สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75.6 เงิน 20 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ว่าง
 
1. นางจุฑามาศ  เปียงใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1. เด็กหญิงวรรณรถ  อริยะ
 
1. นางกรานต์ชนก  อินทำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธรรมศิริ
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. นางสาวมณีวรรณ  เขียนนา
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัํญญ์วรา  ธัญญะ
 
1. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงบุญญาพร   ต๊ะวิไชย
 
1. นางสุรีพร  หิรัญกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1. เด็กหญิงจิราพัชร   กาญจะแสน
 
1. นางลำพิน   ฮุ่งหวล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงสุรัมภา  คำแดง
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังว้า 1. เด็กหญิงกชพร   สุฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  เม่าทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 1. เด็กชายเอกชัย  อ้วนออ
 
1. นางสาววรรณกานต์  วิฐาน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนภาพร  บุญตัน
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  ใจจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  หังลาว
2. เด็กหญิงชนนิภา  มหานิล
 
1. นางอารี  ตนะทิพย์
2. นางสาวเปรมฤดี   รักษา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงสุนิสา  คีรีโชติกุล
 
1. นางสาวนันทญา  บุญเทพ
2. นางพรพรรณ  ยานะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.16 ทอง 18 โรงเรียนบ้านชี 1. เด็กหญิงภวิภา  กอกัน
2. เด็กหญิงเอมอร  บุญเกิด
 
1. นางสุภาพร  คำแก่น
2. นางสาวธีร์สุดา  สุขสว่าง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.87 เงิน 27 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายธนพล  คำเขื่อน
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  ช่างประดับ
 
1. นางศุภวรรณ  จันทร์คำเรือง
2. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฐาปนพงศ์   ธรรมราช
 
1. นางวาสนา  ปินตา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายนิพิฐ  เพ็ชร์พิพัฒน์
 
1. นางสาวทัยวรรณ  สุทธการ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. นายณัฐชนน  โปร่งใจ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 1. เด็กหญิงปพิชญา   ยาสาร
2. เด็กชายปุณยวัจน์    จันต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงสิรินดา    พรมปา
 
1. นางเทียมจิต   หาญยุทธ
2. นางจงจินต์  เชื้อเมืองพาน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงจิรดา  จิตรชนะ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  อินทะรังษี
3. เด็กหญิงอนิลฑิตา  ทองสุข
 
1. นางพรรณิดา  วรกมลธรรม
2. นางณัฐกฤตา  ประภาพรรณพิไล
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐชยากรณ์  สายแปง
3. เด็กหญิงธัญสินี  พรมวิเศษ
 
1. นางอรวรรณ  จันขันธ์
2. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านผาหลัก 1. เด็กหญิงนงนภัส  ชาวริม
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ใจดี
3. เด็กหญิงอรปรียา  ตติยสกุลกร
 
1. นายสุทัศน์  ศรีละครเลิศ
2. นางญาณิศา  จิณสิทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54.75 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมลังกา
2. เด็กชายภทร  จิตระวงค์
 
1. นางเบญญาดา  ตามล
2. นางนภสร  บุญสิงห์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38.3 เข้าร่วม 26 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ละม่อม
2. นางสาวยุพารัตน์  เขียนนา
 
1. นางรัชกร  เรือนติ๊บ
2. นางชมเดือน  คำผัด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ภาโท
 
1. นางวิไลลักษณ์  งามล้ำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
 
1. นางกัญชพร  เกี้ยวกลาง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรัตนภูมิ  สายทองแท้
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78.67 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กชายธนภูมิ  พรหนุน
2. เด็กชายอนุชา  คำยวง
 
1. นางสาวบุณฑริกา  ทะสี
2. นายปฏิพล  ภิมาลย์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66.48 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายพลวัตร  ติ๊บอุด
2. เด็กชายพิชาภพ  ปรังฤทธิ์
 
1. นางอรวรรณ  จันขันธ์
2. นางวิไลวรรณ  ปันศิริ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์
 
1. นางลัดดา  วีรวงค์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงศาตพร  อินปา
 
1. นายสงคราม  มโนการ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 78.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงชิลาวัณย์  นาคอ้าย
 
1. นางกนกพร  ไชยบุญเรือง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายพีรยุทธ  พัฒนาสูญ
 
1. นายบุญเรือง  เต่าสิงห์แก้ว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายยศพัทธ์  มีมะโน
 
1. นายบุญเรือง  เต่าสิงห์แก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ
2. เด็กชายปุณกฤษ  ใจวงค์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์
 
1. นางสาวพีชาณิกา  ยาปัน
2. นางอารี  วัชรธรรมรักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อริยกอง
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  ธรรมศิริ
3. เด็กหญิงปาณิศา  แหวนหลวง
 
1. นางปาณิศา  ไชยสลี
2. นาย-  -
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายนิรุช   พันชน
2. เด็กชายภูรินัฐ   จักร์แก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  จิตอารี
2. นางสาวมยุรา   ประดิษฐ์ษร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายกวินท์  จิรนันทนุกุล
2. เด็กหญิงธิติกานต์  ย่านสากล
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายวรภพ  ท้าววชิรเมฆ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านนาหนุน ๑-ปิตุราษฎร์ 1. เด็กชายทิวากร  คงยุทธิ์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ไชยขันธ์
 
1. นางสาวนันทิดา  ปิงใจ
2. นางสาวรุจิเรข  ฤทธิ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. นางสาวกาญจนา  แซ่เฮอ
2. นายสุขสันต์  คงพิริยะนันท์
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายเมธาสิทธิ์  ต๊อดแก้ว
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายพยนต์  ใจปิง
2. เด็กชายไพโรจน์  ใจปิง
 
1. นางสาวปริญญา  ปาละจเร
2. นางสาวสร้อยฟ้า  บัวเหล็ก
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.1 เงิน 24 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เผ่าต๊ะไชย
2. เด็กหญิงปาลินี  ศรีรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงภิญญามาศ  นามวงค์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ใหม่กุละ
2. นางธัญชนก  คำเฝ้า
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 39 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  อินปา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินปา
3. เด็กหญิงยุภาวรรณ  ทาแปง
 
1. นายภิญโญ  นันต๊ะเสน
2. นางสาวมณีวรรณ  วรรณวัง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กชายคุณากร  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงพัทธีรา   ใจกอง
3. เด็กหญิงวันทนา  อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวชิษณุกาญ  คำเขื่อน
2. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ใจปิง
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ใจปิง
3. เด็กหญิงโสภา  แปงอุด
 
1. นางพวงผกา  อินพรม
2. นางตรีนุช  บุญเดช
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 72.3 เงิน 40 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำปารัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุทธิแสน
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  มีบุญ
 
1. นายวิทยา  ปันโน
2. นางญาณินท์  งานวิชา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ใจปิง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำรส
3. เด็กหญิงปริชญา  ราษฎร์รองเมือง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทะนิต๊ะ
2. นางสาวโศรยา  คำเขียว
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนิจิรา  ใจปิง
2. เด็กหญิงอารณีย์  ใจปิง
 
1. นางวิไลวรรณ  โนกัน
2. นางตรีนุช  บุญเดช
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 38 โรงเรียนศรีสระวงค์ 1. เด็กหญิงอรทัย  กองแสง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สุธรรมแปง
 
1. นางสาววันทิพย์  จิตอารี
2. นายสง่า  จิตอารี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.6 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  สุนทร
2. เด็กหญิงนงนภัส  นันท์ชัย
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  คำหว่าง
4. เด็กหญิงพิชากานต์  สุนทร
5. เด็กหญิงรวิสรา  จงจิตร
 
1. นางสาวเกศรา  หลวงทะ
2. นางณัฐกานต์   คำภีระ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงชลดา  แซ่จาง
2. เด็กหญิงปนัสญา  ไชยโย
3. เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมรักษ์
4. เด็กหญิงภคพร  พรบัวพรรณ
5. เด็กหญิงรัตนพลอย  ระวังการ
 
1. นางสาวณัชธิญา  ปัญญาภู
2. นางณิชาภัทร  ตุ่นใจ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อนัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงคณิตกุล  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงจารุภรณ์  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงอักษิพร  โกวิทพนาดร
5. เด็กหญิงเกสรา  แซ่เล้า
 
1. นายวีระโชติ  เหล็มปาน
2. นางสาวเสาวณี  นิลกำจร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 20 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  รักสัตย์
2. เด็กหญิงพิชญา  หาญยุทธ
3. เด็กหญิงวรีพร  คณาภิวัฒน์
4. เด็กหญิงสุธิดา  แสงทองสกุล
5. เด็กหญิงแพรววนิต  แสงประเสริฐ
 
1. นางวิมลรัตน์  ทักษิณ
2. นางสาวภทพร  ห่วงประชากิจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุทธิธรรม
2. เด็กหญิงชฏิลดา  ชาวยอง
3. เด็กหญิงภูริชญา  ฟ้ากลาง
4. เด็กหญิงอภัสรา  กานัน
5. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  คำแสน
 
1. นางปริญญา  ใบยา
2. นายเอกสิทธิ์  กาญจนจันทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  อินปา
2. เด็กหญิงธวัลพร  ไชยะ
3. เด็กหญิงสิริกร  ไชยะ
4. เด็กหญิงอัมพิกา  อินปา
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  จอมจันทร์
 
1. นายราชานนท์  ต๊ะวิไชย
2. นายสิทธิพล  พรมมินทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 1. เด็กหญิงกมลชนก  กาละสอด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ท้าว
3. เด็กชายธนัตถ์  แซ่ท้าว
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงสุภัสตรา  เปาป่า
 
1. นางสาวนลินี  สุวรรณโภค
2. นางสาวศศิพิมล  คำสูงธีรโรจน์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกานต์สินี   บัวเหล็ก
2. นางสาวพรวดี   บัวเหล็ก
3. นางสาววรินทร   อุ่นถิ่น
4. เด็กหญิงสุธิมา   อุ่นถิ่น
5. นายเกราวิทย์   บัวเหล็ก
 
1. นายนิกร  ไขยวงศ์
2. นายเกียรติศักดิ์  ใจปัน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.8 เงิน 42 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กหญิงธันยารัตน์  แซ่เติ๋น
 
1. นาง พัชราภร   นัคคีย์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.6 ทอง 30 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงอนงค์รัช  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  เจียวก๊ก
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 27 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 1. เด็กหญิงอรจิรา  แซ่เติน
 
1. นางพัชราภร  นัคคีย์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงกมลพร  ยวงคำ
2. เด็กชายกันตภณ  นันไชย
 
1. นางสัมพรรณ์  ไชยโย
2. นายเสน่ห์  วรสันติวงศ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.67 เงิน 42 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายลิปปากร  สุขรส
2. เด็กหญิงโสภิตา  สอไชยยศ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุทำแปง
2. นางสาวอชิรญาณ์  อินต๊ะแสน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 20 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. นายนันทพงศ์   จันทร์งาม
2. นางสาวสมฤทัย   ดิดาวงค์
 
1. นายธีรวัฒน์   วังแสง
2. นางสาวเจนจิรา  คำรังษี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงจามิกร  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงญาดา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงณิชานีย์  แซ่เติ๋น
5. เด็กหญิงนารีลักษณ์  แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงปริศนา  แซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เล่าสัจจะสกุล
8. เด็กหญิงสุขธิดา  แซ่เฮ้อ
9. เด็กหญิงสุวรา  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แซ่เฮ้อ
 
1. นายวีระพงษ์  ฝีปากเพราะ
2. นางธัญลักษณ์  จันทร์เจนจบ
3. นายศักดิ์ชัย  หมั่นดี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  จ๋อมจันทร์
2. นางสาวขวัญมนัส  ใจปิง
3. นางสาวจอมขวัญ  ใจปิง
4. นางสาวญาราภรณ์  โนพวน
5. เด็กหญิงปนัดดา  อินปา
6. เด็กหญิงพราวพิมล  พนะสัน
7. เด็กหญิงภริตา  หาญยุทธ
8. เด็กหญิงวาสนา  ทาแปง
9. นางสาวสาทิกา  วรรณชน
10. เด็กหญิงอนัญญา  ใจปิง
 
1. นายสุมิตร  ไชยบุญเรือง
2. นายวัชรพงษ์  อินต๊ะเสาร์
3. นางสาวนริศรา  ฟูใจ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.33 เงิน 41 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกวิตา  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงจินดา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงญานิศา  กีรตินันทกุล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุวงศ์ประพันธ์
6. เด็กหญิงดอกไม้  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่ม้า
8. เด็กหญิงพรศรี  จิรนันทนุกุล
9. เด็กหญิงภคินี  อนุวงศ์ประพันธ์
10. เด็กหญิงรจนา  อนุวงศ์ประพันธ์
 
1. นางสาวสุภารักษ์  จิณะกับ
2. นายสิงห์คาร  โนราช
3. นางสาวศิริพร  คงพิริยะนันท์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวชนนิกานต์  เทียนรุ่งรัศมี
2. นางสาวณัฐธิดา  ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงนันทิยา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงบัวราพา  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  แสนหาง
6. เด็กหญิงระวี  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงลดามณี  แซ่วื่อ
8. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิศรุตเวสสะภู
9. เด็กหญิงศุภสุตา  สวรรค์เวียงแก
10. นางสาวสิรินดา  วิศรุตเวสสะภู
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
2. นายบุญญาฤทธิ์  ปะละสี
3. นางสาวพจมาน  ยศอาลัย
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 69.2 ทองแดง 41 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ 1. เด็กชายกนวี  วชิราธนกิจ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงณัฐนรี  คีรีสัตยกุล
4. เด็กชายธนกฤต  เชี่ยวชาญ
5. เด็กหญิงนันทินี  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงพิมพ์อร   คีรีธีรกุล
7. เด็กหญิงราตรี  กาญจนศิริปกรณ์
8. เด็กชายสรัล  แซ่ซึ้ง
9. เด็กหญิงสุวิณีย์  โลนันท์
10. เด็กหญิงอธิชา  ยั่งยืนทวี
 
1. นางสาวกรรณิกา  พรหมเหรียญชัย
2. นางธมลวรรณ  พิบูลย์ผล
3. นางรัตดาวรรณ  คณิตชยานันท์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 91.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายจารุพัฒน์  ปาคำ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  มีบุญ
3. เด็กชายณัฎฐวัตร  ปาคำ
4. เด็กชายณัฐกรณ์  จันตา
5. เด็กชายณัฐธนาวิทย์  เทพจันตา
6. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยยา
7. เด็กชายภูริภัทร  วงพรมมา
8. เด็กชายวีระกร  เตชนันท์
9. เด็กชายศุภสิทธิ์  ไชยยศ
10. เด็กชายเจษฎา  มีบุญ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
2. นางสาวสุลักขณา  แก้วทิศ
3. นางสาวพัชรพร  สมเงิน
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อิทธิยา
2. เด็กชายสมประสงค์  ตันน้อย
 
1. นางพรรณทอง  สิริกาญจนขจี
2. นางพัชรี  ท่วมอ้น
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสว้า 1. นายฉัตริน  ใจปิง
2. เด็กหญิงอริศรา  ชาวยอง
 
1. นายสมพงษ์  วัดคำ
2. นางสาวเลิศลักษณ์  จันต๊ะยอด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายธนัช  เตชนันท์
 
1. นางอำพร  อุทุมพร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นายวุฒิชัย  ธนะขว้าง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. นางสาวนันนภา  มาตย์เถื่อน
 
1. นางสุภาชาติ  วรณัฐนันท์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายศุภฤกษ์  แสนเทพ
 
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 20 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหลานาคำ
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวพจมาน  ยศอาลัย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงธนัชชา  สกุลทองพัฒนา
 
1. นางสาวจิรัฐติกานต์  พรมคำ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เพชรเพิ่มพูน
 
1. นางสาวจิรัฐติกานต์  พรมคำ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 41 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงพิชญาภา   วัชระวงศ์กุล
2. เด็กหญิงวรดา   อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวกฤติยา   อุดอ้าย
2. นางมินตรา  ปาคำ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายทินรัตน์   อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  อุ่นถิ่น
 
1. นางอรสา  มะโนรส
2. นางสาวละมัย  พงษ์สุวรรณ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 1. เด็กชายดนัยกานต์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงมณีประภา  อุ่นถิ่น
 
1. นางอรสา  มะโนรส
2. นายชาตรี  จันต๊ะวงค์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 24 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่ว้าง
 
1. นายบุญชู  วรรณญาพร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 25 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิริยะ  ยอดออน
2. เด็กชายรังสิมันต์  แสนศรีเชาว์พันธ์
3. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  คีรีธีรกุล
 
1. นางสาวปาณริสา  ดีอุ่น
2. นางสาวศรัญญา  ตาริน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77.2 เงิน 39 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงชลิตตา  ชนาวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงมนัสนัน  วชิราธนกิจ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วดวงใหญ่
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
2. นายองค์การ  วงค์เรือง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายชินารมย์  ใจปิง
2. เด็กหญิงรณพร  ใจปิง
3. เด็กชายเนติธร  ใจปิง
 
1. นางวาสนา  มีบุญ
2. นายวีระยุทธ  ใจสุราช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายกฤษกร  กันธุระ
2. เด็กชายชิติสรรค์  พันคำ
3. เด็กหญิงฐิติมา  มะศักดิ์
4. เด็กหญิงวรินทร  อุดเต็น
5. เด็กชายอนุพงศ์  ช่างเงิน
 
1. นายโกศล  ตามะทะ
2. นายสุรศักดิ์  งึ้มนันใจ
3. นางอภิญญา  คำมอญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรวัส  สกุลปิยะรัตน์
 
1. นางฉัตรสิณีย์  เหล่าสุนทรียา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชินกฤต  มางิ้ว
 
1. นายพิเชฐ  บุญวราเดชา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แซ่ท้าว
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 13 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่เล้า
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายภูบดินทร์  ไชยสลี
 
1. นางสุวารี  วิชารักษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 10 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวรเมธ  ยอดออน
 
1. นางศิริมาศ  วงศ์สุวรรณ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  คำยันต์ไพศาล
 
1. นางวนิดา  สวนแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  แซ่ว้าง
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.66 เงิน 31 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายรพีพงศ์  บุญสิงห์
 
1. นางชฎาภรณ์  ไชยสว่าง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายพัสกร  ใจปิง
 
1. นายเดชรินทร์  อินพรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 18 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ศรีหาผล
 
1. นางสุวพร  อุปละ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 32 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์ฉลาด
 
1. นางสาวปนัดดา  เกษร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายจิรายุ  สิงคะปะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ปามะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 31 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  แสงรัตน์
 
1. นายสมชาย  เอกขระ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงปลื้ม  มีบำรุง
 
1. นายเฉลิมพล  หน่อคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงณิชา  ศิลป์ท้าว
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นางสาวกัญญารัตน์  ใจเขียว
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงกานต์สินี   บัวเหล็ก
4. เด็กชายกิตตินันท์  อุ่นถิ่น
5. นางสาวขวัญพร  บัวเหล็ก
6. นายคณิศร   อุ่นถิ่น
7. นายคุณามัย  บัวเหล็ก
8. เด็กหญิงจิดาภา   บัวเหล็ก
9. เด็กชายจิรภัทร   วัชระวงศ์กุล
10. เด็กหญิงฉัตรพร   บัวเหล็ก
11. เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นถิ่น
12. เด็กชายชัยวัฒน์   บัวเหล็ก
13. นางสาวชุติพร  บัวเหล็ก
14. เด็กชายณัฐฌาธินาจ   พรมภิระ
15. เด็กหญิงดารินทร์   บัวเหล็ก
16. นางสาวทิพย์สุดา   อุ่นถิ่น
17. เด็กหญิงธัญชนก  อุ่นถิ่น
18. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บัวเหล็ก
19. เด็กชายธิติวุฒิ   บัวเหล็ก
20. เด็กชายธีรวีร์   อุ่นถิ่น
21. เด็กชายนครไทย   อุ่นถิ่น
22. เด็กชายนันทวิทย์   อุ่นถิ่น
23. เด็กหญิงนันทิพัฒน์  อุ่นถิ่น
24. เด็กหญิงนิภาพร   บัวเหล็ก
25. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไชยประพันธ์
26. นายพงษ์ดนัย  สุวรรณ์
27. นางสาวพรวดี  บัวเหล็ก
28. เด็กหญิงพิมพิกา  ณ น่าน
29. เด็กหญิงมณิภา   บัวเหล็ก
30. นางสาวมาติกา  ธิยาวงศ์
31. นางสาววรินธร  อุ่นถิ่น
32. เด็กหญิงศศิลักษณ์   อุ่นถิ่น
33. นายสินชัย   อุ่นถิ่น
34. นายสุทัศน์   บัวเหล็ก
35. เด็กหญิงสุธิมา   อุ่นถิ่น
36. เด็กหญิงสุภาพร  อุ่นถิ่น
37. เด็กหญิงอภิชญา   บัวเหล็ก
38. เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นถิ่น
39. นายเกราวิทย์   บัวเหล็ก
40. นายเอกสิทธิ์   บัวเหล็ก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ใจปัน
2. นายวชิรนาท  ดอนแก้ว
3. นางสาวปรัชญาดา   ลำคำ
4. นางสาวชิษณุกาญ  คำเขื่อน
5. นายอุเทน  เขื่อนเมือง
6. นางสาวกฤติยา   อุดอ้าย
7. นางมินตรา   ปาคำ
8. นายอิศเรศ   ขันหลวง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดวงสัมพันธ์
 
1. นางสาวฉัตรติยา  วงค์สัมพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสบกอน 1. เด็กชายพัฒนโชติ  ธิติมูล
 
1. นายศิรสิทธิ์  จิตรวงศ์นันท์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 28 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกวินภพ  พันชน
 
1. นายสมชาย  กะรัตน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายพีรภัทร  มโนอินทร์
 
1. นายสมชาย  กะรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุโรพันธ์
 
1. นางประภาพรรณ  เกรียงศักดานุกูล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงธนพร  ไทยป้อม
 
1. นางวรรณิดา  ยศอาลัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์แก้ว
 
1. นางกรกช  กองคำ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธนกร  ตันกุระ
 
1. นายณัฎธฐ์วิทย์  อินทนนท์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองผุก 1. เด็กหญิงปภัสรา  จะโรจน์รัมย์
 
1. นางประภาพรรณ  เกรียงศักดานุกูล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสบปืน 1. เด็กหญิงขวัญกมล  แก้วอาษา
2. เด็กชายชัยมงคล  บัลลังค์
3. เด็กชายณัฐชนน  อุดหนุน
4. เด็กชายดุลยุตม์  หอมดอก
5. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  เทพปัญญา
6. เด็กหญิงพุทธรักษา  หอมดอก
7. เด็กหญิงศศิธร  หอมดอก
8. เด็กหญิงสุธาศินี  ท้าวคาม
 
1. นายย้ง  แสนโซ้ง
2. นายชยกร  บุญมา
3. นางบุษณีย์  บึงกา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กชายกันตพล  คุ้มสว่าง
2. เด็กหญิงกัลยา  ใจปิง
3. เด็กชายชุมพล  ใจปิง
4. เด็กชายณัฐกรณ์  พุทธิธาดากุล
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  อุดอ้าย
6. เด็กหญิงทิพย์ธารา  อุดเต็น
7. เด็กชายธีรนาถ  โนใจ
8. เด็กหญิงนันท์ชญาน์  ไชยศิลป์
9. เด็กหญิงปิยะดา  ตันนารัตน์
10. เด็กชายพัชรพล  ใจปิง
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  ใจปิง
12. เด็กชายยอดสุริยา   พรมทิพย์
13. เด็กหญิงรพีพร  ใจปิง
14. เด็กหญิงวิภาดา  ใจปิง
15. เด็กหญิงวิภาวี  ใจปิง
16. เด็กชายสินธุชา  อักขระ
17. เด็กชายอดิเทพ  ผดุงธรรมไชโย
18. เด็กหญิงอนัญญา  ใจปิง
19. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ใจปิง
20. เด็กชายเมธินทร์  เนตรทิพย์
 
1. นายเสน่ห์  นันธิสิงห์
2. นายสุรชาติ  อุปจักร์
3. นางสาวจุรีรัตน์  กันยะ
4. นางสาวจงกล  แก้วโก
5. นางสาวนันทิกา  ลำทา
6. นางสาวสุวเพ็ญ  ยศพัฒน์ไวรัลย์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.2 ทอง 26 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายกรชวัล  ทรงเจริญกุล
2. เด็กหญิงณัชชา  เขื่อนศิริ
3. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  จงปลูกกลาง
4. เด็กหญิงนฤมล  มะโนจิตต์
5. เด็กชายปิยะฉัตร  คำเทพ
6. เด็กหญิงวชิรญาณ  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่ว่าง
8. เด็กชายอธิวัฒน์  แสนศรีโสภา
 
1. นางพัชรีภรณ์  ลาดแก้ว
2. นางสาวบัณฑิตา  พงษ์ขันธ์
3. นางนัฎรดี  พลวัง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวจารุภา  แซ่เฮ้อ
3. นายจิรายุ  แซ่เฮ้อ
4. นางสาวนภสร  แซ่ว่าง
5. นายปิติพล  แซ่ท้าว
6. เด็กชายพีระพงศ์  ทองชมภู
7. นางสาวภริตา  สัตยบัณทิต
8. เด็กชายวันเฉลิม  หน่อท้าว
9. นายเชาวลิต  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงแพรวนภา  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิ่นทิพย์  ไชยอ้าย
2. นางจุฑามณี  คำโน
3. นางสาวสุพัตรา  แสนนิทา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิตอารี
2. เด็กหญิงณัฐรดี  คุณสิทธิ์
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เมธี
4. เด็กหญิงธิติวรดา  มีบุญ
5. เด็กหญิงปริยาภัทร  สมเงิน
6. เด็กหญิงพชพร  ยันสาคร
7. เด็กหญิงพัชรกันย์  ถาปนา
8. เด็กหญิงภคพร  อรินทร์
9. เด็กหญิงเก็จแก้ว  มีกุลเจริญ
10. เด็กหญิงเทียนญาดา  วิจิตรบัญชา
 
1. นางชนันรัตน์  ศิระนิติวิทย์
2. นางสาวจีระภา  สุดใจ
3. นางสาวอชิรญาณ์  อินต๊ะแสน
4. นางฉลวย  อนุเคราะห์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงกฤษณาวดี  แสงคำกุล
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงจิตราวดี  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงณัฎฐิณี  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงภูมิใจ  มหันตชัย
6. เด็กหญิงสิรภัทร  วันทนียสกุลชัย
 
1. นางกชพรรณ  ปินตา
2. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
3. นางสาวพัชรินทร์  สระคำ
4. นายวรวุฒน์  อุดนัน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุณอินตา
2. เด็กหญิงชฏายุ  เดชรัตน์
3. เด็กหญิงณัจฉรียา  กิตตินภาพงษ์
4. เด็กหญิงนวรัตน์  กะรัตน์
5. เด็กหญิงปณิดา  หุ่นเภตรา
6. เด็กชายปุณณวิชญ์  ปันเต็ม
7. เด็กชายพชรพล  เนตรทิพย์
8. เด็กหญิงพัทธีรา  จิตอารี
9. เด็กหญิงพิชญภัคค์   มีเล้
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใหม่น้อย
11. เด็กชายลูคัส   ชาลีนนท์ ป๊อบตี้
12. เด็กหญิงศุภกร  ไชยมงคล
13. เด็กชายเมธัส  มงคล
14. เด็กชายไกรฤกษ์  เชิดชูชัยเจริญ
 
1. นางลอองรัตน์  สุวรรณ์วิโชติ
2. นางสาวอชิรญาณ์  อินต๊ะแสน
3. นางสาวจีระภา  สุดใจ
4. นายเฉลิมพล  หน่อคำ
5. นางสาวรุ่งรัตน์  สุทำแปง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตั้งเธียรภัค
2. เด็กหญิงกฤษณาวดี  แสงคำกุล
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงจิตราวดี  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงชัญญานุช  ยืนยงกุล
6. เด็กหญิงณัฎฐิณี  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงธัญญธร  แซ่หลอ
8. เด็กหญิงนงนภัส  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงนารี  แซ่หลอ
10. เด็กชายพิตตินันท์  แซ่หลอ
11. เด็กหญิงพิมพรรณ  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงภูมิใจ  มหันตชัย
13. เด็กหญิงมยุดี  ยืนยงกุล
14. เด็กชายวัชรินทร์  ว่างพิทักษ์
15. เด็กหญิงวาสนา  ยืนยงกุล
16. เด็กหญิงสิรภัทร  วันทนียสกุลชัย
 
1. นางนปภัช  ภัคนันทพร
2. นางนิภา  ริเป๊ก
3. นางสาวปัทมา  ฟ้าสาร
4. นายวรวุฒน์  อุดนัน
5. นางศนิกานต์  เขตบุญไสย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 79.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายกิตติภัฏ  วรรณภพ
2. เด็กชายกิตติภัสส์  มุขเพ็ชร
3. เด็กชายปฐมพงษ์  ชาวงิ้ว
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ปัญญาภู
5. เด็กชายรัชชานนท์  เดชวิลัย
 
1. นางสาววัทนพร  พรหมโชติ
2. นางพิชญ์สินี  มีเล้
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จิณะ
 
1. นางณหฤทัย  แก้วระดี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.4 เงิน 38 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงวิมลภา   ไชยรัชชานนท์
 
1. นางสาวปวิชญา  พงษ์วิเศษ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ใจสุข
 
1. นางพิทยา  นิลคง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.2 เงิน 37 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง
 
1. นางบุญประภา  รัตนะประภา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 42 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายแปง
 
1. นางลำเภา  อินทะรังษี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 23 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. นางสาวณัฐนันท์  ปริวัฒน์โสภณ
2. นางสาวทิพรดา  เกตุอยู่
3. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สิริภัทรินกุล
4. เด็กหญิงนิตยกานต์  รกไพร
5. เด็กหญิงปิยดา  สวัสดิรักษ์
 
1. นางกฤตพร  คำรังษี
2. นางสาวเชิญขวัญ  จันต๊ะวงศ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67.19 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เกษาพันธุ์
2. เด็กหญิงสกลสุภา  ปัญญโรจน์
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวกาญจนา  โนจิตร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.51 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กันยะ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ยะแสง
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวกาญจนา  โนจิตร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80.33 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 1. เด็กหญิงชลิตา  ดำเล็ก
2. เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  คำสูง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ยาวุธ
2. นางสาวบุศราภรณ์  สมบุญ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพิมพิกา  อินปา
2. เด็กหญิงภีรพรรณ  อุตรชน
 
1. นางสาวรัตธิดา  สิทธิชัย
2. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.5 เงิน 34 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 1. เด็กชายชานนท์  แซ่ผ่าน
2. เด็กชายพงศภัค  แซ่จ่าว
3. เด็กชายพีรวัส  แซ่ผ่าน
4. เด็กชายภูดิศ  แซ่ผ่าน
5. เด็กชายศุภสิน  กุลกิตติวรา
6. เด็กชายโชคปิยะ  แซ่จ่าว
 
1. นายบรรยงค์  อินต๊ะ
2. นางศรัณยา  ท่าประดุจ
3. นางสาวชรินทร์รัตน์  วรรณศักดิ์เจริญ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70.8 เงิน 16 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กชายกมล  ชนกบุญ
2. เด็กชายคณิศร  วิวัฒนาวิไล
3. เด็กชายชยานันท์  แซ่ว้าง
4. เด็กชายณัฐกมล  แซ่ท้าว
5. เด็กชายปกรณ์  สกุลทองพัฒนา
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  แซ่ท้าว
 
1. นายณัฐวุฒิ  รักไทย
2. นายสมจิตร์  น้อยราช
3. นายสุทธินันท์  ศรีคำภา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. นายกิตตินันท์  แซ่ย่าง
2. นายคมพยัคฆ์  ยืนยงกุล
3. นายธนัช  แซ่ย่าง
4. นายธเนศ  แซ่ว่าง
5. นายปรเมศ  แซ่คำ
6. นายพิรุณ  แซ่ย่าง
7. นายภัทรนภนต์  ยืนยงกุล
8. นายศุภกฤต  ค้างวัฒนาวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระ  มีเล้
2. นายธนชน  คำดี
3. นายธนกฤต  คำเขียว
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 62.6 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วารปรีดี
2. เด็กชายจิตติ  ก้อมไธสง
3. เด็กหญิงชุตินันท์  อินต๊ะใจ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา
5. เด็กหญิงธนาภา  นุ่มสังข์
6. เด็กหญิงปณัฐสิรี  ธูปชาวนา
7. เด็กหญิงพระคุณ  ตระกลเดชะ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยรัตน์
9. เด็กชายวรพิพัฒน์  รินฤทธิ์
10. เด็กหญิงโสมสุภา  จินตนา
 
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์  วัตรคัมภีรกุล
2. นายยศพชรพิชญ์  คำชนะ
3. นางสาววราพร  แสงชัย
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 70.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. นางสาวกัญญารัตน์   ใจเขียว
2. เด็กชายคุณากร   บัวเหล็ก
3. เด็กชายณัฐฌาธินาจ   พรมภิระ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   บัวเหล็ก
5. เด็กหญิงนิภาพร  บ้วเหล็ก
6. เด็กหญิงพีรยา  บัวเหล็ก
7. นางสาววรินธร   อุ่นถิ่น
8. เด็กหญิงสุธิมา   อุ่นถิ่น
9. เด็กหญิงสุภาพร  อุ่นถิ่น
10. เด็กหญิงอภิชญา   อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวปรัชญดา  ลำคำ
2. นางสาวชิษณุกาญ  คำเขื่อน
3. นางสาวอลิษา  มงคล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนนท์นัฎดา  มูลคำ
2. เด็กหญิงวรพิชชา  ตนภู
3. เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วังแสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีบุญ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญด้วง
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นายจิระพงษ์  คำวงค์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 1. เด็กชายชโยดม  มินา
2. เด็กชายนพรัตน์   มูลคำ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ส่องสี
 
1. นางสาวอักษรา  บุญเกิด
2. นางสาวรุ่งทิวาห์  ละขะไพ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงชณัฐฎา  พิศจารย์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ยะแสง
3. เด็กหญิงวรัญญา  อินเป็ง
 
1. นางคนึงนิตย์  เขียวสมบัติ
2. นางสาวดวงหทัย  อินทำ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 20 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายบุลกฤต  ธรรมศิริ
2. เด็กชายภูริณัฐ  โภคาพานิช
 
1. นายประทีป   คำตัน
2. นางสาวปาณิสรา  แก้วปัญญา
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนยงกุล
3. เด็กหญิงสุวรรณี  แสงคำกุล
 
1. นายแมนสรวง  สุทธการ
2. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงประทุมพร  ศรีละออง
2. เด็กชายอธิภัทร  ธรรมศิริ
 
1. นายประทีป   คำตัน
2. นางสาวภารดา  ใบยา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายชยากร  ธรรมศิริ
2. เด็กชายภานุวิชญ์  กันทะ
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นางสาวปาณิสรา  แก้วปัญญา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ธรรมศิริ
2. นายอนุชิต  จิตอารีย์
 
1. นายประทีป  คำตัน
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ทายะ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ป้องแก้ว
2. เด็กชายอนุวัติ  นรินทร์
 
1. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ
2. นางวิไลวรรณ  ปันศิริ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ไชยธวัช
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริเสถียรพงษ์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาวกมลทิพย์   ไชยวุฒิ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายประสิทธิ์  ศิริคาม
2. เด็กชายพีรพัฒน์   พงค์ขัน
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  ใจจันทร์
2. นางสาวเธียราภรณ์  ตนะทิพย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมศิริ
2. เด็กชายภรภัทร  ธนะขว้าง
 
1. นายประทีป   คำตัน
2. นายนิติพงษ์  คำเขียว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงพรธิดา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  แซ่ซ้อง
 
1. นายแมนสรวง  สุทธการ
2. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปิยาอร  นันศิริ
2. เด็กหญิงสุนิสา  โกศิริ
 
1. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ
2. นางวิไลวรรณ  ปันศิริ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกวิดา  วงสุยะ
2. เด็กชายสิรภพ  สายแปง
 
1. นางลำเภา  อินทะรังษี
2. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายชวรัชช์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล
3. เด็กชายวรภัทร  ปัญญาภู
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ปราศจาก
2. เด็กชายณัชพล  รกไพร
3. เด็กหญิงอริสรา  รกไพร
 
1. นางสาวปรวีร์ธิดา  อัครวิวัฒน์กุล
2. นายชัชวาลย์  งานคำอ้าย
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรสมประสงค์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  แปงเครื่อง
3. เด็กหญิงบุญยาพร  ใหม่วงค์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  ชมพูพันธ์ทิพย์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พนะสันต์
3. เด็กชายสุทธิชาติ  สุทธิประภา
 
1. นางสาวรัสมี  ธนะวัง
2. นางสาวชุลีกร  กะรัตน์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงธนสรณ์   เตชนันท์
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  คณานิตย์
3. เด็กหญิงพิชชารมย์  ไชยยะ
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายชัชวาลล์  ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงปุณญาภา  รติเพ็ญโกศล
3. เด็กชายปุณณวิชญ์  ปันเต็ม
4. เด็กชายวิษณุ  ก่ำเสริฐ
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.7 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กชายธนาคม  นิลคง
2. เด็กชายวิชา  แปงอุด
3. เด็กชายอธิยุต  วงศ์กระโซ่
 
1. นายกิตติกรณ์  แปงเครื่อง
2. นายธีรภาพ  แก่นจันทร์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 19 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กชายณัฐนัย  ใจปิง
2. เด็กชายราเชนทร์  รุ่งเรือง
3. เด็กชายอชิรวิทย์  แปงอุด
 
1. นายวชิรพงษ์  ละม่อม
2. นายธีรภาพ  แก่นจันทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กหญิงชนินาถ  พิชัย
2. เด็กหญิงธิษณามดี  กอกัน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญวัน
 
1. นายฉัตรชัย  วรณัฐนันท์
2. นางสาวจินตนาภรณ์  มูลฐี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1. เด็กหญิงดรุณี  แปงอุด
2. เด็กหญิงสิระมล  แปงอุด
3. เด็กหญิงอนัญญา  ถาวรดำรงชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  คำสิทธิ
2. นางสาววารุณี  ภัยราช
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกุสุมา  วิวัฒนาวิไล
2. เด็กหญิงชรานุ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงพัชรภร  แวววิเชียรรัศมี
5. เด็กหญิงสุธินี  ทุ่งทองโรจนะ
6. เด็กหญิงอรณี  แซ่ท้าว
 
1. นายบุญญาฤทธิ์  ปะละสี
2. นางนราวรรณ  ด่านผาทอง
3. นางณัฐชยา  ทินบุตร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 20 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วนาสุวดี
2. เด็กหญิงชไมพร  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงญาณิน  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงดารุณี  จารุภคจินดา
5. นางสาวธมลวรรณ  สวรรค์เวียงแก
6. เด็กหญิงอารยา  แซ่ท้าว
 
1. นางชุติกาญจน์  จำเริญกิจไพศาล
2. นางนราวรรณ  ด่านผาทอง
3. นางสาวณัฐพร  ยินดี
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงดากานดา  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุพรรณตรี
3. เด็กชายธีรศานต์  จิตกว้าง
 
1. นายศักดิ์ณรินทร์  อินทำ
2. นางสาวศรีคาร  แสนแขก
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกรนันท์  กาญจะแสน
2. นางสาวกัญญาณัฐ  นรินทร์
3. เด็กหญิงพรนิภา  โนจันทร์
 
1. นายบัญชา  นรินทร์
2. นางรุ่งนภา  นวลแปง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชลัมพล  นันท์ชัย
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ใจแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร  ยศปัญญา
 
1. นายโชติชัยพัฒน์  สัตตคุณากร
2. นางกมลชนก  จิตอารี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชัชฎารัชช์  มีบุญ
2. เด็กหญิงธนัชญา  ธัญญะ
3. เด็กชายปฏิพล  มีบุญ
 
1. นายจิระพงษ์  คำวงค์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 1. เด็กหญิงณิชา  นันศิริ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ถุงเงิน
3. เด็กชายไกรสร   บุตชะฎา
 
1. นางสาวกฤษดาภรณ์  อินต๊ะนัย
2. นางสาวชวัลลักษณ์   ปิงมะโน
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแหน 1. เด็กหญิงกชกร  ปุกคราม
2. เด็กหญิงกนกกร  ไชยสลี
3. เด็กหญิงขวัญประไพ  ไชยสลี
 
1. นางนารีรัตน์  คำบุญเรือง
2. นางสาวราตรี  อุดทา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 25 โรงเรียนบ้านสะปัน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงสุภานัน  พลทะนะ
3. เด็กหญิงไทรงาม  สุรเกษ
 
1. นางวราภรณ์  นันธิสิงห์
2. นางสาวปัณพร  เย็นใจมา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 25 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  โมงคาม
2. เด็กหญิงวนิดา  ช้างอิน
3. เด็กหญิงอรพรรณ์  นำสุข
 
1. นางกัลยา  โทปุรินทร์
2. นางจิณัฐตา  หนูพุฒ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงสุชาดา  เบ็ญญมาศ
 
1. นางสาวมยุรา  สาคร
2. นางสาวสุนิสา  ณ น่าน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจิตทะนา  อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงนลินี  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงปิยนันท์  ใจปิง
 
1. นางสาวมยุรา  สาคร
2. นางสาวจารุวรรณ  ชะเต
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแดนพนา 1. เด็กชายณฐพัฒน์  บุญเทพ
2. เด็กชายปฏิพล  วรรณภพ
3. เด็กหญิงรินลดา  ชาวส้าน
 
1. นายสาคร  สะสม
2. นายสังเวียน  วงค์คำ
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.4 ทอง 10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 1. เด็กหญิงรสริน  คำวงค์
2. เด็กชายวรชิต  ปะละสี
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ปะละสี
 
1. นางแพรวเพชร  กาลา
2. นางสาวศุภรัตน์  ตนภู
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  ชาวศรี
2. เด็กหญิงพรนภา  เพชรนอก
3. เด็กหญิงอรพลิน  นิลคง
 
1. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
2. นางพรทิวา   สมบัติ
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายอภิวิทย์  ศรีวรรณุสรณ์
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงชนิดาภา   เปาป่า
 
1. นางบริมาส  ทาราทิพย์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กหญิงละอองดาว   อุ่นถิ่น
 
1. นายสาธิน  ปวนคำมา
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายพัธทวัฒน์  อินปา
 
1. นายอัครพล  มูลสูตร
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภริดา  มีบุญ
 
1. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.5 เงิน 26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 1. เด็กหญิงบุญยลักษณ์  สมศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาณี  มะจินะ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปภาพินธ์  พุทธเคน
 
1. นายนพดล  สมใจ
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายธนวัฏ  อินทราวุธ
 
1. นางสาววราพร  ธิติมูล
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 1. เด็กชายพลศรุต   ท้าวคาม
 
1. นางจาริยา  ตนะทิพย์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธณัชชา  ทีฆาวงค์
 
1. นางเข็มทอง   คดง้วน
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 41 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงนฤมล  แสงคำกุล
 
1. นางสาวเพลินพิศ  จันต๊ะยอด
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงโสภิดา   อินทะรังษี
 
1. นางวิภารักษ์   สะตะ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาดไทย
2. เด็กหญิงปัจภัทศร  ชราชิต
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนลา
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางกัลยาณี  จิณะเสน
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญชนิต  งงงวย
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ไชยยา
3. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางขนิษฐา  ทนะวัง
 
193 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  วิวัฒนาวิไล
2. เด็กชายวุฒินันท์  วิศรุตภูษิต
 
1. นางสาวพกาวดี  ชัยธรรมวัฒน์
2. นางสาววลัยพร  คำดี
 
194 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1. เด็กหญิงศิรินภา  สุทธการ
2. เด็กชายอัมรินทร์  สะรุโณ
 
1. นางวิไลวรรณ  บุญเกษม
2. นางสาววราพร  แสงชัย
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงแยะ  แซ่ท้าว
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายวีระพงษ์  กำเนิดมงคล
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงอารยา  สุต๋า
 
1. นางสาวรมัณยา  คีรีวัฒนกุล
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ศิริคาม
 
1. นายเนติวัฒน์  ขจิตมงคลวิศน์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 14 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. นายศราวุธ  กองแสง
 
1. นางวรางคณา  สังข์โชติ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพชรพล  ไชยมิ่ง
 
1. นางสาวพวงเพชร  ยาวิไชย
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กชายเมธี  ทนุ
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อนุจร
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  กะรัตน์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวปราณี  กอกัน
 
1. นางนุชฎาพร  เวียงเก่า
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วารีทิพย์
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  กะรัตน์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงสุภัสรา  มูลอำมาตย์
 
1. นายก้าวพารักษ  ชาวส้าน
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  เขียวทองย้อย
 
1. นางชมเดือน  คำผัด
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69.7 ทองแดง 18 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์​  วิชา
 
1. นางพัชญา  อุ่นใจ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เพชรรัตน์พันธุ์
2. เด็กหญิงบุญยานุช  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงปีชนิตย์  อุดมเลิศสิริ
4. เด็กหญิงมิตา  แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงมโนราห์  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงศิรดา  แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  แซ่เล้า
 
1. นายปรีดา  จิณะ
2. นายวีระโชติ  เหล็มปาน
3. นางวลัญชนม์  วัฒนะ
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษกร  จันต๊ะวงค์
2. เด็กชายวีรากร  แซ่โซ้ง
 
1. นายบดินทร์  ทาราทิพย์
2. นางสาวอัจฉรารัตน์  แข็งแรง
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายนคร  แซ่ท้าว
2. เด็กชายนพดล  สิงห์ไชย
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงค์
2. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ไชยสลี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางสาวสุลักขณา  แก้วทิศ
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายฑนวัฒน์   ธงหิมะ
2. เด็กชายวรชน   ลำวง
 
1. นายจีรภัทร   ธงหิมะ
2. นายปฏิภาณ  อุตรชน
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายสกุล  พันธ์ชน
2. เด็กชายสิทธิพันธ์  สุทธหลวง
 
1. นางสาวนฤมล  ขัติยะ
2. นางสาวนันทญา  บุญเทพ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายกรกฎ  สมเดช
2. เด็กชายวรเมธ  โครตเสนา
3. เด็กชายสรธร  สมบูรณ์
 
1. นางบุษบา  ทองหอม
2. นายประดุจ  คันทะสาร
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงศิริพร  สุต๋า
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุต๋า
3. เด็กหญิงหทัยขวัญ  เทใหม่
 
1. นางบุษบา  ทองหอม
2. นางสาวภนิดา   เตชา
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายธีรภัทร  ทนุ
2. เด็กหญิงภัททิยา  แซ่เต็น
3. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  ทิหล้า
 
1. นางนุชจิรา  พันธุศาสตร์
2. นางยศวดี  โอดเชย
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 21 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวีริสา  สิงห์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ต่อมใจ
3. เด็กหญิงไอริสา  ใช้ภู่ทอง
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  โชคพิพัฒน์สุธี
2. นางสาวกิตติยา  หาญยุทธ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงพีรดา  ใจปิง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจปิง
 
1. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงศ์
2. นางสาวมนธิชา  พิศจาร
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.8 เงิน 34 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ปันคำ
3. เด็กหญิงพานิชญา  ปันคำ
 
1. นายสนอง  อริยะก๋อง
2. นางนุชนาฏ  วิทยา
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายกฤษดา  บุญตัน
2. เด็กชายจีรพงษ์  บุญวัน
3. เด็กชายอาทิตย์  แลตรง
 
1. นางสาวอรสิริพิมพ์  ไชยศิลป์
2. นางสาวพัชณี  พรมมา
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายชวิศ  แซ่ท้าว
2. เด็กชายศุภกฤต  หอมดอก
3. เด็กชายโภคิน  อนุวงศ์ประพันธ์
 
1. นางสาวพรรณพิไล  ไชยยา
2. นางสาวมนทกานต์  คงทองสังข์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 1. เด็กชายณัฐพล  ศิริคาม
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  บุญตัน
3. เด็กชายสิทธิโชค  หลบภัย
 
1. นายอนุสรณ์  ชำนาญ
2. นางอนัญญา  สมมุติ
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนาบง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุ่นถิ่น
2. เด็กชายนพกร  พิศจารย์
3. เด็กชายอนุพัทธ์  ใจปิง
 
1. นายเจษฎากรณ์  พิศจารย์
2. นายสุวรรณ  นนปินะ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ใจปิง
2. เด็กหญิงพัทธมน  อักขระ
3. เด็กหญิงสุธานุช  ใจปิง
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.31 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  ปาละ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุทธิยา
3. เด็กหญิงนฤมล  เทพอินทร์
 
1. นางอัญมณี  ระวังการ
2. นางรพีพรรณ  พันชน