สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81.4 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายกฤติธัช  คำลือ
 
1. นางสาวพยอม  มั่งมูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงพิชญกูล  พรหมจักร
 
1. นางจินดา  ยะแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชุมภูชนะภัย
 
1. นางสาวประภาพร  เร่งเร็ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงโสริยา  วารีวิจิตร
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. นางสาวสุขวิภา  ขุนโต
 
1. นายสกุล  อินทนนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงศุภธิดา  จันธิมา
 
1. นางมุกดา  วิชา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ศกุนะสิงห์
 
1. นางสุชาดา  จันทะวงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ศิรประภารัตน์
 
1. นางสาวอภิรดี  ศรีธนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  อรุณชัยโกศลกุล
 
1. นางชมัยพร  ทากัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 1. เด็กหญิงอารัญญา   หาญบุญศรี
 
1. นางเรณู  เหมืองจา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กชายศุภกฤษ   พุทธรักษา
 
1. นางสาวณัฐรดา  อ่อนดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายปรานต์วิชญ์  จิณะชิด
2. เด็กหญิงพนิดา  ทวีจันทร์
 
1. นางอารีย์  ทาเกิด
2. นางปุณนิษฐ์  แสงแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. นางสาวพัชรินทร์   บัวหลวง
2. นางสาวราตรี   แสงศรีจันทร์
 
1. นาง รัชนี    ดะนัย
2. นางนันทกรานต์   สมศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74.35 เงิน 36 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงชนากานต์  แจ่มใสดี
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แจ่มใสดี
 
1. นางสาวเอื้อการย์  จอมภา
2. นางสาวจารุวรรณ  พรมนิล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.79 เงิน 34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. นางสาวกานดา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงพิลาอร  แซ่ลี
 
1. นางจีราภา  สุริยะ
2. นางลำพึง  ใจดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงภคพร  สิงหาร
 
1. นางสาวพัชรี  โนแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  กาติ๊บ
 
1. นางสาววรัญธร  หวลถึง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงกมลพร  แซ่เติ๋น
 
1. นายนิรันดร์  พูนผลแสนชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงคัทยวรรณ  แผ่นเงิน
2. เด็กหญิงชญาณิศ  จตุนาม
3. เด็กหญิงสุชานาฎ  สติราษฏร์
 
1. นางพรเพ็ญ  กันทะเนตร
2. นางสาวปวีณา  บุญสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงณัฐิดา   ใจเย็น
2. เด็กหญิงพิษญา   จันทะนะ
3. เด็กหญิงลีลาวดี   ปิจเจริญ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศรีสุธรรม
2. นางพรปวีณ์  ศรีคำมูล
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  นามศร
2. เด็กชายธาวิน  สะสวย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวคอม
 
1. นางสุวิมล  สิงห์คำ
2. นางกุลธิดา  จันทรโรจน์รังษี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กชายคชาภรณ์  ต้นวงค์
2. เด็กหญิงมนทิราพร  เข็มเพชร
3. เด็กชายวรฤทธิ์  สักลอ
 
1. นางสาวนิตยา  สลีคำ
2. นางสาวนารีรัตน์  โปทาหล้า
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48.14 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 1. เด็กชายปกครอง   ประสมผล
2. เด็กชายยศสรัล  ธรรมศิริ
 
1. นายสุวัฒน์  เย็นใจ
2. นางสาวพิมพิกา  แก้วกลางเมือง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. นายสราวุฒิ   ไชยเดช
2. เด็กชายอรรถวิท   แซ่โซ่ง
 
1. นางคนึงนิจ  รวมสุข
2. นางสาววิจิตรา  กลิ่นหอม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ชมภูชัย
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายฉัตรดนัย  จันทร์ตั๊ะคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ใจกล้า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านสถาน 1. นายมัทธิว  บุตรสุริย์
 
1. นางมาลี  ประเสริฐเมธ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนปาณัทคุณา 1. เด็กชายกฤตเมธ  วิจิตรฐากูร
2. เด็กชายฑีฆายุภัทร  ยศสรัลภากร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  คำประเสริฐ
2. นางสาวอักษราภัค  ศรีสมบัติ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กชายพัชรพล  ทองคำ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สุข
 
1. นายประทีป  ทิสา
2. นางสาวจณิสา  สัมพันธสิทธิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1. เด็กชายภูมินทร์  ไชยอักษร
 
1. นางศิริรัตน์  ฟองคำ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงอัญญรัตน์  นุเว
 
1. นางสาวคันธรส  ปิ่นศักดิ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 1. เด็กชายเตชิต  สระศรีสม
 
1. นางจุฑารัตน์  สบบง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกานติศา  เชื้อแก้ว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ไชยเนตร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงเจสซิง  ทัม
 
1. นางเอมพิกา   ใจกล้า
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายนิวัฒน์  คุ้มพูล
2. เด็กหญิงพริมรตา  กิตติชยากุล
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ขันเปี้ย
 
1. นายจรูญ  บำรุงชู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายชัยชนะ  ขันเดช
2. เด็กหญิงณฐภัสสร  หมอยาดี
3. เด็กหญิงธิญตยา  ประมวลวงค์
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง 10 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วปา
2. เด็กหญิงเขมิกา  จันจม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสงนัย
2. นายจิตรภาณุ  ใจชุ่ม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล" 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ธิณะศรี
2. เด็กชายวีระชัย  ขุนทอง
 
1. นายคณิต   สมฤทธิ์
2. นางสาวชุติณัชชา   ไชยโย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแบ่ง 1. เด็กชายณัฐนัย   วิชัย
2. เด็กชายสราวุฒิ   คำแสน
 
1. นางสาวรุ้งคราญ  วิริยัง
2. นางสาวณัฐธิดา  เทียมใจ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่เติ๋น
 
1. นายภควัต  พุทธรักษา
2. นางสาวจรีนา  พุทธรักษา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายปิยพัทธ์  บรรจง
2. เด็กชายเอกรัฐ  บ้านสระ
 
1. นายศาตรา  แสนปัญญา
2. นายสายัณร์  อิ่นคำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.4 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงชณาภัสร์  ชะวัย
2. เด็กหญิงปัณปภา  กองศรีนวล
3. เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประเสริฐ
 
1. นางพจนา  เจนใจ
2. นางสาวนิศารัตน์  สิบหมื่นอาด
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงชลิตา  มังคะวัฒน์
3. เด็กหญิงทิพย์ฤทัย  เจิมเฉลิม
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
2. นางรัชนี  ธงสัตย์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายนันพิพัฒน์  เจียกขจร
2. เด็กชายพาทิศ  สีสัน
3. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงลอ
 
1. นายจักรพันธ์  เชื้อเมืองพาน
2. นางหอมหวล  พิมลพันธ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายกิตติ์รวี  เลิศนิธิรัฐชาติ
2. เด็กชายชยพล  เสาร์ภาษี
3. เด็กชายภุมรินทร์  คำใส
 
1. นายฉัตรมงคล  จันทรา
2. นางสุกัญญา  คนต่ำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 80.7 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงชนัญญา  ใจคำลือ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูฆัง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กิ่งก้าน
 
1. นางวิลัยพร   หงุ่ยกระโทก
2. นางสาวอนุชิดา  หอมอ่อน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 27 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  นิทะโน
2. เด็กหญิงพิมชนก  แก้วลองบน
3. เด็กหญิงเพชรลดา  นิทะโน
 
1. นางสาวประภาศรี  จันปวงเสน
2. นางสาวอังคณา  วงค์ชัย
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 8 โรงเรียนชัยชุมภู 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปิตตาสังข์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ศรีคำ
 
1. นางรุ่งลาวัลย์  ลอยรังษี
2. นางสาวบุษบา  หอมอ่อน
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายนวพล  พิไชย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่องเกษม
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
2. นางหอมหวล  พิมลพันธ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกวิสรา  มาไกล
2. เด็กหญิงณัฏฐชา  ต่างใจ
3. เด็กหญิงณัสชนก  ใจวังโลก
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริวัฒนตระกูล
5. เด็กหญิงสิตางศุ์  ศรวิไลวรรณ
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีจันทร์
2. นางพวงพิกุล  โยธาวุธ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกวิสรา  บุญมา
2. เด็กหญิงกัณญาภัสนา  เลิศสิริโภคิน
3. เด็กหญิงชวิศา  เวียงคำ
4. เด็กหญิงรุจิภาส  ใจกล้า
5. เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีจันทร์
2. นางพวงพิกุล  โยธาวุธ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. นางสาวชุดา  ทองเสถียรกิจ
2. นางสาวนุชนารถ  แซ่ว่าง
3. นางสาวปวีณา  แซ่จาง
4. เด็กหญิงสมิดา  หาญบุญศรี
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
2. นางลำพึง  ใจดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เนื้อขาว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปันคำ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุกัง
4. เด็กหญิงธนภรณ์  คำมาปัน
5. เด็กหญิงพัชรา  ธรรมวุฒิ
 
1. นางสาวนิภาลัย  แรกข้าว
2. นายวิเชียร  ปิงยศ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจันจิรา  ชนะกุลกำพล
2. เด็กหญิงปวริศา  แซ่หาง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ยอดมณีบรรพต
4. เด็กหญิงอัวฎศดา  อักรจักร์
5. เด็กหญิงเสาวภาพรรณ  แซ่ฟ้า
 
1. นายรุ่งสุริญัณห์  สุนันต๊ะ
2. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไกลถิ่น
2. นางสาวณัฐริกา  ไกลถิ่น
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สังข์บุญชู
4. นางสาวอภิชญา  ไกลถิ่น
5. นางสาวอัจฉรา  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
2. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กชายปภาวิน  แก้วสุข
2. เด็กหญิงปริยากร  ใจกล้า
3. เด็กชายภูวรินทร์  มณีแก้ว
4. เด็กชายเอกภพ  ศรีจันทร์
5. เด็กชายแทนทีปต์  ท้าวแพทย์
 
1. นายฉัตรชัย  อภิธนสุวรรณ
2. นายเอกชัย  ชายวิชัย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุดใจ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญทา
3. เด็กหญิงบุษดี  บำรุงผดุงกิจ
4. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ย่าง
5. เด็กชายวรเดช  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวจิราพร  คำลือ
2. นายธงชัย  ต๊ะเขียว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.2 เงิน 39 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  นันตะลอง
 
1. นางสาวพุทธณี  สอาดดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงอริสรา  ประมวลวงค์
 
1. นายวิทวัส  บัวบาน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 27 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญนะ
 
1. นางสาวอังผกา  น้ำสา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายญาณภัทร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวิไล  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสายชล  อุดทาคำ
2. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แซ่ฟ้า
2. เด็กชายสรัล  ท่อแสงธรรม
 
1. นางสาวสายชล  อุดทาคำ
2. นายรุ่งสุริญัณห์   สุนันต๊ะ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 29 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มั่นคง
2. เด็กชายวุฒิกร  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
2. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง 11 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีสมพร
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงปภัสสร  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงปรายธันวา  ตระกูลขยัน
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  ทวีจันทร์
6. เด็กหญิงวรินทิรา  ศรีวิชัย
7. เด็กหญิงวรินยุพา  ขะยะ
8. เด็กหญิงวิภาวัลย์  แก่นเมือง
9. เด็กหญิงสิริวิมล  ฟักแก้ว
10. เด็กหญิงสุภาวิตา  สนิทชาติ
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีธนะ
2. นางปุณนิษฐ์  แสงแก้ว
3. นางสาวเบญจวรรณ  ต๊ะรังษี
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.33 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงจันทิรา  พรชัยสุนทร
3. เด็กหญิงพรทิพา  วารีพิทักษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วณิชตันติกุล
5. เด็กหญิงภัทราพร  ชาญชัยพิทักษ์สิน
6. เด็กหญิงยุวดี  แสนท้าว
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกษตรโสภาพันธ์
8. เด็กหญิงสุมาลี  อนุสาวรีย์ดอย
9. เด็กหญิงอัญมณี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
10. เด็กหญิงไหมเลีย  แซ่กือ
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  นาสา
2. นางสาววิไล  วนาพงศากุล
3. นายปริญญา  ไวรักษ์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 1. เด็กหญิงกัลยากร   สวยสม
2. เด็กชายคณิศร   แสงศรีจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐมลกานต์   บุญชื่น
4. เด็กหญิงธนพร  ทองดี
5. เด็กหญิงธนัชพร   ไชยมงคล
6. เด็กหญิงธัญญาศิริ   นาประจักษ์
7. เด็กหญิงปิ่นปินัทธุ์    ปั๋นเกี๋ยง
8. เด็กหญิงพิมพิรา   นิมิตรโชคไพศาล
9. เด็กหญิงอรวรา   กุสาวดี
10. เด็กหญิงโซเฟีย   วาเด็ง
 
1. นายธีระ  หล้าตัน
2. นางสาวรัตน์สุดา  สุริโย
3. นางสาวอรพรรณ  ภาคภูมิ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตาคำ
2. เด็กหญิงกฤติกา  ศรีสด
3. เด็กชายกฤษฎา  ชาลีวรรณ
4. เด็กชายกฤษฎา  วงค์ราษฎร์
5. เด็กชายกฤษณะ  ชาลีวรรณ
6. เด็กชายกิตตินันทร์   หายโศรก
7. เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนดี
8. เด็กหญิงจิราพัชร  ชาวเวียง
9. เด็กหญิงพรรณริษา  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงเกศราภรณ์  หายโศก
 
1. นายอัฐพงษ์  จอมวุฒิ
2. นายสังวาลย์  มีสุข
3. นางสาวสุกัญญา  พานอรุโณทัย
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กชายฉลองชัย  แก้วบุนสี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ชัยแก้ว
 
1. นางศุภิกา  การะยศ
2. นางสาวศุภมาศ  โยธาดี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศักดิ์รุ่งเรือง
2. นายวิสิฐ    ศรีสมบัติ
 
1. นายสุพจน์   ทดดอน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วิไลหอม
 
1. นางเทียมแข  สตพันธุ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงณัฏฐกันย์   ศรีไพบูลย์
 
1. นางสาวปัทมา  รอดกูล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงปกีรณัม  บัวระภา
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. เด็กหญิงพิมชนก  แซ่ว่าง
 
1. นางสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 20 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ท้าว
 
1. นางพัทยา  ปัญญาดา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงกันติชา  ไกลถิ่น
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. นางสาวสาวิตรี  แซ่ย่าง
 
1. นางพัทยา  ปัญญาดา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายณัฐชานนท์  ศรียา
 
1. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 38 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 1. เด็กหญิงปริญญภัส  ลุนไธสง
2. เด็กหญิงพุทธิดา  สิทธิโท
 
1. นางจิรสิริ์  ศรีสุข
2. นายมงคล  ศรีสุข
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รสแก้ว
2. เด็กหญิงปวรา  ไกลถิ่น
 
1. นางศุภิกา   การะยศ
2. นางวราพร  หลักฐาน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงกัญญาณี  อัศวจินดาพล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วรกิจพาณิชย์
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  บุญประเสริฐ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 19 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศิฤญา  ช้างน้อยอำไพ
 
1. นางพัทยา  ปัญญาดา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีกันไชย
2. เด็กหญิงนลินี  วงค์ขัติย์
3. เด็กหญิงปุญญิศา  ถานาเรือ
 
1. นางศิริณา  บุตรภักดี
2. นางสุประวีณ์  พิศจารย์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงลลิตา  อินต๊ะจันทร์
2. เด็กชายสาม  กิตติ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ปินตา
2. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายกฤตภาส   ปันแก้ว
2. เด็กชายพิทักษ์   แสนโบราณ
3. นายสุทธิชัย   พลศิริ
 
1. นางศรีประทิน  ปราบไพรี
2. นางชิดชนก  ศรีธนะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กิจปรัชญา
2. เด็กชายทรงพล  ต่างใจ
3. เด็กชายนฤนพธ์  ปตังเวสา
4. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
5. นายพันธกร  เบญจวรรณ
6. เด็กหญิงแพรพิไล  ดอนกายะ
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
2. นางอรพรรณ  สมรักษ์
3. นางสาวอรทัย  ชุมภู
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงกรกมล  แก้ววรรณา
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยวุฒิ
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  หล้าตัน
6. เด็กหญิงชนาภา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงชมพูนุช  ลาบุตรดี
8. เด็กชายชัชพงศ์  สังโคตร
9. เด็กชายชัยชนะ  แซ่เห้อ
10. เด็กชายฐากูร  แสนยากุล
11. เด็กหญิงณัชชา  แซ่จาง
12. เด็กชายณัฐกมล  แซ่ท้าว
13. เด็กหญิงณัฐชยา  อินธิยา
14. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่กือ
15. เด็กชายทักษ์ดนัย  ลาบุตรดี
16. เด็กหญิงธันย์ชนก  ใจมูล
17. เด็กชายธีรดนย์  จันธิมา
18. เด็กชายธีรเกียรติ  ดวงพิจิต
19. เด็กชายนนทวัฒน์  แซ่จ๋าว
20. เด็กชายนราวิชญ์  แซ่ลี
21. เด็กหญิงนวินดา  แซ่ท้าว
22. เด็กหญิงบุญญากานต์  กลมเกลี้ยง
23. เด็กชายปฏิพล  คุณขจรไกล
24. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ว่าง
25. เด็กหญิงพิชาภรณ์  แซ่โซ้ง
26. เด็กชายพีรัชชัย  วิริยะส่องแสง
27. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่ว่าง
28. เด็กชายภูรินาท  สุทธวงค์
29. เด็กหญิงยุพา  แซ่ท้าว
30. เด็กชายราเมศวร์  ไชยมงคล
31. เด็กชายวิเชียร  แซ่โซ้ง
32. เด็กชายศุภากร  ใสสิน
33. เด็กหญิงสุมารีย์  วิริยะส่องแสง
34. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  มะโนสีลา
35. เด็กหญิงเฉิดฉิน  วิริยะส่องแสง
36. เด็กหญิงเชง  แซ่หาญ
37. เด็กชายเม่ง  แซ่หาญ
38. เด็กชายเศรษฐ์  ตั้งสิริสุข
39. เด็กหญิงแก้วมณี  แซ่ท้าว
40. เด็กชายแสงสว่าง  แซ่ท้าว
 
1. นายสรัญ  คำจันทร์
2. นายกฤษฎากร  สงพูล
3. นางภัทราภรณ์  ปรีเปรม
4. นางสาวรุ่งนภา  ขาวแดง
5. นางสาวพัทยา  เวียงคำ
6. นางสาวณัฐนรี  นวลขาว
7. นางสาวศิริขวัญ  หวลอารมณ์
8. นางสาวพัทธนันท์  ต่อสวย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1. เด็กชายรพีภัทร  สุดตาจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  ชูศรีงาม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปาวี
 
1. นายนรินทร์  ดวงบุบผา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 33 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 1. เด็กหญิงวรัญญา  พุทธรักษา
 
1. นายถิรวุฒิ  จันธิมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นางสาวจรรยมณฑน์   คะเณรุพันธ์
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 1. เด็กชายธนวิศิษฐ์  จริยเจริญกิจ
 
1. นางนุชรินทร์  ภูษณะวิวัฒน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นายปฎิภาณ  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสักลอ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สักลอ
 
1. นางมนิศรา  สักลอ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 26 โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีวิชัย
 
1. นายสมภพ  ขัติคำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายเจตน์  เจนวณิชย์วิบูลย์
 
1. นางพชรมนฑ์   ไชยสมบัติ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นายหิรัญชัย  ไกลถิ่น
 
1. นายธนะชัย  เอื้อวิบูลย์ศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 13 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา  อภิรักษ์สิทธิชน
 
1. MissHonilyn   Padilla Pasion
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมศรี
 
1. นางจตุพร  สมจิตร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.66 เงิน 16 โรงเรียนชัยชุมภู 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ดอนลาดลี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำถิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นายปฎิภาณ  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 40 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 1. เด็กหญิงปุณญาพร  สองสีใส
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุวรรณทา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์  สมนาม
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงจตุรพร  สีวัง
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงปพัชญา  สมบูรณ์
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ทางดี
 
1. นางทัศนีย์  คำลือ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล" 1. เด็กชายก้องกฤษดากร   นิลโพธิ์
 
1. นายสิรวิชญ์   อ่อนคำ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1. เด็กหญิงกฤติกา  โครงกาพย์
 
1. นางเกศรินทร์  ชลสินธุ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายกรกช  ทามัน
2. เด็กหญิงจุตินัช  จันทร์แสง
3. เด็กชายจุนนที  สีวงค์
4. เด็กชายณัฐดนัย  จิตสาคร
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์สุวรรณ
6. เด็กหญิงนันทิชา  บุญชัยมิ่ง
7. เด็กชายนิธิกร  ภิญโญ
8. เด็กหญิงปาริมาศ  อุตรมัง
9. เด็กหญิงปาลิตา  ศูนย์กลาง
10. เด็กหญิงพิชฎา  มิตรชอบ
11. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ไชยมงคล
12. เด็กชายภูริทัต  ชื่นใจ
13. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เตจ๊ะ
14. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เผ่าทะชัย
15. เด็กหญิงวรันธร  สีสัน
16. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กาศเมฆ
17. เด็กชายเตชินท์  เมืองมูล
18. เด็กชายเอกนรินทร์  สียา
19. เด็กหญิงแพรวพิชชา  โพธิ์ศรี
20. เด็กหญิงแพรวา  สุทธิวงค์
 
1. นางสาวภัทราวดี  นวลแจ่ม
2. นายนรินทร์  ดวงบุบผา
3. นางอมรรัตน์  อุดมประสิทธิ์
4. นางจารุวรรณ  คำมูล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.4 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 1. เด็กหญิงกมลชนก   อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงจิรัญญา   คำสุข
3. เด็กชายณรงฤทธิ์   วรกิจพาณิชย์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จันทร์หอม
5. เด็กชายพีรพัฒน์   แสงนอก
6. เด็กชายภูริฉัตร   คำนวล
7. เด็กชายวรันพงษ์   เมืองเขียว
8. เด็กชายอดิเทพ   ศรีวิชัย
9. เด็กหญิงอรอุมา   ยรรยง
10. เด็กหญิงอุมาวรรณ   ยรรยง
 
1. นางสาวเติมพร  ปราบสงคราม
2. นางสาวอาทิชา  สุขสบายกุล
3. นางสาวศุภพร  นะที
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71 เงิน 36 โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงญาณิศา  มณีใส
2. เด็กหญิงดาวเรือง  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงธัญสินี  ชัยยะส่ง
4. เด็กหญิงนุสรา   เลิศสิริวัจนะ
5. เด็กหญิงป้าฮัว  จันทร์ธนวงศ์
6. เด็กหญิงพิริยากร  วรัญญูนุกูล
7. เด็กหญิงภัคนันท์   ไทรแก้ว
8. เด็กหญิงมัลลิกา  วีระชัย
 
1. นางเยาวรักษ์  สมฤทธิ์
2. นางครองทรัพย์  พงษ์ด้วง
3. นางสาวอรชร  เรียนสอน
4. นางศิรินภา  เชื้อสะอาด
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. เด็กหญิงดรณีรัตน์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงดารารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวรณัน  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ซ้งเจริญบุญโชค
5. เด็กหญิงเรียม  จันทร์ธนวงศ์
 
1. นางกนกกร  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวประภาพร  คงคำเปา
3. นางศรีออน  ดีจิต
4. นางสาวสุพรรษา  อินคำวงศ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปี้ 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ประเคนบัญชา
2. เด็กหญิงกิตติธร  ใจดี
3. เด็กหญิงจิชญารินทร์   สงแทน
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   มุงทอง
5. เด็กหญิงณิชมน   ใจดี
6. เด็กชายธนบัตร   อินต๊ะสิน
7. เด็กหญิงปาณิสรา   อินต๊ะเสนา
8. เด็กชายวัชรินทร์   กลิ่นหอม
9. เด็กชายวิวัฒน์   วัฒนาพร
10. เด็กชายศิวดล  ใจดี
11. เด็กชายสรวิชญ์   กลิ่นหอม
12. เด็กหญิงสุกัญญา   ใจดี
13. เด็กหญิงสุภัสสร   พรมโพธิ์
14. เด็กชายอดิศร   ทองเอก
15. เด็กหญิงอมรรัตน์   กลิ่นหอม
16. เด็กหญิงเขมิกา   กลิ่นหอม
 
1. นายอินสม   ดอนปัน
2. นางสาวอำไพ   ดวงงาม
3. นางสาวพัชรินทร์   เวียงคำ
4. นางสาวศิริประภา   กาไชย
5. นางสาวพัชรินทร์   ประกาสิทธิ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  จินะ
 
1. นางชฎาพร  สูงปานเขา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  กาติ๊บ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินอ้าย
 
1. นางสาวเจนจิรา  เลาเงิน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กชายชินพัทธ์  เพชรพัชรากุล
 
1. นายนิวัติ  สมุทรเขตร์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มั่นคง
 
1. นายธนะชัย  เอื้อวิบูลย์ศรี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.4 ทอง 28 โรงเรียนปาณัทคุณา 1. เด็กหญิงกานต์ศิการ์  หลาบมาลา
 
1. Mr.Arc Andian  De Los Reyes
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฮวก 1. นางสาวชนิภรณ์  โชคลาภ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ยอดแก้ว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กชายธนาธร   จักที่
2. เด็กชายปภังกร  ชาวเหนือ
3. เด็กหญิงปิ่นประภา  อินทะรังษี
4. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วประภา
5. เด็กหญิงอภิชญา   วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาววัชรีพร  เวียงสมุทร
2. นางจันทร์ฉาย  วรพิศุทธ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75.95 เงิน 23 โรงเรียนปัวพิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ชุมภู
2. เด็กหญิงปัณณพร  สมเสมอ
 
1. นายเกษม   เลิศวงศ์รัตนกุล
2. นางปิยาภรณ์  บุญศรี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.55 เงิน 27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. นางสาววิดาริน  คุณจิระรุ่งเรือง
2. นางสาวแสงเดือน  เคี่ยมพะสุก
 
1. นางมธุสร  ประชุม
2. นางมัณฑกานต์  ทิพยมณฑล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.33 เงิน 25 โรงเรียนปาณัทคุณา 1. เด็กชายอภิยุทธ  ใจใส
2. เด็กหญิงเอ็มเมอรี่  ชินวงษ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  สุขใจ
2. นางสาวบุษรัตน์  อำขำ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. เด็กชายชัชชัย  หาญบุญศรี
2. เด็กชายธนวัฒ  แซ่ซ้ง
3. เด็กชายธนวัต  แซ่ซ้ง
4. เด็กชายภานุพงษ์  แซ่ย่าง
5. เด็กชายวชิรวุธ  แซ่ว่าง
6. เด็กชายสมัชญ์  แซ่โซ้ง
 
1. นายวีระชาติ  เบญจาภิวัฒน์
2. นางรุ่งรัตน์  สมฤทธิ์
3. นางพรรณิภา  กาละพวก
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุริยะปัญญา
2. เด็กหญิงกิจศญาภรณ์  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัชญาภรณ์  ก๋องติ๊บ
4. เด็กชายทินนกรณ์  แดงมณี
5. เด็กชายนภัสกร  พึ่งพวก
6. เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญประเสริฐ
 
1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
2. นางปิยนุช  คุ้มม่วง
3. นางสาวชญาภา  สร้อยสวิง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงนิราภร  บำรุงผดุงกิจ
2. เด็กหญิงพรประภา  นิธิเกษมสมบัติ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่ซ่ง
 
1. นางกรรณิกา  นันชัย
2. นางสาวสุปราณี  เชื้อเมืองพาน
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.8 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงธรรศจรส  หลักเมือง
2. เด็กหญิงนงค์เยาว์  จันต๊ะ
3. นางสาวอรกานต์  อนัน
 
1. นางสาวณัฐรดา  ปกรณ์อังกูร
2. นางกันย์สินี  ปิจวงค์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.4 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงณัฐฎณิชา  ดำแดงดี
2. เด็กหญิงธีริศรา  ยะแสง
3. เด็กหญิงวรกานต์  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวภคณภัทร  เจริญสุข
2. นายภาณุวัฒน์  สมฤทธิ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงปริศนา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอรญา  อัศวจินดาพล
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
2. นางสาวณัฐชนา  บุญเติม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 1. เด็กชายกรกฎ  ใจหมั้น
2. เด็กหญิงศุภาพร  สนชาวไพร
 
1. นางสาววนิดา   มีสุข
2. นางราตรี   ธูปมงคล
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  มาสุข
2. เด็กชายณัฐพล  หน่อแนว
3. เด็กชายศุภชัย  ใจดี
 
1. นายภาณุพล  ยิ้มใหญ่
2. นายเอกชัย  วงค์คำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1. เด็กหญิงกัลยกร  เตจ๊ะ
2. เด็กชายกิตติภูมิ  คำแก้ว
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ใจหมั้น
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กหญิงศกาวรัตน์  โพธิ์ตะทอง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์   ดุลดิถี
 
1. นางภุมรา   บุญประเสริฐ
2. นางสาวชญานี  สมุทรโคจร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงชลดา  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีธนะ
 
1. นายเสกสรร  กาวิชัย
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชัยมงคล
2. เด็กชายเทวา  ผลิศักดิ์
 
1. นางสาวจีราวรรณ  เชื้อเมืองพาน
2. นายจักรพันธ์  เชื้อเมืองพาน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กชายธนชัย  เสาร์นำ
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทนนาดี
 
1. นายธนกร  กาวินคำ
2. นายฉัตรชัย  อภิธนสุวรรณ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายนรเทพ  ชำนิถิ่นเถื่อน
2. เด็กชายพงศภัค  ก้าวรุ่งเรือง
 
1. นายเสกสรร  กาวิชัย
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สมแก้ว
2. เด็กชายธนกร  เที่ยงโชคชัย
 
1. นางพัลลภา  บุตรดาจันทร์
2. นางสาวขวัญรัตน์  สมฤทธิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 1. เด็กชายณัฐพล  กาลพัฒน์
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  สักลอ
 
1. นายบดีศร  ชูไว
2. นายณรงค์  วงค์แก้ว
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1. เด็กชายพิชิตชัย  ใจจริง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ระวิโรจน์
 
1. นายศุกลกรณ์  โคตรอาษา
2. นายโยธิน  เชิดชู
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ชลนิติญานนท์
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ   สง่าผากุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์   กันทะวงค์
2. นางสาววนิดา   ถือเงิน
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กชายนพรัตน์  ดอนเงิน
2. เด็กชายศักดิพันธ์  สุขสบาย
3. เด็กชายอดิศร  จุมปู
 
1. นางสาวประทุมวรรณ์  อุ่นเรือน
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ชาญเชี่ยว
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายกุมภาพันธ์  อัศวจินดาพล
2. เด็กชายเม่ง  แซ่ว่าง
 
1. นายคำพัด  สาพันธ์
2. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายภัชรพีรกร  แซ่ลี
2. เด็กชายฤทธิจักร  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายวีรภัทร  ภูริสรสกุล
 
1. นายรุ่งเรือง  เมืองมา
2. นายชาลี  มณีชัย
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.8 เงิน 36 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายตะวัน  แซ่เฮียง
2. เด็กชายตะวัน  แซ่เอียง
3. เด็กชายธรรมนูญ  วารีพิทักษ์
4. เด็กชายธรรมนูณ  วารีพิทักษ์
5. เด็กชายอนุเดช  แซ่โย้ง
6. เด็กชายอนุเดช  แซ่โย้ง
 
1. นายศราวุธ  เมฆสุวรรณ์
2. นางนงเยา  เผ่าปินตา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 15 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงกุลดา  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงชมจันทร์  เอื้อหยิ่งศักดิ์
3. เด็กชายเจษฎา  ไทยใหม่
 
1. นางปราณี  สุขศรี
2. นางสาวชนิกานต์  คำตัน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เติมชีพ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราภิยะ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  สันป่าแก้ว
 
1. นางอรพินธ์  ปัญญาไว
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดนัย  มูลศรี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  วิชัย
2. เด็กหญิงทัณฑิมา  การม
3. เด็กหญิงนันธิชา  เนินสุด
4. เด็กหญิงประติภา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงพลอยลภัสร์  ภัทราหิรัญโชติ
6. เด็กหญิงอัจฉริญาภา  วงศ์แก้ว
 
1. นางวรางคณา  ศรีวิชิต
2. นางสาวสุดารัตน์  เสมอเชื้อ
3. นางสาวรภัสรดา  สักลอ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. นางสาวจารุวรรณ  หินซุย
2. เด็กหญิงทัศนีพร  นันทะเสน
3. เด็กชายธราเทพ  คุณารูป
4. เด็กชายพงศกร  แก้วนิล
5. เด็กชายรพีพัฒน์   ทิมสุวรรณ์
6. เด็กชายสุวินัย  ใจดุ
 
1. นางวรางคณา  ศรีวิชิต
2. นางสาวรภัสรดา  สักลอ
3. นางสาวสุดารัตน์  เสมอเชื้อ
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.3 ทอง 36 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  เรือนงาม
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพุธิตา  ปินใจ
 
1. นางสาวปุณยนุช  สมฤทธิ์
2. นางสาวอุมลรัตน์  บุปผาโรจน์
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงมัณทนา  มุทาธร
2. เด็กหญิงวันวิสา  หายโศก
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ใจมูล
 
1. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
2. นางวันเพ็ญ  ตุ้ยสาร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงนิชากร  จันทิมา
2. เด็กหญิงมนัญญา  ไกลถิ่น
3. เด็กหญิงศศิฉาย  วงศ์ใจ
 
1. นางวันดี  ทองเลิศ
2. นางสาวอาจารี  แสงแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงธนพร  วิริยะส่องแสง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ใจเปรมปรีดี
3. เด็กหญิงอรวรา  วิริยะส่องแสง
 
1. นายชาญณรงค์  สุภา
2. ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ  อิ่มทราย
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงวรัญญา  สร้อยทองสุข
2. เด็กหญิงวรินธร  ชุมธิ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อภิชัย
 
1. นางกรุณรัตน์   ไชยสถาน
2. นายสิทธิกร  ศรีวงศ์
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 39 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงจารุนันท์  พระบาลี
2. เด็กหญิงนิวิมล  แซ่ไหล
3. เด็กหญิงวิรดา  ไชยสถาน
 
1. นายศุภวัตร  ฟูคำ
2. นายปพล  บุญสิงห์มา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.4 ทอง 27 โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจคำลือ
2. เด็กชายกิตติพงศ์  บ้านสระ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงค์ไข่
 
1. นายพิชญศักดิ์  เร่งเร็ว
2. นางสุพัตรา  ศรีคำ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงศศิปรียา  วรกิจพาณิชย์
3. เด็กหญิงสุวรา  แซ่สง
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
2. นางสาวปิยดา  เตชะเถิน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านปัว 1. เด็กหญิงนันธิญา  บัวระภา
2. เด็กชายพศิน  งามตา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ใจซื่อ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภูมิภิรมณ์ขวัญ
2. นางจินตนา  ไชยลังกา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงมีนา  วรกิจพาณิชย์
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
2. นางสาวปิยดา  เตชะเถิน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. เด็กหญิงจันทกา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจินดามณี  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงดารินทร์  แซ่ว่าง
 
1. นางบัณฑิตา  นาต๊ะ
2. นางมีนา  ประวัง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. เด็กหญิงจรณี  แซ่ว่าง
2. นางสาวมนัสนันท์  ชัยธนเมธา
3. นางสาวอรนุช  แซ่ซ้ง
 
1. นางแจ่มจันทร์  บุญล้อม
2. นางบัณฑิตา  นาต๊ะ
 
162 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณิชากร  วัฒนะอาภรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจเขียว
3. เด็กหญิงสุปรีดา   ฉิมคีรี
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
163 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายปุณณวัฒน์  ติ๊บหน่อ
2. เด็กชายรัชชานนท์  หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงเอมยุพา  มณีชัย
 
1. นางกาญจนา  ตาคม
2. นางสาวฤทัยมาศ  กรึกกรอง
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงนฤพร  ศาลาศัย
 
1. นางสาวกาญจนา  อินต๊ะขัน
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.67 เงิน 28 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุทธะสม
 
1. นางสาววราภรณ์  หมัยเงิน
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนบ้านสถาน 1. นายเทวราช  จันทร์แก้ว
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  นำโชคชัยเจริญ
 
1. นางสาวภัสราพร  แก้วบางพระ
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 1. เด็กหญิงอมลมณี   ขอดแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์   เรือนสอน
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนันต๊ะ
 
1. นางเกษราภรณ์  มีหลาย
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กชายภูเหนือ  แสงวังศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  ปินตาคำ
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายธนพนธ์  เวียงคำ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  หวลระลึก
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อภิบาลพร
 
1. นางเยาวลักษณ์  กฤตินธรรม
2. นายชัยวิชิต  อินต๊ะเสนา
 
172 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 1. เด็กชายจิรพัฒน์   กุสาวดี
2. เด็กหญิงศุภาวลัย   คำใย
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  ดวงทิพย์
2. นางสาวสุพรรณิการ์   เรือนสอน
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1. เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  นันทะเพ็ชร
 
1. นางแจ่มศรี   เสนาธรรม
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายวัชรินทร์  แซ่ม้า
 
1. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงใบเงิน  ไกลถิ่น
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านสา 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  อินสุยะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์ใหญ่
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เขตประกร
 
1. นางอมรรัตน์  สายแผลง
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 1. เด็กชายวีรพงศ์  สังโคตร
 
1. นายบุญเรียง  ชัยวร
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 1. เด็กหญิงกุลนิดา   พ่วงทิม
 
1. นางวรรณวณัฐ   ไทยทาน
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงใบทอง  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 1. เด็กหญิงเขมจิรา    ปินใจ
 
1. นายสรสิทธิ์  คำปวง
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  นำโชคชัยเจริญ
 
1. นายธีระวุฒิ  ธาตุทอง
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกุลนภา   กุลพงศ์เสรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   กุลธรไพศาล
3. เด็กหญิงณัฐพร   วารีนิยม
4. เด็กชายธนกฤต   แซ่ย่าง
5. เด็กชายภูตะวัน   แซ่ย่าง
6. เด็กชายวรัญญา   แซ่ว้าง
7. เด็กหญิงอลีน่า   แซ่เล่า
 
1. นางสาวเบญจรัตน์   ทองภูมิพันธ์
2. นางสาวอัมภา   ทารินทร์
3. นางสาววิราภรณ์   ทุ่งเย็น
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายภูวนัย  กล่อมเสียง
2. เด็กชายศักดิ์พรหมมา  โสภาภักดี
 
1. นางสลิลทิพย์  ช่างแต่ง
2. นางสาวนัทธกานต์   ศรีจันทร์
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กชายพงศกร  อะทะเทพ
2. เด็กชายเดชาวัต  จันทร์แสง
 
1. นางสาวพัชรี  บ้านสระ
2. นางสาวประทุมวรรณ์  อุ่นเรือน
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กชายกิตติ  คำคง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  วันแก
 
1. นางอริยาณัฐ   จำรัส
2. นายเดือนนภา   ณ ลำปาง
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทองจันทร์
2. เด็กชายสุทธินันท์  สนิทพจน์
3. เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์  กาติ๊บ
 
1. นายสราวุธ  หอมนาน
2. นางโสภิดา  บุญหล้า
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงจิตรยา  กองเงิน
2. เด็กชายชัยรัตน์  บุญทา
3. เด็กชายอภินัทธ์  จันทร์มา
 
1. นายสังเวียน  บุตรภักดี
2. นายพีระกฤตย์  กันไชยศักดิ์
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 36 โรงเรียนบ้านสันหลวง 1. เด็กชายจิรายุ  ธงสังกา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขื่อนพันธ์
3. เด็กหญิงธนันธรณ์  ลาปา
 
1. นางสายพร  ไชยสถาน
2. นายกฤษณุพงศ์  นนท์อ่อน
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายชลชาติ  บุญเติม
2. เด็กชายสรวิชญ์  เฉลียว
3. เด็กหญิงสุภัทรธิรา  เอี่ยมนาค
 
1. นางสาวกนกพร  จันทร์ขาว
2. นายเชวง  จันทร์ขาว