สพป. ลำปาง เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 5421 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 10 60 25
2 5422 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 12 24 20
3 5423 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 21 46 29
4 5424 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 1 1 1
5 5425 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 2 7 5
6 5426 โรงเรียนธงชัยวิทยา 4 6 5
7 5427 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1 3 2
8 5428 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 6 3
9 5429 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 4 12 8
10 5430 โรงเรียนบ้านจำปุย 1 2 2
11 5431 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 3 2
12 5432 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 2 2 2
13 5433 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1 3 2
14 5434 โรงเรียนบ้านท่าโทก 1 1 1
15 5435 โรงเรียนบ้านนาสัก 2 8 5
16 5436 โรงเรียนบ้านนาแช่ 1 2 2
17 5437 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 3 5 4
18 5438 โรงเรียนบ้านปงสนุก 20 98 39
19 5439 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1 5 2
20 5440 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 2 6 4
21 5441 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 3 3 3
22 5442 โรงเรียนบ้านอ้อน 4 22 8
23 5443 โรงเรียนบ้านเหล่า 1 1 1
24 5444 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 5 23 10
25 5445 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 2 6 3
26 5446 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1 1 1
27 5447 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 10 3
28 5448 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 2 14 6
29 5449 โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 2 3 3
30 5450 โรงเรียนประชาวิทย์ 1 2 2
31 5451 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1 10 3
32 5452 โรงเรียนผาแดงวิทยา 3 7 5
33 5453 โรงเรียนพิชัยวิทยา 3 9 6
34 5454 โรงเรียนพินิจวิทยา 3 22 7
35 5455 โรงเรียนมัธยมวิทยา 5 20 10
36 5457 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 3 9 6
37 5458 โรงเรียนวัดบ้านแขม 1 2 2
38 5459 โรงเรียนวัดสบจาง 1 2 2
39 5460 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 3 4 4
40 5461 โรงเรียนวัดเสด็จ 4 10 7
41 5462 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 2 4 2
42 5463 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 2 6 4
43 5464 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 1 1 1
44 5465 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 4 26 10
45 5466 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 3 5 5
46 5467 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 32 73 50
47 5468 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 4 9 7
48 5469 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 2 8 4
49 5470 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 1 1
50 5471 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 4 9 7
51 5472 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 3 6 5
52 5473 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 5 9 8
53 5474 โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 3 2
54 5475 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 5 13 9
55 5456 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 3 7 4
รวม 213 660 374
1034

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]