สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65.8 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงตวิษา  ดีสวนโคก
 
1. นางสาวทิพาภรณ์  เฟื้อนไหล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1. เด็กหญิงญาดา  วิยาพร
 
1. นางกฤตพร  สิงห์ไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. นางสาวจารุณี   หน่อไพรสน
 
1. นางสาวลภัสรดา  แว่นระเว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. นางสาวณัฐนรี   เก่งดี
 
1. นางนันทนิตย์  กล้าณรงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธพร   ชัยรัตน์
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 79.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายกรณิทาร์  ทิวากุลบัณฑิต
 
1. นางสาวทิพาภรณ์  เฟื้อนไหล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพผวรรณ  กองด้าย
 
1. นางสาวปริศนา  ก๋าคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ระยับศรี
 
1. นางหทัยรัตน์  ธรรมสอน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงรดา  อุยยี
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 52.8 เข้าร่วม 40 โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายถิรวัฒน์   อุปเสน
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 27 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงดาว  เบียก่า
 
1. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงณิชกุล  ลิวรรณ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  บรรเลงกิจ
 
1. นางสาวทัศนา  พรมจินะ
2. นายบรรพต  อินทะนันชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายณัฐพล   สถิตธรรมพนา
2. เด็กหญิงภัทรียา  คำประดับเพชร
 
1. นายนรพัทธ์  กล้าณรงค์
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยสมบัติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87.07 ทอง 10 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีไฉล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มูลชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
2. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.02 ทอง 12 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงทักษอร  ใจนิตย์
2. เด็กหญิงวาริสสรา  จันทร์ประทุม
 
1. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กหญิงเปมิกา  วิชาทยานนท์
 
1. นางพัทยา  ปงมะจักร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงปริชญา  จินดาวงค์
 
1. นางสาวชาริณี  บุญทา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสงคำ
 
1. นายพิศาล  ฟองนิ้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดี  แสนสี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยปัญญา
3. เด็กชายอภิชนันท์  ศรีจันทร์
 
1. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
2. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมอนา
2. เด็กหญิงอรัชมล  พรามไธสง
3. เด็กหญิงอวรรษดา  ไอยรา
 
1. นางสมคิด  ทะกัน
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  อนันต์วัฒนานุกูล
2. เด็กชายธนกฤต   สมคิด
3. เด็กหญิงปภาวี  จุ่มใจ
 
1. นายปัณณวัฒน์  ไชยชุมภู
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงชยานันท์  ชัยนันท์
2. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  สุขสำราญ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40.14 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายณัฐกร  กานันตา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  กันทะเรือน
 
1. นางอาทิตย์ศรี  กันทะเดช
2. นางสาวกาญจนาพร  ศรีลาคำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 28.8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงดวงนภา  ลุงถาง
2. เด็กหญิงยอแสง  ลุงมู
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีสุขหู้
2. นางสาวเบญจวรรณ  หอมนาน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแม่พุง 1. เด็กชายธัญวิชญ์  หมื่นเป็ง
 
1. นายวีระ  ภูมิพื้น
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 1. เด็กชายธีระภัทร์  แว่นไว
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายสิริกร  ฟองคำ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64.78 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 1. เด็กชายสมชัย  อาซอง
2. เด็กชายอาจื่อ  เยเบียน
 
1. นางสาวอรสา  ยานะสิทธิ์
2. นางนงลักษณ์  เพลินสุข
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายตะวัน   แซ่เจ่า
2. เด็กหญิงภาวิตรา   ประภัคปัญญา
 
1. นายสมบูรณ์   ชมภูเทพ
2. นางสาวอุบลวรรณ  เชื้อหมอ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 1. เด็กชายกิตติคุณ  ลางชัย
 
1. นางนิติยา  ขาวฟอง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 1. นายสุชาติ  แสงลี่
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 1. เด็กชายกฤตบดี  สามอินต๊ะ
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ศรีทะนันชัย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 1. เด็กชายกฤตนน  เมืองแก้ว
 
1. นางพัทยา  ปงมะจักร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพรรชพร  เสหิน
 
1. นางสาวเยาวเรช  พรมใจสา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กชายธฤษณุ  ตานาพินโน
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  แม่นหมาย
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิเศษธร
 
1. นางจริยา  จอมทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.1 ทองแดง 11 โรงเรียนป่าแงะวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  คำแขก
2. เด็กหญิงสรรเพชุดา  กตัญญู
3. นางสาวอโณชา  ทาแกง
 
1. นางภัสธิวา  ออมสิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กชายลีผ่า  เชอหมื่อ
2. เด็กชายศิรวิทย์  คีรีคามสุข
 
1. นายวีรพงษ์  ศิริแก้ว
2. นายสมควร  ใจคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  จะหย่อ
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เลาะปู
 
1. นายภูมิประสิทธิ์  ไชยบาล
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 7 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 1. เด็กชายปฐมพงษ์  แซ่ยี่
2. เด็กชายเอกชัย  แสงหน่อ
 
1. นายภูมิประสิทธิ์  ไชยบาล
2. นางสาวชลธิชา  งานดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  สินทร
2. เด็กชายสรวิชญ์  บุญไชย
 
1. นางโสภา  ใจคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทร์  เมอโบกู่
2. เด็กชายธนากร  โชติกุล
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  แก้วผัด
2. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านดินดำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมืองมูล
2. เด็กหญิงพลอย   พรหมปัญญา
3. เด็กหญิงไอริณ  คำน้อย
 
1. นางอังคนา  ใจบุญมี
2. นางยุพิน  ปัญญาแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงณิชา  เตียวตระกูล
2. เด็กหญิงธิดา  นาโป้
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ไชยลังกา
2. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายญาณวิทย์  ปัญญาปิน
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พรมปัน
3. เด็กหญิงปภาดา  ถาติ๊บ
 
1. นายคฑาวุธ  เมืองมูล
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ปัถวี
2. เด็กชายวิชชากร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงปิก
 
1. นายสุทอิทธ  ภาหวานเสียง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 77.1 เงิน 24 โรงเรียนบ้านร้องบง 1. เด็กหญิงณธิดา  ตุ้ยหล้า
2. เด็กหญิงธัญรดา  ทากูล
3. เด็กหญิงภคพร  เกสรกติกา
 
1. นายเปรม  เปลี่ยววิญญา
2. นางสาวจารุมาศ  เกตุพระจันทร์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กันทะนันท์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรมมานิตย์
3. เด็กหญิงปณิดา  ขาวอ้วน
 
1. นางสาวจรรยา  ดวงปิก
2. นางสาวระพี  เลิศคำฟู
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายกฤษณุ  ศิริ
2. เด็กหญิงพัชรี  แดงสี
 
1. นายสุรินทร์  สุวิชัย
2. นางกัญญาณัฐ  ไชยชะนะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วิไล
 
1. นายสุทอิทธ  ภาหวานเสียง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กหญิงพิราอร   เวียงอ่างเงิน
2. เด็กหญิงรจนา  ทุบอ
3. เด็กหญิงสิรินุช  พาเอะ
4. เด็กหญิงอรกานต์  นิมิตรฝัน
5. เด็กหญิงอรทัย   เลิศล้ำศักดา
 
1. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
2. นางสาวมนันยา  อิ่นคำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง 9 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  รียอง
2. เด็กหญิงกิตติยากร  ปัญญาบุญ
3. เด็กหญิงชนาพร  บุญหมื่น
4. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เทพวงค์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทิพย์รัตน
 
1. นางวัฒนา  หาญภักดีสกุล
2. นางศุภลักษณ์  สีเมืองแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกานดา  อาบือ
2. เด็กหญิงญาดา  เชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงวรนุช  เมอแล
4. เด็กหญิงอนันตญา  อิกำเนิด
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ทะนะ
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางไกรวัลย์  ฟูธรรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงธีรดา  แบทู
2. เด็กหญิงนิชานุช  ปอแสง
3. เด็กหญิงรัชนีกร  กำเนิดภูรี
4. เด็กชายอาเจือ  มาเยอะ
5. เด็กชายไพศาล  ธนเจริญอติคุณ
 
1. นายอนิวรรต  กองพินธ์
2. นางสาวเหมือนฤทัย  เหมืองจา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงทิพย์ญาณี  ศตพรพานิช
2. เด็กชายธนวินท์  แซ่แจ๋ว
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่ล้วย
4. เด็กหญิงพรไพลิน  นิพัทธ์พงศ์สิริ
5. เด็กหญิงวีรดา  แซ่ลี้
 
1. นายศรายุทธ  แก้วเรือน
2. นายสุธี  สอนน้อย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกฤษณะ  มณีวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลี่จา
3. เด็กหญิงบูแผ่  อาจอ
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อายิ
5. เด็กหญิงสุภัสสร  วุยแม
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญตัน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  ทองอ้ม
2. เด็กชายทรงศักดิ์  จันทราทิพย์
3. เด็กหญิงปาลิตา  เสาร์แก้ว
4. เด็กชายรณกร  จันทร์ปาน
5. เด็กชายวุฒิชัย  ไทยใหม่
 
1. นายวิวัฒน์  อัศวพุทธิ
2. นางสาวรวิวรรณ  เชื้อเมืองพาน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72.8 เงิน 29 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 1. นายจะพะชัย  จะลอ
2. นางสาวพร  ใจดี
3. นายยี่  แก้วมณีสุข
4. นางสาวรักษิณา  คำจั๋น
5. นางสาววรรวิศา  ตาตอง
 
1. นายธีรพงศ์  ถุงแก้ว
2. นายกิรภัทร์  กันทา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นายกิติภัทร  อ้วนมาก
2. นางสาวจารุณี  บุญไชยแสง
3. เด็กชายชนาธิป  มั่นขันธ์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีเก็บ
5. นางสาวชไมพร  เล่ดี
6. นายณภัทร  มณีรัตน์
7. เด็กชายณัฐพล  ลุนชัย
8. เด็กชายถิรวัฒน์   ธาตุอินจันทร์
9. เด็กหญิงธนภรณ์  สุภะการ
10. เด็กชายนันทวัฒน์  เหล่าแก้ว
11. เด็กชายพงศ์พาณิช  สารตัน
12. เด็กชายพชรดนัย  ศรีพรรณ์
13. เด็กชายพันธกาน  วังวงค์
14. เด็กหญิงภานรินทร์   ใจเป็ง
15. นางสาววิณาวรรณ  มาสบ
16. นายวิศรุต  ลาจ้อย
17. นางสาวสุชานุช  ดอกพิกุล
18. นางสาวสุรดี  ขัดสมิง
19. เด็กชายอัครพล  วงค์จันทร์น้อย
20. นายเฉลิมพงศ์  อินใจ
 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ
2. นายทรงธรรม  ขันตี
3. นางสาวศิวิมล  ท้าวคำลือ
4. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
5. นายปิยะณัฐ  มิสา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สมตา
 
1. นางสาวภคมณ  มหาไม้
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.4 ทอง 13 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  เชื้อแสนดี
 
1. นางสาวพรชนิตว์  เกตุมรรค
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยวรรณ์
 
1. นางจันทร์จิรา  นันต๊ะรัตน์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 21 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชาย ธนเดช    คูสุวรรณ์
2. เด็กหญิงลัลล์ลลิล   เรือนรัศมีประชา
 
1. นางสาวนันท์มนัส    วรรณสอน
2. นางดวงกมล    จันทร์วัน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 29 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมขุน
2. เด็กชายจีรพัฒน์  สมขุน
 
1. นางกาญจนีย์  อินทานทุม
2. นางศุภามิตร  ณ พิกุล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 37 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายธนวัฒน์    วรรณะ
2. เด็กหญิงปิยภรณ์    ยะหงษา
 
1. นางสาวอรยา   เทโวขัติ
2. นางสาวพรนพิน  ทะนิวทอง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.2 ทอง 36 โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิง จิรวรรณ   มหาวรรณ์
2. เด็กหญิง ณิชากร   พินทะปะกัง
3. เด็กหญิง อชิรญา   คำหม่อม
4. เด็กหญิงกัลยาณี   แซ่จิ๋ว
5. เด็กหญิงชุตินันท์    เลขาวิจิตร์
6. เด็กหญิงญาณิศา    เจริญชัย
7. เด็กหญิงปณิชา   บุญชู
8. เด็กหญิงพิชชานันท์   วงศ์วุฒิ
9. เด็กหญิงภัทรสุดา   ธรรมโก
10. เด็กหญิงศิรัญญา   มาจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา    โด่งดัง
2. นายชวนชิด   จันทาพูน
3. นางอรจิรา   กาวี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงจริยา   ลุงกอ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิตชา  วงค์เดช
3. เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  วงค์นันตา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   บัวแก้ว
5. เด็กหญิงธารทิพย์   สอาด
6. เด็กหญิงพัชรินทร์   แก้วหน่อเมือง
7. เด็กหญิงศศิกานต์   ขุมเงิน
8. เด็กหญิงอรพรรณ   มูเซอ
9. เด็กหญิงอรพิม   มูเซอ
10. เด็กหญิงเอวิตรา   รัตนโกสินทร์
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.33 เงิน 41 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วริน
2. เด็กหญิงณัฐธิฌา  อรินตา
3. เด็กหญิงณัฐรัช  วังใจ
4. เด็กหญิงณิชารีย์  อินต๊ะโน
5. เด็กหญิงพิชชา  บุญตัน
6. เด็กหญิงพิชญา  คีรีพิสมัย
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  เทศถมยา
8. เด็กหญิงอภิชญาภรณ์  วงค์รักษาศิลป์
9. เด็กหญิงอาทิชา  ปู่แคระ
10. เด็กหญิงอุรวี  อุปนัน
 
1. นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ
2. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
3. นาย จิรพงษ์  สิทธิราช
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงซาเมีย  แลเชอ
2. นางสาวณัฐวดี  อภิเจริญกูล
3. เด็กหญิงณิชา  โฟเบะ
4. เด็กหญิงดวงมณี  ปัญญาแสนผ่องใส
5. เด็กหญิงนันทิชา  โว่ยแม้
6. เด็กหญิงรัตนวลี  โว่ยแม้
7. เด็กหญิงรินรดา  แซ่จาง
8. เด็กหญิงสุวิมล  จะพือ
9. เด็กหญิงอาริยา  จะคะ
10. เด็กหญิงอุษมา  แยเบียง
 
1. นายประพันธ์  อาชาวัชรกุล
2. นางสาวกานต์รวี  กรทยา
3. นางสาวภัสรา  ไชยชนะ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77.4 เงิน 27 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  โย่แฮ
2. เด็กชายกิตติภูมิ  สงนอก
3. เด็กหญิงคุณัชญา  แก้วบุตร
4. เด็กหญิงธัญชนก   กันทะวงค์
5. เด็กชายยุทธจักร  ธัญญลักษณ์พนา
6. เด็กชายวรพล  แก้วบุตร
7. เด็กหญิงวรรณนิสา  ยาสมุทร
8. เด็กหญิงวิภาวี  นุพอ
9. เด็กชายโชคชัย  อุปนัน
 
1. นายจิรพงษ์  สิทธิราช
2. นางสาวลัดดา  บุญมาวรรณ
3. นางสาวสุภาพร  พนมไพศาลสกุล
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 73.8 เงิน 21 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาโพธิ์
2. เด็กหญิงกันยา  ลอซู
3. เด็กหญิงกัลยา  จะคะ
4. เด็กชายกิตติภพ  อุ่ยแม้
5. เด็กชายธนพล  ฤทธิโสภนณ์
6. เด็กหญิงพิชชาพร  สุขอยู่
7. นางสาวสายสุนีย์  หมื่อแล
8. เด็กหญิงอาบา  มาเยอะ
9. เด็กหญิงอาแผ่  มาเยอะ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปอยลิ่ง
 
1. นายวสันต์  ปัญญาดี
2. นางสาวนพรัตน์  อิสระณรงค์พันธ์
3. นางสาววาสนา  นันชัย
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 74.6 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 1. เด็กชายก้องภพ  ลามือกู
2. เด็กหญิงญาริศา  ไอ่อี้
3. เด็กชายธนากร  อาสาม
4. เด็กหญิงนิภา  ลิปอ
5. เด็กหญิงปิยานุ  จะสอ
6. เด็กชายพรชัย  ชัยรักสกุล
7. เด็กชายพลพล  ลอตา
8. เด็กหญิงอัญชลี  จะพึ
9. เด็กหญิงอุษณีย์  ลิปอ
10. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ลอสาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจำรัตน์  บุญธรรม
2. นายจิรัฏฐ์  คชลัย
3. นางสาวทิพกฤตา  ทิพย์ป้อ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่หว้า
3. นางสาวนาราภัทร  แซ่มั่ว
4. เด็กหญิงนุชจรีย์  เท้าพิทักษ์ธรรม
5. นางสาวประภัสสร  แซ่เท้า
6. นางสาวมาลี  ร่มพนาธรรม
7. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่เฮ่อ
8. เด็กหญิงวันดี  โรจนคีรีสันติ
9. เด็กหญิงอรณี  แสนยากุล
10. เด็กหญิงอารดา  แซ่เลาย้า
 
1. นายจักรพงศ์   สุนันต๊ะ
2. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
3. นางสุพรรณ์   อินทร์สว่าง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ใจกล้า
2. เด็กชายวรจักขณ์  มั่นชาติ
 
1. นางวลัยทิพย์  รัชวงษ์
2. นายสุริยา  สิงห์คำ
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจัง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  มาเยอ
 
1. นายทองสุข  โพธิษา
2. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงคำสวย  พุธจา
 
1. นางพรพนา  ปัญญา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  เชอกอง
 
1. นายวราพงษ์ชัย  กองสูงเนิน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงดลญา  ยงขจรกิจ
 
1. นายวราพงษ์ชัย  กองสูงเนิน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงเชอร์รี่  จะคา
 
1. นางพรพนา  ปัญญา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงนาตอง  มงคล
 
1. นายสุวิทย์  นามเมือง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เยส่อ
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 1. นางสาวชมพูนุช  พงศ์ธารินชัย
 
1. นายอนันต์  หมื่นถา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงอาเปีย  เมอแล
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 41 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กหญิงพรชนก  วาทะสิทธิกุล
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ปู่แคระ
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ไชยมงคล
2. นางพรรณภา  สุวรรณศรี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุแคระ
 
1. นางพรรณภา  สุวรรณศรี
2. นางสาวขวัญจิตร  ไชยมงคล
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 1. เด็กหญิงสิริกร  เปอเลอ
2. เด็กหญิงสุทินา  แชกือ
 
1. นางวิลาวัณย์  จอมสว่าง
2. นางสาวธิดารัตน์   สิงห์คำ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงหมีลือ  นาโป้
 
1. นางสาวเบญญาภา  เตชะแก้ว
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงบุญทิวา  ดีแฮ
2. เด็กชายพงศธร  หม้อน่วม
3. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ขุนเห๋ง
 
1. นางดวงฤทัย   เทพสุริยะ
2. นางสาววรารัตน์  กันประเวท
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงกันทิดา  เบียเช
2. เด็กหญิงหมี่อ่อ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงอาซอ  มาเยอะ
 
1. นางสาวศิรินัดดา  ถาชื่น
2. นายพิติพงษ์   กันทะไชย
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ใจแสง
2. นางสาวมาริษา  ปาลื่อ
3. เด็กชายหละโล๊ะ  ปาลื่อ
 
1. นางกุลนิษฐ์  เงินแท้
2. นางไข่มุก  ธนะไพสิษสกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงจิรพันธ์  แซ่เท้า
2. เด็กชายชัชนันท์  ร่มพนาธรรม
3. เด็กชายพิศุทธ์  แซ่่ว่าง
4. เด็กชายวีระพล  ร่มพนาธรรม
5. เด็กชายวุฒิไกร  ร่มพนาธรรม
6. เด็กชายศักดิ์พล  สวาทชาติ
 
1. นายอนุรักษ์   สักแกแก้ว
2. นายณฐพล   พงษ์ธรรม
3. นางพิรัติศร  บุญมารักษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วรรณศรี
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำปา
3. เด็กหญิงชัญญา  แซ่ท่อ
4. เด็กหญิงณฐพร  รัตนมิ่งมงคล
5. เด็กหญิงณัฐกมล  ดวงดี
6. เด็กชายทัตเทพ  ยาวุฒิ
7. เด็กหญิงทิชานันท์  ยานะ
8. เด็กหญิงธนพร  คล้ายภมร
9. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมชัย
10. เด็กชายพลพันธ์พงษ์  ตานาพิน
11. เด็กชายพลวัต  วรรณศรี
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เต๋ยะ
13. เด็กชายภัทรพล  ไชยวงค์ประทีป
14. เด็กหญิงวรัทยา  พิพิธหิรัญการ
15. เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์ประจักษ์
16. เด็กหญิงศศิกานต์  บัวนาค
17. เด็กหญิงศุภิสรา  อินต๊ะ
18. เด็กหญิงสิริภาพร  ตันหลง
19. เด็กหญิงสุกัญญา  ฤาษี
20. เด็กชายอณภัทร  จินาบึง
21. เด็กชายอนาวิล  จินาบึง
22. เด็กหญิงอภิญญา  แสนคำลือ
23. เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์จินา
24. เด็กหญิงอินทิรา  พิพิธหิรัญการ
25. เด็กชายอุทิศ  มนตรีพิริยะ
26. เด็กหญิงอุษา  สดใส
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
2. นายประวัติ  จินะเทพ
3. นายพัฒนา  พาสอน
4. นายณัฐภัทร  ใจหมั้น
5. นางสาวภูมารินทร์  พันธ์แก่นกล้า
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กชายศุภวัตร  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันธิพันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คำภีระ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ยศอินทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 24 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  เตชะ
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 25 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธีรโชติ  พึ่งศรี
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวารุจน์  ถนอมนิตย์
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  นันทะยา
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายปฐพี  แก้วแดง
 
1. นายเกพงษ์  คณะวงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายปณชัย   บัวทอง
 
1. นางมิ่งขวัญ   ประสาท
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุทธิประภา
 
1. นางอภิญญา  แก้วโสม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 29 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงยุพาพร  จะเต๊าะ
 
1. นางสาวอริสา  กำลังประสิทธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 1. เด็กชายพีรภัทร  ทิศลังกา
 
1. นายจักรพงศ์  มะทะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. นายพฤตินัน  ศิริวัฒน์ธนาโชติ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีมูล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง 17 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยคำ
 
1. นางจันทร  กรุณา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตาแปง
 
1. นายวัชรศักดิ์  ชมภูใหล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ้อ) 1. เด็กชายกิตติภณ  วรรณมณี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พลบุตร
3. เด็กชายทวีรัตน์  ทรัพย์ปัญญานนท์
4. เด็กหญิงธมนพัชร์  พลขันธ์
5. เด็กหญิงนวพร  พิกุล
6. เด็กชายพรหมพิริยะ  แก้วฟุ่น
7. นางสาววรัชยา  ธงสิบห้า
8. เด็กชายศุภเกียรติ  นพเก้า
9. เด็กหญิงสุจารี  สุดสีดา
10. เด็กหญิงสุวนัน  เครือจิต
11. เด็กหญิงอริสา  หลี
12. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์ช่วง
 
1. นายปกรณ์  กองเมือง
2. นายปัญญา  กายะชาติ
3. นางสาวกุลกัลยา  สายวงค์เคียน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   หมอศาสตร์
 
1. นางสาวนริศรา   ใบงิ้ว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงปณิดา   จิตแหลม
 
1. นางสาวนริศรา   ใบงิ้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อชั่ง
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงศรัณยา  ใจจุมปา
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สมจิตต์
 
1. นางสาวนริศรา   ใบงิ้ว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วุฒิ
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71.33 เงิน 26 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1. เด็กชายอาเช  มาเยอะ
 
1. นางปริศนา  เหลี่ยมใส
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. นายธนภัทร  ประสาท
 
1. นายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุนันตา
 
1. นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวารุจน์  ถนอมนิตย์
 
1. นายศุภชัย  พึ่งศรี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  แลเชอกู่
2. เด็กหญิงจันทร์เต็มดวง  กะมะ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ดู
4. เด็กหญิงญาณิศา  พรมสาร
5. เด็กหญิงนิสรา  เมอเชกู่
6. เด็กหญิงปทุมพร  หมื่อโป
7. เด็กหญิงปวีณา  เยแป
8. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  แซ่ดู่กู่
9. เด็กหญิงพิชญา  เวอเฌอกู่
10. เด็กชายรัชชานนท์  เหวยเหยอกู่
11. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แยซอกู่
12. เด็กหญิงลลิตา  แซ่เปียว
13. เด็กชายวิวรณ์  ศรีลี่
14. เด็กชายวีรพงศ์  ศรีลี่
15. เด็กชายวีระชัย  อัตภูมิ
16. เด็กหญิงศิริพร  แบทู
17. เด็กหญิงสุชานันท์  หมื่อแล
18. เด็กหญิงสุพิชญา  มาเยอะ
19. เด็กหญิงแสงดาว  มูหลิ่ง
 
1. นายธีรพงศ์  ใจซื่อ
2. นายวัชรพล  ถนอม
3. นางสาวกรวิกา  มั่งมูล
4. นางสาวอรุณพร  ทนทาน
5. นางสาวแววดาว  วงค์อุ่น
6. นายเฉลิมพล  จำปา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กหญิงนาเด  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงนาโบล่า  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงนิชดา  จะแล
4. เด็กหญิงพิมพา  อายิ
5. เด็กหญิงมอเล  จะเซอ
6. เด็กหญิงสายน้ำ  เชอมือ
7. เด็กหญิงสุมาลี  จะที
8. เด็กหญิงแสงงาม  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
3. นางณาตยา  มานะ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.6 เงิน 21 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 1. เด็กหญิงการะเกด  หวายคำ
2. เด็กชายกีรติ  มนตรี
3. เด็กหญิงจิราภา   บุญยิ่ง
4. เด็กชายชญานนท์  พงษ์ศาสตร์
5. เด็กหญิงตันวิน  -
6. เด็กหญิงธิมากรณ์  สุวรรณรัตน์
7. เด็กชายธีรพงศ์  วงศ์ศรี
8. เด็กหญิงนภัสรา  โมฬี
9. เด็กหญิงพรนภา  พรมแบน
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่ฟุ้ง
11. เด็กชายภาณุพงษ์  ดงขมิ้น
12. เด็กหญิงวนัสนันท์  นพศรี
13. เด็กหญิงวรัญญา  นันชัย
14. เด็กชายวิชัย  สลีสองสม
15. เด็กหญิงอรวรรญา  ใฝ่กระโทก
16. เด็กหญิงเกวลี  ศรีสุพรรณ์
 
1. นางอุราวรรณ  สินธุชัย
2. นางแสงเพียร  กันทา
3. นางสาวประดับดาว  ขาวอ้วน
4. นางกุลนิษฐ์  เงินแท้
5. นางไข่มุก  ธนะไพสิษสกุล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 13 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป๋าแหน๋
2. นายชัยชนะ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงญาณิศา   ริ่นล้อม
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยชมภู
5. นางสาวบัว  อานี
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  จินดาธรรม
7. เด็กชายภาคิน  เฮา
8. เด็กหญิงมลฤดี  สุยะใจ
9. นายวิภพ   มาเยอะ
10. เด็กหญิงสุชาดา  ผาพรม
11. นางสาวสุดา  อายี่
12. เด็กหญิงหมี่ยู  มาเยอะ
13. เด็กหญิงอมรา  อ้ายสุยะ
14. เด็กหญิงอาบา   ลอปิ
15. เด็กชายอาแบ   เมเช
16. เด็กหญิงเบญจมาศ  นุชนาถ
 
1. นายลิขิต  รินชมภู
2. นายประดิษฐ์  สิทธิโรจน์
3. นางพัชรี  ใจเมตตา
4. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
5. นางสาวชิดชนก  มุณีแก้ว
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   สิทธิขันแก้ว
2. เด็กชายนันทภพ   ปงลังกา
3. เด็กชายรพีภัทร   มูลผึ้ง
4. เด็กชายอธิราช   จันทร์สม
5. เด็กชายเหมันต์   จำทิพย์
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. นางสาวกรวรรณ   วรรณศรี
2. นางสาวพลอยสุดา   ยานะ
 
1. นายสุทธิพงศ์  มั่นใจ
2. นางทรงศรี  กันทะ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77.4 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงปัญญดา  รักษานาม
 
1. นางสคราญจิต  อุบลเขียว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเลาลี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์   ชอง
 
1. นางสาวอาภาศิริ   โกฏิสิงห์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 12 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 1. นางสาวพลอยไพริน   ขุนศรี
 
1. นางจันทร์รินทร์   ใจยะเสน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายโจชัวร์  มาเยอะ
 
1. นายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงวิรัลยุพา  กันไว
 
1. นางสุวคนธ์  สุขเจริญ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 31 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  จะปะ
2. เด็กหญิงปาลิดา  โว่ยแม
3. เด็กชายมาเล  จะลอ
4. เด็กหญิงรัตติกาล  จะอื่อ
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทาบุญยัง
 
1. นางสายสุนีย์  ขาวนวล
2. นางรัชนี  สุขสบาย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67.77 ทองแดง 31 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนงนภัส  แสงอายุ
2. เด็กหญิงปรวิศา  คำปัน
 
1. นายทวีเดช  ด่านตระกูล
2. นางณิชาภัทร  กิติมา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.21 เงิน 19 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนรมน  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงปรินดา  กันประเวท
 
1. นางเพ็ญศรี  วงษา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่หม่อ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นางสาวพรชนิตว์  แลเชอ
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หมู่
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
2. นายสวัสดิ์  ยาปัน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 1. เด็กชายคณิน  ยาปา
2. เด็กชายณัฐชัย  ลาหู่นะ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ลาหู่นะ
4. เด็กชายณัฐพล  อาสือ
5. เด็กชายสรชัช  ตามี
6. เด็กชายอนุวัฒน์  แสนลี้
 
1. นายยศกร  มีสุข
2. นายวุฒิพงษ์  ศรีจันทร์
3. นายอรรถพล  ผาคำ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายกฤษฎา  นิศาคร
2. เด็กหญิงจิระพรรณ  โพธิปันรังษี
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญหล้า
4. เด็กชายฎาภากร  เปียะเช่
5. เด็กชายปฏิภาณ  เยส่อง
6. เด็กหญิงสิรินดา  เบเช
 
1. นายโสพณ   ณ ลำปาง
2. นายสมจิตร  จิตอารีย์
3. นายทิวัตถ์  วงศ์ฟู
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ลอซู
2. เด็กชายบุญยืน  แซ่ย่าง
3. นายพงศภัค  อาหงี
4. เด็กชายพชรพล  ศิริศรีมังกร
5. นายศรัณย์  อานี
6. นายสุชาติ  หมื่อโป
7. นายเสรี  เชอหมื่อ
8. เด็กชายโชคชัย  เบก่า
 
1. นายชำนาญ  นาปรัง
2. นายอนุชิต  อุปถัมภ์
3. นายสวัสดิ์  ยาปัน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เมืองใจ
2. เด็กชายกุลเดช  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงจันทร์พร  ศุภจิตร
4. เด็กชายณัฐกร  มาหมื่น
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ก๋าน้อย
6. เด็กหญิงทิพาพร  พงษ์ราศรี
7. เด็กหญิงธัญชนก  ตาเมืองมูล
8. เด็กหญิงธิดาพร  ภูมิภาค
9. เด็กชายธีรเทพ  เวียงแก้ว
10. เด็กหญิงนิชนันท์  มูลศรี
 
1. นางปิลันธนา  ศุภฤกษ์ชัย
2. นายยุทธนา  ชื่นบาล
3. นางสาววัชราภรณ์  ใหม่วงศ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 77.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายณัฐพล  อูแม
2. เด็กหญิงณิชารีย์  มาเย๊อะ
3. เด็กหญิงปวีณา  ลอซา
4. เด็กหญิงปาริชาติ  โชเชกู่
5. เด็กหญิงลลิตา  เดชาธนัฐกุล
6. เด็กชายสุรพงษ์  หล่าผ่า
7. เด็กหญิงอาตี  แสนปอ
8. เด็กหญิงอาหมี่  เหล่ายี่ป่า
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หมื่อแล
10. เด็กหญิงโสภี  เมอแล
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นางสาวพิมพ์ธิดา  บุญตัน
3. นางสาวรัชณีกร  นันตาชัยวุฒิ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงมะลิ  ลอซา
2. เด็กหญิงวันทนา  จูติ
3. เด็กชายสงกรานต์  คาล่า
4. เด็กหญิงสุภาพร  มาเยอะ
5. เด็กชายอาทิตย์  อาจอกู่
 
1. นางสาวอาจารี  หวายคำ
2. นางสาวอมรรัตน์  มะลิวัลย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงนาริษา  จะคือ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เสรี
3. เด็กหญิงแอนนา  จะก่า
 
1. นางกาญจนา  ภิยารมณ์
2. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 41 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  พงษ์ทวีกุล
2. เด็กหญิงนาหา  จะแส
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กานต์พิชชา
 
1. นางอรพิน  วงค์ยาไชย
2. นางรัตมณี  เสธา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงชลธินันท์  ธารธราธร
2. เด็กหญิงนุช  ยอแสง
3. เด็กหญิงสิรินันท์  พันธ์ทิพย์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  ศรีพรม
2. นางสาวสุกัญญา   ชุมภู
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 1. เด็กชายจรูญโรจน์  แซ่วะ
2. เด็กหญิงอรอุมา  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์นภาไพศาล
 
1. นางสาวพิมพ์วิภา  การบุญ
2. นางสาวขวัญธิดา  ลือชัย
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 36 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กหญิงนันทัชพร  กานวม
2. เด็กชายพัฒน์ธรพงษ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาววนัญญา  บุญเรือง
2. นายสมจิตร  จิตอารีย์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 17 โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. นายจักรพงษ์  จอมคีรี
2. นายวิชัย  มาเยอะ
3. นายอาบอ  เชก่อ
 
1. นายสถาวร  ใจจุมปา
2. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงกันติชา  วิสุทธิ์วิวัฒน์
2. เด็กหญิงหมี่ยี  เปียงแหล่
 
1. นางวันวิสา  ศรีสองเมือง
2. นางศรัญญา  ก่อสุธรรมกุล
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 1. เด็กชายปณชัย  แลนี่
2. เด็กชายหัสณะกฤษ  บุญเสน
 
1. นายฐิติกร  ป่าเขียว
2. นายพรพจน์  พงษ์กลาง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติสุดา  ป้องขันธ์
2. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  แซ่เต๋น
 
1. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
2. นายวัชรศักดิ์  ชมภูใหล
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายสิทธิพร  แซ่เท่า
2. นายเอกมล  ลีลาสุขวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช  ผ่องใส
2. นางสาวอมรรัตน์  บุญฟู
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คำวงค์ษา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   เชื้อเมืองพาน
 
1. นายประสิทธิ์  กันคำ
2. นางสาวชลกาจญน์  บุตรวงศ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายนันทพงศ์   ก้อนใจ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  เปล่งบุญ
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นางอุไรรัตน์  ทะลา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนสลี 1. เด็กหญิงชุติกันต์  เชอมือ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  กันทะชัย
 
1. นางรุจิรา  ฟักงาม
2. นางสาวนวนันท์  ฐิติโชติ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กชายภูตะวัน   จันทร์มะโน
2. นางสาวหมี่ตู  แลเชอะ
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นางจิรวรรณ์  สานุมิตร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพิชญา  ลี้รุ่งเรืองกิจ
 
1. นางสาวอวัฒฆ์ชฎา  ศรีจันทร์
2. นางสาวภัสรา  ไชยชนะ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายชินวัตร  นาโม๊ะ
2. เด็กหญิงสุธินี  จะเน่
 
1. นายสรวุฒิ  แก้วปุ๋ย
2. นายวราห์  นาวิชัย
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายชัยพงศ์   เยเบียะ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  อาซอง
3. เด็กชายลีเมอ  มาเยอะ
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
2. นางสาวพลอยณิชา  เศรษฐปิติวงศ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงวีรนุช  จะแล
2. เด็กชายอาแซ  เชอหมื่อ
3. นายไมตรี  เชอหมื่อ
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาซอง
2. เด็กชายพรรษวัฎ  ลอปู
3. เด็กชายศุภชีพ  จะปะ
 
1. นายอนุพงษ์  สมศรี
2. นางเปล่งศรี  ลิ้มขจร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. นางสาวบูจุบ  หมื่อแล
2. เด็กหญิงเกสรา  โกยเหย่อ
3. เด็กชายโชคชัย  หมื่อแล
 
1. นายโยธิน  ปงสนิทย์
2. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายกิตติคุณ  หมื่อแล
2. เด็กชายลียึ  อางี
3. เด็กชายลีเหอะ  วุยแม
 
1. นายอรรถสิทธิ์   สุขพันธ์
2. นายอุเทน   ปิงวงค์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลยดา  วิบูลวิโรจน์กุล
2. เด็กหญิงบูเซอะ  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงหมี่รา  วุ่ยแม
 
1. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายดนัย  เชอหมื่อ
2. เด็กชายสุพจน์  เบเช
3. เด็กชายสุรพงษ์  แบทู
4. เด็กชายสุรเดช  ลาหู่นะ
 
1. นายอรรถสิทธิ์   สุขพันธ์
2. นางเบญจวรรณ  สุขพันธ์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กชายจักรี  จะมู
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คาร่า
3. นางสาวณัฐวดี  เยอเฉอะ
4. เด็กหญิงนาอื่อ  จะยี
 
1. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายตะวัน  ตุ้ยหล้า
2. เด็กชายพัสกร  สุขกะเสริม
3. เด็กชายอาทิตย์ชยนนท์  สุจริต
 
1. นายแทน  เพชรศิลารักษ์
2. นางสาวหยาดพิรุณ  วงค์คำยอด
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. นายจอหะรุ  พาเอะ
2. เด็กชายธนวิชญ์  วรรณะ
3. เด็กชายระวีชัย   มติมหาชน
 
1. นางรุ่งทิวา  ใจอินต๊ะ
2. นายสุริยะ  กวางประเสริฐ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กชายกรรณ์ชิด  แสงคำเมือง
2. เด็กชายณัฐพล   สมกาวิ
3. เด็กชายสุทธิชัย   ในปอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์  เกียรติเจริญ
2. นางสาวกฤษณา  เกี๋ยงมะนา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. นายพร  จันทร์ติ๊บ
2. เด็กชายพิชัยยุทธ   ไทยใหม่
3. เด็กชายอนุชา  ตาคำ
 
1. นางรุ่งการณ์   วงษา
2. นางสาวพัฒน์นรี   บุญธนลาภ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงชญาพร  ทองเจริญ
2. เด็กหญิงนภัสศร  ศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ราชชะ
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  แก้วมณี
5. เด็กหญิงเขมิกา  ทองสุข
6. เด็กหญิงเมษญา  อินทะวัง
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
2. นางสายพิน  นิสัยคาน
3. นางอัญชลี  ทองสุวรรณ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง 8 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจปิน
2. เด็กหญิงพรรณราย  ตันทอง
3. เด็กหญิงวิมวิภา  ราชชะ
4. เด็กหญิงอรณิชา  วิชาคำ
5. เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์จินา
6. เด็กหญิงอุษา  สดใส
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
2. นางณัฐชา  ยิ้มสวัสดิ์
3. นางอัญชลี  ทองสุวรรณ
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.1 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 1. เด็กหญิงจรรยณัฐ  อิ่มอวบ
2. เด็กหญิงญาณี  จะนู
3. เด็กหญิงนุชจรี  อิ่มอวบ
 
1. นายกิตติพงษ์  มหาวุฒิ
2. นางสาวพัตธิตา  เกนทา
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 21 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กชายธีรไนย  หาติ๊บ
2. เด็กหญิงยุวลักษณ์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงลักษมี  อินตาพรม
 
1. นางอัญชลี  ไก่งาม
2. นางศิริพร  เมืองดี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แดมา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เยอแจะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  หมื่อโป
 
1. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
2. นางสาวกัลยา  เปลี่ยนทรัพย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทาติ๊บ
2. เด็กหญิงชลิตา  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงเดือน  จะนะ
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 1. เด็กชายสมมานะ  จะที
2. เด็กหญิงสิมี  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงสือเหมย  ลาหู่นะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เสนาวัฒน์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.8 ทอง 14 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1. เด็กหญิงธนพร  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  ศรีนำพล
3. เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ไคร์เกียร์
2. นางสาวสุภาพร  หลวงปัน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีใจวงศ์
2. เด็กหญิงมาลัยพร  วงศ์ชมภู
3. เด็กหญิงสายสุนีย์  อวดผิว
 
1. นางสุพัตรา  เปลี่ยววิญญา
2. นายภาณุพงศ์  เทพธิดา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงมนทิรา  กำลังประสิทธิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ธิวงศ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมมาลัย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คนบุญ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 1. เด็กหญิงกันธิชา  แสนหมี่
2. เด็กหญิงจรัญพร   แซ่ตู่
3. เด็กหญิงปภาวรินท์   แซ่เออว
 
1. นางเพาพงา  มุกดา
2. นางสาวอัญชลี  ชัยนนถี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กชายธิติสรณ์  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงวิภาดา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ผาพรม
 
1. นางพัชรี  ใจเมตตา
2. นายประดิษฐ์  สิทธิโรจน์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 1. เด็กหญิงฉัตรพร   ยศวงใจ
2. เด็กหญิงธัญสินี   เทพรักษา
3. เด็กชายปฤษฎา   พลธา
 
1. นางสาวสุจิตรา   บุตรดี
2. นางหัทยา   สุรินต๊ะ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงพิชญา  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอาบา  หมื่อโปกู่
 
1. นายอนุชา  ปันยศ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กมลขัน
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  จอมคำ
2. เด็กหญิงดารุณี  อ้ายยี่
3. เด็กหญิงบูเซอ  เปียเซ
 
1. นางสาวรจนา  คำเย็น
2. นางชุติปภา  ตันเขียว
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สายเงิน
2. เด็กหญิงวชิรปภา  โพทัย
3. เด็กหญิงศรัณยา  สุนันตา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินถา
2. นางสาวพิชญา  ฟ้านิมิตสวย
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  วรารมย์
 
1. นางสาวบุรัชกร  อินทะมูล
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 16 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายโรมิโอ  พงษ์ชมพร
 
1. นายสุรพล  วงศ์สรรคกร
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. นางสาวณัฐวีร์  แสงเทพ
 
1. นางสาวอรชนก  ต๊ะศรี
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านขุนลาว 1. เด็กชายธนากานต์  ไขปัญญา
 
1. นางวชิราภรณ์   เชาว์วิเศษโกมล
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซีไอ
2. เด็กหญิงพิรานันท์  ดิทา
3. เด็กหญิงมานิตา  แสงอนันต์
 
1. นางกาญจนา  ภิยารมณ์
2. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายจิตติพนธ์  เตยไธสง
2. เด็กชายปกาศิต  ป่าตุ้ม
3. เด็กชายเมธิชัย   สมบูรณ์
 
1. นางสาวอังคณา  สงวนใจ
2. นางสาวศรินทร์ทิพย์  กัลยาโน
 
191 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายภัทรพล  จะอู๋
2. เด็กหญิงอรจิตร  ทวีพรภิภักดิ์
 
1. นางสาวชาริณี  บุญปั๋น
2. นางสมนึก  คฤหานนท์
 
192 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 18 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 1. เด็กชายณัฐกร  ผาละ
2. เด็กหญิงอินทิยา  วงค์ดี
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นายอดิเรก  น้ำสา
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายหล่อโย  เชอกอง
 
1. นางสาวศรัญญา  เป็งสุวรรณ์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.5 เงิน 29 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถิรนัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 1. เด็กชายชาติชาย  มาเยอะ
 
1. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวธันยพร  ลือชา
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  ขันหยุด
 
1. นายวริทธิพล  ลือยศ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายญาฎากร  คำลือ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงฐานิกา  มณีวรรณ
 
1. นายชัยเมธ  นรากรณ์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงรมิดา  อามรรัตนะ
 
1. นางบุณยภัทร  สมเพชร
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จะทะ
 
1. นางสาวกษา  ไทยากรณ์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  จะหวะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  จอมแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจแก้ว
3. เด็กชายทิวากรณ์  วงค์จันทร์ต๊ะ
4. เด็กชายธีรภัทร  คำสาร
5. เด็กหญิงศุภสุตา  งามเมือง
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ธะยะธง
2. นายสุริยา  อินอร
3. นางสาวพัชราภรณ์  โปทาวี
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายกฤษดากร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพีรพงศ์  นนทะสายา
 
1. นายชัยสิทธิ์  ตั้งแปล
2. นายประดิษฐ์  กาวินชัย
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายยาก่อ  มาเยอะ
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นายดณุพล  จิตประสงค์
2. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 27 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กชายชลกร  นุชาย
2. เด็กชายธรรมรงค์  บุนนาค
 
1. นางสาวจิรญา  นันตาวงค์
2. นางสาวทิพย์วรรณ  ลางแขก
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มูลชมภู
2. เด็กหญิงจิดาภา  แคะพอ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
2. นางธัญรัศม์  ทิพากร
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายวันชนะ  จะนิ
2. เด็กชายวัศพล  จะก่า
3. เด็กหญิงสุวรรณา  จะนู
 
1. นายจักรพล  ธิหมื่น
2. สิบเอกเอกพล  ใจยะเสน
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายคงกช  แชหมื่อ
2. เด็กชายบุญเสริม  แซ่ยั้ง
3. เด็กชายอาเก่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.8 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 1. เด็กหญิงกฤตพร  แซ่เท้า
2. เด็กหญิงปัญญาพร  จะลอ
3. เด็กหญิงมัญชุภา  วรโชติวนาไพร
 
1. นางชญาน์นัทช์  ศาตพงศ์ศักดิ์
2. นางนิยาธร  ปันทะวงค์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายชนัญญู  แก่หนาน
2. เด็กชายณภัทร  ปะป่า
3. เด็กชายวัชรพงษ์   รูปสูง
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญ
2. เด็กชายสิทธานนท์   เสียงโต
3. เด็กชายเสกสรรค์  ไชยสง
 
1. นายแทน  เพชรศิลารักษ์
2. นางสาวหยาดพิรุณ  วงค์คำยอด
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายธนวัต  แสงฮอง
2. เด็กชายธนวิชญ์  จะแจะ
3. เด็กชายธีรเดช  จะฟะ
 
1. นายธีรวุฒิ  ทะนาวา
2. นายดุสิต  คฤหานนท์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 19 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กชายจีรเดช  ทิตต์กาล
2. เด็กชายธีรเดช  เชอมือ
3. เด็กชายสรพัศ  ขัวนอก
 
1. นายศตวรรษ  แอบแฝง
2. นางสาววารุณี  ใจกันโย
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.11 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ก๋าใจ
2. เด็กชายจิรพัส  เสียงถึก
3. เด็กหญิงวัฒนาพร  กองแสน
 
1. นางโสภิณ  รัตนวิจิตร
2. นางสาวสุภัสสรา  ชัยชนะ