สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60.8 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 1. เด็กชายจารุเดช  อินตา
 
1. นางเพลินพิศ  กุศลเพิ่มสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงกันต์นลิน  แป้นทองคำ
 
1. นางสาวเรืองศรี  เรือนตุ้ย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ชื่นใจ
 
1. นางอุษา  มูลใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเกริกพล  วงษ์สิน
 
1. นางพัชรินทร์  พรหมติ๊บ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงอริศรา  ชานนท์เมือง
 
1. นางสาวชญาภา  ไทยสมัคร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงหัสชญา  หน่อฝั้น
 
1. นางสาววรนารี  คำปัญญา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดพญาชมภู 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังกิจ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  กันอูบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงอัสมา  อาเล็ก
 
1. นางอัญชลี  นันตาวงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.2 ทอง 42 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงภัทรปภา  เปียงใจ
 
1. นางธีรวัลย์  คำฮอม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 52.4 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สมเจริญ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เรือนชุ่มเชย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ยาจ๊ะ
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยแก้วเมร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 21 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  รื่นอุรา
2. เด็กหญิงรภัสสา  อ้ายนันต์
 
1. นางสาวญาณวีร์  รักสัจจา
2. นางวรรณา  แสงอรุณ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 1. เด็กหญิงอรวรา  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงเพชรฉราภรณ์  พลายปัญญาพล
 
1. นางอำพร  ขอดแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74.28 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กหญิงคำคม  แสงเลา
2. เด็กหญิงธีรตา  หลู่
 
1. นางชุติมา  กันทวีชัย
2. นางจิรนิด  นันไชย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กหญิงนภิสรา  เมืองมูล
2. เด็กหญิงเยาวพา  หน่อแก้ว
 
1. นางพรสวรรค์  ชาวเวียง
2. นางทองพิมพ์  โตลอย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายพงศกร  คำใน
 
1. นางสิริลักษณ์  วันเอก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายปริญญ์  กันทวัง
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  คำปวน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 27 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณรัชญาณ์  นันทะสังข์
 
1. นางจิราวรรณ  กุออ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกฤษพล  อุ่นเมืองทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จะแล
 
1. นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ
2. นางสาวปิยะรัตน์  เงาผ่อง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แหง้โหว้
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  ดอกแก้ว
3. เด็กหญิงอัยมี่  มะหะหมัด
 
1. นางสาวเมธาวี  คำรินทร์
2. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงทวีพร  ปันแปง
2. เด็กชายพงศ์กรณ์  หาญรุ่งเรืองกิจ
3. เด็กชายเจตณ์รดิศ  มูลเทพ
 
1. นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ
2. นางสาวดวงดาว  นกแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจจี๋
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีณายะ
 
1. นางศศิเนตร์  กาละวัง
2. นางสาวนาถนภา  สุวรรณ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63.63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กหญิงทิพปภา  เตชาวงค์
2. เด็กชายวัชรพล  อุ้ยอ้าย
 
1. นางสาวภัชชญา  วงศ์เสือ
2. นางสาวกานต์พิชชา  บุญชื่น
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายธนทัต   เพ็ชรเทศ
2. เด็กชายธีรชาติ   หาญขุนทด
 
1. นางสุมิตรา  เกิดผล
2. นายสุครอง  แสงสุวรรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายอาทิตย์  ใจกลางดุก
 
1. นางสาววีนัส  สิทธิศักดิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงปณิตตา  ใจกลางดุก
 
1. นางสาวอัจฉรา  ตราเทพ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงนิภากร  สุโรพันธ์
 
1. นายกฤศน์วรรต  บัวเรียว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95.45 ทอง 5 โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กชายก่อน  คำยอด
2. เด็กหญิงสิรินุช  ลุงปี
 
1. นายเกื้อกูล  ไชยวุฒิ
2. นางสาวมัณฑิรา  ลำนวล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96.78 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายฟ้า  ธงชัย
2. เด็กชายอติราช  อินถาเขียว
 
1. นางสาวมิรันตี  จันทร์ดี
2. นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายวัชรวิชญ์  จินดาวงค์
 
1. นางลัคนา  สุยะ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวเมธาวี  คำรินทร์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายฐกฤต  จิรังคานนท์
 
1. นายคมกริช  อินรอด
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรียวง
 
1. นางณัฐนันท์  แสนเรือน
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงอชิรญา  อินพรมมา
 
1. นางสาวกัลยา  ทนะมูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายณัฐดนัย  สถาวรวิจิตร
2. เด็กหญิงบัวฉัตร์  สงปรางค์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ปัญญาศิริวงค์
 
1. นางศิริพร  อ่อนหลวง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวเรียว
2. เด็กหญิงนัศวรรณ  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงหวา  ลุงกาน
 
1. นางสาวอัญมณี  ศุภกา
2. นางวัลลภา   พรมท้าว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ดวงคำ
2. เด็กชายธนกร  ใจเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนิกร  ไชยศิลป์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 73.5 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กชายภานุกร  อัญญาธิวัฒน์
2. เด็กชายสงกรานต์  ลุงปาน
 
1. นางนงค์นุช  วงค์เยาว์
2. นางอัญชลี  กองเงิน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายขุนเอ  -
2. เด็กชายหลาว  อินต๊ะ
 
1. นางสาววิจิตรา  วรรณรินทร์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ปานศรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงษายะ
2. เด็กชายทีระนันท์  เจริญศรี
 
1. นายวิทยา  กุออ
2. นางจิราวรรณ  กุออ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายประเวศ  รัตนะ
2. เด็กชายหล้า  ลุงหล้า
 
1. นายเอกพิงค์  วงษ์แก้วจันทร์
2. นางทองพิมพ์  โตลอย
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1. เด็กหญิงณัฐชญาดา  มีสุข
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เรืองธีรนพคุณ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทาหมี
 
1. นางสาวยุพิน  สิงห์ฆราช
2. นางสาวจรัสศรี  แบเจ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงจ่ามหอม  ละป่อ
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีกันหา
 
1. นางสาวมนัสชนม์   มูลเมือง
2. นางศิรากานต์  ไชยชนะ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายทีปต์  ที่มา
2. เด็กชายวงศกร  ห่อเงิน
3. เด็กชายโสภณ  ลุงติ๊
 
1. นางสาวนารีรัตน์  โสภณ
2. นายณรงค์  ก้อนแหวน
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงภาชนุมาศ​  มณีลำพรรน์
2. เด็กชายสุธาวิน  ตั้งเงิน
3. เด็กชายเกปี  ซิง
 
1. นางสาวมนัสชนม์   มูลเมือง
2. นางศิรากานต์  ไชยชนะ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 83.9 ทอง 5 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พรสมมาตร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ขวัญใจ
3. เด็กชายเกียรติคุณ  ปรีชาธรรม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สีเหลือง
2. นางสาวกนกพร  ชัยเรือง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กหญิงชุติภาธัญย์   พุทธวงค์
2. เด็กหญิงบุญยานุช   สุรินทร์
3. เด็กหญิงรัชสิยาพร   สังเวียนวรรณ
 
1. นายสุครอง  แสงสุวรรณ์
2. นางแสงระวี  จันทะนะ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงวาสนา  แสงบุญ
2. เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร  ศรีวิชัย
 
1. นายเสกสรรค์  นาวิศิษฎ์
2. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กหญิงอริสรา  แก้วมา
2. เด็กชายอ่องส่า  ลุงนะ
 
1. นางวิไลรัตน์  มาลีพัตร
2. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 34 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงกุลจิรานัฐ  บุญสูง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายบุญ
3. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  สิริรัตนสุนทร
4. เด็กหญิงสุชานาถ  เมฆสุรินทร์
5. เด็กหญิงอิสรีย์  วิสัยทัศนากุล
 
1. นางสาวอนุสรา  จิโนสุวัตร์
2. นางปรางทิพย์  สิริรัตนสุนทร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 35 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  กันยานันท์
2. เด็กหญิงปณิสรา  แสนปัญญา
3. เด็กหญิงพรณชกร  วงค์คำมูล
4. เด็กหญิงวริญญาภรณ์  ประมาณ
5. เด็กหญิงสัตตบงกช  ปันเต
 
1. นางสาวอนุสรา  จิโนสุวัตร์
2. นางปรางทิพย์  สิริรัตนสุนทร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงจริตา   แกว่นธัญกิจ
2. เด็กหญิงนัชชา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงปภัสชญา  พวงสุยะ
4. เด็กหญิงเกศกานดา  คำยอง
5. เด็กหญิงเมษ์สินี   มหาวงค์
 
1. นางยุพิน  พิลาแดง
2. นางสาววิชุภรณ์   สมเทา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหัวริน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปันไต่
2. เด็กหญิงณีรนุช  กันธิยะ
3. เด็กชายธนทรัพย์  วรรณลีย์
4. เด็กชายปิยภูมิ  มาอยู่
5. เด็กหญิงภคพร  พงค์ใฝ
 
1. นางพิมพ์กานต์  เทพวงค์
2. นางดวงหทัย  จินะเครือ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ธีระกุล
3. เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย
4. เด็กหญิงศตพร  สมหวาน
5. เด็กหญิงสิริปรียา  วงค์คำมูล
 
1. นางจันทร์ฉาย  อินต๊ะผัด
2. นางทรายทอง  บุญโญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 1. เด็กชายชยธร  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ศิริ
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  -
4. เด็กชายเติมศักดิ์  เมืองดี
5. เด็กหญิงแสงเอ  ลุงหม่อง
 
1. นายอนุษา  ใหม่ศรี
2. นางสาวปรีดา  ยอดศักดิ์ชาย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79.4 เงิน 19 โรงเรียนวัดกองทราย 1. เด็กชายชัยมงคล  ขยันกิจ
2. เด็กหญิงนุ  ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงยาย  นนท์
4. เด็กชายสามชัย  หนุ่ม
5. เด็กหญิงออน  อาสี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ไชยชนะ
2. พระอนุพงษ์  ณฏฐิโก
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แซ่หลิว
2. เด็กหญิงณิชา  โพก๊ะ
3. นางสาวพิน  สมาธิ
4. นางสาวอิ่ง  ลุงอ่อง
5. เด็กหญิงแดง  ลุงอ่อน
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เขียววัน
2. นางสาวดวงพร  ฝั้นพรม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังศรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปันปวง
2. เด็กชายกฤษณะ  ผลคำแปง
3. เด็กชายกฤษณ์ดนัย  ดอนปัน
4. เด็กชายคำ  ลุงชะ
5. เด็กหญิงคำหล้า  เชียมราย
6. เด็กชายชวัลวิทย์  แก้วด้วง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยลังกา
8. เด็กชายนิกร  ลุงสุ
9. เด็กหญิงนิชา  ลุงมิ่ง
10. เด็กหญิงปภัสร  ดอกแยะ
11. เด็กชายปาน  ลาวัณ
12. เด็กหญิงพนิชญา  ไม่มีนามสกุล
13. เด็กหญิงภัทรชญาน์  เงินเฟือน
14. เด็กชายวีรภัทร  ลุงปาน
15. เด็กหญิงศศิธร  ลุงจันทร์
16. เด็กหญิงศุภนุช  ขันศรี
17. เด็กชายอติวิชญ์  เสรารัตน์
18. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คำยามา
19. เด็กหญิงเอ้ย  ลุงมล
20. เด็กหญิงแสงนวล  ลุงจิ่งต๊ะ
 
1. นางสุฎาภรณ์  จันทร์เป็ง
2. นายนิกุล  คำผิว
3. นายเสน่ห์  คำยามา
4. นางสาวอรุณรัตน์  ภักตรา
5. นางสาวจันทร์จิรา  พระวุฒิ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 24 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กุลวงค์
 
1. นางสาวจีระภา  ณ เชียงใหม่
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 40 โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงพรนภัส  จุ่มใจ
 
1. นางสาวศุภรา  เรือนตุ้ย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1. เด็กชายชาญาภัทร  บุญชนะ
 
1. นางสาวรัชฎาวรรณ  คำทิพย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงทิพย์คำพร  หลอยจาย
2. เด็กชายวิกรม  ปักคะมา
 
1. นางกาญจนา  ก๋องแก้ว
2. นางสาวพิกุลทอง  ธาราวโรดม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศาศวัตสกุล
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทาระตั๋น
 
1. นางผการัตน์  มูลยศ
2. นางทรายทอง  บุญโญ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงพรรณทิพา  ดวงติ๊บ
2. เด็กชายศราวิน  จิตต์ประสงค์
 
1. นางยุพิน  พิลาแดง
2. นางสาววิชุภรณ์   สมเทา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.8 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงกันตา  ศรีทน
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาวตา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุปวงศ์
4. เด็กหญิงปวริศ  อินพรม
5. เด็กหญิงภูริชญา  มูลอ้าย
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  พูลพิพัฒน์
7. เด็กหญิงวรรณฉัตร  รังษี
8. เด็กหญิงสุธัญญา  พุทธวงศ์
9. เด็กหญิงเจน  ลุงทร
10. เด็กหญิงแก้ว  ลุงต๋า
 
1. พระมหาสมหวัง  สิทธตฺโถ
2. นางอัญชลี  กองเงิน
3. นายวีรยุทธ  กองหล้า
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77.33 เงิน 13 โรงเรียนวิมานทิพย์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ปัญญานนท์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทยศ
3. เด็กชายจิรกร  พุ่มคล้าย
4. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ตระกูลแก้วคุ้ม
5. เด็กชายณัฐดนย์  ปัญญาแม
6. เด็กชายณัฐวัชต์  แนวบุตร
7. เด็กชายปิติภัทร  จันทะมงคล
8. เด็กชายพระนาย  ณ เชียงใหม่
9. เด็กหญิงอคิราภ์  เทพประสงค์
10. เด็กหญิงเปมิกา  กัลยาณมิตร
 
1. นางสาวคัมภีร์พรรณ  ภาคาทิน
2. นางสาวนฤมล  ประเสริฐ
3. นางสาวศศิวิมล  พิพิธวัฒนาพันธุ์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 76.66 เงิน 27 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปินตาคำ
2. เด็กหญิงดาราธิป  ไชยจักร์
3. เด็กหญิงตติญา  เมฆฉาย
4. เด็กหญิงนิชาภัทร  พรมแก้ว
5. เด็กหญิงผ่อง  ลุงอ่อง
6. เด็กหญิงพลอย  ลุงต๊ะ
7. เด็กหญิงภคพร  สุวรรณวงค์
8. เด็กหญิงภิญญาดา  ปันกาโล
9. เด็กหญิงอรปรียา  บุญมา
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิริทธิ์พล  ธนากรกิตติพงศ์
2. นายภาสกร  กันทาแก่น
3. นายประวุฒิ  ฟองคำ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 79.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 1. เด็กหญิงจันฑกานต์  แซ่ว้าง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิ์คงเด่น
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เซ่งจ่าว
4. เด็กหญิงนิตย์รดี  สงวนประชา
5. เด็กหญิงภัทราวดี  นิยมสวยเสน่ห์
6. เด็กหญิงวรรณวนัช  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ลีลาศีลธรรม
8. เด็กหญิงสุนิสา  คัมภีร์สัจจะ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จตุพงศ์ธนกุล
10. เด็กหญิงเมษญา  มรุพงศ์
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  คำจริง
2. นางจิราภรณ์  ทาเงิน
3. นางสาวพลอยไพลิน  บุญช่วย
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 15 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กหญิงจุฑามณี  วังกี
2. เด็กหญิงณัฎฐา  บุญเรือง
3. เด็กชายณัฐวัตร  บุญเรือง
4. เด็กชายปรัชญา  ปานเพชร
5. เด็กชายพิเชษฐ์  ตานุนไชย
6. เด็กชายภานุพงษ์  ปันทะธง
7. เด็กหญิงวิมลพร  วราวงค์วณิชย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรณพร  ทาเหล็ก
2. นางนงลักษณ์  ธาตุอินทร์
3. นางศศิธร  บุญสม
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1. เด็กหญิงปวีน์ธิดา  แสนหลี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง
 
1. นางนงลักษณ์  บุญมี
2. นางพรประภา  ชัยวงค์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชูศิลป์
2. เด็กหญิงแพรวา  ดิ๊ข่อ
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิริทธิ์พล  ธนากรกิตติพงศ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงเปมิกา  อันทะรักษ์
 
1. นางวนิดา  รัชฎา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี  จีโน
 
1. นายรังสรรค์  วังสาร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงดาว  เจริญ
 
1. นางสาวสุชาวดี  ทุ่งล้อม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 31 โรงเรียนวัดนันทาราม 1. เด็กชายเมือง  -
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 41 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 1. เด็กหญิงกณิศา  ตาชิบู
 
1. นางธนพร  ธนสีลังกูร
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนาพล  กลั่นแฮม
 
1. นางสาวเพ็ญศรีนา  ลาภคุ้มบุญ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกฤตภาส  ริมแจ่ม
 
1. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายณฤนาถ  อินชาย
 
1. นางสาวสวรินทร์  ทาเสนา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กหญิงอ่อน  ลุงมน
2. เด็กหญิงแสงหญิง  -
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันสม
2. นางสาวพรพิมล  แจ่มจันทา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จงอง
2. เด็กชายไชยะพร  พรหมมา
 
1. นางวรวรรณ  โอบอ้อม
2. นางถนอมศรี  ใจซื่อ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 33 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายณัฐรัช  เรือนเงิน
2. เด็กหญิงศุภนุช  สารุ
 
1. นางสาวปริยาภัทร  ไชยหาญ
2. นางนัยน์ปพร  ปานกลัด
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงไพลิน  แขกเมือง
 
1. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 42 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายจิรายุ  แปงกันทา
2. เด็กหญิงณัฐฏมณฑ์  ปวนสวรรค์
3. เด็กหญิงอภิญญา  อินทะศรี
 
1. นางสาวกัลยา  แสงน้อย
2. นางฤทัยกาญจน์  ไกรโต
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 43 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายครองธรรม  จิรัชยากร
2. เด็กหญิงณภัทรา  ศรีออน
3. เด็กหญิงมนัสวี  วังชะรัตน์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชนะ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงฐิติพร   ดอกกูล
2. เด็กหญิงธัญวษา   จายคำ
3. เด็กหญิงสุราพร  กิจสุวรรณมณี
 
1. นางณิชกุล   ต้อตานา
2. นายรังสรรค์  เพ็ญประสานชัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แก้วหน้อย
2. เด็กชายภานุกร  รักทองแท้
3. เด็กชายมึนหยึก  หวอ
4. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  อินเรือน
5. เด็กชายลิขสิทธิ์  ไทยภูเขา
6. เด็กชายเคอ  สุขใจ
 
1. นายณรงค์  ก้อนแหวน
2. นางสาวนารีรัตน์  โสภณ
3. นางเกศรินทร์  ตาคำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชนันท์  ชัยสุวรรณ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  พรหมวงศ์
3. เด็กหญิงกมลเนตร  หวลจิตร์
4. เด็กหญิงกัญญา  ประมวลการ
5. เด็กชายจักรินคร  กำเนิดสินธุ์
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอกจันทรา
7. เด็กหญิงจิตรลดา  คุณนา
8. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
9. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์ทอง
10. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงอำพร
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ญจันทร์
12. เด็กชายณัฐเศรษฐ  ขาคำ
13. เด็กชายธนกฤต  อินทปา
14. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย
15. เด็กชายธีรภัทร  จอมจันทร์
16. เด็กหญิงปิยะธิดา  เจริญกุล
17. เด็กชายปุณญาพัฒน์  จำมะเขือ
18. เด็กหญิงพิทชญากรณ์  ขัดจะติ
19. เด็กหญิงวรรณวลี  มูลถี
20. เด็กชายวสุพล  ปัญโญใหญ่
21. เด็กชายวัชรพงค์  หน่ออินทร์
22. เด็กชายวิชยะ  ราชนุรมย์
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เมืองลือ
24. เด็กหญิงสมหญิง  แสนชื่น
25. เด็กชายสายฝน  ลุงมู
26. เด็กชายสายลม  ลุงมู
27. เด็กชายสุทธิกร  แสงแก้ว
28. เด็กชายสุรศักดิ์  ไกรมะเล็ง
29. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงนวล
30. เด็กหญิงอริสรา  แสงทิพย์
31. เด็กหญิงอรุณี  มูลเมือง
32. เด็กหญิงอังคณา  ปู่ทุน
33. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุมาตรา
34. เด็กหญิงไพลิน  ศิริมา
 
1. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
3. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
4. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
5. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
6. นางพัชรี  เกษมณี
7. นายจรัล  ถาวร
8. นายศุภชัย  ปัญญาวิภาส
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายญาณรินทร์  อื้อตระกูลชัย
 
1. นายชูเกียรติ  วงศ์ใต้
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กชายอ่องส่า  ลุงนะ
 
1. นางศรีพรรณ์  เกษรศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 39 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจตุรพร  ท้าวประสิทธิ์
 
1. นายกิตติธัช  ทองอนุ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงกุลชญา  สิงห์พุทธ
 
1. นางสาวนิภาพร  อุปวรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 25 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  มากมูล
 
1. นางอุไรวรรณ  ณ จินดา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายสุทธิพงศ์   สุธะ
 
1. นายจิตพิสุทธิ์  ธนโชตชยุตม์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงพรวิลัย  ธรรม
 
1. นางอัญชลี  กองเงิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงศรีมอญ   ลอยคำ
 
1. นางวัลลภา   พรมท้าว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดสามหลัง 1. เด็กชายรอด  กันตะพงศ์
 
1. นางสาวทมิตา  เฉลยมั่งมี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 21 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กชายธราดล  ยะมาวิรันดร์
 
1. นางสาวเกสรทอง  อนุรักษ์พงไพร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กหญิงปณิชา  มณีวรรณ
 
1. นายฐิติพงค์  วงค์ชัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ปิ่นยา
 
1. นางสาวสมพิศ  ศรีชมภู
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายแพทริค โจเซฟ  สิงหล
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 35 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กชายเคอแลง  -
 
1. นางศรีพรรณ์  เกษรศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงหเดช
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. เด็กหญิงแสงอุ่ง  ลุงทุน
 
1. นายวิเชียร  สายวงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ลุงติยะ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา   จั๋นเป็ง
3. เด็กหญิงธนภรณ์   ผักกูด
4. เด็กหญิงธนัชชา   วงศ์มูล
5. เด็กหญิงนัฏชา   ลักขติ
6. เด็กหญิงพรรณทิพา  ดวงติ๊บ
7. เด็กหญิงรวิภา   ภิญโญ
8. เด็กหญิงศศิวิมล   ปาระหมู่
9. เด็กหญิงสุภัสสรา   สุขตั๋น
10. เด็กหญิงหวาน  ลุงต๊ะ
11. เด็กหญิงเกียรติกุล   ว่องสาริกิจ
12. เด็กหญิงเพชรดา   พรดิน
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  อาญา
2. นางสาวสุทธิดา   เกิดมี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ใบงิ้ว
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  อุดรพิชญา
 
1. นายวัชระ  คำสุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงวรินทร  ทองดอนกลิ้ง
 
1. นางสาววธัญญา  อินทรีย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงวรินทร  ทองดอนกลิ้ง
 
1. นางสาววธัญญา  อินทรีย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายรัชฎากรณ์  จักรปัญญา
 
1. นางสาววธัญญา  อินทรีย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายชญานนท์  คำมี
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายภัทรพงศ์  นาต๊ะ
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงมันทนา  จีนา
 
1. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศีติสาร
2. เด็กชายชญานนท์  คำมี
3. เด็กชายภัทรพงศ์  นาต๊ะ
4. เด็กหญิงมันทนา  จีนา
5. เด็กชายรัชฎากรณ์  จักรปัญญา
6. เด็กหญิงวรินทร  ทองดอนกลิ้ง
7. เด็กหญิงวิพรรสา  ศรีแก้ว
8. เด็กชายศุภฤกษ์  ใบงิ้ว
 
1. นางสาวเจริญขวัญ  ใบงิ้ว
2. นางสาววธัญญา  อินทรีย์
3. นายเพชรวิชญ์  หวลคำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บางวัน
2. เด็กชายชนปกรณ์  หน่อแก้ว
3. เด็กชายชยางค์กูร  หน่อเรือง
4. เด็กชายณัฐพนธ์  สุจาศรี
5. เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีสุภา
6. เด็กชายนาโน  ซาคาโมโต
7. เด็กชายปุณยวัฒน์  บุญตอม
8. เด็กชายวิทวัส  กองมณี
9. เด็กชายศิวภัทร  จันทร์วงศ์
10. เด็กชายสมยศ  วงศ์บรรพต
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินทปา
12. เด็กชายอนุภัทร  สิงห์แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  วงค์ธานี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บางวัน
2. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  กาบมาลา
3. เด็กชายชนปกรณ์  หน่อแก้ว
4. เด็กชายชยางค์กูร  หน่อเรือง
5. เด็กหญิงณัฐจุรา  ศรีสุภา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริยะ
7. เด็กชายณัฐพนธ์  สุจาศรี
8. เด็กชายณัฒวัต  เรือนคำ
9. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองบัว
10. เด็กชายนภดล  ใจสาม
11. เด็กชายนาโน  ซาคาโมโต
12. เด็กหญิงพิชชาภา  หน่อทอง
13. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วมา
14. เด็กชายวิทวัส  กองมณี
15. เด็กหญิงวิรากานต์  ปัญญาสูง
16. เด็กชายศตวรรษ  ตุ้ยก่า
17. เด็กหญิงศิริพร  ยนต์สุข
18. เด็กชายศิวภัทร  จันทร์วงศ์
19. เด็กชายสมยศ  วงค์บรรพต
20. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินทปา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  วงค์ธานี
2. นางสาวอุษณีย์  สกุณา
3. นายบดินทร์  สุขต้อ
4. นางสายสมร  มหาเทพ
5. นางสาวพิกุลทอง  ธาราวโรดม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  หอกกิ่ง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จะเห
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ตุ้ยกาศ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองคำ
5. เด็กชายธนายุต  ไผ่โกวิทวงศ์
6. เด็กชายธัญชนิต  พรั่งพลอย
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลุงมา
8. เด็กชายธีรภัทร  พนากิจไพวัลย์
9. เด็กหญิงนนท์หทัย  ส่องหล้า
10. เด็กชายนฤเบส  เรือนมั่น
11. เด็กหญิงนันทกานต์  วรรณพิรุณ
12. เด็กชายปรัชญา  เรือนทอง
13. เด็กหญิงพัทธิ์ธีรา  ถิ่นวนา
14. เด็กหญิงพิชญ์นาถ  จิตจันทร์
15. เด็กชายภัทรพงษ์  วงศ์วี
16. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เวียงนาค
17. เด็กชายวโรดม  ศรีพรรม
18. เด็กชายสุพรรณ  รินคำ
19. เด็กหญิงอังคณา  กาบแก้ว
20. เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  วงค์ธานี
2. นางสาวอุษณีย์  สกุณา
3. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
4. นางอัญชลี  นันตาวงค์
5. นางสาวณัฐทิวาพร  กนกธาดาสกุล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.2 ทอง 26 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รัตนปรานต์
2. เด็กหญิงญาณิศา  แกแลวง
3. เด็กชายทนุธรรม  ละปะทา
4. เด็กชายธัธชัย  ปั้นทอง
5. เด็กหญิงปราญชลี  โพธิ์วงศ์
6. เด็กชายภูตะวัน  อภิเดช
7. เด็กหญิงอริญชยา  เกตุระหงษ์
8. เด็กชายเตชินท์  ท้าวแดนคำ
 
1. นางสาวชไมพร  รัตนธรรม
2. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กหญิงธนัญญา  ชันชนา
2. เด็กหญิงนิชนันท์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงบุญญิสา  สมนา
4. เด็กหญิงมาลัยพร  ลุงหมาย
5. เด็กหญิงยุพากร  ทูน
6. เด็กหญิงอู  ลุงนะ
7. เด็กหญิงอู๋  ลุงนะ
8. เด็กหญิงเหมย  สายคำ
9. เด็กหญิงแสงสร้อย  ลุงดวล
10. เด็กหญิงใบหม่อน  อูปุก
 
1. นายณยศพล  กิติยา
2. นายอนุรักษ์  เมืองมูล
3. นางพัชรี  ทาปัน
4. นางสาวจิตระวี  หวันแดง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายก่อคำ  ลุงคำ
2. เด็กชายขวัญ  คำใส
3. เด็กชายธนดล  ลุงสาม
4. เด็กหญิงธนัญญา  ชันชนา
5. เด็กหญิงนิชนันท์  ศรีนวล
6. เด็กหญิงบุญญิสา  สมนา
7. เด็กชายพรเทพ  ลุงต๊ะ
8. เด็กหญิงพิมนิมล  ลุงทูล
9. เด็กหญิงมอญ  ลุงนุ
10. เด็กหญิงมาลัยพร  ลุงหมาย
11. เด็กหญิงยุพากร  ทูน
12. เด็กหญิงอู  ลุงนะ
13. เด็กหญิงอู๋  ลุงนะ
14. เด็กหญิงเหมย  สายคำ
15. เด็กหญิงแสงสร้อย  ลุงดวล
16. เด็กหญิงใบหม่อน  อูปุก
 
1. นางวันเพ็ญ  กิติยา
2. นายอนุรักษ์  เมืองมูล
3. นางสาวขวัญตา  ภิญโญฤทธิ์
4. นางสาวพรสุดา  ถาหมื่น
5. นางสาวอิสราพร  อ่วมพิน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   แก้ววงค์ดี
2. เด็กหญิงนภา   ปุ่งป่าแข็ง
3. เด็กหญิงพีช   กาหลิ่ง
4. เด็กหญิงมณฑา   ลุงจิ่ง
5. เด็กหญิงยุ่นจิ่ง  ลุงเมือง
6. เด็กหญิงวาโย   ชมสินทรัพย์
7. เด็กหญิงส้ม   ลุงเงิน
8. เด็กหญิงหมวย   มูลศรี
9. เด็กหญิงเอ็มม่า   ตาคำ
10. เด็กหญิงแพรว   สายคำ
 
1. นางสาวสุทธิดา   เกิดมี
2. นางสาวอรุณรัตน์  อาญา
3. นางวิไลวรรณ   ดิษฐใจ
4. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 70.8 เงิน 36 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายทศรส   ฝอยทอง
2. เด็กหญิงปิยะวดี  แก้ววงศ์
3. นายมณฑล  ลุงจิ่ง
4. เด็กชายอรชน   ดอกป๋อ
5. เด็กชายแมน   ลุงจันตา
 
1. นายมนตรา   อินต๊ะ
2. นางสาวศศิประภา   อึ้งตระกูล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุ่มปี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปินตา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 29 โรงเรียนพันธสัญญา 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ยาวะระ
 
1. MissChristine Rosemel  Dialing
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  แสนคำ
 
1. MissJulia   Tuesday Hobman
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฉัตรนรี  ไฮคำ
 
1. Mr.Paul  Graeme Hesling
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  ขัดศิริ
 
1. Mr.Paul  Graeme Hesling
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 11 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายชินกฤต  กฤษณกรรณ์
2. เด็กชายณฐพร  สมโต
3. เด็กชายปานาชล  คำนึงพนาดอน
4. เด็กชายสิปปกานต์  บริสุทธิ์
5. เด็กหญิงสุชัญสินี  ตนสิงห์
 
1. นางสาวรัญจวน  มโหธร
2. นายแพทริค  ไมเคิล ลาดิคอร์บิค
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 62.12 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ดอนแก้ว
2. เด็กหญิงอินทิรา  มูลคำ
 
1. นางเรณุการ์  ปินทยา
2. นางปรียา  พงษ์ธิ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.86 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณัฐภัทร  เชื้อพูล
2. เด็กชายเชาว์วัฒน์   จ้ายสอน
 
1. นางสรัลชนา   เฟื่องฟู
2. นางสาวกัลยรัตน์  บุญพรประเสริฐ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.33 ทอง 12 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงปราณฉัตร  สิทธิไชย
2. เด็กหญิงอักษร  จีนเนียม
 
1. นางฐิติมนต์  ศรีโคตรจันทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชามาส  ประมวลการ
2. เด็กหญิงวริทธินันท์  เลาหมู่
 
1. MissSu  Man
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงจิ่งทุน  -
2. เด็กชายมอนแสง  -
3. เด็กหญิงสายต้น  ลุงต๊ะ
4. เด็กชายเทวัน  -
5. เด็กชายแดง  ลุงทอน
6. เด็กหญิงไข่มุก  แสงตะวัน
 
1. นางบัวบาน  วระวงษ์
2. นางมลิวัลย์  ชัยบุรี
3. นางอัญชุลีกร  ชัยภิบาล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 53.9 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสืบนทีธรรม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรรณิกา
2. เด็กหญิงวันวิสา  กาบทอง
3. เด็กหญิงศิริญญา  มรุพงศ์
4. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ลุงหลิ่ง
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  งาย
6. เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ย่าง
 
1. นายวีรเชษฐ์  ขจรบุญ
2. นางสาวอุดมพร  สีแปง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญเรือง
2. เด็กหญิงกาญจนศิริ  พันธุศาสตร์
3. เด็กหญิงผกาพรรณ  ขยันยิ่ง
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์สุข
5. เด็กหญิงศศิธร   อุปะระ
6. เด็กหญิงศิริญากร  วงศ์อ้าย
7. เด็กหญิงสุรารักษ์  ช่างใหม่
8. เด็กหญิงอรวี  ยะปาละ
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  สายชุ่มใจ๋
 
1. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
2. นายมนตรา   อินต๊ะ
3. นางสรัลชนา  เฟื่องฟู
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.6 เงิน 27 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีพรรณ์
2. เด็กหญิงสรัญญา  เปียงเจริญ
3. เด็กหญิงเขมนันท์  คำภีระ
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
2. นางสาวมาริสา  เมืองปัน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกฤติยานี  อ่อนสอาด
2. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ว่าง
3. เด็กชายสันติ  อินใจมา
 
1. นางจงกล   สีสุวอ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.1 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังศรี 1. เด็กชายคำมูล  อาตาป้า
2. เด็กหญิงปานไพลิน  ปู่มา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วันดี
 
1. นายนิกุล  คำผิว
2. นางสาวอรุณรัตน์  ภักตรา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.8 เงิน 26 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กหญิงงามศิริ  ลุงพัด
2. เด็กหญิงชาริสา  จันหอม
3. เด็กหญิงปนิตา  ลุงกอยะ
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  วาณิชประดิษฐ์
2. นางสาวดวงพร  ฝั้นพรม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 15 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1. เด็กชายนี่  -
2. เด็กชายเลา  -
 
1. นายกฤษสุคนธ์  คำตุ้ย
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายธนันชัย  สมพอง
2. เด็กชายปู้น   ลุงม่อง
3. เด็กชายเงาแดง  ลุงซอ
 
1. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
2. นายณัฐนนท์   สมจิตต์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ลังประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรกัญญา  แสนมงคล
 
1. นายบงการ  ศรีนันตา
2. นายกฤษฎา  สาทะติ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงผอง  ลุงหริ่ง
2. เด็กชายวสันต์  ไอ้สาร
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ศิริสวัสดิ์
2. นายจิรพงษ์  คำปวง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แซ่ผ่าน
2. เด็กชายพิษณุ   ศิวพรพิทักษ์
 
1. นางสาวปิยภรณ์  เตจ๊ะสา
2. นางสาวปรียาดา   ทะพิงค์แก
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กชายกลม  ลุงทอง
2. เด็กชายจำนง  เบญจพร
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  วาณิชประดิษฐ์
2. นางสาวดวงพร  ฝั้นพรม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายณัฐดนัย  เป็ดมา
2. เด็กชายผดุงผล  นาทอน
 
1. นายภูเบศวร์  รัตนมงคล
2. นายศานติ  สิทธิฟอง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านสามหลัง 1. เด็กชายธนภัทร  อินดี
2. เด็กชายพีรภัทร  จันทร์ด้วง
 
1. นายพิทักษ์ชน  คำอ้าย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงกัลยา  ดวงธนพิพัฒน์
2. เด็กหญิงศุภมาส  อายี
 
1. นางสาวอัญวรีย์  มณีชัยกุล
2. นางณัฐกานต์  สุวรรณามังกร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรายุทธ  ชัยวรรณา
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พันธ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวพรกมล  แสงหงษ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 1. เด็กชายป้าง  -
2. เด็กชายแคน  -
 
1. นายกฤษสุคนธ์  คำตุ้ย
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ดวงคำ
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ  ทัพผดุง
 
1. นายวงศกร  ร้องคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย  สูงติวงค์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปันทา
2. เด็กชายสุทธิชัย  จะแหลง
3. เด็กชายอดิศร  มาเย๊อะ
 
1. นางสาววราภรณ์  ออนเขียว
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  หิรัญวงศ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงธัญรดา  ณ ลำพูน
2. เด็กหญิงธีรนันท์  เลิศสุวรรณ
3. เด็กหญิงภูริชญา  ปันเวียง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
2. นางสาวอัจฉรา  ธนัญชัย
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ทรายแก้ว
2. เด็กหญิงวรัชยา  เลาอือ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กันธิ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางศิริพร  คำปวง
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงชลลดา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ปินตา
3. เด็กชายปรัชญา  มังทา
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางศิริพร  คำปวง
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายจรัลชัย  เหงมาด
2. เด็กชายแสงหาญ  ลุงมิ้น
3. เด็กชายใส  ธงชัย
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายบวร  บทกวี
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ดอกเขียว
2. เด็กหญิงอทิตยา  ลุงยุ้น
3. เด็กชายอนันตชัย  จอมแปง
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายวิชาญ  ไชยพูน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82.4 ทอง 26 โรงเรียนวัดโรงวัว 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ดีปัญญา
2. เด็กชายชินกฤต  เตจ๊ะยวง
3. เด็กชายอนุพงศ์  มาหมื่น
 
1. นายวีรชาติ  สุอินต๊ะ
2. นายพงษ์วริศ  ปัญจมณีโชติ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายมรเหลือน  นันตา
2. เด็กชายสุขใจ  มาเยอะ
3. เด็กชายไกรภพ  ลาพรม
 
1. นายวิชาญ  ไชยพูน
2. นายบวร  บทกวี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กชายซ่วยอ่อง  ลุงจาง
2. นายมวน  -
3. เด็กชายหาร  ไม่ทราบนามสกุล
 
1. นางกัญญา  พิชยานนท์
2. นายวัลลภ  รัตนยุวัน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงนัทติการณ์  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  พัชรี
3. เด็กหญิงมุตา  นายพู
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ลุงหลู่
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  ลีแย
6. เด็กหญิงแสงอ่อน  ปัญญา
 
1. นางศิริพร  คำปวง
2. นายจิรพงษ์  คำปวง
3. นายวิชาญ  ไชยพูน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงธิดา  วิริยะ
2. เด็กหญิงปริยากร  สมปุก
3. เด็กหญิงสุนทรี  มณีขัด
4. เด็กหญิงส่า  ลุงซอ
5. เด็กหญิงแสงจันทร์  ลุงหลู่
6. เด็กหญิงแหม่ม  บุญธรรม
 
1. พระกฤติธนัช  วิใจยา
2. นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ
3. นางปิยะนันท์  แจ่มจันทร์
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 25 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ป๊อกนันตา
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ธุรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  หน่อแก้ว
 
1. นางพัชราภรณ์  ปัญญานาย
2. นางสาวชุติมา  สายสุริยะ
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญชัย
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูศรี
3. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงม่า
 
1. นางพรรณี  วรรณสุวงศ์
2. นางสาวจิณัฐติกานต์  ไวโย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 1. เด็กหญิงยุพาพร  แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงวรนุช  แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายอนุพงศ์  วัชวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์พงศ์  ไทยเมือง
3. นางสาวชนันท์ธิดา  ผาสุขพิสิฐกุล
4. ว่าที่ร้อยตรีณกรณ์พงศ์  ไทยเมือง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายบวรภัค   ลุงนะ
2. เด็กชายปัญญาดี   แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพัชรากร  จีระ
 
1. นางสาวลินจง  วงค์แก้ว
2. นางสาวฐิติรัตน์   แซ่ซิ้ม
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.6 ทอง 32 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญสม
2. เด็กหญิงวนิดา  สุรินทร์ราช
3. เด็กหญิงศรีสุวรรณ  ต๋าคำ
 
1. นางคมคาย  พฤกษากร
2. นายสิทธิโชค   สงวนดิษ
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงจีนา  แสนหมี่
2. เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงสายธาร  บุตรชาลี
 
1. นางสาวธันยพร  นนทวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย  สูงติวงค์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.2 ทอง 33 โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กหญิงกนกพร  มูหลิ่ง
2. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงจั๋นต๊ะ
3. เด็กหญิงจ่ามโพย  คำใส
 
1. นางอรวรรณ  ธนามี
2. นางกันยาณี  สุวรรณทอง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.1 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อิ่นแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญมาวงค์
3. เด็กชายอิทธิพล   ใจบุญ
 
1. นางสุรีย์พร   หมื่นใจ
2. นางสาวศศิประภา   อึ้งตระกูล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 75 เงิน 37 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงจื้น  หนูนา
2. เด็กหญิงศิริพร  มารุเกล้า
3. เด็กหญิงแสงมน  มะหมี่
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปานศรี
2. นางสาววิจิตรา  ววรณรินทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   ดีสมปรารถนา
2. เด็กหญิงญาณิศา   ขัดทา
3. เด็กหญิงแสงจันทร์   ศิริวรรณ์
 
1. นางสุรีย์พร   หมื่นใจ
2. นางสาวศศิประภา   อึ้งตระกูล
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงนัพภัครศร  นันท์ธีรา
2. เด็กหญิงพิชญา  ไกวัลรุ่งพิพัฒน์
3. เด็กหญิงอริสา  เดชไพรสน
 
1. นางพานี  เที่ยงอยู่
2. นางณัฐวดี  ไกวัลรุ่งพิพัฒน์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินผูก
2. เด็กหญิงนันทิชา  เอี่ยมสุรีย์
3. เด็กหญิงศิริยากร  สุภา
 
1. นายเตโชดม  ศุทธาพงษ์คีรี
2. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 1. เด็กหญิงพรพิมล  วิไล
2. เด็กหญิงพลอยนิล  ลุงอ่อง
3. เด็กชายแลงหนุ่ม  อยู่
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ด้วงคำ
2. นางอภิญญา  เอื้อกุศลสมบูรณ์
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 40 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 1. เด็กหญิงนิชนิภา  พิทักษ์ไพร
2. เด็กหญิงมยุรีย์  แซ่ยะ
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ลาวะ
 
1. นางญาณภักด์  ไชยพูน
2. นางสาวจิรพรรณ  เตจ๊ะต๋า
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ปันโอ๊ะ
 
1. นางสาววิชุภา  จอมแปง
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายธนดล  ลุงตา
 
1. นางสาวคริสตพร  ดาวทอง
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายบุญหล้า  อ่องละ
 
1. นายวินิจ  วงศ์แสง
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 1. เด็กชายศิริชัย  อ้ายชุม
 
1. นางสายสวาท  โล่ห์ศิริปัญญา
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงญาณิศา  โปธา
 
1. นางสุมาลี  กิติมูล
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายวีรภาพ  ธรรมปัญญา
 
1. นางสิริรัตน์  คำจินะ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 1. เด็กชายธนบดินทร์  จิรรัตน์สกุล
 
1. นางสาวสิริพิม  โชติหน่อจันทร์
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลิดา  บุญเหลา
2. เด็กหญิงทวินันท์  บุญเนตร
3. เด็กหญิงภคพร  มูลขัติ
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
2. นางสุกัญญา  สิงห์กี
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กชายธิติวุฒิ  งามบุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เครือฝั้น
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  การบูรณ์
 
1. นางอุษา  มูลใจ
2. นางสาวพัสกร  ไชยวงค์
 
186 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงวาโย  พาธะขัน
2. เด็กชายวิทวัส  นาราษฎร
 
1. นางณัฐกาญจน์  ศรีลาชัย
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกวิสรา  อุบลแย้ม
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  กิติตาล
 
1. นางสาววิภา  บุญสม
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กชายเตวิช  อ่างทอง
 
1. นางปรียาภรณ์  ไทรงาม
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง 12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายสุวัฒชัย  โรจจวัฒน์
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ลุงจิ่ง
 
1. นางชุติมา  กันทวีชัย
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางปรัศนียา  จันทร์วงศ์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 12 โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กชายทวิพันธ์  ตลาด
 
1. นางสาวศุภรา  เรือนตุ้ย
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กชายวัชระ  กันทาเขียว
 
1. นางปรัศนียา  จันทร์วงศ์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายกฤษกร  เจอสา
 
1. นางสาวศันสนีย์  สายติ๊บ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายชลกร  พระชั้นนอก
 
1. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงพิมพ์  กอลิ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปานศรี
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 1. เด็กชายวิรุต  วรรณลังการ์
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายกิติคุณ  กุศัย
 
1. นางสุมาลี  กิติมูล
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงกฤตยานี  สถาปะนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฐมชัย  สูงติวงค์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายอริยพล  เลื่อนวงษา
 
1. นางสาวสุวรรณี  ตั๋นยัง
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกมลภพ  สุขแสวง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ค้าสม
3. เด็กชายนพรัตน์  เลิศรัตนดารา
4. เด็กหญิงพรนภัส  ถาไวย์
5. เด็กหญิงวิภาดา  ละเหลี่ยม
6. เด็กหญิงอรนลิน  สายเดช
7. เด็กหญิงอรวรรณ  กันธะบุพผา
 
1. นางสายสมร  มหาเทพ
2. นางนันทนา  บุญหมื่น
3. นางสาวพิกุลทอง  ธาราวโรดม
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 1. เด็กชายน้ำมนต์  ลุงหลิ่ง
2. เด็กชายบุญสม  ลุงสก
 
1. นางสาวพิมพร  ตาดี
2. นางภัสร์วรา  ใจแก้ว
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายกีรภัทร  สวนแดง
2. เด็กชายคณิสร  คุณประทีป
 
1. นางสิริรัตน์  คำจินะ
2. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กชายก๋องเมือง  ลุงทุน
2. เด็กหญิงจ่ามคำ  ออต๊ะ
3. เด็กหญิงโศภิต  นายปั๋น
 
1. นางสาวส่งศรี  พุทธเกิด
2. นายธีระพล  สุวรรณผ่อง
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ศกุลตนาค
2. เด็กหญิงนิตติญากรณ์  แจ้งใจ
3. เด็กหญิงพิงค์ลานนา  แซ่กวย
 
1. นางสิริรัตน์  คำจินะ
2. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ตาสา
2. เด็กชายปฏิวัติ  งามจริยาพรม
3. เด็กชายฟ้าใส  นางหมวย
 
1. นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ
2. พระกฤติธนัช  วิใจยา
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายรส  เรือนตุ่น
2. เด็กชายสาวัตถี  โสวรรณ
3. เด็กชายอรรถพล  ชื่นวนารักษ์
 
1. พระกฤติธนัช  วิใจยา
2. นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายชินกฤต  อุปัฏฐากพร
2. เด็กชายศุภกิตติ์  พะฮือกุดู
3. เด็กชายโพธิวงค์  คุณมโนกิจ
 
1. นางสาววนิดา  โมตาลี
2. ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์  พงษ์พานิชย์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายญาณพัฒน์  แก้วทอง
2. เด็กชายนราวิชญ์  ชาวเมืองดี
3. เด็กชายศิลา  แสงใหม่
 
1. นายยอธิศักดิ์  บุญมี
2. นายบดินทร์  สุขต้อ
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์    วงค์คม
2. เด็กชายคมกริช  อ่ำเอี่ยมศรี
3. เด็กชายภูมิชาย  ผังดี
 
1. นางวาริน  กิณะนา
2. นางกรองจิตร  เตจ๊ะวงค์