สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กหญิงผ่องรำไพ  แนตูลู
 
1. นางสาวชลลดา  วสุทวีพูน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายชาญ  ตากันทะ
 
1. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. นางสาวผไทมาศ  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางพิชาวีร์  อมรรัตนปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงณัฐกมล  วงศ์เกษตรกร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ไชยพูน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คำแก้ว
 
1. นางสาวจิรพร  ไชยคำร้อง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 79.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงกรวินท์  ปู่สา
 
1. นางสาวกานดา  เอ้งซุ้น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงศิรดา  ปันแหวด
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ทองวาฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  หล้าลี่
 
1. นายอนุสรณ์  จิตตาวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงงามศิริ  รวมแดนทอง
 
1. นางสาวอรสา  อุปละ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.2 เงิน 31 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คนขยัน
 
1. นางศรีลา  นำปุ๊ด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. นางสาวดาราวดี  พร้อมรักษ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปินชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงภัสสร  สุทธะวัน
2. เด็กหญิงศุภาภรณ์  มาอ้าย
 
1. นางสาวยุพา  ปินทา
2. นางสาวเอมพิกา  อินตาปุม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงพจณิชา  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงมิรันตี  ปู่สา
 
1. นางสาวเกษริน  วีระ
2. นางสาววารุณี  ยศคำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กองลาแซ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวอังคณา  วรรณภิระ
2. นางพิชาวีร์  อมรรัตนปัญญา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.99 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงปิยนันท์  วงค์ษา
2. นางสาวเจนจิรา  แสนเมืองมา
 
1. นางพิชาวีร์  อมรรัตนปัญญา
2. นางสาวอังคณา  วรรณภิระ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายนภสินธุ์  เขียวมัง
 
1. นางสาวสุภาพร  กาดใจเข็ม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงอนัญญา  สมชัย
 
1. นายธันยวิทย์  จันแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงอมรรุจี  ศานติสุขคีรี
 
1. นางสาวเจนจิรา  กาวีวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาหล้า
2. เด็กหญิงมุจรินทร์  พวงมาลา
3. เด็กหญิงระพีวรรณ  ปันเรือน
 
1. นายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวชญากานต์  สานา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายกฤษฎา  คำมา
2. เด็กชายวีรชิต  จันทร์ซุย
3. เด็กหญิงอันนา  กาวี
 
1. นายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวชญากานต์  สานา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายจตุรวัฒน์  กังขอนนอก
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์อ้าย
3. เด็กหญิงอรัญญา  ปราณี
 
1. นางสาวสุภาพร  กาดใจเข็ม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โชดกดิลก
2. นางสาวพัณนิตา  ก้านต่อดอก
3. นางสาววรรณกมล  ทิพปภาธรณ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ยงสุนทรรุ่ง
2. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30.64 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธีรภัทร  ใจอ้าย
2. เด็กชายศุภชัย  แม้นเดช
 
1. นายอภิชัย  จันทร์คำ
2. นายธันยวิทย์  จันแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงเขมิสรา  ดอกเข้า
 
1. นางสาวภาวิณี  ปัญญาจักร์
2. นางมีนา  กันทะยอม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงลักษณ์จันทร์  ลุงมา
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  อุดทา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 42 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงชนิดาภา  คำนิมิตร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงมธุรส   บุษบาพยุง
 
1. นางปรียาดา  อะโนมา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62.89 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายกฤป  โลห์ติวิกุล
2. เด็กชายวงศ์วริศ  โลห์ติวิกุล
 
1. นางสาวปิยะมล  ฟองเขียว
2. นางสาวดวงฤทัย  สิงห์หล้า
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85.45 ทอง 17 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรหยกภูษิต
2. เด็กหญิงหัสยาพร  วงค์ธรหัส
 
1. นางนวรัตน์  ฝั้นเมา
2. นางสาวณัฏฐนิชา  คำจันทร์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขว้างโม่ง
 
1. นางญาณี  สุขศรี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงรวิวรรณ   รำไพพนม
 
1. นางปรียาดา   อะโนมา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงพิจิตรเพียร  พนาสุขสันติ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สิงห์หล้า
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายชาญศักดิ์  เชื้อสายวิบูลย์
 
1. นางสาวกรณิศ  วุฒิจำเริญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายเรณุวัฒน์  จินะตา
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยารังษี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว 1. เด็กหญิงนฤมล  พินิจอาชา
2. เด็กชายสันติ  อาชาสัญจร
3. เด็กหญิงอัษฎาวรรณ  วงษ์โยโพ
 
1. นายยงยุทธ  กิจบรรยงเลิศ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงรัญชนา  เมืองมานิตย์
2. เด็กชายสพลดนัย  จ่ามหลู่
3. เด็กหญิงอารียา  เมืองมานิตย์
 
1. นางสาวชุณหกาญจน์  ยศไทย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายธนพล  พุ่มพวง
2. เด็กชายธัชนนท์  สงโสด
 
1. นายกล้าณรงค์  ทูแก้ว
2. นายธวัชชัย  สิทธิ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายภาณุเทพ  ชุ่มทอง
2. เด็กชายภานุกร  หลงมา
 
1. นางสาวณัฐชา  ญาณวงค์
2. นายกล้าณรงค์   ทูแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขตั๋น
2. เด็กชายณัฐนันท์  สูงโคตร
 
1. นางสาวณัฐชา  ญาณวงค์
2. นายกล้าณรงค์  ทูแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 30 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ศักดิ์ชูเกียรติ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ผลวิญญู
 
1. นายนพรัตน์    เจริญผล
2. นายวรวุฒิ   แสงคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายฤทธิ์   อุดมธัญกิจ
2. เด็กชายวรวุฒิ   กุลอารยะ
 
1. นายนพรัตน์    เจริญผล
2. นางสาวชัฎราพร   กิลัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.1 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายจิรายุ  เพชรพงศ์ไพร
2. เด็กชายนพพร  ชูทู
3. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ศรีชัยยนต์
 
1. นายภัทรพงศ์  สมลา
2. นางสาวชนันท์ญา  ตาปิน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายกฤษตเมธ  คอข่า
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  ปู่โคก
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รักไพรสายเพชร
 
1. นายพงศกร  ลูนปัน
2. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงชญานุช  ปู่จันทร์
2. เด็กหญิงชวิศา  เงินถา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  นุวัน
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
2. นางสาวณิชานันท์  แสงทอง
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ขึเชอร์
2. เด็กหญิงทิฆัฆพร  ชอเพีย
3. เด็กหญิงเกศินี  ปัญญาเสริมกิจ
 
1. นายภูตะวัน  แสนใจอิ
2. นายทศพร  สายทอง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 74.9 เงิน 33 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายกิตติพัศ  เลาว้าง
3. เด็กชายจิรเจตน์  หาญจิรวัฒนา
 
1. นางสาวเยาวพา  นันต๊ะภูมิ
2. นางสาวบุษบาวรรณ  ปัญญาเครือ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิลาศชวนพิศ
2. เด็กหญิงลักขณา  นันทนัช
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ดูลอย
 
1. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
2. นางสาวปัญญาภรณ์  บุญช่วย
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กชายพีรพล  แก้วกลางดง
2. เด็กชายสุสันติ  ภูรินันทพร
 
1. นางสาวนาตยา  จอวา
2. นายสุวิทย์  แซ่หว้า
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงดรุณี  เหลี่ยมบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  มรดกทอง
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ขัดสีแสง
2. เด็กหญิงณัฏฐากร  เป็งคำตา
3. เด็กหญิงปพนนวรัตน์  วิหล้ากว้าง
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  มัจฉาคีรีรัตน์
5. เด็กหญิงสถิรนันท์  กันนิกา
 
1. นางสาวณัฐภัสสร  เผ่ากตเวที
2. นางสาวเอราวัณ  พรหมซาว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.4 ทอง 39 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงจันทรวิมล   ดอกคำ
2. เด็กหญิงฉัตรกมล   เพชรพงศ์ไพร
3. เด็กหญิงฉันทิศา    รุ่งโรจน์ประชาชื่น
4. เด็กหญิงศิริกานดา  สิงขรบรรจง
5. เด็กหญิงอรนุช  ผลกมุท
 
1. นางอรุโณทัย   ธรรมขันธ์
2. นางสาวศิริวรรณ    ผัดแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจารุชา  ยาสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิราภา  สุนันตา
3. เด็กหญิงสาธิดา  สุภา
4. เด็กหญิงสุมิตตรา  สร้อยฟ้า
5. เด็กหญิงอุมากร  โม่งสุข
 
1. นางสาวกมลฤทัย  เนตรทิพย์
2. นางสิรินดา  เสนใจ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 40 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกฤษณา  คุณยศยิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตตา  ธนันชัย
3. เด็กหญิงปรางค์กรวีร์  สละตัน
4. เด็กหญิงเณรัญญา  บ้านเรือน
5. เด็กหญิงเบญญาพร  กาอินทร์
 
1. นางอำไพ  ปัญญา
2. นางสาวกรรณิการ์  อัมพรพนา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงค์ษา
3. เด็กหญิงฉันทิกา  เขียวสา
4. เด็กหญิงพัชราภา  แสนเมืองมา
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวสา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
2. นางสาวนภัสนันท์  แก้วคำมา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กะรัตหลวง
2. เด็กหญิงชลธิชา   บุญบวรนันท์
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  กิจจานุกิจศิลป์
4. เด็กหญิงวรีรัตน์  อ่วมคุ้ม
5. เด็กชายสิทธิชัย  ดีสมปราถนา
 
1. นางศรีนวล  เชาวนี
2. นางสาวดรุณี  สันติสุนทรารักษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.4 เงิน 40 โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ปู่ป๋า
2. เด็กหญิงชนากานต์  ต๋าฝั้น
3. เด็กหญิงณิชกานต์  สุขแพ่ง
4. เด็กชายปฏิพล  ปู่ป๋า
5. เด็กหญิงภาคินี  ดอกเงิน
 
1. นายศกมลภัคร์  เนืองนิมมานย์
2. นางสาววรัฎฐยา  ปันมูล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มิทราย
3. เด็กหญิงนภาพร  ขาวจันทร์ตา
4. เด็กชายศิรวัฒน์  จันมา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  หล้าจู
 
1. นายศิวนนท์  ขัติคำ
2. นางสาวอังคณา  วรรณภิระ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายจิรายุ  มัชชุภาดารา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจปรีดี
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  การะเกดพยุง
4. เด็กชายณัฐภัทร   อนงค์พาหา
5. เด็กหญิงนพมาศ  ประไพทัศนาการ
6. เด็กชายนรพนธ์  สถิตดำรงวรกุล
7. เด็กหญิงนานาศิริพันธ์  การเวกผดุง
8. เด็กหญิงนิธิพร  สายลมเย็น
9. เด็กหญิงปาริดา  อำรุงคีรี
10. เด็กหญิงมณฑิรา  ค้ำจุนคงคา
11. เด็กชายมนงศ์กฤษ  ปู่จันทร์เป็ง
12. เด็กชายรัฐภูมิ  กระแสธุ์ค้ำจุน
13. เด็กหญิงวิมลสิริ  กระสินธุ์อำรุง
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  อำรุงพนา
15. เด็กหญิงสายฝน  อำรุงคีรี
16. เด็กหญิงสุวิมล  อมตปรีชา
17. เด็กหญิงอธิติยา  อนงค์พาหา
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  รัตน์นิรันดร์
19. เด็กหญิงเบญจา  อำรุงคีรี
20. เด็กหญิงไอรดา  ชลธีพิศาล
 
1. นางสาววาริพินทุ์  วงรอบ
2. นางสาวพัชราภรณ์   บัณฑิตนิรันดร์
3. นางสาวพิชามญชุ์  โพธิศรี
4. นางศศิกานต์  จีสัน
5. นายอนุศิษฏ์  เฉนะ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ปู่ป๋า
 
1. นางสุพัตรา  โปธิมอย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงกิรติพร  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวนันธิรา  ดูดี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปาละมา
 
1. นางสุภาพร  สว่างไพรวัลย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงมะลิ  ปู่ดี
2. เด็กชายวายุ  โหมะถู
 
1. นางครองขวัญ  เผ่าฟู
2. นางสาวกนกภรณ์  เม็ดโท
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.66 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงฐิดาพร  วรรณติถี
2. เด็กชายณชพล  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางฐิติยา  ชัยวงค์
2. นางสาวณัชลิดา  เมลเกิ้ล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายวีรยุทธ  บุปผาศรีธารา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เกษมนิธินันท์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ชัยยะ
2. ว่าที่ร้อยตรีพัณณิตา  ตรังค์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.2 ทอง 43 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงกนกอร  จันแด้
2. เด็กหญิงกฤตพร  ปู่เรือน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จ่อแก้ว
4. เด็กหญิงกันติชา  ปู่จันทร์
5. เด็กหญิงจิตตินันท์  หลังบะ
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ใจคำ
7. เด็กหญิงลักษิกา  คำปัน
8. เด็กหญิงวรรณิดา  ปู่เดือน
9. เด็กหญิงวริศรา  เมืองมูล
10. เด็กหญิงอภิสรา  ปู่ก่ำ
 
1. นางสาวบงกช  กิตติวรกานต์
2. นางแสงเพียร  สิงห์จู
3. นางวราภรณ์  มโนแสง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงการะเกด  ประไพทัศนาการ
2. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  มีแก้ว
3. เด็กหญิงจารุนาค  พงศ์พิทยาภรณ์
4. เด็กหญิงจุฑามณี  วนารำไพ
5. เด็กหญิงทิฐินันท์  เลิศพันราย
6. เด็กหญิงปทุมวดี  มาลัยจรูญ
7. เด็กหญิงปรารถนา  มณีพวงไพร
8. เด็กหญิงปานฤทัย  ซิลอย
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เก่งผสานคุณ
10. เด็กหญิงพิยดา  พยุงมาลัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์เม่ง
2. นางสาวพัชนี  อุดมนิรันดร์
3. นายธีระวัฒน์  ชัยสร้างสรรค์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.99 เงิน 39 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงฐิตาวรรณ  ตรัยหล้า
2. เด็กหญิงฐิติพร  เลิศฤดี
3. เด็กหญิงณภัสวรรณ  แก้วกลางดง
4. เด็กหญิงธวัลพร  ตะโทะ
5. เด็กหญิงธัญชนก  พยุงมาลัย
6. เด็กหญิงปภาวดี  เลาดี
7. เด็กหญิงมนต์นภา  บรรจงอเนก
8. เด็กหญิงวรรณา  รำไพพนา
9. เด็กหญิงอธิชา  อาสาพิทักษ์ไพร
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตรัยหล้า
 
1. นายบุญชม  ขอนพืช
2. นางสาวพัชรินทร์  ก้อนมณี
3. นายพิทักษ์  เลิศฤดี
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  โปธิ
2. เด็กหญิงกัลกนก  ตาฝั้น
3. เด็กชายชนธวัช  หล้าแดง
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นางลอ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญทา
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ต๋าฝั้น
7. นายพันธวัช  ขัดตา
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มูลมา
9. เด็กหญิงสารีนา  เจ๊ะแต
10. เด็กหญิงอลิซารา  แก้วโหว้
 
1. นางสาววรรณาลี  เทพก๋อง
2. นางสาววรินทร์ธร  ออนแก้ว
3. นางสาวจิตรวดี  พรมมา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 79.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กชายชวิน    เนาะดี
2. เด็กชายนพณัฐ   เวียงวังสองยาง
3. เด็กชายประยุทธ์    สาธิตบุญ
4. เด็กชายปุณพจน์   จำนงจามิกร
5. เด็กชายพนม   จำนงจามิกร
6. เด็กชายรัฐภูมิ   หน่อไพรสน
7. เด็กชายวิญญู   วนาโรจน์รุ่ง
8. เด็กชายวีรภัทร   ม่อนประเสริฐ
9. เด็กชายศักด์สิทธิ์   พิมลอารี
 
1. นายนายกมล   อาสาภิญโญ
2. นายนายกฤษฎากร   ศรีเที่ยง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงกนกพร  ไพรพุฒิศักดิ์
2. เด็กหญิงธารทิพย์  ชีวส่งสมบัติ
3. เด็กหญิงรจนา  สุรเกียรติสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวริศรา  เกษมศานติ์สายชล
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  พะแนะ
6. เด็กหญิงสุรดา  วนาลัยโสภา
7. เด็กหญิงแสงจันทร์  สะทู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
2. นายอัคนี  มานะพัฒนมงคล
3. นางสาวสุจิตรา  สวรรค์ผ่าไพร
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชญานิศ   ปัญญา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ปวนมูล
 
1. นางสาวเบญจา   แจ้งสี
2. นางสาวกรรณิกา   ธรรมขันแก้ว
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สมธิ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นายจำรัส  ครองไชย
2. นางอำไพ  นุสโร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 1. เด็กหญิงเติมตะวัน  คำวัน
 
1. นายชาญชัย  สุขแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ศักดิ์สถิตชัย
 
1. นายหริภุญไชย   จินาติ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงนุชราภรณ์  พนาลัยรำไพ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   นันทชัยพงศ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 1. เด็กหญิงปภัสรา  โมกแก้ว
 
1. นายชาญชัย  สุขแก้ว
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กชายนฤพล  ปิเจ
 
1. นายณฐชนนท์  มูลเป็ง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงปัทมา  กรัณย์ปราณี
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวไพรินทร์  นทีเชาว์
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายพีรภพ  นทีเชาว์
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านผาจุก 1. เด็กชายต้นตระกูล  คำวงค์
2. เด็กหญิงบุณยานุช  ปาปัน
 
1. นางสาวมณฑิรา  จินาใจ
2. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงธนพร  สุขแพ่ง
2. เด็กหญิงปิยกมล  ต๋าฝั้น
 
1. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
2. นางสาวมาลาดา  กีรติวรากุล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 33 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงถิรดา  หล้าจู
2. เด็กหญิงสุภัทรตรา  สิงห์บัว
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ธนาเถียร
2. นางสาวพัชราภรณ์  หงษ์เขียว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายชัชรินทร์  โปธิมอย
 
1. นางสาวกมลฤทัย  เนตรทิพย์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงปณิดา  ศรหยกภูษิต
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ปรัชญาภูวดล
3. เด็กชายอโรชา   พนาลีรำไพ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นันทชัยพงศ์
2. นางสาวขนิษฐา   ดวงสุริยะ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 1. เด็กชายสมิท    มิตรสาธิต
2. เด็กชายสิริโรจน์  สิริสันต์หทัย
3. เด็กชายอดิเทพ    แดเชอร์
 
1. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
2. นายสุริชัย    วงศ์เกษมกุล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายทินเดช  แววพิราม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อ้อนวาณี
3. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  พัลลภศิริ
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงคารำไพ
2. เด็กชายธนพงศ์  ปุนณภา
3. เด็กชายนฤเดช  กติกาโชคสกุล
4. เด็กหญิงปราถนา  ประยูรพืช
5. เด็กชายอัมรินทร์  วนาลัยนิมิต
6. เด็กชายเตชสิทธิ์  ค้ำจุนคงคา
 
1. สิบเอกประวิทย์  บุญคล่ำ
2. นายอนุศิษฏ์  เฉนะ
3. นางสาววาริพินท์ุ  วงรอบ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายภูดิส  วิชัยประภา
 
1. นางสาวอภิญญา  ยารังษี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 41 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศักดาพจนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงดาวประกาย  จิระโต
 
1. นายอมร  ดวงดอก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 27 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บรรพตธรรมา
 
1. นายระพีพัฒน์  ปัญญาพรหม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.67 เงิน 34 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กชายศุภกร  ปุ๊ดคำ
 
1. นางสาวเกศริน  อินผ่อง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายพัทยา  แง่มจันทร์
 
1. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญทา
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทะรส
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 38 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงนภาพร  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวรพีรรณ  ธนาเสถียร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายจิรกร  เลาว้าง
 
1. นางสาวธนาพร  ยะเจ๊ะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 35 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายสุภณัฐ  คำมาต๋า
 
1. นางสาวขวัญกมล  สันติชัยชาญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงโสรวีร์  สีสด
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงจริยา  มัลลิกาหอมหวน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิชย์  คล่ำคง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กชายสกุลวัฒน์  คำมูล
 
1. นายอนุวัฒน์  ตันอ้าย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 32 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายไชยพัฒน์  ปันตาติ๊บ
 
1. นางรัชนีวรรณ  กันทาใจ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงโสรวีร์  สีสด
 
1. นายวิรัตน์  มาโนชญ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงอรพิมล  ต๋าฝั้น
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงสิริธัญญ์  จันแก้ว
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงกุลยา  พนาสุขสันติ
 
1. นายอรรถพล  ยอดกันทา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สายทอง
 
1. นายอินทร์ศร  ชัยวงศ์ญาติ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงทิพานัน  สายชลค้ำจุน
 
1. นางสาวพนัสธิดา  พันธุวงศ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงกชกร  ปู่ขาว
2. เด็กหญิงกนกพร  สุแก้ว
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  จั๋นแก้ว
4. เด็กชายกิตติพัทธ์  โพงแก้ว
5. เด็กชายกิตติวัฒน์  จั๋นแก้ว
6. เด็กหญิงจันทร์พา  เงินดอก
7. เด็กชายชาเย็น  ติ๊บทา
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บทา
9. เด็กชายทัศไนย  จ่าปา
10. เด็กชายธีรภัทร  กุศลกนก
11. เด็กชายพันธกิจ  ผู้รับพระพร
12. เด็กชายภูวรัตน์  บือสอ
13. เด็กชายรณพีร์  ปู่อ้าย
14. เด็กชายฤทธิ์จักร  ยะแย๋
15. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญมา
16. เด็กหญิงสุนิษา  ปู่หล้า
17. เด็กหญิงสุภาทัศน์  กบิลยาตรา
18. เด็กหญิงอาริศา  ตันตระกูลดี
19. เด็กชายเจนณรงค์  อนุรักษ์พงพี
20. เด็กชายโอภาส  ปู่วัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรี  วชิรพงศ์ไพร
2. นางสาวพิมพ์พร  ยอดยิ่งชนชีพ
3. นางสาวลัดดาวรรณ  กันทะยศ
4. นางสาวชุดาลักษณ์  สุขสวัสดิ์
5. นางสาวจุไรวรรณ  ศาสนมิติ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กชายจิระ  รุจิภาสอัมพร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อาสาพิทักษ์ไพร
3. เด็กชายทินภัทร  รุจิภาสอัมพร
4. เด็กชายบดินศักดิ์  นิมิตสาคร
5. เด็กชายปภาวิน  เลาดี
6. เด็กหญิงพินทุอร  ไผทพิเชษฐ์
7. เด็กชายภาณุพงษ์  อาสาพิทักษ์ไพร
8. เด็กหญิงวรนุช  ศิโรราบหาญ
9. เด็กหญิงศศินิภา  แววพิราม
10. เด็กหญิงหัทยา  คีรีสถาวร
 
1. นางสาวภาณุมาศ  แสงแก้ว
2. นางสาวอัจฉรา  วนากำเนิด
3. นางสาวอรชยา  คันธา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายกิตติภพ   บงกชผ่องอำไพ
2. เด็กชายธนกร   วงศ์พระบุตร
3. เด็กหญิงธัญชนก   สมคำ
4. เด็กหญิงวนัชพร  คีรีมาศพิศาล
5. เด็กหญิงวาสนา   อิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงศศิพร   คีรีมาศไพศาล
7. เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์แดง
8. เด็กชายเอกรัตน์   คำมาวัน
 
1. นางสาวศิริกานดา  จิตต์สมุทร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกนกพร   สรณ์สิริศุภทิน
2. เด็กหญิงขวัญพร   มั่งมีวิทยา
3. เด็กหญิงจิดารัตน์  อนุรักษ์พงพี
4. เด็กหญิงฐิติกานต์   กูลา
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุมนจันทร์
6. เด็กหญิงทัชชารินทร์  โกมุทผดุง
7. เด็กหญิงบุษกร  พระจันทร์
8. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ธรรมกำจัดภัย
 
1. นางสาวศิริขวัญ  พันกันทะ
2. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
3. นางสาวจริยา  ถานะวร
4. นายพศิน  ทองเงิน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 25 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงชญาภา  ดอกเงิน
2. เด็กหญิงญาณิศา  มัจฉาคีรีรัตน์
3. เด็กหญิงณศุณีย์  ตะจิริ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ที
5. เด็กหญิงนลัทพร  ฟ้าประทานไพร
6. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปรีชาโปร่ง
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธวัชฤกษ์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญปั๋น
9. เด็กหญิงเปรมฤดี  แกล้วกล้าสถาพร
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รักษาพนาวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเธียรชัย  น้อยประสาน
2. นางสาวจริยา  ถานะวร
3. นายรวิภาส  แซ่ว้าง
4. นางสาวกรรณิการ์  กันทะโล
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงชนาพร  พงศ์พิทยาภรณ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  วงศ์เศวตศิลา
3. เด็กหญิงนงคราญ  ฟ้ากว้าง
4. เด็กหญิงปพิชญา  สุภา
5. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  บุญมา
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
2. นางสาววิไลวรรณ  ฟุ้งศักดิ์
3. นางนวรัตน์  ฝั้นเมา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  หอมเดช
2. เด็กชายธนวัตร  ปู่มูล
3. เด็กหญิงธัญชนก  ยาสมุทร
4. เด็กหญิงธิติสุดา  ติธรรม
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  แก้วลิน
6. เด็กชายนิชคุณ  เป็งใจ
7. เด็กชายปณิธาน  แก้วใจ
8. เด็กหญิงลลิตา  หมูโต่ง
9. เด็กหญิงวรัชญา  นิลกำแหง
10. เด็กหญิงวรากร  จันสา
11. เด็กหญิงสิริพร  บุญทา
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ทรัพย์สิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  ศรีสุรินทร์
2. นางสาวสิรินนา  เป็งใจ
3. นางสาวภัทรารัตน์  ติเจ
4. นางสาวดวงฤดี  สิงขรบรรจง
5. นายสุภกิจ  จักขุเรือง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงจตุพล  จ่าเต๊าะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แปซอ
3. เด็กชายทินภัทร  จะแต๊ะ
4. เด็กหญิงนันทนา  ถึงถาวร
5. เด็กหญิงนิราวดี  จะเมาะ
6. เด็กหญิงปรารถนา  นวลวงค์ขจร
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  จะกอ
8. เด็กหญิงยมลพร  สถิตคุณอนันต์
9. เด็กชายยศนันท์  จะแก
10. เด็กหญิงยิ่งรัตน์  ชอทาโชะ
11. เด็กหญิงรัชนี  จำปาวิภา
12. เด็กชายศราวุธ  จะออ
13. เด็กชายสิทธิพงษ์  วิภากรรณิกา
14. เด็กหญิงสุพัตรา  จะลา
15. เด็กหญิงสุวรรณี  วิภาสิงขร
16. เด็กชายโยธิน  จะบือ
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  กองคำ
2. นางสาวจารุวรรณ  ประทิศ
3. นางสาวอัญชลี  ไชยสวัสดิ์
4. นางสาวจันจิราภา  เทพซาว
5. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 73.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1. เด็กหญิงกัญธิดา  รัตนอุดม
2. เด็กชายชินวัตร  กระสินธุ์นิมิต
3. เด็กชายปรัชญา  ใจสี
4. เด็กหญิงสรนันท์  แจ่มจันทร์
5. เด็กชายอำพล  วรรณถีระ
 
1. นายกฤษฎา  ใจแก้ว
2. นางสาวรวิวรรณ์  ใจแก้ว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.4 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายศวัสธภัทร   จิมานัง
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.2 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ชุ่มกาศ
 
1. นายปัญญา  จินะโต้ง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  มาธุสรสวรรค์
 
1. นางสาววิมล  ผลบุญกำเนิด
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 43 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กชายธิติวุฒิ  มูลธิ
 
1. นายปัญญา  จินะโต้ง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายดนัสวิน  คำวิน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สุขใจ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงฉรวรรณ  ศุภรนานา
2. เด็กชายนันทภพ  โสภากัญญา
3. เด็กหญิงรัชนาท  กลิ่นขจรไกล
4. เด็กหญิงรัชนีกร    ปราศจากมาร
5. เด็กหญิงวรวรรณ   แสงสว่างนำโชค
 
1. นางสาววิมล  ผลบุญกำเนิด
2. นายณัชพันธุ์  ชูชัยวุฒิกุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67.06 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กชายธนพนธ์  ธิกันทา
2. เด็กชายเจษฎากร  เอกพันธ์
 
1. นายปัญญา  จินะโต้ง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. นางสาวกาญจนี  หล้าจู
2. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนเมืองมา
 
1. นางสาววันทิพย์  ทิพยมณฑล
2. นางสาวกาญจนา  วงค์วิลาศ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.67 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายคุณวุฒิ  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สายธารนิมิต
 
1. นายอิสระพงศ์  รุจิระพงศ์
2. นายสุริยา  กติกาธรรม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.33 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงดารารัศมี  ทองแก้วกันทร
2. นายสิงห์ชนาวินทร์   เจริญศรีมติวงศ์
 
1. นายอิสระพงศ์  รุจิระพงศ์
2. นายราเชนท์  แสงอินทร์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. นางสาวจันทร์จิรา   บัวทองคงวุฒิ
2. นางสาวอรวี  ดินแดนวนา
 
1. นายปัญญา  บุญเทียน
2. นายสุริยา  กติกาธรรม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  ติ๊บวัน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ค้ำจุนสิงขร
3. เด็กหญิงพรรณธร  อมตปรีชา
4. เด็กหญิงมิ่งกมล  โชคติวงศ์
5. เด็กหญิงวรัทยา  สกุณาคีรี
6. เด็กหญิงศกลรัตน์  ปู่หล้า
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
3. นางสาวพชรมน  กฤตปพนธนัย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กุศลกนก
2. เด็กหญิงศศินา  สายชลค้ำจุน
3. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  รักแม่ต๋อม
4. เด็กหญิงสุนันท์ษา  การเวกจรูญ
5. เด็กหญิงเขมนิตย์  ปู่ดี
6. เด็กหญิงโชติกา  สกุณาคีรี
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
3. นายธวัชชัย  แก้วมาลัย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.15 ทอง 38 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายคณินทร์   เมืองมา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ต๊ะสา
3. เด็กชายนัทธพงค์  วงค์ษา
4. เด็กชายมนัส  แสนเมืองมา
5. เด็กชายวิเชียร  คิวสา
6. เด็กชายศุภชัย   หนูสา
7. เด็กชายสิรภพ  วงศ์ษา
8. เด็กชายอรรถวัฒน์  หล้าจู
 
1. นายชุติพนธ์  คำมามูล
2. นายรชต  กอบความดี
3. นายทศพร  ทองกร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. นางสาวกนกพร  กัลยาณะประพฤติ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  จูแวน
3. นายตรีวิทย์  ปันติ๊บ
4. เด็กชายนันทิภาคย์  บุญทา
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ทาลึ
6. เด็กหญิงภนัชกร  อินทร์จัน
7. เด็กชายยุทธการ  ไทยเจริญ
8. เด็กชายอมรินทร์  พินิจมนตรี
9. นายไกรวิชญ์  ปันติ๊บ
 
1. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
2. นางปาริฉัตร  ชนะ
3. นางสาวจินตนา  สมยศ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71.2 เงิน 41 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฝั้นติ๊บ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วใจ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  โปธิมอย
 
1. นางอารีรัตน์  เชื่อมชิต
2. นางสาวรัชนีกร  ม่วงเริง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงศิริทิพย์  จันทรักษา
3. เด็กหญิงอริสรา  กองศรี
 
1. นางสาวรัชนีกร  ม่วงเริง
2. นางสาวจินตนา  ทาใจ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82.9 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ปัญญา
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  แง่มจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  กันทา
 
1. นางสาวกฤติกา  มณีกุล
2. นางสาวสุจรัสศรี  ปินตาดง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  สุภาใจ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปันเรือน
3. เด็กหญิงเกวลิน  เถิ้มปิน
 
1. นางสาวรมินตรา  วรงค์ปกรณ์
2. นางสาววิรัญชนา  ดวงแก้วน้อย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คำต๋า
2. เด็กหญิงอาริสา  คำสุข
 
1. นายเอกลักษณ์  อุบาลี
2. นางครองขวัญ  เผ่าฟู
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงพรทิพา  คำแสน
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ทะนันชัย
3. เด็กหญิงสโรชา  แสนคำ
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
2. นางสาวสุพัตรา  ยารังษี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงกันตณวรรณ  คำหล้า
2. เด็กหญิงวริศรา  ชัยเขียว
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีใบหนา
2. เด็กหญิงวรนุช   วารียินดี
 
1. นายวรภพ    วงษ์จักร์
2. นายวันชัย  สุภัคจันทร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายจารุวิทย์   ควายคณะ
2. เด็กชายธีรศักดิ์   สิทธิโม่ง
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
2. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายศาสตรา  อินต๊ะ
2. เด็กชายสุกลวัฒน์  ชัยพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย  ขาวกิจไพศาล
2. นางเมธาวี  ไชยแก้ว
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายฐานันดร  กันทา
2. เด็กชายไพโรชน์  บัวรินทร์
 
1. นางเมธาวี  ไชยแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย  ขาวกิจไพศาล
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ   กันทะ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุริบุปผา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
2. นางสาววราภรณ์   กันทะ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. นายกฤษฎา  กันทะศิริ
2. เด็กชายอภิรักษ์  แสนรส
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
2. นางสาววรินทร์ธร  ออนแก้ว
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายศักดา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุกใส
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
2. นางสาวอรสา  อุปละ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เจติธรรม
2. เด็กชายเอกพงษ์  หาสังข์
 
1. นายสันติ  ทิพจักร์
2. นางสาวสุพรรณี  วิเศษหมื่น
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 1. เด็กชายธนา    มาศแท้
2. เด็กชายนิคม   เคียงอมร
3. เด็กชายมีนา   ปราศจากอิทธิพล
 
1. นายจีรศักดิ์   เจริญวรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีลิขิต   ศะริจันทร์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธนัญชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  ศิริป้อม
3. เด็กหญิงเพลงพิณ  ปิยะภาค
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
2. นายประเสริฐ  แสนสุข
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กหญิงกณิกา  ลุงคำ
2. เด็กชายธงชัย  ลุงอา
3. เด็กชายธีรเดช  จันต๊ะอินทร์
 
1. นายวรุตม์  คำมูล
2. นางสาวอรอนงค์  เทพหาร
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มณียัง
2. เด็กชายวราวุฒิ  คำจ๊ะ
3. เด็กหญิงสิริกุล  ทะแดง
 
1. นายสันติ  ทิพจักร์
2. นางสาวผกาพรรณ  ปันมูล
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กหญิงกณิกา  ลุงคำ
2. เด็กชายธงชัย  ลุงอา
3. เด็กชายสกุลวัฒน์  คำมูล
 
1. นายวรุตม์  คำมูล
2. นางสาวอรอนงค์  เทพหาร
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. นางสาวชลดา  แจ้งโพธิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  กาวีระ
3. เด็กชายศิวกร  ไกลถิ่น
 
1. นายสันติ  ทิพจักร์
2. นายศาสตรา  อารย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายธนาคิม  ศิริมลนุกุล
2. เด็กชายปฏิพล  งิลอย
3. เด็กชายรัชชานนท์  เลิศฤดี
 
1. นายสดใส  หล้าหม่น
2. นายพิทักษ์  ยะนัน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายกิตติชัย    ผดุงโกมุท
2. นายวิวรรชน์   เคียงอมร
3. นายอภินันท์  บรรพตค้ำจุน
 
1. นายเจริญ    วงศ์โสตถิไกร
2. นางสาวสุกัญญา   มาทรายคำ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  ไพรกันไพบูลย์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  สายประติภา
3. เด็กชายสุรพล  พาราสรรเสริญ
 
1. นายพีรภาส  โปธิมา
2. นางสาวธิตินันท์    วัฒนะเจริญกุล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายประพันธ์  แสนรุจิรา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ดิเกว
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  วันเจริญใหม่
 
1. นางพัชรี  หล้าหม่น
2. นางสุชาดา  ตุงคนาคร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายกนกศักดิ์  วิภาโกมล
2. เด็กหญิงนนทวรรณ  วิภาผล
3. เด็กชายนพชัย  ปฐพีสราญ
4. เด็กหญิงรัตนาพร  คูหว่าง
5. เด็กหญิงสาธิตา  พรมวิภา
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ผลชงโค
 
1. นายบัญชา   โป๊ะคำ
2. นางสาวปาณิสรา  โชคดี
3. นางรุ่งทิวา  ปัญญาแปง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงนิชา  โค้ยเชอ
2. นางสาวปภัสสร  คอยเสอ
3. เด็กหญิงรัตนกร  ปู่หล้า
4. เด็กหญิงสิดาพร  ทาหมี
5. เด็กหญิงอนัญญา  ภาวัตอร่ามศรี
6. เด็กหญิงเพชรดา  ปู่จันทร์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปินชัย
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 34 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทาเงื่อง
2. เด็กหญิงวริสรา  ตาสิงห์
3. เด็กหญิงอวิกา  แก้วนวล
 
1. นางพัทธมน  ยอดใจ
2. นางสาวอุบล  ดวงต๋า
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 37 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงจันทนันท์  จั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงนภัส  สุแก้ว
3. เด็กหญิงอรนิภา  มานะสกุลพงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ยอดยิ่งชนชีพ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  กันทะยศ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 72 เงิน 43 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงณิชากร  สายชลค้ำจุน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มัจฉาคีรีรัตน์
3. เด็กหญิงอรพิมพ์  สมัญญาบัณฑิต
 
1. นายกัลปชัย  อมรรัตนพิบูลย์
2. นายชุมพล  ยี่สมศรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงพิณสุดา  กุไล
2. เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์เกษตรกร
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  ค้ำจุนสิงขร
 
1. นางสาวนารี  ใจปิง
2. นายวิรัตน์  สุวรรณ์
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  มอจอ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิลาศชวนพิศ
3. เด็กหญิงแก้วอาภรณ์  กติกาชีวิน
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
2. นางสาวสิริภัทรา  สิริโอสกุล
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงนภเกศ  บุงจี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พิคาง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ปู่แถะ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ยอดยิ่งชนชีพ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  กันทะยศ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงนรพรรณ  โลก๋า
2. เด็กชายปฏิภาณ  จันทรตาคำ
3. เด็กชายอนุชิด  โนแหย
 
1. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
2. นายปิยะพงษ์  เลแฮ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 12 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงนิตยา  พยุงการเวก
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อัศวาภรณ์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เก่งผสานคุณ
 
1. นายธีระวัฒน์  ชัยสร้างสรรค์
2. นางสาวการณ์ยนิชา  กุออ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงดำ 1. เด็กหญิงญาดา  หล้าเสาร์
2. เด็กชายยศกร  แก้วตา
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ตั๋นแก้ว
 
1. นางปัญญณัฎฐ์  ไชยวงค์
2. นางสาวสิริภัชรศร  ปิงวัง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงดวงกมล  สุภัคไพโรจน์
2. เด็กหญิงดาวนิล  เลิศพันราย
3. เด็กหญิงอาภาพร  ทวีทรัพย์ใหม่
 
1. นายชัชวาล   อินปั๋น
2. นางสาวธิตินันท์   วัฒนะเจริญกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กหญิงธนพร  คำศรีพล
2. เด็กหญิงปทิตตา  สนิทวงศชัย
3. เด็กหญิงปรีชญาน์  เนตรปัญญา
 
1. นางสาวพิจืตรา  เหล่ากาวี
2. นายวัชรินทร์  ยิ่งพนม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงชนาภา  สร้อยฟ้า
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เล้าคำ
3. เด็กหญิงปริศนา  แก้วสา
 
1. นางปาริฉัตร  ชนะ
2. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาอินทร์
2. เด็กหญิงอันดามัน  ทะวงค์ชัย
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  วังสิงห์
 
1. นางอนงค์พร  ปัญญาใจ
2. นางสาวแสงวรณ์  ตาสอน
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กชายกิตติราช  ศิโรราบหาญ
2. เด็กหญิงกุลิสรา  พะแก้ว
3. เด็กชายอิทธิกร  ระพีเจิดสวัสดิ์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  พะแก้ว
2. นางสาวพัสราพร  จันอินทร์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สิงห์กันทา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กบกันทา
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ดีสา
 
1. นางสุพัตรา  โปธิมอย
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงเพ็ญทุออน  ปานกลาง
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  อินต๊ะ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กชายวิศวะ  แสนพรมมา
 
1. นายประเสริฐ  คำจันทร์
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   มิตรจอง
 
1. นางกันยากาญจน์  มโน
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงมารียา  ประทานชัยชนะ
2. เด็กหญิงวรนุช  ปู่หล้า
3. เด็กหญิงวัชรี  ดีวัน
 
1. นายวรภรพงศ์  ปันเดง
2. นางสาวดารา  วิจิตรพนาเวศน์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ปู่ตอง
2. เด็กหญิงลีลาวดี  ปู่แก้ว
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เละขวา
 
1. นายวรภรพงศ์  ปันเดง
2. นางสาวดารา  วิจิตรพนาเวศน์
 
181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.67 เงิน 42 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัลยากร   สุขเงินนอน
2. เด็กชายนิธิ    วิภาพนา
 
1. นางกันยากาญจน์  มโน
2. นางสาวลอมวรรณ   อินทรจักร
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ใจเลิศองอาจ
 
1. นายนัทธวัฒน์  ตั้งจิตต์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 35 โรงเรียนบ้านดอกแดง 1. เด็กชายเมธีนัฐ  ธารายืนยง
 
1. นางอนงค์  อัมพรพนา
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายพงศกร   บุญแน่น
 
1. นางสาวนรินทิพย์  วันโย
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายสุรชาติ  แววจันทรา
 
1. นางสาวนัชนันท์  วัชระสกุลเกียรติ
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายสมพร  หย่าจอ
 
1. นางสาววรรณวิภา  เณฝั้น
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายพีรยุทธ์  วรรณติ๊บ
 
1. นางสาวรัตนา  เสียงสนั่น
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.3 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กชายณัฏฐชัย  บุญญผลานันท์
 
1. นางพิชญ์ชญสินี  ชาติสิริภูมิ
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงอรพิมล  ปู่ทา
 
1. นายมติชน  รู้เที่ยง
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 55.67 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายชัยสิทธื์   ปุกยุ
 
1. นางสาววัลภา  สุมนจันทร์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายอัศนีย์  โคะดี
 
1. นายเอกพล  ตายา
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กชายธีรเมท  เทา
 
1. นางวีรญา  ยศอาลัย
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายฉัตรชัย  หล้าเง
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กชายวรากร  ต๋าฝั้น
2. เด็กชายสุรศรี  มังเอ้
 
1. นายนิพนธ์  ยืนยงคีรีมาศ
2. นางสาวญาณี  สีนวน
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายก้องภพ  บือแกระ
2. เด็กชายศรัณย์  ไพศาลวนาลัย
 
1. นายนิติพงษ์  ปิยาโน
2. นางสาวสุมิตรา  ใจติ๊บ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายชูศักดิ์  มะพอ
2. เด็กชายนฤเทพ  เรืองเพชรสกุล
3. เด็กชายบัญชากร  สถิรกุลพงศ์
 
1. นายจตุพงษ์  มังแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีจรัล  เดชตา
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กชายณัฐพล  ขุนคำ
2. เด็กชายทศวรรษ  ลาคำ
3. เด็กชายวริท  ปันติ๊บ
 
1. นางสาวนุจรินทร์  กันทวี
2. นางสาวเบญจรัตน์  สิทธิ
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กชายกมลธรรม  ใจตุ้ย
2. เด็กชายคงธรรม  ใจตุ้ย
3. เด็กชายวิทวัส  ลุงปัน
 
1. นางสาวพรรณณภัทร  ตาลป่า
2. นางสาวสุนิษา  ใยยะ
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กชายกานดิส  ปู่นะ
2. เด็กชายจารุวัตร  ปู่ปัด
3. เด็กชายสมเกียรติ  คมชายชาญ
 
1. นายสุรจิตร  ยศอาลัย
2. นายธวัธชัย  เทพแก้ว
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายปฐวี  กาละ
2. เด็กชายพงศกร  จันดี
3. เด็กชายรุจธร  เงินถา
 
1. นายสุพล  แสงจันทร์
2. นายพิเชฐ  จิวิตัน