สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 1. เด็กหญิงทิพย์พรรษา  คำหล้าทราย
 
1. นายวรวุฒิ  กิตติเดชะนันทน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นะใจ
2. เด็กหญิงอพิชชญา  สิงห์ใจ
 
1. นายรุ่งธรรม  บุญสุระ
2. นางกัญญา  บุญสุระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70.12 เงิน 42 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงชนันธร  สีใส
2. เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม
 
1. นางบุรัสกร  ศรีคำจักร์
2. นางคันธรัตน์   วงศ์วุฒิ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนโชติ  จันธิมา
 
1. นายสุทัศน์  แสงสุวรรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันจันทร์
2. เด็กหญิงชลิตา  ตุ้มไธสงค์
3. เด็กหญิงธนาภา  หิรัญญสุวรรณ
 
1. นางปรียา  เขื่อนเชียงสา
2. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 42 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หินโบราณ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รักษาบุญ
 
1. นางชนิดา  ธรรมลังกา
2. นางสาวปุณณาสา  ไชยลังการ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ทองยา
 
1. นางสาวนพรัตน์  รุ่งรุจี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 70.5 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1. เด็กชายปฐมพร  ศรีสมษัย
2. เด็กชายพัทรพล  อิ่นคำ
 
1. นายคมกริช  พ่วงภิญโญ
2. นางสาวภัณฑิรา  สุขเหมอะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายสดุดี  หัวนา
2. เด็กชายเปรมชนัน  พุทธิมา
 
1. นางสาวฐิติยา  ปินคำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.7 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงพลอยวริน  ชินนูทิศ
2. เด็กหญิงรวิสรา  แสงปรัชญา
3. เด็กหญิงโชติกา  ชุ่มมงคล
 
1. นางปวีณา  แสงเรือง
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชัย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงชุตินันท์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  ยาวิเลิง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ปรินรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  อูบคำ
2. นางสาวพิชญ์สิริ  ตั๊งวิบูลย์ชัย
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายธีรเทพ  กมลลาสน์โกมล
2. เด็กชายภูวดล  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นายพงกษิณ  วังอินต๊ะ
2. นางจิราพรรณ  นิลเนตร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1. เด็กหญิงทิมทิชากานต์  วิจิตรโชติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟังเร็ว
3. เด็กหญิงปรัชญาพร  อินปั๋น
4. เด็กหญิงปวินธิรา  อึ้งตระกูล
5. เด็กหญิงปาริสรา  วงศ์วุฒิ
 
1. นางจินตนา   ขรรค์ชัย
2. นางสาวนิศา  ถิ่นจอม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 42 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงจินตนา  แซ่เท่า
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ลีทาศิริกุล
4. นางสาวเพ็ญนภา  เล่าวิริยะธนชัย
5. เด็กหญิงแสงเดือน  เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นายอังคาร  ธรรมยศ
2. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 24 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงนิชาดา  ใจจำรัสกุล
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เกสรธีรพันธ์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  หัตถกอง
4. เด็กหญิงเมธาวี  วงค์กฤษยา
5. เด็กหญิงเอื้อมพร  แสงเมือง
 
1. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
2. นางสาวธัญรดา  แสนอินทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญจนา  แซ่มัว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ฉัตรธรรมกร
4. เด็กหญิงสุวนันท์  พลยุทธศาสตร์
5. เด็กหญิงอธิชา  แซ่มือ
 
1. นางสุพิชฌาย์  สมตุ้ย
2. นายศักดิ์ณรงค์  สมตุ้ย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 1. เด็กหญิงชินันพร  อินต๊ะ
2. เด็กชายธนากร  บุญเรือง
3. เด็กหญิงบุษยา  สุวรรณเค็ม
4. เด็กหญิงวรัญญา  มาที
5. เด็กหญิงวิภาพร  โหมดเทศ
 
1. นางดาริน  มาน้อย
2. นางสาวเจตสุภา  มาน้อย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.6 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกัลยาณี  รู้แข็งแรง
2. เด็กชายธีรภัทร  ส่วยกิติ
3. เด็กหญิงพิรดา  จันทะมาตย์
4. เด็กชายอชิตพล  จันทร์ต๊ะ
5. เด็กหญิงอังคกุล  จอมวงศ์
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวธิดา  คิดรักเมือง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 1. เด็กชายณัฐวี  นิปุณะ
2. เด็กชายดนุพล  ติ๊บคำ
3. เด็กชายธนากร  มะโนติ๊บ
4. เด็กชายธนานพ  จอมศิลา
5. เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สุริยะ
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมศักดิ์
7. เด็กชายยุทฑณาพร  เกียนนอก
8. เด็กหญิงศิริกานดา  จันทร์ทอง
9. เด็กชายเดชณรง  วงค์ปัญญา
 
1. นางสาวนุชจิรา  เตปินใจ
2. นางกีรติญา  สีสง่า
3. นางมนัสนันท์   มุงเมือง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 79.4 เงิน 23 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงณภัทร  รักนา
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  หงษ์แก้ว
4. เด็กชายธีรภัทร์  กาวีละ
5. เด็กชายปริพัฒน์  กันทะเนตร
6. เด็กชายปิยะพงษ์  ช่วยบ้าน
7. เด็กชายภควัต  ขัติยะ
8. เด็กหญิงอรอนันตญา  มาลัยวัลย์
9. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สวัสดี
10. เด็กหญิงเมตติกา  ธะนะแก้ว
 
1. นางศรีวรรณ  สยาม
2. นางวัฒนา  พิชัยยา
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  หอมจันทร์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายนำชัย  ฉัตรนาถวรกุล
 
1. นายวัชรินทร์  รู้ทำนอง
2. นายสากล  เพชรใจศักดิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กหญิงอมิตา  แสงวื้อ
 
1. นางกนกกานต์  เนตรใส
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงดานิกา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงอลิสา  พุฒิสวัสดิ์
 
1. นางปรียาพร  นนท์ธนาวิชญ์
2. นางสาวอัญชลี  สวนดอก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายวรเมธ  นภาศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวอารยา  งึ้มนันใจ
2. นางสาวอัมพร  นามศักดิ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1. เด็กชายชนะพงษ์  จันต๊ะคาด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันต๊ะคาด
3. เด็กชายอนุสรณ์   เซอแลน
 
1. นางสาวอชิรญา  หงษ์คำ
2. นายวุฒิชัย  ยอดบุญเรือง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญภูมิ
2. เด็กหญิงนภัสกร  ใจปราง
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  พรหมคณะ
 
1. นางกัลยา  สุทธศิลป์
2. นางพัชวรรณ  แสนเขื่อน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายณัชพล    กุเลา
2. เด็กชายสุริยา  แสงจันทร์
3. เด็กชายเดชณรงค์   ลาว
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
2. นายวัฒนา  ปาโน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 36 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงดาวกานดา  กิลัย
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  พฤกษาสวรรค์
3. เด็กหญิงพัชรา  บุญเจิง
4. นายสอน  บุญเจิง
5. เด็กหญิงสุวิมล  สมควร
6. เด็กชายไก่  แซ่ท่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  แข่งขัน
2. นายชูสกุล  เขตรักษา
3. นายเอกชัย  ตันแข็ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.66 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศูนย์นอก
 
1. นายกรณ์ทิพัช  ลิบไพรวัลย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 32 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ท้าวคำแสน
 
1. นางดัชนี  สิทธิโสภา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายสาริน  คล่องดี
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 70.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายพีรภัทร  คำดี
 
1. นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 74.66 เงิน 23 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวอำภวัน  สบบง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ทมถา
 
1. นางสาวบานอุบล  บำรุงชาติ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71.33 เงิน 26 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กชายชิษณุชา  ใจคำ
 
1. นายนิรันดร์  แสงแก้ว
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 74.2 เงิน 40 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1. เด็กหญิงกฤติญา  ปัญญาสุ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  อนุเคราะห์
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  สมโรย
4. เด็กหญิงปภาดา  ทาแกง
5. เด็กหญิงปิ่นประกาย  ถาแหล่ง
6. เด็กชายพงศกร  กินนาธรรม
7. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วโน
8. เด็กชายภูวนาท  หม่องพิไชย
9. เด็กชายวรวัฒน์  ประสิทธิ์
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิชา
 
1. นางจิรัชยา  ดวงจิตต์
2. นางสาววารี  จันนิยม
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกวิธิดา  ผัดหน้า
2. เด็กหญิงธิดาพร  หาทรัพย์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อุ่นใจ
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ชมภูไชย
5. เด็กหญิงอิสรา  ธิโนชัย
6. เด็กหญิงเทพสุดา  ตันต้าว
 
1. นางนงค์รัก  อินต๊ะศิลป์
2. นางมาลี  จันทร์เสาร์
3. นางศิรินยา  เวียงเงิน
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วงศ์นภาไพศาล
3. นายจินดา  แซ่ท่อ
4. เด็กหญิงธันยพร  แซ่เห้อ
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่เห้อ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  แซ่ฟ้า
7. เด็กหญิงนุชนาถ  แซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงป้าแย้ง  แซ่เล่า
9. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชัยชาญการุณ
10. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แซ่ลี
11. เด็กหญิงวารุณี  แซ่ฟ้า
12. เด็กหญิงศิวพร  แซ่ฟ้า
13. เด็กหญิงสุวัลลี  แซ่เฮ้อ
 
1. นายจำรัส  สมควร
2. นางสาวลลิดา  กองกรม
3. นางปิยะพร  ไพรมิ่งมงคล
4. นางธมนภัทร  ไชยอิ่นคำ
5. นางสาวสุพิน  อุสาใจ
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78.8 เงิน 9 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญมา
2. เด็กชายธนาพัฒน์  ลือชา
3. นายนันทวัฒน์  แสงงาม
4. เด็กชายนิติพงษ์  ไชยลังการ
5. เด็กชายอิทธิกร  แซ่หว้า
 
1. นายนฐากร  จำรัส
2. นางถนอมศรี  ธรรมานุวงศ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 78.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีพูล
2. เด็กชายณัฐดนัย  ติ๊บปัญญา
3. นายธนศิลป์  บุญสุข
4. เด็กหญิงธัญชนก  โสภางาม
5. เด็กหญิงปาณิสา   งามสมภาร
6. นายวรชัย   ปูชัย
7. นางสาววรนันท์  ไชยกุล
8. นางสาววริศรา   บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วเมือง
10. นางสาวอติกานต์   ก้อนคำ
 
1. นายพนม  ปงกา
2. นางลำพึง  อุดตระการ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ธนวงศ์สกุลหาญ
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แสงส่งเจริญ
3. เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง
4. นางสาวพรชนิตว์  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงลลิตา  แซ่โซ้ง
 
1. นายอนุวัฒน์  นันท์โภคินวงษ์
2. นางสาวพริ้มเพรา  อะทะไชย
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาแก้ว
2. เด็กหญิงมาลี  แซ่เฮ่อร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสาริกา  ธรรมรักษา
2. นางปิยะธิดา  ทุ่งเก้า
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.8 เงิน 26 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา   แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   แซ่จ๋าว
 
1. นางทิพยการณ์  ชัยวงศ์
2. นายปราโมช    ถาหมี
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายธิติธร   อภิวงศ์
2. เด็กหญิงรุ่งพร   พุ่มมวง
 
1. นายโพธิ์ทอง   ปริมิตร
2. นายอดิศักดิ์   กำแพงแก้ว
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายกษิดิศ  พาณิชย์เจริญกูล
2. เด็กชายธุวานนท์  ปาคำ
 
1. นายอินสม  ศรีคำ
2. นางชลันดา  ฐานันดร
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิลันคำ
2. เด็กหญิงลลนา  วรรณสอน
 
1. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ
2. นางสาวยลดา  อุตมะ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  เล่าวิริยะธนชัย
2. เด็กชายศิริมงคล  แซ่จ้าง
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์   พวงกุหลาบ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77.5 เงิน 35 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายทยานัย  อภิเสถียรพงค์
2. เด็กชายสมบูรณ์  คีรีแสนภูมิ
3. เด็กชายอภิชาติ  แซ่ย่าง
 
1. นายวีรชัน  นันทะชัย
2. นางสาวรัญชนา  เขื่อนขันธ์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 37 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูนาเพ็ชร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพิลา
3. เด็กหญิงรัตนชมพู  พิมพ์ดี
 
1. นางสาวบุญโฮม  พิมพ์หอม
2. นางศิริวรรณ์  คำภูเงิน
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จิตรนำชัย
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงฐฐิกานต์  แซ่ลี
 
1. นางจงกลณี  ท้าวราช
2. นางภูษิตา   กิลัย
 
51 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงสกาย  อินเทพ
 
1. นางสาวนฤมล  เบาจิตต์
 
52 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1. เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำจักร์
 
1. นางสาวพนิดา  จุ้ยกระโทก
 
53 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 1. เด็กชายข่า  แซ่ท้อ
 
1. นางผกาแก้ว  คำเรือง
 
54 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนปอวิทยา 1. เด็กหญิงเสม  บุญเจิง
 
1. นายนฐากร  จำรัส
 
55 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ภิระบรรณ์
 
1. นายวิรัตน์  ชัชวาลปรีชา
 
56 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 1. เด็กชายวีรพงษ์  กัญญา
 
1. นางสาวดลยา  แสนธรรมมา
 
57 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายวีระ  แซ่ย้า
2. เด็กชายศิรวิชญ์  ทัพพ์ทวีกาญจน์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
58 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.3 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่ว้า
2. เด็กหญิงอริยา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเมรี  แซ่แส
 
1. นางวลัยพรรณ  ธราพร
2. นางสาวรัชนีกร  ฝั้นปันวงศ์
 
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1. เด็กชายจะลา  กุเลา
2. เด็กหญิงจันทนา  คีรีแสนภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  กุเลา
 
1. นายวีระยุทธ์  ชัยเมืองชื่น
2. นางสาวสุปรีย์  ฝีปากเพราะ
 
60 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่ท่อ
2. เด็กชายทักษิน  กมลาสน์บูชา
3. เด็กชายสุรเกียรติ  แซ่ลี
 
1. นายจำรัส  สมควร
2. นางสาวลลิดา  กองกรม