สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  คำภา
 
1. นางสาวจิตรลดา  แสงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงภัททิยา  ทรัพย์ทอง
 
1. นางวิลาวัณย์   ประดิษกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   รัตนา
 
1. นางปาริฉัตร   ขอบบัวคลี่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ยอดรัก
 
1. นางสาวภัสสร  สงเนย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ชื่นผล
 
1. นางอาภรณ์  อินทะศร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 69.8 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพิชญา  หุ่นดี
 
1. นางสาววรรณภา  วิจิตรสาร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงประภาสิริ  อนุสาสนะนันท์
 
1. นางสาวจิรภา  อิสสระ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. นางสาวกัลยารัตน์  ยาทา
 
1. นางสาวอนัญญา  ปัจยะโคทา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.8 ทอง 44 โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กหญิงเปรมสิยา  มีมุข
 
1. นางมะลิวรรณ์  เพ็งภู่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงภูมิใจ  ช่วยงาน
 
1. นางอำภาพร   มั่นต่อ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ครองสิน
 
1. นางภานิณี  สุขโชคพานิช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกุลยา  ฟักเทศ
2. เด็กหญิงญาณพัฒน์  หงส์ทอง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ณรงค์เดชกุล
2. นางสาวเรียม  อู๋สูงเนิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ปากศรีมน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เพ็ญสว่าง
 
1. นางสาวพรพรรณ   ทับอินทร์
2. นางปาริฉัตร   ขอบบัวคลี่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.53 ทอง 16 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โกธรรม
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  ทับทิมเพชร์
 
1. ดร.นาถนรินทร์  เพทายเทียมทอง
2. นางสาวปวีณา  อยู่โพธิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.61 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กชายนภวัตร  เสื้อทอง
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  ครองสัตย์
 
1. นางวิเรขา  นาคสิทธิวงษ์
2. นายศรัณย์  รอดแสวง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายณฐกร  จันทรโชติ
 
1. นายณรงศ์ฤทธิ์   คำชู
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงวิศลย์   แก้วแสน
 
1. นางสาวศศิประภา   สุขมามอญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญมี
 
1. นางสาวดาวเรือง  สอนเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63.4 ทองแดง 35 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายชลิตพงษ์  มรดก
2. เด็กชายนภัสรพี  แตงพรม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ศรีนาค
 
1. นางสาวยลธการ  ชูโพ
2. นางสาวสาวิตรี  ปันชุน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงวีน์ณภัคสร  เบญจวรรณ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ศิริสุข
3. นางสาวโสภา  คณะภิจารย์
 
1. นางสาวชุลีพร  สมบูรณ์ประเสริฐ
2. นางสาวชนิดา  ยะคิณีย์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 27 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยกร  ดีศรี
2. เด็กชายนนท์ลพัส   ศิริศักดิ์
3. เด็กชายพัสกร  ตลับนาค
 
1. นางพรพิมล  สีนวน
2. นางสาวเบญญาภา   วิไลวรรณ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.9 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธวัชชัย  ทองม่วง
2. เด็กชายสุกฤต  ฤทธิ์เต็ม
3. เด็กหญิงสุชานันท์  อินเงิน
 
1. นายอนุสิทธิ์  สาแก้ว
2. นางสาวศิวพร  พิจารณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60.76 ทองแดง 16 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายชวนากร  แสนบุญศรี
2. เด็กชายพชร  ดินประเสริฐ
 
1. นางสาวอลิสา  ขำนิล
2. นางสาวชลธิชา  บุญโพธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงพัชราพร   สีวัน
2. เด็กชายเอกภัทร  อินทร์สวัสดิ์
 
1. นายจิรพันธุ์  อินบัว
2. นางกาญจนา  บุตรศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กชายวิริทธิ์นันท์  อินทฤทธิ์
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เรืองศรี
 
1. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชัยโถ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงสุณิสา   ทรัพย์โฉม
 
1. นางสาวอรสา   เจนถิ่นป่า
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65.52 ทองแดง 36 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กชายธกฤต  ทูลลอดแก้ว
2. เด็กชายรัชพล  พงษ์วิจิตร
 
1. นางสาววัลนิภา  พูลประดิษฐ
2. นายกฤษณะ  ศรีเอี้ยง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70.56 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ประสมพงษ์
2. เด็กหญิงวิภาวี  อินยิ้ม
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายดิษทัศน์  วิจิตรขะจี
 
1. นางสาวชุลีพร  สมบูรณ์ประเสริฐ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดเขาฝา 1. เด็กชายธีระชัย  เถื่อนเหลือ
 
1. นางสาวอารยา  อ่อนงาม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 77.5 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชนฤดี  หมื่นสีเขียว
 
1. นางบุษณี  เพ็งน้อย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านนาขอม 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เชื้อวงค์
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กชายวงศธร  บืดขุนทด
 
1. นางสาวยุพา  คำปัญโญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายญาณกร   จามรธัญวาท
2. เด็กชายดนัยณัฏฐ์   สงวนสุทธิ์
3. เด็กชายธีร์   นันทสำเริง
 
1. นางยุพิน  ตาลเหล็ก
2. นางสาวสาวิภา   สีมา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิง จิณห์ระพีร์   สุ่มมาตย์
2. เด็กชายธนธรณ์  พรมมา
3. เด็กหญิงนิภาพร  บำรุงไทย
 
1. นางสาวเมตตา  เมืองสุวรรณ์
2. นางนารีรัตน์   ทิวันทา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง 23 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กชายธรรมธัช  สมนาค
2. เด็กชายธาราชิช  ศรีสุภาพ
 
1. นายสมบัติ  เลี้ยงประยูร
2. นายกฤษณะ  ปทุมเกตุ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กชายชาญเดชา  ชื่นบุญมา
2. เด็กหญิงธันชนก  สุวรรณโชติ
 
1. นายกฤษณะ  ศรีเอี้ยง
2. นายกฤษณะ  ปทุมเกตุ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ใยเทศ
2. เด็กชายธนวันต์  จันทร์คร้าม
 
1. นายกฤษณะ  ศรีเอี้ยง
2. นายสมบัติ  เลี้ยงประยูร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายประวีร์  สุขอร่าม
2. เด็กชายปรเมทย์  แจ่มหอม
 
1. นายจักรพันธ์  สุรพร
2. นางสาวอภัสนันท์   อยู่เย็นสุขใจ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายชญานนท์  สุนาวง
2. นายยุทธนา  นุ่นมีศรี
 
1. นางชุติมา  แสงเมือง
2. นางน้ำอ้อย  จุลโพธิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันนารี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  อยู่ป้อม
3. เด็กหญิงธนัชชา  ไล้ทอง
 
1. นายรัตนพล  กลมเกลียว
2. นางสาวปภัสสร  หมุนชม
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงฐิตาพร   หงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงณัฐมน   อินทร์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปริชญา   นิทากร
 
1. นางวิชญ์ชยา  สิรพันธ์แจ่ม
2. นางจริยา  ยังวิลัย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1. เด็กชายทินภัทร  ดีทอง
2. เด็กชายธีรเดช  เชื้อนุ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เต็มเต็ํะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นาคพนม
2. นายศิวพันธ์  ทุยตระกูล
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ยศวิชัย
2. เด็กชายจิตริน  ภูครองแง่
3. เด็กชายศุภชัย  ผู้ภักดี
 
1. นายรัษฎากร  ประสาท
2. นางสาวสุนิสา  ดวงชตา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 75.1 เงิน 31 โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีบรรเทา
2. เด็กชายธีรยุทธ  สุดจิตต์
3. เด็กหญิงอารยา  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวปัทมา  เจริญธัญญกรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาสินี  ประเสริฐสิทธิ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มูฮำหมัด
2. เด็กหญิงมนพัทธ์  แสงอ่อน
3. เด็กหญิงอธิตญา  โพธิ
 
1. นางจรรยารัตน์  ชื่นหิรัญ
2. นางปราณี  แดงดี
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.3 เงิน 21 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  บ่อทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  นามเรือน
 
1. นางสาวสิริโสภา  หาญลำยวง
2. นายฉลอง  ดีน้อย
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีเมือง
2. เด็กชายวัศพล  ศรีมณฑล
 
1. นายณรงค์กร  ชื่นกลิ่น
2. นางกาญจนา  บุตรศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.4 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ไม้แก้ว
2. เด็กหญิงณัฏธกันย์  สินค้า
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  แช่มช้อย
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนจันทร์
5. เด็กหญิงไอลดา  ชินเกตุ
 
1. นายพูลเพิ่ม  เพ็งสุข
2. นางสาวณฐมน  นาคพ่วง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 38 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พูมละ
2. เด็กหญิงนลินนิภา  มิ้มโต
3. เด็กหญิงพชรพร  กระต่ายจันทร์
4. เด็กหญิงรังสิมา  เอี่ยมรัศมี
5. เด็กหญิงวลัยพรรณ  บุญธรรมพิทักษ์
 
1. นางสาวดารัตน์  เพิ่มบุญ
2. นางราตรี  สาราทิศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงภาพิมล  ม่วงหวาน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  มอนศรี
3. เด็กหญิงอรัญญา  เขียนอินทร์
4. เด็กหญิงอริษา  ฤทธิ์พรม
5. เด็กหญิงอัญญดา  เขียนอินทร์
 
1. นางวิเรขา  นาคสิทธิวงษ์
2. นายศรัณย์  รอดแสวง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง 31 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 1. เด็กชายกมลภพ   ก่อเกิด
2. เด็กหญิงกวินตา   หงษ์ทอง
3. เด็กชายจิรสิน   ผ่องศรี
4. เด็กหญิงวรัชญา    หอมจำปี
5. เด็กชายวิศเวช    เวฬุวนารักษ์
 
1. นางพรปวีณ์   บำรุงเมือง
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ดำคุ้ม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 1. เด็กหญิงกันทิกา   สายศร
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์   พรหมใจรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี   รามศิริ
4. เด็กหญิงพัชรีรัตน์   พิบูลย์ผล
5. เด็กหญิงสุวรรณี   สุขสมัย
 
1. นางสาวนภาวรรณ   ดิษฐประยูร
2. นายนิสิต   ตั้งจิรวัฒนกุล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คำน้ำปาด
2. เด็กหญิงวรรณิดา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสาธินี  เชาว์ธรรม
4. เด็กหญิงสุพิชชา  เสนสกุล
5. เด็กหญิงอธิติญา  พรหมโลก
 
1. นางอาภรณ์  อินทะศร
2. นายวัชรพงษ์  อาจธัญกิจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกฤติน  เอี่ยมกระจ่าง
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  ท้วมเทศ
3. เด็กหญิงรสนันท์  เขียวละออ
4. เด็กชายสรวิศ  คงเพ็ชรศักดิ์
5. เด็กหญิงสโรชา  สุขแก่น
 
1. นายอนันต์  ศิลป์เจริญ
2. นายภูมิ  ปรางวิเศษ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กหญิงชนากานต์  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  เจิมขุนทด
3. เด็กชายนิธิกร  ศรีจันทร์
4. เด็กชายภูวดล  ชัยภูธร
5. เด็กหญิงหฤทัย  ซุยถัง
 
1. นายวรรณยศ  โพธิ์เลี้ยง
2. นางผุสรัตน์  ถาวร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงมุกดา  ปลื้มสูตร
 
1. นางวรินทร  บุญมาก
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กหญิงสาธิดา  อ้นพา
2. เด็กหญิงสาธิดา  อ้นพา
 
1. นางวรินทร  บุญมาก
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กชายวสันต์  เทพประสงค์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โลนุช
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พิมพ์หนู
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เจริญรัตน์
 
1. นางกนกวรรณ  โตแย้ม
2. นางทิพยรัตน์อาภา  สืบสวง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.01 เงิน 41 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจีรเดช  ห้อยดอกหอม
2. เด็กหญิงแก้วกาญ  การงานดี
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
2. นางสาวอภัสนันท์  อยู่เย็นสุขใจ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินทรชูฤทธิ์
2. เด็กชายนิติพงษ์  คำคม
 
1. นางสาวพิชญาภัค  กลิ่นเฟื่อง
2. นายชวกร  ขอบบัวคลี่
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.2 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  -
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ฟักตระกูล
3. เด็กหญิงจีรยา  นาทุม
4. เด็กหญิงชญาดา   พรมอ่อน
5. เด็กหญิงดลพร  เคนผา
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พรมอ่อน
7. เด็กหญิงรวงข้าว  คลังเอี่ยม
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ล่าบ้านหลวง
9. เด็กหญิงอริสรา   กมลแก้ว
10. เด็กหญิงเพชรลดา  กองทอง
 
1. นายศุภวัฒน์  เหรียญประยูร
2. นางอมรรัตน์  จันใด
3. นางสาวชไมพร  ไชยะฉัตร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกชกร  เชนส้ม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  หลวงประทุม
3. เด็กหญิงธิติมา  สอนสีสม
4. เด็กหญิงนพรัตน์   อุชะกะ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   ซ่อนกลิ่น
6. เด็กหญิงบุษยา  ยนตสุข
7. เด็กหญิงภาวินี  ลพประเสริฐ
8. เด็กหญิงวริศรา   แก้วศรี
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ล่าบ้านหลวง
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เคนผา
 
1. นายอรุณ  อินทร์แดน
2. นางทิพย์วรรณ์  รอดแสวง
3. นางจรินทร  นามเข็ม
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เสพรัมย์
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  โชติโหมด
3. เด็กหญิงธนัชชา  บุญเกิด
4. เด็กหญิงธันยพร  บุญเกิด
5. เด็กหญิงปรษิตา  ทองตุ้ย
6. เด็กหญิงปุณยาพร  สิงห์เรือง
7. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นคง
8. เด็กหญิงวราพร  บุญช่วย
9. เด็กหญิงศิรินันท์  นีระพันธ์
10. เด็กหญิงไอริศา  ภู่ชนะมั่น
 
1. นายนนทวัฒน์  สุวรรณราช
2. นายเตชคุณ  บุญเสมา
3. นางอมรมาส  โอภาษี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 75.32 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงกำลัยทิพย์  สุขเสมอ
2. เด็กชายกีรติ  ทิพย์ศิริ
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  สุ่มประเสริฐ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  พึ่งจันทร์
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ฟักเงิน
6. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปั้นแตง
7. เด็กหญิงศศิประภา  ถึงสุข
8. เด็กหญิงสุพิตา  สมหวัง
9. เด็กชายอภิรักษ์  ชาลีลักษ์
10. เด็กหญิงอมราพร  โพพ่วง
 
1. นายรัชพล  เลิศศักดิ์วิมาน
2. นางอรญาณี  สุริโย
3. นางเปรมฤทัย  ชั้นเฟื่องฟู
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 78.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ธิติชัยเลิศสกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ศรีวงษ์
3. เด็กชายธนพล  สุขแจ่ม
4. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์ศรีวงษ์
5. เด็กชายธาวิน  เอี่ยมทองแดง
6. เด็กชายพงษ์พญา  เบญญาเดช
7. เด็กชายระพีวิช  ปล้องแพง
8. เด็กชายศรายุธ  สุยะนา
9. เด็กชายสรวิศ  บุญเสมา
10. เด็กชายเสาวภาคย์  หล้าน้อย
 
1. นายณิชารีย์  ฤทธิ์มาก
2. นางสาวเขมณัฏฐ์  อาภาพัชร์เจริญกุล
3. นางสาววาสนา  สารินนท์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงชนิดา  ทับทิม
2. เด็กหญิงณัฐกานฑ์  เดชพรม
3. เด็กหญิงประภัสสรณ์   จันทร์ชารี
4. เด็กหญิงวรัทยา  เนตรพะลิตร
5. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ทองมี
6. เด็กหญิงสิริมล  ดาวลาย
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุข
8. เด็กหญิงอุดมพร  แก้วบุญเรือง
 
1. นางยุพยงค์  ทิพย์นาฎย
2. นางรุจิรัตน์  จินดาวงษ์
3. นางสาวรุติกานต์  แย้มกลัด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 83.4 ทอง 13 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจยา
2. เด็กหญิงณัฐฐา  เจริญเขตต์
3. เด็กชายณัฐดนัย  แสวงนาม
4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สุขทิพศรี
5. เด็กชายธนกร  ทิมยิ้ก
6. เด็กหญิงภวรัญชน์  คงหาญ
7. เด็กหญิงภัทรภร  สิทธิโชติ
8. เด็กชายภาคิน  นินสงค์
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ฉิมจีน
10. เด็กหญิงอันดามัน  บัวเย็น
 
1. นายภุชงค์  นพคุณ
2. นายณัฐพล  โอกระโทก
3. นายวิทวัส  ฟักน่วม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กหญิงพลอยประดับ   สุดตา
2. เด็กหญิงเบญญาภา   เหมือนสุทธวงค์
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงค์ฝั้น
2. นางสาวนิศา  นาคนิยม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายจักรพรรณ์   ชื่นผล
2. เด็กชายอดิเทพ  เพ็ญสวัสดิ์
 
1. นายปราการ  สุขแจ่ม
2. นายนฤพล  ภูอมรเลิศ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   บัวนารถ
 
1. นางสาวนันท์นภัส   เกิดสินวงษ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  หุ่นทอง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายธนกฤต    ทองดี
 
1. นางสาวนารีรัตน์   ทิวันทา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงธันยพร   เนยอิ่ม
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงลักษณ์ฤดี   กุลนิวาต
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลิ่วน้อย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โลนุช
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวกุลธิดา  เดือนหงาย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กหญิงณัฐรดี   จันทร์ไทย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โลนุช
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงชยานุช  คุ้มวิญญาณ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินทร์ชู
 
1. นางสาวแพรวนภา  ชูโฉม
2. นางสาวชดารัตน์  เกตุทอง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงธนัฎฐา  บุญปลื้ม
2. เด็กหญิงวิรกานต์  ช่วยราชการ
 
1. นางสาวแพรวนภา  ชูโฉม
2. นางสาวชดารัตน์  เกตุทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงชลธิชา  หนูอ้น
2. เด็กหญิงวรัญดา  ทองสุข
 
1. นางสาวรุติกานต์  แย้มกลัด
2. นางน้ำอ้อย  ขาวพราย
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายอริญชัย   กสิกิจจาภิวัฒน์
 
1. นายสุพิพัฒน์  หอมสุนทร
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ม่วงน้อย
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หงษา
3. เด็กชายเอกรัตน์  ทวีพูล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ปิยถวายพร
2. นางสาวจินดารัตน์  เรื่องรุ่ง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังประทุม
2. เด็กชายณาญานนท์  เต็มมือ
3. เด็กชายอดิศร  สีดารา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ปิยถวายพร
2. นางสาวมะลิวัลย์  พุทธสกุล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 1. เด็กหญิงกฤติยา  บัวเอม
2. เด็กหญิงกันติยา  ดำขำ
3. เด็กชายณฐพล  น้อยเกิด
 
1. นางสาวดวงพร  ดีจุ่น
2. นางสาวกัญญาพัชร  เนตรทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กชายจักรพงษ์   สมหนองโข่ย
2. เด็กชายยุทธนา   มธุโป
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  นันทวงษ์
4. เด็กหญิงศิริญญา   แก้วมูล
5. เด็กชายอนุชา   ทิพยะ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อาบสุวรรณ์
 
1. นายชาญวิทย์   เหงากูล
2. นายสังแวว  ขาวพราย
3. นายไพบูลย์   กาบจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์อ่อง
2. เด็กชายกฤตยชญ์  ขุมโมกข์
3. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  วงษ์ไชย
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  พุ่มเปี่ยม
5. เด็กชายกุลทัต  แตงไทย
6. เด็กหญิงกุลนิดา  เมืองสอง
7. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ฟักทอง
8. เด็กชายจิรวัฒน์  โสดา
9. เด็กหญิงฉัตรชนก  ทะนูจัน
10. เด็กหญิงชนิกานต์  แป้นแก้ว
11. เด็กหญิงชลธิชา  ขาวทอง
12. เด็กชายชัยกฤต  แสงทิม
13. เด็กชายณฐพัฒน์  แก้วเกิด
14. เด็กชายณัฏฐกานต์  ฤทธิ์บำรุง
15. เด็กหญิงณัฐนิชา  คล้ายเจียม
16. เด็กชายธนาธิป  แป้นแก้ว
17. เด็กหญิงธัญชนก  สุจิตรา
18. เด็กชายธีรพงษ์  ฤทธิ์บำรุง
19. เด็กชายธีรพัฒน์  สวัสดิรักษ์
20. เด็กชายนภนต์  เมืองสุวรรณ์
21. เด็กหญิงนภัสพร  แป้นอินทร์
22. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียหรอ
23. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนิทผล
24. เด็กหญิงพงษ์ลัดดา  เผือกจีน
25. เด็กหญิงพศิกา  แสงเพ็ชร
26. เด็กหญิงพิชญาภา  จาบทอง
27. เด็กหญิงภัทรธิดา  ม่วงลายทอง
28. เด็กหญิงมณฑิตา  โพธิ์ศรี
29. เด็กชายรวินันท์  เพ็ชรทอง
30. เด็กหญิงลภัสสินี  ธูปทัพ
31. เด็กหญิงวิมลภัทร  ขาวพราย
32. เด็กชายศุภเสกข์  ฉิมมา
33. เด็กหญิงสุกัญญา  ฤทธิ์บำรุง
34. เด็กหญิงสุมินตรา  ทับเล็ก
35. เด็กชายอดิเทพ  จาบทอง
36. เด็กหญิงอตินุช  โพธิ์อ่อง
37. เด็กหญิงอินทิรา  ลำพันแดง
38. เด็กหญิงเอมมิกา  เก่งกล้ารณภูมิ
 
1. นางอารีย์  นิลสนธิ
2. นางสุวพร  เปียหลอ
3. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง
4. นางวัชราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
5. นางบุญยรัตน์  สวนสอน
6. นางพิชญธิดา  ภู่ระย้า
7. นางธิดารัตน์  ใจเอื้อ
8. นางสาวสุธิดา  สนิทผล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายธนากร  ปานพรม
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมกายา
 
1. นายสรวิศ  ศรีสงคราม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 42 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กลิ่นสายทอง
 
1. นางสาวรุติกานต์  แย้มกลัด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายพชรพล  แสงบดี
 
1. นางศรีนวน  โพธิ์คำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงสโรชินี  แป้นโพธิ์
 
1. นายณรงค์กร  ชื่นกลิ่น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  เสือคำรณ
 
1. นายวิชาญ  เอี่ยมคง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กชายชยากร  ทองสงค์
 
1. นายกริชรัตน์  รักประกิจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายภูมิรพี   ยอดแย้ม
 
1. นางสาวสังวาลย์  คล้ายแสง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงบุญยาวีร์  นีระพันธ์
 
1. นางสาวพีรนันท์   เทศขำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  กักขุนทศ
 
1. นายกวินตรา  เทียนนาวา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน 30 โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายพชรพล  แสงบดี
 
1. นายนพรัตน์  โพธิ์คำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายธนกฤต  เล็กยิ้ม
 
1. นายกวินตรา  เทียนนาวา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 30 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พรหมกายา
 
1. นายสรวิศ  ศรีสงคราม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กหญิงวริศรา  ร่ำร้อง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โลนุช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78.6 เงิน 16 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร    อีฟ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลายสกุล
3. เด็กหญิงชนม์ชนก   รักแก้ว
4. เด็กหญิงชนิสรา   หน่อทอง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขียวผึ้ง
6. เด็กชายฐานมาตร   ซ้ายกระโทก
7. เด็กหญิงณัฐกมล  หวินกำปัง
8. เด็กหญิงณัฐธัญญา   จิตเฉย
9. เด็กหญิงณิชาพัท    แย้มกุล
10. เด็กชายตะวัน   จำปาสุข
11. เด็กชายทัศนัย   พวงพันธ์
12. เด็กชายธนพงษ์   สังสุด
13. เด็กหญิงธนพร   เมืองเจริญ
14. เด็กหญิงธนภรณ์   สังสุด
15. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุแก้ว
16. เด็กชายธัญวุฒิ   บำเพ็ญ
17. เด็กชายธีระพงศ์   ศรีเปรม
18. เด็กหญิงนภิสา   บุญสอาด
19. เด็กชายนฤรงค์  รักแก้ว
20. เด็กหญิงนิตยาภรณ์   คล้ายแจ้ง
21. เด็กหญิงนิตรา   นรสิงห์
22. เด็กหญิงปวีธิดา   เรืองศิริ
23. เด็กชายพงศธร   อินทร์สิงห์
24. เด็กชายมาโนทัย    เมฆฉาย
25. เด็กหญิงรุจิราพร   ใจเอื้อ
26. เด็กหญิงลลิตา   สามูล
27. เด็กชายวงศกร  บุญเกิด
28. เด็กหญิงวรกาญจน์  อัศวา
29. เด็กชายวายุ   ผิวสะอาด
30. เด็กหญิงวิภาวีย์  แช่มสกุล
31. เด็กชายวีรภัทร    พลัดกลับ
32. เด็กชายศราวุธิ    เงินห้อย
33. เด็กชายศุภณัฐ   ชูชิต
34. เด็กชายอภิชัจ   มโหฬาร
35. เด็กหญิงอริสา    จูประจน
36. เด็กหญิงเปรมยุดา   พุ่มเจริญ
37. เด็กชายเรืองศักดิ์   ทรัพย์โฉม
38. เด็กหญิงแพรวา    ธูปขำ
 
1. นายจตุรงค์   จวนเผ่า
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์   ฤทธิ์บำรุง
3. นางสาวกาญจนา   นรดี
4. นางสาวพรพรรณ   ทับอินทร์
5. นางสาวกนกวรรณ   จิ๋วแก้ว
6. นางอรยา  สนิทผล
7. นางสาวสุราลัย  ป้องแพง
8. นางสาวเฉลิมขวัญ   เกษหอม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มั่นใจ
2. เด็กชายกิตติชัย   ครึกครื้น
3. เด็กชายจักรภัทร   คงดี
4. เด็กชายจิณณวัตร   คุ้มนุ่น
5. เด็กหญิงจิราภา    ทะสา
6. เด็กหญิงจีระนันท์   เนียมสกุล
7. เด็กหญิงชญานิศ   โพธิ์กลิ่น
8. เด็กชายชิษณุพงศ์   บุญวิเศษ
9. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ศรีโตนด
10. เด็กชายดนัย   สำเริง
11. เด็กชายธนวัฒน์   ทองขจร
12. เด็กชายธาวิน   ประสงค์สุข
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่ำสกุล
14. เด็กชายธีรภัทร    เพิงสงเคราะห์
15. เด็กหญิงนฤดี  สามูล
16. เด็กชายนันทกร   กลัดพันธุ์
17. เด็กชายนิธิศ  บุญวิเศษ
18. เด็กชายปริญญา    เกตุบุปผา
19. เด็กหญิงพัชรพร   คล้ายแจ้ง
20. เด็กหญิงภัชราภรณ์    เช้าโต
21. เด็กชายภาคภูมิ   ยังเจริญ
22. เด็กชายภานุวัฒน์   พานทอง
23. เด็กหญิงรพีพร   นุชถนอม
24. เด็กหญิงรวินันท์   โพธิ์ศรี
25. เด็กชายรัชชานนท์   เอี่ยมชม
26. เด็กหญิงวรรณิษา   ทรัพย์สิน
27. เด็กหญิงวรัญญากร   กิ่งย้อย
28. เด็กชายวุฒิชัย   จูเจี่ย
29. เด็กชายศราวุธ   ฮี้เกษม
30. เด็กชายศุภสิน    แจ่มสกุล
31. เด็กชายสัภยา   ปานพรม
32. เด็กชายสายชล    มาแพ
33. เด็กชายสิทธิพงษ์   ฤาวัฒนะ
34. เด็กหญิงสุจาวี   ท้วมเอี่ยม
35. เด็กหญิงสุพัตรา   สระเสือ
36. เด็กหญิงอรปรีญา    อ่อนฤทธิ์
37. เด็กชายอัครพนธ์    แก้วแสง
38. เด็กหญิงเกศราภรณ์    พลายสกุล
39. เด็กหญิงแพรววนิต   หาญจิตต์
40. เด็กชายโฟกัส   งามขำ
 
1. นายจตุรงค์   จวนเผ่า
2. นายพิเชฐ   พาแพง
3. ว่าที่ร้อยตรีธนพล   ฤทธิมหันต์
4. นางนุชรี   พาแพง
5. นางปาริฉัตร   ขอบบัวคลี่
6. นางสาวอรสา   เจนถิ่นป่า
7. นางวาสนา  ปัญญุเบกษา
8. นายสมรักษ์  โฉมศิวะพันธ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   หนูอ่อนศรี
 
1. นายวีระศักดิ์  สีสวย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กหญิงชาวิกา  ด้วงศรี
 
1. นายจตุรพล  ยิ้มละมูล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงสุธิตา  จันทร์เมือง
 
1. นายวีระศักดิ์  สีสวย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวันวิสา  ขวัญคำ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติกร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชญานุตม์  คูณหอม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสิรามล  เสมมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวาสินี  ปิ่นแก้ว
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสังวาลย์
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงภัทราพร   หวังประสพกลาง
 
1. นายจตุรงค์   จวนเผ่า
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  อินทพงษ์
 
1. นางสาวชญานุตม์  คูณหอม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสังวาลย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
3. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
6. เด็กหญิงวาสินี  ปิ่นแก้ว
7. เด็กชายศุภณัฐ  แสงวิเศษ
8. เด็กหญิงสิรามล  เสมมา
9. เด็กชายสุริยา  หิตเทศ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางนิตยา  บุญประเทือง
3. นายภูมิ  ปรางวิเศษ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายชนกานต์  สุขห่วง
2. เด็กหญิงตวิษา  วรสุทธิ์พิศาล
3. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงพลอยอันนา  พลศิริ
5. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
6. เด็กหญิงพัณณิตา  นุ่มสกุล
7. เด็กชายรติ  โอภาษี
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
9. เด็กหญิงวรรณภา  ทองปาน
10. เด็กหญิงวันวิสา  ขวัญคำ
11. เด็กชายศุภณัฐ  แสงวิเศษ
12. เด็กหญิงสิรามล  เสมมา
13. เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิมโห้
14. เด็กหญิงสุภนิช  ปรางศร
15. เด็กชายสุริยา  หิตเทศ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางนิตยา  บุญประเทือง
3. นายภูมิ  ปรางวิเศษ
4. นายภาณุพงษ์  ฉิมโห้
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
2. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายรติ  โอภาษี
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
5. เด็กหญิงวันวิสา  ขวัญคำ
6. เด็กหญิงวาสินี  ปิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงศิรประภา  พานอินทร์
8. เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิมโห้
9. เด็กหญิงสุภนิช  ปรางศร
10. เด็กชายสุริยา  หิตเทศ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นายจรัญ  มหาวีระตระกูล
3. นายภูมิ  ปรางวิเศษ
4. นายภาณุพงษ์  ฉิมโห้
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  โฉมนาจ
2. เด็กหญิงชนากานต์  คำภา
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ดาวัน
5. เด็กหญิงณัฐพร  สอนจันทร์
6. เด็กหญิงธนัชพร  บรรเทากุล
7. เด็กหญิงนิชา  เกตุพานิชย์
8. เด็กหญิงนุชนาถ  มูลสัก
9. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมมา
10. เด็กหญิงพรพรรณ  พรมมา
11. เด็กหญิงพรพิมล  ธูปทอง
12. เด็กหญิงพิชชาญา  สุขเกษม
13. เด็กหญิงมนต์นภา  ชื่นยัง
14. เด็กหญิงมินทรา  ชื่นยัง
15. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ศิริผล
16. เด็กชายวีรพล  สุโพธิ์
17. เด็กหญิงสุภาพร  เอมแย้ม
18. เด็กชายสโรชพันธ์  แป้นโพธิ์
19. เด็กหญิงสโรชินี  แป้นโพธิ์
20. เด็กหญิงเนตรดาว  แผ่นทอง
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
2. นางสาวศิภชา  ทิพากันต์
3. นางสาวกิจจวง  โชสิวสกุล
4. นางสาวกิตติมา  กิจกล้า
5. นายณรงค์กร  ชื่นกลิ่น
6. นางสาวณัฏฐา  บุญรักษ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 95.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญผูก
2. เด็กหญิงชลดา  ก้านโศกกลาง
3. เด็กหญิงชลธิชา  คงสมบูรณ์
4. เด็กหญิงฐิติกานต์   จิตโสภา
5. เด็กหญิงทิตยาภา  ดาวัน
6. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปัญญาลักษณ์
7. เด็กหญิงธิดารัตนฺ์  จันทร์เทพา
8. เด็กหญิงนวพร  มาปากลัด
9. เด็กหญิงปริสสรา  อ่างอินทร์
10. เด็กหญิงพรรณนิภา  เกิดแก้ว
11. เด็กหญิงพัชราพร   สีวัน
12. เด็กหญิงภัครพิมล  สืบสำราญ
13. เด็กหญิงภัทราพรรณ  อยู่คง
14. เด็กหญิงยอดขวัญ  คันซอทอง
15. เด็กหญิงรติมา  ผ่องชัยภูมิ
16. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุขเกษม
17. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วสาคร
18. เด็กหญิงศิริพร  เพ็ชรทัย
19. นางสาวเกวลี  อินทรีวงศ์
20. เด็กหญิงแก้วใจ  วิวรรณ์ตระกูล
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
2. นางสาวกาญจนา  บุตรศรี
3. นางสาวศิภชา  ทิพากันต์
4. นางสาวกิตติมา  กิจกล้า
5. นางสาวทิพย์จุติ  แก้วอรัญญิก
6. นางสาวกิจจวง  โชสิวสกุล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติพัศ  แก้วทอง
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  นาคประเสริฐ
3. เด็กชายชนาธิป  ดวงแก้ว
4. เด็กชายพิชญ  หุ่นดี
5. เด็กหญิงพิชามญธุ์  ขำศิริ
6. เด็กหญิงพุทธิดา  สีปัดถา
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โคกทับทิม
8. เด็กชายมเหศวร  อ้นเวียง
 
1. นางสาวโสภิดา  จิตสุวรรณ
2. นางอรุณวรรณ  ศักดิ์วิทย์
3. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกนกณิกา  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงจิตรภัทร  ฉ่ำศรี
3. เด็กชายชูศักดิ์  ฟักตระกูล
4. เด็กชายปวเรศ  หลวงประทุม
5. เด็กชายปิติภัทร  วันเชียง
6. เด็กชายพลกฤต  ทำเนาว์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญจันทร์
8. เด็กหญิงภาภิมล  ปิ่นมงคล
9. เด็กหญิงวันฑนา  แก่นอินทร์
10. เด็กหญิงสรัลพร  สุวรรณบุตร
 
1. นายศุภวัฒน์  เหรียญประยูร
2. นางอมรรัตน์  จันใด
3. นายกรกีรติ  บุญสมวล
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงชลพรรษ  คำมี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  มนตรี
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เบ็งจันทึก
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  คุ้มวงษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ประทุมศรี
6. เด็กหญิงสุรภา  สุภาสอน
 
1. นางสาวโสภิดา  จิตสุวรรณ
2. นางอรุณวรรณ  ศักดิ์วิทย์
3. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
4. นางอรนีย์  ศิโล
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงฐาปนี  ผมเพชร
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ใยนวน
3. เด็กหญิงพรนิชา  พรหมกระจ่าง
4. เด็กหญิงมกุลวดี  ทรัพย์พานะ
5. เด็กหญิงรัญลดา  ทรัพย์สิน
6. เด็กหญิงลภัส  วิมล
7. เด็กหญิงวรัชยา  มณีกัญญ์
8. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อ่อนดี
 
1. นางสาวโสภิดา  จิตสุวรรณ
2. นางอรุณวรรณ  ศักดิ์วิทย์
3. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
4. นางอรนีย์  ศิโล
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กหญิงกนกพร  อ่อนศรี
2. เด็กชายก้องภพ  เพ็งมา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  พลับประสิทธิ์
4. เด็กหญิงทิฑัมพร  ชิดชอบ
5. เด็กชายนครินทร์  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงนันทิตา  โตรัสมี
7. เด็กหญิงปาณิตา  แสงทอง
8. เด็กหญิงพิชญาภา  กล้าถิ่นภู
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  พลเทพ
10. เด็กชายรัฐภูมิ  เงินกลม
11. เด็กหญิงศุภัชชา  อุราเอี่ยม
12. เด็กชายศุภเสก  จันทร์ประสิทธิ์
13. เด็กหญิงสวรรยา  ยอดเยี่ยม
14. เด็กหญิงอัมพร  สุขพันธ์
 
1. นายปริญญา  รักษาสัตย์
2. นางพัชนี  ดาเชิงเขา
3. นางสาวปนัดดา  สุขอรุณ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ไม้ลำดวน
5. นางสาวพรพรรณ  เหล่าปัญญา
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 1. เด็กชายกฤติธี  ทับทิมศรี
2. เด็กชายบุญญะวัทน์  ขวัญพุทโธ
3. เด็กชายภิรมย์พร  เข็มทอง
4. เด็กหญิงศุภารมย์  ไชยสุนทร
5. เด็กชายสุรศักดิ์  นวนกลอง
 
1. นายกวินตรา  เทียนนาวา
2. นายอำนาจ  ศรีบรรเทา
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุขอินทร์
2. นางสาวโศรยา  วัยนิพลี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  วัดแย้ม
2. นายอรรถพร  คล้ายนุ่น
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายนันทชัย  การุญบริรักษ์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  นกลอย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 35 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพิมลพัชร  วีรสุเมธา
 
1. นางนิภาภรณ์  บุญยะโท
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกัลยากร  สืบศรี
 
1. นางจรินทร  นามเข็ม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายชยุตม์  จาติเสถียร
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  ศรสุรินทร์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 28 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อยู่สุข
 
1. นางนุชรี   พาแพง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 74.19 เงิน 28 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1. เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ศรีพุฒ
 
1. นางสาวศุขริน  ศรรุ่ง
2. นายทวีศักดิ์  ฤทธิ์เทพ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.23 เงิน 24 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  คงไทย
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองคำน้อย
 
1. นางสาวศุขริน  ศรรุ่ง
2. นางสาวรสรินทร์  กุนทอง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วประไพ
2. เด็กหญิงภคพร  เพชรทอง
 
1. นายเสี่ยงเหวิน  โจว
2. นางวิมลรัตน์  นภาวิชยานันท์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายณภัทร  อ่อนศิริ
2. เด็กหญิงปนัดดา   อยู่จันทร์
3. เด็กชายประภัสสร  สุขมล
4. เด็กชายพัชรพล   ชอนบุรี
5. เด็กชายวรชน   ดีนุช
6. เด็กชายสิงหา   เจริญศรี
 
1. นายอธิภัทร   ธนาชยานนท์
2. นายประจวบ   เฉยเฟื้อง
3. นายธนาพนธ์   พัฒนประเสริฐ์กุล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68.7 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกัณฐิพัศ  ไกรทศ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  นนทะพา
3. เด็กชายปภังกร  แก้วนิคม
4. เด็กชายปุณยวีย์  บุญพิมพ์
5. เด็กชายพชรพล  เชื้ออินทร์
6. เด็กชายศตายุ  ชาภักดี
 
1. นายสุเมธ  ราษี
2. นายพิฆเนศ  บัวสนิท
3. นายภาณุพงษ์  ฉิมโห้
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 27 โรงเรียนสระงาม 1. เด็กชายณัฐพล  ทำทัน
2. เด็กชายธนะโชติ  ยางคำ
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  สุยะนา
4. เด็กชายพีรภัทร์  นาคมอญ
5. เด็กชายภาวิน  กลับมา
6. เด็กชายยุทธนา  ลุขผล
7. เด็กชายวีรภาพ  ยอดภีระ
8. เด็กชายอานนท์  คล้ายกรุด
 
1. นายสุทธิรักษ์  พิลึก
2. นางสาวประทุม  เดชมี
3. นางสาวนรีกานต์  บุญโชติ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 66.6 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุกโมด
2. เด็กหญิงกุลวดี  บุญอ่ำ
3. เด็กชายคณิศิลป์  พันศรี
4. เด็กหญิงธัญชนก  พุกน้อย
5. เด็กหญิงปทุมภรณ์  ขาวทอง
6. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเมฆ
7. เด็กหญิงวริมน  ประภาศรี
8. เด็กชายสารัช  ขวัญเทศ
9. เด็กหญิงสุวรรณี  แก้วปรีชา
10. เด็กหญิงเพ่ยซื่อ  ลี
 
1. นายกมนัช  เอี่ยมทุ่ง
2. นายสกล  อินทร์คล้าย
3. นางสาวชาณิภา  ไชยสุนทร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 68.8 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กหญิงกุลสินี  รักวัด
2. เด็กชายจิณณวัตร  สินสอน
3. เด็กชายชำนาญ  เกษมสัตย์
4. เด็กหญิงฐิติวรรณ  โสภา
5. เด็กหญิงบวรลักษณ์  หมู่ขำ
6. เด็กชายพิริยกร  ฟ้ากระจ่าง
7. เด็กชายภัควัฒน์  รักแก้ว
8. เด็กหญิงมณีวรรณ  ครองชีพ
9. นางสาวลลิตา  พาพันธ์
10. เด็กหญิงอาธิสา  ลอยสนั่น
 
1. นายประสิทธิ์  ศิริจันทร์
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
3. นางสาวบงกชรัตน์  สนธิรักษ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กหญิงชาลิตา  ตรีรส
2. เด็กหญิงนพัชนันท์  บวมขุนทด
3. เด็กหญิงวารีทิพย์  สร้อยทอง
4. เด็กหญิงสาวินี  บังขุนทด
5. เด็กหญิงไหมแก้ว  สายเพชร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แกมชัยภุูมิ
2. นายวรรณยศ  โพธิ์เลี้ยง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำทา
2. เด็กหญิงลักษิกา  เส็งเอี่ยม
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  บุญจิตร
 
1. นางนรินทร์  มุ่งมาตร
2. นางสาวจิรภา  อิสสระ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านนาขอม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แป้นฝ้าย
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คำนนท์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นวนหอม
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
2. นางสาวจันจิรา  มาฟู
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.2 เงิน 28 โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงชลดา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงวสุมา  บุญสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอนันตญา  ขุมโมกข์
 
1. นางกัญญารัตน์  จรบุรี
2. นางศิริขวัญ  กาทำมา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แสงประเสริฐ
2. เด็กชายภูมิวัฒน์  ทับประโคน
 
1. นางจรรยารักษ์  เกษมณี
2. นางสาวมณีการ  มาขำ
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงปัญฑารีย์  สาโท
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชมพูน
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ทาจู
 
1. นายฉัตรชัย  โฆสิต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงคชาภรณ์  นกทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กชายธีราทร  เกษมศาสตร์
2. เด็กชายนนทิวรรธน์  พิมหนู
 
1. นางสาวชลัดดา  บุญมาก
2. นายธนาธิป  จักร์แก้ว
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญณัช  ก.ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงอตินุช  คล้ายปาน
 
1. นายกีรติ  รุ่งฤทธิ์ประภากร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กชายพีรพนธ์  เจนขนบ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ศิลามาศ
 
1. นางสาวมณีการ  มาขำ
2. นางสาวชญานุตม์  คูณหอม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กหญิงนิตญา  ด้วงทองสุข
2. เด็กชายเอกภพ  ไทยประโคน
 
1. นายณัฐพล  ระวิ
2. นางสาวกัญจน์รัตน์  อินทร์พรหม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกัญชพร    ผาเลิศ
2. เด็กหญิงติระรัตน์  โตสงคราม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
2. นางมนชยา  สุขชื่น
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายณัฐธัญ  ตามสีวัน
2. เด็กชายวีรภัทร  พิมพา
 
1. นายณัฐพล  ระวิ
2. นายสุรเชษฐ์  ยอดกุล
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายณัฐดนัย  โตล่ำ
2. เด็กชายภวัต  โตสงคราม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
2. นางสาวพารริน   ถวายทรัพย์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กหญิงชุติมา  ชารี
2. เด็กชายสิริพรชัย   เบ้าตัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนาภรณ์  เรืองธีรวงศา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงปรวิศา  เกตุทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช  เอกกันหา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   นาคจำรูญ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    โฉมอินทรีย์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกษหอม
2. เด็กหญิงธนัญญา  ทองล้อม
 
1. นายณัฐพล  ระวิ
2. นางสาวพัชราภา  ขวัญมุข
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 1. เด็กชายรดิศ  รอดเวียง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ประจง
3. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พึ่งตน
2. นางสาวภิชญาพร  มัลเชษฐ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 1. เด็กชายทรงพล  คงสันเที๊ยะ
2. เด็กชายภาคิน  แซ่โง้ว
3. เด็กชายเพชรพิมาย  แก้วโต
 
1. นายพฤกษ  อินทโลหิตเชิดชู
2. นางสาวสุชาวลี  ยอดนิล
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สมบัติทัฬห
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ใจเสงี่ยม
3. เด็กชายธนวัฒน์  สันต์สิริตระกูล
 
1. นายอาคม  บุญยะโท
2. นายวิทวัส  ฟักน่วม
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายณัฐนนท์  ชูชาญ
2. เด็กชายวิชญ์พล  วรบุตร
3. เด็กชายสมเกียรติ  เสนาพรม
 
1. นายฉัตรชัย  โฆสิต
2. นายกิตติศักดิ์  ยอดสุทธิ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71.8 เงิน 39 โรงเรียนวัดท่าตะโก 1. เด็กชายธนธรณ์  กั้วกิ่ง
2. เด็กชายธรากร  พลอยดี
3. เด็กชายไพรอนันต์  คุ้มวา
 
1. นางสาวชนิฎาพร  อาจจีน
2. นางสาวลาวัลย์  ฤทธิ์บำรุง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พระทองคำ
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  เดือนฉาย
3. เด็กชายอธินันท์  คชนะเลขา
 
1. นายพิสันต์  พุ่มสนธิ์
2. นางสุภาพร  วรญาโณ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุสบงษ์
2. เด็กหญิงดลนภา  อินทร์ศรีเมือง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มาลัยกุล
 
1. นายกิติพัฒน์  คำภู่
2. นายปราการ  สุขแจ่ม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เหลี่ยมสูง
2. เด็กหญิงศิรดา  ภู่ภักดี
3. เด็กหญิงอณิมา  บุญประเสริฐ
 
1. นายกิติพัฒน์  คำภู่
2. นายปกรณ์  เฟื่องจันทร์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงฉัตรพร  พงษ์นุด
2. เด็กหญิงชญานี  เกตุขุนทด
3. เด็กหญิงปภาวดี  อ่อนจิตร์
4. เด็กหญิงมนัญชยา   แพงสี
5. เด็กหญิงอรนิภา  โอภาษี
6. เด็กหญิงอรุณรัตน์  วรรณสุด
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
2. นางสาวปัทมพร  เก่าราชการ
3. นางสาวศิริรัตน์  ลอยขจร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภู่ภักดี
2. เด็กหญิงพิชชาพร   จันทร์ทะบูญ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   จันทร์ทะบูญ
4. เด็กหญิงสุกัญญา   เชิดชู
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสงคราม
6. เด็กหญิงอนัญญา  มีความสุข
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม
2. นางสาวปัทมพร  เก่าราชการ
3. นางสาวศิริรัตน์  ลอยขจร
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยศสมบัติ
2. เด็กหญิงถิรดา  พ้นภัย
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  แก้วมา
 
1. นางสาวกชพรรณ  บุญตาม
2. นางสาวศิริรัตน์  ภูวนารถ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชญานิน  ปานพิมพ์
2. เด็กชายดลฤทธิ์  อัควงษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แตงอ่อน
 
1. นางสาวมนัสยา  กรุดนาค
2. นางสาวกฤษณา  เมฆมาศ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ฉายทอง
2. เด็กหญิงนัยนา  หมอยาดี
3. เด็กหญิงประภัทรสร  จันทรโชติ
 
1. นางวรรณา  วิรัชชั่ว
2. นางสาวธิภาพันธุ์   กลิ่นด้วง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงวนัสนัน  เนียมหอม
3. เด็กหญิงเข็มทราย  ศรีเลื่อน
 
1. นางสุภาพร  วรญาโณ
2. นางณัฐฐิชา  ภู่กำจัด
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 1. เด็กหญิงกรกนก  งามสุข
2. เด็กหญิงพรแพรวา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  พงษ์สถิตย์พร
 
1. นางปภากร  แท่งทอง
2. นายปวริศร  ทองแดงสุก
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวี   อิ่มอุระ
2. เด็กหญิงมนัญชยา   เดชอุดม
3. เด็กหญิงสุชานันท์  กองกูล
 
1. นางสาวชฎาพร  พูลทอง
2. นางสาวสาวิตรี  ฤทธิ์เทพ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงมณีพร  ฤทธิมหันต์
2. เด็กหญิงอริสรา  ช่างกลึง
3. เด็กชายอังคาร  ดินทอง
 
1. นางภาวิดา  เลี้ยงประยูร
2. นายภาณุมาศ  คงฟู
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.1 ทอง 20 โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญมา
2. เด็กหญิงรสริน  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  มวยหมั่น
 
1. นางสาวอารีวรรณ  ปกเกษ
2. นางสาวนาตยา  ชูดอกพุฒ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญมี
3. เด็กหญิงภุมรินทร์  บัวรอด
 
1. นางพรใจ  นุ่มมาก
2. นางอุมาพร  ศิริตื้นลี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงทัศน์อร  สกุลวา
2. เด็กหญิงวนัทดา  สุขแจ่ม
3. เด็กหญิงวาสนา  คำทองดี
 
1. นายประสิทธิ์  บุญศรี
2. นางสาวศลิษา  ปิ่นแก้ว
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงวรัชญา  จุมพล
2. เด็กหญิงวรัชยา  พุ่มทรัพย์
3. เด็กชายวัศพล  สุขประเสริฐ
 
1. นางหนึ่งนุช  มาตุรงค์พิทักษ์
2. นางสุดารัตน์  อันชูฤทธิ์
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.2 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายกฤตภาส  ขาวพราย
2. เด็กหญิงนริญญา  สีสด
3. เด็กชายสุภคิน  ปานเพชร
 
1. นางศุภิสรา  วิลสัน
2. นางสาววาริยา   ปุเลชะตัง
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 15 โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงกวิตรา  เปียหลอ
2. เด็กหญิงลินลดา  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงเขมนิจ  กลิ่นเจริญ
 
1. นางศิริขวัญ  กาทำมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาสินี  ประเสริฐสิทธิ์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 67.67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองคำน้อย
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงชาลี
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ประจำทอง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กชายพีรพล  ครองสิน
 
1. นางสาวกุลธิดา  เดือนหงาย
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงนาตาชา  ทอป์มสัน
 
1. นางสาวปนัดดา  เอี่ยมเทศ
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 1. เด็กชายพงศกร  ศรีเพชร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  โลนุช
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  บุญส่ง
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพงษ์ณภัทร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางพัชรา   ศรีตะโจม
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวรัทยา  สว่างแสง
 
1. นางสาวจิรภา  อิสสระ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายชัยะวัตร  ศรีไพรสนธ์
 
1. นางมนชยา   สุขชื่น
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกมลภัทร  ครุฑหอม
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ประจำทอง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  มุ่งสวนกลาง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  อินทโฉม
3. เด็กชายสิลิลทิพย์  พรมโสภา
 
1. นางสาวเจียรนัย  ดีเดช
2. นางสาวรติยา  โพธิ์สร้อย
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กหญิงวรรณพร  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงสีดาพร  ครองชีพ
3. เด็กหญิงเกณิกา  สุขผล
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์  อยู่ป้อม
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณภัทรสร  เจริญศิริ
2. เด็กชายธนากร  เข็มหนู
 
1. นายศรุต  ไพบูลย์
2. นางสาวปนัดดา  เอี่ยมเทศ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ   นุชมา
 
1. นางสาววรรณนิภา  เพ็งพรม
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปัณณธร  ทองดี
 
1. นางสายพิณ  ทองแท้
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนาธิป  ยอดจวง
 
1. นางนงนุช   อินทร์ฉ่ำ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยลำไย 1. เด็กชายดรัณภพ  บัวเสนาะ
 
1. นางพรเพ็ญ  เกตุสวาสดิ์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงนันทินี  แก่นเขียว
 
1. นางน้ำผึ้ง  บางประเสริฐ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายจักพันธ์  จาบทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขวัญเรือน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐนันท์  แก้วสมบูรณ์
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76.7 เงิน 13 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  แพงวงษ์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ปรีเดช
 
1. นางสาวกาญจนา  ยศสมบัติ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงปัทมา  มวลคำลา
 
1. นางสาวกนกวรรณ   จิ๋วแก้ว
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กหญิงปุญญิสา  ฉ่ำคำ
 
1. นางสาวศรีมงคล  ทิมเปีย
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงเจนนิภัสสรณ์   พรมเจริญ
 
1. นางมนชยา  สุขชื่น
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายจตุพจน์  จวงสาคร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเสริม  จั่นผ่อง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายภูวนัตถ์  วงษ์มั่น
 
1. นางชนัญชิดา  วัดแย้ม
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มาลาอุบล
2. เด็กหญิงจัญจนพร  จิตรชนะ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ชาภักดี
4. เด็กหญิงถาวรีย์  ขันโสภา
5. เด็กหญิงรินรดา  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงลลิตา  ทาษา
7. เด็กหญิงอรกานต์  เม่นขาว
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
2. นางสาวโสภิดา  จิตสุวรรณ
3. นางอรุณวรรณ  ศักดิ์วิทย์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงลักษิกา  อัตพุฒ
2. เด็กหญิงเมธาวี  รักชนาจ
 
1. นางเกสร  โพธิ์อินทร์
2. นางสาวกาญจนา  ยศสมบัติ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กชายปิยะพงษ์  เหล่ารัตน์
2. เด็กชายรัฐฐิปัตย์  เพชรทอง
 
1. นายนพดล  อินทฉิม
2. นางสาวจงลักษณ์  อินทฉิม
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กชายธาดา  ชาละวัน
2. เด็กชายเจตริน  สุดใจ
 
1. นางสาวมณีการ  มาขำ
2. นางจรรยารักษ์  เกษมณี
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 1. เด็กชายณัฐพล  รีส
2. เด็กชายพัชรพงศ์  สุทธิสารากร
 
1. นายธีรวุฒิ  เซ็งเจริญ
2. นางสาวเมตตา  เมืองสุวรรณ์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.3 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  คงดี
2. เด็กชายวสวัตติ์  สันติวราวิทย์
3. เด็กชายวายุ  เมืองพิล
 
1. นายสมเกียรติ  ทองนวล
2. นางสาวสุวนันท์  กริสดี
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 32 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กชายธนากร  เทียนแจ่ม
2. เด็กชายพีรพล  ทัดอยู่
3. เด็กชายสุทธิกานต์  รุ่งเกษตร
 
1. นางสาวปรารถนา   คงคา
2. นางสาววิภารัตน์   คชรักษ์
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1. เด็กหญิงปัญญาพร   ประจง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แตงพรหม
3. เด็กชายสิรภพ  เสือนิล
 
1. นางสาวยุพดี  ชาญสมัคร
2. นางสาวระวิวรรณ  อุปถัมภ์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 17 โรงเรียนวังวิทยา 1. เด็กหญิงภิรมภรณ์  คล้ายมาลา
2. เด็กชายศุภณัฐ  โตฉ่ำ
3. เด็กชายอนุสรณ์  มีความสุข
 
1. นางเนาวรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางทัศนีย์  อิ่มโพธิ์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญโยธา
2. เด็กชายพิษณุ  วงศ์สุโท
3. เด็กชายร่มธรรม  ล่ำสัน
 
1. นางสุภาพร  วรญาโณ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  เคยนา
2. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์อ้น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประคำศรี
 
1. นางประไพ  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นางวรรณา  แตงทอง
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.64 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญชี
2. เด็กชายยุทธนา  สุขเอี่ยม
3. เด็กชายอติชาติ  เกิดเพ็ชร
 
1. นางหนึ่งนุช  มาตุรงค์พิทักษ์
2. นางมานิดา  สามะอาลี