สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์   ปนธะรังษี
 
1. นางสายพิน  ธรรมชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุตรสุรีย์
 
1. นางสาววาทินี   หนองไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงหาน  ลุงอ่อง
 
1. นายพยุงศักดิ์  เตวิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรชัยปัญญา
 
1. นางสาวอภิญญา  ก๋าแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1. เด็กชายพิชญะ  เจริญศิลป์
 
1. นางวิทูร  นันทสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงทิพย์พรรษา  คำหล้าทราย
 
1. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอังศุชวาล   เพียรทำดี
 
1. นายนฤเดช  สุริยะวงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างตี
 
1. นางธัญชนก  สมฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 53.2 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพบุรี
 
1. นางสาวกัญตวีธ์  เมืองอินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงฉัตรพร  มังกร
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนียมทัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นะใจ
2. เด็กหญิงอพิชชญา  สิงห์ใจ
 
1. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
2. นางกัญญา  บุญสุระ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอภิญญา  รุ่งแสงทอง
2. เด็กหญิงอริสา  แผ่นอินทร์
 
1. นายธนะกร  แก้วคำปา
2. นางสาวนันทพร  จันต๊ะวงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70.12 เงิน 42 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงชนันธร  สีใส
2. เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม
 
1. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
2. นางคันธรัตน์   วงศ์วุฒิ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.13 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตติธร  ส่องแสง
2. เด็กชายชาดินันท์  บริบูรณ์
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
2. นางสาวณัฐวดี  สิมมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรีกัน
 
1. นางชนม์ณัฐนันท์  ฤทธิ์วิเศษ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนโชติ  จันธิมา
 
1. นายสุทัศน์  แสงสุวรรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทวี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันจันทร์
2. เด็กหญิงชลิตา  ตุ้มไธสงค์
3. เด็กหญิงธนาภา  หิรัญญสุวรรณ
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงค์โกฎ
2. เด็กหญิงชลธิชา   แสงเพชร์
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญมิ่ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางสาวจิดาภา  จันทิมา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
2. เด็กหญิงรินรดา  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 42 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หินโบราณ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รักษาบุญ
 
1. นางชนิดา  ธรรมลังกา
2. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41.38 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธราธิป  อูปแก้ว
2. เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์
 
1. นางชุติภา   บริบูรณ์
2. นางณปภัช   จันระวัง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 27 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
 
1. นายแมงค์  แซ่ฟ้า
2. นายสมศักดิ์  ไอศวรรย์ชัชวาล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านปากอิง 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุตรดี
 
1. นางสนธิยา  อินธิศักดิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพัชนิดา  สุดแก้ว
 
1. นายวินัย  เวียงนาค
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  การเก็บ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66.45 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์
2. เด็กชายเด่นตุลา  จันต๊ะคาด
 
1. นางสาวเกศรา   หน่อแก้ว
2. นางชุติภา   บริบูรณ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวปนัสยา  จันทร์ต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงอโรชา  ดอกคำ
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
2. นางสาวณัฐนันท์  การเก็บ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายธนดล  นักค้า
 
1. นางละเอียด  คำหล้า
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยชมพล
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ทองยา
 
1. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายอภิญวัจณ์  สัมฤทธิ์ดี
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรรคนา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้าทัย  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายปุณยวัจน์  อำนา
3. เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์
 
1. นางสาวรัชนี  ชอบจิตต์
2. นางสาวธันยพร  พรมการ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรณิกา
3. นายอนิวรรตน์  ศรีธาราธิคุณ
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง 28 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายมงคล  อะทะเทพ
2. เด็กชายวิรัตน์  กันหา
 
1. นายสมชาย  ปริมิตร
2. นางสายพิณ  ปริมิตร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 70.5 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1. เด็กชายปฐมพร  ศรีสมษัย
2. เด็กชายพัทรพล  อิ่นคำ
 
1. นายคมกริช  พ่วงภิญโญ
2. นางสาวภัณฑิรา  สุขเหมอะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  สะตะ
2. เด็กชายวิทยา  บุตรพรม
 
1. นายนิโรธ  ภูมิสายดร
2. นายวิศรุต  คำดอน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายสดุดี  หัวนา
2. เด็กชายเปรมชนัน  พุทธิมา
 
1. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายธีราวุฒิ  กตเวทีธรรม
2. เด็กชายพิศุทธิ์  กตเวทีธรรม
 
1. นางบุญฑริกา   จันต๊ะคาด
2. นางสาวจิลลาภัทร  ช่างคำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.7 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงพลอยวริน  ชินนูทิศ
2. เด็กหญิงรวิสรา  แสงปรัชญา
3. เด็กหญิงโชติกา  ชุ่มมงคล
 
1. นางปวีณา  แสงเรือง
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชัย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงปพิชญา  คิดดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  กาวีละ
3. เด็กหญิงสุภัทรจิรา  นวปัญญานนท์
 
1. นายกฤษฎา  ซาคุณ
2. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายกรกฏ  วงศ์ชัย
2. เด็กชายอชิรวิชญ์  ตามสมัย
3. เด็กหญิงอารดา  อินเทพ
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวงศ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายนู  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงวิลัยพร  แซ่มัว
3. เด็กชายอนุชา  แซ่ลี
 
1. นายธีรศักดิ์  สุขใหญ่
2. นางรัตนา  จินดาธรรม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ยาวิเลิง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ปรินรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  อูบคำ
2. นางสาวพิชญ์สิริ  ตั๊งวิบูลย์ชัย
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงบุญทิวา  ชัยอักษร
2. เด็กหญิงพินท์ธุพรรณ์  ไชยศิลป์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชุ่มพงค์พรรณ์
 
1. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
2. นายสายชน  เทือกตา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.9 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล
2. เด็กหญิงพลอยศรีรุ้ง  วงศ์ใหญ่
 
1. นายจีระพงศ์   ฝาเรือนดี
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายธีรเทพ  กมลลาสน์โกมล
2. เด็กชายภูวดล  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นายพงกษิณ  วังอินต๊ะ
2. นางจิราพรรณ  นิลเนตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงทิมทิชากานต์  วิจิตรโชติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟังเร็ว
3. เด็กหญิงปรัชญาพร  อินปั๋น
4. เด็กหญิงปวินธิรา  อึ้งตระกูล
5. เด็กหญิงปาริสรา  วงศ์วุฒิ
 
1. นางจินตนา   ขรรค์ชัย
2. นางสาวนิศา  ถิ่นจอม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง 11 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  หัตถกอง
2. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงนาฎสุดา  แซ่มัว
4. เด็กหญิงพรสุดา  แซ่ซ่ง
5. เด็กหญิงพราวพิมล  แซ่ฟ้า
 
1. นางรัตนา  สุวรรณผูก
2. นางสาวรุ่งฤทัย  เทพใต้
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 42 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่เท่า
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ลีทาศิริกุล
4. นางสาวเพ็ญนภา  เล่าวิริยะธนชัย
5. เด็กหญิงแสงเดือน  เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นายอังคาร  ธรรมยศ
2. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายณัฐวร  เพชรนิล
2. เด็กหญิงทักษอร  ปัญญาอินทร์
3. เด็กชายวรดร  ผาบไชย
4. เด็กหญิงศิริกาญ  พูนรัตนะสิน
5. เด็กหญิงสุทธญาณ์  วันทานุ
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางกุหลาบ   การเก็บ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 24 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงนิชาดา  ใจจำรัสกุล
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เกสรธีรพันธ์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  หัตถกอง
4. เด็กหญิงเมธาวี  วงค์กฤษยา
5. เด็กหญิงเอื้อมพร  แสงเมือง
 
1. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
2. นางสาวธัญรดา  แสนอินทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญจนา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ฉัตรธรรมกร
4. เด็กหญิงสุวนันท์  พลยุทธศาสตร์
5. เด็กหญิงอธิชา  แซ่มือ
 
1. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
2. นายศักดิ์ณรงค์  สมตุ้ย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงชินันพร  อินต๊ะ
2. เด็กชายธนากร  บุญเรือง
3. เด็กหญิงบุษยา  สุวรรณเค็ม
4. เด็กหญิงวรัญญา  มาที
5. เด็กหญิงวิภาพร  โหมดเทศ
 
1. นางดาริน  มาน้อย
2. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.6 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกัลยาณี  รู้แข็งแรง
2. เด็กชายธีรภัทร  ส่วยกิติ
3. เด็กหญิงพิรดา  จันทะมาตย์
4. เด็กชายอชิตพล  จันทร์ต๊ะ
5. เด็กหญิงอังคกุล  จอมวงศ์
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวธิดา  คิดรักเมือง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.6 ทอง 13 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงกันติชา  หน่อหล้า
 
1. นางสาวอาทิตยา  วงศ์ใหญ่
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 38 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1. เด็กหญิงวินิทรา  แซ่พ่าน
 
1. นางเบญจมาศ  สำเนียงเย็น
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.3 ทอง 10 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวงค์
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงทักษพร  ปันทะยม
2. เด็กชายวีรภัทร   พรมมี
 
1. นางสาวพรทิวา  ชมคำ
2. นายนนทกานต์  แสนปลูก
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงดลฤดี  ธนะแก้ว
2. เด็กชายวีรพล  บัติหนัก
 
1. นางรุจิรา  เชื้อสะอาด
2. นางสาวจิดาภา  ไชยถา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายคงเดช   การินธิ
2. เด็กหญิงสุขรัตน์   เอื้อมลำมูล
 
1. นางสาววทันยา   วงศ์ชัย
2. นายนนทกานต์  แสนปลูก
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.2 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกฤตพร   ภิระบัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  หมั้นเยือน
3. เด็กหญิงดอกฟ้า  จางยอดมณีสยาม
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากัน
5. เด็กหญิงพรธิดา  พุทธวีวรรณ
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์   ม่วงคำหมื่น
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิมคำ
8. เด็กหญิงวาทินี   จันต๊ะคาด
9. เด็กหญิงอนัญญาพร  เงินสม
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงเพชร์
 
1. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
3. นางสาวพรทิวา  ชมคำ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตติคุณ   เครื่องสาย
2. เด็กหญิงขวัญชนก   ไชยสิทธิ์
3. เด็กชายคณิศร   ติ๊บโคตร
4. เด็กชายฉัตรชัย   ภิชัย
5. เด็กหญิงชนาภา   ยอดสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัฐธิภาลักษณ์  ติ๊บโคตร
7. เด็กชายพันธุ์ธัช  กันทวี
8. เด็กหญิงยุวรินทร์  ไชยทน
9. เด็กชายรัชชานนท์   วงศ์ใหญ่
10. เด็กหญิงวรากานต์  วงค์โกฏ
 
1. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
3. นางสาววทันยา   วงค์ชัย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ญาติยั่งยืน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สงวนประชา
3. เด็กหญิงฐิติกา  มาเยอะ
4. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แซ่มัว
5. เด็กหญิงวาดตะวัน  นามมูล
6. เด็กหญิงศิรดา  วงค์นภาไพศาล
7. เด็กหญิงสุชันญา  สอยุกู่
8. เด็กหญิงสุชารัตน์  ส้าบอง
9. เด็กหญิงสุรีพร  ใจเร็ว
10. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  สงวนประชา
 
1. นางกิรัณ  มหาวรรณ์
2. นางวิภาภรณ์  วงค์สรรศรี
3. นางสุภาพร  จันตา
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดตระกูลลี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงวรรณา  เลาหาง
5. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ระย้า
7. เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์ชาติสรร
8. เด็กหญิงอาภัสรา  สว่างธนานันท์
9. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เห้อ
10. เด็กหญิงโยษิตา  บาหลา
 
1. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธ์ุ
2. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
3. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กชายณัฐวี  นิปุณะ
2. เด็กชายดนุพล  ติ๊บคำ
3. เด็กชายธนากร  มะโนติ๊บ
4. เด็กชายธนานพ  จอมศิลา
5. เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สุริยะ
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมศักดิ์
7. เด็กชายยุทฑณาพร  เกียนนอก
8. เด็กหญิงศิริกานดา  จันทร์ทอง
9. เด็กชายเดชณรง  วงค์ปัญญา
 
1. นางสาวนุชจิรา  เตปินใจ
2. นางกีรติญา  สีสง่า
3. นางมนัสนันท์   มุงเมือง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจิรายุ   พุทธิมา
2. เด็กหญิงชาลิศา   ตอนรักษ์
3. เด็กชายณัฐทวีกิจ  คำสม
4. เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย
5. เด็กชายธนธฤต  กิ่งก้าน
6. เด็กหญิงธนัญชนก  รูปศรี
7. เด็กชายธัชดนัย  ใจคำ
8. เด็กชายรพีภัทร   หมื่อลาง
9. เด็กชายวรินทร  สมควร
10. เด็กหญิงหมวย   อินทะเสน
 
1. นายณัฐพล   เจริญเกียรติเจริญ
2. นายกรกฎ  แตงประวัติ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 79.4 เงิน 23 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณภัทร  รักนา
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  หงษ์แก้ว
4. เด็กชายธีรภัทร์  กาวีละ
5. เด็กชายปริพัฒน์  กันทะเนตร
6. เด็กชายปิยะพงษ์  ช่วยบ้าน
7. เด็กชายภควัต  ขัติยะ
8. เด็กหญิงอรอนันตญา  มาลัยวัลย์
9. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สวัสดี
10. เด็กหญิงเมตติกา  ธะนะแก้ว
 
1. นางศรีวรรณ  สยาม
2. นางวัฒนา  พิชัยยา
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  หอมจันทร์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายนำชัย  ฉัตรนาถวรกุล
 
1. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
2. นายสากล  เพชรใจศักดิ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุยะใหญ่
2. เด็กชายวรเวศ  หัตถกอง
 
1. นายสมชาติ  ทิติรัตน์วรโชค
2. นางสาวพัสกร  บุญเรืองศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงมนัชญา  แซ่มัว
 
1. นายจิวาวิฐย์  กองจา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวดวงเดือน  แซ่โซ้ง
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงนิรากร  แซ่มัว
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงยุพิมพ์  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงอมิตา  แสงวื้อ
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. นางสาวอรทัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนิตยา  สิ่งของ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงดัว  จตุโชคอุดม
 
1. นางสาวนิตยา  สิ่งของ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงดานิกา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงอลิสา  พุฒิสวัสดิ์
 
1. นางปรียาพร  นนท์ธนาวิชญ์
2. นางสาวอัญชลี  สวนดอก
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายวรเมธ  นภาศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวอารยา  งึ้มนันใจ
2. นางสาวอัมพร  นามศักดิ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนิชนิภา  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
2. นางพิสมัย  ทิเลา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กุเลา
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กชายชนะพงษ์  จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันต๊ะคาด
3. เด็กชายอนุสรณ์   เซอแลน
 
1. นางสาวอชิรญา  หงษ์คำ
2. นายวุฒิชัย  ยอดบุญเรือง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญภูมิ
2. เด็กหญิงนภัสกร  ใจปราง
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  พรหมคณะ
 
1. นางกัลยา  สุทธศิลป์
2. นางพัชวรรณ  แสนเขื่อน
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายณัชพล    กุเลา
2. เด็กชายสุริยา  แสงจันทร์
3. เด็กชายเดชณรงค์   ลาว
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
2. นายวัฒนา  ปาโน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 36 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงดาวกานดา  กิลัย
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  พฤกษาสวรรค์
3. เด็กหญิงพัชรา  บุญเจิง
4. นายสอน  บุญเจิง
5. เด็กหญิงสุวิมล  สมควร
6. เด็กชายไก่  แซ่ท่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  แข่งขัน
2. นายชูสกุล  เขตรักษา
3. นายเอกชัย  ตันแข็ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญทอง
 
1. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  กาสาวัง
 
1. นายเสกสรรค์  เหลี่ยมกุมาร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ราชเมือง
 
1. นายศักดิ์ธนา  ใจมา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวจิดาภา  ศรีกุลวงค์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายอัษฎาปรัชญา  อุดใจ
 
1. นางลำดวน  บุญเพียร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 25 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายมนัส  ทะนะใจ
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 11 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวจิดาภา  ศรีกุลวงค์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.66 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนนทยา  ซื่อสุทธิ์
 
1. นางประภารัตน์  วัฒนา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 32 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางดัชนี  สิทธิโสภา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงรัตนา   ยะตัน
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. นายวีระพงษ์  วิชัยวงค์
 
1. นางประภารัตน์  วัฒนา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง 11 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงรักษิตา  ตันละผัด
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงวนิดา   ลำพูน
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลพร  รัตนประยูร
2. เด็กชายคงธรรม  วุฒิกร
3. เด็กชายณัฐทันท์  แซ่ฝ่า
4. เด็กชายดิษย์วรินทร์   ปริญญา
5. เด็กชายธาดาพงศ์   วงศ์ชัย
6. เด็กชายนาไท  มานะสวัสดิ์
7. เด็กหญิงนิชาพร   เทพเที่ยง
8. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมวงค์
9. เด็กชายรังสิมันต์  ขันคำ
10. เด็กหญิงวรญา  ไชยทน
11. เด็กชายวรวิช  จันคำเพียร
12. เด็กหญิงเนตรนารี   ยมราช
 
1. นายปฏิญญา   วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจตุภูมิ  ทามงคล
2. เด็กชายฐิติกรณ์  ชาวนาฟาง
3. เด็กชายต่อลาภ   บุดดี
4. เด็กหญิงภัทราวดี   ศรีนาราง
5. เด็กชายภานุวัฒน์   ยอดสุวรรณ
6. เด็กหญิงภาวินี  จันต๊ะคราม
7. เด็กชายราเมศ  จินะราช
8. เด็กชายศิวกร  ชะชิกุล
9. เด็กชายสุทธิรัก   ทนทาน
 
1. นายปฏิญญา   วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 55.33 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายวัชรากร  ยอดปา
 
1. นายจักพงษ์  สุทธศิลป์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายชินดนัย  ทองรส
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ชื่นใจ
 
1. นายจักพงษ์  สุทธศิลป์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายวรชัย  ปูชัย
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนากร  สุธีวราพล
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวริศรา   บุญประเสริฐ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายสาริน  คล่องดี
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 70.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายพีรภัทร  คำดี
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 23 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ทมถา
 
1. นางสาวบานอุบล  บำรุงชาติ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   ขัติยะ
 
1. นางสาวอุษณี  กันทา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71.33 เงิน 26 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กชายชิษณุชา  ใจคำ
 
1. นายนิรันดร์  แสงแก้ว
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มาเกิด
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวมนัชญา  อยู่ดี
 
1. นางพร  เวียงเงิน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปากหวาน
2. เด็กหญิงชญานันท์  ไชยโย
3. เด็กชายณภัทร  ไชยหลาน
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยะวงศ์
5. เด็กหญิงทิปภา  ใจหมั้น
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โยทา
7. เด็กชายธีรศิลป์  ใจวงค์
8. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์แตง
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยอดปา
10. เด็กหญิงนิพาดา  นะสาร
11. เด็กหญิงปรอยฝน  ใจวงศ์
12. เด็กหญิงพรณภา  ยกยอน
13. เด็กหญิงพัณณิตา  ใจวังหาร
14. เด็กชายวุฒิพงษ์  อ่ำทอง
15. เด็กหญิงศิรินทร์ทรา  ปัญญาดี
16. เด็กหญิงศุภรดา  ก้างยาง
17. เด็กหญิงอภิชญา  อุดเขียว
18. เด็กหญิงเณศรา  ปาระมี
19. เด็กหญิงเอมิกา  คชินทร์
20. เด็กหญิงแพรววนิด  การินตา
 
1. นางเอื้อมเดือน  กุลวรรณ
2. นางณิชาภา  ราชเมืองมูล
3. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
4. นางมณีวรรณ  ปัญญาดี
5. นางบัวขาว  ยอดปา
6. นายไทย  สุภาเรือง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 74.2 เงิน 40 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกฤติญา  ปัญญาสุ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  อนุเคราะห์
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  สมโรย
4. เด็กหญิงปภาดา  ทาแกง
5. เด็กหญิงปิ่นประกาย  ถาแหล่ง
6. เด็กชายพงศกร  กินนาธรรม
7. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วโน
8. เด็กชายภูวนาท  หม่องพิไชย
9. เด็กชายวรวัฒน์  ประสิทธิ์
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิชา
 
1. นางจิรัชยา  ดวงจิตต์
2. นางสาววารี  จันนิยม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม
2. เด็กหญิงธนัชพร  ฟูแสง
3. เด็กชายธนา   โก้เจริญ
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  พินชัย
5. เด็กชายภูมิปัญญา   วงศ์ชัย
6. เด็กชายรัชชานนท์  รามกำแหง
7. เด็กชายราเมศ   จินะราช
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ริจนา
 
1. นางสาวอรุณี   วะตินา
2. นางสาวอุษณี  กันทา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 65.8 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงชุติมา  เชยบาน
2. เด็กหญิงธิญาดา  เกษมศิลานนท์
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์  จรัสจรวยพร
4. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงภัทรีญา  ลอ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินนูทิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปภาษิต  อุทธิยา
2. นางปวีณา  แสนเรือง
3. นางสาวแก้วตา  ปันสุวรรณ์
4. นางสาวอรพรรณ  มณีวรรณ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกวิธิดา  ผัดหน้า
2. เด็กหญิงธิดาพร  หาทรัพย์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อุ่นใจ
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ชมภูไชย
5. เด็กหญิงอิสรา  ธิโนชัย
6. เด็กหญิงเทพสุดา  ตันต้าว
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางมาลี  จันทร์เสาร์
3. นางศิรินยา  เวียงเงิน
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วงศ์นภาไพศาล
3. นายจินดา  แซ่ท่อ
4. เด็กหญิงธันยพร  แซ่เห้อ
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่เห้อ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่ฟ้า
7. เด็กหญิงนุชนาถ  แซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงป้าแย้ง  แซ่เล่า
9. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชัยชาญการุณ
10. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แซ่ลี
11. เด็กหญิงวารุณี  แซ่ฟ้า
12. เด็กหญิงศิวพร  แซ่ฟ้า
13. เด็กหญิงสุวัลลี  แซ่เฮ้อ
 
1. นายจำรัส  สมควร
2. นางสาวลลิดา  กองกรม
3. นางปิยะพร  ไพรมิ่งมงคล
4. นางธมนภัทร  ไชยอิ่นคำ
5. นางสาวสุพิน  อุสาใจ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78.8 เงิน 9 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญมา
2. เด็กชายธนาพัฒน์  ลือชา
3. นายนันทวัฒน์  แสงงาม
4. เด็กชายนิติพงษ์  ไชยลังการ
5. เด็กชายอิทธิกร  แซ่หว้า
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายพุธรักษ์  แซ่กง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิรีย์  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
2. นายชวโรจน์  โสภาบุตร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงวราวิมล  ไชยวงค์ทอน
 
1. นางกัญจน์ปพฤกษ์   ทิพยวงศ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงสุวพิชชา  เสียงหวาน
 
1. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายก้องพณ  อินทโคตร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไชยขัติย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 16 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. นางสาวมาลัยกะ  คาร
 
1. นายอนุวัฒน์  ธรรมวงค์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชวัญญา   หน้อยเศษ
2. เด็กหญิงฐปนัท   พิชัยยา
3. เด็กชายณัฐวัชย์  เกิดบำรุง
4. เด็กหญิงพรรณปนถ   บุดดี
5. เด็กหญิงลักษณารา  ยาวิเลิง
 
1. นางสาวเมธาวดี   ริจนา
2. นางสาวยุพกานต์  บุดดี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85.77 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
2. เด็กชายนนทกร   สนิทดี
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
2. นางสาววัชราภรณ์   ไชยขัติย์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.47 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกตวรรณ  เจริญร่าง
2. เด็กชายชวัลกร  คำตื้อ
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
2. นางสาวเมธาวดี   ริจนา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจชอบชื่นสกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พธรภมรมงคล
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
2. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอุทุมพร  แซ่วื้อ
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
2. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายกฤษกร  เมืองอินทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีช่อง
3. เด็กชายธนพล  ไชยพล
4. เด็กชายนพรัตน์  คลาปูน
5. เด็กชายวรินทร   ตาลำ
6. เด็กชายวสวัตติ์  สนม
 
1. นายยงยุทธ  วุฒิ
2. นางอำภัย  เป็งปิง
3. นางธัญชนก  สมฤทธิ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 22 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1. เด็กหญิงจันทนา  แซ่โซ่ง
2. เด็กหญิงชนันนาถ  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงธารารัตน์  แซ่โซ่ง
4. เด็กหญิงศดานันท์  แซ่ย่าง
5. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่โซ้ง
6. เด็กชายไวภพ  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวจันทัปปภา  แซ่ย่าง
2. นายกองภพ  ทาแกง
3. นายณรงค์  พละดร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.45 ทอง 17 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. นายจันทร์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชัย  แซ่ว่าง
4. เด็กชายชาญชัย  แซ่ว่าง
5. เด็กชายบุญช่วย   แซ่ท้าว
6. เด็กชายวีกิจ  แซ่ว่าง
7. เด็กชายสุเมธ   แซ่ย่าง
8. เด็กชายเดชา  แซ่ว่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ช่างฆ้อง
2. นางจุฑารัตน์  ปัญญายิ่ง
3. นายพีระพัฒน์  ผาแก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านผาแล 1. เด็กชายกั๋วเน้ง   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงขวัญชนก   แซ่ลี
3. เด็กหญิงจณิสนันท์   อุสาใจ
4. เด็กหญิงพรญาณี   แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงมนปรีญา  ศรีรัตนา
6. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลี
7. เด็กหญิงอนุสรา  ชัยนันต๊ะ
8. เด็กหญิงโจแอน   กู
9. เด็กหญิงใจ  แซ่เล่า
10. เด็กชายไจ  แซ่เล่า
 
1. นางกมลลักษณ์  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นายเจนนุวัตร  นิติวิทยากุล
3. นางสาววิจิตรา  ชัยปัญหา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 78.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีพูล
2. เด็กชายณัฐดนัย  ติ๊บปัญญา
3. นายธนศิลป์  บุญสุข
4. เด็กหญิงธัญชนก  โสภางาม
5. เด็กหญิงปาณิสา   งามสมภาร
6. นายวรชัย   ปูชัย
7. นางสาววรนันท์  ไชยกุล
8. นางสาววริศรา   บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วเมือง
10. นางสาวอติกานต์   ก้อนคำ
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ธนวงศ์สกุลหาญ
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แสงส่งเจริญ
3. เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
4. นางสาวพรชนิตว์  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงลลิตา  แซ่โซ้ง
 
1. นายอนุวัฒน์  นันท์โภคินวงษ์
2. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.4 ทอง 10 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรย์
2. เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู
3. เด็กหญิงวรัญญา  สมยอง
 
1. นางคันธรัตน์   วงศ์วุฒิ
2. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาแก้ว
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่เฮ่อร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางปิยะธิดา  ทุ่งเก้า
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.8 เงิน 26 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา   แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   แซ่จ๋าว
 
1. นางทิพยการณ์  ชัยวงศ์
2. นายปราโมช    ถาหมี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายตติยะ  บัวย้อย
2. เด็กชายปุญณวิช  ไทยกุล
 
1. นางอุบล  เงินแท้
2. นายชาญเดช  ศิริเทพ
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงม่านฟ้า   พาหิรัญ
2. เด็กหญิงศลิษา  ปันทะยม
3. เด็กหญิงศุภสุตา   กันทวี
 
1. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู   สรินธรรม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิทธิแก้ว
2. เด็กหญิงมายร่า  คาร
 
1. นางศิริธนัญญา  โท่นขัด
2. นางเกศินีย์  อุดมพันธ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธิติธร   อภิวงศ์
2. เด็กหญิงรุ่งพร   พุ่มมวง
 
1. นายโพธิ์ทอง   ปริมิตร
2. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายยุทธนา  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นายธีรพงษ์  ปานต๊ะรังษี
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายปิยังกูล  แซ่ว่าง
2. เด็กชายพิชัย   ทัพพ์ทวีกาญจน์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์   พวงกุหลาบ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกษิดิศ  พาณิชย์เจริญกูล
2. เด็กชายธุวานนท์  ปาคำ
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมร่าง
2. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิลันคำ
2. เด็กหญิงลลนา  วรรณสอน
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวยลดา  อุตมะ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายภควัต   พรมงาม
2. เด็กชายภูริณัฐ   บุญยวง
 
1. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู   สุรินธรรม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธรรพ์นรธีร์   แสงเพชร
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยวงค์
 
1. นายวทัญญู   สุรินธรรม
2. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  เล่าวิริยะธนชัย
2. เด็กชายศิริมงคล  แซ่จ้าง
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์   พวงกุหลาบ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายภูมิภัทร  รัตนะ
2. เด็กชายศิริกร  คำน้อย
3. เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ
 
1. นางบุญญาธิดา   ท้วมจันทร์
2. นางทิพย์วรรณ  ไชยชมภู
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง
2. เด็กชายธนกฤต  โสดา
3. เด็กชายยุทธภูมิ  วิสิฐยุทธไกร
 
1. นางบุญญาธิดา   ท้วมจันทร์
2. นางทิพย์วรรณ  ไชยชมภู
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกานต์นที  อุตสา
2. เด็กชายขวัญโขง  ขัตติสะ
3. เด็กชายนรวัฒน์  บุญสงคราม
 
1. นายวทัญญู  สุรินธรรม
2. นายอดิศักดิ์  กำแพงแก้ว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77.5 เงิน 35 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายทยานัย  อภิเสถียรพงค์
2. เด็กชายสมบูรณ์  คีรีแสนภูมิ
3. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ย่าง
 
1. นายวีรชัน  นันทะชัย
2. นางสาวรัญชนา  เขื่อนขันธ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 37 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูนาเพ็ชร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพิลา
3. เด็กหญิงรัตนชมพู  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวบุญโฮม  พิมพ์หอม
2. นางศิริวรรณ์  คำภูเงิน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงสายพิณ  มุชินนชัย
2. เด็กหญิงสิริพร  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ขันคำ
 
1. นางพัชรินทร์  จิตต์ตรง
2. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่ท้อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ธนกรวศิน
 
1. นางรัตนา  จินดาธรรม
2. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงทิพปภา  สุริยะมงคล
3. เด็กหญิงนาวารินทร์  วงศ์พัก
4. เด็กหญิงสุพัตรา  อำนาจศาล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นันไชยกัน
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ทำว่อง
 
1. นางหทัยกาญจน์  เทียมสระคู
2. นางจินดา  วาดวงศ์
3. นางสาวขวัญจินตนา  อินต๊ะวิกุล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 19 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. นางสาวกุลวลี  แซ่โซ้ง
2. นางสาวจีราพร  พลยุทธศาสตร์
3. เด็กหญิงพุธธิดา  บริสุทธิ์อินทรีย์
4. นางสาวมณิชญา  เกสรนุชมณี
5. เด็กหญิงมณีนุช  แซ่โซ้ง
6. นางสาววรรณเพ็ญ  สมรักอมร
 
1. นางสาวสายฝน  อุดมพล
2. นางสายฝน  แสงแก้ว
3. นางสาววรัญญา  จันทร์ตะกุล
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 27 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  แยม่อ
2. เด็กหญิงพรธีรา  อ่วยยื่อ
3. เด็กหญิงวรัญญา  เจนฤทัยกนก
 
1. นายสุภาพ  คำจันทร์
2. นางลักษินา  วงศ์ดาว
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงประภาพร  ศีรีแสนภูมิ
2. เด็กหญิงพลอย  อุดมคีรีราษฎร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางยุพิน  แซ่มัว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจิตรา  ยอดมณีบรรพต
2. เด็กหญิงพัชรีย์  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กชายสุนทร  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นายชัยพร  กันศรีเวียง
2. นางนวลจันทร์  อุทธิยา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงริศา  แสนท้าว
3. นายเล่าป๋อ  แซ่มัว
 
1. นางสาวชไมพร  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวศิริมาศ  หมูก้อน
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกมล  ฮุงฮวน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฮุงฮวน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จะนะ
 
1. นางสาวศรัญดา  จอมป้อ
2. นางอรณิชา  มานาดี
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ธรรมมิกะกุล
2. เด็กหญิงดนยา  อัคศร
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  ปาด้วง
 
1. นางสาวรติพร  เรืองบุญ
2. นางนิตยา  ใจวัง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกชกร  แสนสมบัติ
2. เด็กหญิงพิม  พลอยแสง
3. เด็กหญิงรินลดา  แซ่ลี
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 17 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  พันธมิตร
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่มัว
3. เด็กหญิงเชี้ย  แซ่มัว
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นายชูสกุล  เขตรักษา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชญานี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชนิกา  ภูรีพัฒ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยศิริราษฎร์
 
1. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
2. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกานดา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงนงนภัส  บาหลา
3. เด็กหญิงแมนชู  กุเลา
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ทะการ
2. เด็กหญิงชัญญา  ธรรมจารย์
3. เด็กชายพฤชธกร  ใจยะ
 
1. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
2. นายอนุชา  อริยา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จิตรนำชัย
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงฐฐิกานต์  แซ่ลี
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นางภูษิตา   กิลัย
 
182 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กชายกมลภพ  ไก่งาม
2. เด็กหญิงกันยาวีร์  ทุกสิ่ง
3. เด็กหญิงนรีกานต์  แสงใจ
 
1. นางกัลยา  จันทร์เปล่งแสง
 
183 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ม้อ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ลักษณาการ
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงสกาย  อินเทพ
 
1. นางสาวนฤมล  เบาจิตต์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กหญิงรวิสรา  ไล้รักษา
 
1. นางพาพร  ขันธิกุล
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 13 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญรดา  สืบสาย
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กชายธีรเดช  ฟองแก้ว
 
1. นายเนติธร  ทะลา
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงมีนา  สุวรรณเค็ม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายก้องฟ้า  สมประสงค์
 
1. นางสาวนฤมล  เบาจิตต์
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงอนันทิตา  อินทระภาษี
 
1. นางณิชาภา  ราชเมืองมูล
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา   อินต๊ะวิกุล
 
1. นางสาวชฏาพร   คำแปง
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวรภพ  จังจอม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสาลินี  ศิริสุขสกุล
3. เด็กหญิงอินทุอร  แซ่ว่าง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงจั๊วะ  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงดาริณี  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงนันทิยา  แซ่โซ้ง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงปรียา  แซ่ลี
2. เด็กชายเดชา  แซ่เห้อ
 
1. นายปวรกฤษฏิ์  จันระวัง
2. นายธันวา  หมั้นเยือน
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายโกวิท  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอาทิตภรณ์     เสนสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์   ทองเจียว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำจักร์
 
1. นางสาวพนิดา  จุ้ยกระโทก
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายข่า  แซ่ท้อ
 
1. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กชายเบญ  ไชยสาร
 
1. นางวาสนา  ปานอินทร์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  คำหมั้น
 
1. นางวราภรณ์  วงค์ชัย
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงเสม  บุญเจิง
 
1. นายนฐากร  จำรัส
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชัยศรี
 
1. นางพรภัณฑ์  เครือกลางรงค์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1. เด็กชายพรรษวัฏ  แซ่เติน
 
1. นางสาวธมลวรรณ  เกทารัง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีทา
 
1. นายฉลาด  สาทอง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงมาลัย  แซ่เฮ่อ
 
1. นางยุพิน  แซ่มัว
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงปาริวาส   แมนประโคน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาระสุข
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ภิระบรรณ์
 
1. นายวิรัตน์  ชัชวาลปรีชา
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62.67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายนที  ถิ่นทัพไทย
 
1. นายณรงค์  ไกรสีห์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญรดา  สืบสาย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กรมแก้ว
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงภาวินี  สายเลาคำ
 
1. นางยุพา  ธนะศิริวงษ์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.7 ทอง 5 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  พันธ์ประยูร
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายวีรพงษ์  กัญญา
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภศร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
6. เด็กหญิงอานี  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงเพชรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
3. นางสาวกัญญณัท  ใจใหม่
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายธนาดุล  แซ่ย้า
2. นางสาวมาลัย  แซ่เฮ่อร์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กชายธนกร  ธิสอน
2. เด็กชายอภิธาร  สุจริยา
 
1. นางสาวสุปรียา  แวงวรรณ
2. นางสาววริศรา  ใจวงค์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายวีระ  แซ่ย้า
2. เด็กชายศิรวิชญ์  ทัพพ์ทวีกาญจน์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1. เด็กชายธเนศ  แซ่ลี
2. เด็กชายนรวีร์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสมรักษ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายกฤตนู  พยัพเสียง
2. นางสาวพรรณพฤกษา  สุเตนัน
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 21 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายชนัญชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กมลาสน์บูชา
3. เด็กชายเจริญ  สกุลศรีศักดิ์
 
1. นายจรัญ  กองสี
2. นายอานนท์  ประมูลวงศ์
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บรรพตพัฒนา
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รักษ์คีรีเขต
3. เด็กหญิงเกวลิน  นาแก้ว
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ศรีแห่งโคตร
2. นางสาวปุญชรัศมิ์  ชัยวรรณะ
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.3 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่ว้า
2. เด็กหญิงอริยา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเมรี  แซ่แส
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นางสาวรัชนีกร  ฝั้นปันวงศ์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายจะลา  กุเลา
2. เด็กหญิงจันทนา  คีรีแสนภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  กุเลา
 
1. นายวีระยุทธ์  ชัยเมืองชื่น
2. นางสาวสุปรีย์  ฝีปากเพราะ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่ท่อ
2. เด็กชายทักษิน  กมลาสน์บูชา
3. เด็กชายสุรเกียรติ  แซ่ลี
 
1. นายจำรัส  สมควร
2. นางสาวลลิดา  กองกรม
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.3 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แปงกล
2. เด็กหญิงสิริฤทัย  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงเมธาพร  ยะมาลา
 
1. นายศิวกร  นาวิชัย
2. นางสาวศุทธินี  ไกลถิ่น