สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงธนพร  พรมติ๊บ
 
1. นางสาวสุดสวาท  ปิงชัยวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงนิภา  วันคำ
 
1. นายโอฬาร  รินทกร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1. เด็กหญิงพัชรพร  สิทธิพร
 
1. นางสาววรนุช  ยิมิสุโท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กหญิงดุจดาว  ปัญญา
 
1. นางสาวพรรณทิวา  เขจร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อำภา
 
1. นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 46.8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมน์ 2 1. เด็กหญิงเตชินี  รัตนเลิศสกุล
 
1. นางสาวการะเกตุ  สิทธิกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงวิ
 
1. นางศรีวรรณ  พรหมขัติแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 37 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีปทุมานุรักษ์
 
1. นางสาวพรรณทิวา  เขจร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงสุภัค   ลุงออ
 
1. นางสาวเรนุกานต์   พงศ์พิสุทธิกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายภูมิรพี  สุวรรณะ
 
1. นางพนาวัลย์  สุวรรณะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 24 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 1. เด็กหญิงชนรดา  กอบเดชกิตติ
 
1. นางกัลยา  ทองศักดิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา   กันตมาโชติ
2. เด็กหญิงปาน  ลุงกอ
 
1. นางสาวพัทยา  อินต๊ะเนตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายพูนสวัสดิ์  แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงรัฐกาญจน์  ตรีอินทร์ทอง
 
1. นางสาวพิมใจ  ใบชมภู่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81.85 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงณัฐมล  ศรีสุนทร
2. เด็กหญิงพีรยา  ออต๊ะ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ผิวสะอาด
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีนวลใหญ่
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66.39 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 1. เด็กหญิงขวัญวลี  ยะ
2. เด็กหญิงพลอย  ปู่หลู่
 
1. นางสุพิศ  ผัดแสน
2. นางสาวณัฐวดี  แดงประดับ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงภัชริน   ฟูญาติ
 
1. นางสาวฉัตรชนก  วงศ์ใหญ่
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดหนองออน 1. เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล
 
1. นางสาวอรพิน  ชัยวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองปิด 1. เด็กชายธนโชติ  ตาลี้
 
1. นางสาวพรรณนิภา   อาชาไนยศักดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1. เด็กหญิงณิช  ทุนแดง
2. เด็กหญิงปุยหอม  ทุนแดง
3. เด็กหญิงพรดาว  ลุงอ้อ
 
1. นางยุพิน  ดุมดก
2. นางสาวทัศนาวลัย  สิงห์แก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กชายจ๋ามเมิง  ติยะ
2. เด็กชายศตวรรษ  ชอบเสียง
3. เด็กชายอาย  อ่องหล้า
 
1. นางพลอยปภัส  คำภีระ
2. นางสาวอัญชุอร  แก้วป้อม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เครื่องคำ
2. เด็กหญิงนันธิดา  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทิพย์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  บุญยืน
2. นางอัจฉราพร  วิชาคุณ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายจักริน  จันทับทอง
2. เด็กชายฉัตรชัย  ทุนโหย่
3. เด็กหญิงอรทัย  ยอดภพ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์แสนตอ
2. นางสาวนันทพร  ทิพย์พนะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายกิติพศ    ธำรงวิมาน
2. เด็กชายราเชนทร์  เจริญดี
 
1. นางรุจินันท์  โสภาพิมพ์
2. นางพัชรีพร  เจียมตน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายจ๋อมเมือง  บุญมา
2. เด็กชายติง  ยอดคำ
 
1. นางฤทัยปรียา  เมฆอรุณ
2. นางสาวสุริมล  อุปมาณ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายหนุุ่ม  คำรน
 
1. นายโสภณ  ยศวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  อิ่นแก้ว
 
1. นายปกป้อง  วงศ์มณี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายจักรพงศ์  สุรมิตร
 
1. นางสาวนริศรา  ฟองศักดิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายณัฐพล   สีเสริม
2. เด็กชายเมือง   คำหล้า
 
1. นายจีรศักดิ์   พงษ์ยืน
2. นางสาวหทัยชนก  วรรณธิกุล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  จาย
2. เด็กหญิงแสงทอง  สมลอ
 
1. นางสาวอรุณี  มาศักดิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายนิว  โอชุน
 
1. นางสาวพวงเพชร  ใจแก้ว
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจนพร   เส่งหล้า
 
1. นางสาววิลาสินี   ยะมะโน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดทรายมูล 1. เด็กชายชานนท์  สัญญาทิพย์
 
1. นางสาวปนัดดา  แก้วมา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงญานิกา  ธีระธานินท์
 
1. นายอภิวัฒน์  ปันรัตน์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กชายอนันต์  ส่วย
 
1. นายอภิวัฒน์  ปันรัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจคำ
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  ยาภา
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่ลี้
 
1. นางเพ็ญศรี  อุดหนุน
2. นางพนิดา  กอรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายฟ้า  ลุงจาย
2. เด็กชายอภิเชษฐ  กอธิ
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
2. นางสาวพรรณนิภา  สุขแสวง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กหญิงจันทร์ภรณ์  ลุงอ่อน
2. เด็กชายชินภัทร  อายัง
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  คำฝั้น
2. นางวิไลภรณ์  สุจา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายกอนเครือ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายเตชิด  ลุงแหลง
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีนวลใหญ่
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คำเอ้ย
2. เด็กหญิงอัมรินทร์  อารยา
 
1. นายชยานนท์  มะทะ
2. นางสาวสิริพิม  พรมมา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  จูต่อเล่อ
2. เด็กชายศรราม  นายเซือง
 
1. นายชยานนท์  มะทะ
2. นางสาวสิริพิม  พรมมา
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.2 เงิน 35 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำอ้าย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดอกคำ
3. เด็กหญิงประวีณา  สมมะนะ
 
1. นางรจนพรรณ   ปั้นทิม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจิราทิพย์  สมศักดิ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงณีรนุช  ศรีสุภทรัพย์
3. เด็กหญิงนิชนันท์  พะตาซู
 
1. นายศรีไพร  กุณา
2. นายประหยัด  อินต๊ะกัน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ขันใกล้
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โชคส่งเสริม
3. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีอุฬาร
 
1. นางจารุมน  ใจแก้วแดง
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์  พลเยี่ยม
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิมิสุโท
2. เด็กหญิงนิตยา  ผ่องพิมาน
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ไกรสังข์
 
1. นายศรีไพร  กุณา
2. นายประหยัด  อินต๊ะกัน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงจอม   นายอุง
2. เด็กชายบัณฑิต   นายอุง
3. เด็กหญิงสุพทรี   เขื่อนแสง
 
1. นางปริยากร   เสือกลับ
2. นายดุษิต   ปันตา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงฉันทนา  แววจันทรา
2. เด็กหญิงพลอย   เงินคำจันทร์
3. เด็กหญิงสุชานารี   ทรายทอง
 
1. นางสาวรสริน   พันธุ
2. นายศิษฏ์ชนา   ดวงบาล
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64.6 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านปางไฮ 1. เด็กชายอดิศร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายเฉลิมพล  พนาวรชัย
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ปัญญาดี
2. นางอมรรัตน์  คาน
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 31 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายรุ่งรดิศ  คำโพธิ์์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สงวนการ
 
1. นางสาวเกษร  วรรรรังษี
2. นายอภินพ  ธนะสาร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง 7 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงพีระดา  ยะบุญ
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  คุณหลง
4. เด็กหญิงอรณิชา  สมาธิ
5. เด็กหญิงอริสรา  จินดากลาง
 
1. นางผ่องศรี  อริยะกุล
2. นางเกี๋ยงทอง  เขียวอ่อน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 23 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงชมพู่  โพธิ์คา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ลุงหม่อง
3. เด็กชายปริวัฒน์  ลุงจันทร์ต๊ะ
4. เด็กหญิงอู  ไม่ทราบ
5. เด็กหญิงแสงหลาว  ไม่ทราบ
 
1. นายวัชรพงษ์  โปธา
2. นางเกษณี  บุญชุ่มใจ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ณ ถลาง
2. เด็กหญิงชุติมา  สอนวงศ์
3. เด็กหญิงมอน  แสงคำ
4. เด็กชายศศลักษณ์  แสงสม
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สินเชาว์
 
1. นางปรายรุ้ง  พุ่มตระกูล
2. นางวิภาดา  พรหมศิริ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) 1. เด็กหญิงณัฐทยา  ซอนะ
2. เด็กหญิงพร  ลุงสาม
3. เด็กหญิงศุภกานต์  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายแดงวัน  ลุงคำ
5. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงคำ
 
1. นางภัทราวัลย์  ปินตา
2. นางสาวกฤษณา  แซ่มือ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กหญิงก๋องคำ  ลุงมี
2. เด็กหญิงพัชรา  จะโล่
3. เด็กหญิงภัคจิรา  -
4. เด็กหญิงมณฑิตา  -
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ลุงต๊ะ
 
1. นางพิจักษณ์  ชินรัตนตรัย
2. นางธัญรมณ  บุญเจริญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทับธานี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนทุ่ง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ยอดมูล
4. เด็กหญิงภาณุมาศ  ธนะสาร
5. เด็กหญิงอรนุช  กุ่งละ
 
1. นายอำนวย  เรียนยอย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.6 เงิน 30 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายนครินทร์  หลวงนา
2. เด็กหญิงวนิชชญา  ขวัญแสน
3. เด็กหญิงหอม  เชียงอุง
4. เด็กชายอภินันท์  สุวรรณสิทธิ์
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ธรรมเจริญ
 
1. นางเตือนใจ  สุกใส
2. นางสาวภัทรภา  แซ่ว่าง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 7 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สระทองขม
2. นางสาวพลอย  ปู่เฮ็ง
3. เด็กชายมังกร  กู่คำ
4. เด็กชายราเชนทร์  สมพงษ์
5. เด็กชายโชคดี  ลุงส่วย
 
1. นายศิวาวุฒิ  มงคลวิสุทธิ์
2. นางสาวภาวินี  สิงคราช
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลุงแสง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ปัญญา
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สิริทวีคูณ
4. เด็กหญิงดาวละออ  การิ่ง
5. เด็กชายทุนอู  ลุงจาย
6. เด็กหญิงนวลพรรณ  ลุงต่อ
7. เด็กหญิงพลอยวดี  จองดี
8. เด็กหญิงพัสดา  ลุงซอ
9. เด็กชายพิรุณ  นามแสง
10. เด็กหญิงมีนา  อาทรเกิด
11. เด็กชายวิทยา  ลุงทุน
12. เด็กหญิงสุชานัด  มู่หลิ่ง
13. เด็กหญิงสุวรรณี  มาด
14. เด็กชายหลู่  ลุงตัน
15. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงต้าอ่อน
 
1. นางยุพา  มหาวรรณ์
2. นางพิศมัย  เจริญทรัพย์
3. นางกัลยา  เพ็ชร์เม็ด
4. นางชะอ้อน  พรมญาน
5. นายสุรินทร์  ชัยวุฒิ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.2 เงิน 37 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เซ่งจ่าว
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  พุทธโส
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงวรัทยา  บอรินทร์
 
1. นางเจียรนัย  ภูดอนตอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จะคือ
 
1. นางภุมรินทร์  ขันเพ็ชร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายสิรวัชญ์  รู้รอบ
2. เด็กหญิงอัญรินทร์  ยินดี
 
1. นางสาวกาญจนา  หมู่ตา
2. นางสาวศิริรัตน์  จันต๊ะเวียง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายดนุเดช  บัวเย็น
2. เด็กหญิงนีน่า  แสงจันทร์
 
1. นางคมคาย  บริรักษ์
2. นางสาวสุวิมล  สูงติวงค์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงอำพร  สอนะ
2. เด็กชายโรจน์  อินตา
 
1. นางสาวพนิดา  ชุ่มใจ
2. นางกัญญา  โพธินาม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.2 ทอง 16 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ตาปัน
2. เด็กหญิงศิรดา  ลุงจ่าม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนหมี่
4. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุภา
5. เด็กหญิงสุนิษา  คำปัน
6. เด็กหญิงเจน  ลุงเจเร
7. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลุงคำ
8. เด็กหญิงเมฑิษา  สุริยศ
9. เด็กหญิงเสาร์  กอหลี่
10. เด็กหญิงไพลิน  บัวทอง
 
1. นางกันตวัณณ์  สุธรรมวิรัช
2. นางสาวมุกอาภา  ลิ้มสุคนธ์
3. นางสาววาสนา  โนจณะ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. นางสาวจินตภา  วอสุมู
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เกวเป่พอ
3. นางสาวนภัสสร  นุโพ
4. เด็กหญิงนิรภัทร  คำเอ้ย
5. เด็กหญิงปยุดา  เต๊ะแซะและ
6. นางสาวพลอยไพลิน  พาเยโน่
7. เด็กหญิงวัชรภรณ์  พาเยโน่
8. นางสาวศรีวิไล  ตื้อสมดี
9. เด็กหญิงศศิธร  คำเอ้ย
10. เด็กหญิงสุนิสา  ปู่อ้าย
 
1. นางรังสิมา  ดิษบรรจง
2. นางสาวแววดาว  คำหยาด
3. นางสาวนันธิกา  จินาการ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.66 เงิน 8 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญมาประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิรัตน์เกษ
3. เด็กหญิงธนาภา  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งอ่อนเนตร
5. เด็กหญิงพรนภา  เปียมะ
6. เด็กหญิงพรมีนา  อนุภาพ
7. เด็กหญิงวรัทยา  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงสุทธ์ธิดา  สุทธิประภา
9. เด็กหญิงอริสรา  ขันธรรม
10. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  โยธา
 
1. นายณภัทชรัญข์  วงศา
2. นางปัญชญา  กาคำ
3. นางสาวพัณณิตา  วงค์คม
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 77.32 เงิน 24 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติภร  สออนกาย
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หลี่จา
3. เด็กหญิงจริยา  ดวงดี
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดเงิน
5. เด็กหญิงชนิตาภา  อินต๊ะป๊อก
6. เด็กหญิงทักษพร  ระไวสมาน
7. เด็กหญิงพรทิพย์  เหิงผ่าน
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อาพาซึ
9. เด็กหญิงหล้าวิน  ลุงมล
10. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  กันทำ
 
1. นางสาวจินตนา  กันไชย
2. นางสาวอำพัณพรมพักข์  ใหลหลั่ง
3. นางสาวภรณ์นภัส  ฉัตรธรพลังกร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77.2 เงิน 28 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กหญิงจิ่งยุ่น  ลุงหว่าลิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลุงใจ
3. เด็กหญิงดารากร  สร้อยมะลาง
4. เด็กหญิงปาลิตา  โรจนพงศ์กุล
5. เด็กหญิงหญิง  ตีระ
6. เด็กหญิงหล้า  ตีระ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  ยอดแสง
8. เด็กหญิงเดือน  ปอย
9. เด็กหญิงเมียะวน  ลุงจั่ง
10. เด็กหญิงแพรพรรณ  เนตรวิจิตร
 
1. นายทวี  โปธา
2. นางสาวอริสา  ชาวเวียง
3. นางสาวนภัสวรรณ  เตชะ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไชยทิพย์
2. เด็กหญิงนวล  ลุงหม่า
3. เด็กหญิงนันทพร  อรุณนิพัฒน์
4. นายพัฒนกุล  เทปิน
5. นางสาวพุทธธิดา  จันติยะ
6. นางสาวมณธิรา  จักรวาฬ
7. เด็กชายวิศรุติ  สายบุตร
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  ใจมูล
9. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ไชยกิ้ง
10. นางสาวสุจิตรา  เมฆวงษ์
 
1. นายรตนกฤต  พุทธาศรี
2. นางสาวสมฤทัย  บุญขวัญ
3. นายศุภวัทน์  ปาเปาอ้าย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงนิธยาภรณ์   ขุมทอง
2. เด็กหญิงอัยริษา  ไชยยศ
 
1. นายประดิษฐ  ชัยสาร
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจเด็ด
2. เด็กชายพัชรพงษ์  รินไฝ
 
1. นายยุทธชัย  คำมงคล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 1. เด็กชายหมาย   อินตา
 
1. นางโรชินีย์   ใจมุข
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กหญิงวนิดา  ถนอมวรกุล
 
1. นายบรรหาร  เพ็ญจันทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายธุววิช  ชูสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลรัตน์  คงแก้ว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 1. เด็กชายพัชรพล   แซ่หมี่
 
1. นางอุทุมพร  ไชยเรือน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 25 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายธนากร  เลายี่ปา
 
1. นางลลิตภัทร  ชนะเวช
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงพิมมาดา  พรหมพิงค์
 
1. นายจีรภัทร  ลือชัย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนบ้านปางขุม 1. เด็กหญิงอภิชญา  จองหว่า
 
1. นายพงษ์ศิริ  บุญอำนวย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 1. นางสาวไพลิน   แซ่เท้า
 
1. นายพรศักดิ์  ดงสงเคราะห์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 1. เด็กหญิงคำขิ่น  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วงศาไพสิฐ
 
1. นางตะเพียนทอง  นันทมานพ
2. นางสาวใบหยก  อิ่มศิริ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 1. เด็กหญิงผ่อง  ลุงสู้
2. เด็กหญิงรุจิรา  พงษ์เกียรติมณี
 
1. นางพนมวรรณ  จันทร์เลิศ
2. นางพิกุล  ปิ่นแก้ว
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวรารัตน์   แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวสิรีนัทธร  จิ่งนะก่า
2. นายธนภัทร  บาลชัย
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 1. เด็กหญิงธิดา  ย่อน
 
1. นางสาวพรปภพัทธ์  มาลา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 31 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กชายปวินศักดิ์  รัตนดิลกกุล
2. เด็กหญิงรัตน์ทินัน  รัตนดิลกกุล
3. เด็กหญิงอรวรรยา  ถนอมรุ่งเรือง
 
1. นายบรรหาร  เพ็ญจันทร์
2. นางสมณัชนี  แรกบุรุษ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงทาภัสสร  ภูสิริพัฒนานนท์
2. เด็กหญิงพินดาธาร  ภูสิริพัฒนานนท์
3. เด็กชายเสนาวุฒิ  รัตนดิลกกุล
 
1. นายดิฐพงษ์  เด่นระมณี
2. นายชุมพล  สุริยะ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กชายภวัต  เมอชิ
2. เด็กชายวชิระ  สรัลประวริศ
3. เด็กชายเจตพินิฐ  สุแมะ
 
1. นางสาวพัฒนี   สุจารีย์
2. นางสาวสุภศรี  ศรีเมือง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกีรติกร  แสงวงศ์
2. เด็กหญิงธนัสถา  หวานจิต
3. เด็กชายปวริศ  จำปาสา
4. เด็กชายปวเรศ  จำปาสา
5. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีบุญยัง
6. เด็กชายรัฐภูมิ  ประสพ
 
1. นายวรศักดิ์  ตะยะพงศ์
2. นายสราวุฒิ   สวัสดิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายกชศิวกร   ธัญญกรรม
2. เด็กชายกีรติกร   แสงวงศ์
3. เด็กหญิงจันหอม   ยอดใส
4. เด็กหญิงชัญญา  ลุงนันต๋า
5. เด็กหญิงญาดารัตน์  ทิพนี
6. เด็กชายฐาปกรณ์    ใจงาม
7. เด็กหญิงณิชาภา  กุลอัครวินท์
8. เด็กหญิงธนัสถา   หวานจิต
9. เด็กชายธนากร   แสงนันต์
10. เด็กชายธนโชติ  ตาคำ
11. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   สิงห์แก้ว
12. เด็กหญิงนภัสนันท์   ชมเมือง
13. เด็กหญิงนลัชนันท์   ชมเมือง
14. เด็กหญิงน้ำฝน   ขุนยี่
15. เด็กหญิงปฏิญญา   คำมา
16. เด็กหญิงปนัดดา   ทรัพย์ประสม
17. เด็กชายปวริศ   จำปาสา
18. เด็กชายปวเรศ   จำปาสา
19. เด็กหญิงปาริดา   คำภีระ
20. เด็กหญิงพนิตพิชา   ตนภู
21. เด็กหญิงพรผกา   เส้นเล็ก
22. เด็กหญิงพัชญาภา   วีระกิตย์
23. เด็กชายภานุพงษ์    ศรีบุญยัง
24. เด็กชายภูเบศ   วัฒนสินพงษ์
25. เด็กชายยรรยง   ผาคำ
26. เด็กชายยอดคร   แสง
27. เด็กชายรัฐภูมิ   ประสพ
28. เด็กหญิงวริศรา   ลุงจาย
29. เด็กหญิงวิภาดา   วิ
30. เด็กชายสมชาย   วงศ์ธาดาศิริ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนยากุล
32. เด็กชายหนุ่ม   ลุงอู๋
33. เด็กชายหน่อ  ลุงเฮือง
34. เด็กหญิงหมวยผ่อง   ลุงปาน
35. เด็กหญิงหอม   แก้ว
36. เด็กชายอ่องเมือง   ลุงซอ
37. เด็กชายเกษม   ลุงหริ่ง
38. เด็กหญิงเดือน  จะเร
39. เด็กหญิงแสงเดือน   ลุงยุ้น
40. เด็กชายโยธิน   ศรีเจริญ
 
1. นายวรศักดิ์   ตะยะพงค์
2. นายวุฒิชัย   ขัติมงคล
3. นายสราวุฒิ   สวัสดิ์
4. นางกิตติมาพร  อภิญญาวิวัฒน์
5. นายศิษฎ์ชนา  ดวงบาล
6. นางสาวปวิชญา  คำปัญญา
7. นางสาวเชษฐ์สุดา  โปธา
8. นางสาวปิยะธิดา  ขจรศักดิื
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายภูมิรพี  สุวรรณะ
 
1. นายณภัทชรัญข์  วงศา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กชายสุรชัย  คะจู่
 
1. นางสาวภัสดาภรณ์  บุญทา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คำมา
 
1. นายวรศักดิ์  ตะยะพงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงสุพรรณวษา  กังสี
 
1. นายศราวุธ  สุขดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายภูมิรพี  สุวรรณะ
 
1. นางพนาวัลย์  สุวรรณะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 21 โรงเรียนบ้านบวกเปา 1. เด็กชายพรชัย  พัสดา
 
1. นางจันจิรา  โนคำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรณิชภากรณ์  วิเทศ
 
1. นายณภัทชรัญข์  วงศา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 11 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  นามแสง
 
1. นางสาวฐิรัฏชญาน์  อัจฉวิยะสกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.66 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 1. เด็กชายชาติชาย  ลุงลอก๊ะ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  กุศล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กชายศรายุธ  ก่าแฮ
 
1. นายบุญจันทร์  ชีวทรัพย์คีรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนต้นกล้า 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ไชยเลิศ
 
1. นางสาวศรัณพร   พินิจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงพรพิมล  ทะรา
 
1. นายสุวิทย์  อูปคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 14 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายทรงกรต  สุวรรณจารี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ดำรงมงคล
 
1. นายชโยทิต  น้ำดอกไม้
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 28 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ประศิริ
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนงาย
 
1. นางสาวอัจฉรา  พงษ์เย็น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายธีรภัทร  แม่นมั่น
 
1. นายสุวิทย์  อูปคำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายภูวรินทร์   สิทธิสุข
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายดลมินทร์  ใจดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริวรรต  ดวงมะลิ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายทิเบต  ประภาสิทธิ์
 
1. นายธนภัทร  อินต๊ะพรม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงภรภัทร   เหนือศรี
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  ธงตรี
 
1. นายมณฑล  ธงเทียน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงเดือนกันยา   วีระกิตย์
 
1. นายวุฒิชัย   ขัติมงคล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวัศยา  ศรีพงษ์ใหญ่
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงจิตติมนฑ์   ยอดธันยพัชร์
 
1. นายวุฒิชัย   ขัติมงคล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78.66 เงิน 13 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายพลาวิน  สีใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริวรรต  ดวงมะลิ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายเกษม   ลุงหลิ่ง
 
1. นายวุฒิชัย   ขัติมงคล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุราจารย์
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิง ณัฐชา   บุญเรือง
 
1. นางสาววิลาสินี   ยะมะโน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุราจารย์
2. เด็กชายกองเกศ  วงศมะณีย์
3. เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  อุปะทะ
4. เด็กหญิงนงรัตน์  กรกิตติพงษ์
5. เด็กหญิงนาระดา  เรืองกิจคณิต
6. เด็กหญิงพรไพลิน  สมุทรรีรัมย์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  โหย่จา
8. เด็กชายอัมรินทร์  มั่นในตน
 
1. นางพนอ  พวงสุวรรณ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายกฤษณ์  แซ่หลี่
2. เด็กชายชนะชน  ถมยา
3. เด็กชายณัฐพล  เรา
4. เด็กชายทวีรัฐ  เมืองนาย
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ไชยยา
6. เด็กชายธเนศ  อุดมจินดาโชติ
7. เด็กชายพานิช  สัตย์ธัญญากุล
8. เด็กชายวงศกร  คำชื่น
9. เด็กชายศุภร  นางจะ
10. เด็กชายอาทิตย์  บุญมา
11. นายเกียรติศักดิ์   โพศิริ
 
1. นายณัฐธพงษ์  ชัยพรเจริญกุล
2. นายขจรศักดิ์  หาวิชา
3. นางสาวนวินดา  รัตนวิจิตร
4. นายวีระพงษ์  กันธาอ้าย
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กหญิงจารุพร   น้อยจ้อย
2. เด็กหญิงจุฑามณี   รักกฎหมาย
3. เด็กชายณัฐกิตติ์   ทาทอง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   ถนอมรุ่งเรือง
5. เด็กชายประพันธุ์   พนาวรชัย
6. เด็กชายพงศ์ษิณ   ตุ้ยหล้า
7. เด็กหญิงลักษิกา   เลิศชัยสหกุล
8. เด็กชายศุภวิชญ์   ลุงก่ำ
9. เด็กชายสมชาย  เมถ่า
10. เด็กหญิงสุภาวิดา   ก๋าแก้ว
 
1. นางอ่อนอุมา  จุลพันธ์
2. นางพจนี  เพ็ญงาม
3. นางสาวมิรันตี  สอและ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกานต์ชนิดา  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงจ๋ามพอง  ลี่เซียงปิง
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  อ่อนชิง
4. เด็กชายนิติพงษ์  ลุงติ๊
5. เด็กชายนิติพนธ์  ลาดโรย
6. เด็กหญิงพนิดา   ปันติตา
7. นายพีรพงศ์  จงสุข
8. เด็กชายสงกรานต์  เรื่อนชื่น
9. เด็กหญิงหมวยขาว  แสงแก้ว
10. เด็กชายเปี่ยมเมือง  ติยะ
 
1. นางพรทิพย์  ถาอ้าย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 32 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 1. เด็กหญิงกิรณา  มโนกิตธนกร
2. เด็กหญิงฉัตรบงกช  ศิลป์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงฐิติพร  กาญจนา
4. เด็กหญิงณรัชพรณ์  เฉลิมกิจ
5. เด็กหญิงนพวรรณ  สุขเอี่ยม
6. เด็กหญิงเอรีญา  ทรงคงดวงดี
 
1. นางสาววิชุณีย์  พุทธิมา
2. นางสาวนารีรัตน์  ไทยเดช
3. นางสาวศุภรัตน์  ศิริวงษ์
4. นางสาวชุติมา  วงศ์เก๋
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  สมณา
3. เด็กหญิงชญานุช  ฟ้าใส
4. เด็กหญิงชนากานต์  กาดใจเข็ม
5. เด็กหญิงชูใจ  ลุงนุ
6. เด็กหญิงณภัทร  พรมโสภา
7. เด็กหญิงดารุณยา  ลุงเล็ก
8. เด็กหญิงยิหวา  แสงทุน
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนสุข
10. เด็กหญิงสุนันทา  ลุงหล้า
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สุริย์วงศ์
2. นายณภัสรัตน์  ยศเป็ง
3. นางสาวศิรินัดดา  อุปมา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.2 ทอง 8 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สิงห์แดง
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วรรณพรหม
3. เด็กหญิงญาณิศา  นุตตะละ
4. เด็กหญิงณภัสสร  หล้าเมฆ
5. เด็กหญิงณัฏฐ์พิชาดา  ภิระบรรณ์
6. เด็กหญิงณัฐฐา  แสนเหลี่ยว
7. เด็กหญิงทัตพร  ศิรประภา
8. เด็กหญิงธฤษวรรณ  บรรณา
9. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ดวงคำ
10. เด็กหญิงพิราชลักษณ์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
11. เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีดวงแก้ว
12. เด็กหญิงรุจาภา  หลี่เจี๊ยะ
13. เด็กหญิงวุฒิพร  พงษ์วิเศษ
14. เด็กหญิงศิรนันท์  แสนต้อ
15. เด็กหญิงศิรินภา  คำจันทร์แก้ว
16. เด็กหญิงอัจจิมา  ติลมัย
 
1. นางปัญชญา  กาคำ
2. นางพิมลพรรณ  ปันตี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์  นิมาพร
4. นายณภัทชรัญข์  วงศา
5. นายชัชวาล  สมัยงาม
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 1. เด็กหญิงจิ่งหยุ้น  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงอุษามณี  มาเยอะ
3. เด็กชายแดง  นายคำ
4. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงสุ
5. เด็กหญิงแสงจิ่ง  ลุงซอ
 
1. นายกรวัฒน์  เรืองศักดิ์
2. นายสัชฌการ  นันติ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 1. เด็กชายจิรเดช   จันทร์หอม
2. เด็กหญิงสิปาง   ขำค้ำไพ
 
1. นางสาวฐิติพร  กำแพงแก้ว
2. นางชไมพร  กุญชร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  สุเทนะ
 
1. นางสาวฉัตรชนก  วงศ์ใหญ่
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1. เด็กหญิงคาริยาห์  คำไชยลึก
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงอำพร  ลุงบู๋
 
1. นางเกษมณี  บุญยง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงสินี  คำใส
 
1. นางสาวสุพรรษา  รินสิงห์แก้ว
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงลลิตา  ปราพรหม
 
1. นางสาวรติยา  ชัยมงคล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงชลดา  สงวนการ
2. เด็กชายธนพงษ์  เทิดเธียร
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์  เงาแก้ว
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  ก้อนเขื่อน
5. เด็กหญิงโชติกา  สว่าง
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
2. นางสาววนิดา  กาพุฒ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75.85 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ชมภูคำ
2. เด็กชายวิศวกร   สุระมิตร
 
1. นางสาวเสาวนีย์   งามหมู่
2. นายกฤตภัทร   อรุณดี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65.96 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1. เด็กหญิงกาญจนา   โนรี
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ปวนรัตน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์   งามหมู่
2. นายกฤตภัทร   อรุณดี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่อู๋
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ประจักร์
 
1. นางสาวอรุณี  บุญตันกัน
2. นางสาวอรอนงค์  ศรีบุรินทร์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกานติมา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพอเพียง  แก้วสัน
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  ไชยซาววงค์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เด่นพนาสัณฑ์
2. เด็กหญิงรุจิสรรค์  สกุณารักษ์วงศ์
 
1. นางรัตติยา   วรกานต์ตระกูล
2. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง 10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1. เด็กชายจาย  ลุงจิ่ง
2. เด็กชายชาลี   ปางนอย
3. เด็กชายทุนหลู่  ลุงส่วย
4. เด็กชายยศ  ลุงหลง
5. เด็กชายสพล  ลุงคำ
6. เด็กชายหลู่  นายพงษ์
 
1. นายรัชพล  ลอยมี
2. นายกานต์นิธิ  จอมแปง
3. นายประพิน  ปิมสาร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กชายพิชญุตม์  จันตะคา
2. เด็กชายภาคภูมิ  แอตุ
3. เด็กชายภูวนัย  จินดามโนธรรม
4. เด็กชายวีรพงศ์  กันแก้ว
5. เด็กชายสุพัฒน์  แท่นคำ
6. เด็กชาย์ภูมิรินทร์  ยารังษี
 
1. นายวัชระ  มังสัง
2. นายนฤดม  แสงสีรุ้งเพชร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดแม่กะ 1. เด็กหญิงกนกอร  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วรวงษ์
3. เด็กหญิงนิราอร  ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ญาณวุฒิ
5. เด็กหญิงมาศหลู่  ลุงต๊ะ
6. เด็กชายวัฒนชัย  วงษ์ดวง
7. เด็กหญิงวีร์วารี  เพ็ชรศรี
8. เด็กชายส่วย  ลุงต๊ะ
9. เด็กหญิงหอมเครือ  ลุงยอน
10. เด็กหญิงแสงส่า  ลุงสู้
 
1. นายณัฐพงษ์  วิริยา
2. นางสาวเยาวพา  มาน้อย
3. นางสาวกมลวรรณ  ถิ่นสอน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศิริพงษ์
3. เด็กหญิงพจนีย์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงพลอย  แลง
5. เด็กหญิงพิมพร   ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงรัชนี   สุรมิตร
7. เด็กหญิงสิริภาพร   แซ่ย่าง
8. เด็กชายเกรียงไกร  ทิศมาศบุญศิริ
9. เด็กหญิงเพชร   ลุงชาย
10. เด็กหญิงเลิศอณงค์  ชุมมณเฑียร
 
1. นางพิมพ์ประไพ   กุลประดิษฐ์
2. นายจิรายุ  ต้อตานา
3. นายอัครวัฒน์   อิ่นคำมูล
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกิตินันท์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพรนารี  กวงคำ
3. เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงมร  ส่างแก้ว
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจอินต๊ะ
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวสุริมล  อุปมาณ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.6 เงิน 27 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงพิม  ลุงปันต๊ะ
2. เด็กหญิงลักขิกา  วังคำสาย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวระวงค์
 
1. นายคำนึง  วงศ์ใหญ่
2. นางสุพิน  สาลักษณ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ลุงเสาร์
2. นายศุภชัย  อินนะ
3. เด็กชายเอกชัย  ช่วยชู
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางสาวธัญณภัส  ณ พัทลุง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงปานไพลิน  ทองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  ชัยยะ
3. เด็กหญิงไอลดา  ไชยดวงคำ
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
2. นางณชญาดา  วงค์วิชัย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.8 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญมี
2. เด็กหญิงธนวันต์  แปงคำ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ใจกล้า
 
1. นายณัฐปกรณ์  ศรีพระจันทร์
2. นางณชญาดา  วงค์วิชัย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 27 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   สิงห์โต
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สมงาม
 
1. นายทิวากร  ของมี
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กชายกฤษฎีพงศ์  บุญมั่น
2. เด็กชายณฐนนท์  สมโพธิ
3. เด็กชายรัฎฐกรณ์   วงศ์ไวทยากูร
 
1. นายพัฏกร์  ศูนย์จันทร์
2. นางสาวอังคนา  นารัตน์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงชนาภา  สมศักดิ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  จันต๊ะ
 
1. นางสาวลลิตา  วงค์วิริยะ
2. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 1. เด็กชายชาญกิจ  กันธิดา
2. เด็กหญิงอภิชยา  ชัยเทพ
 
1. นางสาวอัมพิกา  ใจก่อง
2. นายสราวุฒิ  ตุ้ยมูล
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกรกนก  อนันตกุลกำเนิด
2. เด็กหญิงเครือวัลย์  โพธินาม
 
1. นายสิรปกรณ์  ตาสุข
2. นางสาวภาวินี  สิงคราช
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านสันปง 1. นายชนกันต์  กรชวาลกิจ
2. นางสาวพรปวีณ์  ทุนเกิด
 
1. นายอัศฎา  สิทธิแก้ว
2. นายธีรพงษ์  บัวลอยลม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายจักรพงศ์  เกษมวงศ์
2. เด็กชายแสงวัน  ลุงทุน
 
1. นางสาวลลิตา  วงศ์วิริยะ
2. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงหมวย  ลุงปั๋ง
2. เด็กหญิงแนน  ลุงยะ
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นางสาวลลิตา  วงค์วิริยะ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายกัณฑ์พัฒน์  ลุงส่วย
2. เด็กชายวรวิทย์  ลุงปั้ง
 
1. นางสาวลลิตา  วงค์วิริยะ
2. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายธาวิน  จองเซ
2. เด็กชายภัคพล  กาติ๊บ
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นางสาวลลิตา  วงค์วิริยะ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. เด็กหญิงญานิศา  เฉียบแหลม
2. เด็กชายวรัญญู   หน่อแก้ว
 
1. นายสุรวิทย์  สิงห์คำ
2. นางสาวสาธิยา   ยิ่งโยชน์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตะฮ่อ
2. เด็กชายมินตรานันท์  ดวงงาม
 
1. นายสาคเรศ  ตาวากุล
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายธนันชัย  ปะเหย่
2. เด็กหญิงเกศิญานี  แสนยี่ป๋า
3. เด็กชายเอกวิทย์  จะโจ
 
1. นายณรงค์  สิทธิราช
2. นายประสาน  ศรีวิชัย
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านแม่แว 1. เด็กชายธนกร  เจ๊ฮาย
2. เด็กชายสามชัย  ปู่อ้าย
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เวนวล
 
1. นายวิศรุต  กันทะวงค์
2. นายอาทิตย์  วงค์กิติ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายนฤเบศว์  ถนอมบุญ
2. เด็กหญิงนลินญา  บุเซอ
3. เด็กชายสุวินัย  แซ่ล้อ
 
1. นายณรงค์  สิทธิราช
2. นายชัชวาล  มณีโสภณ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงขันแก้ว   ขาวผ่อง
2. เด็กชายธนโชติ   ปาละอิน
3. นายหม่อง   ลุงแดง
 
1. นายกฤษณะ  อะโน
2. นายศรายุทธ   บัวคลี่
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายคมชาญ  แซ่เท้า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ว่าง
3. เด็กชายเคอ  ลุงหล้า
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
2. นายนิคม  เปียงชัย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   แก้วคำ
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย   ชลาคีรีเขตต์
3. นายยอดธง   แซ่ย่าง
 
1. นายณัฐพล    พิไสย
2. นายกิตติพันธ์   คำลอม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 71 เงิน 35 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขวัญอยู่อภิรักษ์
2. เด็กหญิงรีย์นิภา  สุรินทร์รัตน์
3. เด็กหญิงอนุรี  ดวงดี
 
1. นางลำยอง  จืมทราย
2. นางทฤตมน  ขันทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1. เด็กหญิงจารวี  โข่วะกา
2. เด็กหญิงวินิทรา  สมแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ส่าพอ
 
1. นางลำยอง  จืมทราย
2. นางทฤตมน  ขันทอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กชายกี่  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงคณิตา   ลุงตี้
3. เด็กหญิงต๋วย  ลุงมู
4. เด็กหญิงวารุณี  -
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงมี
6. เด็กหญิงหญิง  ลุงกู่
 
1. นางพรพรรณ  ใจก้อน
2. นางยุพิน  อำนา
3. นางสาวสุจินดา  โปร่งสกุล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 1. เด็กหญิงจิตติณัฐน์  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงต้อย  พงสา
3. เด็กหญิงนวลหอม  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีสกุล
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  รินชัย
6. เด็กหญิงโพง  ลุงทุน
 
1. นางธัญธิตา  สุทธิกุลบุตร
2. นางวราภรณ์  คำดอน
3. นางมณทิรา  จันทร์ตา
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 40 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงศรีดาว  สายแดง
3. เด็กหญิงหอม  แสงคำ
 
1. นางสาวกาญจนศรี  เหล่าชัย
2. นางสาวภัตตินันท์  สายนาค
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 1. นางสาวจ๋ามนวล  ลุงสายใส
2. เด็กหญิงวิจิตรา   ตากุน
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรีทอง
 
1. นางณพิชญา   นิติคุณชัย
2. นายศักดิ์สยาม   แหวนเพ็ชร์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านนากู่ 1. เด็กชายกฤษกร  ลาเซอร์
2. เด็กชายทศพร  ลาเซอร์
3. เด็กชายยศภัทร  สินหมี่
 
1. นายภาณุพงศ์  วงค์หล้า
2. นายวิเชียร  ธราพิทักษ์กุล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 1. นายชวกร  บุญหล้า
2. นายอนุชิต  สายปัด
3. นางสาวเจนจิรา  แสงมณี
 
1. นายสมัคร  จันตาเงิน
2. นางสาวศรัณภรณ์  สุภาษา
 
173 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 1. เด็กหญิงจิราภา   วุงนะ
2. เด็กหญิงธิตินันท์   อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงมอญจิ่ง  อ่องหล้า
 
1. นางลัยวลี   ลี้ตระกูล
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 1. เด็กชายศุภกฤต   จะหา
2. เด็กชายสันติ   จะหย่อ
3. เด็กชายอรุณ   จะซา
 
1. นางสาวภาณุมาศ   มงคลพงษ์
2. นางสาวพัชรียา   กาน้อย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79.2 เงิน 42 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กหญิงกุลกันยา  ทิวาพรกุล
2. เด็กหญิงสุนิตา   เขตปราการไทย
3. เด็กหญิงอรไพลิน   เกียรติพนาไพร
 
1. นางศรีสุรางค์   ไฮคำ
2. นางนงนุช   พิไสย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง 16 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงขิ่น   อินพรม
2. เด็กหญิงน้ำหวาน   ลุงหลู่
3. เด็กหญิงเงินหอม   ลุงเฮือง
 
1. นางรุ่งนภา   เมืองอินทร์
2. นางฉันทนัทร์   กองบุญ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 77 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1. เด็กหญิงกชกร  สิบลี่
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เลายี่ปา
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุวรรณเวียง
 
1. นางสาวอรชุมา  นาคิน
2. นางสาวศิริวรรณ  จันหอม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมไทสง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ชัยเลิศ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คำเมือง
 
1. นางสาวฐิติมา  บุญเรือง
2. นางสาวสมถวิล  บุญสม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 1. นายฉัตรชัย   แซ่เฒ้า
2. เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  แซ่วะ
3. เด็กชายภพธร   แซ่เฒ่า
 
1. นางบุศรารัตน์   อุสา
2. นางสาวเสาวลักษณ์   สมพินิจ
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.8 ทอง 36 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 1. เด็กชายจายแดง  ลุงวิ
2. เด็กหญิงพวยดาว  ลุงปัน
3. เด็กชายแสงหน่อ  ลุงปัน
 
1. นางเบญจมาศ  คำชั่ง
2. นางสาวฉัตรสุดา  เลาย่าง
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 11 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงญาดา  พลดี
2. เด็กหญิงหอมส่า  -
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ผ่านดอยแดน
 
1. นางรัตนาพร  จันทร์แก้ว
2. นางพรพรหม  วงศ์บูรณาวาทย์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงพลอยพิภา  สิมา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จีจู
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กชายคมสินธุ์  สุรินทร์
 
1. นางนภัสวรรณ  ดุริยะนันท์
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงจิรนันทร์  กันทา
 
1. นางสาวชฎาพร  แดงขาวเขียว
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1. เด็กหญิงธนาธิป  แก้วกลม
 
1. นางสาวสุนิสา  นรสิงห์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กหญิงภัทราพร  ถนอมวรกุล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  มณีเชษฐา
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 79.66 เงิน 11 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายนที  เทพจร
 
1. นางสาวนฤภรณ์  ปินตาปิน
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายวิรัตน์  นาทอ
 
1. นางสาวอภิญญา  นามเมือง
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 1. เด็กหญิงรัญชนา  สุดาทิพย์
 
1. นางอัจจิมา  ลุมมา
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายปิยวัตร  ลุงทา
 
1. นางสาวจามจุรี  สุภารัตน์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กชายกรวิชญ์  รูปดี
 
1. นางสาวจามจุรี  สุภารัตน์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วมณี
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เงินแสง
3. เด็กหญิงอัญชลี  จิ่งตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีนวลใหญ่
2. นางสาวพรรณนิภา  สุขแสวง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงดาวเพ็ญ  ลีเลิศ
2. เด็กหญิงบุญรอด  สมบูรณ์
3. เด็กชายสุวิทย์  ยอดทู
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
194 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 25 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 1. เด็กชายธนาวัฒน์  คำแสน
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ใจซื่อ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แก้วเมืองมา
2. นางกอบแก้ว  ศรีสงัด
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 16 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายฐิติโชติ  เผ่าบ้านฝาง
 
1. นางกานต์สิรี  จิระแปง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงมาติกา  จะอื่อ
 
1. นางสาวนฤมล  นวะปุก
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงธนัชพร  ศิริ
 
1. นางสาวชฎาพร  แดงขาวเขียว
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายสืบพงษ์  พรมแก้ว
 
1. นางสาวปวีณา  ขันธะ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายสุจริต  ถนอมวรกุล
 
1. นายรัตนวัชร์  บุญลิขิตไชยยา
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 1. เด็กชายชยพล  ดีเหมือน
 
1. นางกานต์สิรี  จิระแปง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 78.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 1. เด็กชายสิปปกร  สิทธิ
 
1. นายภราดร  จินา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายบัญชา  อ่องส่า
 
1. นางวรรรณา  จิโน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1. เด็กชายธนากร   จำปาศรี
 
1. นางสาวสิรินภา  วาณิชโกมล
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บรรชัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ยาละนะ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายเอกประภู  ไม้ไผ่
 
1. นางสาวปวิชญา  คำปัญญา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงสุชาดา  ยะลั้ง
 
1. นายรัตนวัชร์  บุญลิขิตไชยยา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ทิพนี
 
1. นางสาวปวิชญา  คำปัญญา
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 72.3 เงิน 10 โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิสา  ปัทมเวศน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  สมบูรณ์ชัย
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงกัลยานี  สุพรรณ
2. เด็กชายกานต์กมล  ลุงระ
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อุดมผาสุข
4. เด็กชายนิรันดร์  พลใจแก้ว
5. เด็กชายวรเมธ  นามเมือง
6. เด็กหญิงสุกัลญา  ดำรัมย์
7. เด็กหญิงหนุ่ม  ลุงหลู่
 
1. นางสาวปวิชญา  คำปัญญา
2. นางสาวสุวีณา  แก้วหน่อวัน
3. นางสาวสิริยากร  สงล่า
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กหญิงวราพร  เลาหาง
2. เด็กชายหนึ่งตะวัน  แซ่เฒ่า
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นายสุกฤษฎิ์พล  โชติอรรฐพล
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กชายพงศกร  หาญศิริรักษ์
2. เด็กชายหล้า  วนาอาภรณ์
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นายสุกฤษฎิ์พล  โชติอรรฐพล
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายกันตวิชญ์  แผ้วพันธ์ชู
2. เด็กชายชยกร  ติยะ
 
1. นางน้่ำฝน  พรหมศรี
2. นายประกิจ  แก้วอริยศักดิ์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1. เด็กชายชุมพร  เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กชายนนทชาติ  ถนอมวรกุล
 
1. นางสุปราณี  สุทธะ
2. นางสาวสิรดา  ปัญญาศรี
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงหนาน
2. เด็กหญิงญาดา  นาตอน
3. เด็กหญิงหม่วยแสง  เมี๊ยะทุน
 
1. นายสงกรานต์   คำวงศ์ปิน
2. นายนพคุณ  ศรียา
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 1. เด็กหญิงชุลีพร  ลุงคำ
2. เด็กชายแสงเมือง  ยอดลุง
3. เด็กหญิงแสงโนน  ลุงแก้ว
 
1. นายสงกรานต์   คำวงศ์ปิน
2. นายนพคุณ  ศรียา
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  บุญมา
2. เด็กชายชนะพล  พลใจแก้ว
3. เด็กชายเครือ  ลุงหริ่ง
 
1. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์
2. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง 19 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงทยากร  ลุงทอง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อินตุ้ม
3. เด็กชายสิทธิชัย  จอมเรือง
 
1. นางรุ่งนภา  เมืองอินทร์
2. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กชายดนัย  ลุงหม่อง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ลายแสง
3. เด็กชายสุวิทร์   สีเทา
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางหทัยกาญจน์  สุดาจันทร์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1. เด็กชายกิตติภูมิ   เจาะโด
2. เด็กชายถิร   คีรีอุดมสินธ์
3. เด็กชายสันติ   สิงขรพิทักษ์
 
1. นางนงนุช   พิไสย
2. นายณัฐพล   พิไสย
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กชายจักรินทร์  ไชยลังกา
2. เด็กชายทัด  ลุงวงศ์
3. เด็กชายธนากร  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวนราภรณ์  คำเทพ
2. นางสาวปิยธิดา  ขจรศักดิ์