สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75.2 เงิน 26 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1. เด็กหญิงปวีณอร  แซ่วะ
 
1. นางโสภา  คำวิชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 22 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ใจเอื้อน
 
1. นางณัฏกฤตา  แจ่มใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงนิธิพร  แซ่วะ
 
1. นายวิทยา   กันทะสอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กูลสวัสดิ์มงคล
 
1. นางสาวศศิลออ  ชัยบาล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 72.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงกมลชนก   อินต๊ะคำ
 
1. นางสุภาพร   ร่มโพธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงรวมใจภักดิ์  อุปนันท์
 
1. นางนัฐกานต์  แนบสนิทธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงอนิสา    เขตปราการไทย
 
1. นางสาวนันทิชา   โตนะโภ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงธนพร   อินต๊ะก๋อน
 
1. นางสาวอุทุมพร   ปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 51.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองขุนด่าน
 
1. นางสาวพิชญา  ตันวิรัช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายเพ็ญนภา  ศรีเขื่อนแก้ว
 
1. นายวิทยา   กันทะสอน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงจิ่ง  -
2. เด็กหญิงอัจฉรียา   กาไว
 
1. นางสาวเนาวรัตน์   วงศ์ซื่อ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กหญิงจิตระพร  พีระวัฒน์คีรี
2. เด็กหญิงอาภาพร  กนกวรสุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทอทอง
2. นายปรัชยา  สมนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 61.38 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายรัฐวุฒิ  ประภาสสันต์
2. เด็กหญิงเดือนแก้ว  ลุงทุน
 
1. นางสุพิศ  เอื้องแซะ
2. นายพีระนัส  เป็งใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.61 เงิน 39 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงนลิน  ชำนาญกิจพนา
2. เด็กหญิงปิญจพร  แซ่ย่าง
 
1. นางสุพิศ  เอื้องแซะ
2. นายอดุลย์  ราชโยธา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 39 โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กชายอัจฉริยพงษ์  บุญมาปะ
 
1. นางชนิตา  สิมลี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กชายพลวัฒน์   สุพรรณ์
 
1. นางชนิตา  สิมลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. นายกิตติภูมิ  ปู่ตุ้ย
2. นายศรัณยู  สิทธิคงเชื้อ
3. นางสาวโชติภา  เลิศละอองดาว
 
1. นายกัมปนาท  อุดมธนวานิช
2. นางสาวสุพรรณี  แก้วเปียง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1. เด็กหญิงพรรษา  -
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  กันภัย
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  มูลใหญ่
 
1. นายกฤตพัส  ดวงสนิท
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาภัทร  ตันอุตม์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 33 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงกติยา   ดรุณีเลิศวรกุล
2. เด็กหญิงธิวาพร   พงศ์สกุลปรีดา
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  อนุรักษ์พนา
 
1. นางสาวอรุณี  ปินคำ
2. นางสาวเมธุรส   พิมศร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60.77 ทองแดง 15 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   บัวตองพัฒนา
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ธนโชครุ่งอนันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  บุญเกิด
2. นางวาสนา  คำภิระ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายณฐวัฒน์   ธนะเพิ่ม
 
1. นางสาววัฒนา   บุญเกิด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายธารธร  วงศ์คำ
 
1. นางสาวอัมพร  อินตาลา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายทุน  ลุงซอ
 
1. นางสาวอัมพร  อินตาลา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63.77 ทองแดง 39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงจันทร์กานต์   ชัยธีรเดช
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศักดิ์สถิตย์ชัย
 
1. นางสุมาลี  วรรณวิจิตร
2. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.25 เงิน 22 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงนุชนาถ   ดำรงไพรพนา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   ชาญยุทธคีรี
 
1. นางสาวสุทัมมา   ชินทะวัน
2. นางสาววีรยา   ชุ่มใจ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายวีระชัย   บุญรัง
 
1. นางสาววัฒนา   บุญเกิด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 1. เด็กชายวรกันต์   พงศ์ปนา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  กวีรัตน์ภูผา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กชายณัฐอินทนนท์  คงแก้ว
2. เด็กหญิงพรพนิต  จอมแปง
3. เด็กชายภูดนัย   ปินตาสม
 
1. นางชนิตา  สิมลี
2. ดร.ณัทชกมล  ไชยจีนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กูพรรณ
2. เด็กหญิงรัศมี  เส่งย่าง
3. เด็กชายเกียรติกร  แซ่ยะ
 
1. นางสุนันท์  นิลรัตน์
2. นางผ่องพรรณ  สิทธิโม๊ะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1. เด็กชายธนภูมิ   ธรรมชาติสุขใจ
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์   สบแม่รวมพัฒนา
 
1. นายนคร  ตาสา
2. นางสาวพัชรียา  กาติ๊บ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 30 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เงินยง
2. เด็กหญิงสุพินญา  คำเรือง
 
1. นายภูเบศ  ขันคำ
2. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ 1. เด็กชายจิรวัชร   โกศลประทีป
2. เด็กชายชายเดช   กุลธาวรยศ
 
1. นางอมลสิริ   คำฟู
2. นายเสรี   แซ่จาง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กหญิงณัฐรา  ปู่ลุง
2. เด็กชายไกรภพ  สุนทรแดนไพร
 
1. นายสุพรรณ์  คำตา
2. นางสาวมานี  ตระกลพัฒนากุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายกวิทธ์  พนากิจไพวัลย์
2. เด็กชายภูชนะ  ชัยวิเศษกุล
 
1. นายสุพรรณ์  คำตา
2. นายธีรักพงษ์  พนารัตนดอนชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.2 เงิน 35 โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กหญิงวัฒทนา  พรรณนภาไพร
2. เด็กหญิงอรณิชา  น้ำค้างยอดดอย
3. เด็กชายเทพพนม  เมธากุลวดี
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  สัตย์ธัญญากุล
2. นายธนกฤต  วงศ์ใจ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. นายธีรสานติ์  อาทิตย์อาภา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กรุงชัย
3. เด็กหญิงพรชิตา  คุณขุนคีรี
 
1. นายกัมปนาท  อุดมธนวานิช
2. นางสาวสุพรรณี  แก้วเปียง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงณัชชา  พรมปินตา
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  รัตนอรัญเขต
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  สาคะรินทร์
 
1. นายปิยะพงษ์  เพ็ญธรรม
2. นางอรพรรณ  ถาวร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 69.7 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กันทะวงศ์
2. เด็กชายกฤษนัย  จินาคำ
3. เด็กหญิงอุมากร  เตจ๊ะสุรินทร์
 
1. นางปิยะฉัตร  ก๋องเงิน
2. นางสาวนภาพร  วงศ์สุภา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 32 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ   อนันต์ไพสิฐ
2. เด็กหญิงทรรศิกา   มาศสุภาพงศ์
3. เด็กหญิงอาภาพร   ประภาสพนาพงษ์
 
1. นางสาวตฤนพรรษ   มงคล
2. นางรัชฎาภรณ์    จันทรสมบัติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.3 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กชายกิตติพลชัย  แสงทองไชย์
2. เด็กหญิงวรัทยา  กตัญชลีกรกุล
 
1. นางสาวพัชราพร  สนธิคุณ
2. นางสาวอารียา  มณีรัตน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กชายธนวรรธน์   แซ่ยะ
2. นายวรเทพ   ปิงกุล
 
1. นายธนรัชต์   โหนขุดทด
2. นางสาวพิมลพรรณ  ปันป่า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 25 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โชติชุติเดชกุล
2. เด็กหญิงกันตา  -
3. เด็กหญิงคำอุ่ง  -
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  งามช่วง
5. เด็กหญิงวิภวานี  ลิลิตลำแพน
 
1. นางศิริพรรณ  สุแก้ว
2. นางสาวเสาวรส  โอบอ้อม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 1. เด็กหญิงกรุณา    จริยา
2. เด็กหญิงชลดา   วรรณคำ
3. เด็กหญิงปาริชญา   เสื้อมา
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   หนักแน่น
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์   มนทนม
 
1. นางสุกัญญา  ตันตรา
2. นางสาวเกศริน  กาไว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 34 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  วงค์ษายะ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปัทมะ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันท่ร์หลวง
4. เด็กหญิงวรรธนา  คำมา
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เป็งใจ
 
1. นายวัฒนา  นะที
2. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 39 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่จาง
2. เด็กหญิงณิชา  แสนวังทอง
3. เด็กหญิงรัชนก  ไกรจิตรพนา
4. เด็กหญิงอันนา  แสงเพชรไพบูลย์
5. เด็กหญิงอาภาภัทร  แสงเพชรไพบูลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  นัคคีย์
2. นางนิตยา  อาจใจ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชำนาญกิจพนา
2. เด็กหญิงชนม์ชนก   ปัญญากาศ
3. เด็กหญิงปัด   ลุงเรียง
4. เด็กหญิงพิมพา  ลอยยุง
5. เด็กชายโอภาส   แซ่ว่าง
 
1. นางธันยพร  เมืองนาง
2. นางสาวอชิรญาณ์   นาระต๊ะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.6 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   กุลเรือน
2. เด็กหญิงชนากานต์  ผัดหมูคำ
3. เด็กหญิงญาณิศา   แซ่จันทร์
4. เด็กหญิงณัชชานันท์    อุ่นใจ
5. เด็กหญิงศศิกานต์   ปันศิริ
 
1. นางพจนี   ชมมัชยา
2. นายญาณกร    กรรณิกา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  เกียรติพิชิตพนา
2. เด็กหญิงชลธิชา   จิราภรณ์วิไล
3. เด็กชายพลทวี   การยึดใจ
4. เด็กหญิงมันตรีนี  สกุณาพรรณ
5. เด็กหญิงโชติรส  จิราภรณ์โอภาส
 
1. นายเอกลักษณ์   ตาแก้ว
2. นายปิยชาติ   วัชรไพรงาม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.6 เงิน 38 โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   ตุ่นติ๊บ
 
1. นางสาวสุประวีณ์   ใจยอด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.2 ทอง 40 โรงเรียนบ้านสบแปะ 1. เด็กหญิงลาวเงิน  วรรณพงษ์
 
1. นางสาววรวลัญช์  คำตุ้ย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1. เด็กหญิงนฤมล  เกษมสุขเลิศ
 
1. นายสมศักดิ์  แสงอรุณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กหญิงหลาวมอญ   ลุงสร้อยกล่ำ
2. เด็กชายโอ๊ต  -
 
1. นางแจ่มจันทร์   เจริญกุล
2. นางอัจฉรียา   ปิงกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.66 เงิน 43 โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กชายวรพล  บริบทคุณธรรม
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ศศิธรบำรุง
 
1. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
2. นางสาวพรพิรุณ  วงศ์ใหญ่
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงบุณยานุช  มณเฑียร
2. เด็กชายปฏิภาณ  ญานะวงษา
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.4 ทอง 42 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประกอบของ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จุมปาดง
3. เด็กหญิงคณัญญา  วงษ์สิงห์แก้ว
4. เด็กหญิงณัฐกมล  แสงศรี
5. เด็กหญิงธัญชนก  เขียวใจ
6. เด็กหญิงธิดาพร  มะโนรี
7. เด็กหญิงปวีณา  ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงวรัญญา  สมสิงห์คำ
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขันธวุธ
10. เด็กหญิงอภิชญา  ปานทั่งทอง
 
1. นางสาวนพวรรณ  สมบัติใหม่
2. นายสุกิจ  ใจเรือน
3. นางสาวภาวนา  ปวีณเกียรติคุณ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงณิศาวรา   พิทักษ์คีรีภูมิ
2. เด็กชายนันทวัตร์  ธนพงษ์คีรี
3. เด็กหญิงมานี   ไพรแสนอุดม
4. เด็กหญิงรินรดา  พิริยะวรคุณ
5. เด็กหญิงศรุตา   กงมะลิ
6. เด็กชายสาธิต   จุติไพรร่มใจจริง
7. เด็กหญิงอันธิกา   เกษมวิริยะเลิศ
8. เด็กหญิงอุบล    พนาสุมนา
9. เด็กหญิงเกวลิน   ดำรงธรรม
10. เด็กหญิงเจตปรียา   วงศ์สุธางค์รักษ์
 
1. นางสาวอำพร    เจริญสุขสมบัติ
2. นางสาวณธิดา    กาวิเนตร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 62.66 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กชายกฤษฎา   เกรงใจ
2. เด็กหญิงดวงพร   เจริญสิทธิกูล
3. เด็กหญิงนิตยา  ชัยวิเศษกุล
4. เด็กหญิงพิมพ์วดี   ฤทัยปราโมทย์
5. เด็กหญิงวิรัญชนา  กิจสำราญกร
6. เด็กชายวีรัชชัย   ผูกไมตรีสัมพันธ์
7. เด็กหญิงศวิตา   หนุนทรัพย์เงินดี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์   ถวัลย์ชลาลัย
9. เด็กหญิงสุรีย์พร   กระจ่างกิจเลิศล้ำ
10. เด็กชายเจษฎา   เจริญสิทธิกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิทัศน์   ธนกิจดี
2. นางสาวกชกร  ปาณะการ
3. นางสาวสุพัตรา  จันโลหิต
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.32 ทอง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เทิดไพรพนาวัลย์
2. เด็กหญิงธฤดี  แซ่วะ
3. เด็กหญิงนภา  แซ่ยะ
4. เด็กหญิงนวลหอม  เลาว้าง
5. เด็กหญิงปรียานุช  วิหคไพรวัลย์
6. เด็กหญิงปวีณา  คล่องกระโจนคีรี
7. เด็กหญิงพิกุลทอง  เลาว้าง
8. เด็กหญิงสิริวิมล  เลาว้าง
9. เด็กหญิงอรปรียา  กลางดงพนาไพร
10. เด็กหญิงเสาวภา  แซ่ยะ
 
1. นางสาวชนิดาภา  มะโนธรรม
2. นายเรวัฒน์  ชัยวงค์
3. นางสาวอารีรัตน์  แสนสามก๋อง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแม่วาก 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์   แนะโพ
2. เด็กชายถิรเจตน์   เจริญใจ
3. เด็กชายปิยะชนม์  อนาคม
4. เด็กชายศรัญญู  พงศ์ประทีปชัย
5. เด็กชายสมบัติ  โศจิอรุณ
6. เด็กชายอภิรักษ์  พงศ์ประทีปชัย
7. เด็กชายไพโรจน์  สมบูรณ์มากทรัพย์
 
1. นางสาวภาวินี   ถอนยอด
2. นางสาวปรมาภรณ์   เพ็ชรรัตน์
3. นายพิทยา   ลิตจะบุญ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กชายวรกันต์  นะที
2. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์โลหิต
 
1. นางนฤมล  จริยา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กหญิงพัชรพร  สกุลญาดา
2. เด็กหญิงมยุริน  ธนบูรณ์พงศ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปามี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายสรชัช   ไม่ทราบ
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงวรรณธนา   แซ่เห่อ
 
1. นายสุทธิพงศ์  อินทปัญญ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงศุภาทิพย์   รู้ดี
 
1. นายสุภษร   เยาวโสภา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 36 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ฉันทราวรากร
 
1. นางสาวพิชญาภัค  โนลา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 41 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงชริดา   มาใจดิน
 
1. นางปวีณา  ชัยวงค์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา   เจนรัตนปัญญา
 
1. นายสุภษร   เยาวโสภา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงรวิภา   ปัทมาถาวร
 
1. นางอำพัน   คำมาเมือง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา   ชวลิตธรรมรุ่ง
 
1. นายสุภษร   เยาวโสภา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 26 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย 1. เด็กหญิงขัตติยา  กุลสุพรรณรัตน์
2. เด็กหญิงจีรานันท์  แซ่กือ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  กันทะมา
2. นางสาวนริศราพร  สายสุยะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย 1. เด็กหญิงนัชนันท์   ยอดยิ่งหทัยกุล
2. เด็กหญิงเสาวภา  กิจสันติกุล
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
2. นางสาวศิรัญญา   พิทักษ์ไพร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เติมปัญญากุล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มุขมหาลาภ
 
1. นางสาวศศิกานต์  สมถวิลชัยชาญ
2. นางสาวสุทธิดา  อินเขียวสาย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กชายทวีสิทธ์   โชคสร้างทรัพย์
 
1. นายสุภษร   เยาวโสภา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงฐิติยา   ชำนาญกิจพนา
2. เด็กชายพัทธพล   สิริมงคลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวีรดา   อัศวพนาสัณฑ์
 
1. นางสาววิลาสินี  อินตารัตน์
2. นางสาวเมธุรส   พิมศร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 43 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กหญิงวิชุดา   พิทักษ์พงศ์ไพร
2. เด็กชายอโณทัย   สันติอรุโณทัย
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์   เสกสิทธิ์วรกุล
 
1. นางสาวศรัณย์รักษ์   สันติอรุโณทัย
2. นายเฉลิมชัย   โรจนพงษ์ไพร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกีรติกา   เกษมสุขพูนวัตถุ
2. เด็กหญิงฑิตยา   พิทยาพรชัย
3. เด็กชายดัสกร   ดอกคำพนากิจ
4. เด็กชายธีรภัทร   ลำเนาพงศ์ไพรงาม
5. เด็กชายปฏิภาณ  แจ่งคีรีรัตน์
6. เด็กชายอริญชัย   เกษมสุขพูนวัตถุ
 
1. นายสุภษร   เยาวโสภา
2. นางสาวจันท์สุดา   ศรีจา
3. นายศราวุฒิ  กองพนัสสัก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 1. เด็กชายสรัล  ขวัญจิตต์ดนัย
 
1. นายไกรสร  สิริจรูญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กชายสุริยวรรษ  หลวงใจ
 
1. นายรณชัย   ทาอวน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 41 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ตระกลพัฒนากุล
 
1. นางอรพิน   เจริญศิลป์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงอัมมราพร  อุตสม
 
1. นายวีรชน  จันทร์ยวง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.67 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 1. เด็กชายธาวิน  เลิศวงค์ร่มเย็น
 
1. นายไกรสร  สิริจรูญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วงศ์คีรีราษฎ์
 
1. นางสาววลัยภรณ์  พรมริลวาง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงหนุ่มวัน  ไม่ทราบ
 
1. นางสาวชิดชนก   มณีวรรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงอัมมราพร  อุตสม
 
1. นางสาวฉัตรชฎา  พรมปัญญา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายศิราวุธ   ถาวรวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์   ศรีวาณิชพรกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายศรพิชัย  ปันศรีสุข
 
1. นายศุภวัชร  สมบูรณ์พฤกษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ตอพนากุล
 
1. นางสาวยุรี  พุทธปวน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงณิชา  เทิดไพรพนาวัลย์
 
1. นางสาวชนิดาภา  มะโนธรรม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กชายชัชชิญพัฒน์   จันทร์สุข
 
1. นายประดิษฐ์   วางวงศ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 1. เด็กชายวีรยุทธ  โรจน์พัฒนพงศ์
 
1. นางสาวธัญกานต์  พิทักษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 28 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงฉันชนก   ประจักษ์จิตใจ
 
1. นางผ่องพรรณ   แก้วคำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 1. เด็กหญิงเกวลิน   ส่องชัยงาม
 
1. นายธวัชชัย   วัดกลาง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายณัฐกร  แก้วก่ำ
 
1. นายดนุพล  อุดดง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงพัทร์ฤทัยวรรณ  ประพัฒน์กุลชัย
 
1. นางสาวสุนิสา   จันทิพย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายจิรกร  ศรีติ๊บ
 
1. นายดนุพล  อุดดง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงนัยนา   แซ่วะ
 
1. นางสาวสุนิสา   จันทิพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายจักรกฤษ  สงวนแสง
2. เด็กชายจิรกร  ศรีติ๊บ
3. เด็กชายจีรวัฒน์  ก้ามสันเที้๊ยะ
4. เด็กชายชนกันต์  อุ่นใจละ
5. เด็กชายณัฐกร  แก้วก่ำ
6. เด็กชายณัฐชัย  สมปอน
7. เด็กชายณัฐพงษ์  อินต๊ะก๋อน
8. เด็กชายณัฐวัตร  เป็งใจ
9. เด็กชายทินกร  มูลมาวัน
10. เด็กชายธีรานันท์  ทองแหง
11. เด็กชายนราดล  ดีถาวงศ์
12. เด็กชายนันทวิทย์  ใจวิลาศ
13. เด็กชายนิลพงษ์  มูลใหม่
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ปัญญามี
15. เด็กชายฤทธิธรรม  อมรรัตน์นุกูล
16. เด็กชายวชิรศักดิ์  คำลอ
17. เด็กชายวรกาล  อมรรัตน์นุกูล
18. เด็กชายวัชรกร  ลอยทายี่
19. เด็กชายสิทธิชัย  เผือกผ่อง
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วรรณทัย
 
1. นายดนุพล  อุดดง
2. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
3. นางสาวญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
4. นางสายสุนีย์  ราชแสนศรี
5. นางไพลิน  สิงห์คำ
6. นายสันติ  สุขจิต
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแปะ 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  ใจมาเปี้ย
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สมใจ
3. เด็กหญิงณัฐมน  สีวิชัยคำ
4. เด็กชายธนรินทร์  นันต๊ะภูมิ
5. เด็กชายธีรภัทร  สุทธารา
6. เด็กหญิงสุกัลยา  วงค์ทิพย์
7. เด็กชายอชิรวิทย์  กันทาใจ
8. เด็กหญิงอาทิตยา  อุปกิจ
 
1. นางสาวอภิญญา  เชียงชีระ
2. นางสาวอัญชิสา  พรหมบุตร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 35 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1. เด็กหญิงกชกร   เกศกุลพันธุ์
2. เด็กหญิงณัฎฐชา   จรัสพรธำรง
3. เด็กหญิงณิชา   เจริญสุข
4. เด็กหญิงนิชนันท์   เจริญกุล
5. เด็กหญิงสุทธิตา   ถาวรจิรโชติ
6. เด็กหญิงสุธาลทิพย์   ศรีประเสริฐ
7. เด็กหญิงอรณี   เกียรติจรรยา
8. เด็กหญิงเอมมิกา   สะกึแฮะ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์   ทาฤทธิ์
2. นางสาวสุภาพร  กันทะใจ
3. นางโสภี  สุทธิวงศ์
4. นางพีชานิกา  มุ่งบรรจง
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงกติชา   ดรุณีเลิศวรกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   มหาวนาไพร
3. เด็กหญิงมณฑิตา   เกรียงชัยไพรพนา
4. เด็กหญิงรติมา   เลิศวงค์มธุรกร
5. เด็กหญิงลลิตา   จันตา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์   วิมลวัฒนะกุล
 
1. นางสุพรรษา   โสภากร
2. นางสาวนิศาชล  ขาวอ่อน
3. นายณภัทร  กองจันทร์
4. นางสาววิลาสินี  อินตารัตน์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายกิจติศักดิ์  แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายชาลี  ไม่ทราบ
3. เด็กชายทินกร  ไม่ทราบ
4. เด็กชายอชิตพล  แซ่เฒ่า
5. เด็กชายแสงส่อง  ไม่ทราบ
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
2. นางสาวสายชล  ศรีพูล
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณหล้า
 
1. นางสาวสุพรรษา  ถาวร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.4 เงิน 44 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ใจมูล
 
1. นางสาวสุพรรษา  ถาวร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงณรินทิพย์  มาเมือง
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุขสมพนารักษ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงฐิตาภา   แก้วกลาง
 
1. นางสาวชนิดาภา   มะโนธรรม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่วะ
 
1. นางนันทริน  เขื่อนแก้ว
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 61.45 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายธนพงษ์  ไม่ทราบ
2. เด็กชายสุวิทย์  เงินผาสุข
 
1. นายสายชล  สุภาพจรรยา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ผ่องพันธ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62.31 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา   เขตุเนาว์อนุรักษ์
2. เด็กหญิงวชิราพร   ตินิ
 
1. นางสาวณธิดา   กาวิเนตร
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 38 โรงเรียนบ้านผาละปิ 1. เด็กชายชยันต์   วิเชียรวิชิต
2. เด็กชายชัยแสง    เจตนาทวีทรัพย์
3. เด็กชายวิศิษฎ์   ประมูลเงินทอง
4. เด็กชายศุทธี   จารุกรมงคล
5. เด็กชายสุภชีพ   เอนกประสงค์
6. เด็กชายเตชิส   ครองประสิทธิ์
 
1. นายนัฐพงษ์   ปะนันชัย
2. นางนัดดา  สมบูรณ์
3. นายณัฏฐกานต์   ดำรงรักษ์ธัญญา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74.7 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 1. เด็กชายกณิศ  ไม่ทราบ
2. เด็กชายคมสัน  แซ่เจ๋า
3. เด็กชายจุลจักร  ไม่ทราบ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ศักดิ์วรางกูล
5. เด็กชายสิทธา  แสงสรทวีศักดิ์
6. เด็กชายหลู่  ไม่ทราบ
 
1. นายอาทิตย์  กันทะยวง
2. นายนิวัติ  จงสร้างสรรค์
3. นายวิศรุต  อุทุมเพ็ญ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.05 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   กนกพรไพรวัลย์
2. เด็กชายชาญยุทธ  มาลีรัตนชัย
3. เด็กชายทินภัทร   เมธีเกษม
4. เด็กชายทิวากร   โปโซโร
5. เด็กชายธนวัฒน์  ยิ่งสินสัจจะ
6. เด็กชายพนธกร   เชื้อทำดี
7. เด็กชายวิทวัส   บุญปั๋น
8. เด็กชายสุรชัช  พงพนาภักดี
 
1. นายสุกฤษฎิ์   ลามาพิสาร
2. นายอนุวัฒน์  จันทร์แดง
3. นายรชฏ  รติเมธาชน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88.4 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายจักรวาล  เลาว้าง
2. เด็กหญิงดอกฟ้า  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงนันทิชา  เลาว้าง
4. นางสาวพิมพ์วิไล  สิริเมธีตระกูล
5. เด็กชายวีรพงศ์  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงอภิชญา  เลาว้าง
7. เด็กชายเอกราช  บัวตองพัฒนา
8. เด็กหญิงโพย  -
9. เด็กชายไกรสร  เลาจาง
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางสุมาลี  วรรณวิจิตร
3. นางนันทริน  เขื่อนแก้ว
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กชายคงดี  นิยมพัฒนารักษ์
2. เด็กหญิงนภัสกร  อัศวพนาสัณฑ์
3. เด็กหญิงพัชรี  พิเชฐกุลสัมพันธ์
 
1. นายวันทิต  จันโม
2. นางสาวรัตติพร  คงประจันทร์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 43 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 1. เด็กหญิงณัฐพร   อุดมโชคสิริ
2. เด็กหญิงมนต์ฤดี   อุดมโชคสิริ
3. เด็กหญิงมลทิรา   ชื่นสุขอารีกุล
 
1. นางสาวพิมลพรรณ   ศักดิ์คีรีชัย
2. นายกรวีร์   ไม้หอม
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 35 โรงเรียนณัทชวิทย์ 1. เด็กหญิงนันทัชพร   หล้าหลี
2. เด็กหญิงสุจินันท์   เมธา
 
1. นางสาววิไลพร   บุญมาปะ
2. นางสาวยุวากร  สุริยา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 1. เด็กหญิงธัญชนก   มุนินทร
2. เด็กหญิงสุธิมนต์   เชื้อทำดี
 
1. นายวิทยา  ทิศหล้า
2. นางสาวพิราวรรณ  ปามาละ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายคณาธิป  แนวนำมา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีสอนใจ
 
1. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
2. นายอภิสิทธิ์  ทิพย์กันทา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธิกุลดี
2. เด็กชายสมภพ  แสงคำ
 
1. นางสาวนภาพร  สมศักดิ์
2. นางวัฒนา  ราชโยธา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  นิมิตรภานันท์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดิปุ
 
1. นายนฤเบศ  สันธิ
2. นายพงศ์ธวัช  อภิชาชัยวิรัตน์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงบุญรักษา  ผ่องใส
2. เด็กชายศวัสกร  แก้วสุดใจ
 
1. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
2. นางวนิดา  คำลือ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายพิศุทธิ์  จุ่มภา
2. เด็กชายสิทธิกร  หมื่นแก้ว
 
1. นายปิยพงษ์  เชื้อเตจ๊ะ
2. นายอติวัณณ์  เกรงใจ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงนภัสรณ์   รัตนย่อมงามดี
2. เด็กหญิงนิราพร   สืบสุนทร
 
1. นางสิรินทิพย์   ธนะเพิ่ม
2. นางสาวชนากานต์   อุปนันท์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธัญยธรณ์  ละลี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ติ๊บทา
 
1. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
2. นางวนิดา  คำลือ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงวีร์สุดา   สันติวนาดอน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ประภาสสันต์
 
1. นางสิรินทิพย์   ธนะเพิ่ม
2. นางสาวชนิชนันท์   ริยะนา
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบนนา 1. เด็กชายธนธร  กนกไพรวัลย์
2. เด็กชายศุภกิจ  อาทรไพรวัลย์
3. เด็กชายอนุชา  กนกไพรวัลย์
 
1. นายปรีชา  ไชยวงค์
2. นายสมพงษ์  แก้วดอกรัก
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กชายณัฐพงค์   พงษ์บริสุทธิชัย
2. เด็กชายธีรชาติ   เสรีพนาพงค์
3. เด็กชายรังสรรค์   ดำรงศฤงคาร
 
1. นายมนตรี   มาลาพุด
2. นายพิชัย   วันดู
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่ซา 1. เด็กชายชวัลวิทย์    วิรัชอรัญพงษ์
2. เด็กชายวีรัช   สรวิสราภา
3. นายสุเทพ   กล้าณรงค์เกื้อ
 
1. นายรุ่งโรจน์   เทพสุธา
2. นางสาวพิชามญชุ์   กุออ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี   ฟองตา
2. เด็กชายสุริยา   พันธุ์พุทธรักษา
3. เด็กชายหาญ   -
 
1. นางพวงทอง   หมอกใหม่
2. นายไพฑูรย์   ใจอ่อน
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงญาดานันท์  ศรีนวลพุฒ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  แก้วสิงห์สุ
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีชัย
4. เด็กหญิงนรรฐพร  ทองดี
5. เด็กหญิงสุรีย์นิภา   ติ๊บต่อเปี้ย
6. เด็กหญิงเนธชนุตม์  แสนสุ
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
2. นางระเบียบ  แสนสีอ่อง
3. นางสุชา  ยาไชยบุญเรือง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 1. เด็กหญิงกรกนก  จารุวัฒน์อมรกุล
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กูลสวัสดิ์มงคล
3. เด็กหญิงฐิดาพร  -
4. เด็กหญิงลดาวัลย์  กูลสวัสดิ์มงคล
5. เด็กหญิงสายทอง  ยอดยิ่งหทัยกุล
6. เด็กหญิงแสงดาว  -
 
1. นางภัทรนาถ  วะไลใจ
2. นางสาวพฤกษา  สีมาเรณู
3. นางสาวเปรมฤทัย  คำฟอง
 
131 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทัพ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   นิปุณะ
2. เด็กหญิงศิรดา   ทะบุญ
3. เด็กหญิงอุษามณี  กุลนันท์
 
1. นางสาวปริศนา   สาครินทร์
2. นางสาวสุฤทัย   ดิลกพาณิชย์กุล
 
132 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   พยนต์ศักดาภาส
2. เด็กหญิงพิมพินัน  ลลิตอาภาไพร
3. เด็กหญิงวรรณศา   ชีวินไพร
 
1. นายสวัสดิ์   ชัยวงค์
2. นายประเวศ   พลวาปี
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  นกเกร
2. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญเป็ง
3. เด็กหญิงธนพร  จอมรักษาคีรี
 
1. นายวิรัตน์  ธนะเพิ่ม
2. นางสาวสุทธิพร  บุญเป็ง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 1. เด็กชายชยากร  วงศ์ธรรมสว่าง
2. เด็กชายธนโชติ  รัฐเขตบรรพต
3. เด็กชายลอฉี  รัฐเขตบรรพต
 
1. นายชิณณวรรธน์  สถิตพัฒนาไพร
2. นายสุทธิพงษ์  ก้อนแก้ว
 
135 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.8 ทอง 30 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงพฤทธิพร   แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงรัตนา   เลาซ้ง
3. เด็กหญิงอภิชา   แซ่ลี
 
1. นางสาวเกียรติสุดา   วรส
2. นางอรทัย   พิชัย
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านสบวาก 1. เด็กชายพรสวรรค์  เสรีรัตน์ประสาน
2. เด็กหญิงวรรณดา  อุดมขวัญจิต
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  ภูมิอนันต์พนาไพร
 
1. นายครองศักดิ์  เบิกบาน
2. นางนฤมล  จริยา
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   คำแสน
2. เด็กหญิงอรณิชา   มีสุข
3. เด็กหญิงอังคณา   หนักแน่น
 
1. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์
2. นางนุสรา   ใจหาญ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนบ้านขุนยะ 1. เด็กชายธีรเทพ   วารีทัย
2. เด็กหญิงปานระพี   เจริญรัตน์ไพโรจน์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   เสกสิทธิ์วรกุล
 
1. นายธนกฤต   วงศ์ใจ
2. นายมนตรี   มาลาพุด
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 1. เด็กหญิงกานดา   คีรีพาเจริญกุล
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ   สัมพันธ์
3. เด็กหญิงสาธิตา   ชาญชนะสกุล
 
1. นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์
2. นางนุสรา   ใจหาญ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1. เด็กหญิงชุติมน   พงค์พรปฐมกุล
2. เด็กหญิงฐิติมา   เนตรพงศ์
3. เด็กหญิงสุพัตตรา   ชุณหการคีรี
 
1. นางเอื้องไพร   สุริยะชัยพันธ์
2. นางจันทร์เพ็ญ   สารินจา
 
141 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 41 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1. เด็กหญิงธิดาพร  ตระกูลไมตรี
2. เด็กชายรัชชานนท์  เรน่า
3. เด็กหญิงอินทิรา  วรรโพ
 
1. นางสาวอรอมล  สันติอรุโณทัย
2. นางสาวอรพิน  ดุษฎีดารกา
 
142 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 35 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  -
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ย่างสกุล
3. เด็กชายอ่องเมือง  -
 
1. นางพนิตนันท์  ปิ่นมณี
2. นางสาวอนุตตรีย์  ทานา
 
143 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กหญิงสุภานัน   สายสี
 
1. นางสาวไอศุรีย์   ตะยะพงค์
 
144 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 1. เด็กหญิงบุณยานุช   ดอกคำ
2. เด็กหญิงอารยา   สุริยะ
3. เด็กหญิงเข็มจิรา   ดวงแก้วพนาไพร
 
1. นางสาวพิกุล   สิงห์คำ
2. นางสาวบุสกร   หมื่นแก้ว
 
145 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงขวัญชนก   อารักษ์ธารา
2. เด็กชายรัชชานนท์   เสนาะสกุลเลิศ
 
1. นางเครือวัลย์   วางวงศ์
2. นางนริศรา   จันตายศ
 
146 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กหญิงบุลยาพร   เป็นพนัสสัก
2. เด็กชายอนุศิษฏ์   บุญรัง
 
1. นายสุรชัย   กอฝั้น
2. นางสาวไอศุรีย์    ตะยะพงค์
 
147 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 1. เด็กหญิงสีดา  จอแต๊ะ
 
1. นางสาวพิกุล   สิงห์คำ
 
148 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงศิศิรา   ประทานสันติพงษ์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์   ริทู
 
149 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 1. เด็กชายศุภชัย   ลุนละวัน
 
1. นางสุภาณีย์    กูลเรือน
 
150 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มั่งคั่งสง่า
 
1. นางสาวธีรยา   บริบูรณ์
 
151 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 58.3 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1. เด็กชายสลักลักษณ์  ใจใหม่
 
1. นายพรชัย  แก้วอุ่น
 
152 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายไกรศรี  -
 
1. นางอรพิน   เจริญศิลป์
 
153 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 1. เด็กหญิงกุลฑีรา   พนากำเนิด
 
1. นางสาวนิตยา   แจ่มใส
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านแม่สอย 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  เมปัญญา
 
1. นางณรัตน์พงค์  อินต๊ะปาน
 
155 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 1. เด็กชายกานต์กวี   กิติรัตน์
2. เด็กชายพู  -
 
1. นางสาวพัชรพร  เส็จจัก
2. นายวินิจ  สักคำ
 
156 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.3 ทองแดง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ 1. เด็กชายธัญเทพ   ทะริยะ
2. เด็กชายบูรพล   พงษ์บริสูทร์
3. เด็กชายปิติภัทร   เสรีประชาคม
 
1. นางสมพร   อิ่นใจ
2. นางอมลสิริ   คำฟู
 
157 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 1. เด็กชายชนกานต์   ไชยนา
2. เด็กชายธีรภัทร์   ริยะนา
3. เด็กชายรณวีร์   บุญถึง
 
1. นายสมบัติ   เรือนคำฟู
2. นายอรรถพล   วีระวงค์