สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76.2 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงพิจิตรา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ลำภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญวงค์
 
1. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลือเรือง
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุตา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพอเพียง  ตุ้มกุล
 
1. นางรินรดา  เพียรทำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลมเกลียว
 
1. นางสังวาลย์   วงศ์กุณา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นางสาววรนุช  สมบูรณ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ตาเต็มดวง
 
1. นางขวัญตา   วีระตา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปณิตา   ใจคำ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 29 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายศรุต  ถูกใจ
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฉิมเครือวัลย์
2. เด็กหญิงวีรยา   ทองงาม
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ต๊ะละ
2. นางสาวเบญญาภา  ไชยวงค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวณิชชาพัชร์  ถนัดเลื่อย
2. นายสันติพงษ์  แก้วเด็จ
 
1. นางสายพิณ  แสงแก้ว
2. นางจตุพร  พัฒน์ชู
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  โยธา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ผิวทอง
 
1. นางสุดารัตน์  สีทิอ้าย
2. นางสาวภาวิตา  มีสุข
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ไชย
 
1. นางกรรณิกา  ฟูสีกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงสุรัมภา   มุมวงค์
 
1. นายดำรงชัย  พุทธเมฆ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ราศรี
2. เด็กชายตปธน  ประดิษฐ์สถาพร
3. เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข
 
1. นางสาวศรีประภา  ปิยะมงคลสกุล
2. นางทิพวัลย์  วงค์จันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายธนชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายภาสกร  สหฐิตกุล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวไกรศรี
 
1. นายอรรถพล  ธนะปาน
2. นายจำรัส  เขียวงาม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงจารุภา  ฉัตรแก้ว
2. เด็กหญิงธัญมน  เสวะ
3. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางฉวีวรรณ  ปินตาแสน
2. นางสาวอภิญญา  เหมาชิติ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58.63 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  บารมี
2. เด็กชายปวริศ  มหาวงค์
 
1. นางทิพวัลย์  วงค์จันทร์
2. นางสาวศรีประภา  ปิยะมงคลสกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญหลง
2. เด็กชายธราวุธ  ขอดแก้ว
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  คชเสนี
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง
 
1. นายไพโรจน์  ศรีภา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายหัตทพร  ขันอ้าย
 
1. นางจิตตราภรณ์  ตันกูล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60.79 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายแมน  ละยอย
2. เด็กชายไอศวรรย์  ศรีวิชัย
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  บุญเจริญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63.72 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายตรีภพ  นิลคล้าม
2. เด็กหญิงลออรัตน์  สมศรี
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
2. นายกฤตนัย  สมศรี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญาดา   ไชยลังกา
 
1. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงโยทะกา  บุญมา
 
1. นางสาวกรณิกา  ชูไว
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 43.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายบวรวิช   ณ ลำปาง
 
1. นางปวีณา   บุญเรือง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำมา
 
1. นางหฤทัย  ไชยโพธิ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แผ่นทอง
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิตทิวัส  ขยัก
2. เด็กชายภูวดล  แก้วราช
3. เด็กหญิงวนาวัลย์  ราชเนตร
 
1. นางสาวทัณฑิกา  มาเรียน
2. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงขวัญชนก   อุตตะมะ
2. เด็กหญิงณัฐชา   ควรชม
3. เด็กหญิงประสิตา   มุมวงค์
 
1. นางสาวกฤติมา  มะโนพรม
2. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  อินพิรุดต์เดชาธร
2. เด็กชายวรชัย  เจนชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชุมภูงาม
2. นางสาววัชราภรณ์  ติ๊บปะยะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 73.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายศุภกรณ์  กัลยา
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มะลิ
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรกูล
2. นางสาวอังสุมาลี  ศรีทนต์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 89.5 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยเลิศ
2. เด็กชายไวกรณ์  พรมวงค์
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
2. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์   เมืองใจ
2. เด็กชายภูบดินทร์   อุทธโยธา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปัญญานัน
2. เด็กชายนครินทร์  จอมภา
 
1. นายสิรภพ  ฟูคำมี
2. นางพิมภรณ์  ศรีเมือง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.1 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจสม
3. เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงธัญมน  สกุลจี่
2. เด็กชายปิยราช  ศรีอ้วน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  อินตา
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงพิมชนก  ใจอุ่น
2. เด็กชายรัชชานนท์  หอมสด
3. เด็กหญิงแพรววนิด  ปรีดีสุขสันต์
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์หอง
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงวาสนา  ธิอินทร์โต
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ลิ้ว
 
1. นายปิติ  ตรีสุวรรณ
2. นางดวงดาว  ธรรมสอน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทรงลังสี
2. เด็กหญิงปุณณาสา  ฉั่ว
3. เด็กหญิงลภัสลดา  บุญเรือง
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางธัญธิดา  หัวนา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 24 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกัปนาท  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงทักษพร  อพโพ
3. เด็กหญิงนิชา  รักคำมี
 
1. นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ
2. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายติณณภพ  ธรรมวงศ์
2. เด็กชายพงศ์ศรันย์  กันทะวงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์หอง
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 22 โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชกอง
 
1. นายประหยัด  ใฝ่จิต
2. นางสาวนฤมล  อ่อนหวาน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญา  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์ชุมภู
3. เด็กหญิงนริศรา  อินทะสิงห์
4. เด็กหญิงพิรัญพัทร  นิธิธกรจารุวัชร์
5. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เฮ้ง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ขันคำ
2. นางวัชรี  เทพจันตา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกฤติกา  สีบุญรอด
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  คนสม
3. เด็กชายธนกฤต  คล้ายละมั้ง
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงอรพรรณ  กิติวงศ์อิ่น
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
2. นางธนพร  รัศมี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
2. เด็กชายจักรวาล  เทือกธรรมา
3. เด็กหญิงปนิสา  เงินสม
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ด้วงคำจันทร์
5. เด็กหญิงโยษิตา  เทวีรัมย์
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
2. นางวรรณรัตน์  ประวงค์เทพ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงฌัลล์ชาพร  สุวรรณพันธ์
3. เด็กหญิงสุภณิดา  ธิอินโต
4. เด็กหญิงเขมนิช  ไชยชมภู
5. เด็กหญิงโชติอร  ชื่นสิน
 
1. นายจารุวัฒน์  วงค์ประสิทธิ์
2. นายวิเชียร  บุตตะวัง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.8 เงิน 30 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงณิชา  วันดู
3. เด็กหญิงวาสินี  วรรณมะกอก
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อ้อยบำรุง
5. เด็กหญิงอาภาพร  กิตติ
 
1. นายสุริยนต์  ตุมแก้ว
2. นายอาทิตย์  ไชยวุฒิ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่แต้
2. เด็กหญิงลลิตา  เรือนเฟย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรม
4. เด็กหญิงอินทิรา  จุมปูนา
5. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมสอน
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74 เงิน 36 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงธนพร  ใจปิง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  คำวัง
3. เด็กชายปิติภัทร  นารินทร์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ก๋าวงศ์
5. เด็กชายเอกพล  บุญมี
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
2. นางสาวสุพิชญา  จิตชู
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชโย
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.3 ทอง 38 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นางรัชฏากร  ใจแก้ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงงามสิริ  พรมเสน
2. เด็กชายปรพัชร  ก่อศิลป์
 
1. นายสมัย  เชียงแสน
2. นางสาวสาธินี  ปิ่นทอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.34 ทอง 23 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนฤมล  แผ่นทอง
2. เด็กชายโธปกรณ์  สำอางค์
 
1. นางอุไรวรรณ  เลาคำ
2. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   ใจปัน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วจันทร์
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
2. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.6 ทอง 34 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงกฤษชญา  ราชเนตร
2. เด็กหญิงจิรัชญากุล  จันทะบุญศรี
3. เด็กหญิงชลธิดา  มูลปัญญา
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เสมอใจ
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาญกล้า
6. เด็กหญิงทิพปภา  ใสสม
7. เด็กหญิงนิภาพร  ทะดวงสอน
8. เด็กหญิงพัชรพร  มิ่งขวัญ
9. เด็กหญิงภัททิยา  ไชยกูล
10. เด็กหญิงเกศกนก  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวดวงทิพย์  สมศรี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายธนา  ร้องสาคร
2. นางสาวบุษราคัม  อ้อยหวาน
3. เด็กหญิงปนัดดา  สังสะนา
4. เด็กชายปภาวิน  คิดอ่าน
5. นางสาวยุพารัตน์  เก่งการ
6. นางสาววรางคณา  ทำเคลื่อน
7. นางสาววันวิสา  หมั่นไร่
8. นายศุภมงคล  อภิวงค์
9. เด็กชายอนันตชัย  ป้องม่วง
10. เด็กชายเฉลิมพล  โสมนัส
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
2. นายเสกสรรค์   กันทะวงศ์
3. นางสาวกชพร  เนตรทอง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71.66 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงชุติกานต์   มาวะดี
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ซองเงิน
3. เด็กชายณัฐนันท์   กิจแก้ว
4. เด็กหญิงธัญยชนก  บุญมาสืบ
5. เด็กชายนฤเทพ   เหมยน้อย
6. เด็กหญิงพรนภัส   คำก๋อง
7. เด็กชายวรวุฒิ  ใจวรรณ
8. เด็กชายสุพศิน   ปินตาเป็ง
9. เด็กหญิงเนตรชนก   แป้นประโคน
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   แก้วสืบ
 
1. นางสาวณภัทร  คำเด่นเหล็ก
2. นางสาวพัชรีภรณ์  สังวรณ์
3. นางสาวอนุชตรา  ปัญโญป้อ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธนัชพร  จ๊ะเอ
2. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่แต้
3. เด็กชายปาณชัย  ใจประการ
4. เด็กหญิงภควรรณ  คงเปี่ยม
5. เด็กหญิงลลิดา  คันธศร
6. เด็กหญิงลลิตา  เรือนเฟย
7. เด็กชายอภิวิชญ์  พลเพ็ง
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรม
9. เด็กหญิงอินทิรา  จุมปูนา
10. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมสอน
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
3. นางสาวสริตา  สุธรรม
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงภัทรพร  ขัติวงศ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  แสงแก้ว
 
1. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
2. นางสาวชฎาธาร  จันนา
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงสุขชานันท์  ลีอัจฉริยกุล
2. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่จ๋าว
 
1. นายถนอม  นาแพร่
2. นางสาวชวนพิศ  ผิวใส
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงอภัสสร  สุขทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายฐานวุฑฒ์  ทองศิลป์
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงญาณิศา  โยมา
 
1. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 36 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงรลิตา   แซ่ว่าง
 
1. นางปริยานุช   นามเขตต์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงแพรธารา  พิมลศรี
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สักลอ
 
1. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญสุวรรณ
 
1. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันนา
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ก๋าใจ
2. เด็กหญิงวราพร  ใจมูลมั่ง
 
1. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
2. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เครือตา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มลิวรรณ
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  พิชยาปรีชาพล
2. นางอุไรวรรณ  เลาคำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองคำ
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เบ็ญพาด
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นายถนอม  นาแพร่
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐดนัย  อ้อยบำรุง
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงวิลาสินีย์  จันทอน
2. เด็กหญิงศิริณภา  ด่วนถา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ยาวิชัย
 
1. นางนงลักษณ์  วงค์ประกาย
2. นางหฤทัย  อุนจะนำ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76.6 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงชนาภา  บัวแดง
2. เด็กหญิงรินรดา  ฐิตพรรณ
3. เด็กหญิงวริยา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนันทัชพร  ปัญญาภู
2. นางปฤษณา  ถิ่นจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
2. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
3. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
4. นางสาวศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
6. นางสาวอนันตญา  ศรีประสงค์
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
2. นางดวงใจ  ฟองจำ
3. นางสาวพัทยา   พิทักษ์โพธื์ทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยตามล
 
1. นางนงคราญ  คำหล่อ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายนฤดม  ดวงวงค์
 
1. นายทะวัฒ  ทองจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงสุมิตรตรา   ใจยะ
 
1. นางนริชา  สำราญใจ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายจักริน  กันทะวงค์
 
1. นายอุทัย  สมศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐเกียรติ  ไฝ่จิต
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธา
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 38 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินต๊ะกุม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายตุลยวิชญ์  เขื่อนวัง
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์  เงินสม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายกฤษฏา  คุณวงษา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ตาแก้ว
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 37 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินต๊ะกุม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยตามล
 
1. นางนงคราญ  คำหล่อ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 25 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 37 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้องบ้านเรือ
 
1. นางเสาวนีย์  เกียรติพรศักดา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.3 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกนกกาญจน์  ณ น่าน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงกวินธิดา  เรียบร้อย
4. เด็กหญิงจิรัชยา  พึ่งสุข
5. เด็กหญิงชนกานต์  เขียวหวาน
6. เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์สุภาเสน
7. เด็กชายธวัชชัย  อินตุพร
8. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงห์แก้ว
9. เด็กหญิงนัฐกานต์  ชื่นจิตต์
10. เด็กชายนันทิพัฒน์  นาระจิตต
11. เด็กหญิงปพิชญา  วงค์มูล
12. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเรือง
13. เด็กหญิงมินตรา  ธิแพร่
14. เด็กชายยศกร  เผ่าสิงห์
15. เด็กหญิงวรัชยา  บุตรแปง
16. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  วงค์วัง
17. เด็กหญิงศิวนาถ  จันทร์มูล
18. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ไชยสาร
19. เด็กชายสุกนต์ธี  สิงห์แก้ว
20. เด็กหญิงองค์อินทร์  นิลคำภีร์
21. เด็กหญิงอธิรญาณ์  อิ่นแก้ว
22. เด็กหญิงฮานึล  จาง
23. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุเหว่าทอง
24. เด็กชายเจษฎา  นันต๊ะราช
25. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทร์แดง
 
1. นายวัชรากรณ์  จันทร์สุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงแก้ว
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 73.83 เงิน 27 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์วี
 
1. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอภิญญา  คำศรีนวล
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. นางสาวปภาวรินทร์  พรมวงค์
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
 
1. นางณัฐสินี  ยาดี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  เทพสุวรรณ์
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
 
1. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายวรพรต  มณีวรรณ
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันภักดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
4. เด็กหญิงปรียาทร  สวยไชยสง
5. เด็กหญิงวริสา  แก้วเทพ
6. เด็กหญิงสิรินภา  นาคครุฑ
7. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์วี
8. เด็กหญิงอภิญญา  คำศรีนวล
 
1. นางณัฐสินี  ยาดี
2. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
3. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
3. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
4. นางสาวพัชราภา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
6. นางสาวศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
7. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
8. นางสาวอนันตญา  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
2. นางกิตติมา  รัศมี
3. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกัลยา  สมศรี
2. เด็กชายจารุพัฒน์  กันทะวงค์
3. เด็กชายชัยนรินทร์  อินอร
4. เด็กชายซัรกอวี  สมศรี
5. เด็กหญิงณัฐพร  ขบวนกล้า
6. เด็กชายธนภัทร  สมศรี
7. เด็กชายนันทพงศ์  สมศรี
8. เด็กชายบวรวิชญ์  ร่มโพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  เงินปิง
10. เด็กชายพงษ์ศกร  บุญมาก
11. เด็กชายพลเทพ  วิเศษชาติ
12. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สมศรี
13. เด็กหญิงภัทราพร  สมศรี
14. เด็กชายมนตกานต์  สมศรี
15. เด็กหญิงมลดา  สมศรี
16. เด็กหญิงศุภกานต์  สมศรี
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  สมศรี
18. เด็กชายสุทธิภัทร  สะเภาคำ
19. เด็กชายอภิวรรธน์  สมศรี
20. เด็กชายโกเมศ  แซ่ฟ้า
 
1. นายกฤษณพล  สมศรี
2. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
3. นางพรทิวา  เตชา
4. นางสาวพรกมล  ธรรมวงค์
5. นางวรรณี  แสงทอง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.4 ทอง 19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  ผัดวงค์
2. เด็กชายจักริน  ใจชิน
3. เด็กชายธวัชชัย  เครือสาร
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  ละอองศรี
5. เด็กชายพัชระ  กราวสุรินทร์
6. เด็กหญิงพิชชาภา  คำมูลเมือง
7. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วรักษา
8. เด็กชายรัฐนันท์  ใจมูลมั่ง
9. เด็กหญิงวศินี  รุ่งอรุณพิพัฒน์
10. เด็กชายศุภกร  ชาญประเสริฐ
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวนิภาพรรณ  สมศรี
3. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เทพ
3. เด็กชายณัชพงศ์  เทือกเถาแปง
4. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
5. เด็กชายวีรภัทร  จารี
6. เด็กหญิงศิริพร  พบสูงเนิน
7. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
8. เด็กหญิงอรวรา  เหมือนเมือง
9. เด็กชายเกรียงไกร  ไก่งาม
10. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
2. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
3. นางสาววัชราภรณ์  อยู่พันธุ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.8 เงิน 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
3. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
6. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวซื่อหญิง  อินปั๋น
3. นางสาวกนกอร  สมควร
4. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองชุม
3. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงทิพาพร  โลราช
5. เด็กหญิงธนาภา  พยาเพ็ชร
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  ผัดวงค์
7. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเหรา
9. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
10. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวจริญญา  ปัญญาใจ
3. นางสาวกนกอร  สมควร
4. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองชุม
3. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงทิพาพร  โลราช
5. เด็กหญิงธนาภา  พยาเพ็ชร
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  ผัดวงค์
7. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเหรา
9. เด็กชายภูมิหัสดิน  ใจเที่ยง
10. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
11. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
12. เด็กชายสุทธิวีร์  จินดา
13. เด็กหญิงอนุตตรีย์  โลราช
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นายประวิทย์  ยาศรี
3. นางสาวกนกอร  สมควร
4. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
5. นางลลิศตา  มีสุข
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.4 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว
 
1. นางวาสิฏฐี  คงเปี่ยม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ
 
1. นางเนาวรัตน์  กองตัน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แอกทอง
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
 
1. นางปาริฉัตร  กันทะเขียว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงพรรนิษฐา  อบฟ้ง
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายจตุรภัทร  เจริญศรีรุ่งเรือง
2. เด็กชายชนะภัย  มอญแก้ว
3. เด็กหญิงปริญญา  บุญเก่ง
4. เด็กหญิงศศิประภา  ตันวงศ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
2. นางสาวเบญญาภา  แรกข้าว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 66.81 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายธนาธิป  ทองยะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจพรม
 
1. นายกัปตัน  พิภพลาภอนันต์
2. นางสาวภาวิตา  มีสุข
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.7 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจอมทัพ  มุสิกะ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  กับปินะ
 
1. นายนรวัชร  คำใบศรี
2. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81.67 ทอง 19 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญา  จ๋าวตะกุล
2. เด็กหญิงสุรดา  เปลี่ยนพร้อม
 
1. นางสาวอรวรรณ  อนุสสรราชกิจ
2. นายนิวุฒิ  เชื้อเมืองพาน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.5 เงิน 31 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายกฤษณกันต์  อะทะวงศ์
2. เด็กชายฉัตรปกรณ์  สมศรี
3. เด็กหญิงดวงใจ  ปัญญา
4. เด็กชายภาณุพงษ์  สุขวิจิตร
5. เด็กหญิงสุธิดา  บุญเรือง
6. เด็กชายสุวพิชณ์  เผ่าแก้ว
 
1. นายนิติ  กระจ่างพิศ
2. นางหฤทัย  ไชยโพธิ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 47.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายกันตะวิต  อินอร
2. เด็กชายจิรพงศ์  เทย์เลอร์
3. เด็กชายธนิก  หวานสนิท
4. เด็กชายนนทภัทร  กะทง
5. เด็กชายลิขสิทธิ์  สมศรี
6. เด็กชายอนุชา  สมศรี
 
1. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
2. นางสาวแสงเวียน  ผลเจริญ
3. นางสาวเอ็มวิกา  สมศรี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นายชยานันต์    นาระจิตต์
2. นายธนภัทร   ชื่นจิต
3. นายธนากร   สิงห์แก้ว
4. เด็กชายนพรัตน์   คำเป็ง
5. นางสาวรัชนีกร   แก้วอินทะจัก
6. นางสาวละไม    ไชยสาร
7. เด็กชายวิรุฬห์พงศ์   เสมอใจ
8. นายเทวราช   แก้วแปง
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางสาวสุภัสสร  กินหมิ่น
3. นายธวัชชัย  ชื่นจิต
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงนภัสกร  สุยะต๊ะ
3. เด็กหญิงปาลิตา  สินธุชลไพศาล
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ฟองคำ
5. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80.8 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐกาน  มาฟู
2. เด็กหญิงภานรินทร์  จำรัส
3. เด็กหญิงอภิญญา  ใจมา
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
2. นางสาวพิมพ์วรา  ธนะวัฒน์อังกูร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เพียรการ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ทร
3. เด็กหญิงกุลยา  พุตหล้า
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวภัทราภรณ์​  โพธา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78.1 เงิน 22 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  พรมมา
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  แก้วนา
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  หมั่นไร่
 
1. นางสาวสุภาจิตร  เงินสม
2. นางเบญจพร  ขันคำ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายชนาเมธ  รัศมี
2. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
3. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิมพิชฌาย์  อธิพรหม
2. เด็กหญิงเมธาพัฒน์  อธิโรจน์เมธา
 
1. นางสาวพรรณพัชนันท์  ไชยลังกา
2. นางสาวธัญวลัย  ฟูเชื้อ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สันพูวัน
2. เด็กชายสุขสันต์  แก้วแสง
 
1. นายเกษม  กาจินา
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงจิดาภา   ทองตัน
2. เด็กหญิงสัตตบงกช  เทพลุ้ม
 
1. นางสาวอภิญญา   ใจมิภักดิ์
2. นางสาวกิ่งทอง  นันตาลิตร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชินวัตร  ปิงวงค์
2. เด็กชายณัชพงศ์  ก๋าอินตา
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายธนภัทร  จันพรหม์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ถาวร
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  งามดี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายจักรภัทร  สะเภาคำ
2. เด็กชายสุริยะ  นันต๊ะฤทธิ์
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายณัชพงศ์  เผ่าจอม
2. เด็กหญิงปภาวี  เจงเฮง
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายธนกร  จ่อแก้ว
2. เด็กชายธนบดินทร์  มงคลรัตนเมธี
 
1. นางสาวปิยธิดา  ใสสม
2. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวชิรพงศ์  ดาวันดี
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จ๊ะธรรม
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ปิงเมือง
2. เด็กหญิงสรัลพร  สุขแสง
 
1. นางสาวมีนา  พุทธรักษา
2. นายมงคล  ปราศรัย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เทพ
2. เด็กชายแสงศิลา  แสงอรุณ
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นายประชา  หาญจริง
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตริชอบ
2. เด็กชายจันละออ  ลุงทุน
3. เด็กชายพีระพงษ์  อ้อยลี
 
1. นายหรินทร์  อินสุขิน
2. นางสาววิราภรณ์  บุญยังกาย
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายนครินทร์  วงค์เรือง
2. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  ดวงตระกูล
3. เด็กชายราชพฤกษ์  ใจการ
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายถิรวิทย์   มหาวงศนันท์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกันติทัต  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอภิภู  ใจสะอาด
3. เด็กชายอิงควัฒน์  วิรัตน์เกษม
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
2. นายธนากร  แจ้งสว่าง
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมี่ยงหอม
2. เด็กหญิงปุณยนุช  คะสีทอง
3. เด็กชายวีรศรุต  ธรรมเสนา
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายนพกร  อินต๊ะนาม
2. เด็กชายพชร  เมืองอินทร์
3. เด็กชายศุภณัฐ  แก่นเรณู
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางนวินดา  ทัพเปียง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายกัลป์ชนะ  หุลเวช
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวนาค
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  อุทา
2. เด็กชายพลกฤต  เผ่าใจมา
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยสาร
 
1. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
2. นางสาวพรรณพัชนันท์  ไชยลังกา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ไชยยา
2. เด็กหญิงวิไลพร  มหายศ
3. เด็กหญิงอวิกา  พันธุรี
 
1. นางสาวรัมณย์ญา  หมั่นค้า
2. นางสาวภาวิณี  นนท์ศรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.4 ทอง 17 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงกชนันท์  สมศรี
2. เด็กหญิงงกมลพรรณ  จันต๊ะวงศ์
3. เด็กหญิงชนาภา  จินดา
4. เด็กหญิงวรัชยา  ดวงดาว
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ผิวพรรณ
6. เด็กหญิงสุแพรวา  ขันชุมภู
 
1. พระครูสังฆรักษ์ณัฐชนน  ไชยเสน
2. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
3. นายพัชรพล  สะเภาคำ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงคณิชา  ประทาน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจวัง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  พฤฒามาตร
4. เด็กหญิงพรพรรณ  เสนาวงศ์
5. เด็กหญิงมยุรี  อยู่คง
6. เด็กหญิงวราพร  กันธิยะ
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
3. นายวัชรากรณ์  อ่อนคำ
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 38 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฉิมเครือวัลย์
2. เด็กหญิงณัชชา   พุชชาคำ
3. เด็กหญิงวีรยา   ทองงาม
 
1. นางพัชรินทร์   กาบแก้ว
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. นายชิษณุพงษ์  สุวรีย์
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  คิดอ่าน
3. เด็กหญิงสวรินทร์  เครืออินทร์
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวจันมิตร  หล่อวงศ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์กัน
2. เด็กหญิงภัทราพร  นันตา
3. เด็กหญิงสุพียา  เผ่าใจมา
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  นันตา
2. นางสาวนุชจรีย์  นามสาม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวชวณี   วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงปิยนันท์  คลานลุน
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกว้าง
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงซาร่า เมย์ ยี่   ลี
2. เด็กหญิงอนัญญา  มาไกล
3. เด็กหญิงเซลิน่า เมย์ ลิง  ลี
 
1. นางสาวรัฐพร  ไชยวุฒิ
2. นางสาวช่อผกา  ทองกาลี
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลือเรือง
2. เด็กชายธนเดช  ชุ่มลือ
3. เด็กหญิงนภัสกร  สุยะต๊ะ
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางกิติยาภรณ์  อมรินทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สว่างวงค์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อะคะโล
3. เด็กหญิงสิรีธร   มาหล้า
 
1. นางสาวประภาภัทร  ใจมิภักดิ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ลำภู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกาวี
3. เด็กหญิงนันธิดา  มูลทองแสง
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 71 เงิน 43 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงวัลลภา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  กุลนิวาต
3. เด็กหญิงสุนิสาน  แซ่เฮ้อ
 
1. นางมัณทนา  สักออน
2. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฉพาะธรรม
2. เด็กหญิงนัทธมน  ประภาโส
3. เด็กหญิงวรนุช  งามจิต
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางลาวัลย์  คำตั๋น
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายศุภเดช  ฟักเขียว
2. เด็กชายอรรถนนท์  จำนงภักดิ์
3. เด็กชายโชคชัย  คำมาเร็ว
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวทิพย์วารี  นามสาร
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ริยะนา
2. เด็กหญิงปุญญิสา  จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงลักสิกา  เรือแก้ว
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรศิริ  ปิงเมือง
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงธนัญธิดา  เป็งบาง
 
1. นางปารวีย์  สุปันตา
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงนันทิพร  พิจิตร์
 
1. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.16 เงิน 37 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายจิรเดช  กีเรียง
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ไชยสุระ
 
1. นางรัชฎากร  ใจแก้ว
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63.86 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงนันทิพร  พิจิตร์
 
1. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ประเสริฐนอก
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายธนโชติ   แสนสองเมือง
 
1. นางสาวสุมาลี  บันดาลสกุล
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายยุติวิชญ์  นันต๊ะ
 
1. นางสุดาพร  แก้วเทพ
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธวัชชัย  ทะนายมา
2. เด็กหญิงสิริธร  นางาม
3. เด็กหญิงอัญญาณี  ฆารสิทธิ์
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวปิยธิดา   นางาม
 
180 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงปวิชญาดา  แก้วนา
2. เด็กชายพงษ์สิริ  เฉพาะธรรม
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
2. นางสาวประทุมภรณ์  ใจบุญ
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายสิทธิโชค  กลางอินเดช
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายภัทรชัย   ไชยสมบัติ
 
1. นายสมชาย  เรือนคำ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  งานดี
 
1. นางฐิติภา  ธะนู
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายธนภัทร   มุมวงค์
 
1. นางสาวอภิญญา   ใจมิภักดิ์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ประเสริฐนอก
 
1. นางวรรณี  แสงทอง
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สายเครือชุ่ม
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนคร  ใจอะกะ
 
1. นางมนันยา  รักษาวงศ์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายไชยพัฒน์  ใจวรณ์
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญหล่อ
 
1. นางโชษิตา  ศรีอูด
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายธนชิต  มาลัย
 
1. นายยงยศ  สุขเจริญ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยลังกา
 
1. นายนันทพล  ฟูสีกุล
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสกุล  เรืองเดช
 
1. นางสาวธัญศิริ  มีทอง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชยธร  สมเมือง
 
1. นางมนันยา  รักษาวงศ์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายวรโชติ  ปิงยศ
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68.7 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงณปภา  ธนวงศ์
 
1. นางสาวรัตนา  อินทฉิม
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายนัทธพงศ์   ทับทิมไทย
2. เด็กชายอภิโชติ   วันพรม
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวกัญญาภัทร   ใฝ่ใจ
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายณัฐกิตต์   เรืองจิตต์
2. เด็กชายสหรัฐ   สุขศรีราษฎร์
 
1. นายธวัชชัย  พินิจสุวรรณ
2. นางสาวกรวรรณ  ภาชนนท์
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายขจรยศ  แซ่จิว
2. เด็กชายพงศ์พรินทร์  อดกลั้น
3. เด็กชายมนชิต  หน่อแก้ว
 
1. นายจรูญ  สันกว๊าน
2. นายจำนงค์  ดวงแก้ว
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายชยางกรณ์    เพ็ชรคง
2. เด็กชายสรวิชญ์   ใจกว้าง
3. เด็กชายสิงห์พญา    ยังมั่ง
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางสุนีย์  พงษ์คำ
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 27 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นามปัญญา
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  ท่อนคำ
3. เด็กหญิงสุภาวิตา   แสนเขียว
 
1. นางกนิษฐา   กาจินา
2. นางสิริกาญจน์   กิตติกรวรชาติ
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.3 เงิน 33 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายศักรินธร์  วันนา
2. เด็กชายอัคคเดช  กันคุ้ม
3. เด็กหญิงเพียงเพราะรัก  เรืองสันเทียะ
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายจักริน  ทะนุ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คำดี
3. เด็กชายณัชพล  บุญมา
 
1. นางวรรณา  ศิริพันธุ์
2. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงญาณิศา  ลัดดาวงค์
2. เด็กชายณัฐพล  หอมหวาน
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  เวียงวงศ์
 
1. นางสาวช่อผกา  ทองกาลี
2. นางสาววัชราภรณ์  อวดเขต