สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรชัยปัญญา
 
1. นางสาวอภิญญา  ก๋าแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 53.2 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพบุรี
 
1. นางสาวกัญตวีธ์  เมืองอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงฉัตรพร  มังกร
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนียมทัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงอภิญญา  รุ่งแสงทอง
2. เด็กหญิงอริสา  แผ่นอินทร์
 
1. นายธนะกร  แก้วคำปา
2. นางสาวนันทพร  จันต๊ะวงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศรีกัน
 
1. นางชนม์ณัฐนันท์  ฤทธิ์วิเศษ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41.38 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธราธิป  อูปแก้ว
2. เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์
 
1. นางชุติภา   บริบูรณ์
2. นางณปภัช   จันระวัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 27 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัชรา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
 
1. นายแมงค์  แซ่ฟ้า
2. นายสมศักดิ์  ไอศวรรย์ชัชวาล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านปากอิง 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุตรดี
 
1. นางสนธิยา  อินธิศักดิ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพัชนิดา  สุดแก้ว
 
1. นายวินัย  เวียงนาค
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงโสภิดา  สุริยา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  การเก็บ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยชมพล
 
1. นางสาวเพชรา  ถุงเงิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กชายอภิญวัจณ์  สัมฤทธิ์ดี
 
1. นางเยาวลักษณ์  พรรคนา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายปุณยวัจน์  อำนา
3. เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์
 
1. นางสาวรัชนี  ชอบจิตต์
2. นางสาวธันยพร  พรมการ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  สะตะ
2. เด็กชายวิทยา  บุตรพรม
 
1. นายนิโรธ  ภูมิสายดร
2. นายวิศรุต  คำดอน
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจิรายุ   พุทธิมา
2. เด็กหญิงชาลิศา   ตอนรักษ์
3. เด็กชายณัฐทวีกิจ  คำสม
4. เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย
5. เด็กชายธนธฤต  กิ่งก้าน
6. เด็กหญิงธนัญชนก  รูปศรี
7. เด็กชายธัชดนัย  ใจคำ
8. เด็กชายรพีภัทร   หมื่อลาง
9. เด็กชายวรินทร  สมควร
10. เด็กหญิงหมวย   อินทะเสน
 
1. นายณัฐพล   เจริญเกียรติเจริญ
2. นายกรกฎ  แตงประวัติ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 55.33 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กชายวัชรากร  ยอดปา
 
1. นายจักพงษ์  สุทธศิลป์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. นายชินดนัย  ทองรส
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก