สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุญนาค 1. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์   ปนธะรังษี
 
1. นางสายพิน  ธรรมชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุตรสุรีย์
 
1. นางสาววาทินี   หนองไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงหาน  ลุงอ่อง
 
1. นายพยุงศักดิ์  เตวิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่างตี
 
1. นางธัญชนก  สมฤทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.13 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตติธร  ส่องแสง
2. เด็กชายชาดินันท์  บริบูรณ์
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
2. นางสาวณัฐวดี  สิมมา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงค์โกฎ
2. เด็กหญิงชลธิชา   แสงเพชร์
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญมิ่ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางสาวจิดาภา  จันทิมา
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.8 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
2. เด็กหญิงรินรดา  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 1. เด็กชายธนดล  นักค้า
 
1. นางละเอียด  คำหล้า
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง 28 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายมงคล  อะทะเทพ
2. เด็กชายวิรัตน์  กันหา
 
1. นายสมชาย  ปริมิตร
2. นางสายพิณ  ปริมิตร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กชายธีราวุฒิ  กตเวทีธรรม
2. เด็กชายพิศุทธิ์  กตเวทีธรรม
 
1. นางบุญฑริกา   จันต๊ะคาด
2. นางสาวจิลลาภัทร  ช่างคำ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงบุญทิวา  ชัยอักษร
2. เด็กหญิงพินท์ธุพรรณ์  ไชยศิลป์
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชุ่มพงค์พรรณ์
 
1. นางสาวนงเยาว์  กาบขิง
2. นายสายชน  เทือกตา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง 11 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  หัตถกอง
2. เด็กหญิงดารารัตน์  จันทวงศ์
3. เด็กหญิงนาฎสุดา  แซ่มัว
4. เด็กหญิงพรสุดา  แซ่ซ่ง
5. เด็กหญิงพราวพิมล  แซ่ฟ้า
 
1. นางรัตนา  สุวรรณผูก
2. นางสาวรุ่งฤทัย  เทพใต้
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายณัฐวร  เพชรนิล
2. เด็กหญิงทักษอร  ปัญญาอินทร์
3. เด็กชายวรดร  ผาบไชย
4. เด็กหญิงศิริกาญ  พูนรัตนะสิน
5. เด็กหญิงสุทธญาณ์  วันทานุ
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางกุหลาบ   การเก็บ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.6 ทอง 13 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงกันติชา  หน่อหล้า
 
1. นางสาวอาทิตยา  วงศ์ใหญ่
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 38 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1. เด็กหญิงวินิทรา  แซ่พ่าน
 
1. นางเบญจมาศ  สำเนียงเย็น
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.3 ทอง 10 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวงค์
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงดลฤดี  ธนะแก้ว
2. เด็กชายวีรพล  บัติหนัก
 
1. นางรุจิรา  เชื้อสะอาด
2. นางสาวจิดาภา  ไชยถา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายคงเดช   การินธิ
2. เด็กหญิงสุขรัตน์   เอื้อมลำมูล
 
1. นางสาววทันยา   วงศ์ชัย
2. นายนนทกานต์  แสนปลูก
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.2 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกฤตพร   ภิระบัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  หมั้นเยือน
3. เด็กหญิงดอกฟ้า  จางยอดมณีสยาม
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากัน
5. เด็กหญิงพรธิดา  พุทธวีวรรณ
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์   ม่วงคำหมื่น
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิมคำ
8. เด็กหญิงวาทินี   จันต๊ะคาด
9. เด็กหญิงอนัญญาพร  เงินสม
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงเพชร์
 
1. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
3. นางสาวพรทิวา  ชมคำ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายกิตติคุณ   เครื่องสาย
2. เด็กหญิงขวัญชนก   ไชยสิทธิ์
3. เด็กชายคณิศร   ติ๊บโคตร
4. เด็กชายฉัตรชัย   ภิชัย
5. เด็กหญิงชนาภา   ยอดสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัฐธิภาลักษณ์  ติ๊บโคตร
7. เด็กชายพันธุ์ธัช  กันทวี
8. เด็กหญิงยุวรินทร์  ไชยทน
9. เด็กชายรัชชานนท์   วงศ์ใหญ่
10. เด็กหญิงวรากานต์  วงค์โกฏ
 
1. นางสาวสาริกา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววิลาวรรณ  เทพตัน
3. นางสาววทันยา   วงค์ชัย
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ญาติยั่งยืน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สงวนประชา
3. เด็กหญิงฐิติกา  มาเยอะ
4. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  แซ่มัว
5. เด็กหญิงวาดตะวัน  นามมูล
6. เด็กหญิงศิรดา  วงค์นภาไพศาล
7. เด็กหญิงสุชันญา  สอยุกู่
8. เด็กหญิงสุชารัตน์  ส้าบอง
9. เด็กหญิงสุรีพร  ใจเร็ว
10. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  สงวนประชา
 
1. นางกิรัณ  มหาวรรณ์
2. นางวิภาภรณ์  วงค์สรรศรี
3. นางสุภาพร  จันตา
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดตระกูลลี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงวรรณา  เลาหาง
5. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ระย้า
7. เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์ชาติสรร
8. เด็กหญิงอาภัสรา  สว่างธนานันท์
9. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เห้อ
10. เด็กหญิงโยษิตา  บาหลา
 
1. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธ์ุ
2. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
3. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. นางสาวดวงเดือน  แซ่โซ้ง
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงนิรากร  แซ่มัว
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกระแล 1. เด็กหญิงยุพิมพ์  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  กาวิน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงดัว  จตุโชคอุดม
 
1. นางสาวนิตยา  สิ่งของ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงนิชนิภา  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
2. นางพิสมัย  ทิเลา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กุเลา
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญทอง
 
1. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  กาสาวัง
 
1. นายเสกสรรค์  เหลี่ยมกุมาร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ราชเมือง
 
1. นายศักดิ์ธนา  ใจมา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวจิดาภา  ศรีกุลวงค์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กชายอัษฎาปรัชญา  อุดใจ
 
1. นางลำดวน  บุญเพียร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 25 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กชายมนัส  ทะนะใจ
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางศิรดา  เกตุแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 11 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวจิดาภา  ศรีกุลวงค์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงรัตนา   ยะตัน
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 1. นายวีระพงษ์  วิชัยวงค์
 
1. นางประภารัตน์  วัฒนา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง 11 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงรักษิตา  ตันละผัด
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงวนิดา   ลำพูน
 
1. นายสามารถ  คัญทัพ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายพุธรักษ์  แซ่กง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิรีย์  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
2. นายชวโรจน์  โสภาบุตร
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงวราวิมล  ไชยวงค์ทอน
 
1. นางกัญจน์ปพฤกษ์   ทิพยวงศ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงสุวพิชชา  เสียงหวาน
 
1. นายยุติธรรม  ธรรมโม
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายก้องพณ  อินทโคตร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไชยขัติย์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 16 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. นางสาวมาลัยกะ  คาร
 
1. นายอนุวัฒน์  ธรรมวงค์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชวัญญา   หน้อยเศษ
2. เด็กหญิงฐปนัท   พิชัยยา
3. เด็กชายณัฐวัชย์  เกิดบำรุง
4. เด็กหญิงพรรณปนถ   บุดดี
5. เด็กหญิงลักษณารา  ยาวิเลิง
 
1. นางสาวเมธาวดี   ริจนา
2. นางสาวยุพกานต์  บุดดี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85.77 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
2. เด็กชายนนทกร   สนิทดี
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
2. นางสาววัชราภรณ์   ไชยขัติย์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.47 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกตวรรณ  เจริญร่าง
2. เด็กชายชวัลกร  คำตื้อ
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
2. นางสาวเมธาวดี   ริจนา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจชอบชื่นสกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พธรภมรมงคล
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
2. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอุทุมพร  แซ่วื้อ
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
2. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านชมภู 1. เด็กชายกฤษกร  เมืองอินทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีช่อง
3. เด็กชายธนพล  ไชยพล
4. เด็กชายนพรัตน์  คลาปูน
5. เด็กชายวรินทร   ตาลำ
6. เด็กชายวสวัตติ์  สนม
 
1. นายยงยุทธ  วุฒิ
2. นางอำภัย  เป็งปิง
3. นางธัญชนก  สมฤทธิ์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.45 ทอง 17 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. นายจันทร์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายชัย  แซ่ว่าง
4. เด็กชายชาญชัย  แซ่ว่าง
5. เด็กชายบุญช่วย   แซ่ท้าว
6. เด็กชายวีกิจ  แซ่ว่าง
7. เด็กชายสุเมธ   แซ่ย่าง
8. เด็กชายเดชา  แซ่ว่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ช่างฆ้อง
2. นางจุฑารัตน์  ปัญญายิ่ง
3. นายพีระพัฒน์  ผาแก้ว
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.4 ทอง 10 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรย์
2. เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู
3. เด็กหญิงวรัญญา  สมยอง
 
1. นางคันธรัตน์   วงศ์วุฒิ
2. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายตติยะ  บัวย้อย
2. เด็กชายปุญณวิช  ไทยกุล
 
1. นางอุบล  เงินแท้
2. นายชาญเดช  ศิริเทพ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนริมโขงวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิทธิแก้ว
2. เด็กหญิงมายร่า  คาร
 
1. นางศิริธนัญญา  โท่นขัด
2. นางเกศินีย์  อุดมพันธ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมร่าง
2. เด็กชายชุติไชย  คิดดี
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธรรพ์นรธีร์   แสงเพชร
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยวงค์
 
1. นายวทัญญู   สุรินธรรม
2. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงสายพิณ  มุชินนชัย
2. เด็กหญิงสิริพร  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ขันคำ
 
1. นางพัชรินทร์  จิตต์ตรง
2. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่ท้อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ธนกรวศิน
 
1. นางรัตนา  จินดาธรรม
2. นางสาวกานต์ชนก  บุดดี
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงทิพปภา  สุริยะมงคล
3. เด็กหญิงนาวารินทร์  วงศ์พัก
4. เด็กหญิงสุพัตรา  อำนาจศาล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นันไชยกัน
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ทำว่อง
 
1. นางหทัยกาญจน์  เทียมสระคู
2. นางจินดา  วาดวงศ์
3. นางสาวขวัญจินตนา  อินต๊ะวิกุล
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง 19 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. นางสาวกุลวลี  แซ่โซ้ง
2. นางสาวจีราพร  พลยุทธศาสตร์
3. เด็กหญิงพุธธิดา  บริสุทธิ์อินทรีย์
4. นางสาวมณิชญา  เกสรนุชมณี
5. เด็กหญิงมณีนุช  แซ่โซ้ง
6. นางสาววรรณเพ็ญ  สมรักอมร
 
1. นางสาวสายฝน  อุดมพล
2. นางสายฝน  แสงแก้ว
3. นางสาววรัญญา  จันทร์ตะกุล
 
66 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 27 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  แยม่อ
2. เด็กหญิงพรธีรา  อ่วยยื่อ
3. เด็กหญิงวรัญญา  เจนฤทัยกนก
 
1. นายสุภาพ  คำจันทร์
2. นางลักษินา  วงศ์ดาว
 
67 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงประภาพร  ศีรีแสนภูมิ
2. เด็กหญิงพลอย  อุดมคีรีราษฎร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลี
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางยุพิน  แซ่มัว
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. เด็กหญิงจิตรา  ยอดมณีบรรพต
2. เด็กหญิงพัชรีย์  ยอดมณีบรรพต
3. เด็กชายสุนทร  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นายชัยพร  กันศรีเวียง
2. นางนวลจันทร์  อุทธิยา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนเพียงหลวง 16 1. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงริศา  แสนท้าว
3. นายเล่าป๋อ  แซ่มัว
 
1. นางสาวชไมพร  วงศ์วุฒิ
2. นางสาวศิริมาศ  หมูก้อน
 
70 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกมล  ฮุงฮวน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฮุงฮวน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จะนะ
 
1. นางสาวศรัญดา  จอมป้อ
2. นางอรณิชา  มานาดี
 
71 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  ธรรมมิกะกุล
2. เด็กหญิงดนยา  อัคศร
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  ปาด้วง
 
1. นางสาวรติพร  เรืองบุญ
2. นางนิตยา  ใจวัง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกชกร  แสนสมบัติ
2. เด็กหญิงพิม  พลอยแสง
3. เด็กหญิงรินลดา  แซ่ลี
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 17 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  พันธมิตร
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่มัว
3. เด็กหญิงเชี้ย  แซ่มัว
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นายชูสกุล  เขตรักษา
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชญานี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชนิกา  ภูรีพัฒ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยศิริราษฎร์
 
1. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
2. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกานดา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงนงนภัส  บาหลา
3. เด็กหญิงแมนชู  กุเลา
 
1. นายสวัสดิ  แสงงาม
2. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ทะการ
2. เด็กหญิงชัญญา  ธรรมจารย์
3. เด็กชายพฤชธกร  ใจยะ
 
1. นางสาววิลิม  รู้ทำนอง
2. นายอนุชา  อริยา
 
77 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1. เด็กชายกมลภพ  ไก่งาม
2. เด็กหญิงกันยาวีร์  ทุกสิ่ง
3. เด็กหญิงนรีกานต์  แสงใจ
 
1. นางกัลยา  จันทร์เปล่งแสง
 
78 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 1. เด็กหญิงรวิสรา  ไล้รักษา
 
1. นางพาพร  ขันธิกุล
 
79 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 13 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงธัญรดา  สืบสาย
 
1. นางยุพเรศ  อุดมทอสกุล
 
80 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กชายธีรเดช  ฟองแก้ว
 
1. นายเนติธร  ทะลา
 
81 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงมีนา  สุวรรณเค็ม
 
1. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
82 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงอนันทิตา  อินทระภาษี
 
1. นางณิชาภา  ราชเมืองมูล
 
83 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสาลินี  ศิริสุขสกุล
3. เด็กหญิงอินทุอร  แซ่ว่าง
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
84 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเชียงสา
2. เด็กชายโกวิท  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอาทิตภรณ์     เสนสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์   ทองเจียว
 
85 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  คำหมั้น
 
1. นางวราภรณ์  วงค์ชัย
 
86 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชัยศรี
 
1. นางพรภัณฑ์  เครือกลางรงค์
 
87 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ลี
 
1. นางรดา  แสวงธรรม
 
88 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงมาลัย  แซ่เฮ่อ
 
1. นางยุพิน  แซ่มัว
 
89 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1. เด็กหญิงปาริวาส   แมนประโคน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาระสุข
 
90 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงภาวินี  สายเลาคำ
 
1. นางยุพา  ธนะศิริวงษ์
 
91 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.7 ทอง 5 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  พันธ์ประยูร
 
1. นายพงศกร   กากูล
 
92 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภศร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
6. เด็กหญิงอานี  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงเพชรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
3. นางสาวกัญญณัท  ใจใหม่
 
93 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายธนาดุล  แซ่ย้า
2. นางสาวมาลัย  แซ่เฮ่อร์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
94 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1. เด็กชายธเนศ  แซ่ลี
2. เด็กชายนรวีร์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสมรักษ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายกฤตนู  พยัพเสียง
2. นางสาวพรรณพฤกษา  สุเตนัน
 
95 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 21 โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กชายชนัญชัย  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กมลาสน์บูชา
3. เด็กชายเจริญ  สกุลศรีศักดิ์
 
1. นายจรัญ  กองสี
2. นายอานนท์  ประมูลวงศ์
 
96 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บรรพตพัฒนา
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  รักษ์คีรีเขต
3. เด็กหญิงเกวลิน  นาแก้ว
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ศรีแห่งโคตร
2. นางสาวปุญชรัศมิ์  ชัยวรรณะ
 
97 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.3 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แปงกล
2. เด็กหญิงสิริฤทัย  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงเมธาพร  ยะมาลา
 
1. นายศิวกร  นาวิชัย
2. นางสาวศุทธินี  ไกลถิ่น