สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 1. เด็กชายพิชญะ  เจริญศิลป์
 
1. นางวิทูร  นันทสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอังศุชวาล   เพียรทำดี
 
1. นายนฤเดช  สุริยะวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทวี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66.45 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์
2. เด็กชายเด่นตุลา  จันต๊ะคาด
 
1. นางสาวเกศรา   หน่อแก้ว
2. นางชุติภา   บริบูรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวปนัสยา  จันทร์ต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงอโรชา  ดอกคำ
 
1. นางสาวโสภา  รังษี
2. นางสาวณัฐนันท์  การเก็บ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้าทัย  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวชุติกานต์  หาญชนะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรณิกา
3. นายอนิวรรตน์  ศรีธาราธิคุณ
 
1. นางอโนพร  สาระคนธ์
2. นายไพรัตน์  คำปา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงปพิชญา  คิดดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  กาวีละ
3. เด็กหญิงสุภัทรจิรา  นวปัญญานนท์
 
1. นายกฤษฎา  ซาคุณ
2. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายกรกฏ  วงศ์ชัย
2. เด็กชายอชิรวิชญ์  ตามสมัย
3. เด็กหญิงอารดา  อินเทพ
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยวงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายนู  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงวิลัยพร  แซ่มัว
3. เด็กชายอนุชา  แซ่ลี
 
1. นายธีรศักดิ์  สุขใหญ่
2. นางรัตนา  จินดาธรรม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.9 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล
2. เด็กหญิงพลอยศรีรุ้ง  วงศ์ใหญ่
 
1. นายจีระพงศ์   ฝาเรือนดี
2. นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงทักษพร  ปันทะยม
2. เด็กชายวีรภัทร   พรมมี
 
1. นางสาวพรทิวา  ชมคำ
2. นายนนทกานต์  แสนปลูก
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุยะใหญ่
2. เด็กชายวรเวศ  หัตถกอง
 
1. นายสมชาติ  ทิติรัตน์วรโชค
2. นางสาวพัสกร  บุญเรืองศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงมนัชญา  แซ่มัว
 
1. นายจิวาวิฐย์  กองจา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. นางสาวอรทัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนิตยา  สิ่งของ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนนทยา  ซื่อสุทธิ์
 
1. นางประภารัตน์  วัฒนา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ชื่นใจ
 
1. นายจักพงษ์  สุทธศิลป์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายวรชัย  ปูชัย
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนากร  สุธีวราพล
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวริศรา   บุญประเสริฐ
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   ขัติยะ
 
1. นางสาวอุษณี  กันทา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มาเกิด
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวมนัชญา  อยู่ดี
 
1. นางพร  เวียงเงิน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปากหวาน
2. เด็กหญิงชญานันท์  ไชยโย
3. เด็กชายณภัทร  ไชยหลาน
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยะวงศ์
5. เด็กหญิงทิปภา  ใจหมั้น
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โยทา
7. เด็กชายธีรศิลป์  ใจวงค์
8. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์แตง
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยอดปา
10. เด็กหญิงนิพาดา  นะสาร
11. เด็กหญิงปรอยฝน  ใจวงศ์
12. เด็กหญิงพรณภา  ยกยอน
13. เด็กหญิงพัณณิตา  ใจวังหาร
14. เด็กชายวุฒิพงษ์  อ่ำทอง
15. เด็กหญิงศิรินทร์ทรา  ปัญญาดี
16. เด็กหญิงศุภรดา  ก้างยาง
17. เด็กหญิงอภิชญา  อุดเขียว
18. เด็กหญิงเณศรา  ปาระมี
19. เด็กหญิงเอมิกา  คชินทร์
20. เด็กหญิงแพรววนิด  การินตา
 
1. นางเอื้อมเดือน  กุลวรรณ
2. นางณิชาภา  ราชเมืองมูล
3. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
4. นางมณีวรรณ  ปัญญาดี
5. นางบัวขาว  ยอดปา
6. นายไทย  สุภาเรือง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 65.8 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงชุติมา  เชยบาน
2. เด็กหญิงธิญาดา  เกษมศิลานนท์
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์  จรัสจรวยพร
4. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงภัทรีญา  ลอ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชินนูทิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปภาษิต  อุทธิยา
2. นางปวีณา  แสนเรือง
3. นางสาวแก้วตา  ปันสุวรรณ์
4. นางสาวอรพรรณ  มณีวรรณ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 22 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1. เด็กหญิงจันทนา  แซ่โซ่ง
2. เด็กหญิงชนันนาถ  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงธารารัตน์  แซ่โซ่ง
4. เด็กหญิงศดานันท์  แซ่ย่าง
5. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่โซ้ง
6. เด็กชายไวภพ  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวจันทัปปภา  แซ่ย่าง
2. นายกองภพ  ทาแกง
3. นายณรงค์  พละดร
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านผาแล 1. เด็กชายกั๋วเน้ง   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงขวัญชนก   แซ่ลี
3. เด็กหญิงจณิสนันท์   อุสาใจ
4. เด็กหญิงพรญาณี   แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงมนปรีญา  ศรีรัตนา
6. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลี
7. เด็กหญิงอนุสรา  ชัยนันต๊ะ
8. เด็กหญิงโจแอน   กู
9. เด็กหญิงใจ  แซ่เล่า
10. เด็กชายไจ  แซ่เล่า
 
1. นางกมลลักษณ์  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นายเจนนุวัตร  นิติวิทยากุล
3. นางสาววิจิตรา  ชัยปัญหา
 
29 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงม่านฟ้า   พาหิรัญ
2. เด็กหญิงศลิษา  ปันทะยม
3. เด็กหญิงศุภสุตา   กันทวี
 
1. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
2. นายวทัญญู   สรินธรรม
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายยุทธนา  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นายธีรพงษ์  ปานต๊ะรังษี
2. นางสาวจงรัก  กาญจนกัญโห
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายปิยังกูล  แซ่ว่าง
2. เด็กชายพิชัย   ทัพพ์ทวีกาญจน์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์   พวงกุหลาบ
 
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายภูมิภัทร  รัตนะ
2. เด็กชายศิริกร  คำน้อย
3. เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ
 
1. นางบุญญาธิดา   ท้วมจันทร์
2. นางทิพย์วรรณ  ไชยชมภู
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง
2. เด็กชายธนกฤต  โสดา
3. เด็กชายยุทธภูมิ  วิสิฐยุทธไกร
 
1. นางบุญญาธิดา   ท้วมจันทร์
2. นางทิพย์วรรณ  ไชยชมภู
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกานต์นที  อุตสา
2. เด็กชายขวัญโขง  ขัตติสะ
3. เด็กชายนรวัฒน์  บุญสงคราม
 
1. นายวทัญญู  สุรินธรรม
2. นายอดิศักดิ์  กำแพงแก้ว
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงกัญญา  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ม้อ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   ลักษณาการ
 
1. นางสาวตวงพร  คำศรี
 
36 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายก้องฟ้า  สมประสงค์
 
1. นางสาวนฤมล  เบาจิตต์
 
37 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา   อินต๊ะวิกุล
 
1. นางสาวชฏาพร   คำแปง
 
38 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กชายวรภพ  จังจอม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
39 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงจั๊วะ  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงดาริณี  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงนันทิยา  แซ่โซ้ง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
40 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงปรียา  แซ่ลี
2. เด็กชายเดชา  แซ่เห้อ
 
1. นายปวรกฤษฏิ์  จันระวัง
2. นายธันวา  หมั้นเยือน
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 1. เด็กชายพรรษวัฏ  แซ่เติน
 
1. นางสาวธมลวรรณ  เกทารัง
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีทา
 
1. นายฉลาด  สาทอง
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62.67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กชายนที  ถิ่นทัพไทย
 
1. นายณรงค์  ไกรสีห์
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญรดา  สืบสาย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กรมแก้ว
 
45 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กชายธนกร  ธิสอน
2. เด็กชายอภิธาร  สุจริยา
 
1. นางสาวสุปรียา  แวงวรรณ
2. นางสาววริศรา  ใจวงค์