746 432
1178

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]