สพป. แพร่ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 3789 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1 1 1
2 3790 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 4 15 7
3 3791 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1 3 2
4 3792 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 6 15 10
5 3793 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 7 26 15
6 3794 โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 1 2 2
7 3795 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 3 7 5
8 3796 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 1 2 2
9 3797 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1 3 2
10 3798 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 5 29 12
11 3799 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 2 2
12 3800 โรงเรียนบ้านนันทาราม 1 2 2
13 3801 โรงเรียนบ้านนาคูหา 1 3 2
14 3802 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 3 4 4
15 3803 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 1 1 1
16 3804 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 8 21 13
17 3805 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 1 1 1
18 3806 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 2 12 5
19 3807 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 4 10 7
20 3808 โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 2 3 3
21 3809 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 2 2
22 3810 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) 10 18 14
23 3811 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 2 12 6
24 3812 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 1 3 2
25 3813 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 2 2 2
26 3814 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 2 6 4
27 3815 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 1 1
28 3816 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 2 6 4
29 3817 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 1 3 2
30 3818 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 4 7 6
31 3819 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 6 16 9
32 3820 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 3 5 4
33 3821 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 3 14 7
34 3822 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 3 7 6
35 3823 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 2 2 2
36 3824 โรงเรียนบ้านแม่แรม 2 6 4
37 3825 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 7 16 13
38 3826 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 10 15 13
39 3827 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 2 2 2
40 3828 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1 1 1
41 3829 โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 1 2 2
42 3830 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 15 74 33
43 3831 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 1 1 1
44 3832 โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 1 1 1
45 3833 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 10 3
46 3834 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 15 42 25
47 3835 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 17 44 30
48 3836 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1 34 8
49 3837 โรงเรียนเจริญศิลป์ 2 3 2
50 3838 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 2 3 3
51 3839 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 3 3 3
52 3840 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 4 17 10
รวม 182 540 323
863

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]