สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75.6 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิง มนัสนันท์  เสารอง
 
1. นายเนรมิต  ใจโปร่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงนิรมล   ค้อมทอง
 
1. นางสุภาภรณ์  ทะวะละ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  ถุงเงิน
 
1. นางรัชนี  แสงจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริรัตน์
 
1. นางศิรินทร  ทะนุพุทธคุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงภัทรมล   ศรีวิลัย
 
1. นางสาวณัฐกรณ์  ขัติวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงศศินภา  ทองคำ
 
1. นางสาวนวพร  เข้มขัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.4 ทอง 34 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา   เพชรกำแหง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ประเสริฐสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุตรดาพิมพ์
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อินทฉิม
2. เด็กหญิงพิมวิภา  คำหมี
 
1. นางสาววานิช  จารุภาค
2. นางสาวกันยารัตน์  เรืองศิลป์ประเสริฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เรืองขจร
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  อินทร์ขาว
 
1. นางสาวจงรักษ์  เเสงเเก้ว
2. นายธีรภัทร  อองกุลนะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85.68 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำภิระวงษ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย
 
1. นางพรพรรณ  วงษ์สงวน
2. นางศรีอำพร  แสงแป้น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.16 เงิน 37 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุริยะพันธ์
2. เด็กหญิงมินตรา   ฉิมแป้น
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ประเสริฐสุข
2. นางกชกร  คัมภีร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายกวินกิตติ์  โอฬารกิจเจริญ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ปานเกษม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์
 
1. นางสาวกาญจนา  เครือกิจ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์
 
1. นางวีรวัลย์  เครืออิ่ม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 1. เด็กชายนวัตกรณ์  แก้วสุติน
2. เด็กหญิงลักษิกา  วุ่นอภัย
3. เด็กหญิงวรรณรดา  ตะมะ
 
1. นายไชยวัฒน์  อกตัน
2. นายกนต์ธีร์  มีกล่ำ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ยิ้มทัด
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  มอญขาม
3. เด็กชายวุฒิชัย  เจริญลิตร
 
1. นางสาวจิรัฐติพร  คำเครือ
2. นางสาวสุนีย์  นันทวงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปานแดง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำภิโล
3. เด็กหญิงวนิดา  ปั้นอุทัย
 
1. นายปรีชา  นาครัตน์
2. นางนิพาพร  พุ่มจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 29.76 เข้าร่วม 44 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงจิราภา  พรมปิก
2. เด็กชายพนธกร  สุขพุ่ม
 
1. นางสาวสุณิศา  กันเมืองเวียง
2. นางรัตติกาล  สุขพุ่ม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายจิรพัส  ต้นสาย
2. เด็กชายวรภพ  ไถเงิน
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
2. นางสาวขนิษฐา  คงยอด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อินสด
 
1. นายธนพล  มลิต
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีตาไว
 
1. นายเศรษฐศาสตร์  สีสด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายมิ่งกมล  บันเทิงคีรี
 
1. นายฐิติวุฒิ  จุมปู
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1. เด็กชายชัยนันท์  รักษาราษฎร์
2. เด็กชายบูรพา  รามณี
 
1. นางสาวอัมพร  ยศงาม
2. นายวรพงษ์  วงษ์พานิช
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายภูเบศ  ไชยวัตร
2. เด็กชายเกรียงไกร  เพ็ชรแจ้ง
 
1. นางสาวพาณินี  เพ็ชรกล้า
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง
 
1. นางนิติมา  บุญมา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายกิตติภณ  สมบุญ
 
1. นางสาวพิกุล  กมลดิลก
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านปากวัง 1. เด็กหญิงสิรารักษ์  มาเกิด
 
1. นางสาวเกวลิน  พรมมา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร
 
1. นางทัศนีย์  บัวแย้ม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  หมอคุต
 
1. นางจุฑารัตน์  คงแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์
2. เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา
3. เด็กชายปิยวัฒน์  กันทะรส
 
1. นางเขมมิการ์  วงศ์หิรัญตระกูล
2. นางสาวสุทธิดา  พันธุ์เพชร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายนิรพล  ศรีใส
2. เด็กหญิงพชรมล  คำวาด
3. เด็กชายภูมิสิษฐ์  ศรีนาคมงคล
 
1. นายศิลปกร  เมืองสมบัติ
2. นางสาวจิตสุภา  เกล้าเกษร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายธนาธิป  ทองแจ้ง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โม้ฟู
 
1. นายฉัตร  ทองอ่อน
2. นางสาววลิดา  พรมมา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายบารมี   แสงท้าว
2. เด็กชายสุริยา   แซ่เท้า
 
1. นายจิรพัฒน์   จริตบุญ
2. นางสาวณาตยา   สร้อยสนธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายชราวุฒิ  ตระกูลพิชญ์พงศ์
2. เด็กชายวีระพล  ขาขะยอม
 
1. นายฉัตร  ทองอ่อน
2. นางสาววลิดา  พรมมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายดนุภัทร  โมมีเพชร
2. เด็กชายวีรภัทร  แสนบุญเรือง
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
2. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศ  สายสด
2. เด็กชายธนากร  สุบรรณรัตน์
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.4 เงิน 42 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  -
2. เด็กหญิงภาพิมล  คำมี
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  ศรีคำ
 
1. นางสาวนพรัตน์  นิ่มแสง
2. นางสิริมา  บุญครอบ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 10 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร
3. เด็กหญิงวีรดา  โคคีรี
 
1. นายศิลปกร  เมืองสมบัติ
2. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนสว่างวิทยา 1. เด็กชายกรภัทร  คงโพธิ์
2. เด็กหญิงประภัสสรณ์  ปูเครือ
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใหญ่หลวง
 
1. นางสาวธีรารัตน์  จันทร์ผ่อง
2. นางสาวจิราวรรณ  ระมาดใจ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงจันทนา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร  แซ่ย่าง
3. นายสุทิวัส  แซ่ย่าง
 
1. นายศุภกร  นาคม
2. นางสาวธนิตา  คงโพธิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 75.9 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายปรัตถกร   เรืองแจ่ม
2. เด็กหญิงปิ่นธิดา   บุดดา
3. เด็กหญิงโยษิตา  พาขุนทด
 
1. นางสาวณัฐกานต์   เขียนสังข์
2. นางสาวปรารถนา   จันต่อ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 29 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรศิริ  ยศสาย
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์   สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอินทิพร   สอนจันทร์
 
1. นางสาวจิตตวดี  ภัทรธรรมาพร
2. นางสาวรัชยา  สอนแก้ว
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70 เงิน 31 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  นุชเนื่อง
2. เด็กชายรัชพล   วงษ์แป้
 
1. นางสาวรัชยา  สอนแก้ว
2. นางสาวมัลลิกา  บุญพิทักษ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติทัต  เนื่องยา
2. เด็กหญิงวรารัฐ  เพ็งสมยา
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางสาวศิริพร  หมูหล้า
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 1. เด็กหญิงพจมาลย์  พรสัตย์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองสุระวิโรจน์
3. เด็กหญิงสุนิศา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงหทัยชนก  ท้าววัฒนากุล
5. เด็กหญิงอธิชานันท์  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวภัทรลักษมี  วิระบุตร
2. นายสุชาติ  วงษ์ปิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 21 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงฉันทิศา  พละสาร
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สังแก้ว
3. เด็กหญิงมนัญชยา  อุดหนุน
4. เด็กหญิงสุชาดา  จันดี
5. เด็กหญิงสุนิสา  ขำพันธ์
 
1. นางอัญชลี  ดิษร
2. นางสาวศุภารัตน์  กวยาวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 43 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สาริยา
2. เด็กหญิงกัลยาณีร์  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงประกายกาญจน์  พิมภาค
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภูเทียมศรี
5. เด็กหญิงอารยา  กาฬสินธ์
 
1. นางบัณฑิตา  ปิ่นชารี
2. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงจิรภัทร    แหยมนาค
2. เด็กหญิงทินารัตน์   ยะถา
3. เด็กชายปุณยวัฒน์    สุขสายอ้น
4. เด็กหญิงวันวิษา   เผือกบุญเกิด
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปิติแสง
 
1. นางชลธิชา  อินทฉิม
2. นางสาวอรณี  ดิษสวน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงณัฐชยา   มั่นบุญสม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมชาติ
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร    เอี่ยมจรัส
4. เด็กหญิงธัญวลัย    โทนสังข์อินทร์
5. เด็กหญิงอินธุอร   ดาษเดช
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ยามา
2. นางสมหมาย  สนิทแสง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กชายณัฐพล  แดนวงดอน
2. เด็กชายปฎิภาณ  ด้วงหิรัญ
3. เด็กหญิงศศิธร  ปาโส
4. เด็กหญิงศุธิดา  สุขนวน
5. เด็กชายเสกสรร  ด้วงหิรัญ
 
1. นางวราภรณ์  นาคเสวีวงศ์
2. นางชฎาพร  ชายวอน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 1. เด็กหญิงชฎาภา  แตงบุญรอด
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  แฝงจันดา
3. เด็กหญิงธนิดา  แหยมนาค
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พึ่งวงษ์เขียน
5. เด็กหญิงอมรา  เมืองหลวง
 
1. นายธนัช  แสงสันต์
2. นางสาวศิริกุล  จินดาเพชร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  อิ่มเอี่ยม
2. เด็กชายนราพงศ์  แก้วถึง
3. เด็กหญิงปณิตา  คล้ายจือ
4. เด็กหญิงปภัสรา  คล้ายจือ
5. เด็กชายสหรัฐ  เสือเล็ก
 
1. นางสาววารุณี  บุญมา
2. นางสาวภัควลัญชญ์  แก้วคง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82.4 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤตพล  รอดมา
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  สุวรรณเชษฐ์
3. เด็กหญิงกิตติมา  ครองเครื่อง
4. เด็กชายกิติศักดิ์  ทับนิล
5. เด็กชายณัฐทัตพล  เพิ่มลาภ
6. เด็กชายตรัยคุณ  โสมมา
7. เด็กหญิงทรรศน์กมล  โพธิ์ละคร
8. เด็กชายธีรศักดิ์  ใจบุญ
9. เด็กชายปณิธาน  เจริญขำ
10. เด็กชายปณิธาน  เจริญขำ
11. เด็กหญิงปภาวดี  อิ่มเอี่ยม
12. เด็กหญิงพนิดา  สอนบุญเกิด
13. เด็กหญิงวนัชพร  แก้วมา
14. เด็กชายวีรภัทร  สุขเครือ
15. เด็กหญิงศศิกานต์  อยู่เกตุ
16. เด็กหญิงศิวนาถ  ประสมทอง
17. เด็กชายสิรธีร์  วันอ้น
18. เด็กหญิงหฤทัย  ชูชื่น
19. เด็กชายอนันตชัย  มั่นแก้ว
20. เด็กชายเมธาวี  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายประดิษฐ์  หมวดเมือง
2. นางวรจิตร  รอดอนุ
3. นายปกป้อง  เมืองไสย
4. นางวันวิสาข์  ขุนวัง
5. นางสาวภมรรัตน์  มณีโชติ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤติน  เรืองปรีชา
2. เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ
3. นายกฤษฎา  สังข์ทอง
4. นางสาวกัญญาณัฐ  คงดี
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม
6. นางสาวกัลยวรรธน์  ไทยน้อย
7. เด็กชายจิราภัทร  พิมพ์ทอง
8. เด็กชายชลนที  เสือด้วง
9. เด็กหญิงญานิศา  ส่งต่าย
10. เด็กชายณฐกร  ร้อยแก้ว
11. นางสาวณัฐพร  คำประดิษฐ์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่เลิศลบ
13. นางสาวดวงกลม  แออัด
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต
15. เด็กหญิงบงกช  บุญสา
16. เด็กหญิงบุญยนุช  เตไช
17. เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง
18. เด็กชายเจษฎา  ต๊ะชมพู
19. เด็กชายเถลิงศก   วงษ์พานิช
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต
 
1. นางสาวพระประภา  มหาภาส
2. นายทวิชากร  หลวงวงค์
3. นายปรนันต์  มั่นฉิม
4. นายธีรพล  คงมีผล
5. นายณัฐดนัย  ร้อยแก้ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงมิตร
 
1. นางวาสนา  เขียวสีทอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ขวัญใจ
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วม่วง
 
1. นางนภวรรณ  ปานทอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายณัฐดนัย  เกตุคุ้ม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสาร
 
1. นางปานฤดี  รอดมา
2. นางชนม์ชนก  คุ้มครอง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กหญิงกมลเนตร  น้อยยอด
2. เด็กชายศุภกร  จงฤาชา
 
1. นางสาวจริยา  พุกเกลี้ยง
2. นางศิริพร  คำนวนสิน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 20 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ประพาศพงษ์
2. เด็กชายวสุภัทร   ระบู่
 
1. นางไพนารินทร์   คุณนาม
2. นางจุฑาทิพย์   พิทักษ์ธนเนตร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.8 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญเกล้า  กาญจนวงษ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ใหม่ตา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพ์สราญ
4. เด็กหญิงธัญวลัย  สังข์คำ
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  สาลี
6. เด็กหญิงผกาวัลย์  เตจ๊ะ
7. เด็กหญิงพาขวัญ  นิตย์โรจน์
8. เด็กหญิงพิชญา  วรรณภพ
9. เด็กหญิงวรรณพร  มั่นเหมาะ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมศิริ
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
2. นายพรชัย  พลมั่น
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร  ตาซิว
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  โฉมวานิตย์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนันแก้ว
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำดำ
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  ผิวผ่อง
5. เด็กหญิงฐิติมา  บุญสายยัง
6. เด็กหญิงนภัสรา  ไทยแท้
7. เด็กหญิงประกายดาว  แสนเปียง
8. เด็กหญิงศิรประภา  สุกใส
9. เด็กหญิงสิริวิมล  สุภาพ
10. เด็กหญิงเบญจมาส  เมืองจันทร์
 
1. นางวราภรณ์  นาคเสวีวงศ์
2. นางชฎาพร  ชายวอน
3. นายนรพนธ์  จันชูมี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.66 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายชวลิต  เจริญผลิตผล
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงนฤมล  โตแฉ่ง
4. เด็กหญิงปวีณา  แซ่กือ
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงพุธิตา  ชูวงศ์ตระกูล
7. เด็กหญิงวรภรณ์  พิมลี
8. เด็กหญิงวรัญญา  เล่าศิลาวัฒน์
9. เด็กหญิงวินิมัย  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิราเทิดคีรี
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายสมพงษ์  อุดจิ๋ว
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กหญิงกฤษนา  ปันตา
2. เด็กหญิงทิพารมย์   ยาไชย
3. เด็กหญิงธนัชชา   สวาทพงษ์
4. เด็กหญิงนฤมล   น่านอูบ
5. เด็กหญิงนันทกา   ฝ้ายแดง
6. เด็กหญิงนิรชา   เรียวชัยภูมิ
7. เด็กหญิงบุญยกร   สีบุญเรือง
8. เด็กหญิงพัชรา   นามโคตร
9. เด็กหญิงพิชชาพร   แก้วสุติน
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิณทองทิพย์
 
1. นางสุพพัต  สมพมิตร
2. นางสาวผกาวรรณ  อ่อนนุ่ม
3. นางสาววราภรณ์   เครือแก้ว
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 1. เด็กหญิงณัชชา  เถื่่อนรักษ์
2. เด็กชายธนพน  ทำสีนาค
3. เด็กชายธีระวิทย์  โทนสังข์อินทร์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำปาไคร้
5. เด็กชายภัทรชัย  คีรีพนธารา
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานแผน
7. เด็กชายรณกร  เอมอยู่
8. เด็กชายศิริโชค  สังข์สุวรรณ
9. เด็กชายอภินัทธ์  ดิษฐ์นุ่ม
10. เด็กหญิงแพรวา  จิราภรณ์
 
1. นายเจตนิพิฐ  โตพุ่ม
2. นางสิยาพัฐ  เอี่ยมอินทร์
3. นางสาววรรณพรรณ  อินจันทร์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ขวัญมั่น
2. เด็กชายชยกร  จึงกะแพ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงห์คุ้ม
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  สาระแนม
5. เด็กหญิงนัทวัลย์  วงศ์งาม
6. เด็กหญิงนันชนก   มงคล
7. เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงรุจรวี   มณารถ
9. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทราช
10. เด็กชายวรพล  เครือแดง
 
1. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
2. นายณัฐพงษ์  คงโพธิ์
3. นางสาวกมลพัชร  อันลูกท้าว
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นรา  บัวป้อม
2. เด็กชายภัคพล  ศรีแสง
 
1. นางสาวนันทนา  เนื้อไม้
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 42 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวชมพู  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงแววดาว  จอมพงพี
 
1. นางสาวกาญจนา  เครืออยู่
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงทัชนิภา  ขาวนวล
 
1. นางธันยพร  ยอดเพชร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ขวัญใจ
 
1. นายฐิติพงศ์  พรมผัน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกมลชนก   พึ่งจันทร์
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายวิชา  ดุลยพันธ์ธรรม
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 25 โรงเรียนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กุลฉิม
 
1. นายปิยพงษ์  รุ่งระวี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟูมะ
 
1. นางสาวศศิธร  ดีสูงเนิน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงศศิณา  ห่านใต้
 
1. นายฐิติพงศ์  พรมผัน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐิตา  จิตอิน
 
1. นายธีธัช  จันทร์แจ่ม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กหญิงกัลยา  พุ่มบัว
2. เด็กหญิงสกลวรรณ  ดาบสมเด็จ
 
1. นางสาวกุลลดา  แก้วลังกา
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิทัช  ดีแป้น
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   จะเสือ
2. เด็กหญิงธิติกานต์   แสงวิทยา
 
1. นางสาวณาตยา   สร้อยสนธิ์
2. นางสาวสุนันทา   ลาโภ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษิกา  ไม่ต้องลำบาก
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเสริมเพิ่มมา
 
1. นางสาวสุชาดา  ปงเทพ
2. นายสามารถ  มังสังข์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   ดีวัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 37 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงจันทภร   แสงท้าว
2. เด็กหญิงธนพร   แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงภานรินทร์   แสงย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตินันท์   คำเงิน
2. นางสาววราภรณ์   ตรีธัญญา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77.6 เงิน 34 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงคัคนานต์  สิปปวัฒน์
3. เด็กหญิงจรรยพร  ท้าวทวีรุ่งเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตินันท์  คำเงิน
2. นางสาวสุชัญญา   เต็มเขียว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายฐิติกร   ศีลพร
2. เด็กชายณัฐิพล  สิงห์คุ้ม
3. เด็กชายตุลา  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  วิมล
5. เด็กชายภัทรกร  พรมบุญชู
6. เด็กชายเดชา   โทนสังข์อินทร์
 
1. นายทรรศนะ  โทนสังข์อินทร์
2. นางสาวประดับดาว   สิทธิวงค์
3. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงกมลชนก  หมั่นมั่น
3. เด็กหญิงกานต์ณิชา  เต้าสุวรรณ
4. เด็กชายกิตติกูล  ขาวละออ
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  จารุเศรณีย์
6. เด็กชายจักรกฤษ  เอี่ยมสำอาง
7. เด็กชายชยุต  โชคธรรมชาติ
8. เด็กหญิงณัฐมน  พูนสมใจ
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  พุ่มนาค
10. เด็กชายธนชิต  มั่นคง
11. เด็กชายธนภัทร  คงเมือง
12. เด็กชายธนวิชญ์  ยอดบุญเรือง
13. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันแก้วปง
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟูเชื้อ
15. เด็กหญิงนวพรรษ  ทิมแหม
16. เด็กชายนาราวิชญ์  เรืองกสิกิจ
17. เด็กชายปกป้อง  เมืองวงศ์
18. เด็กชายปรมินทร์  ยิ่งสูงเนิน
19. เด็กหญิงปราณี  -
20. เด็กชายพิชญางกูร  ก๋ามา
21. เด็กชายพีรภัทร  คล้ายจือ
22. เด็กชายพุฒิพงศ์  พูลกล้า
23. เด็กหญิงมณฑิรา  ตาลปั้น
24. เด็กหญิงมริสา  แหนขุนทด
25. เด็กชายยุทธนา  วงค์คำภา
26. เด็กหญิงรัตนาพร  วงษ์แก้ว
27. เด็กชายวรายุส์  แสงสี
28. เด็กหญิงวิภารัตน์  ลัดลอย
29. เด็กชายศุภวิชญ์  วิชัยดิษฐ์
30. เด็กชายศุภวิชญ์  วิชัยดิษฐ์
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   มามูล
32. เด็กชายสุรสิทธิ์  ชากัณฑ์
33. เด็กชายอนุพันธ์  ปานยิ้ม
34. เด็กหญิงอภิญญา  จิโน
35. เด็กชายอภิวัฒน์  เส็งเพิ่ม
36. เด็กชายเบญจศิลป์  ศิริเกศ
37. เด็กหญิงเมย์ริษา  พนาเจริญศรี
38. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
39. เด็กหญิงแพวทอง  ลิทธิธรรม
 
1. นายฉัตรชัย  งาเนียม
2. นางสาววรากร  ทองทวี
3. นางจิรพร  ทองใหญ่
4. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
5. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
6. นายณัฐพงษ์  คงโพธิ์
7. นางสาวกมลพัชร  อันลูกท้าว
8. นางสาวนิภาวรรณ  ราชแผน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกชกร  แสงสี
2. เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   อินทรจร
4. เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์
5. เด็กหญิงชลนิภา   โปต๊ะ
6. เด็กชายชัยบุญภัทร์   เมืองเหนือ
7. เด็กหญิงญาตาวี   เขียวสอาด
8. เด็กชายณัฏฐชัย   เครือโป้
9. เด็กหญิงณัฐณิชา   พงพินิจ
10. เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว
11. เด็กชายธนกร   จันทร์เกตุ
12. เด็กชายธนกฤต   จำรัสศรี
13. เด็กหญิงธนัญญา  ยมลำภู
14. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จีระยา
15. เด็กชายธีรธรรม  บุญเจริญ
16. เด็กชายธีรวัฒน์   แสนใจกล้า
17. เด็กชายนิติกรณ์   ราชโสภา
18. เด็กหญิงบรรณสรณ์   เมฆเขียว
19. เด็กชายพงศกร   กันเกิด
20. เด็กชายพงศภัค   วรรณทอง
21. เด็กชายพงศ์ศิริ   ภู่แพร
22. เด็กหญิงพรรณนิภา  คำปาแก้ว
23. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ซ่วนเฮง
24. เด็กหญิงพิชญาภา   พึ่งอุดม
25. เด็กหญิงพิมพลอย   จิ๋วกาวี
26. เด็กหญิงพีรญาพร   พึ่งน้อย
27. เด็กชายภูวณัฏฐ์   พรมบุญชู
28. เด็กชายรัฐภูมิ   ฉิมโค้
29. เด็กหญิงวรนันท์   บุญมี
30. เด็กหญิงวิมลณัฐ   ด้วงนา
31. เด็กชายวีระพล   คชฤทธิ์
32. เด็กหญิงสิรภัทร   ประชากูล
33. เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์   ต๊ะแปงปัน
34. เด็กชายเบญจพล  ทองไทยนันท์
 
1. นายธีระวิทย์  คงพันธ์
2. นายโชคชัย  สุขหัส
3. นางสาวลักขณา  ภูผากัมปนาท
4. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
5. นายเทพ  ทองสุระวิโรจน์
6. นางสาวจิดาภา  โชติพินิจ
7. นายจักรกฤษ์  สืบสาตร์
8. นางสาละวิน  วงษ์โพธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายธนกฤต  สายยิ้ม
 
1. นายธีระวุฒิ  คงพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา   ปีนวงษ์
 
1. นายศุภรัตน์  ทับนิล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  พุกนา
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ทองปลาด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงมิรันตี  หอมหวล
 
1. นายสุวรรณวัฒนะ  สีงาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายพุทธธรรม  จักรสุวรรณ์
 
1. นางปภาวรินท์  เลิศขามป้อม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 31 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  มีเพ็ชร
 
1. นายรัชต  จันทร์เจนจบ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอมิตตา  เอนโตะ
 
1. นายเมธาสิทธิ์  แก้วอยู่
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงรติมา  คุมธง
 
1. นายกฤษณ์  วาเพชร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 1. เด็กชายพัฒนสิน  เทียงคำ
 
1. นายพีรพงษ์   วงษ์หลวง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายธนา   หวายแก้ว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   กัณทะษา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  แก้วสีเขียว
 
1. นางสาวชลัมพร  วงค์วิลาศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   คมปราชญ์
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.66 เงิน 33 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายธาวิน  ใจไว
 
1. นางพัชราภรณ์  สุขดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายศุภรักษ์  โพธิ์เขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 35 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงสุพิชชา   คุ้มวงษ์
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงสงกานดา  โอจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.67 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายธีร์  นพเกตุ
 
1. นายวิเชียร  วรนุช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 15 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสิรภพ  สอนกลิ่น
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพิพัธพงษ์  กีเรียง
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกิตติทัต  อิ่มจิตร์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงธันญภรณื  วงษ์ดี
 
1. นายเรวัฒน์  แซ่จัง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤษฎา  เครือจันทร์
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศักรินทร์  แป้นเหมือน
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพชรพล  โมมีเพชร
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงปวีน์ลดา  บุญเกตุ
 
1. นางสาวจิตติมา  สายวารุณ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เรืองงาม
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน
 
1. นายวิเชียร  วรนุช
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  วิมลจันทร์
 
1. นายเมธาสิทธิ์  แก้วอยู่
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาฎา  ทองแท่งเหล็ก
 
1. นายเมธาสิทธิ์  แก้วอยู่
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายคงโชค  เพิ่มคำ
2. เด็กชายจานิล  พฤกษา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  อิ่มเอี่ยม
4. เด็กชายธนชัย  พุกวงษ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  ทำสีนาค
6. เด็กชายธนันชัย  ใจแก้ว
7. เด็กชายธนาธิป  ปานบัวคำ
8. เด็กชายบรรณวัตร  ฟักทองอยู่
9. เด็กชายปกรณ์  คุณพรหม
10. เด็กชายปฏิภาณ  ขัดกัณฑะ
11. เด็กชายพิพัทธพงษ์  กีเรียง
12. เด็กชายพิสิฎร์พล  ดีฤสานต์
13. เด็กชายภัทรากร  ปานบัวคำ
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  คันศร
15. เด็กชายรชานนท์  ขันธวุธ
16. เด็กชายวชิรวิทย์  กางตา
17. เด็กชายวชิรวิทย์  เพ็งอำไพ
18. เด็กชายศักรินทร์  แป้นเหมือน
19. เด็กชายอภิชาต  เครือทัพ
20. เด็กชายอภิรักษ์  ด้วงนา
 
1. นายฉัตรชัย  งาเนียม
2. นายนพดล  เพ็งอำไพ
3. นางสาวอมรรัตน์  มันตะสูตร
4. นางสาวภัควลัญชญ์  แก้วคง
5. นางสาววารุณี  บุญมา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงขวัญนภา  กาวิละเดช
2. เด็กชายจิรายุทธ  วิจิตรวงศ์
3. เด็กชายชยพล  โทนสังข์อินทร์
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันลาศรี
5. เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์
6. เด็กชายวิธวิทย์  ทิมแดง
7. เด็กหญิงศศิวรรณ  กลิ่นรัตน์
8. เด็กหญิงสุพิชชา  เที่ยงตรง
9. เด็กหญิงอภิสรา  -
10. เด็กชายเจษฎา  สายยิ้ม
 
1. นางสาวลักขณา  ภูผากัมปนาท
2. นางสาวจิดาภา  โชติพินิจ
3. นายจักรกฤษ์  สืบสาตร์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ดิษฐ์นุ่ม
2. เด็กชายณัฐิพล  สิงห์คุ้ม
3. เด็กชายตุลา  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงทิพปภา    ทัศนา
5. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  วิมล
6. เด็กชายภูวดล   จินดาธนศาล
7. เด็กหญิงวริศรา  เพ็งอำไพ
8. เด็กชายเดชา   โทนสังข์อินทร์
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วุ่นแม่สอด
10. เด็กชายเอกลักษณ์  กล่อมแก้ว
 
1. นางสาวประดับดาว  สิทธิวงค์
2. นางมลิวัลย์  โนจิตร
3. นายทรงพล  โทนสิงข์อินทร์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  อยู่เมฆ
2. เด็กหญิงชนาภา  ม่วงมิตร
3. เด็กหญิงณัฐธิตา  พึ่งอินทร์
4. เด็กหญิงรินลดา  เพ็งอำไพ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีเผือก
6. เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ใหญ่
7. เด็กหญิงสิริวิมล  ขันติวงษ์
8. เด็กหญิงอาธิติยา  เลิศวิลัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง 7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  นามบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จารึก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงธนัญญา  ปานครอง
5. เด็กหญิงวรกมล  ถนอมวงศ์
6. เด็กหญิงศศิภา  สืบวงษ์ดิษฐ์
7. เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทร์ฤทธิ์
8. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นพคุณ
9. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  กาละ
10. เด็กหญิงแพรวา  สงลงเมือง
11. เด็กหญิงแพรวา  ทำสีนาค
12. เด็กหญิงไปรยา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 72.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  ทำเอี่ยม
2. เด็กชายพนมกร  ใบทอง
3. เด็กชายวชิรพล   ใจกล้า
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เครือวรรณ์
5. เด็กชายอนุชิต  พันธ์พืช
 
1. นายองอาจ  ธรรมศร
2. นางรุ่งทิวา  เนื้อไม้
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อรสิน
2. เด็กชายวรพล  เครือแดง
 
1. นายธิติพงศ์  อินทฉิม
2. นางสาวขวัญกมล  พลอยขาว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.8 เงิน 41 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงนคริณี  สุดเกตุ
 
1. นางสาวขวัญตภัทร  ภูเพียงดาว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.2 ทอง 12 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงจินณัชชา  จินตสุเมธ
 
1. นางสาวควรพิศ  กันทะสีมา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายอธิป  อินทรสูต
 
1. นางสาวเจนจิรา  พ่วงพี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงนันทิชา  เพ็ชรแจ้ง
 
1. นางสาวอรนุช  เตปู
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธนูรัตน์
 
1. นางสาวเจนจิรา  เกษสังข์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกฤตยา  แสงท้าว
2. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  แสนหาญชัย
4. นางสาวศิริมาส  แสงว่าง
5. เด็กชายเดชณรงค์  จะแตะ
 
1. นายวิทยา  งามมาศ
2. นางสาววรรณวสา  แก้วจันทร์เพชร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92.99 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  พลอยมา
2. เด็กชายสุภเวช  คิดศรี
 
1. นางสุมิตรา  ขำสุวรรณ
2. นางสาวปวรรษา  บวรกิจ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.25 เงิน 23 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีนามนวด
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ครองศรี
 
1. นางสาวรวิวรรณ   หมายหมั้น
2. นางสาวพัชราภรณ์  คำน้อย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.33 ทอง 16 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ครุธผาสุข
2. เด็กหญิงพาขวัญ  ทองอรุณศรี
 
1. นางสาวชรินทิพย์  งามขำ
2. นางสาวภัทราภรณ์  จันตรี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.66 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงจันทภา  แสนเมา
2. เด็กหญิงประภัสสร  ตุ่มทอง
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
2. นางสาวชรินทิพย์  งามขำ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.5 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 1. เด็กชายญาณกวี  กาวีแห
2. เด็กชายฐานรัฐ  เอี่ยมโบราณ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  อ้ายแก้ว
4. เด็กชายธนาดล  คีรีไพบูรณ์กุล
5. เด็กชายภากร  สัมพันธ์
6. เด็กชายศุภกร  คลับคล้าย
 
1. นายณรงค์  เสาป้อ
2. นางสาววรางคณา  พิชญ์สังคม
3. นางสาววรางคนา  ด้วงทอง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 45.2 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายกฤตเมธ   ปาเต็ง
2. เด็กหญิงชุติมา  แลบัว
3. เด็กชายธีรพัฒน์   แก้วสุติน
4. เด็กชายนิรวิทย์   ไชยะ
5. เด็กชายวัชระ   แพงศรี
6. เด็กหญิงอนิตยา  ศรีเผือก
 
1. นายพิเชษฐ์  อินหมี
2. นางสาวพิมชนก  ใจแก้ว
3. นายฉัตรณรงค์   ติดทะ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.35 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายกมลวิช   นามโครต
2. เด็กชายกฤติธี   หมูยา
3. เด็กชายตะวัน   แสนตระกูล
4. เด็กชายธวัชชัย   สังมะณี
5. เด็กชายประวิตร   เรืองแจ่ม
6. เด็กชายพงสธร   พรทา
7. เด็กชายพินิจ   วงษ์คำ
8. เด็กชายอัษฎา   จันดาเวียง
 
1. นางสมฤทัย  ทิพย์โรจน์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เบาใจ
3. นางสาวภัคชัญญา  คำแพว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอมอยู่
2. เด็กชายณัฐพล  วุ่นสุข
3. เด็กชายธาวิน  จูมาส
4. เด็กหญิงนันทิตา   ฟักทองอยู่
5. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สารเขียว
6. เด็กหญิงรัตนา  แสงประสาท
7. นางสาวสุธาทิพย์   จำปา
8. เด็กหญิงสุภาพร  ราชแผน
9. นางสาวอินทิรา  นกอินทร์
10. เด็กหญิงเวฑิตา  จันทร
 
1. นายแสนชล  ยินดี
2. นางสาววัชโรบล  อินตานิ
3. นางสาวขจีวรรณ  ตาวงษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  แสนยางนอก
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์   ศิริอำมาตร
3. เด็กหญิงพุธิตา  แจนโกนดี
4. เด็กชายยศพล   เส็งเหี่ยว
5. เด็กหญิงวนัชพร  ครองศรี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองจำปา
2. นายสมพล  รอดเกตุ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงชลดา  วศินวงศ์สว่าง
2. เด็กหญิงปพิณญา  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วศินวงศ์สว่าง
 
1. นางสาวสุชัญญา   เต็มเขียว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตินันท์  คำเงิน
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงธนัชพร   หล้าเกียง
2. เด็กหญิงมัฌชิมา  นุ้ยเปรม
3. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทร์เต๊บ
 
1. นางวาสนา  ทองศรี
2. นางวิไล  สังข์คำ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.2 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร   อินจันทร์
2. เด็กหญิงรัมภาภัค   ภูริเดชา
3. เด็กหญิงสุปวีณ์   ทับนิล
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
2. นางจุรีพร  จิโน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.4 เงิน 25 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิมล   สียะ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   เชียงนา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   เผือกเหมือย
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   พิทักษ์ธนเนตร์
2. นายชาญชัย   โอจัน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวีรพงษ์  นาคศิริ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เตจ๊ะ
 
1. นายทินลัคน์  บัวทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  กานำ
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ยิ้มสง่า
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เชื้อบัว
3. เด็กหญิงลักษิกา  ไกวัลนาโรจน์
 
1. นางสาวสุทิศา  จันตะวงศ์
2. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  พิชัยณรงค์
 
1. นางสาวศุภากร  สันป่าเงิน
2. นางสาววิมลพรรณ  เรือนคำ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงชญาดา  โสภณหิรัญรักษ์
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  วานิชย์
 
1. นางสาววิมลพรรณ  เรือนคำ
2. นางสาวแสงอรุณ  ศรีพุก
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายชานน  นิ่มมั่ง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   จำปา
 
1. นายแสนชล  ยินดี
2. นางสาวลักขณา  จิ๋วปัญญา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายณัฐดนัย   เปียงแก้ว
2. เด็กชายปองพล   มะลิซ้อน
 
1. นายสกนธ์  บัวทอง
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา  ถนอมพันธ์
2. เด็กหญิงวรดา  ตอรัมย์
 
1. นายธีรภัทร  สวนสุข
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายอติราช  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายเสกข์  สิปปวัฒน์
 
1. นางสาววราภรณ์  ตรีธัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตินันท์  คำเงิน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชมนวล
2. เด็กหญิงอรทัย  แดงนา
 
1. นายธีรภัทร  สวนสุข
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายปฐากรณ์   เขียวสีทอง
2. เด็กชายอชิตพล   จรพรม
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาววิมลพร  ดวงจิตงามเลิศ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวีรากร  ละจา
2. เด็กหญิงศุภดา  สิงใส
 
1. นายทินลัคน์  บัวทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  กานำ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กชายณัฐพล  อ่อนใจ
2. เด็กชายทิรากร  ตะเภา
3. เด็กชายธนภัทร  สุทธิดี
 
1. นายประสิทธิ์  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์ศรีเปรม
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายคนัสนันท์  แสนยาบุตร
2. เด็กชายฐิติกร   ศีลพร
3. เด็กชายภานุพงศ์  กาดำ
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นายทรงพล  โทนสังข์อินทร์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 96 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์   จันทร์ต๊ะ
2. เด็กชายนนทกร   ขาวเงินยวง
3. เด็กชายวสุ  ชาติไทยเจริญ
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นายชัชวาลย์  ทองกรณ์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายปกรณ์  ฤาชา
2. เด็กชายปพน   เขียวสีทอง
3. เด็กชายภัทรกร   พรมบุญชู
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นางอาภร  โพธิ์วัด
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  สอนทิพย์
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  ปัญญานาค
3. เด็กชายนิโคลัส  วอร์ค
4. เด็กหญิงปณิตา  วงค์ใจฟู
 
1. นายประสิทธิ์  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์ศรีเปรม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76.8 เงิน 36 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายธนกร  สายยิ้ม
2. เด็กชายปวริศร์  พรมบุญชู
3. เด็กชายวีรภัทร  ไคล้คง
 
1. นายอานนท์  แหวเมือง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 16 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  สารผล
2. เด็กชายนพดล  สีสังข์
3. เด็กชายศุภากร  พิมภาค
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงณภัทร  จันทร์สายทอง
2. เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งอำไพ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มวงศ์อินทร์
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางสาวชฎาพร  ผาศิลป์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ฟักทองอยู่
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา   ฤทธิ์กระจาย
3. เด็กชายวุฒิภัทร  สาระพงษ์
 
1. นางสีวิลัย   เขียวสีทอง
2. นางนวลตา  สุขสถิตย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงณิชา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปุนนะวัน
3. เด็กชายปิยะ  นวะแก้ว
4. เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์โชติ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  มั่นแก้ว
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  กาฬภักดี
 
1. นางชรัญดา  รุ่งเรือง
2. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนตัว
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 1. เด็กหญิงปริญดา  ห้วยไพจิตร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อนุไพรวัลย์
3. เด็กหญิงสาทิตา  ประเก้า
 
1. นางอรุณี  เรือนคำจันทร์
2. นางสาวภัสธารีย์  ไตรเบญจสิทธิ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 11 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงวราสิณี  ศักดิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริพร  ฉิมจีน
3. เด็กหญิงโชติมา  แสนเปียง
 
1. นางยุพิน  ประดีจิตต์
2. นางสาวศิริพร  อ่อนแก้ว
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกุลชวาล   ปะระปิน
2. เด็กชายพีรพัฒน์   คงกัน
3. เด็กชายวันชนะ   เพ็งเลิก
 
1. นายวิโรจน์  พลหาญ
2. นางกิ่งใจ   พลหาญ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เรืองรัตน์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   สืบปาน
3. เด็กชายเอกรินทร์   พุ่มพวง
 
1. นายวิโรจน์  พลหาญ
2. นางกิ่งใจ   พลหาญ
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วปินะ
2. เด็กหญิงอนงค์เนตร  เนียมรอด
3. เด็กชายอิทธิกร  ระมั่ง
 
1. นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
2. นางสาวศิริพร  น้อยแก้ว
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.6 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกนกพร  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงวรินทร  เพ็งอำไพ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีเมฆ
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางสาววรนาถ  คุ้มครอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกัลยาวดี   แซ่เท้า
2. เด็กหญิงชนิกานต์   แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงรจนา   แสงท้าว
 
1. นางสาวศิริพร   ใจใส
2. นางสาวนภัส   โอรักษ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  แสงท้าว
2. เด็กหญิงลลนา  สิปปวัฒน์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  เจริญตกุลกิจ
 
1. นางสาวศิริพร  ใจใส
2. นางสาวนภัส  โอรักษ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงณัฐพร   มาน้อย
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เปรมสน
3. เด็กหญิงปริณดา  สีดาคำ
 
1. นายศุภกฤต  บุญจินนา
2. นางสาวอรณี  ดิษสวน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพจณิชา  โท้ ณ พราหมณ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อินทรเพชร
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. นางบัณฑิตา  ปิ่นชารี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 21 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีนพกุลชัย
2. เด็กหญิงป้า  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกาญจณาพร  สัตถาผล
2. นางสาวจุรีรัตน์  นาคสวาท
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.2 ทอง 4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชัชพงศ์  วงศ์ฺกมลวรรณ
2. เด็กหญิงบุญยพร  ใจหนุน
3. เด็กหญิงวนัชพร  เปรมอ้น
 
1. นางวราภรณ์  รวมชัย
2. นางสาวขนิษฐา  วงษ์โม้
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 40 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สิงห์คุ้ม
2. เด็กชายธนกฤตกร  อิ่มเอี่ยม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ตั้วมาก
 
1. นางกาญจนา  ชัยแจ้ง
2. นางสาววิภาดา  บุญเป็ง
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ธูปทอง
 
1. นางปาริชาติ  ภิรมย์ทอง
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 1. เด็กชายโชค  เหล่าไพบูลย์
 
1. นางอรดา  กรวัฒนาภรณ์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายจิรพัฒน์  เนื่องนุช
 
1. นางสาวกัลยกร   กำเนิดเพชร
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงลภัสรดา  มูลเพ็ง
 
1. นางสาวรมิตา  สุภาอ้าย
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิตา  เกิดระมาด
2. เด็กหญิงสุนิตา  เกิดระมาด
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  พิทักษ์ธนเนตร์
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายประภพ  ทาสาย
 
1. นางสาวกัลยกร  กำเนิดเพชร
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 1. เด็กหญิงชลดา  ถ้ำแก้ว
 
1. นางพุทธรักษ์  บุศราคำ
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  ฟูมั่น
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กชายนาวิน  เพชรสุข
 
1. นายไชยนิเวศน์  ยิ้มขาว
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณ์  สิทธิบุตร
2. เด็กชายณัฐภัทร  ขุนทอง
3. เด็กชายเทิดธนา  ผึ้งล้วน
 
1. นางสุนารี  รัตนประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิการ์  ฟูเขียว
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายป๋อ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลี
 
1. นางสาวนุชนาฏ  สติมั่น
2. นางสาวธรรญชนก  ทองอ่ำ
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  เพิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวพรประภา  แสนประเสริฐ
2. นางรวิษฎา  สมเพียร
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรมบุญชู
 
1. นางสาวสุคำ   แสนอ่อน
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายสุวภัทร  อุทัยไชย
 
1. นางสาวกฤติยาณี  จ้อยสุ่ม
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 1. เด็กชายเด่นชัย  แตงบุญรอด
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำสุด
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายสุรกิจ  คีรีแก้วสูง
 
1. นางสาวภูมรินทร์  ธิวาที
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายพินิจ   คีรีประภพ
 
1. นางอรวรรณ์   พันธ์พืช
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  คีรีแก้วสูง
 
1. นางสาวอาทิตยา  สท้านสุข
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.3 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายชลวิช  มั่นเมือง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายเฮนรี่ พีระพล  ทิกันเดอร์
 
1. นางสาวเนตรนภา  เกตุทิม
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงราตรี  แตงกูล
 
1. นายรัตนพล  สิทธิประเสริฐ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  แสงโสม
 
1. นางอาทิตา  ดีนิยม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ตุ่มนางศรี
 
1. นางพัชรพร  แรมนิล
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงมาลิสา  ไชยยันต์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กานำ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงณิช  เสกสกุล
2. เด็กหญิงนันท์สินี  แซ่จ๊ะ
3. เด็กหญิงปาจรีย์  อัศววิเชียร
4. เด็กหญิงพรวดี  แซ่กือ
5. เด็กหญิงพรวลัย  แซ่จ๊ะ
6. เด็กหญิงรัศมี  แซ่จ้าง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  เจริญกิจวรกุล
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นายศักดิ์ชัย  จันทร์วิลาวัลย์
3. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 1. เด็กชายชโยทิต  ยอดบุญยืน
2. เด็กชายรธีเทพ  ตุ่นเป็ง
 
1. นางสาวพรวิภา  สมัคร
2. นายภควัต  ทุชุมภู
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงดมิสา   กันไร
2. เด็กชายธนกฤต   อิ่มเหว่า
 
1. นายมานพ  จาดเปรม
2. นางสาวพิริยา  มีสุข
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 1. เด็กชายปานเทพ  วงษ์จ่า
2. เด็กชายศุภกฤต  มาสมประสงค์
 
1. นางสาววารุณี  สอนแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  มีปาลาน
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. นายพล   แซ่ว่าง
2. นายเอกภพ   รองสนิท
 
1. นางนาถนภา   ดอกคำแดง
2. นายอภิวุฒิ   อินทน้อย
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.3 ทอง 7 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สันติสุขวนา
2. เด็กหญิงวีรยา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงสาธิตา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
2. นางจิรภัทร์  คำภิโล
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายชยธร  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายมานะ  แซ่ม้า
3. เด็กชายอายุวัต  แซ่กือ
 
1. นางสาวอนงค์  จันทร์สืบ
2. นายวรนิพิฐ  กองโกย
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 29 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายกานต์  พันธ์พืช
2. เด็กชายชนัญญู  ตามี
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคสอน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  สิทธิ
2. นางวีรวรรณ  เรืองอ่อง
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายจี่นู้  แซ่โซ้ว
2. เด็กชายชลิต  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงดาวรุ่ง  อย่างรุ่งโรจน์เชิด
 
1. นางสาวกาญจณาพร  สัตถาผล
2. นางประทิน  บัวทอง
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงณัฐพร   อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม
3. เด็กชายรัตติเทพ  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนตัว
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  คำพลอยเพชร
2. เด็กชายพิพัฒน์พร  แสงภูเขียว
3. เด็กชายศิวกร  จุฑาขันธ์
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพชร  พงษ์จำปา
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กหญิงลักษมล  แซ่จ้าง
2. เด็กหญิงวริยา  แซ่มัว
3. เด็กชายศรายุทธ  เสกสกุล
 
1. นางสาวปิยธิดา  พิลึก
2. นางสาวพิชามญชุ์  หอยสังข์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านปากวัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทัศนา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ขุนศรี
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  สุกใส
 
1. นางสาวกันตินันท์  ริดจันทร์
2. นางสาวธิติรัตน์  ศิริมา