สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทัศนสุวรรณ
 
1. นางสุภัทรา   สิงหเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุขสอาด
 
1. นางสาวมะลิ  มนเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เรืองสาย
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กหญิงวัฒนพร  ขุนพิทักษ์
 
1. นางสาวอาภัสรา  สุขใส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงณิชกานต์    คงมี
 
1. นางสาววนาลี   รกไพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 71.2 เงิน 32 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  ปิ่นเกตุ
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงระพีพัฒน์   วงศ์สุกร
 
1. นางนิตยา  จันทรมณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ  ป้องเศร้า
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์   คิดยาว
 
1. นางสาววาสนา   รุ่งอินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาฬิญญ์   แสงเงิน
 
1. นางรุ่งศรี   สุขเกษ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  เนียมจิตร
 
1. นางณัฐชยา   วิชาสิทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงภูตะวัน   ใจชื้น
2. เด็กหญิงศกลวรรณ   ศรีจำนงค์
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
2. นางวาสนา    สุรัตน์สุขเกษม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายพัทธนันท์  กันทะสา
2. เด็กหญิงภูนิสา  บัวกุล
 
1. นางสาวธนัญกรณ์  กันทะสา
2. นางสร้อยนภา  หอมเจริญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงฉัตรชนก    มาลัย
2. เด็กหญิงนพจิรา   จิตพล
 
1. นางปัณณพร   เมืองเหลือ
2. นางลัคคณา    ถาวรพันธ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.48 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สาเลือก
2. เด็กหญิงอรสา    อิ่มหมี
 
1. นายธีรวุฒิ   กุศลวงศ์
2. นางวาสนา  กุศลวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายสสรัช   พุ่มมาลัย
 
1. นางสมพิศ   ชื่นอารมย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายนรเทพ  ขมินทกูล
 
1. นางสาวณิวัฏตรา  จารุฤกษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายวัชราภรณ์  พะลาด
 
1. นายวุฒิศักดิ์  คำมา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กชายธนาศาล  ศรีเมือง
2. เด็กชายวรภพ   บุญตัน
3. เด็กชายเจษฎา   บุญจันทร์
 
1. นายวิวัฒน์   ผลประเสริฐ
2. นายพัลลภ   ภานุมาศ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   บุญผาง
2. เด็กหญิงวรัญชลี   เทียมศร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   จักรแก้ว
 
1. นายพรรษวุฒิ   ธนูทอง
2. นางสาวภัทรภร   แสงจำปาธนัช
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายณัฐภัทร   หอมชื่นจิตร
2. เด็กหญิงศรัญญา   นราพิสุทธิ์
3. เด็กชายสุทธิภัทร  น่วมด้วงชยันต์
 
1. นางประพันธ์   เหล็กกล้า
2. นางสาวจิรวรรณ   รินทรา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.9 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงวิภาดา  สีสะอาด
2. เด็กหญิงศรุตนันท์  โตมา
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  อินทร์มี
 
1. นางสาวมินตรา  ชมภู่
2. นายกิตติโชติ  กระบวนศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56.13 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชญานิศ   สุขเรือง
2. เด็กหญิงพิชญาภา   เปลี่ยนเนียม
 
1. นางสาวปวีณา   ไพศาลสุขสมบูรณ์
2. นางลัคคณา  ถาวรพันธุ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายวีรภัทร  สดใส
2. เด็กชายไชยเชษฐ์  กลิ่นบุญ
 
1. นางรุ่งทิวา  นิ่มนงค์
2. นางสาววาสนา  กลิ่นรัตน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายเอื้ออังกูร    บวรศักดิ์
 
1. นางลัคคณา   ถาวรพันธุ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายปัณณธร  ภัทรากร
 
1. นายเอกราช  จันชดา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายธนโชติ  ตรงต่อกิจ
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 83.28 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายชนสิทธิ์    จิรธนไพศาลสกุล
2. เด็กชายชนาธิป    พิมพ์บุญยัง
 
1. นางสาวภาณินี  ห่านวิลัย
2. นางปัณณพร   เมืองเหลือ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.32 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายภูตะวัน   โป๊ะขุนทอง
2. เด็กชายสายธาร   ทรัพย์พร้อม
 
1. นางคณิตรา  ปัญญาฤทธิ์
2. นายสาธิต  ปัญญาฤทธิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 1. เด็กหญิงภาณุมาศ   กุลเทศ
 
1. นางนัทธมน  หลีจู
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำคุณเมือง
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   จันทร์สิงห์
 
1. นางสมพิศ   ชื่นอารมย์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 74.5 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายนิธิศ  สิทธิราช
 
1. นางสาววรัญญา  ครอนฟร์อด
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายประสพโชค  ผาเงิน
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร
2. เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำ
3. เด็กหญิงปุญช์กนก  เรืองจุ้ย
 
1. นางสาวนิภาวดี  จุ้ยโต
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  บุญรักษา
3. เด็กชายอภิรักษ์  ขาวอ่อน
 
1. นางสาวนลินี  นันเต๋
2. นายวุฒิพงษ์  หมอกมืด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายกฤษดา  สระโพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูมิภัทร  วิชนี
 
1. นายฐากูร  ทองดอนแอ
2. นางสาวจารุณี  บุญถึง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงคัคนานต์   คุมสุข
2. เด็กหญิงธนาภา    สัตย์ซ้ำ
 
1. นายไพโรจน์   บุญยิ้ม
2. นางแสงอรุณ   บุญยิ้ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 1. เด็กชายจิรวงศ์  ฉิมสุด
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  เถื่อนชื่น
2. นางสาวพรรษา  จันทร์หอม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   กมลาไสย์
2. เด็กชายมงคล  กันปา
 
1. นายวิจิตร   ไทยลา
2. นายไพโรจน์   บุญยิ้ม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายธนโชติ   ลอรักษา
2. เด็กชายพีรพัฒน์   วงษ์สีดา
 
1. นายไพโรจน์   บุญยิ้ม
2. นายวิจิตร   ไทยลา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.1 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน
2. เด็กหญิงพลอยนรี  จับสังข์
3. เด็กหญิงภริตพร  เสือนาราง
 
1. นางสาวพรสุดา  สุขดี
2. นางสาวชลธิชา  ทรัพย์ปราโมทย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 43 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  การะวิง
2. เด็กหญิงปาลินี  อรุณฉาย
3. เด็กหญิงศิตานัน  สังข์ทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สมแวง
2. นางสาววันเพ็ญ  เพชรพงศ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71.2 เงิน 13 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1. เด็กหญิงกันยพร  เนาวรัตน์
2. เด็กหญิงกิตติญา  นาคเกตุ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภัค  คำพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แก้วใหม่
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุญจูบุตร
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ทัศบุตร
2. เด็กหญิงธนพร   เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงสาธิตา    ดีเมือง
 
1. นางสาวภัทรภร   แสงจำปาธนัช
2. นายณัฐนนท์  บัวทอง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงกวินนา   เกษม
2. เด็กหญิงญาตาวี   ออมสิน
3. เด็กหญิงอโรชา   อมรางกูร
 
1. นางสาวมณีรัตน์    พรรณพุ่มพฤกษ์
2. นางสุรัสวดี   ด่านพิไลพร
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   ลาพะ
2. เด็กหญิงภรณ์เพชร   สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงวรรณษา   วงค์โปธา
 
1. นางสาวภัทรภร   แสงจำปาธนัช
2. นายสมมาตร  เทศแก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงกชกร   ศรีจันทร์สุข
2. เด็กหญิงทิพปภา   พนธาจิตร
 
1. นางสาวโสรยา   กันเสือ
2. นางสาววนิดา  คุณสิน
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายกฤษฎา  ประไพภักดิ์
2. เด็กชายวัชรพล  เนียมคล้าย
 
1. นางลิลิตา  สังข์ศิลป์
2. นางสาวเมธิณี  เกตุเขียว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.2 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   พุมมา
2. เด็กหญิงธิติสุดา   อันยงค์
3. เด็กหญิงพรนภา    จุลกลับ
4. เด็กหญิงรุจาภา   มาค่าย
5. เด็กหญิงเกศกนก   ศรีบุญนาค
 
1. นายเขมกร   ช้อยบัวงาม
2. นางสาวนภัสวรรณ  ราตรีสวัสดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงพรณัชชา   ศรีอินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงลักษิกา   ทันขุนทด
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์   สงค์โพธิ์
4. เด็กหญิงอภัสรดา    ทองน้อย
5. เด็กหญิงเอซินเน่   ฮาเร็ท ออดิกานวา
 
1. นางสาวรัชนก    บุญปู่
2. นางสาวสุปัญญา   เทศทาบ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงชริณทร์ณรา  ด้วงมาก
2. เด็กหญิงณัฐฤทัย  คอยเอื้อชาติ
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  คัดตะสงค์
4. นายวีรกร  จูด้วง
5. เด็กหญิงสุวิษา  สังข์ทอง
 
1. นางสุปรียา  นามั่น
2. นางสาวกฤติยา  อินทิพย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 42 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงฐิติพร   ดีรัศมี
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สายสุจริต
3. เด็กหญิงวรรณภา   แก้วคง
4. เด็กชายวรวิทย์   ทิพย์บุญธรรม
5. เด็กหญิงอธิชา  จำปาทอง
 
1. นางสาวผลิตา   เขียวปั้น
2. นายพัสกร   คำผานาง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 43 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัชชา  อินกองงาม
2. เด็กหญิงณิชารีย์  เดือนสว่าง
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เดชพระจันทร์
4. เด็กชายพีรพุฒิ  ฟักเขียว
5. เด็กหญิงเกสรา  ธรรมนิยม
 
1. นายไกรวิทย์  ดีไทย
2. นายวรวัตร  ธรานีร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กหญิงขวัญนภา  จุ้ยเย็น
2. เด็กหญิงพรรภัสษา   คัชมาตย์
3. เด็กหญิงภนิดา   พลอยประดับ
4. เด็กหญิงสุกัญญา   นิละต๊ะ
5. เด็กหญิงอรณิชา   แก้ววังน้ำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ทองเพ็ชร
2. นางสาวนวลพรรณ  รอดอินทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดหมวก
2. เด็กชายปพนสรรค์  บุญคง
3. เด็กชายปัญญา  จันทคัด
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไกรแก้ว
5. เด็กชายไกรวิชญ์  ทองสง่า
 
1. นายศิริวัฒน์  บุญโตนด
2. นางณภาภัช  ศรีบุตร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์นิ่ม
2. นางสาวพิชญาภา  เกาทัน
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  ยืนยงค์
4. เด็กหญิงวรัญญา  เสวกวรรณ์
5. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ผู้ไผ่
 
1. นางนันทิดา  รอดบัว
2. นางสาวลีราวดี  สระทอง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กชายจิรนัฐ   เอมเอี่ยม
2. เด็กชายชนาธิศ  แดงจันที
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  หิรัญคำ
4. เด็กชายณัฐกุล    ชุ่มเย็น
5. เด็กชายณิชพงศ์   ธรรมโหร
6. เด็กชายธงชัย  สุขขันทอง
7. เด็กชายธนากร   ยิ้มกล่ำ
8. เด็กชายธิติวัจน์   ลายทองคุณาธิป
9. เด็กชายธีรเมศ    สมเนตร
10. เด็กชายนิรินธน์   แสงศรี
11. เด็กหญิงประภาสิริ   อินทกูล
12. เด็กชายปรเมศ   เกิดดี
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เพ็ชรพงษ์
14. เด็กชายมงคล   เทียนแก้ว
15. เด็กชายยศพัทธ์   พันวิเศษ
16. เด็กหญิงวลัยพร   แก้วกำพล
17. เด็กหญิงศิริเนตร   ยุระมาศ
18. เด็กชายเบญจพล   ใจแสง
19. เด็กหญิงเบญญาภา   พันวิเศษ
20. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเกิด
 
1. นางสาวพนาวรรณ   ไทยเจริญ
2. นางสาวประภา   แอเขี่ยม
3. นางสาวยุพา  ไทยเจริญ
4. นางวันเพ็ญ    แสงศรี
5. นายมานะ   แก้วหนู
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงวรรณิดา   บุญมีรอด
 
1. นางกันยกร   นพพรธนะรัตน์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.4 เงิน 44 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงมลชนก  ทวีทรัพย์
 
1. นางสุปรียา  นามั่น
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์หา
 
1. นางสุปรียา  นามั่น
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 1. เด็กชายศุภกร  มัจฉิม
2. เด็กหญิงอภิญาดา  จันทรมณี
 
1. นางศรีนวล  ไตรธรรม
2. นางจินตนา  เชื้อต่อมา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 1. เด็กชายชยกร  บุญผ่อง
2. เด็กหญิงสุวภัทร  จันทร์ช่วง
 
1. นางจินตนา  เชื้อต่อมา
2. นางทองกร  นนทโคตร์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายดนุสรณ์  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงอรปรียา  แย้มทอง
 
1. นางสาวพรรณงาม  รอดฟ้า
2. นางสาวสัญญา  มีเอี่ยม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.6 ทอง 27 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฑามาศ  สุวรรณรักษ์
2. เด็กหญิงดวงดาว  ศรีฟอง
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สัตย์ซื่อ
4. เด็กหญิงประวีณา  อ่อนตานา
5. เด็กหญิงลักษิกา  ผ่านจังหาร
6. เด็กหญิงวรัญญา  นาสุวรรณ
7. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พยัคฆ์
8. เด็กหญิงสุทธิกมล  ครุฑธา
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทับทิม
10. เด็กหญิงเกวลิน  สังข์ทอง
 
1. นางบุษรินทร์  วัฒนธัญญกรรม
2. นางสร้อยนภา  หอมเจริญ
3. นางสุพัตรา  เกษร
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงณัฐพร  เกิดชื่น
2. เด็กหญิงทรัพย์สิริ  สลัยรัมย์
3. เด็กหญิงทัศพร  สร้อยจิตร
4. เด็กหญิงทาริกา  วงณรัตน์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงบรรณรวี  สำลี
7. เด็กหญิงพอเพียง  ระบอบ
8. เด็กหญิงรัตติยา  เตจ๊ะ
9. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีลินลี
10. เด็กหญิงสุพพัตรา  เขียนสายออ
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71.99 เงิน 32 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เปียสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพธิ์มี
3. เด็กหญิงฐิติกานต์ดา  ทันสมัย
4. เด็กหญิงธนัฌฌา  ชาวกรุง
5. เด็กหญิงพิชานันท์  ภูเด่นใจ
6. เด็กหญิงภัทรมน  จันทร์ทองแดง
7. เด็กหญิงลออ  ทองใบ
8. เด็กหญิงวรรณิภา  ปัญจารักษ์
9. เด็กหญิงวริศรา  แป้นสุกใส
10. เด็กหญิงสิริวิมล  พิมโพธิ์
 
1. นางสาวโศรยา  ลอยสง
2. นางสาวจิตนภา  บำรุงมา
3. นางสาววัชรา  ไชยเทศ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลสินี  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสลุด
3. เด็กหญิงญาณิศา  สายสุวรรณ
4. เด็กหญิงดวงรัตน์  กลิ่นเจริญ
5. เด็กหญิงนิชาภา  ปลื้มยิ้ม
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  สรรพรอด
7. เด็กหญิงพรรษา  ชมโลก
8. เด็กหญิงยุพิน  มูลชาติ
9. เด็กหญิงสายธาน  ทรัพย์ถนอม
10. เด็กหญิงสาวิกา  สุขสอาด
 
1. นางจันทร์วิภา  ฟานเดอมัวเลอโบร๊ค
2. นางรัชนีวรรณ  เพ็ชรภูมิ
3. นายวัชรชัย  ท้วมหลุ่น
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงการต์ธิดา  ห้วยกรด
2. เด็กชายตุลธร  โฉมเรือง
3. เด็กหญิงธนศร  มีบุญ
4. เด็กชายนนท์ปวิธ  ทะสวัสดิ์
5. เด็กชายพีรภัทร  ผนึกดี
6. เด็กชายภูธเนตร  ไมตระรัตน์
7. เด็กชายภูริภัทร  เพ็งวัน
8. เด็กหญิงศิริกุล  คลังเพชร
9. เด็กชายศุภกฤต  มีทอง
10. เด็กชายเกษมพันธุ์  พรมแสง
 
1. นางสาวนภาวรรณ  สีเหลือง
2. นางรินรดา  เมืองทอง
3. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์  นาดี
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 79.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายชญานนท์   หุ้มทอง
2. เด็กหญิงตติยา    กรีอินทอง
3. เด็กชายธนากร    แพทอง
4. เด็กชายธนาวุฒิ   คุงดิน
5. เด็กชายนฤเบศวร์   เพียภูโม
6. เด็กหญิงปภาวดี   ยะนิล
7. เด็กชายภูริต   อเนกดี
8. เด็กหญิงวาสนา  ตั้งนาปู
9. เด็กชายสิทธิพร   ศิริปะกะ
10. เด็กหญิงสิริกร   สายกระสุน
 
1. นายจาตุรนต์   วัฒนา
2. นายจักรพงษ์   ขุนศิริ
3. นางสาวจิตรลดา   บัวริคาน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านป่าแซง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สอนขำ
2. เด็กหญิงทักษพร  เทียมอ๊อด
3. เด็กชายธีรพงศ์  กรรเจียก
4. เด็กหญิงบุญยวีร์   เชื้อแก้ว
5. เด็กหญิงมนัสวี   ขันสิงหา
6. เด็กหญิงมานิตา  สมันหนับ
7. เด็กชายยศธร  ทองคงอ่วม
8. เด็กหญิงวราภรณ์   โสมอินทร์
9. เด็กหญิงสุธิดา   ศรีรักษ์
10. เด็กหญิงแก้วมณี   เชื้อแก้ว
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว   เนตรวงษ์
2. นายปรัชญา   พร้อมวงศ์
3. นายนิธิวิทย์   พัฒน์ติณณภพ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชญานันท์  นาคสิงห์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จาดเมือง
 
1. นางสาววราพร  พรพิพิธ
2. นางเสาวลักษณ์  เพชรพงศ์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กชายธีรกานต์  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ยาลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ครีมทอง
2. นางสาวนริศรา  มากมี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงจีรณัณฐ์  จรลี
 
1. นายเอกพันธ์  ศิริเขตรกรณ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุดสาย
 
1. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช   บุญผ่อง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ทุมเสน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายวรรณวุฒิ  พรมณี
 
1. นายหัชพล  กุลทิพรรธน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายศุภณัฐ   เจริญผล
 
1. นางสาวปราณีต  เทียมศร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายโชคชัย  ฟักศรี
 
1. นายสิทธิเดช  เรืองเดช
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พูลอนันต์
 
1. นายสิทธิเดช  เรืองเดช
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดคลองโนน 1. เด็กหญิงอภิญญา   ติณะมาศ
 
1. นางจีระภา   เอมเอี่ยม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กหญิงพิชญาพา  เริงศิริ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวชมพูนุท  อินทรประสาท
2. นางสายใจ  ใจเที่ยง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงณัชฐิชา  โนนจันทร์
2. เด็กหญิงรัตติยา  แสงคำ
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญมี
2. นางสาวแพรไพลิน  วงษา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ทวีบูรณ์
2. เด็กหญิงสุนิชา  ชุ่มคา
 
1. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
2. นางสาวสิริมาศ  จันทร์เพ็ญสุริยา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 29 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงษ์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยวรรธน์  ตะเภาทอง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีลาพัฒน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีลาพัฒน์
3. เด็กหญิงภัคนันท์  ทองอ่วม
 
1. นางประสานสุข  เรือนมูล
2. นางสาววิชชุดา  เกตุพิจิตร
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มุระกะ
2. เด็กหญิงดาปนีย์  แสงศรี
3. เด็กชายธาวิน  เขียวขำ
 
1. นางประสานสุข  เรือนมูล
2. นางสาววิชชุดา  เกตุพิจิตร
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายจักตุุพงค์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายสุกิจ  พุ่มผูก
3. เด็กหญิงอรเทพิน  ชูจิตร
 
1. นายสมชาย  เถื่อนชื่น
2. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 27 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เชิงคีรี
2. เด็กชายปริญญา  ภาคแก้ว
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชมภูวิเศษ
4. เด็กหญิงสุชาดา  บุตตะ
5. เด็กชายสุปุณณะ  บุญทับ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  คำมา
2. นายธนพงษ์  ตระการฤทธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายอิสรา  จิตรจำรัส
 
1. นายเขมกร   ช้อยบัวงาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายสิรวิชญ์  อินทร์เท้ง
 
1. นางผาณิต  โพธิ์ใบ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 18 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 1. เด็กหญิงศิริพร  ตรีอินทอง
 
1. นางสาวกันยารัตน์  บุญนิล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   ชำนาญ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  อั๊วใจดี
 
1. นางธนี  ดวงดอกไม้
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายธนกร  อารีเอื้อ
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 1. เด็กหญิงจารุจินดา  ทะนุลักษ์
 
1. นายสุวิจักขณ์  เคหะวัฒนานนท์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 31 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กหญิงชาลินี  คงดี
 
1. นางสาวรุ่งรวี  พูลทรัพย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.66 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชวนชม
 
1. นายปทิยะ  วงษ์พิมเสน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน 29 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายอรรตชัย  ศรบุญทอง
 
1. นางอรพินท์  ขอสุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนิจจารีย์   ดุสิตสุนทรกุล
 
1. นางสาวประภาพร   นุชอำพันธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  อ่างทอง
 
1. นางชัญญา  ชัยวีระสกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดดงชะพลู 1. เด็กชายธันวา  ชมภูนุช
 
1. นางมาลี  บุญแย้ม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายวีรกร  จูด้วง
 
1. นางสาวกฤติยา  อินทิพย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงขจาริน  สุขสมบัติ
 
1. นายอนุชิต  จันทร์ย้อย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงรัตนา  โรจนโพธิ์
 
1. นางสาวกฤติยา  อินทิพย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.67 ทอง 9 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิราวัลย์  ทุมขันธ์
 
1. นายพรภวิทย์  พ่วงสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1. เด็กชายเจษฎาพร   สร้อยศรี
 
1. นายศิริชัย   สิงห์ทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายศิริวัฒน์  กิจวิชา
 
1. นางสาวจุตฑามาศ  คุ้มวงษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1. เด็กชายณภัทร   วิทยาภรณ์
 
1. นายศิริชัย   สิงห์ทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมบุญยอด
 
1. นางสาวจุตฑามาศ  คุ้มวงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1. เด็กชายวีรภาพ   บัวทอง
 
1. นายศิริชัย   สิงห์ทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.5 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายรัตนวิชญ์  โกสิงห์
 
1. นางสาวสุนันทา  สายทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงรัตน์ชฎาภรณ์  ชูชื่น
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เชียงลอย
 
1. นางขวัญใจ  ติระชูศักดิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงดุสิตา  คนธา
 
1. นายฉัตรชัย  ศรีทอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายธันวา  ครุฑสังข์
 
1. นายฉัตรชัย  ศรีทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงผกามาศ  ทาหนองโดก
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงภรภัทร   บานเย็นงาม
 
1. นายพัชชาณัฐ   อัตพรต
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุดสวาสดิ์
 
1. นางอุษา  ตรงต่อกิจ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงโยษิตา  โสมนัส
 
1. นายสิรภพ  มีจาด
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   อินเกิด
 
1. นายพัชชาณัฐ   อัตพรต
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 1. เด็กชายกณวรรธน์  กลั่นนุช
2. เด็กหญิงกฤษติภรณ์  ช้างพุ่ม
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  แสงฟ้า
4. เด็กหญิงพิชญาภา  เชียงลอย
5. เด็กหญิงมัณฑิตา  ดำมินเสส
6. เด็กชายวีรภัทร  ฉ่ำจันทึก
7. เด็กชายสิรภัทร  ทานท่า
8. เด็กชายอนุวัฒน์  กลั่นนุช
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เสาวรภย์
2. นางสมหมาย  รอดเพชร
3. นางขวัญใจ  ติระชูศักดิ์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  มั่นคงดี
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ไข่มุกข์
3. เด็กชายณพัฒน์  การเที่ยง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาอ่อน
5. เด็กหญิงนิลรัตน์  แสงสุดตา
6. เด็กหญิงพิชญานิน  หวาจ้อย
7. เด็กหญิงภูริชญา  เมืองทอง
8. เด็กหญิงอัยวรินทร์  อินทรทรัพย์
9. เด็กชายโอรัน  แพงย้อย
10. เด็กหญิงไอรินทร์  แพงย้อย
 
1. นายอภิชาติ  ต้นกิ่ง
2. นางสาวจันทิรา  แป้นเพ็ขร์
3. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
4. นางวราภรณ์   นาคอ่อน
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1. เด็กหญิงกชกร  เเซ่ภู่
2. เด็กหญิงชนิตา  คำหมอน
3. เด็กหญิงชาลิสา  สุขสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หล่อเนาวรัตน์
5. เด็กชายธนพล  เกตุสุวรรณ
6. เด็กชายธนพันธ์  เกตุสุวรรณ
7. เด็กชายธนาธิป  สุขเปีย
8. เด็กชายปฏิพัทธ์  ปานทอง
9. เด็กชายพชร  บุญเขียน
10. เด็กหญิงพรเพียงจันทร์  เสนจันทร์ตะ
11. เด็กชายภาคิน  หล่อเนาวรัตน์
12. เด็กหญิงวริสา  ทองพงษ์เนียม
13. เด็กหญิงวาธิตา  เฟื่องรุ้ง
14. เด็กหญิงศศิฉาย  เทพศร
15. เด็กหญิงศศิลักษณ์  สวัสดิ์เมือง
16. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เทศเเก้ว
17. เด็กหญิงสุกฤตา  ทิวธง
18. เด็กหญิงสุราทิพย์  คงรอด
19. เด็กชายอนุชิต  เทศเเก้ว
20. เด็กหญิงเพชรมณี  จาดมี
 
1. นายสมจิตร  ไตรธรรม
2. นางฉลวย  เกตุดี
3. นางวริศรา  ทองสุข
4. นางอารีย์  สุคนธวิโรจน์
5. นางชนิภา  บุญผ่อง
6. นางสาวจิตรา  มะลิเทศ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.4 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ภักดีโต
2. เด็กหญิงจิรัชญา  คงเจริญ
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุดดีวงษ์
4. เด็กชายปรัญเทพ  เขียวขำ
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญเกิดกูล
6. เด็กหญิงสุทธาทินี  จันทร์อินทร์
7. เด็กชายสุธินันท์  พุ่มแก้ว
8. เด็กชายเทพนิมิตร  แต้มกระโทก
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ธนสัตยา
2. นางสาวสุนันทา  สายทอง
3. นางวันวิสา  นาคแดง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กหญิงกุลปรียา   สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์   สืบแสน
3. เด็กหญิงมาริสา   อ่อนน้อม
4. เด็กหญิงรัตนากร   ศรีเพ็ชร์
5. เด็กหญิงวิภาวี   วงค์หาร
6. เด็กหญิงศิริมา   ร้อยหา
7. เด็กหญิงอลิษา   ครองดี
8. เด็กหญิงอาภัสร   มัดชุจัด
 
1. นางศศิภา   หอมสะอาด
2. นางสาววรรณภรณ์   อยู่พันธ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยวรรธน์  ตะเภาทอง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงชลลดา  ทวีการไถ
3. เด็กหญิงนิรดา  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงพรรณิษา  พาริตา
5. เด็กหญิงวริษา  มุสิกะพันธ์
6. เด็กหญิงสิราวรรณ์  บุญปู่
7. เด็กหญิงสุธินันท์  บุตรบางปลา
8. เด็กหญิงสุนิษา  ทิมโล่
 
1. นางสาวปนัฏฐา   เชี่ยวชาญ
2. นางอัจฉรา  แก้วสีเขียว
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78.8 เงิน 9 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ถาวรกูล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนสมบูรณ์
3. เด็กชายพิษณุ  บุบผาสวรรค์
4. เด็กชายภูวศิฏษ์  สอนสุด
5. เด็กชายอิธิลักษณ์  ชุ่มหล้า
 
1. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
2. นายนรงฤทธิ์  ศรีทอง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงสรัญญ์นิตา   ตันติโชติเมธี
 
1. นางสิริยากร   ตุงคะศิริ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชญาภา   ไชยจินดา
 
1. นางสาวพักตร์วิภา   กลางสอน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เสกสิงห์
 
1. นางสาวนิสา  เที่ยงอยู่
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 13 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1. เด็กชายอินทัช  ลีลากนก
 
1. นายปัณณทัต  ศรีลอง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 39 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 1. เด็กหญิงสุขธิตา  บุญผ่อง
 
1. นางสาวรจณา  คลี่แคล้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงปัณณพร  หมอยาเก่า
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ดอกไม้
4. เด็กหญิงสุขธิตา  บุญผ่อง
5. เด็กหญิงสุธารา  สว่างเมฆ
 
1. นางสาวรจณา  คลี่แคล้ว
2. นางทศพร  ศรีสวัสดิ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.65 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายณฐภัทร  สิงห์คาร
2. เด็กชายปุณณชญาณัฏฐ์  พูลคล้าย
 
1. นางสุภมาศ  มโนวชิรสรรค์
2. นางฐาปนี  จวนอาจ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 63.39 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   แสงอุ่น
2. เด็กหญิงเมธิตา    หาญคำ
 
1. นางสาวนิตยา  พักดี
2. นางกิ่งแก้ว  พลอยโพธิ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ประทุม
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   ประทุม
 
1. นางสาวกัลยารัตน์   อิ่มสิน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.5 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 1. เด็กหญิงชญานี  เม่นหวา
2. เด็กหญิงณัฐปรีญา  ดอนศรีคุ้ม
3. เด็กชายธีรัช  เพชรเอื่อง
4. เด็กหญิงพรณภัทร  ชินภัทร
5. เด็กหญิงลาล่า  ลาล่า
6. เด็กชายวรชัย  พันทับ
 
1. นางศิริพร  ภู่ดี
2. นางดวงจันทร์  ใจขันธ์
3. นางสาวสายสิญจน์   ตั้งใจ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กชายจักรินทร์  อุกอาจ
2. เด็กชายชาติชาย  เพชร์แดง
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์  อยู่เป็นสุข
4. เด็กชายบารมี  ทวีการไถ
5. เด็กชายพงศกร  ขุนเทพ
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงทับ
 
1. นายณัฐชัย  โลหะเกื้อกูลวงศ์
2. นายณัฐวัชร  อ้อยแขม
3. นายอภิกฤตย์  ขำบัณฑิตย์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 74.4 เงิน 20 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แย้มยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  นุบุรีจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐชนก  ลอคำ
4. เด็กชายณัฐชนน  กันปี
5. เด็กหญิงนริศรา  ฝังฝน
6. เด็กหญิงนฤมล  เพชรประกอบ
7. เด็กชายศรุต  แสนราช
8. เด็กหญิงสิรินทรา  เขียวบัวทอง
9. เด็กหญิงเบญ  ลอคำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สมแวง
2. นางสาวศิริวรรณ  พวงทอง
3. นางนิทรา  คุณนิธิกร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายขวัญชัย  การสร้าง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คงเล็ก
3. เด็กหญิงพนิตา  ศรีใส
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กล่ำแย้ม
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พงษ์เพชร
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
2. นางอริยา  เปรมปรี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.4 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สังขะพร
2. เด็กหญิงพิชญาภา   ทัศพร
3. เด็กหญิงภัทรสุดา   งามไตรไร
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ทิพย์เนตร
2. นายรชานนท์    เพ็งแตง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  นาคนวน
2. เด็กหญิงเขมจิรา  สุมลทา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คุ้มทิพย์
 
1. นางอริยา  เปรมปรี
2. นางสุปรียา  นามั่น
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75.4 เงิน 33 โรงเรียนวัดเนินปอ 1. เด็กชายธนวัฒ  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงสุพิชชา   แก้วกลม
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ  พันธุ์โพธิ์
 
1. นางภควดี  ทองรัตน์
2. นางสำเริง  ตงเท่ง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.4 ทอง 9 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งใจ
2. เด็กหญิงนารารัตน์  ยาหอม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมมา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ต้องไม้
2. นางสาวศิริวรรณ  พวงทอง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงภิญญาพรรณ  อัคผล
2. เด็กหญิงสุภาสินี  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวเมธาวี  อุปจันทร์
2. นางสาวศกลวรรณ  อยู่สอน
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายธีรภัทร  คุ่ยดี
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ไชยพรม
3. เด็กชายศักดา  เก๊าพัน
 
1. นายประกอบ  สูตรอุดม
2. นางชัญญา  ชัยวีระสกุล
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชมภูนุช    เนียมสกุล
2. เด็กหญิงสุภาวดี   เกตุจันทร์
 
1. นางอรพร   ขำทองระย้า
2. นางสาวกานต์พิชชา   คำภูมี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ดงพลับ
2. เด็กชายเพชรพิจิตร  กาสร้อย
 
1. นายสรัล  สำลี
2. นายนันทพร  มั่นคง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กชายนรากร  เนียมพันธ์
2. เด็กชายวีรพงศ์  สุริยา
 
1. นางสาวสุธาสินี  ฟองจางวาง
2. นางสาวเมธิณี  เกตุเขียว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กชายชยานนท์   ไชยมาศ
2. เด็กชายณัฐพล  นาราช
 
1. นายอดุลย์  โรจน์สว่าง
2. นางศิริภรณ์   ขุมเพ็ชร์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. นายนิภัทธ์   พวงมาลัย
2. เด็กชายบุริศร์   บุตรสงค์
 
1. นายอดุลย์  โรจน์สว่าง
2. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายจุลจักร  อุดมศิลป์
2. เด็กชายณัฐภัทร   อันชูฤทธิ์
 
1. นายจักรพันธ์   ศรีภิรมย์
2. นางสาวกนกวรรณ   ยมจันทร์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กชายปรัชญา  สายสอน
2. เด็กชายวรวิทย์  มะโนสา
 
1. นายอดุลย์  โรจน์สว่าง
2. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  อินทะกะ
2. เด็กชายศิวริสต์  สังข์กร
 
1. นายมงคล  ทองห่วง
2. นางไพรัช  ทองห่วง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 1. เด็กชายวัชรพงษ์   ภักดี
2. เด็กชายโสทัศน์  เนตรานนท์
 
1. นายชลิตพล  โพธิ์เบ้า
2. นางสาวธนาภรณ์   โพธิ์เบ้า
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายกำชัย  กนกวรกาญจน์
2. เด็กชายณัฐพงศ์   สอนใจ
3. เด็กชายศราวุฒิ  กระแสร์
 
1. นายนฤเบศ  ก้านดอกไม้
2. นางสาวภัทรกร  แสงจำปาธนัช
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กชายธนวัฒน์   บุบผา
2. เด็กชายธเนศ   ชูสกุล
3. เด็กชายรัตนะ   รอดละม้าย
 
1. นางสาวสายสมร   พันเชียง
2. นางสาวกิตติภา   อันพิมพา
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงชนิตา  จันเพ็ญสุริยา
2. เด็กชายธนพัฒน์   สิงห์เรือง
3. เด็กชายวุฒิชัย   ชาวประดุง
 
1. นางสาวสายสมร   พันเชียง
2. ว่าที่ร้อยตรีกลการ   พานทองรักษ์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงจีรนันท์   จันทร์เดช
2. เด็กหญิงรุจิรา   กรีอินทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ไกรหัสดี
 
1. นางสาวสายสมร   พันเชียง
2. นางสาวกิตติภา   อันพิมพา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วันอินทร์
2. เด็กชายพชรพล  เมฆอ้อย
3. เด็กชายศนิชชัย  ประสพสิน
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นางวาสนา  สุรัตน์สุขเกษม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   คชสิทธิ์
2. เด็กหญิงจตุพร  สุขเรือง
3. เด็กหญิงฐิตาภา   จันทร์แดง
 
1. นางสุพัตรา   ทัพใหญ่
2. นางอำพิน   สุขสวัสดิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธินี   หลวงปราบ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงหิรัญ
3. เด็กหญิงรัตนา   สุขเรือง
 
1. นางสุพัตรา   ทัพใหญ่
2. นางอำพิน   สุขสวัสดิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จริตรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐมน   เพ็ชรนิล
3. เด็กหญิงธนพร  อ่อนแก้ว
4. เด็กหญิงภณิดา  มามี
5. เด็กหญิงมนัชญา  อ่องแดง
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อ่องแดง
 
1. นางสาวสมใจ  เสามี
2. นางสาวเมทินี  เอนกสุข
3. นางสาวมนัสวี  สมบูรณ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้างการนอก
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ปะสิริ
3. เด็กหญิงณัสนิชา  นาน้อย
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มีกรณ์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  วงค์จักร
6. เด็กชายอภิชัย  รวยทรัพย์
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นางนิรันดร์  บุญมี
3. นางสมนึก  อ้อยแขม
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ภู่ทองคำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุเป้า
3. เด็กหญิงสายน้ำ  ประพัฒน์ชอบ
 
1. นางพรทิพย์  มีจาด
2. นางสาวธมลวรรณ  ยอดฉุน
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงชาลิสา  เขียวขำ
2. เด็กหญิงลักศิกา  บุญยก
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  ประไพภักดิ์
 
1. นางลิลิตา  สังข์ศิลป์
2. นางนิ่มนวล  ผึ่งเย็น
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  จันทร์แป๊ะ
2. เด็กหญิงธนชาต  ปัตภี
3. เด็กหญิงโชติรัตน์  มั่นใจ
 
1. นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
2. นางสาวน้ำค้าง  เคียงข้าง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงรุจิรา   หุ่นลาย
2. เด็กหญิงวิชญาพร   คุงดิน
3. เด็กชายอภิรักษ์    ทองใบ
 
1. นางสาวเนตรนภา   ชูเล่
2. นางสุจิตรา  สงวนสัตย์
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.4 ทอง 36 โรงเรียนบ้านป่าแซง 1. เด็กชายกนกพรรณ  สอนขำ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คำดก
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ฉิมมาลี
 
1. นางสาวจิตตพัฒน์   พัฒน์ติณณภพ
2. นายธีรยุทธ   สวนลำใย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีวัง
2. เด็กหญิงมณตา  สิงห์ขำ
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  แนบเนียน
 
1. นางสาวพรพิมล  กลับศรี
2. นางสาวอัมพร  ปัดชัยภูมิ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 25 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เทพิน
2. เด็กหญิงปริฉัตร  เทพพระ
3. เด็กชายเมฆ  ใจสม
 
1. นางนพัตรา  ม่วงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ดาคำแสง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฎฐภัทร  คงทับ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีสมวงศ์
3. เด็กชายอิทธิกร  กรีพรต
 
1. นายชานน  พยัพอำนวยชัย
2. นางสาวภาวินี  แย้มสุทธิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 25 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 1. เด็กหญิงธัญชนก  โหมดเทศ
2. เด็กชายลัทธพล  ทรัพย์ปลี
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  อิ่มอก
 
1. นางสาวอุษา   สร้อยมาลี
2. นางสาวกันยารัตน์  บุญนิล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงจิดาภา   เพ็ชรเกิด
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สมนา
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   บุญรอด
 
1. นางสายัณย์   บุสดี
2. นางอัญชลี  เทศแก้ว
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.6 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   ใจสุข
2. เด็กหญิงภัคชฎาภา   พุ่มพวง
3. เด็กชายภัทรชนน  พุกอ่อน
 
1. นางสาวราตรี   ขุระสะ
2. นางทัศนีย์   ยอดดำเนิน
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายณัฐมณฑน์    เงินขาว
2. เด็กชายธนากร   จั่นรักษ์
3. เด็กหญิงสุวภัทร   สุทัศน์
 
1. นางสาวชมพูนุท   แก้วประดิษฐ์
2. นางสาวดลนภา   สิงห์ทอง
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายสพลดนัย  เรืองศรี
 
1. นายจัตตุพล  แก้วกัญญา
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  ดำมินเศก
 
1. นางลักขณา  ตาทอง
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิรา   สมบุญยอด
 
1. นางสาวศิรินภา  สายบัวต่อ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ดิดจาด
 
1. นางสรัญญา  รักสกุล
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติธร  มาเนียม
 
1. นางจุฑาทิพย์  อำมะรี
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงภูชญา  บางฉนวน
 
1. นางสาวธิติกาญจน์  นิธิวรัตน์สกุล
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงชมภูนุช  มหายนต์
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยกร   ดอนตุ้มไพร
 
1. นายกิตติศักดิ์   แจ่มจันทร์
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายคฑาวุธ  พุทธสอน
2. เด็กชายจิรายุทธ  มีเมืองตูม
3. เด็กชายพีรพล  พึ่งนาม
 
1. นางสุนิจ  กระยอม
2. นางจุรีภรณ์  แพทอง
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงทิพานัน  พวงทอง
2. เด็กหญิงนัชชา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  อ่วมแก้ววงษ์
 
1. นางอริยา  เปรมปรี
2. นางสุปรียา  นามั่น
 
188 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายนิติภูมิ  จันทรี
2. เด็กหญิงพิพรรษพร  เนตรขำ
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายชนะกันต์  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวขวัญดาว  ลาภมูล
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงชลดา  ชาวดอน
 
1. นางดวงเนตร  ชุมสำโรง
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ฉลูทอง
 
1. นางอัญชลี  บัวผัน
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พุทธา
 
1. นายวิว  ยุพาพิน
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายมังกรเพชร  อุ่นโสม
 
1. นางนพวรรณ  มะมา
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 77.33 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กชายสิรภพ   อ่อนศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์   แจ่มจันทร์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายธนภัทร  สุดชีแสง
 
1. นางดวงเนตร  ชุมสำโรง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงธนพร  ท่อนจันทร์
 
1. นายกฤษดา  จาดพุ่ม
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญขนทศ
 
1. นางพรธนา  แก้วทอง
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายกิติพงษ์  หมีอิ่ม
 
1. นางภัทราวรรณ  สมัญทสาริกิจ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  บุญเรือง
 
1. นายสุระ  อ้อยแขม
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68.7 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายนันทสิทธิ์  แก้วหลำ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พัฒนิยม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางดาวเรือง  ฟักรักษา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทอง
2. เด็กหญิงดารินทร์  เล็กใบ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมจรรย์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อัศว์กุลเดช
5. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ขันธ์สูงเนิน
6. เด็กชายอภิรักษ์  สรเวช
7. เด็กหญิงเบญญาภา  จำปาทอง
 
1. นางสาวนิศามณี  พงพันธ์
2. นางจุฑารัตน์  บุญมี
3. นายนิพนธ์  บุญมี
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชาวพิจิตร
2. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วอุดม
 
1. นางจุฑาทิพย์  อำมะรี
2. นางสาวมยุรัตน์  ปัญญาอินทร์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กหญิงพรรณชนก   ผลสิ้มสุขสันติ
2. เด็กหญิงมนภรณ์   พานทองสุข
 
1. นายบุญเสริม   กองทรง
2. นางเพ็ญประภา   ศรีประเสริฐ
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงธันยพร  ทางธรรม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีผล
 
1. นางสาววนิดา  คุณสิน
2. นางสาวสิริรัตน์   พรหมปั้น
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองพระ 1. เด็กชายทินภัทร  ชาญตะปะ
2. เด็กชายบุณวัทน์  แตงเส็ง
3. เด็กชายพิสิษฐ์  วันเชียง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ครีมทอง
2. นางสาวศิขรินทร์  สดสี
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พิทักษ์
2. เด็กชายชนาทิป  นาสมยนต์
3. เด็กชายสันติชัย  ชัยเวช
 
1. นางคำมวล  สอนจีน
2. นางวันทนา  ไทยหล่่อ
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 32 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธ  นครคำ
2. เด็กชายนัฐนนท์  สุทธิประภา
3. เด็กชายสุริยัน  จันทา
 
1. นางเพ็ญพักร์  ทองดอนพุ่ม
2. นางคำมวล  สอนจีน
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายนนทกร  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มีช้าง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสะอาด
 
1. นางมณฑกานต์  เฮงรัสมี
2. นางสาวยุพารัตน์  ยมจันทร์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายชานนท์  มีสุด
2. เด็กชายภัทนรินทร์  ภู่ทองคำ
3. เด็กชายรัตนชัย  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศรีเครือแก้ว
2. นางสาวรุ่งรวี  พูลทรัพย์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายธนพนธ์  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงพรรณธิชา  ฉวีคำ
3. เด็กชายศิริศักดิ์  ทองวิจิตร
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข