สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62.8 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายภูริณัฐ  มูลน้ำอ่าง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  มุมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 1. เด็กหญิงนันทิยา  เฟืองแก้ว
 
1. นายอภิสิทธิ์  สอนทะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านถืมตอง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พินลาด
 
1. นางวาสนา  กรรมชะนะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุธรรมา
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สุขแปง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 1. เด็กหญิงธนัญญา  แก้วใส
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สุขแปง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านนาไค้ 1. เด็กหญิงพัชรวรินทร์  สุนันต์
 
1. นางวรรณทิสา  ไชยทะมาตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงภูสุดา  ไชยสีติ๊บ
 
1. นางสุวิญชา  คำแปงตัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ปาติ๊บ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  ศรีวิชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์   อินทะ
 
1. นางสุธิกานต์  ม้วนทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาคา 1. เด็กชายธันวา  วิชัยต๊ะ
 
1. นางสาวศรสวรรค์  จันทร์วัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 30 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ชาวโพธิ์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  วังคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 16 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  ปะทอง
2. เด็กหญิงนิรัชชา  บุญมามาก
 
1. นางละเอียด  แก้วมุกดา
2. นางพนารัตน์  มณีกาศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงนิชดา   บังเมฆ
2. เด็กชายสุชาครีย์   สารไชย
 
1. นางสาวจีระพร  อภิวัน
2. นางสาวนิตยา  วงศ์สมานใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.1 ทอง 26 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายชภณกวิน  วีระ
2. เด็กชายสิระณัฏฐ์  พรหมรักษ์
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  สอนทะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.73 เงิน 36 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงมุทิตา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางกาญจนา   ตาคำ
2. นางอมรรัตน์  ศรีแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  อุปจักร
 
1. นางเกศรา  ศรีตระกูลวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนนิธิวิทย์ 1. เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กันทะจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงณัฐภัค   ต๊ะดี
2. เด็กหญิงตุลยา   โนทะนะ
3. เด็กหญิงเปรมิกา   พรหมสกุลปัญญา
 
1. นางพัชรินทร์   โนทะนะ
2. นางสาวกนกวรรณ  ปันอิน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เพชรวงศาสกุล
2. เด็กหญิงณิชชานันท์  แสนหาญ
3. เด็กหญิงหลินจือ  แสนโซ้ง
 
1. นายอภิชาติ  กาวีนุ
2. นางสาวนลินพร  จินตเวชศาสตร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายศรัณญพงศ์  งานวิชา
2. เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล
3. เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง
 
1. นางเกศรา  ศรีตระกูลวงศ์
2. นางแวววิมล  ด้วงทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายภีรเดช  เขื่อนเมือง
3. เด็กชายวรดมพ์  ลำนัย
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
2. นางสาวชลนิชา  ขันเชียง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68.01 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายณัฐภัทร  กันไชย
2. เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง
 
1. นายวชิระ  ธุระกิจเสรี
2. นายอภิชัย  ธนบุญเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านก้อ 1. นายทวิภพ   เขื่อนจันน่าน
2. เด็กหญิงมาลินี   ก้ออิสละ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์   ไชยเลิศ
2. นางกมลพัชร   กิวัฒนา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายกฤติน  นิลคง
 
1. นางเกศรา  ศรีตระกูลวงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายพัฒนพงศ์   บุญเรือง
 
1. นางนิภาวรรณ   พรหมวงศนันท์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุรี
 
1. นายปิยะพงศ์  ดู่อินทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กชายภูธดา   จันตะนี
2. เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์ฮะ
 
1. นายนพดล  ศรีวิไชย
2. นางสาววัชรีภรณ์  ดีน้อย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95.45 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองดี
2. เด็กชายนฤนนท์  ไชยศิริ
 
1. นางสาวธนัตชนก  วาฤทธิ์
2. นางสาวณัฐนันท์  ถาวรรณา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1. เด็กหญิงญารินธนิษท์  ป้องแก้ว
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ดู่อินทร์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายเกียรติยศ  ศาสนศิลป์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงมินเกตุ  วัฒนาศิริเสรีนนท์
 
1. นางสาวมัลติกา  ยะแสง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1. เด็กชายอภิชา  บุญเรือง
 
1. นายอโณทัย  ทะศรีแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงกานต์สินี  แก้วกันทา
2. เด็กชายปภาวิน  ปาฟอง
3. เด็กหญิงผริตา  ถาต๊ะวงศ์
 
1. นางสาวพิกุล  ธิบุญเรือง
2. นางสาวสุทธาทิพย์  เข็มทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุนทรี  สิริปัญญาวงศ์
3. เด็กหญิงอนิตา  แซ่เล่า
 
1. นางสาวลออ  แยนสัน
2. นางสาวรัตติกาล  สิทธิยศ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตุ่นแก้ว
2. เด็กชายยศวิน  เครือแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  สุวรรณคีรียง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนภูไพร(ร.ร.บ้านจะเข้ภูหอม,ร.ร.บ้านไพรอุดม) 1. เด็กชายพชร  สีมา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อินแปง
 
1. นายประจวบ  ตระกูลอิ่น
2. นางสาวกาญจนา  กันไชย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. เด็กชายสิรภพ  ปัญจู
2. เด็กชายเชาวนนท์  ลือเรือง
 
1. นายศุภชัย  รอดคลองตัน
2. นายธนกฤต  ปินตาสาย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 1. นายณรงค์วิทย์  ใจมงคล
2. นายวทัญญู  สัตยวงศ์
 
1. นายศุภชัย  รอดคลองตัน
2. นายธนกฤต  ปินตาสาย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายจิณณวัตร   อารินทร์
2. เด็กชายอัครชัย  สุขสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิรัช  นามพญา
2. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.2 เงิน 39 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  วิชายะ
2. เด็กหญิงบุญสิตา   บุญดวง
3. เด็กหญิงพนิตสุภพร  อิสละ
 
1. นางสาวศุภาวดี  อินธิศักดิ์
2. นางพรนภัส  คำน๊ะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โฟ้ง
2. เด็กหญิงอนิญดา  เขื่อนเมือง
3. เด็กหญิงเกสรา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นางสาวเจนจิรา  ไข่แก้ว
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  ด้วงทอง
3. เด็กหญิงปุญญพร  มหายศนันทน์
 
1. นางสุพัตรา  ปิติรัตน์
2. นางพรางคณี  จันต๊ะกูล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเปา 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ก๋าอิน
2. นางสาววิมลทิพย์  โนจักร
3. เด็กหญิงอรทัย  ใจจะดี
 
1. นายพรชัย  คำฟู
2. นายปรีชา  ก้อนคำ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายชนาภัทร   ปุญญโพธิ์ภิรมณ์
2. เด็กหญิงณัฐพร   อะทะวงศ์
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ศรีคำภา
 
1. นายภาคภูมิ  มหายศนันท์
2. นางสุไมตรี  มหาวรรณ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 33 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนย่าง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพชรศิริวิไล
3. เด็กหญิงสุธิดา  แสนย้าง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ขุนจันทร์
2. นางสุพรรณิการ์  ปัญญาถุง
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70 เงิน 31 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 1. เด็กหญิงลลิตา  คลี่ภูษา
2. เด็กชายอรรถนนท์  สอนนนฐี
 
1. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
2. นางสาวธนัตชนก  วาฤทธิ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. นายกฤษณพงษ์  การินไชย
2. นางสาวเยาวเรศ  ตุ้ยน้อย
 
1. นายครรชิต   แก้วกันทา
2. นางภาวิณี  สอนใจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72.2 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงกัญญธิดา  ไชยจริม
2. เด็กหญิงจิรญาภา  อินขาว
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทะกา
4. เด็กหญิงรินลดา  พฤษพาพร
5. เด็กหญิงอภิชญา  จิตตรง
 
1. นางปิลันธนา  ปิงวงค์
2. นางสาลี  นันภิวงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 28 โรงเรียนบ้านคำเรือง 1. เด็กหญิงกชกร  เรืองรินทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ซากา
3. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาทา
4. เด็กหญิงภัทธิรา  สารเถื่อนแก้ว
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วกุลสี
 
1. นางวนัญญา   พลธนะ
2. นางบำเพ็ญ   ธนาสนิทกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านผาตูบ 1. เด็กหญิงจุลเนตณ  จันภิรมย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ณะรศ
3. เด็กหญิงภัทจิรา  เลขอิน
4. เด็กหญิงภาณิชญา  เนาว์โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงศดานันท์  ทับใจบุญ
 
1. นางสาวอัญชลี  ตันโน
2. นางสาวทิพวรรณ  จันยา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง 31 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงนายิกา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงนิชนันท์  ท้าวบรรพต
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงวรรณทการณ์  แซ่จ๋าว
5. เด็กชายเดชนุสรณ์  มหาพรม
 
1. นางสาวสุพรรณี  เป็งชิต
2. นางจงจินต์  จิตประสาร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงชนิดา  ชัยวงศ์
2. เด็กหญิงนันทิดา  ชัยประพันธ์
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  กุลเหนือ
4. เด็กชายเกียรติกมล  พนาสิทธิ์
5. เด็กชายเด่นภูมิ   อินชูใจ
 
1. นางสมลักษณ์  กิวัฒนา
2. นางธนัชพร   ชัยมณี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.4 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายชคัตบดี  คำแปลงตัน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์พรหมมา
3. เด็กหญิงนิชาดา  นันภิวงค์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยศิริ
5. เด็กชายพิทักษ์  ไชยศิริ
 
1. นายอภิชน  สมหน้า
2. นางปิลันธนา  ปิงวงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.8 เงิน 26 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 1. เด็กชายคณิศร  คำอุด
2. นายนันทิพัฒน์  ปิติกำธร
3. นางสาวรัตน์มณี  แซ่จ๋าว
4. นางสาวสาวิกา  พลคะชา
5. เด็กหญิงสุรนันท์  แซ่ลี
 
1. นายสมคิด  นันคำ
2. นางกนกลักษณ์  วงศ์ราช
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.8 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุทธิ
 
1. นางพิกุล  กำธรสิริพิมล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.6 เงิน 43 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เมืองน้อย
 
1. นางสาวชญาดา  ปิจดี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนาไค้ 1. เด็กหญิงจิตรารัตน์  อินจันทร์
2. เด็กชายเชษฐมาส  ไชยนวล
 
1. นางวรรณทิสา  ไชยทะมาตร
2. นางสาวสุพิชญนันท์  เชียงทา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 44 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกชกร  จันทร์เสน
2. เด็กหญิงจุฬามณี  คำดี
 
1. นางสาววรรณิการ์  คำมา
2. นายสวาท  วิรุฬห์รัตน์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 1. เด็กหญิงณภาภัช  พงษ์เชิดวัฒนา
2. นายปิยะนูญ  ตระกูลทรัพย์ดี
 
1. นางสาวณัฐชยา  จันทร์แว่น
2. นางสาวนฤมล  หาญกัน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.6 ทอง 14 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อินแสง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แซ่เติ๋น
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาตยา
4. เด็กหญิงพรนัชชา  เขียวจันทร์
5. เด็กหญิงรดา  แซ่โฟ้ง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจปิน
7. เด็กหญิงสายไหม  สุวรรณ์
8. เด็กหญิงสิริพัฒน์  ยาโน
9. เด็กหญิงอมิตตดา  ลุนคำ
10. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เอกตา
 
1. นางสุทธารักษ์  ดรุณนารถ
2. นางวาสนา  แสนอุด
3. นางน้ำทิพย์  เสนนันตา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กหญิงกชพร  ทรงสวัสดิ์วงศ์
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เล้า
4. นางสาวกุลนิดา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
5. เด็กหญิงจารวี  แซ่วื้อ
6. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงฐิดาพร  โชติธนภัทร
8. เด็กหญิงศุภานัน  เชี่ยวชาญ
9. เด็กหญิงสุพนิต  แซ่เล้า
10. เด็กหญิงอรจิรา  แซ่วื้อ
 
1. นายเจษฎา  พงษ์มณี
2. นางสาวสุวรรณา  สีขันแก้ว
3. นางพลับพลึง  เพ็ชรพูล
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71.66 เงิน 34 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 1. เด็กหญิงกชพร  ปันทองมา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  จันอ้น
3. เด็กหญิงชญานิน  สอนศิริ
4. เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงพันธ์
5. เด็กหญิงธัญธิดา  ง้วนกันทะ
6. เด็กหญิงนรีกานต์  อินต๊ะเพชร
7. เด็กหญิงวราภรณ์  แสนธิ
8. เด็กหญิงอนัญพร  โขงทอง
9. เด็กชายเจตนิพัทธ์  บัวเผื่อน
10. เด็กหญิงเปธิรา  ป้องกันทา
 
1. นางสุทธิกานต์  อินต๊ะพันธ์
2. นายภานุสรณ์  ยะติ
3. นางอมรรัตน์  สารไชย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 67.99 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกรนันท์  ทรงศิริวงค์
3. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่โซ้ง
4. เด็กชายธันชัย  แซ่วื้อ
5. เด็กหญิงนวรัตน์  แซ่วื้อ
6. นางสาวรุจิรา  ทรงศิริวงค์
7. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่โซ้ง
8. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงศุภิสรา   ฐิติวาณิชยา
10. เด็กชายสดุดี  แซ่ลี
 
1. นายนิพนพันธ์  นาคอ่อน
2. นางสาวจิรวรรธ  ศรีวีระพันธ์
3. นางสุภารัตน์  ศิริมาตย์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจิรฐิดา  เรืองนาราบ
2. เด็กหญิงชรินพัชร  นิลบุญเรือง
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มูลเจริญ
4. เด็กชายณฏฐพล  ปันใจ
5. เด็กหญิงณัฐนันท์   สิทธิโน
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  หมื่นแปง
7. เด็กหญิงธัญวลัย  พรมยะ
8. เด็กหญิงบัญฑิตา  ยะถา
9. เด็กหญิงปานตา  อาษาพันธ์
10. เด็กหญิงศศิประภา  สวนขัติ
 
1. นายชัชชัย  จันทร์กระจ่าง
2. นายกฤตเมธ  พรมใจ
3. นายอนุกูล  กันอิน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 98.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายธนกฤต  กันหลวง
2. เด็กชายธีรเมธ  ขันทะ
3. เด็กชายภควัตร  ศรีไชย
4. เด็กชายยศกร  กองวัน
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ขันไร่
6. เด็กชายวรากร  ม่วงอาจกุลนันท์
7. เด็กชายวัชรพงษ์  โนทา
8. เด็กชายอชิตพล  ขันไร่
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมินทร์
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขันทะ
 
1. นางนิมิตร  ใหม่ชุ่ม
2. นายชนาธิป  เหมือนโพธิ์
3. นายพงศกร  คนสูง
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายจตุพงศ์  สารตา
2. เด็กหญิงณัฐลดา  เงินถา
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ทาเสน
4. เด็กชายนวพล  คำอ้ายล้าน
5. เด็กชายพชร  เพชรศิริโชค
6. เด็กชายพีรธัช  ไชยราช
7. เด็กชายพีรพล  ไชยราช
8. เด็กหญิงวริศรา  ปวนยา
9. เด็กชายสิทธิเดช  ทิพย์น้อย
10. เด็กชายอภินันท์  นันต๊ะขัน
 
1. นางอัจฉราวรรณ  เขื่อนคำ
2. นายชนาธิป  เหมือนโพธิ์
3. นางทับทิม  ถาทิพย์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงช่อแก้ว  กล้ารัมย์
2. เด็กหญิงธนัชพร  อายุยืน
 
1. นายภาคภูมิ  มหายศนันท์
2. นางสุไมตรี  มหาวรรณ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงอาริสา  วงค์กองแก้ว
 
1. นายสมเกียรติ  จันจองคำ
2. นายวัชรินทร์  กรุณา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยภิสาร
 
1. นายสันติ  สุริยาทัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 1. เด็กชายณธภัทร  ทากัน
 
1. นางพิณนภา  เพชรสุข
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงวนิศรา  อิ่นมะโน
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ตีคาอายุ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงสุรีวัลย์  อินตาวิน
 
1. นางอัญธิกา  ป่าหวาย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ทาพันธ์
 
1. นางอัญธิกา  ป่าหวาย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเปา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  จันบุดสา
 
1. นางสาวมนต์นภัส  ถาเมือง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กชายอติชาติ  แซ่ม้า
 
1. นายชูวิทย์  พงศ์ศิริยานนท์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 1. เด็กชายจตุรงค์  ทรงอนันต์ตระกูล
 
1. นางสุชานันท์  ศีลธนทรัพย์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แสนกือ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนโซ้ง
 
1. นางกรรณิกา  กาญจนะ
2. นางนภาพร  จันทร์อินถา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 37 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงนิลุบล  แสนย้าง
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสนซุ้ง
 
1. นางกรรณิกา  กาญจนะ
2. นางนภาพร  จันทร์อินถา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  พรชัยวิริยะกร
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  แสนโซ้ง
 
1. นางกรรณิกา  กาญจนะ
2. นางสุรีย์พร  ไชยเพียร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่วื้อ
 
1. นายอรรณพ  แย้มรุ่ง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 37 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  พรมทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชชา  อุดคำเที่ยง
 
1. นางรัชฏาภรณ์  การินทร์
2. นางสาวมนต์ทิพา  ใจแปง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 1. เด็กชายศุภกิตติ์  พงศ์ชัยอนันต์
2. เด็กหญิงสายฝน  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. เด็กหญิงแววดาว  วัฒนาตระกูลวงศ์
 
1. นางวิชชุดา  วัฒนาตระกูลวงศ์
2. นางสาวนิชานาถ  เตชะพิมพ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่  แก้วมาลัยทิพย์
3. เด็กหญิงภาวิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวชนาภรณ์  เมฆแสน
2. นายวัชรชัย  ทะสม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมื่นชนะสงคราม
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  คำดี
3. เด็กหญิงจิตราพัชร  ขวัญวงษ์เปรม
4. เด็กหญิงชนทรัพย์  จักรมูล
5. เด็กหญิงชลดา  อุณวงค์
6. เด็กชายชาญยุทธ  คำยันต์
7. เด็กชายณฐภัทร  ไชยศิริ
8. เด็กหญิงณัฎฐกันย์  เขื่อนแก้ว
9. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ต่างใจ
10. เด็กหญิงณัฐจีรา  อินจีน
11. เด็กชายณัฐปคัลป์  มะโนวรณ์
12. เด็กชายธนกร  ใจจันทร์
13. เด็กหญิงธนัชชา  ทาวัน
14. เด็กหญิงธนัญชนก  สีสวรรค์
15. เด็กหญิงปวริศา  อิ่นคำ
16. เด็กหญิงปัณฑิตา  วงศ์เทพ
17. เด็กหญิงพรชนัน  ชุมนุมพร้อม
18. เด็กหญิงพรรณพร  ไชยคำ
19. เด็กหญิงพัชราพร  ปันพุฒ
20. เด็กหญิงพัชราภา  สุรินไชย
21. เด็กหญิงพิชชาพร  สิทธิมงคล
22. เด็กหญิงภูริชญา  เมืองมา
23. เด็กหญิงภูริชญา  หมื่นจินะ
24. เด็กชายภูวเนศวร์  วิฐาน
25. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาสี
26. เด็กหญิงวนิดา  มะลิ
27. เด็กหญิงวริศรา  หนองกาวี
28. เด็กชายวัชรพล  ขำกัน
29. เด็กชายวีรภัทร  รินฤทธิ์
30. เด็กหญิงอพิชชาณีย์  วงค์คำผิว
31. เด็กชายอรรถพันธ์  สีโสภา
32. เด็กชายเกื้อกูล  ทิพย์ปัญญา
33. เด็กหญิงเฌอมาติรัตน์  เขื่อนเพชร
34. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวุฒิศักดิ์  เตชะบุญ
2. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
3. นายมนตรี  สองสีโย
4. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ปุกคาม
5. นางสาวเขมจิรัสย์  โวหาร
6. นางสาวพีรภาว์  ปานขาว
7. นางสาวมณีรัตน์  ขอนพิกุล
8. นายชัยวัฒน์  ศรีเมืองแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านผาตูบ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญญาทวีทรัพย์
 
1. นางสาวอัญชลี  ตันโน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายจักรินทร์  ผายพรมพรึก
 
1. นางพวงพยอม  เชี่ยวสุวรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เขียวตื้ออินทร์
 
1. นางวทันยา  ปารมีรัตนะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 1. เด็กหญิงอรุชา  ตั้งธนาเกื้อกุล
 
1. นายชวพันธ์  กองมงคล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง 7 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 1. เด็กชายณัฐวีร์  ทิ้งโคตร
 
1. นางประทุม  ลิ้มมณี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 31 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายนภัสดล  เบ้าพรม
 
1. นายเทวิน  ศิริมาตย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนปรัชดาสัมพันธ์โมเดล(ร.ร.บ้านห้วยหลอด,ร.ร.บ้านป่าหุ่ง,ร.ร.บ้านสะเลียม) 1. เด็กหญิงทิตานัน  ทุ่งปราบ
 
1. นายฉัตรชัย  พรมยะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  นรินทร์
 
1. นายเทวิน  ศิริมาตย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กชายพัชรพล  พงค์ศิระกิตติ
 
1. นายอนุชิต  แก้วหลวง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 40 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ธารพนาลี
 
1. นางฑวิวสรร  โล่ห์สุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง
 
1. นายบุรินทร์  ชมศักดิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 34 โรงเรียนบ้านถืมตอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หารกา
 
1. นายจรัญ  สุกสา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง 7 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงธัญชนก  สายใจ
 
1. นายบุรินทร์  ชมศักดิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงป้าเยีย  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวมัลติกา  ยะแสง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤชุโรจน์
3. เด็กหญิงกีรตาพันธ์  วงศ์สงคราม
4. เด็กหญิงขวัญวรัชญ์  ใจจะดี
5. เด็กชายคีตลันต์  สวนทะ
6. เด็กชายจิรสิน  สุทธิใส
7. เด็กหญิงชลกร  อุฬารวงศ์
8. เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
9. เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส
10. เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพาณิชย์
11. เด็กหญิงณัฐพรกวิน  แสงพาณิชย์
12. เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงค์
13. เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว
14. เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ
15. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข
16. เด็กหญิงธนัญชนก  คำผง
17. เด็กหญิงธีรกานต์  ดีอาษา
18. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อุทุมพร
19. เด็กหญิงบุญชญา  สิริภูบาล
20. เด็กหญิงปกเกศเกล้า  คงคำเปา
21. เด็กชายปฏิมากร  แก้ววะดี
22. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชื่นวรารักษ์
23. เด็กหญิงปวริศา  พุทธานุ
24. เด็กชายปัญจพล  หน่อตุ่น
25. เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
26. เด็กหญิงปิญกัญญา  กันยายะ
27. เด็กหญิงปิยากร  ทิพยรักษ์
28. เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา
29. เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยเพียร
30. เด็กหญิงภัทริยา  เอมเอี่ยม
31. เด็กหญิงภาวนี  ไชยสลี
32. เด็กหญิงภีมจุฑา  ภัสรานุกุล
33. เด็กชายภูมิศรา  ใจจะดี
34. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยอดรักษ์
35. เด็กชายศิวกร  อยู่คง
36. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรทอง
37. เด็กชายสุกฤษฎิ์  โมษิตปภาดา
38. เด็กหญิงอัฏฐชญามาศ  เมฆคะ
39. เด็กหญิงแพรวา  อาสมะ
 
1. นายรังสฤษฏ์  สวนทะ
2. นายประเทือง  โนไชยา
3. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
4. นายณพล  นรินทร์รัตน์
5. นางสาวพวงเพชร  วีระพิเชฏฐ์
6. นางธัญญาลักษณ์  อิ่นแก้ว
7. นายนเรศ  ปัจจัยยัง
8. นางสาวพิมพ์ประภา  อินผง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายพร้อมพงศ์  โอ้ทา
 
1. นายนฤเบศร์  ปูนพรม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงชิโรรัตน์  อุดสอน
 
1. นางสาวจิราพร  ถิ่นกันทา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปันฝั้น
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ใจน้อย
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  หมืืนหน่อ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  ดอยบรรจบ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กชายปฏิพล  ยะวิญชาญ
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยพงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อินทำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กชายกฤษฎา   ตาเขียว
2. เด็กหญิงกันต์ชนก   นิลพาทย์
3. เด็กชายกิตตินันท์  ปันฝั้น
4. เด็กชายชวลิต   สิบตรีภิรมย์
5. เด็กหญิงฐิติมน   ก๋าวงศ์
6. เด็กชายณัฐพล  สร้อยทอง
7. เด็กชายธนิศพล   กันเสน
8. เด็กชายธีรภัทร   จันทร์ทิพย์
9. เด็กชายปฏิพล   ยะวิญชาญ
10. เด็กชายปฏิภาณ   ยะวิญชาญ
11. เด็กหญิงปนัดดา   คนสูง
12. เด็กหญิงปุณยาพร   โลนันท์
13. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   ปันทองมา
14. เด็กชายสุกฤษฐิ์   จันทร์ทิพย์
15. เด็กชายสุรเชษฐ์   สารไชย
16. เด็กหญิงอนันทิตา   ขงทอง
17. เด็กชายอนุพงษ์   สุธรรม
18. เด็กหญิงอภิชญา   คนสูง
19. เด็กหญิงอโณทัย  ขุนสิงห์
20. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เที่ยงศรี
 
1. นายกฤติชัย   สิทธิวงศ์
2. นายกัณหา   ถนอมจิตต์
3. นายต่อศักดิ์   สายใจ
4. นางธัญลักษณ์   พิสุทธิ์ปัญญากุล
5. นางรวงทอง   พิชัยวงศ์
6. นางสาวเบญญาภา   โนแก้ว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กชายกฤษกร  ตาคำ
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ผาแก้ว
3. เด็กหญิงชนิดาภา  กรรณิกา
4. เด็กหญิงนัฐวดี  เสนาตะคุ
5. เด็กชายพริษฐ์  ภัครรุจิยางกูร
6. เด็กหญิงพัฒนา  ศรีสมบัติ
7. เด็กหญิงภัทธราภรณ์  ถุงสายแก้ว
8. เด็กชายวีรภัทร  ตามัน
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  นุชอำพันธ์
10. เด็กชายหาญสงคราม  สีลิน
 
1. นายอัครรัฐ  แก้วโก
2. นางสาวจารุนันท์  นันทะ
3. นางสาวณัฐวลัญช์  แสนธิ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายกุลธร  ลาภลักษมี
2. เด็กหญิงชลกร  พรหมวงศ์
3. เด็กหญิงญาตาวี  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงณัฐณันท์  แซ่เฮ้อ
5. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่ลี
6. เด็กชายธนวินท์  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงธิดา  แซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จตุรบัณฑิตกุล
9. เด็กชายภูวนาท  เจษฎาวาณิชย์
10. เด็กชายมงคลศักดิ์  แซ่ลี
 
1. นายพายุ  แซ่ท้าว
2. นางจุฬาภรณ์  ยนต์นิยม
3. นางสาวปรารถนา  กองคำ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 73.6 เงิน 28 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตนัย  อิ่นทา
2. เด็กชายกฤษฏา  อินทะรังษี
3. เด็กชายชนกันต์  มหามิตร
4. เด็กชายชัชพิสิฐ  ไชยมงคล
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  โชคสุขเจริญ
 
1. นายเอกชัย  โยธา
2. นางทิชาภัทร์  เหล็กแย้ม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงณิชดา  แซ่วื้อ
2. เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่วื้อ
 
1. นางมยุรี  วงศ์สวัสดิ์
2. นางมยุรา  ทองหลิ้ม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70 เงิน 44 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกฤษชญาภา  ไชยมงคล
 
1. นางสาววาสนา   วิมล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายณัฏฐ์ชวกร  มหาวงศนันท์
 
1. นางบุศกร  มหาวงศ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 29 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงกันยา  แซ่โซ้ง
 
1. นายศิริศักดิ์  ชุปสงฆ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธนกฤต  ต่างใจ
 
1. นางกาญจนา  ท้าวขว้าง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 33 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กหญิงอารยา  ดวงศรี
 
1. นางสายสินธุ์  อุดคำเที่ยง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 24 โรงเรียนบ้านนาไค้ 1. เด็กหญิงทิพธิดาภรณ์  ขันธสิริ
2. เด็กหญิงประภัสสร  คงสง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  อยู่ทุ่ง
4. เด็กหญิงสุพิชชา  ปันสอน
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ์  สีสมสอน
 
1. นางสาวรัชนีกร  งามขำ
2. นางสาวภัทรวดี  ก้อชนะ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 70.86 เงิน 29 โรงเรียนซินจง 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงเข็มทอง   พานปัญญา
 
1. นางสาวพิชยา  กรมทนา
2. นางสาวกิตติยา   กันขาว
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.44 เงิน 28 โรงเรียนซินจง 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  สิงสาร
2. เด็กหญิงพรรัมภา  สุขหมื่น
 
1. นางสาวพิชยา  กรมทนา
2. นางสาวอัญชลี  สายแก้ว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายบุญธรรม  เจริญสิน
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สันกิม
 
1. Ms.LIU  Hai Yan
2. นายวิชัย  นวลสิริกุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงนันทิพร  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงพิชญา  ยอดเหล็ก
 
1. นายโกเมนทร์  ภัทรสิทธิกุลชัย
2. นางนิศารัตน์  คันทะเนตร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กชายกวินทร์  เธียรพิเชฐ
2. เด็กชายคมพยัคฆ์  หนักป้อ
3. เด็กชายธนภัทร  งามภูเขียว
4. เด็กชายนพกร  เพียรครองศักดิ์
5. เด็กชายปวริศร์  สิงห์ทอง
6. เด็กชายพัณณกร  บุดดี
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
2. นางปุณญาพร  ปันสอน
3. นายอดิศร  คิดดี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73.7 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแคว้ง 1. เด็กชายกฤตกมล   กุลเทพรม
2. เด็กชายชนิตวนันท์  สัจจผล
3. เด็กชายทินภัทร   เขื่อนศิริ
4. เด็กชายธุวานันท์  ลำลึก
5. เด็กชายวิทยา  วงค์พุทธคำ
6. เด็กชายหริวงศ์   คำอินสม
 
1. นายเอกชัย  ปิจดี
2. นายไพโรจน์  กุลวงศ์
3. นางสาววริสา  วิชัยคำ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง 18 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายชญานนท์  ตั้งเสรีกูล
3. เด็กชายณัฐพล  วนาสุวดี
4. เด็กชายณัฐพล  พันจันทร์
5. เด็กชายถิรวัฒน์  แซ่ท้าว
6. เด็กชายธนกฤต  เชี่ยวชาญ
7. เด็กชายธนวัฒน์  อนุจร
8. เด็กชายภัคพล  แซ่เฮ้อ
 
1. นางพวงพยอม  เชี่ยวสุวรรณ
2. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
3. นายธรรมศาสตร์  หมื่นแก้ว
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงณฐมน  กลิ่นบำรุง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนันทภพ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำลือ
4. เด็กหญิงนันทพร  สิงสาร
5. เด็กหญิงบุษกร  วิลัยลักษณ์
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสนนันตา
7. เด็กชายศิริกัญญา  เสนนันตา
8. เด็กหญิงสุชาดา  มะโนราช
9. เด็กหญิงสุธาสินี  คล้ายนาค
10. เด็กหญิงอรวรรณษา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวกฤติกา  ทองพันธ์
2. นางสุสาคร  ต๊ะศักดิ์
3. นางเนาวรัตน์   ธราวรรณ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติยา  วิชาเป็ง
2. เด็กหญิงชานิสสรา  บูรณพิศาลสุทธิ์
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  นวลดั้ว
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ต้ายไธสง
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แสงแก้ว
 
1. นางวลัยพร  สุริยศ
2. นางสาวทัศณี  วงค์ศิริ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันทะดวง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วตัน
3. เด็กหญิงแพรวไพลิน  ภิญโญ
 
1. นางมนทกานติ์  ปิยศทิพย์
2. นางสาวจริยา  แซ่เล้า
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ก้อนธิ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ยศเตา
3. เด็กหญิงเยาวพา  รัสสะ
 
1. นางมนทกานติ์  ปิยศทิพย์
2. นางสาวจริยา  แซ่เล้า
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   วัชรปราณี
2. เด็กหญิงนภัสกร  แก่นแก้วมณี
3. เด็กหญิงพรรณกร  พรมสืบ
 
1. นางสุวารี   แก้วบรรจง
2. นางสาวสุรีพร   เสาร์วงค์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ร่มพยอม
2. เด็กชายสหัสชัย  นาทองคำ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  วังมา
 
1. นางกิ่งดาว  พุทธวงศ์
2. นางสาวโสภิส  ทะก๋า
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงณัฐรดา  อินสำราญ
2. เด็กชายนวพล  วิถุนัด
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ทันนิเทศ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ไชยพงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุริยะพรหม
 
1. นายพิพัฒน์  พังจันทร์ตา
2. นางศิริพร  พังยะ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรัญดอนไชย
2. เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา
 
1. นางสาวดวงดาว  เดชเสน
2. นางสาวสุตาภัทร   การินทร์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กชายสุรพันธ์  แสนย่าง
2. เด็กชายแสนทวี  แสนย่าง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์สูง
2. นายนนทวิทย์  อุปปินใจ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีคำ
2. นายสุพัฒน์  คำจันทร์
 
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นางนิศากร  เย็นใจมา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านนา 1. นายณัฐวุฒิ  โตเมือง
2. นายทวีวัฒน์  สีกัน
 
1. นายเอกภักดิ์  ยินดีผล
2. นางนิลวรรณ  วังแสน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กหญิงณัชชา  มะมา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิเกียง
 
1. นางณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา
2. นางเปรมยุดา  คำปาแฝง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อินต๊ะทุม
2. เด็กหญิงธนพร  ไฝ่แจ้คำมูล
 
1. นางปภัสนรัลย์  สายโนวงค์
2. นางสาวศรัญยา  ลำบาล
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ปัญญานะ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา
2. นางเปรมยุดา  คำปาแฝง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 1. เด็กชายราเชนทร์  น้ำจันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์  พัดเกิด
 
1. นายพิพัฒน์  พังจันทร์ตา
2. นายอดิศักดิ์  บุญวรรณ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายสุริยนต์  กองทอง
2. เด็กชายเจษฎากร  ศักดาศรี
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนซินจง 1. เด็กหญิงนลินนี  กันขาว
2. เด็กชายวีรภัทร  พงษ์ศรี
 
1. นายอุเทน  สุทธิ
2. นายณัฐพงษ์  คันทะเนตร
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายปฏิพัทธ  กุหลาบ
2. เด็กชายราชภูมิ  ติ๊บถา
3. เด็กชายราเชน  ก้อนธิ
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. นางสาวกิตติกา  ก้อนสันทะ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. นางสาวทัศนีย์  ปีลาตี
2. เด็กชายพัชรพล  วงค์เรียบ
3. เด็กชายภูวดล  โปทาวี
 
1. นายนิรันดร์  มหายศนันท์
2. นางสาวจริยา  แซ่เล้า
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ
2. เด็กชายกฤติเดช  ฉุนหอม
3. เด็กชายยศกร  ก๋าคำ
 
1. นายศิริมงคล  คำอุ่น
2. นายอโณทัย  ทะศรีแก้ว
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายชาติชัย  ดนัยดุริยะ
2. เด็กชายภูชิต  ดนัยดุริยะ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
2. นายอนุสรณ์  วรรณวิภูษิต
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายบรรญวิชญ์  ครุฑเงิน
2. เด็กชายปัญญวัฒน์  แห่วตระกูลปัญญา
3. เด็กชายรุ่งรดิศ  อิ่นแก้ว
 
1. นายวิวัฒน์  ยาวิไชย
2. นายมนต์ชัย  กันทะ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.9 ทอง 22 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนซุ้ง
2. เด็กชายสิทธิโชค   แสนย่าง
3. เด็กชายอนุชิต  เพชรศิริวิไล
 
1. นายวิธิสรรค์  ตันยอด
2. นางสาวธัญญารัตน์  ดอยแดง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กชายกฤษณะ  กันแก้ว
2. เด็กชายเลิศพงศ์  เพียดจันทร์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  โสภะสาระ
 
1. นายวัชรินทร์  กรุณา
2. นายสมเกียรติ  จันจองคำ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 15 โรงเรียนภูไพร(ร.ร.บ้านจะเข้ภูหอม,ร.ร.บ้านไพรอุดม) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรือนใจ
2. เด็กหญิงวิภาวี  ใบยา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อริยา
 
1. นางสรัญญา  กุดนาน้อย
2. นางเจริญศรี  ศิริชาญ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กชายนิรัตติพงษ์  ถึงสุข
2. เด็กหญิงพัชรพร  อุตมะ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สีจันทร์
 
1. นายอดิศร  มาวงค์
2. นางละออ  ใหม่กุละ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านป่าแดด 1. เด็กหญิงกฤษณา   จิตตมล
2. เด็กหญิงกัลย์รัตน์  ธิบดี
3. เด็กหญิงคติยา  กิวัฒนา
4. เด็กหญิงญาณิศา  ธิบดี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุศล
6. เด็กหญิงสุวิชญา  บางพันธ์
 
1. นางสาวเมธิณี  สวนวงษ์
2. นายจำลอง  หลวงขาว
3. นางพิมพาภรณ์  ศิริรักษา
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ลัมยศ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   พวงศรี
3. เด็กหญิงรุจิรา  ลือใจอินทร์
 
1. นางภาวิณีย์  วิกาศ
2. นางรัฐฐาณัฐ  วิไลรุจิกรณ์
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์    ภัทรโยคิน
2. เด็กชายนฤเดช  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงวรัชยา  แซ่โซ้ง
 
1. นายพงศกร  หมุดแก้ว
2. นางสาวพัชนีย์  อายุยืน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงทิพารมย์  สมคำ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วันจะนะ
3. เด็กหญิงธัญพิมล  เป็งนันท์
 
1. นางจินตนา  มูลน้ำอ่าง
2. นางเพลิน  โรงคำ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายปรัชญา  นาอุ๋ย
2. เด็กหญิงอรปรียา  ปาเป็ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสาร
 
1. นางชัชฎาพร  วังเขียว
2. นางนรีรัตน์  งึ้มนันใจ
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.8 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเรือง 1. เด็กหญิงณภัทรศรัณย์  สุวรรณ์
2. เด็กชายประพัฒน์พงศ์  สามัญสุข
3. เด็กหญิงอรจิรา  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
2. นางพรพิมล  กองแก้ว
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำพาง 1. เด็กหญิงกุลจิรา   กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทราพร   บุญมา
3. เด็กหญิงอรพรรณ   ขัตเนตร
 
1. นางจตุรพร   คำจิตร
2. นางสาวอันธิการณ์   สุทธิไส
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 1. เด็กชายชยากร  โชติกุลวนิช
2. เด็กหญิงปวริศา  ม้วนกันทะ
3. เด็กหญิงรวิพร  ประเสริฐศรี
 
1. นางจิรพรรณ  พังยะ
2. นางปุณณดา  กาบคำ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.1 ทอง 20 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงจิราพา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงชีวาพร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงชุติมา  พุฒิพูนสิริ
 
1. นางรุ่งจิต  กิติยศ
2. นางสาววริษฎา  ทะสม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 72 เงิน 42 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงธนพร  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงพฤษภา  แซ่โฟ้ง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  วาฤทธิ์
2. นางธิดารัตน์  ปั้นบุญ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  กันทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตั้งวัฒนานุกุล
3. เด็กหญิงหมวงเฝย  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวกนกนภัส  ปันแก้ว
2. นางฑวิวสรร  โล่ห์สุวรรณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แซท้าว
2. เด็กชายยศธศาสตร์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางมนันยา  เปรมประสิทธิ์
2. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายวรเมธ  วิเศษกันทรากร
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นางมนันยา  เปรมประสิทธิ์
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 6 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำชมภู
2. เด็กชายพุฒิเมธ  ทองเหลา
3. เด็กหญิงวิชญาดา  นันตา
 
1. นางสุนันท์  พลังฤทธิ์
2. นางธิติกานต์  ไชยวงศ์
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 1. เด็กชายกิตติภพ  กาโน
2. เด็กชายธนากร  ติ๊บถา
3. เด็กชายมงคลฤทธิ์  สิทธิโน
 
1. นางมัทนา  เทพสุคนธ์
2. นางสาวเนตรนภางค์  พรมนะ
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซาวหลวง 1. เด็กหญิงกชนิกา   ทาปาสาย
 
1. นางศุภกร  ใจบุญมา
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายสุวรรณ  ตาเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิติพงษ์  ธรรมสัจจา
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สาคำ
 
1. นางวราภรณ์  ลินเทศ
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.67 ทอง 19 โรงเรียนบ้านชมพู 1. เด็กหญิงปวีณา  อินทะจักร์
 
1. นางจินตนา  ทำปิน
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายกฤษณพล  พอใจ
 
1. นางสุรพร  แสนศิริ
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 1. เด็กหญิงปัณณิกา  พรมไชย
 
1. นางสาวพัชนี  สุทธิไส
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาแก้ว
 
1. นางศิริภรณ์  ไชยราช
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กชายธนกฤต  ทิพวัง
 
1. นางเพ็ญ  พิมสาร
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 1. เด็กหญิงณิชา   เฉยทอง
2. เด็กชายรัตนชัย   ม่วงแจ้ง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์อ้น
 
1. นายชรินทร  มณีภูวนัตถ์
2. นายสุรธัณย์  พงศ์วิชากิตติ์
 
176 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 17 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ตาเขียว
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญอิน
 
1. นางภานุมาส  จิรสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
177 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง 27 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชียงทา
2. เด็กชายสัจวาทิน  กันไชย
 
1. นายเชาว์  กาบคำ
2. นางอมรรัตน์  ฐิติชัยธนาภัทร์
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ช่างสาร
 
1. นายวรชน  มจินานนท์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางจงจินต์  เหลาแตว
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 1. เด็กชายนที  แซ่โฟ้ง
 
1. นายฆนรุจ  กันคุ้ม
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพรรัตน์  แซ่วื่อ
 
1. นางภคพร  พงศ์ศิริยานนท์
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิ
 
1. นางลำดวน  พิบูลย์
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  วิชัยคำ
 
1. นางอัญธิกา  ป่าหวาย
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงวาสนา  ทรงตระกูลวงศ์
 
1. นางสุภรณ์  ทองตีฆา
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ 1. เด็กหญิงพรกนก  นันท์ไชย
 
1. นางฐิติมา  มากอง
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกรวีร์  สิทธิพัฒน์
 
1. นางธนัชพร  ชัยมณี
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 1. เด็กหญิงกัลยา  ชัยภาคย์พิบูล
 
1. นางสาวชนาภรณ์  เมฆแสน
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงโชติกา  ไฝ่แจ้คำมูล
 
1. นางดาวใจ  สองสีโย
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชตวัน 1. เด็กชายศิริกรชัย  นวลแขว่ง
 
1. นางสาววิภาภรณ์  กอนแก้ว
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กชายภูวเนตร  ยศสาย
 
1. นางสาวนารี  สุวรรณบุตร
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา 1. เด็กชายชินวร  นวกาญจน์กิติ์
 
1. นางวทันยา  ปารมีรัตนะ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ปันชุน
2. เด็กหญิงกัลยากร  สุต๊ะเขตต์
3. เด็กหญิงฐณิฎา  เทพสิทธิ์
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  กิติยศ
5. เด็กหญิงธีมาภร   เผ่ากล้า
6. เด็กหญิงภคพร  อินทจักร
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์   พันนา
 
1. นางศิริลักษณ์   ขจรศักดิพันธ์
2. นางจารุณี  สวนเครื่อง
3. นางสาวธิดากานต์   จักร์น้อย
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพรหม 1. เด็กชายคณิศร  พงศ์ชัยภิวัฒน์
2. เด็กชายไชยยันต์  แซ่วื่อ
 
1. นางสาวดวงดาว  พรมจันที
2. นางสาวรจนา  วงค์กาอินทร์
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กชายตรีเทพ  วงศ์วรพันธ์
2. เด็กชายภูริทัต  ตาทิพย์
 
1. นางอุทุมภรณ์  พิมพิลา
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  ธรรมสัจจา
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญอิน
2. เด็กชายนิธิกร  ขันแก้ว
 
1. นายสมบูรณ์  สอนปัน
2. นายนิยม  เงินวงค์ใน
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  บุญอิน
2. เด็กหญิงปภาดา  บุญอินทร์
 
1. นางสาวจริยา  จิตวงศนันท์
2. นางสาวดารวีร์  พันชา
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายประวิน  แซ่ท้าว
2. เด็กชายศิวัช  แซ่ท้าว
3. เด็กชายสิรภพ  แซ่ท้าว
 
1. นายภาสกร  พรมสาร
2. นางสายสมร  วงค์วาน
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายธนภัทร  ต๊ะจักร
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธิยาศักดิ์
3. เด็กหญิงสโรชา  แก้วปัน
 
1. นางศรีนวล  ปันทา
2. นางมะลัยพร  ศรีไชย
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 21 โรงเรียนบ้านชมพู 1. เด็กชายธีระภัทร  บุญแนบ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หนังไธสงค์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงทิพย์
 
1. นางเพ็ญศิริ  เชียงน้อย
2. นางสาวปภาวรินทร์  ใจหมั่น
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.3 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงณิชากร  วรรณาคา
2. เด็กหญิงอมราพร  ยีขาม
3. เด็กหญิงอริสรา  มณีพงษ์
 
1. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
2. นางจิตรา  นาตัน
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กหญิงกิ่งศร  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายชุติพนต์  วัชรบัญชร
 
1. นางอัญชลี  ทองมา
2. นายยงยุธ  ทองมา
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กชายกวิน  อุตมูล
2. เด็กชายพิทยุตม์  อุดนัน
3. เด็กชายอัครพล  ธนธีระบรรจง
 
1. นายจำรัส  จิตอารีย์
2. นางสาวผกาวรรณ  รับงาน
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ต๊ะน้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์กองแก้ว
3. เด็กหญิงนันทนัช  สายยืด
 
1. นายสยมภู  ขำทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช  อิทธิพลจันทร์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายธนกฤต  คำเฟื่องฟู
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เย็นใจ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  กายาใหญ่
 
1. นางอัมพันธุ์  ดาวนันท์
2. นางสาวนภัสรพี  ปะมะ
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.98 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ดวงมา
2. เด็กชายธนวัฒน์  แป้งนวล
3. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  โชติหิรัญมณีพร
 
1. นางเปี่ยมสุข  ธิเขียว
2. นางภาวิณี  คำเปียง