สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80.4 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงธนาภา  หลิ่มน้อย
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ม่วงเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงศิรินภา  สวนจันทร์
 
1. นางสาวพัชรี  ทับวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  วงษ์ลมัย
 
1. นางรัตนา  แตงนวลจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กชายฉัตรชัย   รักกลิ่น
 
1. นางศศิวรรณ   แจ้งจิต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เข็มอุทา
 
1. นางอุบลรัตน์  หงส์ประภาวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงเอการินทร์  แก้วตา
 
1. นางประนอม  แย้มฉาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 1. เด็กชายภูมิชัย    คำอยู่
 
1. นายภัทรพล   ชูลาภ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงทิพย์พิมาย  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางชลธิชา  วิสิทธิ์ตระกูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงธนกานต์  อิ่มน้อย
 
1. นางชวัลพัชร์  ชูศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.2 เงิน 22 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายศุภกิจ  ฉวีจันทร์
 
1. นางสาวอภิรดี  เสนาวิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เกิดมั่น
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรีชามาตย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  งอกผล
2. เด็กหญิงเรณุกา  อินทลักษณ์
 
1. นางสาวอุุษา  สุขปฏิภาค
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กชายภัทรชัย   ขำพระสงฆ์
2. เด็กชายสุณัฒฐพล   ศรีบุญเรือง
 
1. นางวิไล   ทรัพย์มูล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74.45 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ
2. เด็กชายศิริพงศ์  ทิจะยัง
 
1. นางสาวศิรดา  ทองกลัด
2. นางนวลอนงค์  หิริโอ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88.25 ทอง 9 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เฮงทองเลิศ
2. เด็กชายศราวุฒิ  เปรมแจ่ม
 
1. นางสาวผกามาศ  แช่มชัย
2. นางสุพัชชา  คุ้มสะอาด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  เศรษฐอนุกูล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ชัยชนะวีระกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล
 
1. นางอนุตรา  สัตระ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กชายรัฐภูมิ   คำมี
 
1. นายชัชวาลย์    จิตรขุนทด
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลาอ่อน
2. เด็กหญิงณิชาดา  คนขยัน
3. เด็กหญิงวราวรรณ  ต่ายหัวดง
 
1. นางวิยดา   ภมรพิบูลย์
2. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทับทิมศรี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  -
3. เด็กหญิงมัญชุพร  สายสุข
 
1. นางสาวธนิษฐา  โพธิ์อ่อง
2. นายนพดล  ธงชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงนิศาชล  แก้วสวรรค์
3. เด็กชายภาธร  นิลโท
 
1. นางปราณี  เจริญ​สุวรรณ​
2. นางฤทัย  คำอุดม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ระมัย
2. เด็กชายจักรเพชร  แพงเพ็ง
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  อบสิน
 
1. นางสาวธนิษฐา  โพธิ์อ่อง
2. นางเดือนฉาย  ปุกคาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล
2. เด็กชายวิรัณพัชร  เจนศร
 
1. นางวรัทยา  ชนภััทรวงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  รอดไพ
2. เด็กชายวรวิทย์  สุขเกษม
 
1. นางสาวอนุสสรา  เพชรมั่น
2. นายกองพล  ทองกลัด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภฤกษ์  พงษ์หิรัญ
 
1. นางสาวรัตน์ดาวรรณ  จันทร์อร่าม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายวีรเกียรติ  สุดดี
 
1. นางนรารัตน์  ศรีนวล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดฆะมัง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  แตงเทศทอง
 
1. นางสาวศตพร  สุ่มเงิน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68.75 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์
2. เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล
 
1. นางสมจิตร  จัตุรัส
2. นางสาวนันทนา  เอกปัชชา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60.15 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมตระกูล
2. เด็กหญิงบุญสุตา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวอนุสสรา  เพชรมั่น
2. นายกองพล  ทองกลัด
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 1. เด็กหญิงด.ญ.ธิติสุดา  กุลเสือ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงศ์สมวงศ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  มงคลใหม่
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทั่งหิรัญ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายอคิราภ์  สัตระ
 
1. นางพรรณภา  ธาราวัชรศาสตร์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชัษฏาภักดิ์  วิชิธรรม
 
1. นางวรัทยา  ชนภัทรวงศ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กชายธนากร   ปิ่นทอง
 
1. นางสาวสุภาพร   ทองจิตติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์
2. เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีวิลัย
 
1. นางรุ่งจิตร  พวงสิงห์
2. นางสาววิไลลักษณ์  สาระพิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ทับทิมสว่าง
3. เด็กหญิงณัฐธิตา  ก้อนสุวรรณ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  สังเกตุดี
2. นางสาวเบ็ญจมาศ  วิจักษณ์จินดา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง 4 โรงเรียนอินทารามวิทยา 1. เด็กชายชาญเดช  แย้มกลิ่น
2. เด็กชายอาทิวราห์  จันทา
 
1. นายสุกิจ  พุทธจันทร์
2. นางสาวทัดดาว  ปุณยศิริกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สนธิสมพงษ์
2. เด็กชายรัชพล  นิลเนียม
 
1. นายจำรุญ  ตลอดภพ
2. นางสาวศิริวรรณ   คุ้มตระกูล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 1. เด็กชายจีรภัทร   ศรีเอี่ยม
2. เด็กชายศิวกร   ศรีคำใส
 
1. นายอัครพล   นกทอง
2. นายชนิสรณ์   กองเขต
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ปานเมือง
2. เด็กชายฉัตริน  เย็นเอี่ยม
 
1. นางยุพาวดี  ทองคำเขียว
2. นางสาวเจนจิรา  อิ่มสมบัติ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กชายจิรทีปต์  ไล้ทอง
2. เด็กชายศิวัช  มณฑาทอง
 
1. นางยุพาวดี  ทองคำเขียว
2. นางสาวเจนจิรา  อิ่มสมบัติ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 1. เด็กหญิงพลอยนิชา  นนทโคตร
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ฤทธิ์เอี่ยม
3. เด็กหญิงวนารัตน์  พาทอง
 
1. นางอรพรรณ  มีเย็น
2. นางโฉมฉาย  จาดประทุม
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กหญิงลลิศา  คงเพชรศักดิ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  สีเทศ
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์  จงกุล
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กหญิงชุติพร  ระมั่ง
2. เด็กชายภาคิณ  แสนคูณ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ถัวนอก
 
1. นายจำรุญ  ตลอดภพ
2. นางสาวศิริวรรณ  คุ้มตระกูล
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 1. เด็กชายกรวิทย์  คำศรี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกิดเรือง
3. เด็กหญิงอริสา  เพ็งนุ่ม
 
1. นายมนตรี  พุกทอง
2. นางสาวเงินยวง  สิทธิชัย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 13 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงงามตา  เพ็ญสุข
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ชุปวา
3. เด็กชายดุษฎี  เพ็งพรม
 
1. นางสาวรฐา  แสงรัตนชัยกุล
2. นางอรัญญา  สายยนต์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วารินินทร์
2. เด็กหญิงจันทัปปภา  จั่นแก้ว
3. เด็กหญิงนันทกานต์  กายแก้ว
 
1. นางสาวฐานิตดา  นัดที
2. นายธนากร  พรมโชติ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหาดสูง 1. เด็กหญิงกรผกา  มัชบัณฑิต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จอมศรี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แพงไตร
2. นายรัชพงษ์  บุญมี
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายชลัมพล  มาศสุข
2. เด็กชายวรรณมงคล  หมีเทพ
 
1. นางมยุรี  คงโต
2. นางสาวระพีพรรณ  พงษ์ปลื้ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.4 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทองเต็ม
2. เด็กหญิงปภาณรินทร์  คีรีศมน
3. เด็กหญิงปุณยาพร  เกษมสุข
4. เด็กหญิงวรชยา  เรือนไทย
5. เด็กหญิงวรุณยุพา  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวตะวันนา  สุขส่ง
2. นางปิยะกมล  ดำนงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.4 ทอง 13 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงจินดาโชติ  พงษ์พรต
2. เด็กหญิงประภัสสร  มาหา
3. เด็กหญิงพิมชนก  ไหมทอง
4. เด็กหญิงลักษิกา   กระเวน
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์   เพ็งละมูล
 
1. นางสาววิยะดา  ชามีรส
2. นางราชิน  แสนชุ่มชื่น
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ดีพิจารณ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  สุขเนตร
3. เด็กหญิงนลินนิภา  สุขเสริญ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุทธิ์ศรี
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ราชกิจ
 
1. นางวาสนา  แดนโพธิ์
2. นางสอาด  คงเปี่ยม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกวินทรา  กอบกัยกิจ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงวิสารินท์  เหมหงษา
4. เด็กหญิงสุกฤตา  มโนธรรมกิจ
5. เด็กหญิงอารยา  ศรีประทักษ์
 
1. นางภิรมย์  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสุพรรษา  เส็งแดง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1. เด็กหญิงกนกพร  มีพัฒน์
2. เด็กหญิงนลินนิภา  งอกผล
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เกิดช้าง
4. เด็กหญิงวันนิสา  ศรีดา
5. เด็กหญิงอรณิชา  อัมพุช
 
1. นางภณิดา  ศิลป์เจริญ
2. นางสาวมนต์ตา  บำเทิง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงจิราพร  เจริญศรี
2. เด็กชายธนาฆิม  ทุ่งแดง
3. เด็กหญิงพิมพิศา  วิบูลย์อรรถ
4. เด็กหญิงพิริยะ  บุญเนาว์
5. เด็กหญิงวันทนา  กำจัดโรค
 
1. นางสาวหทัยภัทร  คุ้มแก้ว
2. นางวัลรัตน์  ทานะวงศ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.2 ทอง 17 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงชวิศา  มากบุญ
2. เด็กหญิงญานภา  จันทรนิล
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ชาคิ้ม
4. เด็กหญิงนพรัตน์  หกสีดา
5. เด็กหญิงแพรวา  อัจกลับ
 
1. นางสาวรุ้งมณี  อิ่มสิน
2. นางสาวจารุ  วิกยานุเคราะห์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.4 เงิน 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนโชติ  วิจิตรสาระวงศ์
2. เด็กชายภานุรักษ์  เทียมบุญชู
3. เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชรชนะ
4. เด็กหญิงศรัณยาภัทร  มัชบัญดิษ
5. เด็กชายศุภวิชญ์  บุตตโครต
 
1. นายทรงพล  ภูมิอินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  ดัดประดิษฐ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.6 ทอง 8 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กชายกล้ากวี  เรืองโพธิ์
2. เด็กชายณธนพล  ศรีสุพัฒนะกุล
3. เด็กชายธนกฤต   สีดำ
4. เด็กชายธนวัฒน์   บัวสด
5. เด็กหญิงนิฌา  จิรังกูล
6. เด็กหญิงนิติรัตน์  มกรพฤฒิพงศ์
7. เด็กหญิงนิสิตา  จันทนิชย์
8. เด็กหญิงพรนภัส   บัวขม
9. เด็กชายภูริ  คำมา
10. เด็กหญิงวณะสา  เสือเจริญ
11. เด็กหญิงวิจิตรา  ชื่นดี
12. เด็กหญิงศศินันท์   คำพา
13. เด็กหญิงสุชาดา   สุขสำราญ
14. เด็กชายสุธิชัย  ศรีกิมแก้ว
15. เด็กชายอนาวิน  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางจันทรา  แช่มเอี่ยม
2. นางรัตนา  แสงพวง
3. นางสาวปัทมา  พันเลิศ
4. นายชูเกียรติ  โกลขุนทด
5. นางสาวจิตตราพร  จิติ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณศิลป์
 
1. นางจำเนียร  อร่ามรุณ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วพนม
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายภูวนัย  บุบผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินดา  โพธิ์อุบล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กหญิงปภัสใส  เทพณรงค์
2. เด็กชายอัษฎาพงศ์  ลือลั่น
 
1. นางวราภรณ์  ไชยเดช
2. นางจรีรัตน์  โตคำ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.01 ทอง 15 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กิริณี
2. เด็กชายศรีวิชัย  อินทร์ช้อย
 
1. นางทวี  เหรียญราชา
2. นางสาวประภาพักตร์  จาดแจ่ม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนณารักษ์
2. เด็กหญิงเพรชราภรณ์  ปานพรม
 
1. นางพันธนันท์  พันธุศิลป์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พูลทรัพย์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.6 ทอง 14 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงนันทภัทร์  จันทร์ดาทอง
2. เด็กหญิงมนต์วารี   เทียนขาว
3. เด็กหญิงมัลลิกา   พ่อชมภู
4. เด็กหญิงรวิสรา   เดชมนตรี
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  พุ่มจงกล
6. เด็กหญิงวิกันดา  กัณทะเกตุ
7. เด็กหญิงสิริมาศ   พาณิชย์อธิคม
8. เด็กหญิงสุทัตดา  กล่อมแก้ว
9. เด็กหญิงสุธิตณี  สิทธิบุญ
10. เด็กหญิงอภิญญา  บุญมา
 
1. นางวรรณพร  บัวเงิน
2. นางสาวชมภุูนุช  ก้าวสินชัย
3. นางกิตติยา  วรประวัติ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงจตุพร  สุวรรณศิลป์
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ขะจิตร์
3. เด็กหญิงชุติณันต์  หาญวัฒนพงษ์
4. เด็กหญิงนริศรา  เนื่องสุนันท์
5. เด็กหญิงนิรุชา  คำชมภู
6. เด็กหญิงบุษยมาส  บาระมี
7. เด็กหญิงรัตนา   พวงผกา
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สร้อยทอง
9. เด็กหญิงศิรประภา  ทองสุข
10. เด็กหญิงเพชรลดา  คล้ายจุ้ย
 
1. นางวาสนา  แดนโพธิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  สัมพันธ์ไพศาล
3. นางปัญจาภรณ์  ศรีภูธร
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.66 เงิน 40 โรงเรียนสหวิทยาศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สุดระกำ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยิวคิม
3. เด็กหญิงจรรยพร  กาสา
4. เด็กหญิงณภัทร  จีนแจ
5. เด็กหญิงณัฐอมร  ช่อชูศรี
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ภูวนารถ
7. เด็กหญิงพนิตสุภา  บัวถวิล
8. เด็กหญิงวรรณภา  แสงอัคคี
9. เด็กหญิงศศิธร  พารินธร
10. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ยังมี
 
1. นางเรไร  วรรณนาค
2. นางสาวชไมพร  อ้วนโพธิ์กลาง
3. นางสาวศุภนันท์  อ้วนโพธิ์กลาง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82.6 ทอง 9 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงกนกนุช  ศรีคงทน
2. เด็กหญิงชุติกานต์   สุรเดช
3. เด็กหญิงนารีนารถ  กรดเพ็ชร
4. เด็กหญิงประกายดาว  อยู่สุ่ม
5. เด็กหญิงพรนภัส   สุขแช่ม
6. เด็กหญิงพลอยแหวน  สาระกิจ
7. เด็กหญิงรัฐชนา  ผดุงพล
8. เด็กหญิงศิรภัส   แสงสร้อย
9. เด็กหญิงสุชานรี  วงศ์จินดา
 
1. นางปนัดดา  ไม้สถิตย์
2. นางรพีพัฒน์  ชำนาญรักษา
3. นางสาวพัชรากร  คงประหัด
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กหญิงชญานิน  มาสอน
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  นววิธไพสิฐ
4. เด็กหญิงบงกช  รอสูงเนิน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เขียวสุข
6. เด็กหญิงพิชนก  บุญหล้า
7. เด็กหญิงพิยดา  เบ้าเงิน
8. เด็กหญิงอรปรีญา  แสนมงคล
9. เด็กหญิงเกษรสวรรค์  บัวแก้ว
10. เด็กหญิงเนตรดาว  ฟุ้งสุข
 
1. นายสมยศ  บุญรักษ์
2. นางสาวปวีณา  แตงนารา
3. นายวีระพงษ์  เลิศธนุรเวท
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81.6 ทอง 17 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงชนากาญณ์  โคจรนา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  คันงาม
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงณัฐริกา   ชูสวัสดิ์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจกล้า
6. เด็กหญิงรมิตา   ศรีตะลา
7. เด็กหญิงวีรภัทรา   บานเพียร
8. เด็กหญิงสุทธิรัตน์   พระสว่าง
9. เด็กหญิงอัยริสา  มีทรัพย์
10. เด็กหญิงเขมฬิน  ขำเสม
 
1. นายสรายุทธ  ทองรอด
2. นายธนนศักดิื์  หอมขจร
3. นางสาวกุลนภา  เรืองศรี
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง
2. เด็กชายอรัญ  อ่อนนวล
 
1. นายชัยพฤกษ์  ตันสุวัฒน์
2. นางนงนุช  สามัญฤทธิ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธนิสร  นัยชิต
2. เด็กหญิงวรรณศา  พุ่มไม้หอม
 
1. นางอัญชลี   อินทิยา
2. นางอัญชลี  อินทิยา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธันยชนก  จิโรจนนุกุล
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พงษ์เขตการณ์
 
1. นางสาวฐิศิรักษ์  ต่วนเทศ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กชายชนาพร   แก้วเทศ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   แสงดอกไม้
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 7 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กชายสิทธิภูมิ  ชาวไร่
 
1. นายพิชิตชัย  ชาวไร่
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิกัญญา  สุขหิรัญ
 
1. นางอรษา  นิยมศรี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงวราพร  สิงห์ทยาน
 
1. นางปรีดา  เกษณา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายจตุภัทร  บุญยิ้ม
 
1. นางยุพิน  เกษรบัว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดหนองปลิง 1. เด็กชายพลชสรณ์  กล่างเงิน
 
1. นายอนันตพงษ์  อนันตศานต์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงวนิดา  พุ่มไม้หอม
2. เด็กหญิงศิริพัฒน์  เถาวัลย์
 
1. นางเสาวลักษณ์   พูลทวี
2. นางสาวรัชชดา  พิมพ์นพพันธ์ุโชติ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนวัดบางเคียน 1. เด็กหญิงดวงใจ  ศรีทองคำ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทฤก
 
1. นางสาวดวงพร  จันทะคัด
2. นายเพชร  มั่นเหม
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  แช่มสอาด
2. เด็กหญิงอภินันท์  พันธนาเสวี
 
1. นายวีระฉัตร  ดอนสมจิตร
2. นางสาวจิรนันท์  พุ่มเจริญ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  วงษ์จันทร์
 
1. นางปรีดา  เกษณา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 42 โรงเรียนวัดท่าไม้ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สัตยศรีสกุล
2. เด็กหญิงธนาภา   ชาญนารถ
3. เด็กหญิงสโรชา   กิจการ
 
1. นางทรงศรี  สงทอง
2. นางสาวคุณารักษ์   แจ่มบุรี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนสอ
2. เด็กชายธนโชติ  อพพล
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  มาทา
 
1. นางวราภรณ์  ไชยเดช
2. นางสาวปิณชิลา  พ่วงเชียน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพสาน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  (ต่างชาติ)
3. เด็กชายภูรินทร์  พันธุ์ศรี
4. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
5. เด็กหญิงสุพิชญา  แจ้งกระจ่าง
6. เด็กชายไกรรบ  สุขสม
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
3. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยยะ
2. เด็กหญิงกานต์สินี  สีสุหร่าย
3. เด็กชายกิจพัฒน์  เพ็ชรประดิษฐ
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  ภู่โต
5. เด็กชายจิรณัฐ  สุวรรณบาง
6. เด็กชายณนันทภัทร   ยศวิชัย
7. เด็กชายณัฐพัชร  ปานเพชร
8. เด็กหญิงธภรักค์คีย์ณีย์  อินน้อย
9. เด็กชายนิชคุณ  เชียงเกตุวิทย์
10. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เชื้อเมืองพาน
11. เด็กหญิงปณิตา  กลิ่นเทียน
12. เด็กหญิงปลายฝน  เกิดมาก
13. เด็กหญิงปาริชาต   จั่นเจริญ
14. เด็กชายพัฒนาพรรดิ์   พูลพินิจ
15. เด็กหญิงพิชญา  อินทร์คำนึง
16. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขวัญพล
17. เด็กชายภควัฒน์  ผูกโพธิ์
18. เด็กชายภาณุพงศ์   พันธ์จีน
19. เด็กหญิงภิญญาดา  ปรางละออ
20. เด็กหญิงมาติกา  กฤษดี
21. เด็กหญิงลักษณารีย์  พงษ์บรรเทา
22. เด็กหญิงวรัณศิกานต์  ศรีเสมอ
23. เด็กหญิงวริศวรรณ  จากสถาน
24. เด็กชายศุขเกษม  ศรีเสถียร
25. เด็กชายศุภกิตติ์  พิมพ์พงษ์
26. เด็กหญิงศุภพร   ภู่เกตุ
27. เด็กชายสมรักษ์   -
28. เด็กชายสมศักดิ์  ปานกรด
29. เด็กหญิงสัณห์สินี  คงเนตร
30. เด็กหญิงสุดาภัทร  คันศร
31. เด็กหญิงสุนิษา  แย้มแสง
32. เด็กชายอภิรักษ์   ไกรเนตร
33. เด็กชายอรรถกร  พันธ์กลับ
34. เด็กหญิงอริสรา  คงอยู่
35. เด็กหญิงอัญชสา  มาลัย
36. เด็กหญิงอัญชเกศ  มาลัย
37. เด็กชายอันโทเนียส  ต๊าดบาคช
38. เด็กชายอัยการ  โพธิ์แก้ว
39. เด็กหญิงอิสราภรณ์   สุวรรณบาง
40. เด็กหญิงเมษิณี  วงษ์เนตร
 
1. นายอานันต์  สังข์ทอง
2. นางมนต์ทิยา  คำเขียว
3. นางขนิษฐา  วิรุฬหเจริญ
4. นางสาวธนาภา  ดีเจริญรุ่งเรือง
5. นายพัลลพ  ไกรนิตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายนัสพล  เสือนา
 
1. นางรังสิมา  หอยสังข์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หล่อทอง
 
1. นายรัตนะ  ชาวนา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงกานต์ไพริน  ปัญญาประดิษฐ์
 
1. นางสาวอนิศรา  ชลาสินธุ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายนัสพล  เสือนา
 
1. นางรังสิมา  หอยสังข์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงรัตติยา  แก้วมาตย์
 
1. นางพัลลภา  วิไลลักษณ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กชายพงษ์เพชร    ชัยยุธ
 
1. นางพัชรี    พ่วงเสือ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 32 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงนิตยา  ทุมศรีมา
 
1. นางกรรณิกา  มีมุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 32 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายสิปปกร  จันทร์เชื้อ
 
1. นางสาวจันจิรา  จันทสุทธิบวร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หล่อทอง
 
1. นายสิทธิพร  กัลพัตร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ศรีวงษ์วรรณ
 
1. นางวิไลภรณ์  อุบลพงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.6 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายกชนน  กลิ่นสวรรค์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีดอกบัว
3. เด็กหญิงกรรณิกา  โมหมัด
4. เด็กหญิงกาญจนา  กลั่นแตง
5. เด็กหญิงกิตติภา  พรมอ่อน
6. เด็กชายก้องภพ  โสภาพ
7. เด็กชายจาฏพัด  จอมทอง
8. เด็กหญิงจิณห์นิชฌาน  กุลเกต
9. เด็กหญิงชญานันท์  พรหมมา
10. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีภูธร
11. เด็กชายชิษณุพงศ์  สอาด
12. เด็กหญิงญาดา  บุญรักษา
13. เด็กหญิงฐารินีย์  เอี่ยมเย็น
14. เด็กชายดิดศริน  สารพัฒน์
15. เด็กหญิงธนวรรณ  กลิ่นสุข
16. เด็กชายธนโชติ  บุญญานุเคราะห์
17. เด็กชายธราเทพ  สิงโตแดง
18. เด็กหญิงนภัทรสรา  ลาวะลี
19. เด็กหญิงนันทวรรณ  ภาคีนุยะ
20. เด็กหญิงปนัดดา  แตงอ่อน
21. เด็กชายพิชากรณ์  สาชู
22. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อยู่เอี่ยม
23. เด็กชายภูรินทร์  ทรัพย์เมือง
24. เด็กหญิงรัตติยา  ช่างเภา
25. เด็กชายศิรวิทย์  ยิ้มเจริญ
26. เด็กหญิงสกาวรัตน์  วันยะ
27. เด็กหญิงสพัตรา  บางพลอย
28. เด็กหญิงสิริพรรณ  นิ่มคง
29. เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ทองคำ
30. เด็กชายอนุชิต  ไกรเนตร
31. เด็กหญิงอภิชญา  เวฬุวัน
32. เด็กหญิงอริสา  สิงหะนาท
33. เด็กชายอรุโณทัย  สินเกิด
34. เด็กหญิงอาทิตยา  สำเภาน้อย
35. เด็กหญิงเกสรา  พูลศักดิ์
36. เด็กหญิงเทพธิดา  วาดวิสัย
37. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญเปลี่ยน
38. เด็กหญิงแก้วกานดา  อยุธยา
39. เด็กชายแสนดี  เสมือนพันธ์
 
1. นางสาวปัทมา  มณีประกร
2. นางวันเพ็ญ  เชื้อปรางค์
3. นางสายชล  จิระศิริโชติ
4. นางธัญพร  ภัทรไกรกุล
5. นายสรสิงห์  เกาหวาย
6. นายปฐมพงษ์  บุญสูง
7. นายวิวัฒน์  โพธิ์ศรี
8. นายอิทธิพร  พวงทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายนรวีร์  ธัญญะผล
 
1. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กชายฌนน  คล้ายสอน
 
1. นางสาวอนิศรา  ชลาสินธุ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายกฤษกมล  นุนาถ
 
1. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงรัตติยา  แก้วมาตย์
 
1. นายวิวัฒน์วุฒิ  สุทธิสังข์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายวีรวุฒิ  แพลอย
 
1. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กชายนาวิน  ทับมาก
 
1. นางอำพร  เรือนสวัสดิ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายวีรวุฒิ  แพลอย
 
1. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงรสรินทร์  คชรัตน์
 
1. นางสาวอนิศรา  ชลาสินธุ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายณฐกร  สว่างกิจ
 
1. นายธเนตร  แก้วมั่น
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงเขมิกา  สว่างนอก
 
1. นายธเนตร  แก้วมั่น
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 9 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กชายอรรถพล   แสงเปี่ยม
 
1. นางละเอียด  แว่นแก้ว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  การันต์
 
1. นายธเนตร  แก้วมั่น
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงวันวิสา  ปิยะภาณี
 
1. นางสาวศิริรักษ์  เหลี่ยมพิทักษ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธนชิต  อิทธิพัทธ์ธนโชติ
 
1. นางสาวศิริรักษ์  เหลี่ยมพิทักษ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กชายสรศักดิ์  ปิ่นสุวรรณ์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  วิรุณวราทิพย์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปารณีย์  จันทนา
2. เด็กหญิงปารณีย์  จันทนา
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงรัตติยา  แก้วมาตย์
 
1. นางสาวศรีสุดา  แซ่บ่าง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เหมือนโพธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหล็งพั้ง
3. เด็กหญิงณัฏกิตติ์  สันติภาพจันทรา
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  โพทอง
5. เด็กหญิงธัญญาภา  กันแย้ม
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินยิ้ม
7. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ผลเพิ่ม
8. เด็กหญิงปารณีย์  จันทนา
9. เด็กหญิงปิ่นมณี  ประทุมวัตร์
10. เด็กหญิงปื่นฉัตร  สีชมภู
11. เด็กหญิงพัทธนันท์  หน่อทอง
12. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญประเสริฐ
13. เด็กหญิงศตพร  ยิ้มรอด
14. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภาคภูมิกมลเลิศ
15. เด็กชายโพธิเวทย์  ภู่เทศ
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 14 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกิติวินทร์  ตานตาบวรลักษณ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  บุญยานันท์
3. เด็กหญิงธนัญชนก  ซ่อนกลิ่น
4. เด็กชายพิชญ์นันต์  ดวดไธสง
5. เด็กหญิงมาริสา   เสือเจริญ
6. เด็กหญิงยมนศิฏาข์   ภูมิสัตย์
7. เด็กหญิงยุวดี  คงหอม
8. เด็กหญิงลภัสรดา  สนสง
9. เด็กหญิงวรกมล  วรสุข
10. เด็กชายอนิรุท  มณี
11. เด็กหญิงเบญญาภา  ปลื้มบุญ
 
1. นายวิพักตร์  คล้ายสุบิน
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงกานต์ไพริน  ปัญญาประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจิราภาวรรณ  เเย้มอ่ำ
3. เด็กชายฉัตรพร  หลอดเเก้ว
4. เด็กชายชิตษณุ  เชยบุปผา
5. เด็กชายฌนน  คล้ายสอน
6. เด็กชายทรงพล  คำเเสน
7. เด็กชายนิพล  พิกิ้ว
8. เด็กหญิงรสรินทร์  คชรัตน์
9. นายวรพล  ช้างลอย
10. เด็กหญิงสาธิกา  เเสงดาว
11. เด็กชายสุทธิกานต์  มงคลพันธุ์
12. เด็กชายอัตกวี  ศรซี
 
1. นางสาวอนิศรา  ชลาสินธุ์
2. นางสาวสุภาวดี  ฤทธิ์หมี
3. นางวิไลภรณ์  อุบลพงษ์
4. นายสิทธิชัย  คงหอม
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง 14 โรงเรียนวัดยางขาว 1. เด็กหญิงกมลพร  ดีศิริ
2. เด็กชายกวิน  พันธ์เสือ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แจ่มสว่าง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทบุตร
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์เปลี่ยน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสบรรณ์
7. เด็กหญิงทรรศิกา  โสบรรณ์
8. เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วเมือง
10. เด็กหญิงธยานี  สุขเลิศ
11. เด็กชายธวัชชัย  ดีพร้อม
12. เด็กชายธันวา  บุญเกิด
13. เด็กชายบุญภัทร  จารุมาตร
14. เด็กหญิงบุษกร  สังวารีย์
15. เด็กชายพงศกร  พุทธรัตน์
16. เด็กชายพิณุศร  ยอดบ่อพลับ
17. เด็กหญิงภาสินี  อักษร
18. เด็กชายศิลา  ศรีสุข
19. เด็กหญิงเกตยา  ดีพร้อม
20. เด็กชายเพชรมงคล  เดชนุช
 
1. นายสุนทร   กูบขุนทด
2. นางสาวปนัดดา  ดวงประเสริฐ
3. นางจำลอง  สวัสดิ์สุข
4. นางสาวธนิดา  กรีมิน
5. นางสมถวิล  โพธิ์ทอง
6. นางสาวปัทมาภรณ์  มาฤาษี
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จาดขำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำนงศาสตร์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีอินทร์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปานทิพย์
5. เด็กชายชัชวาล  พานพรม
6. เด็กชายชัยชนะ  ชมพูประเภท
7. เด็กชายธนากร  สอนพันธ์
8. เด็กหญิงธนาภา  วงศ์โกย
9. เด็กหญิงนันทินี  ยิ้มเทียน
10. เด็กชายบริรักษ์  แก้วประดิษฐ
11. เด็กชายพันธิวา  มหากาฬ
12. เด็กหญิงมันสดา  ลัดดาทอง
13. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชื่นทองคำ
14. เด็กหญิงสารินท์  ศรีเอี่ยม
15. เด็กชายสิทธิพร  ภาคพาณิช
16. เด็กหญิงสิธิเนตรตา  สงสายออ
17. เด็กชายสุทิวัส  ศิลอยู่
18. เด็กหญิงอัปสร  ตรีสินธ์
19. เด็กหญิงเกษริน  ไพเราะ
20. เด็กหญิงแสงสวรรค์  ฟักขำ
 
1. นางสุจิตรา  ไกรศรีวรรธณะ
2. นางสาวนันทินี  มากมาย
3. นายประพันธุ์  หาญลำยวง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมมา
5. นางสาวภาวิณี  ปรีเปรม
6. นางสาวรุ่งทิวา  จิตเฉย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1. เด็กหญิงกนกกร  กฤชวิศรุต
2. เด็กหญิงกนกพร  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงกมลพรรณ  ตั้งวัฒนกฤช
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดอกบัว
5. เด็กชายชาณัฐธนาพล  ปานรอด
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งจิตต์
7. เด็กชายนฤพล  แข็งเขตรการณ์
8. เด็กชายรภัทรพล  แก้วพนม
9. เด็กหญิงสุพิชญา  จูเทศ
10. เด็กชายอาทิตย์  พันสาวะนัด
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  เทียมโพธิ์
2. นางสาวสุวิมล  โกฎแก้ว
3. นางสาวรัชนี  แจ่มประเสริฐ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีเจริญ
2. เด็กชายฐานันดร  ทับนุด
3. เด็กชายณตะวัน  หมั่นเขตรกิจ
4. เด็กชายณัฐพล  ฤทธิ์เมือง
5. เด็กชายธนชัย  กุลศรี
6. เด็กหญิงผกามาศ  นิลทอง
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฤทธิ์เมือง
8. เด็กหญิงสายฝน  ชะนะ
9. เด็กชายสิทธิพล  แสนสาคร
10. เด็กหญิงอนิชนันท์  สินทร
 
1. นางเตือนใจ  วีระณะ
2. นางบุญนำ  วรรณแก้ว
3. นางนภาพร  อินทร์หนุน
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 38 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ทอน
2. เด็กหญิงธนัชพร  พรมบุตร
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลำชัยภูมิ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เกตุ
5. เด็กหญิงอินทิญา  ไตรทศกุล
6. เด็กหญิงโสริยา  แวร์เนต์
 
1. นางชุลี  ไพรสันต์
2. นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ้ยจันทร์ภักดี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อิ่มพงษ์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันน้อย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สิงห์บำรุง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปริญญานนท์
6. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พุ่มพงษ์
7. นางสาวเกวลิน  โพธิ์ผล
8. เด็กหญิงแสงดาว  เพิ่มพิพัฒน์
 
1. นางพัชรา  ปุณยวัฒนานนท์
2. นางสาววนัทดา  ศรีปิยะรัต
3. นายทัศนัย  โพธิ์ทอง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ้านบน 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วศรีพันธุ์
2. เด็กหญิงณัชชา  ตามา
3. เด็กชายธนพล  ศรีวารี
4. เด็กหญิงธันยภรณ์  เกตุทนงค์
5. เด็กหญิงนริศรา  ชัยภิรมย์
6. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงโพธิ์
7. เด็กหญิงภัททิยา  ต่ายทับ
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวรัมพร  แจ่มไทย
10. เด็กหญิงอติกานต์  โพธิ์เกษม
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพ็งพ่วง
12. เด็กหญิงเยาวเรศ  อนันทสุข
 
1. นายสิทธิกร  อินทรเกษตร
2. นางจิรชญา  ทับทิมศรี
3. นางสาววีระวรรณ  เพ็งฤกษ์
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก่นเชื้อชัย
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกิจพัฒน์  เพ็ชรประดิษฐ
2. เด็กชายพัฒนาพรรดิ์   พูลพินิจ
3. เด็กชายภควัฒน์  ผูกโพธิ์
4. เด็กชายภาณุพงศ์  พันธ์จีน
5. เด็กชายสมรักษ์   -
 
1. นายอานันต์  สังข์ทอง
2. นางมนต์ทิยา  คำเขียว
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1. เด็กหญิงประภัสศรา  ฉ่ำกลิ่น
2. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  สุวรรณกรณ์
 
1. นางสาวพัชรีพร  ไพรสิงห์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  แป้นพัด
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทวราชสมบูรณ์
 
1. นางสาวอรัญรักษ์  งอกผล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ
 
1. นางออรันดา  บุญชายสินธุ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายกรวีร์  กมุทชาติ
 
1. นางปิยะรัตน์  ดีศรี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม
 
1. นางแคทรียา  วุทธพันธ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 31 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 1. เด็กหญิงศศินี  พรมเพชร
 
1. นางคนึง  อ้นอุระ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 30 โรงเรียนวัดสันติธรรม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธ์ศรี
2. เด็กชายรัฐภูมิ   นิ่มฟัก
3. เด็กชายวทัญญู   ปั้นก้อน
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นิลเนตร
5. เด็กชายโสรส   จำนงค์
 
1. นางภาณุมาส   จริยไพสิฐ
2. นางนงลักษณ์   เนียมเสวก
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.19 ทอง 14 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ส่งศรี
2. เด็กชายภูธน  งามผิว
 
1. นางเบญจพร  ใจเที่ยง
2. นางสาวอาภรณ์  ศรีเปรม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62.45 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กชายพีรพล  ภู่สงค์
2. เด็กชายเฉลิมสาต  สุขยิ้ม
 
1. นางวิไลภรณ์  อุบลพงษ์
2. นางสาวสุภาวดี  ฤทธิ์หมี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แลเซอะ
2. เด็กหญิงมนภัทร  ตลอดภพ
 
1. Ms.Chang  Qiangian
2. Ms.Wu   Mengqi
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายณภัทร  อัมเรศ
2. เด็กชายธนภัทร  ชาติสุทธ์
3. เด็กชายธีรเดช  บุญมา
4. เด็กหญิงนภัสรา  ทองพันนา
5. เด็กชายปฏิภาณ  เหนือเกตุ
6. เด็กชายภานุวัฒน์  น้อยอามาตย์
 
1. นางทัศนีย์  พวงไพบูลย์
2. นางพรเนตร  ตีระมาตย์
3. นายสุรพันธ์  จันทร์ทัพหลวง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1. เด็กชายกรณ์กวิน  ธีรเกียรติปัญญา
2. เด็กหญิงกรบงกช  พรามพิทักษ์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   พันธ์มาก
4. เด็กชายวิธวินท์  นุมานิต
5. เด็กชายศิลา  รุ่งรัตน์
6. เด็กหญิงอรกัญญา  ไทยประดิษฐ์
 
1. นายกนกศักดิ์  ขุมโมกข์
2. นายกวีวัฒน์  ทรัพย์สังข์
3. นางสุกัญญา  อ่ำสุพรรณ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.1 ทอง 35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ชมชาติ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  วินิจสร
3. เด็กชายชญานนท์  ทองศรี
4. เด็กชายชยานันต์  บุญดี
5. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายพีรพล  โพธิ์แสงทอง
7. เด็กชายสุทธิพจน์  คิดตะโก
8. เด็กชายสุภกฤต  สุขานนท์
 
1. นายกนกศักดิ์  ขุมโมกข์
2. นายกวีวัฒน์  ทรัพย์สังข์
3. นายนนทวัตร  ศิริเมือง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  หุ่นลำพู
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  ป้องป้อม
4. เด็กหญิงดรัลรัตน์  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงธัญญรัศม์  แจ่มฟ้า
6. เด็กชายปัณณวิชญ์  ธนพลพัฒนโอฬาร
7. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เลาหพิบูลรัตนา
8. เด็กชายภานุดล  นามดี
9. เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่
10. เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข
 
1. นายดิเรก  รักคำมี
2. นายสรวิศ  ไล้ทองคำ
3. นายสมคิด  สอนรอด
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีเกษ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พยุงแดน
3. เด็กหญิงนงนภัส  เหนือเกตุ
4. เด็กหญิงบวรรัตน์  วิริยะกุล
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เนินพลับ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขันทอง
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  พินชะนะ
8. เด็กหญิงอารดา  เกตุเหล็ก
9. เด็กหญิงเกศกนก  ขันทอง
 
1. นางพัชนี  ปานพรม
2. นางพิมพา  ชิณสา
3. นางสาวศิริพร  สรรเพชรนิยม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 1. เด็กหญิงณิชาลีย์  กองทรง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินทชัย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อินทร์ประดิษฐ์
 
1. นางสุภารัตน์  ศรีสุข
2. นางดาราวรรณ  กิจสุวรรณ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.8 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชเดโช
2. เด็กหญิงอัญชลี  ชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงอโรชา  ระโยธี
 
1. นางมาลัย  จันทรแสง
2. นางสาวณัฐชา  จันทรแสง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปุณยณัฐ  ป้อมใย
2. เด็กหญิงมุนินทร์  ศรียา
3. เด็กหญิงวริศรา  สุ่นทา
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางปิยะนาถ  ลุนอุบล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปภิณพิชา  ศิริสัมพันธ์
2. เด็กชายพลกิตติ์  ชื่นชูจิตร์
 
1. นางสาวจิรวรรณ  ไม้เกตุ
2. นางสาวธนิกาญจน์  คงมะกล่ำ
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ม่วงจันทร์
2. เด็กชายสวิตต์  โม่กรานต์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  โสภี
 
1. นายอนิรุต  แสงสร้อย
2. นางวรรณา  พุ่มโพธิ์ทอง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรนันท์  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วนาวัลย์
 
1. นางสาวชิดชนันท์  คำมก
2. นายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์โพธิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงบุณณดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงวรรัตน์  พันธุรัตน์
 
1. นายสุรพงษ์  ฉินเจริญ
2. นางอังคณา  ปรางนาค
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงชุติดาภา  กลิ่นสังข์
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พันเฟื่อง
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
2. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายพงศ์ธร  กล่ำทอง
2. เด็กชายภานุพงษ์  พงษ์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
2. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย   สอดแก้ว
2. เด็กชายดอม   วาเสนัง
 
1. นางสุจิตรา   สันทัด
2. นางสาวกนกวรรณ   สุขีวัชรกุล
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทร์หอม
2. เด็กชายอดิรุจ   อาจเอื้อ
 
1. นางเครือวัลย์   แว่นแก้ว
2. นายพรเทพ   แก้วตา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทร์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีเผ่า
 
1. นายศุภชัย  เตชะสุทธิรัฐ
2. นางสาวชนิตา  บุญกล่อม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงพัชรพร  จิวสืบพงษ์
2. เด็กหญิงเตือนใจ  เนื่องสนธิ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
2. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายจิรภัทร  สร้อยจำปา
2. เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี
 
1. นายปารเมธ  พรมเพียร
2. นางสาวนิตยา  คงเกษม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนพคุณ  ล่าอุด
2. เด็กชายสุทัศน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นสัตย์
2. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนธัส  แป้นโพธิ์
2. เด็กชายธรรมลักษณ์  ภูกำเนิด
3. เด็กชายธัชคภาส  โพธิ์พุ่ม
 
1. นายวิศรุต  ไชยสมภาร
2. นายศุภกิต  สุดดี
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายวีรนันท์  จันทร์ยอยศ
2. เด็กชายศิวกร  มีเพ็ชร
3. เด็กชายเมธี  โยคี
 
1. นายพินิจ  ศรีหุ่น
2. นางกัญญ์ญาภัค  ตังประเสริฐ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ชำรวย
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สรรำ
3. เด็กหญิงดารินทร์  ชาญธัญการ
 
1. นางสาวรภัส  มูลโมกข์
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงชื่น
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายพงศธร  เหนือเกตุ
2. เด็กชายวรเมธ  วันทา
3. เด็กชายเอกพล  ราศรี
 
1. นายอนิรุต  แสงสร้อย
2. นายเสกสรร  ศรีเกษตร
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แกล้วการไถ
2. เด็กชายทนงศักดิ์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายพัณณกร  ธารีวัฒน์
 
1. นางอนงค์  ศรชัย
2. นางสาวเสาวนีย์  จีนใจนาม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74.6 เงิน 38 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 1. เด็กชายชานนท์  บำรุงอินทร์
2. เด็กหญิงบุญศิริ  เกียรติสุทธจิต
3. เด็กหญิงรวิพร  สุดจิตต์
 
1. นางสาวอภิญญา   คำเอี่ยม
2. นางสาวสุรางคณา  บัวพุทธ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาญถิ่นดง
2. เด็กชายธรรมธัช  พรหมบุตร
3. เด็กชายปฏิภาณ  ปานพุ่ม
 
1. นายสุรเชษฐ์  ปานศิลา
2. นายสุวิทย์  พุทธรักษา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชยจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรื่องลือ
3. เด็กหญิงภาวินี  ไกกาส
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางศิริลักษณ์  บำรุงศรี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 22 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กชายจีรศักดิ์   ดวงทอง
2. นายนลธวัช  เจริญรส
3. เด็กหญิงพิชญ์ปิยา   จำปา
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางสาวกชกร  ภู่ศรี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 29 โรงเรียนเขาสามยอด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เรืองคำ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บ้านกรด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  โชติผลารักษ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  อู่สิน
5. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  เนตรพลับ
6. เด็กหญิงศิริพร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
2. นางสาวชลธิชา  เทศน์ธรรม
3. นางสาวศิริรัตน์  แก้วม่วง
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.7 ทอง 41 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กหญิงนลินา  พาเอื้อ
2. เด็กหญิงอนัญญา  จุ้ยอยู่
3. เด็กหญิงอารดา  ศรีมันตะ
 
1. นางฐานิตารัชต์  เสาวภา
2. นางสาววิจิตราภรณ์  ลือภักตรา
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกตุบำรุง
2. เด็กชายพนวัฒน์  เชียงเงิน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่สนิท
 
1. นางสมจิตร์  มานนท์
2. นางภูมรัตน์  กระดิษฐ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงพรนภา  เทียนนาก
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ภิญญา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สมบุญ
 
1. นางจำเรียง  พึ่งกัน
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายกรรชัย  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญวาส
3. เด็กหญิงวิมพ์วิพา  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวตรีรัตน์  ทองนาค
2. นางสาวทิพวรรณ  ทรัพย์ขำ
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงธนาพร   บุญสินชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ญจันทร์
3. เด็กหญิงเพชรลดา   มุขพรหม
 
1. นางจุฬาลักษณ์   อดิเรก
2. นางสาวปาลวจี   บุณยบุตร
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.2 ทอง 24 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุปนันท์
2. เด็กหญิงมาริสา  น้อยเอี่ยม
3. เด็กหญิงเสาวนิต  ตะลับทิพย์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ศิริชู
2. นางนัณทกานต์  ลอดชะ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 1. เด็กหญิงนวิญา  พันธ์โต
2. เด็กหญิงปุณยวีย์  เสตรุน
3. เด็กหญิงวริศรา  นาครัตน์
 
1. นางสาวศุนิษา  มาลัยทอง
2. นางสุพัตรา  ศิริรัตนพงษ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อุดมพล
2. เด็กชายญาธิป  สุ่มลาย
3. เด็กหญิงเกสรา  วีระศัย
 
1. นางสาวนันทิดา  สีทาโส
2. นางสาวปาริชาติ  ประมูลทรัพย์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงฐานิตา  เยาวรักษ์
2. เด็กหญิงทิพานัน  พิชัยพัฒนเจริญ
3. เด็กชายสุทธิราช  สอนสาย
 
1. นางสาวกชกร  ภู่ศรี
2. นางนุชจรี  หาทรัพย์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนวัดศาลาแดง 1. เด็กชายชิษณุชา   สุขริน
2. เด็กชายสมปอง  ฟักกลิ่น
3. เด็กชายสุธิพร   ฤทธิ์สุทธิ์
 
1. นางมารินทร์   สามล
2. นางสาวคณิสา   พุทธะสะ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 28 โรงเรียนเขาสระนางสรง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุ่มศรี
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ขลิบทอง
3. เด็กหญิงพลอยไพริน  คุ้มภัย
 
1. นางยุพา  กลั่นสุข
2. นางสาวปิยะรัตน์   บุญมาก
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายกิตติภพ  สมคิด
2. เด็กหญิงพชรพร  หมีขุน
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ศรีภูธร
 
1. นางสมคิด  ภู่สงค์
2. นางนพวรรณ  ต้นกลั่น
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงกมลชนก  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงธารทิพ  ครุฑจร
 
1. นางพรรณี  อินไข่
2. นางสุพัตรา  ไชยานุกูล
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงสุนิสา  เมืองลือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์  วงษ์ประดิษฐ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านธารหวาย 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองมี
 
1. นางสาวสุพรรณี  ม่วงไหม
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  หมวดปัสสา
 
1. นางวิทิต  เปรมวัฒนะ
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1. เด็กชายบูรพา  บัวหลวง
 
1. นางกัลยารัตน์  สิมพลีวงศ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายปราชญ์  ประทีปแสง
 
1. นางสาวอภิรดี  เสนาวิน
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงอัมพุชินี  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวนิศากร  พรมอ่อน
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  โภคะ
 
1. นางชัชรา  รอดไพรี
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงภีมรฎา  เมธาภัทร
 
1. นางปัณณ์ธพร  ทองด้วง
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1. เด็กชายกุมภา  เหมือนสังข์ดี
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัมพัดทอง
3. เด็กหญิงศิรินภา  เจริญสาริกัณฑ์
 
1. นางชัชรา  รอดไพรี
2. นางภิรมย์รักษ์  เปี่ยมคงเดิม
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงคุนัญญา  ประพฤติธรรม
2. เด็กชายอดิศร  โชติช่วง
3. เด็กหญิงอุรัสยา   เสนาคำจันทร์
 
1. นางลำเพย  มูลเงิน
2. นางสาวชุติกาญจน์   อินทร์นา
 
197 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายคราวิน  สีมาตร
2. เด็กหญิงนันทพันธ์  โชติช่วง
 
1. นางจรีรัตน์  โตคำ
2. นางภณิตา  รัตนะบุญเพ็ชร
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงพรรณอร  เจริญไทย
 
1. นางสาวธิดาพร  บัวเปีย
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงธนัชพร  ภู่จุฬา
 
1. นางสาวเมธิรา  ศิริสอน
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง 9 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   เมืองเพชร
 
1. นายอนุวัฒน์   แหวนเพชร
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายวิทวัส  กำหรัด
 
1. นางสาวรัชดาพร  ภูกันแก้ว
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงวราพร   พิลาทอน
 
1. นายอนุวัฒน์   แหวนเพชร
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายธันวา  อาวรณ์
 
1. นางสาวฐิศิรักษ์  ต่วนเทศ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 14 โรงเรียนวัดนากลาง 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ทองหาญ
 
1. นายอนุวัฒน์   แหวนเพชร
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72.6 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 1. เด็กชายปัฎฐยา   ชื่นจิตร
 
1. นางสิริพร  มีอ่อน
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พงษ์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวโชติกา  น้อยแผ้ว
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บัวพัน
 
1. นางสาวนพวรรณ  ประกายสกุล
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นครชัย
2. เด็กหญิงกฤตชญา  แจ้งไล้
3. เด็กหญิงกันยาพร  อ่อนไทย
4. เด็กหญิงทิพย์ธาดา  เปี่ยมเพชร
5. เด็กชายธีรภัทร  ชอบมาก
6. เด็กชายประวันวิทย์  ไกรนิตย์
7. เด็กชายรัชตะ  สระทองแร่
 
1. นางกัลยารัตน์  สิมพลีวงศ์
2. นายสมอาจ  ศรีภูธร
3. นางสาวพลอยรุ้ง  ศรีภูธร
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1. เด็กชายตินห์ภัทร  สุดเขียน
2. เด็กชายทิพย์​  -
 
1. นางนพรัตน์  เจริญศิลป์
2. นางสาวกัลยรัตน์  เสงี่ยมแก้ว
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายธนกร  ทิมประทุม
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อ่อนสอาด
 
1. นางสาวพรรณิภา  สนธิ
2. นางอุบลรัตน์  หงส์ประภาวงศ์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายกรณรงค์  อินสูนย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกียรติสุทธจิต
3. เด็กชายสุริยา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุวิมล  แก้วม่วง
2. นางสาวนิศา  บัวเพ็ชร์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เทียนนาก
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  พจนเลขา
3. เด็กชายพิสิฏฐ์พล  นาคแจ้ง
 
1. นางสาวศุภนิดา  เมฆสุข
2. นางสาวพัชราพร  บุญจันทร์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 1. เด็กหญิงกุลธิชา   สิทธิการ
2. เด็กหญิงณัฐชยา   บัวรอด
3. เด็กชายสุทธิราช   สอนสาย
 
1. นางนุชจรี  หาทรัพย์
2. นางรัชนี  เก่งเขตรกิจ
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  ซิงห์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ถาวรชาติ
3. เด็กชายสิรวิชญ์  วงษ์ละมัย
 
1. นางสุรีรัตน์  ปรีชาชาญ
2. นางแก้วกมล  ฤทธิ์เต็ม
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กชายคณะชัย  จัตุพิศ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก่นวงษ์
3. เด็กชายยุทธพงษ์  ราษี
 
1. นางสาวทัศนีย์  บานศรี
2. นางบุศรา  เกสทอง