สพป. กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 083 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 8 29 15
2 084 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 4 6 5
3 085 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 1 1 1
4 086 โรงเรียนบ้านคลองขุด 2 6 4
5 087 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 4 10 8
6 088 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 1 1 1
7 089 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 4 19 9
8 090 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1 1 1
9 091 โรงเรียนบ้านคลองไพร 2 4 2
10 092 โรงเรียนบ้านชายเคือง 5 6 6
11 093 โรงเรียนบ้านชุมนาก 2 4 4
12 094 โรงเรียนบ้านช้างคับ 2 5 3
13 095 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1 3 2
14 096 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 7 3
15 097 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 4 4 4
16 098 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 5 30 13
17 099 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1 5 2
18 100 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 3 5 4
19 101 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 2 5 4
20 102 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 6 18 11
21 103 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 3 2
22 104 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 2 2 2
23 105 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 1 3 2
24 106 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 3 3 3
25 107 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1 3 2
26 108 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 7 13 10
27 109 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1 10 3
28 110 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 5 23 11
29 111 โรงเรียนบ้านปางตาไว 1 3 1
30 112 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 1 3 2
31 113 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1 3 2
32 114 โรงเรียนบ้านพัดโบก 1 1 1
33 115 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 5 24 12
34 116 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 5 5 5
35 117 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 2 4 4
36 118 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 1 1 1
37 119 โรงเรียนบ้านวังบัว 3 19 10
38 120 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 3 7 5
39 121 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 1 1 1
40 122 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1 10 3
41 123 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 1 2 2
42 124 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 1 3 2
43 125 โรงเรียนบ้านสามขา 1 10 3
44 126 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 5 7 7
45 127 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 4 7 6
46 128 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 10 50 23
47 129 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 2 7 4
48 130 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 1 1
49 131 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 2 2
50 132 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 3 2
51 133 โรงเรียนบ้านหนองโมก 1 3 2
52 134 โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 1 1
53 135 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 3 17 8
54 136 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 10 20 15
55 137 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 2 12 5
56 138 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1 1 1
57 139 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1 5 2
58 140 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 2 2 2
59 141 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 3 3 3
60 142 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 1 1 1
61 143 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 4 16 8
62 144 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 4 5 5
63 145 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 2 4 3
64 146 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 1 4 2
65 147 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 2 2 2
66 148 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 4 8 5
67 149 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 3 6 5
68 150 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1 3 2
69 151 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1 1 1
70 152 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1 3 2
71 153 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 1 5 2
72 154 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 2 2
73 158 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 1 2 2
74 159 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1 1 1
75 160 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 2 3 2
76 161 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 2 2
77 162 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1 2 2
78 165 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 4 6 5
79 166 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 1 1 1
80 167 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1 1 1
81 168 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 6 11 10
82 170 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 3 56 14
83 171 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1 10 3
84 172 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1 6 3
85 175 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 4 11 8
86 155 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 1 3 2
87 156 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 2 5 4
88 157 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 1 2 2
89 163 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 1 3 2
90 164 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา 1 2 1
91 169 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 2 2 2
92 173 โรงเรียนอุทิศศึกษา 5 14 7
93 174 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 1 1 1
94 176 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1 1 1
95 177 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 1 3 2
รวม 225 674 393
1067

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]