สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 4332 โรงเรียนขุนยวม 4 10 7
2 4333 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 12 35 23
3 4334 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 3 7 5
4 4335 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 3 17 7
5 4336 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 2 2 2
6 4337 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 3 11 5
7 4338 โรงเรียนบ้านกลาง 1 2 1
8 4339 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 1 3 2
9 4340 โรงเรียนบ้านคาหาน 1 6 2
10 4341 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 1 3 2
11 4342 โรงเรียนบ้านซอแบะ 1 2 2
12 4343 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 8 21 13
13 4344 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1 1 1
14 4345 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 11 8
15 4346 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 2 5 4
16 4347 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1 1 1
17 4348 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1 1 1
18 4349 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1 2 2
19 4350 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 2 2
20 4351 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 1 5 2
21 4352 โรงเรียนบ้านปางคาม 1 2 2
22 4353 โรงเรียนบ้านปางตอง 3 9 6
23 4354 โรงเรียนบ้านปางแปก 2 6 4
24 4355 โรงเรียนบ้านป่าลาน 3 7 5
25 4356 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 1 2 2
26 4357 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 2 4 3
27 4358 โรงเรียนบ้านรักไทย 5 15 8
28 4359 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 1 3 2
29 4360 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 6 18 12
30 4361 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 2 5 3
31 4362 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1 3 2
32 4363 โรงเรียนบ้านห้วยนา 1 1 1
33 4364 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 2 9 4
34 4365 โรงเรียนบ้านห้วยผา 2 4 3
35 4366 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 2 5 4
36 4367 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 2 2 2
37 4368 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 2 2 2
38 4369 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 1 1 1
39 4370 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 5 50 15
40 4371 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 1 1
41 4372 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 6 10 8
42 4373 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 1 1 1
43 4374 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 2 5 4
44 4375 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 2 4 3
45 4376 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1 1 1
46 4377 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 2 2 2
47 4378 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 3 3 3
48 4379 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 2 5 4
49 4380 โรงเรียนบ้านโป่งสา 3 5 5
50 4381 โรงเรียนบ้านในสอย 7 22 11
51 4382 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1 2 2
52 4386 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 4 10 8
53 4388 โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 1 1 1
54 4389 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 3 6 6
55 4391 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 14 45 26
56 4392 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 8 27 16
57 4393 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 3 7 6
58 4394 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 3 15 7
59 4397 โรงเรียนเสรีวิทยา 1 2 2
60 4398 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 6 11 9
61 4385 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 2 2 2
62 4383 โรงเรียนพุทธเกษตร 3 23 8
63 4387 โรงเรียนสิริอัมพร 6 12 8
64 4390 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 5 10 5
65 4331 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ 3 12 5
66 4384 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1 10 3
67 4395 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 1 1 1
68 4396 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) 1 1 1
รวม 192 551 332
883

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]