สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงมีนา  ลุงต๊ะ
 
1. นางอัมพา  มะลิใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จองฟั้น
 
1. นางสาวชวนพิศ  กันทะวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงเจิม  ปางน้อย
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   แสงสุนัน
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. นางสาวมัลลิกา  แซ่เจ๋า
 
1. นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67.6 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงทวย  ลุงยอน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมใจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงขวัญกรปวีร์  วงค์เรือน
 
1. นางสมพิศ  เทพดวงจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โปธิคำ
 
1. นางสาวพัฒธิดา  ปัญญาวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายดนัย  ลุงมาด
 
1. นางชัชวาลย์  เลิศประเสริฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายซื่อ  ลุงจิ่ง
 
1. นางกรวรรณ  พนาวงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงกัลยา  จุมเกตุ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 21 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญภัค   ชูวาณิชย์
2. เด็กชายสรวิศ   แสนจันศรี
 
1. นางอริยธัช   รพีกาญจน์
2. นางรุ่งฤดี   โพธิกาศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  ลุงหล้า
2. เด็กหญิงสุภาพร  ลุงต่า
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
2. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86.65 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงปอย   ลุงต๊ะ
2. เด็กชายอัศม์เดช  ทุนมุ้ง
 
1. นางสาวปาณิศา   สุริยะวงศ์ตระการ
2. นางสาวรัตติกาล    ปันดอน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.35 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. นางสาวชนิกานต์  มูหลิ่งต๊ะ
2. เด็กหญิงอัญญาณี  จันทร์คำแดง
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
2. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดบ้านท่า 1. เด็กชายอริยกุล  ปิยะจันทร์
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญชู
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญมี
 
1. นางสาวประภัสสร  สุยะใหญ่
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านปางป๋อ 1. เด็กชายมล  ลุงสร้อย
 
1. นางสาวสุพรรษา  ใจปัญญา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงณิชา  ลุงไหว
2. เด็กหญิงต้อม  ลุงแสง
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลุงหลู่
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายวุฒิพล  มุขแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงพลอยใส   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงศุภานัน   ลุงก๊ะ
3. เด็กชายสี  ลุงใส
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายวุฒิพล  มุขแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กชายสมชาย  จันต๊ะ
2. เด็กหญิงหมวย  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงแสงดาว  แสงทอน
 
1. นายวศิน  ผลงาม
2. นางสาวจรินยา  อินต๊ะชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวแก้ว
2. เด็กชายธรรมรักษ์  แก้วธรรม
3. เด็กหญิงบุษยา  นายมาต
 
1. นายยวน  มูลสถาน
2. นางสาวรัตติกาล  ทำคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56.63 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายขวัญชัย  ลุงมล
2. เด็กชายศรีมูล  ลุงเงิน
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรณตระกูล
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กชายชาติชาย  สองสกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร   ผายนาง
 
1. นางสาวโสภิตตา    ช่างเหล็ก
2. นางสาวปวีณา    สง่าศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีเทียมเงิน
 
1. นางสุดาพร  ไทยเหนือ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายแสงหาญ  ลุงปิว
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายแสงห่าน   ลุงต๊ะ
 
1. นายวิษณุ  อุดต่อม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายจาย  ลุงจิ่งนะ
2. เด็กชายปานจิ่ง  ลุงมาด
 
1. นายวิษณุ  อุดต่อม
2. นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97.56 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายวีแสง  ติยะ
2. เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ต๊ะนันท์
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทร์หล่ม
2. นายวิษณุ  อุดต่อม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 1. เด็กหญิงดวงดารา  เริงไม
 
1. นางสันติยา  เอื้ออารีย์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายจอมเมือง  ลุงเหน่
 
1. นายวิษณุ  อุดต่อม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงเกสรา  เลิศพัฒนาทรัพย์
 
1. นางณิชานันท์  ตามธรรมพิธิวัต
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงใบตอง  ยอดคำ
 
1. นางอินทิรา  อุ่นใจ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. เด็กหญิงกชนันท์  แสนเจริญวงศ์
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ทะปัญญา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยภูพิงค์   จันทร์ตะมะ
2. เด็กหญิงวรรณรดา   บุญทิพย์
3. เด็กหญิงอรนิชา   ท่วมฤทธิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ยศชัย
2. นางสาวกนกนวล  อินขาน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกัญญภัค   แซ่ยาง
2. เด็กหญิงณิชชาภัทร   ธำรงไทสกุล
3. เด็กหญิงสุจิรา   นายรอด
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไข่คำ
2. นายพิทักษ์   อนุลม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 29 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 1. เด็กชายภากร  กันธะวงค์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  สั้นจันดา
 
1. นายเสถียร  ปัญญาธรรม
2. นางเตือนใจ  ปัญญาธรรม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโละ 1. เด็กชายจ้อย  ปากน้อย
2. เด็กชายปาน  ปากน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  ทองสุวรรณ์
2. นางจารุณี  ธรรมขัน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กชายธนสิทธิ์  โพธิมา
2. เด็กชายเศกศักดิ์  แสนสุยะ
 
1. นายณรงค์  ปันดอน
2. นายสุรกิจ  กุศล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กชายธีรภัทร  รุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ลี่
 
1. นายอนุสรณ์  ทาอินทร์
2. นางสาวสมจิต  วิเศษกันทรากร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจิรโชติ  ปู่จ่า
2. เด็กชายสมจิต  หนานกาวี
 
1. นายสุรินทร์  แสนคำหล่อ
2. นายกรนิวัฒน์  อินเหลือละ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิภา   อาวอง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ปูมู
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  แอโต๊ะ
 
1. นางสาวจันทร์ดี   ลำแพน
2. นางสาวสุพรรณี   มีสัตย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงณัฐพร  โกดติ๊บ
2. เด็กชายบัณฑิต  วีต๊ะ
3. เด็กหญิงยุพวรรณ  วิชะ
 
1. นางสาวภานัดดา  ญาศรี
2. นางสาวพิมพกานต์  แซ่จาง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 60.8 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มาเยอะ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  รินคำ
 
1. นายประวิทย์  ฟองมูล
2. นางดาวเรือง  หาญอุ่น
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายกฤษกร   นันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนวล  ลุงทุน
3. เด็กหญิงภัคนันท์  ซอจิ่ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์   มะโนวงษ์
2. นายไชยกร  กิติยายาม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 12 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ยอลึ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่มี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  อมรพิริยะกรณ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  ไชยเลิศ
2. นายเทอดศักดิ์  บริเวช
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลุงทูล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปู่หนุ่ม
3. เด็กหญิงแดนนภา  เปียเช
 
1. นางวาสนา  พานพัฒนพงศ์
2. นางดาวรุ่ง  ฟองมณี
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.4 เงิน 19 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ผางมาลี
2. เด็กหญิงปวรา  ลีธรรมคุณ
 
1. นายวีระพันธ์  ธรรมใจ
2. นางสาวชนนิกานต์   วงค์คม
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายศุภโชค  ขันตี๋
2. เด็กชายเอกรินทร์  สุภาแดง
 
1. นางกิ่งกาญจน์  กันนาง
2. นางสาววิภาพร  จอมแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68.8 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจันทร์ตะวัน    แซ่โฮง
2. เด็กหญิงชลิกา  แซ่หวง
3. เด็กหญิงชัญญา    คำแดง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สืบจากถิ่น
5. เด็กหญิงศิริพร    มณีเกษร
 
1. นางมาลินี   ภมรพงษ์
2. นางวันเพ็ญ   วงษ์รัตนไตยกูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงจตุรพร   ก่อเจริญพัฒน์
2. เด็กหญิงปานทิพย์    แซ่จาง
3. เด็กหญิงสิรินภา    อุดคำ
4. เด็กหญิงแก้วดี    คำอ้าย
5. เด็กหญิงแอน    ศรีสว่าง
 
1. นายอนุวรรต  บุญเรือง
2. นายสิทธิกร  สอนทะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 38 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงกัลยา  ลุงออ
2. เด็กหญิงจิรฤดี  นายวุน
3. เด็กหญิงจ่ำเปา  ลุงต๋า
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พงษ์เสน
5. เด็กหญิงอนงค์  โกวิ
 
1. นางสาวธนัฏฐานิตา  กิตติภัควลัญชญ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกพจน์  สกัด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ลุงต๊ะ
2. เด็กชายจักรกฤษ  ปฏิมาประทีป
3. เด็กหญิงธณิดา  คำใบ
4. เด็กหญิงพรรัตน์   ซื่อจ่อย
5. เด็กหญิงวิภาดา  ลุงคำ
 
1. นายสุทธิพงษ์  ขันคำ
2. นางสาววณิชา  ชมภู
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.6 เงิน 31 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงขวัญวริน  แซ่หลี่
2. เด็กชายทรงกลด  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มาเยอะ
4. เด็กหญิงสายใจ  แซ่เฉิน
5. เด็กชายสุวรรณ  นะจา
 
1. นายนครินทร์  น้อยปุก
2. นางสาววารุณี  สุริยะต๊ะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงชนกชนม์   จงศิริ
2. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  เตียนวัน
3. เด็กหญิงสุมาลี  คำเรือง
4. เด็กชายอนุชา  มิตรชอบ
5. เด็กหญิงอภิญญา   อินแสง
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
2. นางสาวกนกวลี  เทแก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กหญิงกรกมล  แซ่จาว
2. เด็กชายชัยพันธ์  ลุงป่าง
3. เด็กหญิงภารดี  แซ่กอ
4. เด็กชายอาก๋อย  แซลี้
5. เด็กชายเดชาวัต  แซ่หลอ
 
1. นายวิรัตน์  สิริเกียรติกิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน  รัตนธรรม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สามนน
2. เด็กหญิงทรายแก้ว  ลงแสง
3. เด็กหญิงภัทราพร  เตนวัน
4. เด็กหญิงศิรประภา  ฝ่าแปง
5. เด็กหญิงสิรภัทร  นายหงษ์
 
1. นายศักรพล  วงษ์รัตน์
2. นางสาวจามจุรี  วีระภัทรากูล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกชกนณ์  หอมไกล
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  แสนสมบัติ
3. เด็กชายจิตติพัฒน์  หอมไกล
4. เด็กหญิงจิรัชญา  เลิศคชลักษณ์
5. เด็กหญิงชญานิศ  ุพุธจน
6. เด็กหญิงชนกนาถ  เวทย์ทินนัน
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุภารัตน์
8. เด็กชายณัฏฐ์ฐชาติ  อริวรรณา
9. เด็กชายณัฐพล  นันทะแก้ว
10. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดวงคำ
11. เด็กหญิงธนัชพร  จิรจตุรพรกุล
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำผอง
13. เด็กหญิงนิชนันท์  อัตมา
14. เด็กหญิงปิยพร  พานเหล็ก
15. เด็กชายพจนกร  คำผอง
16. เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงสวัสดิ์
17. เด็กชายภูเบศ  เกตุทะจักร
18. เด็กหญิงรดาดาว  กุลสุวรรณ
19. เด็กหญิงวรัชยา  ภิญโญทอง
20. เด็กชายเมธิส  เศวตพงษ์
 
1. นางสาวฐาปณี  เวทย์ทินนัน
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
3. นางสาวธัญณภัสร์   ลำปน
4. นางวรรณวิการ์  ทรงทวี
5. นายปฏิพล  เตจินะ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายกฤตนัย  ซอยะแหลง
2. เด็กหญิงคำกู่  ลุงมูล
3. เด็กหญิงจาซิน  แซ่หล่อ
4. เด็กชายชูเกียรติ  โพธิ์คำพก
5. เด็กหญิงซินจวน  แซ่หวู่
6. เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่ฮ่อ
7. เด็กหญิงธนพร  แซ่หลี่
8. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่เกา
9. เด็กหญิงบุณฑริกา  แซ่หลิน
10. เด็กชายปภพ  แซ่จื้อ
11. เด็กหญิงปิยะพร  แซ่เฉิน
12. นางสาวยี่เหม่ย  แซ่หลี่
13. เด็กหญิงลลิดา  ลุงรน
14. นายวันชัย  แซ่จาง
15. เด็กชายวิทวัฒน์  จรบุตตะ
16. เด็กชายสิรธีร์  คำจิ่ง
17. เด็กชายสุธาวี  มาเยอะ
18. เด็กหญิงอาลี่  แซ่เจ้า
19. เด็กหญิงอาหมี่  เฉิ่งจา
20. เด็กชายเสี่ยวจู้  แซ่จาง
 
1. นางสาวพนาทิพย์  กันทะลั่น
2. นายนันทยศ  นนธิจันทร์
3. นางสาวสุรีรัตน์  ขันคำ
4. นางสาวสุวิญชา  สุนันทะ
5. นางสาวผกามาศ  สวนโพธิ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านรินหลวง 1. เด็กชายวิชโย  พรานน้อย
 
1. นายธีระพงศ์  พันธ์ธง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงนัชชา  นายจื่น
 
1. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 27 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สะซิโม
 
1. นายศรายุทธ  มณีขัติ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเมืองคอง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  หลีจ๊ะ
2. เด็กชายเมธิชัย  เขียวบัว
 
1. นางสาวนริศรา  พรมเทศ
2. นายสุทธิเกียรติ  พรหมเสน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงมนต์นภา  นายปาน
2. เด็กชายวรายุส  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวเสริมศิริ  ไคร้งาม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อิ่นแก้ว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงณิชมน  ลุงใส
2. เด็กชายอำพล   แซ่ฮ่วง
 
1. นายสุรพงษ์   จองคำ
2. นายสิทธิกร    สอนทะ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.8 ทอง 33 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำรณ
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คำสีทา
3. เด็กหญิงกิติยา  คองมล
4. เด็กหญิงจันจิรา  ทองทิล
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำหลู่
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ลุงต๊ะ
7. เด็กหญิงมีนา  ลุงปั่น
8. เด็กหญิงสุรพร  ลุงต๊ะ
9. เด็กหญิงอารยา  คำแดง
10. เด็กหญิงเหน่  ละยอย
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ปัญโญ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายชัยยุทธ์  ละกว้าน
2. เด็กชายตะวัน  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงนันทินี  ละกว้าน
4. เด็กหญิงนิชา  ลุงติ๊
5. เด็กหญิงปรียา  ลุงสุ
6. นางสาวป่าน  ลุงยะ
7. เด็กหญิงวรัญญา  แสวงวรรณเพชร
8. เด็กชายศรัณย์  ลุงหลู่
9. เด็กชายสมชาย  น้ำเตียง
10. เด็กชายสาม  จุ่มเมือง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ   วรรณะศรี
2. นางเพ็ญนภา  สันฟู
3. นางสาวรพีพรรณ  วันคำ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.33 เงิน 22 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วัฒนา
2. เด็กหญิงคำแลก  กู่
3. เด็กหญิงพรรณ  สายวัน
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลุงหลู่
5. เด็กหญิงวนิดา  ผัดเสาร์
6. เด็กหญิงส่วยอิ่ง  หลายคำ
7. เด็กหญิงเนตรนภา  ทาคำ
8. เด็กหญิงเมทนี  สาธิต
9. เด็กหญิงเมธาวี  ลุงเสาร์
10. เด็กหญิงเหมย  หลายคำ
 
1. นายวิริทธ์พล  อิ่่มโพธิ์
2. นายวรเชษฐ์  ศรีวิชัย
3. นางสาวมะลิ  สีพาชา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จรินทร์
2. เด็กหญิงนามีแต๋  จะโจ
3. เด็กหญิงนุ่มนวล  นายสุ
4. เด็กหญิงปาลิตา  ยวงคำ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยสาม
6. เด็กหญิงพอง  สี่ห้า
7. เด็กหญิงอรณีย์  ลุงมน
8. เด็กหญิงอ้อม  ลุงอ่อง
9. เด็กหญิงเสาร์คำ  สอยะคัน
10. นางสาวแสงคำ  ละหู่นะ
 
1. นายพรชัย  นุ่มวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริญญา  โทป๊ก
3. นางสาวจินตนา  อุปหนอง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86.4 ทอง 5 โรงเรียนม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงขัติยา    ลุงมู
2. เด็กชายจ๋อมแสง   ลุงวิ
3. เด็กชายซื่อ   ลุงอิ่ง
4. เด็กหญิงดาว    จิ่งต่า
5. เด็กชายส่วยอ่อง   ลุงทุน
6. เด็กหญิงหมวย   ยอดเงิน
7. เด็กหญิงเกวลิน   หลักดี
8. เด็กหญิงเคอเหลิน   ลุงอ่อง
9. เด็กชายเดือน   ลุงหย่า
10. เด็กชายแหลง   อิ่นต๊ะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  งามหมู่
2. ว่าที่ร้อยตรีภรากรณ์  ว่องไว
3. นางสาวปวีณา  ถาธง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายชินวัตร  เดิ๋นวงษ์สกุล
2. เด็กชายณัฐภัทร  นายแดง
3. เด็กหญิงนิภา  ตานะ
4. เด็กชายปภังกร  ชัยสุขศรีส่องฟ้า
5. เด็กชายปาณรวัฒน์  สถาน
6. เด็กหญิงมัลลิกา  ปวงมะลิ
7. เด็กหญิงยุ้มคำ  ลุงคำ
8. เด็กชายรพีภัทร  ประเสริฐสุด
9. เด็กหญิงอภิศดา  แซ่เติ๋น
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลุงอ่อง
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายเริงฤทธิ์  เสาร์คำ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กชายจิรายุ  จะเป
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  นายซอ
3. เด็กชายศรัญญูู  จะลอ
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  เจ้าพงไพร
5. เด็กชายอภิรักษ์  ปะสา
6. เด็กหญิงอรทัย  จะหา
7. เด็กชายอุ้มเมือง  นายอาม
8. เด็กชายเกรียงเดช  จะตี๋
9. เด็กหญิงเจตสุภา  จะตู
10. เด็กหญิงแสงดาว  จะแฮ
 
1. นายนัฐพงษ์  วัชรากรศิริ
2. นางสาวสุชาวลี  ศรีเรือน
3. นางสาวบุษบา  ใจตาบุตร
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 1. นายนราวิชญ์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงนิศา  แซ่หยิ่ง
3. เด็กหญิงบงกช  ลุงซู่
4. เด็กหญิงศรัณย์พร  รุ่งชำนาญกิจ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แซ่ลี้
6. เด็กหญิงสุพิชญา  ตามี
7. เด็กชายสุวิน  ลุงกอ
8. นายเฉลิมพล  แซ่เฉิน
9. นายเดชาธร  แซ่หลู่
10. เด็กหญิงโชติกา  แซ่หย่อ
 
1. นายจิรพงศ์  กาศเกษม
2. นายอุธร  เพ็งสอน
3. นางณภรณ์  ธรรมธาดา
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายฉัตรมงคล   ทองทิพย์
2. เด็กหญิงธนพร   ขัดเขียว
 
1. นายปฏิญญา   ศรีถาวร
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. นางสาวคำผอง   ลุงลือ
2. เด็กหญิงสายฝน   ลุงสุข
 
1. นายประหยัด  โกฎแก้ว
2. นายนรินทร์  บุญเรือง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเวียงแหง 1. เด็กหญิงปิยะดา  บัวคำ
 
1. นางสาวเจนจิรา   นวลน้อย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กชายอาโยย  ส่างกาน
 
1. นายวรัญญู  บุญเทพ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นายอดิศักดิ์  พงษ์มา
 
1. นางสาวศิรประภา  ปิยกุลสันติสุข
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายจายเดือน  -
 
1. นางประทุมพร  มณีจักร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงฑิตยา  แซ่พ่าน
 
1. นายอุดม  สาลี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงส่วย  ลุงทา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  คำหมื่น
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พิทักษ์เขตร
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงค์สาม
 
1. นายศุภชัย  ทิพย์โรจน์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงอรสินี  ปางน้อย
2. เด็กหญิงเล็ก  ลุงทุน
 
1. นางสาวภัทรินญา  มณีวรรณ์
2. นางพจนีย์  ชัยมูล
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงปณิดา  ละป่าน
2. เด็กชายวีระชัย  จาคา
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีกันยา
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  บุญพรรณธวัฒน์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยาป่า
2. เด็กหญิงศศิธร  จะพือ
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายนนทภัทร  ลุงคำ
 
1. นายศุภชัย  ทิพย์โรจน์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงดากานดา  จิ๋วใย
2. เด็กหญิงลภัสกร  หลวงหาญ
3. เด็กหญิงอำพร  รัตนโชตศิริ
 
1. นางปาลิดา  โยธา
2. นางสาววิไลลักษณ์  อุตะมะติง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76.6 เงิน 41 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กหญิงชลดา  ลุงจะเดง
2. เด็กชายหารฟ้า  ลุงหม่อง
3. เด็กชายเขตโสภณ  อนันต๊ะ
 
1. นางละเอียด  ขันชัย
2. นางสาวจุฑารัตน์  โปธา
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายจรัล  ลุงปาง
2. เด็กชายจักรกฤษณ์   ผิวขาว
3. เด็กชายไกรสิทธิ์   บุญศรี
 
1. นายชนกันต์  แคร่กระโทก
2. นางปรียาภรณ์ภัทร์   สัพไพร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. นายณัฐพนธ์  เมืองชื่น
2. นายธีรภัตร  มะลิซอ
3. นายนที  ลุงออ
4. นายอภิรักษ์  กุญจนะ
5. นางสาวอริญญาภีมม์  สาระจันทร์
6. นายเผดิม  บุญศรี
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
2. นายสิริวัตร์  ยาวรรณ์
3. นายคุณากร  เครือสุวรรณ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 43 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 1. เด็กชายณภัทร  ลุงส่า
 
1. นายบรรจง  ทาคำปัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กชายธีรวิทย์  อายี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วงค์บุญตัน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ปางจันทร์
 
1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงธนสร  ไชยอุ่น
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กชายธีรทร   สันธิ
 
1. นายดุสิต  สุริยะคำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กชายกันต์ดนัย   จะอื่อ
 
1. นางนงเยาว์  โพธิ์เงิน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านกองลม 1. เด็กหญิงกาญจนา    กะนะ
 
1. นายดุสิต  สุริยะคำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 31 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงญาดา  ห่วยยือ
 
1. นางสาวจันธวรรณ  ศรีนวลใหญ่
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านปางเฟือง 1. เด็กชายพิษณุ  รัตนรงค์
 
1. นางสาวสุชญา  พลรัฐ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายนพรัตน์  มูลมาตร
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงลลนา   บุญตันจิน
 
1. นางสาวรัชนีย์   ธรรมศร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ชำเนียรไพร
 
1. นายวณิชโรจน์  จันทรารัศม์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.33 เงิน 26 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วงค์วาน
 
1. นายยุทธนา  ไทยเหนือ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายชยางกูร  ชุ่มใจ
 
1. นายพิเชษฐ  ธนาวงค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 36 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีหลง
 
1. นางฐิติพร  พุทธวงค์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลายใส
 
1. นายพิเชษฐ  ธนาวงค์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงจิรพร  กลิ่นแมน
2. เด็กหญิงชนาภรณ์  เขื่อนเพชร
3. เด็กชายธงชัย  จะลา
4. เด็กชายปภังกร  กิตติธนภรณ์
5. เด็กชายยุทธชัย  จะแส
6. เด็กชายยุรนันท์  ตัน
7. เด็กหญิงรุจิรัตน์  วงค์ยา
8. เด็กหญิงลลิตทัศน์  เกี๋ยงตาล
9. เด็กชายวรวิชญ์  แซ่เจ๋า
10. เด็กหญิงวรากร  จะจาง
11. เด็กชายศักดิ์ชัย  ลุงจาง
12. เด็กหญิงสุภาพร  พิิริยะสุทราพร
 
1. นายสุทิวัส  ทัศน์ประสิทธิ์
2. นางสาวเขมิกา  ยิ้มรอด
3. นางอัญชลี  กาญจนสุวรรณ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงจามจุรี  ลุงแดง
 
1. นายบัญชา  วงษ์ถวิล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กหญิงคำน้อง  ลุงจ่าม
 
1. นายเอกวัชร์  วัชรพันธุ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 9 โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงพริดา  แซ๋ปี๋
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงอรัญญา  นิธิเนตติกานนท์
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ลุงทอน
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กหญิงเกวลิน  กวงไหม
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายจิรายุ  ลุงจอ
 
1. นายสันติ  อาทิตย์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงณีลารัตน์  ทองเรือน
 
1. นายภัทรพล  นิยมสินธุ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ทอง
 
1. นายสิทธิพันธ์  ก๋ากาศ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 10 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อมรพิริยกรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพงษ์  แสงคำ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กหญิงธิดาพร  ทวีอภิรดีสุนทร
2. เด็กหญิงปิยาดา  พุทธสอน
3. เด็กหญิงพัณณิตา  นาเจริญวงศ์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จองแลด
5. เด็กหญิงรักษิตา  แซ่หมู่
6. เด็กชายศรัณย์  ลุงหล้า
7. เด็กหญิงสุธินี  แซ่ติง
8. เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะแปง
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
2. นายเอกพันธ์  จันทาวงษ์
3. นางสาวโสภา  สุวรรณ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จะอือ
2. เด็กชายชินภัทร  มังกร
3. เด็กหญิงชุติมา  จะอือ
4. เด็กหญิงซื้อ  ลุงต๊ะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญยอย
6. เด็กหญิงนภัสสร  จะอือ
7. เด็กหญิงนฤมล  ลุงจ๋าม
8. เด็กหญิงบัวหอม  กันทา
9. เด็กหญิงปริสา  แสนใหม่
10. เด็กหญิงมนัชญา  นาดู
11. เด็กหญิงยิง  ลุงออ
12. เด็กหญิงระนิตา  นายอ่อน
13. เด็กหญิงวรนุช  ลุงปาน
14. เด็กชายวรรณพงศ์  เงาใส
15. เด็กชายวิชชา  ก้อนจื้น
16. เด็กหญิงวิภา  วาสิ่ง
17. เด็กชายศิวกร  ลุงตา
18. เด็กหญิงศุภักตรา  อาหลู๋
19. เด็กหญิงสาลินี  ลุงกอ
20. เด็กหญิงอรัญญา  แสขา
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
2. นางสาวเจริญขวัญ  อินต๊ะศรี
3. นายโสภณ  ท้าวแก้ว
4. นางวันเพ็ญ  ชาวน่าน
5. นายศิริศักดิ์  ทาระ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิง นงคราญ  ลุงหล่อ
2. เด็กหญิงกชกร  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงกาญจนา  ลุงผิ่ว
4. เด็กหญิงญิงหอม  ลุงคำ
5. เด็กหญิงนันทิชา  ลุงติยะ
6. เด็กหญิงปลายฝน  จุ๋มปาลี
7. เด็กหญิงพลอย  ลุงผิ่ว
8. เด็กชายพีรพงษ์  ไชยวุฒิ
9. เด็กชายพูนพงษ์  คำดี
10. เด็กหญิงมุ่ง  ลุงซอง
11. เด็กหญิงวริศรา  เกิดไกล
12. เด็กชายศิกานนท์  ไชยทัตน์
13. เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยชนะ
14. เด็กหญิงสร้อยทอง  ปู่ไหมเงิน
15. เด็กชายสิทธิโชค  จิงยี่
16. เด็กหญิงสุทธิดา  จันตา
17. เด็กหญิงหอมแดง  เครือแสง
18. เด็กหญิงอนงค์  ลุงต๊ะ
19. เด็กชายเจตน์  ลุงต๊ะ
20. เด็กหญิงแก้ว  แซ่มื่อ
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
2. นางสาวเจริญขวัญ  จันต๊ะศรี
3. นางฐิตารีย์  แสงสุวรรณ
4. นางปาหนัน  ใจบุญ
5. นางสาวณัฐชญา  ขาวงาม
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.6 ทอง 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายซาโลมอน   สิริเกียรติกิจ
2. เด็กหญิงณัทธิดา   โทสันเทียะ
3. เด็กชายธนกร   กองมูล
4. เด็กหญิงพิราอร   ลายจื่น
5. เด็กชายพีรยุทธ์   สุปี๋
6. เด็กชายภานุวัฒน์   จันทรา
7. เด็กชายภูบดินทร์  มณีรำพรรณ์
8. เด็กหญิงรพีภรณ์   เท็งทิศ
9. เด็กหญิงวราภรณ์   รัตนภูมิ
10. เด็กหญิงอภิญญา   สิงห์แก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายชินพงศ์   ชิมี
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์   ใจคำ
3. เด็กชายนฤเบศร์   ธรรมจักร
4. เด็กชายนิธิกร  ขันติมา
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
6. เด็กหญิงปาริชาติ   มีมา
7. เด็กหญิงวนิดา   แอมมะลิ
8. เด็กหญิงศศิภา   เจริญผล
9. เด็กชายหฤษฎ์   มะลิใจ
10. เด็กชายเวโรจน์  ธาราศิริลักษณ์
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กุยคำ
2. เด็กหญิงฎีกาแก้ว   จะอือ
3. เด็กหญิงปภัสสร  พรรณานนท์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   สารพรม
5. เด็กหญิงภาสินี   คำราพิช
6. เด็กหญิงรพีกาญจน์   แผนทอง
7. เด็กหญิงรพีภรณ์   เท็งทิศ
8. เด็กหญิงอภิญญา   ลุงซอ
9. เด็กหญิงอภิญญา   สิงห์แก้ว
10. เด็กหญิงอรพรรณ    ลุงอ่อน
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์   ใจคำ
2. เด็กหญิงปรีญา   ลุงซุ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   ศรีออน
4. เด็กหญิงปาริชาติ   มีมา
5. เด็กหญิงวนิดา   แอมมะลิ
6. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
7. เด็กหญิงศศิภา   เจริญผล
8. เด็กชายหฤษฎ์   มะลิใจ
9. เด็กหญิงอรัญญา   กันทะวงค์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ   สีมา
11. เด็กหญิงเกศรินทร์   ศักดิ์ศรีดี
12. เด็กหญิงโยษิตา   ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุยคำ
2. เด็กหญิงฎีกาแก้ว  จะอือ
3. เด็กหญิงณัทธิดา  โทสันเทียะ
4. เด็กหญิงปภัสสร  พรรณานนท์
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สารพรม
6. เด็กหญิงพิราอร  ลายจื่น
7. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
8. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
9. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
10. เด็กหญิงวราภรณ์  รัตนภูมิ
11. เด็กหญิงอภิญญา  ลุงซอ
12. เด็กหญิงอรพรรณ  ลุงอ่อน
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
7. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
8. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
9. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
11. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
12. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงจินดา  แสนย่าง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุยคำ
3. เด็กหญิงฎีกาแก้ว  จะอือ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลายจื่น
5. เด็กชายธนากร  กองมูล
6. เด็กหญิงประภัสสร  พรรณานนท์
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สารพรม
8. เด็กชายพีรยุทธ์  สุปี๋
9. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรา
10. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
11. เด็กชายภูบดินทร์  มณีรำพรรณ์
12. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
13. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
14. เด็กชายวรัญญู  สุวรรณ์
15. เด็กหญิงอภิญญา  ลุงซอ
16. เด็กหญิงอรพรรณ  ลุงอ่อน
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายชินพงศ์  ชิมี
2. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
3. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
4. เด็กชายนฤเบศร์  ธรรมจักร
5. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
7. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
8. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
9. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
10. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
11. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
12. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
13. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
14. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ลุงต้า
2. เด็กชายนพดล  แยส่อ
3. เด็กชายปิติพล  เชหมื่อ
4. เด็กชายภวัต  ดาดี
5. เด็กชายโยแช   เชอหมื่อ
 
1. นางสาวเจนจิรา   สิงห์ทนะ
2. นางสาวพิชยา  เศรษฐธนดล
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายปรเมษ  คำภิโล
2. นายแดง  -
 
1. นายสราวุธ  จินดาหลวง
2. นายจตุพร  จันต๊ะพรม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.6 เงิน 39 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชญาดา   ชีวเกิดสิริ
 
1. นางนัทธียา   เดชะ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.2 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  เขื่อนเพชร
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จิระเมทา
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงบัวตอง  ปู่ทุน
 
1. นางสาวอคิราภ์  สมควร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงลลิตา  กุ่นนะ
 
1. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายบุณคร  ลุงทอน
2. เด็กหญิงภัทรวริญ  บัวบุตร
3. เด็กชายยอสะเม่ย  จะวา
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  กามาษ
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ลุงบุญ
 
1. นางรุ่งนภา  เกตุบุญเรือง
2. นางสาวสุชาดา  บุญมาลา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67.94 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  วงค์คำ
2. เด็กชายโชคชัย  ลุงอิ่งต๊ะ
 
1. นางณัฎฐกา   ต้องใจ
2. นางสาวณัฐนันท์  พรพรรณฐิติโชค
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.51 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 1. เด็กชายจายหลู่   ลุงทุน
2. เด็กชายสมชาย   ลุงน้อง
 
1. นางรุ่งนภา   กันทะศร
2. นางสาวสุธีรา  วรรณชัย
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายธิติภัทร  สมบัติรัตนากร
2. เด็กหญิงปานวาด  แจ่มเรือน
 
1. นางสาวนภาพร  ทาทอง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.66 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงจันทกานต์    สุรินทร์
2. เด็กหญิงธนิตา   เก่งกาจ
 
1. นางสาวธนพร   หน่อกิจ
2. นายชนะชน  สมบูรณ์ดี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 1. เด็กชายจั่นหล้า  ลุงวุน
2. เด็กชายจายวิ  นายหนุ่ม
3. เด็กชายจ่อ  ลุงคำ
4. เด็กชายนภดล  ลุงต๊ะ
5. เด็กชายปันฉ่า  ลุงคำอิ่น
6. เด็กชายปี  นายหนุ่ม
 
1. นายไพทูรย์  ทองชัย
2. นายเอกวัชร์  วัชรพันธุ์
3. นายวศิน  ผลงาม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 43.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายกันต์ดนัย  ปัชนี
2. เด็กชายคมสัน  ทนงกิจ
3. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายธนกฤต  พงษ์มา
5. เด็กชายบวรทัต  ลุงเซ
6. เด็กชายวิรุฬห์  นันตา
 
1. นายวณิชโรจน์  จันทรารัศม์
2. นางสาวสุปราณี  วรรณรัตน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.95 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายคำป่าง  ลุงโท๊ะ
2. เด็กชายพัน  ละยอย
3. เด็กชายยุ  ปากน้อย
4. เด็กชายละ  ลุงทอง
5. เด็กชายสงกรานต์  ไอ่ดอแสง
6. เด็กชายสิน  ลุงกันนะ
7. เด็กชายหลู่  ปานหมอก
8. เด็กชายอ่องทูน  ปากน้อย
 
1. นายทวีชัย  ไทยใหม่
2. นายกฤตภาส  ทิพย์มาน
3. นางตรียุคล  ผัดมอย
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 1. เด็กหญิงกัลยา  ลอยเลียก
2. เด็กหญิงชนิดา  ศรีสุทน
3. เด็กชายณัฐพล  ไชยวงศ์
4. เด็กหญิงมณฑิดา  จองใหม่
5. เด็กหญิงวรัญญา  ปู่ป้อ
6. นายวันชัย  ลุงอ่อง
7. เด็กหญิงศุภวรรณ  ลุงพิศ
8. เด็กหญิงอาจาว  แซ่หลี
9. เด็กหญิงแอส่วย  ลุงซอยะ
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
2. นางสาวว่านศินา  นาต๊ะ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิมล  คามคีรีมีชำนาญ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงคำเงิน  ลุงจิ่ง
2. เด็กหญิงน้ำตาล  ปางน้อย
3. เด็กหญิงอรจิรา  ลายคำ
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงศุภากร  วิไชยา
2. นางสาวอรพินท์  ลุงออ
3. เด็กหญิงแสงนวล  คำจื่น
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงนนทพร  ใจคำ
2. เด็กหญิงนววรรณ  ใจคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขจิตเพชรจรัส
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางดวงแข  ชิน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มหานิล
2. เด็กหญิงทิพานัน  วังโส
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยเมืองใจ
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางพัชรี  อุ่นละออ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 34 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 1. เด็กหญิงวริศรา  สุภาคำ
2. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาณญาดา  ติ๊บแก้ว
2. นายวรพัฒน์  มันห้วย
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปอหลุง
2. เด็กชายธนาวิน  ติยะ
3. เด็กชายปริญญ์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวกมลพร  เตจ๊ะมา
2. นางสาวสิรีธร  ลำจวน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงอัญมณี  ใจชุ่ม
 
1. นางกนกภรณ์  วงศ์อ้าย
2. นางสาวไอศิกานต์  เดชะ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงปิยนุช  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงพอง  จั๋นต๊ะ
 
1. นางสาวอภิชญา   ธิยานันท์
2. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายภูผา  คนคำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชำนิกุล
 
1. นางกนกภรณ์  วงค์อ้าย
2. นางสุวรี  รักประชา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงพัฒน์รตี  แก้วแจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงสายพิณ  ลูงซอ
 
1. นางสาวธรินทร์ญา  ปรานต์ชรัสมิ์
2. นายปฏิภาณ   ตระการ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กชายอรุณ  ลุงอ่อง
2. เด็กชายอัฐฎาวุธ  มาแดง
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงนลินี  โพธา
2. เด็กหญิงปิยาอร  คำเลา
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายธาวิน  ลุงคำ
2. เด็กชายศิรวิทย์  ลุงหมั้น
 
1. นางศรัญญา  วงษ์มาพันธ์
2. นางสาวเนาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจรุณ  จองอุง
2. เด็กชายสีหราช  ลุงวิ
 
1. นายสะอาด  แก้วมา
2. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายธนดล  แซ่จิน
2. เด็กชายสุทัช  ใจรักความเมตตา
 
1. นายอุดร  ใจบุญ
2. นางสาวอุษณีย์  บัวเปิด
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ลุงซิง
2. เด็กชายทุนหลู่  ลุงยอด
 
1. นายสุทิวัส  จงสุข
2. นางสาวปาริชาต  ใจติขะ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธนกร  ทองคำ
2. เด็กชายนวพล   แต้มบรรจง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บริบูรณ์
 
1. นายคมสันต์   สมฤทธิ์
2. นายนราธิป   โทบุราณ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายธนาดล  คำฟู
2. เด็กชายธวัชชัย   นายม่อก
3. เด็กชายพิชัยยุทธ  มังคละ
 
1. นายนราธิป  โทบุราณ
2. นายคมสันต์   สมฤทธิ์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 1. เด็กชายจิรวงศ์   วงค์อภิชน
2. เด็กชายทินพัฒน์   แซ่ย่าง
3. เด็กชายศุภรัตน์   สมาธิ
 
1. นางสาวนภัสสร  ภัคพิศิษฐ์
2. นายไกรวิทย์  อภิวงค์งาม
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกิตติธัช  วันดี
2. เด็กชายธีรชัย  โพธิตา
3. เด็กหญิงภัทราวดี  สุภา
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนม่วงป๊อก 1. เด็กชายชยันต์   หน่าหลิ่ง
2. เด็กชายรุจ   ลุงซอ
3. เด็กชายศรีวรรณ   ลุงติหม่า
 
1. นายวรการ   ประพัฒน์สิริ
2. นายมานพ  วงศ์จู
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายตะวัน  ศรีบุญหนัก
2. เด็กชายธนภัทร  มะโนวรรณ์
3. เด็กหญิงอู  ลุงวิ
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงคำแดง   หยั่นนะ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ลุงหลวง
3. เด็กชายพีท   ลุงคำ
4. เด็กชายอ่องส่า    หมอกเหิง
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นางสาวเสาวภา  ม่วงมูล
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายส่าหลู่  ลุงจาย
2. เด็กชายอนุพงศ์  จะอื่อ
3. เด็กชายแสง  ลุงต่า
 
1. นายพีรวิชญ์  ปันธิยะ
2. นายปกรณ์  เจริญดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านอ่าย 1. นายธนโชติ  ธิคำมา
2. นายนรากร  พุทธชาติ
3. นายสรยุทธ  ดาวงาม
 
1. นายอาทิตย์  ไชยเทศ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์  ฟูแสง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจายน้อง  คำชื่น
2. เด็กชายลอน  ลุงกู่
3. เด็กชายสุทัศน์  ลุงแสง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงก๋องคำ  นายจ่าม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลุงสุข
3. เด็กหญิงแก้ว  ลุงตู้
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   การะหงษ์
2. เด็กหญิงดาวใจ    ลุงขุนลุย
3. เด็กหญิงมุ้ง   สุปินะ
4. เด็กหญิงเพ็ญวรรณ    ซูปิงนะ
5. เด็กหญิงแสงชื่น    จเรซะ
6. เด็กหญิงแสงดาว   ลุงขุนลุย
 
1. นายสุริยันต์   เรือนวงค์
2. นางภรณ์ทิพย์   นพเกตุ
3. นางสาวนฤมล   เยาว์ธานี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงมอนคำ   จเรซะ
2. เด็กหญิงมิ้น   สุหนั่นต่า
3. เด็กหญิงศันษณี    สิริสุข
4. เด็กหญิงสรสวรรค์   สุปินะ
5. เด็กหญิงอาเม   แซ่หลี่
6. เด็กหญิงเยี่ยน    ลุงยะ
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวกันต์ฤทัย   จองปุ๊ก
3. นางเพ็ญศรี  แสนดวงดี
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  หลวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา  หมอกแสง
3. เด็กหญิงใบ  ปูดด้าว
 
1. นางสาวกัลยา  ใจคำ
2. นายรังสรรค์  พรมมา
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 23 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงจีรทีปต์  ลุงยะ
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงดวงหทัย  เมธิชัยธัชชานนท์
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นางณิชานาฎ  กันธวรรณ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายจาย  ลุงมอง
2. เด็กชายปกรณ์  แซมลาย
3. เด็กชายปัญญา  ลุงเลา
 
1. นายปิยะ  ต๊ะวิชัย
2. นางสาวเกศินี  จันทร์อ่อน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หยั่นนะ
2. เด็กชายสรวิศ  ลุงส่วย
3. เด็กชายหน่อพระ  ลุงทร
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นางสาวนิภาพร  ยืนยง
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 1. เด็กหญิงกันติยา  ลุงคำ
2. เด็กหญิงชุติมา  ลุงกะนะ
3. เด็กหญิงนิตยา  แอแตะ
 
1. นางอำไพ  ทานา
2. นางสาวประภาวดี  บัวพวงชน
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านปางปอย 1. นางสาวจีรนันท์  โจมพลอย
2. เด็กหญิงปวีณา  แสงแก้ว
3. นางสาวภัสสร  นามจ้อย
 
1. นางศศิประภา  คำฝั้น
2. นางสาวศิริพร  เตชนันท์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กหญิงซื้อ  ลุงหลู่
2. เด็กชายมน  ลุงเสาร์
3. เด็กชายเครือ  ทุนส่า
 
1. นายกันตพัฒน์  ฉัตรมณีรุ่งเรือง
2. นางสาวอรสา  มาธวรรย์กุล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 25 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  แสคา
2. เด็กหญิงรินรดา  ปะจี
3. เด็กหญิงอรนริน  จะเพอะ
 
1. นางรติรัตน์  ปันเมา
2. นางสาวภคพร  เพลัย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 77 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสันม่วง 1. เด็กชายธนวัต  จะนะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใจบัว
3. เด็กหญิงอธิชา  ปัญญาวัง
 
1. นางเจตสุภา  ใหนาค
2. นางสาวธีรานุช  ศิริ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 1. เด็กหญิงคำแดง  กาวิละ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตันริน
3. เด็กหญิงวันดี  แสงคำ
 
1. นางสาวสุกันยา  ศรีคำชุม
2. นางสาวสายฝน  ศรีวิชัย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนม่วงป๊อก 1. เด็กหญิงจ่ามคำ   จั่นต่า
2. เด็กหญิงละ   ลุงกอยะ
3. เด็กหญิงอ่อน   ตีละ
 
1. นายณัฐวุฒิ  งามหมู่
2. นายจตุพงษ์  ต๋าคำ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายธนาวัตน์  คำหล้า
2. เด็กชายหม่อง  ลุงหลิ่ง
3. เด็กชายแสง  ลุงทุน
 
1. นายนิพัฒร์  เรือนใจ
2. นายเอกลักษณ์  ประกอบชาติ
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงมั่น  คำจิ่ง
2. เด็กชายสายวัน  ลุงว้า
3. เด็กชายแดงใหญ่  ข๋องคำเอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  นันติตา
2. นายสุทธิพงษ์  ขันคำ
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คะติ
2. เด็กหญิงดูลา  แสงคำ
3. เด็กหญิงแสง  อ่อง
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อากาศรักษา
2. นางสาวเกวลิน  อุปธิ
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายสมชาย  แซ่หลี่
 
1. นางสาววารุณี  สุริยะต๊ะ
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวาสนา  เลาวือ
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่ลี
 
1. นางสาววรวรรณ  ปินไชย
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงชนิตา  ละปาน
 
1. นางเพ็ญนภา  สันฟู
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายวัฒนวุฒิ  บุญมี
 
1. นายณัฐวัฒน์  สวัสดิ์รักษ์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 1. เด็กชายชินกฤต  หอมนาน
 
1. นางสาวมุกดา  อุปถัมภ์เผ่าพันธุ์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจืน  เลาจิ่ง
 
1. นางธัญภรณ์  โกฎแก้ว
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต้นโชค 1. เด็กชายธิติ  ปัญญาวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัย  งามรูป
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำนน
2. เด็กหญิงนาง  ลุงหนุ่ม
3. เด็กหญิงเก๋ง  ลุงหนุ่ม
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงมู
2. นางสาวลลิตา  สุนะ
3. เด็กหญิงแสงส่า  ลุงติ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงหมวยแสง  แสนสุข
2. เด็กชายอ่อง  ปากน้อย
 
1. นางมัทนา  รุ่งแจ้ง
2. นางแพรวนภา  จงหาญ
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 1. เด็กชายซื่อ  เจ้าเมือง
2. เด็กหญิงแสงอิ่ง  ลุงเต็ง
 
1. นายสภูมิชัย  วงค์เจริญ
2. นางสาวดวงพร  พงค์จันทร์เขียว
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงอารยา  เม๋อจู๋
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ตากองแก้ว
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 1. เด็กชายกานต์  ปางน้อย
 
1. นางจรัสศรี  ก๋องแก้ว
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงกึด  รอจิ่ง
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  แก้วมูล
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายกวิน  จะก่าตี๋
 
1. นางสาวพิรานันท์  ธิติพงศ์วรทัต
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  อาคะแส
 
1. นางจุไร  พรหมคำ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัลยากร  แสงคำ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 1. เด็กชายชนัญญู  พวงสายใจ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  อินตุ่น
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 75.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายศิวกร    เลิศขจรศศิกุล
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์   สุวรรณจันทร์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปู่อ่อง
 
1. นางสาวเนตรนพิศ  ใจเปี้ย
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงมาดา  จะแฮ
 
1. นายบรรเจิด  วิมลสุจริต
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนกานต์  เลาหาง
 
1. นายคมสันต์  ดอกไม้
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านจอง 1. เด็กหญิงดาวเรือง  จองจ่าย
 
1. นายกวีวัธน์  พิพัฒน์ชาตรีกุล
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงหมวยเงิน  ลุงกร
 
1. นายกฤษดา  ดีดพิณ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จบศักดิ์สาย
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่วงเปีย
 
1. นางวาสนา  บำรุงเกียรติ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 77.7 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. นายธีระเจษฎ์   สัจจพลากร
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ   ปันเครือ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บรรดา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมศรี
3. เด็กหญิงฝนเหนือ  อ่องแดง
4. เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์ช้าง
5. เด็กหญิงอัญชลี  พรมเมืองยอง
 
1. นางสาวเขมิกา  ยิ้มรอด
2. นางรุ่งนภา  อนันต๊ะ
3. นางอัญชลี  กาญจนสุวรรณ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายสรวุฒิ  สายวัน
2. เด็กหญิงแสงมอญ  หมอกเฮือง
 
1. นายสถาปนา  กาสุยะ
2. นางมัทธนา  พรหมเผ่า
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนกานต์  เลาหาง
2. เด็กหญิงนฤมล  บูแช
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
2. นางสาวพิกุลศรี  ชัยชิต
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายทานติ์  ติ๊
2. เด็กชายหาร  ลุงจิ่งต๊ะ
 
1. นางสาวศุพินดา  รูมา
2. นางกัญจิตราณัฐ  เฉลยอาจ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงนาราสือ  จะกาจ่อง
2. เด็กชายอภิรักษ์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวพิกุลศรี  ชัยชิต
2. ว่าที่ร้อยตรีเศกสรร  ปันทะฝั้น
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกันตยา   ก้อนแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล   เซียมราย
3. เด็กชายณัฐภาส   อ่องใส
 
1. นายอาทิตย์  ลาเซอร์
2. นายอดิเรก  ปินคำ
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายณัฐ  วงศ์หน่อ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ลุงแสง
3. เด็กชายเมิง  ละปาน
 
1. นายปิยะ  ต๊ะวิชัย
2. นางสาวยศวดี  สีดา
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ตาอินทร์
2. เด็กชายวีรพล  ในหอม
3. เด็กชายสุวิน  จะโจ
 
1. นางประภาศรี  เลพล
2. นางสาวธัญวรัตน์  ทาเรือน
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลาน 1. เด็กชายรุ่งภพ  เลาว่า
2. เด็กชายวรวุฒิ  หลู่
3. เด็กชายไกรวิชญ์  แสงคือ
 
1. นายกันตพัฒน์  ฉัตรมณีรุ่งเรือง
2. นางสาวอรสา  มาธวรรย์กุล
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายพรชัย  แก้วเขียว
2. เด็กชายอาฝา  แซ่ค่วง
3. เด็กชายไมตรี  จะแฮ
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวยุวดี  เมทา
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายพรชัย  เมืองปาน
2. เด็กชายรัชชานนท์  ซี่ย่าง
3. เด็กชายอาฝา  แซ่ค่วง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวยุวดี  เมทา
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายยิ่งเฉิ่น  แซ่หลี่
2. เด็กชายอาชิ่ง  แซ่หลี่
3. เด็กชายไท้ซิง  แซ่หลี่
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ตั้งกิตติกุล
2. นางศิริขวัญนภา  กันใจ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงจ่าม   ลุงมน
2. เด็กหญิงปอย  ลุงจิ่งต่า
3. เด็กหญิงเอเอ  ปางน้อย
 
1. นางมัทนา  รุ่งแจ้ง
2. นางภิชชญา   หน่อแก้ว
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงประทุม
2. เด็กหญิงนิ่ม  กูหลิ่ง
3. เด็กหญิงสุภาพร  จุ่มเมือง
 
1. นางสาวแววดาว  สุทธหลวง
2. นางสาวจิตราพร  วรรณอุบล
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 1. เด็กชายธนาตย์  หมั่นเฮือง
2. เด็กชายมอง  ละวัน
3. เด็กหญิงเขียว  ละวัน
 
1. นายชนันพัฒน์  ทองทิพย์
2. นายธนกฤต  หิรัญสิริกร
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายกตัญญู  ณ นคร
2. เด็กหญิงพลอย  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ฉั่วจา
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
2. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.98 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทัศนะ
2. เด็กหญิงภัสสร  คำใส
3. เด็กหญิงลลนา  โสวันทา
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
2. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์