สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82.8 ทอง 6 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  จะยันรัมย์
 
1. นางพัทยา  เง่าลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มีดี
 
1. นางสุนันท์  จันตรีพิทักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เสือโต
 
1. นางสาวนพวรรณ  คล้ายจริง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงเบญจมาพร  พึ่งเทียน
 
1. นางเยาวนาฏ  กองช้าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1. เด็กชายธีรพงศ์  สุดครบ
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางสาวดาราวรรณ  จันทร์หอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 10 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุภิษา  ชัยนคร
 
1. นางสาวสุพัชรี  จันทร์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีนาค
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ชัยภูมิ
 
1. นางสาวมณี  อั่วหงวน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 6 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  พุทธรุณ
 
1. นางนันทกา  ผู้ภักดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  เที่ยงท้องคุ้ง
2. เด็กชายปวริศ  ม่วงเกตุ
 
1. นางพิมพ์รวี  จิตรเกื้อกูล
2. นางสาวพรนภา   พฤติเจริญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาดา  ปกสุข
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   สีสิงห์
 
1. นางสาวสุพัชรี  จันทร์ทอง
2. นางชนิษฐา  นุชขำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 71.15 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงธนัชชา  สีฉ่ำ
2. เด็กหญิงอริสรา  กิ่งเกต
 
1. นางสาวชลนิชา  ชุมภูแสน
2. นางสาวลลิตา  ทองพลัด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.73 เงิน 29 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปิ่นประดับ
2. เด็กหญิงปิยาภัทร  หลงอุด
 
1. นางสาวเนตรนภาภรณ์  ปันจะวรรณ์
2. นางพัทยา  เง่าลี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สิงรัมย์
 
1. นางสาวดุจลดา  พุกแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายสาละวิน  เทศพันธ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  อินผึ้ง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายนัทชานนท์  สุวรรณสาน
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ฟองสีถง
2. เด็กชายณัฐกรณ์  มะโนทัย
3. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทะปาขาว
 
1. นางสาวพิชญ์ธิกานต์  โพร้งจั่น
2. นางสุนีย์  ศรีรุวัฒน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โสมสุข
3. เด็กชายสรวิศ  สิงห์วิสุทธ
 
1. นายวรพจน์  ฟักเงิน
2. นางอัจจิณา  อ่อนนุ่ม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงปิ่นศิริ  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายรัตนโชติ  กุลมัย
3. เด็กหญิงศิรประภา  บุญศรี
 
1. นายประพันธ์  พานแก้ว
2. นางบุษบงก์  บัวพิมพ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 23 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงศุภานัน  ทัดชวด
2. เด็กหญิงสรัลพร  คุ้มเปรม
3. เด็กหญิงแพรวา  มากเรืองศรี
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 32.14 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายชนพล  ลำน้อย
2. เด็กชายธเนศ  โทบุญ
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49.3 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายกอบชัย  หลวงประทุม
2. เด็กชายสุเกษม  เผ่าโมด
 
1. นายประสิทธิ์  จำปาหาญ
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เมืองทอง
 
1. นางสาวศิริญาภรณ์  จันทร์เขียน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายภูชิต  นาคคำจันทร์
 
1. นางสาววาสนา  โกฎแสง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" 1. เด็กชายศิริวัฒน์  พรมลา
 
1. นายยุทธพงษ์   พรดอนก่อ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62.47 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฟักศรี
2. เด็กหญิงณัชชา  นวะพิฒ
 
1. นายสันยา  จำปาทอง
2. นางสาวกนกอร  แสงขาน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกษมรัตน์
2. เด็กชายชญานนท์  เถื่อนศร
 
1. นางสาวตติยา  จตุรไพบูลย์กุล
2. นางสาวอมรรัตน์  อำนาจวรกิจ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงภรัณยา  หมื่นสุข
 
1. นางสาววาสนา  โกฎแสง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงวรัชญาณ์  หงษ์ดวง
 
1. นางสาววาสนา  โกฎแสง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาทราย 1. เด็กชายคุณภัทร   ประสารรส
 
1. นางสาวศริณญา  ศรีแปง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีโสภา
 
1. นายเทวราชา  มะโนสา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงลา
 
1. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงรวิสรา  สมบูรณ์สงค์
2. เด็กหญิงสวรรญา  นีระวงษ์
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  จันทร์อำ่
 
1. นางสาวณัฏฐ์ปภัส  พรมสวัสดิ์
2. นางฐิตินันท์  สมบูรณ์สงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  แสงจันทร์
2. เด็กชายพิสิฐสรรค์  เพชรสาริกิจ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  โคตรวงศ์ษา
 
1. นางศิริกานต์  ทับทอง
2. นายธวัชชัย  ทับทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง 23 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  แก้วพิมาย
2. เด็กชายอิทธิกร  สังข์ทิพย์
 
1. นางสาววรรษมน  ฟักแก้ว
2. นางอภิสรา  ประเสริฐนู
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 73.5 เงิน 25 โรงเรียนวัดขวาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทรเจริญ
2. เด็กชายภูธเนศ  กันสุข
 
1. นางฐิติกา  สายทัด
2. นายชาญ  มากอิ่ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" 1. เด็กชายดลภาพ  ศรีนาราง
2. เด็กชายนันทกร  เมืองสาคร
 
1. นายพงศ์กิติ   วงค์เตย์
2. นางสาวประกายเพชร  พานพระ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนะสรณ์  ทองคำ
2. เด็กชายชัชฤทธิ์  เข็มสำฤทธิ์
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นางสาวดวงรัตน์  เพ็ชรช่วย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายนัทธพงศ์  โพธิ์ไทย
2. เด็กชายพิทักษ์  ศักดี
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นางสุรีรัตน์  ชมประเสริฐ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 28 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงนัฐริกา   ชมภู
2. เด็กหญิงพนิตพิชา   อินทร์มั่น
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
2. นายการัณยภาส  ฟองอ่อน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กหญิงชมัยพร  ดีมี
2. เด็กหญิงณธิดา  งอกเข้านก
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  น้อยดี
 
1. นางสาวสุจินันท์  ป้อมจันทร์
2. นายพัฒนากร   ประดิษฐ์วงศ์วาน
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงณฤดี  ผาผ่อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญญาเกิด
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มเพ็ง
 
1. นายประชา  อุ่นเจริญ
2. นางสาวสุปราณี  จันทร์เถื่อน
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายชัยณรงค์  สุขวิญญาณ
2. เด็กชายนราธิป   มีเที่ยง
3. เด็กชายพุฒิพงศ์   ตันเงิน
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
2. นายสมยศ  กาญจนะ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 76.6 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สุรสมบัติพัฒนา
2. เด็กหญิงชนาพร  ยิ้มกล่ำ
3. เด็กหญิงพัณน์ภัสร์  อินทร์คำ
 
1. นางฐิตินันท์  สมบูรณ์สงค์
2. นางสาวสุปรียา  จุลพันธ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงจริยา   วิเชียรสาร
2. เด็กหญิงจิรนันท์   หล่ำศรี
3. เด็กชายภาคภูมิ   เมืองเจริญ
 
1. นายชัยณรงค์   พิฤก
2. นางสาวรัตนาภรณ์   พิมพา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายกันตินันท์   รอดขาว
2. เด็กชายเมธพนธ์  หอมทอง
 
1. นายชัยณรงค์   พิฤก
2. นางสาวรัตนาภรณ์   พิมพา
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 16 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายนิวัฒน์  เกตุปาน
2. เด็กชายเสวี  ศิริโสภา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   พิมพา
2. นายชัยณรงค์   พิฤก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เจริญชัย
2. เด็กชายธันวา  พิพิธกุล
3. เด็กหญิงนริศรา  กุศล
4. เด็กหญิงมิลันรัตน์  จำนงค์เพียร
5. เด็กหญิงลภัสรดา  เขียวอ่อน
 
1. นางสำฤทธิ์  เลิกนอก
2. นางสมพร  มากคิด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.8 ทอง 34 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มีวุธ
2. เด็กหญิงนลินี  ชุนชำนิ
3. เด็กหญิงปภัสสรณ์  จันทร์สงเคราะห์
4. เด็กชายปีเตอร์ เบ่า จี เจี้ยน  รักษาผล
5. เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรพิลา
 
1. นางสาวผการัตน์  เสือเปรม
2. นายพิบูลย์  เชิงหลำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงคริสลินนิโคล  นากาโยส
2. เด็กชายธนพล  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงปรียานุช  บัวหลวง
4. เด็กหญิงพัชรีย์  บัวหลวง
5. เด็กหญิงสิรีธร  ตลับนาค
 
1. นายศุภางกูร  สุวรรณพานิช
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 20 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ปิ่นรอด
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   บริสุทธิชัย
4. เด็กหญิงวรลดา   อนุภาพ
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  มั่นปรี
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.6 เงิน 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 1. เด็กหญิงธาราวรรณ   ดลสะอาด
2. เด็กหญิงบุษยรัตน์   ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรพร   จันทร์แจ้ง
4. เด็กหญิงพีรดา   กระแสร์สาย
5. เด็กชายวีรภัทร  ชัยชนะ
 
1. นายเด่นชัย  ป้อมทอง
2. นางนารี  พนมเวช
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กชายกมลวัฒน์  หล่ายพันธ์
2. นายธนาธรณ์  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ลอยศักดิ์
4. เด็กชายปัญญากร  พุทธพัน
5. เด็กหญิงพัชราภา  ชัยรัตน์
 
1. นายเอกชัย   แสงรัตน์
2. นางสาวสุจินันท์  ป้อมจันทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วสว่าง
2. เด็กชายนาดล  มีรัตน์
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ขำแก้ว
4. เด็กหญิงวิญาดา  เถื่อนคุ้ม
5. เด็กหญิงศรัณย์พร   กลัดปิ่น
 
1. นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุริวงศ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงวิชิดา   ยังสุข
 
1. นางแสงอรุณ  สายเเวว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายณฐภณ  พรมอินทร์
 
1. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุนทร
 
1. นายณัฐพล  มีทาทอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายธนดล  เกิดได้บุญ
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขเนียม
 
1. นางสาวพนิดา  โม่ภา
2. นางสาวดาราวรรณ  จันทร์หอม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" 1. เด็กชายกรวิชญ์  อ่องเภา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิลลา
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
2. นางวิชุดา  แก้วอรสาน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 36 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กชายสุริยา  อยู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ป้อมแช่ม
 
1. นางสาวเทียนทิพย์  จิอู๋
2. นางสาวภัสรา  มีรัตน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 39 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สุขแจ้ง
2. เด็กหญิงชนานันทร์  ธรรมมา
3. เด็กหญิงณัฐวรา  แสงชา
4. เด็กหญิงนุชนาถ  เทศจันทร
5. เด็กหญิงพนิตา  มลิแย้ม
6. เด็กหญิงภรณ์ณภา  กลิ่นดาวเรือง
7. เด็กหญิงวรพิชชา  ทิมเม่น
8. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยคำมา
9. เด็กหญิงสิริประภา  นันตภักดิ์
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุระตะ
 
1. นางมณี  ทรวดทรง
2. นางสาวอรอุษา  เหล่าวีระไชย
3. นายสุนันท์  รวีพรสัมฤทธิ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 1. เด็กหญิงจินต์ดาภา  ศรีประการ
2. เด็กหญิงชนาภา  อินจาด
3. เด็กชายชาคริต  ม่วงยศ
4. เด็กหญิงชูขวัญ  วงษ์ษานิล
5. เด็กชายธนวัต  ภวภูตานนท์
6. เด็กชายภวัต  ราชกิจ
7. เด็กหญิงภิรัญญา  นารถานนท์
8. เด็กหญิงศศินิภา  ศิริวัฒน์
9. เด็กชายศิวกร  แสงสำโรง
10. เด็กชายอธิชาติ  แก้วมณี
 
1. นางสาวดวงรัตน์  สาชะนำ
2. นางรินทร์  ตันหยงทอง
3. MissSarah  Moc-eg
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.66 เงิน 21 โรงเรียนโถงจื้อ 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  ฤทธิ์ณรงค์
2. เด็กหญิงชนกานต์  อินทโชติ
3. เด็กหญิงณวรรณ์ศา  บุญจิตร
4. เด็กหญิงธนกมล  แพงกัน
5. เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทร์กอง
6. เด็กหญิงภัทราพร  เนตรชาย
7. เด็กหญิงวรัชญา  จันทร์รักษ์
8. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์รักษ์
9. เด็กหญิงสาริศา  อั่วหงวน
10. เด็กหญิงเยาวภา  ภู่บุญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุนทรสุริยวงศ์
2. นางสาวขวัญใจ  สุขคล้าย
3. นางสาวพรทิพย์  ฮี้อิ่ม
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงกนกพร  สายแก้ว
2. เด็กหญิงกันญา  เพชรหงษ์
3. เด็กหญิงพัฐรัมภา  ยมจันทร์
4. เด็กหญิงภันทิลา  เผ่าชวด
5. เด็กหญิงรวิสรา  พุ่มโต
6. เด็กหญิงรัตน์มณี   ราชอาษา
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  ยมจันทร์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  รอตด้วง
9. เด็กหญิงเปมิกา  ราสมุสเซน
10. เด็กหญิงเพชรชลี  กระต่ายทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์เชื้อ
2. นายคชาทัช  สิทธิวรากร
3. นางสาวพิมผกา  แท่งทอง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกนกพร   กามินี
2. เด็กหญิงปิยนาฎ  มีกุศล
3. เด็กชายพชร  แสงทอง
4. เด็กหญิงวิภาดา  ม่วงเกตุ
5. เด็กหญิงศรัญญา  ปานชื่น
6. เด็กหญิงอภิชญา  หะทะยัง
7. เด็กหญิงอริณยารัตน์  อัศวีนารักษ์
8. เด็กหญิงอัญชิสา  กุมพล
 
1. นายพงษ์พันธ์  เมืองวัน
2. นางสาวสิยาภรณ์   เพชรหมู่
3. นางสาวพัชรมนต์   ฉิมพุฒ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อั่วหงวน
2. เด็กหญิงคริสลินนิโคล  นากาโยส
3. เด็กหญิงชาลิสา  นิลขาว
4. เด็กหญิงณภัทร  ทองไชย
5. เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีสุข
6. เด็กหญิงปรียานุช  บัวหลวง
7. เด็กหญิงพนมวรรณ  เอี่ยมอ่อน
8. เด็กหญิงพัชรีย์  บัวหลวง
9. เด็กหญิงสิรีธร  ตลับนาค
10. เด็กหญิงสุดารักษ์  โพระฏก
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
3. นายศุภางกูร  สุวรรณพานิช
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 82.4 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทรีวงศ์
2. เด็กหญิงจอย  ศิริ
3. เด็กหญิงชาลิสา  มะลิวัลย์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลขาว
5. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญอินทร์
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  เทียนทอง
7. เด็กหญิงประภาสิริ  นิลขาว
8. เด็กหญิงปัณฑิตา  สิทธิ์น้อย
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทศรี
10. เด็กหญิงลักษิกา  จาดภักดี
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
2. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
3. นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. เด็กชายณัฐชาติ  คำทา
2. เด็กชายธนพล  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์ทอง
4. เด็กชายนิธิพัฒน์  บุญอินทร์
5. เด็กหญิงประภาสิริ  นิลขาว
6. เด็กหญิงปาลิตา  อั่วหงวน
7. เด็กชายอธิป  สกุลเสาวคนธ์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสาวัง
9. เด็กชายอรรถวิท  สร้อยกูล
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จันทร์ทอง
 
1. นายกฤษณะ  คุ้มม่วง
2. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
3. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายภาคิน  แก้วสอน
2. เด็กหญิงอัยญาดา  ดอกสันเที้ยะ
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็งเจริญ
2. เด็กชายไพรวัลย์  แสนเทียม
 
1. นายธวัชชัย  ทับทอง
2. นางศิริกานต์  ทับทอง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 21 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกษตรเอี่ยม
 
1. นายจุติรัตน์  จิโนรส
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงคนธรส  หาแก้ว
 
1. นางสาวสุภัค  อินทรมาศ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กหญิงนพภัสสร  สิงห์ลอ
 
1. นางวิไลพร  ก้อนแก้ว
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายบุริศร์  กันน้อย
 
1. นางสาวศัณหพิชญ์  ศรีบาง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 1. เด็กหญิงสุกานดา  พรมพิศ
 
1. นายสมยศ  กล้าการรบ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 40 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงอริษา  ปิ่นล้ม
 
1. นายศิลป์ธนะ  มะโนน้อม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กชายปัญญากร  พุทธพัน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คำแถลง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. นายสหภาพ  สุดยอด
 
1. นางสาวปาริฉัตร  คำแถลง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ทาเวียง
2. เด็กหญิงเพชรลดา   นิลเกษม
 
1. นางสาวสุนิสา  กุลแก้ว
2. นางรวีพร  ทองมูล
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพรธิดา   กองสินแก้ว
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   เกษรราษฎร์
 
1. นางสาวสุนิสา   กุลแก้ว
2. นางสาวอรุโณทัย   ชุ่มมั่น
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงขวัญพร  ว่างเว้น
2. เด็กหญิงพรวลัย   เครื่องทิพย์
 
1. นางรวีพร  ทองมูล
2. นางสาวอรุโณทัย   ชุ่มมั่น
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์ทอง
 
1. นางวิไลพร  ก้อนแก้ว
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 31 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คำดำ
2. เด็กชายปภาวิน  โสภาษิต
3. เด็กหญิงอรปรียา  การรัตน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุขใจ
2. นางสาวชลธิชา  สืบสาย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 35 โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงวริษา  จันทร์วงค์
2. เด็กหญิงศศิประภา  รงค์ทอง
3. เด็กหญิงไอริสา  ขุนศิริ
 
1. นางสาวสุธินี  ตั้งโรจนะกุล วันดี
2. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุหงางาม
2. เด็กชายวิทยา  ชลวานิช
3. เด็กชายอมรเทพ  ดิษฐจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  บุญเหลือ
2. นางจุฑามาศ  ตลับเพชร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กหญิงจุฑามณี  นากุดนอก
2. เด็กชายปัฐทวี  เอี่ยมชื่น
3. เด็กชายพงศกร  ขำหรุ่น
4. เด็กชายรณลิทธิ์  สอนน้อย
5. เด็กชายสุภัทร  มีฤทธิ์
 
1. นายเอกราช  มาศขาว
2. นายอาษา  เดชลักษ์
3. นายเสรี  กวระสูตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูน้ำเย็น
2. เด็กชายกรกฏ  ปลัดสูงเนิน
3. เด็กหญิงกานต์มณี  แก้วแหวน
4. เด็กชายชนะกานต์  อยู่เกษร
5. เด็กหญิงชุติมา  เคนแสนโคตร
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บางขัน
7. เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญชู
8. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเอม
9. เด็กชายธนพัฒน์  รอดเรือง
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอุชา
11. เด็กหญิงนัยนา  สุดวิลัย
12. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ยุปานันท์
13. เด็กชายปัณณวิชญ์  จำนงค์ศรี
14. เด็กหญิงปิยณัฐ  ทองจุล
15. เด็กชายพัชรินทร์  หอมสุ่ม
16. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทรัพย์เปี่ยม
17. เด็กหญิงภัทราภา  ลำธาร
18. เด็กชายยศวริศ  ชูศรี
19. เด็กชายวีรภัทร  น้อยอ่อน
20. เด็กชายสรวิชญ์  ภู่ประไพ
21. เด็กชายสรสิช  ภู่ประไพ
22. เด็กชายสุรบดี  สุขเจริญ
23. เด็กชายสุรพัชญ์  แพเถื่อน
24. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมีเพชร
25. เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์มะณี
26. เด็กหญิงเจนจิรา  แสสุวรรณ
27. เด็กชายไชยพัฒน์  จำนงค์ศรี
 
1. นายสมศักดิ์  ฉัตรทอง
2. นายวิโรจน์  บุญมาก
3. นางสาวพรรณวิภา  อินทิม
4. นางสาวกาญจณา  โลทิม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บัวขำ
 
1. นางสาวโชติรส  จิโนรส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ภักดี
 
1. นายศิลป์ธนะ  มะโนน้อม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กหญิงวรพิชชา  พรมบัว
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. นางสาวธิดาวรรณ  ปานทอง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทรมณี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กชายนวพล  พึ่งสุข
 
1. นางสาวปานลดา  เอกนวพุฒิพันธ์ุ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 23 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภเสก  สิงห์เดช
 
1. นายภคพล  คำจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กหญิงพิมรดา  ปั้นดำราชวงศ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทรมณี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. นางสาวธิดาวรรณ  ปานทอง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทรมณี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน 28 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  เกตุมณี
 
1. นายอนุชา  คล้ายทองคำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภเสก  สิงห์เดช
 
1. นางสาวชลธิชา  สืบสาย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงสาธิกา   มูลหล้า
 
1. นางสาวยศภัทร   วงค์จรัส
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 24 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กหญิงณภัสร   จันทร์จาด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อานทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กชายเดชนิณ  เสนาะจิตร
 
1. นายประภาท  รอดเริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 27 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายศุภเสก  สิงห์เดช
 
1. นางสาววรวรรณ  สินอำพล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 22 โรงเรียนวัดคงคาราม 1. เด็กหญิงกวินตรา  ขำโตนด
 
1. นางปริชาติ  รอดเริญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 1. เด็กหญิงอริสรา  บุญจิตร
 
1. นางสุนทรินทร์  จันทรา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 61.66 ทองแดง 15 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายกัญจน์  สีสี
2. เด็กหญิงจรรยานุช  วันเพ็ญ
3. เด็กหญิงจินดามณี  มาถาวร
4. เด็กหญิงจิรัตถิติกาน  บุญนาค
5. เด็กชายธนวี  จันทร
6. เด็กชายพลวัต  เขียวเทียน
7. เด็กชายพัชรพล  จินดามัง
8. เด็กชายภานุวัฒน์  วังคีรี
9. เด็กชายศุภกฤษณ์  จินดามัง
10. เด็กหญิงสรันรัตน์  พรมสวัสดิ์
11. เด็กหญิงสุภัสสร  ทรายขาว
12. เด็กหญิงอลิษา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอุดม  สิริเสรีภาพ
2. นายวันชัย  ฉิมจิ๋ว
3. นางดวงใจ  สิริเสรีภาพ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. นางสาวกนกวรรณ  อั่วหงวน
2. เด็กหญิงคุณิตา  มหาพันธ์
3. เด็กหญิงชาลิสา  นิลขาว
4. เด็กหญิงณภัทร  ทองไชย
5. เด็กชายณัฐชาติ  คำทา
6. เด็กชายณัฐนนท์  มุสันเที๊ยะ
7. เด็กชายณัฐพล  เปล่งทอง
8. เด็กชายณัฐภัทร  พิลา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแพ
10. เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีสุข
11. เด็กชายธนกร  พึ่งเทียร
12. เด็กชายธนิสร  แสนสุข
13. เด็กหญิงธัญชนก  หมื่นยงค์
14. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์ทอง
15. เด็กหญิงนภัสสร  คำแผง
16. เด็กชายนิธิพัฒน์  บุญอินทร์
17. เด็กชายประกายพรึก  แก้วสีแดง
18. เด็กหญิงปาลิตา  อั่วหงวน
19. เด็กหญิงพนมวรรณ  เอี่ยมอ่อน
20. เด็กหญิงวารีรัตน์  แก้วเมือง
21. เด็กชายศตพร  พวงอ่อน
22. เด็กหญิงศิริพร  สอนตน
23. นายสิทธิกร  แก้วเมือง
24. เด็กหญิงสุดารักษ์  โพระฎก
25. เด็กชายอธิป  สกุลเสาวคนธ์
26. เด็กหญิงอภิชญา  มั่นรอด
27. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสาวัง
28. เด็กหญิงอุษามณี  เสริมเผือก
29. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จันทร์ทอง
30. เด็กหญิงไชยมาลา  สอนตน
31. เด็กชายไชยวัฒน์  ฮวบนวม
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
2. นายศุภางกูร  สุวรรณพานิช
3. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
4. นางสาวสิริณิภาว์  ชินสิริโพธิกุล
5. นางสาวอุดมลักษณ์  สุริโย
6. นางสาวโยฐกานต์  แก้วศรีงาม
7. นางสาวอมราวดี  พงษ์เจริญ
8. นายปิยชาติ  จิอู๋
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายธีรภัทร  พ่วงอยู่
 
1. นายวงศกร   เปียศิริ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  ช่องสกุล
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายภูพิพัฒน์  คุ้มครอง
 
1. นายวงศกร   เปียศิริ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายปภาวิชญ์  มีคุณ
 
1. นายวงศกร   เปียศิริ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงอรณิชา  ต่ายไทย
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายณพิชญ์  สิงหัตถะ
 
1. นายวงศกร   เปียศิริ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายชัยภัทร  คล้ายกรานต์
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บัวทอง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงณฐา  สุขหร่อง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐพล  คำภา
 
1. นายจักรา  ฉิมพาลี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายกนกพล  มีศร
 
1. นายวงศกร   เปียศิริ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอภิญญาพร  อ่อนดี
 
1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีอินทร์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. นางสาวชาลิสา  เกษม
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. นายกฤษกร  ผลาผล
2. นางสาวชาลิสา  เกษม
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
4. นายตะวัน  มินเจริญ
5. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
6. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
7. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
8. นายสุรเชษฐ์  แย้มแสง
9. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
2. นายกฤษกร  ผลาผล
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
4. เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
5. นางสาวชาลิสา  เกษม
6. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
7. เด็กหญิงณัชชา  สุธีรัตน์
8. นางสาวธีราพร  บุญช่วย
9. นายประวันวิทย์  แสงประทุม
10. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
11. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
12. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
13. นายสุรเชษฐ์  แย้มแสง
14. นางสาวอพัชชา  พิทักษ์อร่ามวงศ์
15. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายกรวิชญ์  ดีโต
2. เด็กชายกฤตยชญ์  โคชะราช
3. เด็กชายณพิชญ์   สิงหัตถะ
4. เด็กชายณภัทร  คำรักษ์
5. เด็กชายธีรภัทร์  พ่วงอยู่
6. เด็กชายนนทพัท  ม่วงเกตุ
7. เด็กชายนิติ  วิสุวรรณ์
8. เด็กชายปภาวิชญ์  มีคุณ
9. เด็กชายปิยังกูร  พิสูจน์ศิลป์
10. เด็กชายพัฐนนท์  ทับแสนทบ
11. เด็กชายภูพิพัฒน์  คุ้มครอง
12. เด็กชายสันฐิติ  น้อยนาเวช
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
2. นายวงศกร   เปียศิริ
3. นางสายพิณ  ลีที
4. นายสันติพงษ์  นิลสนธิ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 1. เด็กชายจตุรภัทร  พาอินทร์
2. เด็กชายจักริน  มีพูล
3. เด็กชายจักรี  แสงลภ
4. เด็กชายชนะภัย   ชัยลึก
5. เด็กหญิงชลธิดา  หมอแจ่ม
6. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรพัฒนามงคล
7. เด็กชายธนธรณ์  อิ่มละออ
8. เด็กชายธนากร  ชัยลึก
9. เด็กชายบัญญวัต  องอาจ
10. เด็กชายบุญญวัชร  แหลมแก้ว
11. เด็กหญิงปณิตา  กงแก้ว
12. เด็กชายราเชนทร์   ชัยลึก
13. เด็กชายศุภวิชญ์  สวนลำใย
14. เด็กชายสถาพร  นพดล
15. เด็กชายสรวิชญ์  เอี่ยมอ่อน
16. เด็กชายสิทธิชัย  สุขคำมี
17. เด็กหญิงอชิรญา  บุญมาวัฒน์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  นากสวาท
19. เด็กหญิงอินทุอร  ศิริพาสงค์
20. เด็กชายเฉลิมพล  บัวพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา  แจ้งไข่
2. นายขวัญประชา  บุญจันทร์
3. นางจำเริญ  เรี่ยมสุวรรณ
4. นางวิเชียร  ปานแก้ว
5. นายวิชาญ  ลูกแก้ว
6. นางบุญฑริก  สอนสุรินทร์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐานิดา  มูลลี
2. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ศรีทาบ
3. เด็กชายทินกร  บินบล
4. เด็กชายธรรมนูญ  คงเหม
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ศรีสงการณ์
6. เด็กชายประจักร  ชัยต้น
7. เด็กหญิงประภาศิริ  ชัยต้น
8. เด็กชายมินธาดา  สิงหา
9. เด็กหญิงรัชดสภรณ์  ขวัญดี
10. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พิมจำลอง
11. เด็กหญิงวรรณนิศา  เพราแก้ว
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุกหลวง
13. เด็กหญิงสมิตา  จุ้ยเย็น
14. เด็กหญิงสาธิตา  ศรีสังข์
15. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขคุ้ม
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  กุลรอด
17. เด็กหญิงอรทัย  จิตรบรรจง
18. เด็กหญิงอังคณา  กล่ำโภช
19. เด็กชายอานนท์  มนูญธรรม
20. เด็กหญิงอุมากร  อุ้ยตา
 
1. นายวิริต  ชื่นเรือง
2. นายมนศักดิ์  เง่าลี
3. นางสาวพัชรา  จันทร์ทอง
4. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
5. นางสาววารุณี  ไกรศร
6. นางจินดารัตน์  ควรพันธ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายกฤษดา  พุกเปี่ยม
2. เด็กหญิงกวินตา  สิบโท
3. เด็กหญิงทัตพิชา  มงสนธิ์
4. เด็กชายธนดล  แก้วเมือง
5. เด็กหญิงธัญพิชา  ลูกแก้ว
6. เด็กชายปิยะศักดิ์  วงษ์นิล
7. เด็กหญิงวชิรญาร์  พุกเปี่ยม
8. เด็กชายวีรภาพ  ตระการจันทร์
9. เด็กหญิงศิรินภา  แหวนทองจันทร์
10. เด็กชายสิทธิกร  แป้นทอง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวปวีณา  อินทร์ใหญ่
3. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 74.6 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงคัชชา  มะโนสา
2. เด็กชายคุณานนท์  พันธ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ห่วงไทย
4. เด็กหญิงนรมน  วงษ์สมศรี
5. เด็กชายพลาธิป  โพธิ์ปานพะเนา
6. เด็กชายศุภกร   สาสะเน
7. เด็กชายศุภากร  แก้วลี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงอัคคะ
 
1. นายสันติพงษ์  นิลสนธิ
2. นางสาวประภาวัลย์  พันธ์เพ็ง
3. นางสายพิณ  ลีที
4. นายวงศกร   เปียศิริ
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา   สิทธิรักษ์
2. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  นาคอ้น
3. เด็กหญิงจิณณพัด  อ่อนกรม
4. เด็กหญิงชนาการณ์  แย้มแสน
5. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงนิชาดา   ภู่ขาว
7. เด็กหญิงวรรณษา   หอยสังข์
8. เด็กหญิงไอลีน   ทองดี
 
1. นายบุญชอบ  นาคแนม
2. นางสาวอังคณา  มีเย็น
3. นางสาวจารุณี  ยอดจิ๋ว
4. นางสาวเรณุกาญจน์  ใสสอาด
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงกนกพร  เปี้ยคำ
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ใจเพชร
3. เด็กหญิงกุสุมา  แก้วลา
4. เด็กหญิงฐิติกมล  อินทร์รักษา
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพ็งเจริญ
6. เด็กหญิงณัฐวี  ธีรบุตร
7. เด็กหญิงธันยพร  ศรีหว้า
8. เด็กหญิงปาริชาติ  โสมสุข
 
1. นายไตรภพ  กองจันทร์
2. นางอัจจิณา  อ่อนนุ่ม
3. นางวิภารัตน์  แก้วศรีเมือง
4. นางสาวชนกวนัน  เรืองศรี
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.2 เงิน 22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  มีจาด
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่กำจัด
3. เด็กหญิงชลดา  จงภักดี
4. เด็กหญิงฐานิตา   พรเพิ่ม
5. เด็กหญิงฐิตารี   คงแพง
6. เด็กหญิงณัฐวดี   สุทธิโชติ
7. เด็กหญิงณิชกานต์  สานนท์
8. เด็กหญิงนลิอันซ์   คำสน
9. เด็กหญิงนิชาภา  จำปา
10. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คุ้มคูณ
 
1. นางวาสิตา  เทศขำ
2. นางนารี  พนมเวช
3. นายสิริพรชัย  ทับจีนธัญนพ
4. นางสาววรรณิศา  มาตา
5. นายเด่นชัย  ป้อมทอง
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 17 โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กหญิงจรัสศรี  นาทันใจ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เนตรขำ
3. เด็กหญิงตีรณา  ดวงสุวรรณ์
4. เด็กหญิงตุลยดา   ดอกพวง
5. เด็กชายธนบดินทร์  คำมี
6. เด็กหญิงธิยาภรณ์  ภูท้วม
7. เด็กหญิงนฤมล  สุคำมี
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  จันทาสี
9. เด็กหญิงพัชรากร  ภูคา
10. เด็กชายพุทธา  ชะอุ่มรัมย์
11. เด็กหญิงรุจิษยา  ศรีนา
12. เด็กชายศุภกิจ  คำพินิจ
13. เด็กหญิงสุตาภัทร  สังข์คำมี
14. เด็กหญิงอัมพิกา  เหล่ารอด
15. เด็กหญิงเพทายมาศ  คำสน
 
1. นายพัสกร  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
2. นางสาวพิจิตรา  ศรีลา
3. นายทวนทอง  ศรีลา
4. นายกิตติพงศ์  เกิดพิน
5. นายกิตติภณ  แก้วเหลี่ยม
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงจรินทร์ยา   มั่นปรี
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญนิ่ม
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ปิ่นรอด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   บริสุทธิชัย
5. เด็กหญิงวรลดา  อนุภาพ
 
1. นายภูริทัต  แก้วชะเนตร
2. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. นายธีรดนัย  เกตุเวชสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์เถื่อน
 
1. นายสมบัติ  วงศ์ศรีรักษา
2. นายประกอบ  บรรณาธรรม
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  คร้ามอยู่
 
1. นางสาวสุภารัตน์  แก้วบังเกิด
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.8 เงิน 37 โรงเรียนโถงจื้อ 1. เด็กหญิงวรัชยา  ดีมี
 
1. Mrs.maybelle  G.Ronzales
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 29 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงลลิตา  บุตร์ฉิม
 
1. นางจันทิรา   จันทวงศ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 27 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุตรพรม
 
1. นางกุลิสรา  อ่อนเอม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 1. เด็กหญิงวันวิษา  ใจดี
 
1. นางสาวปริญดา  เพิ่มพิพัฒน์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กหญิงคัทลิยา  จันทร์พรหม
2. เด็กหญิงดวงกมล  จันทร์เชื้อ
3. เด็กหญิงวรรณวลี  จันทร์เม้า
4. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ขวาง
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เสือครุฑ
 
1. นางสาวรพิสา  กันสุข
2. นางสาวรุจิรา  จันทร์เม้า
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85.62 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงภัคธีมา  นุ่นงาม
2. เด็กหญิงวริสา  พรมอยู่
 
1. นางธิดาพร  หนูทวน
2. นางสาวปัทมาพร  กันสุข
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.56 เงิน 21 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 1. เด็กชายชาญณรงค์   เป้าขาว
2. เด็กหญิงแก้วเกล้า   เต็กสุวรรณ
 
1. นางสาวสุรีพร   ทรัพย์ศรี
2. นายเรวัต  ทองดี
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงปวีณา  ขันรุ่ง
2. เด็กหญิงรัตมณี  ทองทุม
 
1. นางสาววัชรินทร์  ยมจันทร์
2. MissHe  Yan Mei
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สังข์คำมี
2. เด็กหญิงธิติพร  ภูท้วม
3. เด็กหญิงนัญฐชา  เสงี่ยมวิลัย
4. เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยภาพชมภู
5. เด็กหญิงศรีจุฑามาศดิ์  จ้อยสุดใจ
6. เด็กหญิงสรัลพร  ทุมวงษ์
 
1. นายประเสริฐ  เทพศร
2. นางเกศสุดา  โสละวัฒน์
3. นายชิษณุพงศ์  ลืออ้าย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายทวีเกียรติ  วัดแผ่นลำ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มณีกัณ
3. เด็กหญิงลักษิกา  หะนุ
4. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วสง่า
5. เด็กหญิงศลิษา  จุ้ยเย็น
6. เด็กหญิงศศิชา  ศรีพุฒ
 
1. นายทวนทอง  ศรีลา
2. นางสาวพิจิตรา  ศรีลา
3. นายประเสริฐ  เทพศร
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุคำมี
2. เด็กชายฉัตรชัย  พั้วแก้ว
3. เด็กชายถิรวัฒน์  คำมี
4. เด็กชายพิสิทธิ์  บุญเฮ้า
5. เด็กชายพุทธา  ชะอุ่มรัมย์
6. เด็กชายวีรกร  กรตุ้ม
7. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  กรุ่นทอง
8. เด็กชายอภิชา  โพธิ์รื่น
 
1. นายกิตติภณ  แก้วเหลี่ยม
2. นายทวนทอง  ศรีลา
3. นายกิตติพงศ์  เกิดพิน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุขสอน
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เทียนมี
3. เด็กชายนนทกร  เกิดอยู่
4. เด็กชายศุภวิชย์  นาคเสนี
5. เด็กชายสมโภช  ลิ้มสุข
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ษมาจิตฉายแสง
7. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์รักษ์
8. เด็กหญิงอรษา  สำรี
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นผล
 
1. นางสุจิตรา  โพธิ์ดี
2. นางขนิษฐา  อินจันทร์
3. นางสาวณัฐติยา  คงทอง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 69.8 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพเฟื่อง
2. เด็กชายกฤติพงศ์   สังเงิน
3. เด็กหญิงชลิตา  ศรีนาค
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  พริ้งดี
5. เด็กหญิงภัทรพร  รอดหิรัญ
6. เด็กหญิงภานิชญา  ทองมี
7. เด็กชายภูธเนศ  กล้าหาญ
8. เด็กหญิงรติมา  เต็มฟู
9. เด็กหญิงรวิภา  สิงห์คะเชนทร์
10. เด็กชายวัชพล  แสงใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  จันทร์สองแก้ว
2. นายวุฒิชัย  แก้วไพฑูรย์
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นามโคตรศรี
2. เด็กชายจิณณวัตร  โตหรั่ง
3. เด็กหญิงดารินทร์   บัวฉ่ำ
4. เด็กชายปรีชา   บุญเทียม
5. เด็กหญิงอัญชิสา  เสือมั่น
 
1. นางอิสรา  ยอดยิ่ง
2. นางสาวชุติมา  เวฬุมาศ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.2 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงณัฏฐา  รัตนเศรณี
2. เด็กหญิงบุณยอร   เรืองจิตชัชวาลย์
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  กุลทนันท์
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
2. นายจักรกฤช   เชื้อโพล้ง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.8 เงิน 31 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 1. เด็กหญิงนรีกานต์  คีรีเดช
2. นายพิทักษ์  จันทรงา
3. เด็กหญิงโสภิตา  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวชนิตา  ชาวเชียงขวาง
2. นางสาวอุษา  กลมาศ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75.1 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  พุ่มโพธิ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธน้อย
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคำพา
 
1. นางสาวประภาวัลย์  พันธ์เพ็ง
2. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.6 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  เลิศฤทธิ์
2. เด็กหญิงราตรี  มากสิน
3. เด็กชายศุภากร  ปิ่นเกตุ
 
1. นางสาวอรพรรณ  สุขโข
2. นายธนมหิธรณ์  มีบัณฑิต
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขำแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  พาสีหล้า
 
1. นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุริวงศ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 30 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัญญายงค์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปานสุวรรณ
3. เด็กหญิงรสธร  จิโนรส
 
1. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
2. นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  หล่ายพันธ์
2. เด็กหญิงภิญญดา  บัวทอง
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นางสาวจินดาพร  เผือกกล่อม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 1. เด็กหญิงศิวพร  หวานอารมย์
2. เด็กหญิงอรรถวดี  เลื่อนยศ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  รอดดิษฐ์
2. นางสาวทิพย์สุดา  สกุลทิพย์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายคณิศร  คุ้มคำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรอกรวม
 
1. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
2. นางสาวเนตรนภาภรณ์  ปันจะวรรณ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายนพดล  สุขไมตรี
2. เด็กหญิงอภิญญา  โตไกรลักษณ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
2. นายปรีดา  จันทร์ทอง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทะขิน
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  คำแก้ว
 
1. นายธนินท์รัฐ  พงศ์ธนกิตติ์
2. นางสาวอาภรณ์  สุริวงศ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กชายปฐมพงษ์  อาจหาญ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญเสริม
 
1. นางสาวชัญญานุช  พันเขียว
2. นายนิรุตติ  แรงกสิวิทย์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงชินจิรารัตน์  อาจธัญกิจ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมทอง
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นางภาวิณี  คุ้มทอง
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ชมมิ
2. เด็กหญิงสิริทัศน์  บุญแสง
 
1. นายสมยศ  คำบัว
2. นางพรรณี  คำบัว
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ไวสาริกรรม
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  บัวเผื่อน
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นางภาวิณี  คุ้มทอง
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงลลิตา  บุระตะ
2. เด็กชายอนันต์  วงค์ทับ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
2. นายปรีดา  จันทร์ทอง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 1. เด็กชายคุณานนท์  คงแดงดี
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์   กาแก้ว
3. เด็กชายบวรทัต  เลี้ยงสุก
 
1. นายสุเนตร  มิ่งมะณี
2. นายทรงพล  บุญมี
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดพร้าว 1. เด็กชายกิตติพศ  เมืองทอง
2. เด็กชายจิรภัทร  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กชายภูมิดี  สุขหร่อง
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายณัฐพงศ์  หมื่นยงค์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายณภัทร  มากพา
2. เด็กหญิงณัฐมน  ใจบิดา
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  การะยะ
 
1. นายดำรงฤทธิ์  คุณสิน
2. นางสาววิมลรัตน์  เพ็งสร้อย
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 1. เด็กชายกิตติภณ  โตสน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ดีมี
3. เด็กชายวงศกร  ลาลุน
 
1. นายถิรวัฒน์  คุ้มทอง
2. นายณัฐกิจ  กองช้าง
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายธนกร  เชียงภูเขียว
2. เด็กชายธีระพงษ์  หนูแดง
3. เด็กชายรัตนกร  ขุนศิริ
 
1. นายดำรงฤทธิ์  คุณสิน
2. นางสาวณัฐารส  ภูคา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. เด็กชายอนุกูล  คงดา
3. เด็กชายเอกรินทร์  โพธิ์ศรี
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายกฤษณะ  คำศักดา
2. เด็กชายณัปป์นที  เอมกมล
3. เด็กชายธนธรณ์  ขันทอง
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนวัดคลองข่อย 1. เด็กหญิงธนัชชา  จุลเสถียร
2. เด็กหญิงประพาวีร์  สิงหา
3. เด็กหญิงศิริพร  กล่ำมี
 
1. นางสาวดวงสมร  ขมินทกูล
2. นางปัณพร  เกิดเข้ม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 1. เด็กหญิงชลณิชา   จงเกาะกลาง
2. เด็กชายนพเก้า  โพธิ์สอาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ    ต๋าอ่อน
 
1. นายอนุกรณ์   อินทนงค์
2. นางสุจิตรา  ทำบุญส่ง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 70.4 เงิน 32 โรงเรียนวัดทับหมัน 1. เด็กหญิงขมินมุกดา  แป้นต่วน
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  มีภูมิ
3. เด็กหญิงวีรยา  ดิษฐจันทร์
4. เด็กหญิงศรีพร  ศรีเอี่ยม
5. เด็กหญิงศศิวิมล  นามวิเศษ
6. เด็กหญิงสิริธาร  เพิ่มพูล
 
1. นางสไบพร  มูรามัญ
2. นายอุกฤษฎ์ธัช  มูรามัญ
3. นางสาวเรณุการณ์  สิงห์ชู
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1. เด็กหญิงดลยา  ตู้วิเศษ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ใจเยี่ยม
3. เด็กหญิงมณีพร  สนิทบุรุษ
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภู่จำนงค์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  คล้ายสุบัน
6. เด็กหญิงอัมพิกา  กริ่งทอง
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
2. นางการต์พิชชา  ยะปะนันท์
3. นางสาวพัสตราภรณ์  พวงถิ่น
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 33 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มีดี
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสฬส
3. เด็กหญิงวรินยุพา   อินทร์ชา
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วชะเนตร
2. นางสาววัลลภา  ยนทะสาด
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 37 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สดมี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็งสุขกุล
3. เด็กหญิงสุภณิตา  วงศ์อาจ
 
1. นางสาวอัจนา  ปัญญาครอง
2. นางสาวสิริจันทรัตน์  คงพล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พบศิลา
2. เด็กชายธนภัทร  มณีหรุ่ง
3. เด็กหญิงวิภาดา  สงทอง
 
1. นางสาวพนิดา  โม่ภา
2. นางเกศรินทร์  ครองภา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กชายณรงเกียรติ์   ทบลา
2. เด็กชายตุรงค์ฤทธิ์  นางงาม
3. เด็กชายทินรัตน์   ริดนุช
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทะมานนท์
2. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิ์บุญ
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.4 ทอง 26 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้ออุ่น
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมพิศ
3. เด็กหญิงเมธาวินี  จารุสิทธิ์
 
1. นางสุพีย์  บุญเสริม
2. นางสาววราภรณ์  แสงกระจ่าง
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 1. เด็กหญิงกฤษกร    ศรีชา
2. เด็กหญิงจิดาภา    เเสงจันทร์
3. เด็กหญิงศิรภา  ดีนิสัย
 
1. นางสุณีย์  พรหมสุข
2. นายนิพนธ์  หมวกเเก้ว
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 1. เด็กหญิงปาณิศา  ขำพวง
2. เด็กหญิงอนิตยา  ละครพล
3. เด็กหญิงอารดา  น้ำนวล
 
1. นางสาวสมฤดี  ปราบปราม
2. นางกนกวรรณ  เนียมสุวรรณ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นาแซงศรี
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เทียรเขียว
3. เด็กชายวิศิษฎ์  ผลปาน
 
1. นางภัชราภรณ์  เกตุบางลาย
2. นางสาวจารีรัตน์  ทาสีสอน
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายยศภัทร  อยู่โต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ประกอบกิจ
3. เด็กหญิงอัมพิกา  ปุริเส
 
1. นางสาวสายพิน  จั่นมา
2. นางยุวมาศ  โหมดสำราญ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" 1. เด็กหญิงญาดาวดี  สังครุฑ
2. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทอง
3. เด็กหญิงศรัณรัชต์  เกตุบางลาย
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ชัยดา
2. เด็กชายฐิติดำรง   ศรีสำอางค์
3. เด็กชายภานุวัฒน์   ดิษฐเจริญ
 
1. นางพัชรี  อินทานทุม
2. นางสุนทรีย์  ไทยเจริญ
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.2 ทอง 20 โรงเรียนวัดเขารวก 1. เด็กหญิงพรธิวา  ภูริวัตร
2. เด็กชายยศภัทร  เชยจันทร์
3. เด็กชายรัชภูมิ  โพธิ์แวง
 
1. นางสาวบงกชมาศ  สุทธิ์หนู
2. นางสาวฉัตรกมล  ดาอ้น
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สวนลำใย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สุพรรณ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  ทองประเสริฐแสง
 
1. นางธวัลรัตน์  ธรรมรังสรรค์
2. นางสาวกัลยกร   ระบายเพ็ชร
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชกุล  เสริงกลาง
 
1. นางสาวจรัสพัฒน์  คำภิธีรัชฌานนท์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตร์ตา  บุญแร่
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา" 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ดีลา
 
1. นายธนพล  บัวทอง
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุตรน้อย
 
1. นายเสรี  กวระสูตร
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายศุภกฤต  เกิดรื่น
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วเกลี้ยง
2. เด็กหญิงลักษิกา  โฉมเกิด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวงศ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศรีบุศกร
2. นางสาวอรนุช  สามสีทอง
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1. เด็กชายธนาพิพัฒน์  ทองชีวงศ์
2. เด็กหญิงนันทนา  ยมจันทร์
3. เด็กชายสิทธิโชค  นอกสระ
 
1. นางสุวรรณา  จำปา
2. นางการต์พิชชา  ยะปะนันท์
 
203 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 35 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" 1. เด็กหญิงศิรดา  แสงฉวี
2. เด็กชายศุภวัฒน์  หมายมี
 
1. นางวิชุดา  แก้วอรสาน
2. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กหญิงอณุกัน  ภูฆัง
 
1. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายทีประจักษ์  ฉิมรัมย์
 
1. นางสาวปัทมาพร  กันสุข
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดวังกระชัน 1. เด็กชายวิริชัย   ถาโท
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เพ็งประภา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วมีสี
 
1. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิทักษ์  จันทร์เกตุ
 
1. นางอาทิตยา  ภักดีบุรี
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายปฎิพล  จันทร์อ่ำ
 
1. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา" 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ดีลา
 
1. นายธนพล  บัวทอง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1. เด็กชายจิรพันธ์  กล่อมดง
 
1. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงจักกรีรัตน์  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวศัญหพิชญ์  ศรีบาง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กชายขจัดภัย  จุลพันธ์
 
1. นางสิรารมย์  ฉวีจันทร์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจีรภา  จุลพันธ์
2. เด็กชายธีรดนย์  จาดเมือง
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  บัววร
2. นางสาวนันทนา  ขำปาน
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 1. เด็กชายชานนท์  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กชายธันวา  ปินะกาโน
 
1. นางอุลัยวรรณ  สังข์เมือง
2. นางสาวปิยะรัตน์  บัววร
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วมีสี
2. เด็กชายจิรพันธ์  กล่อมดง
 
1. นางนีรนุช  อินกองงาม
2. นางสาวมธุรส  แท่งทอง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" 1. เด็กชายกิตตชัย  เยอเบาะ
2. เด็กชายชญานนท์  หยวกขยัน
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  พิศวง
2. นางสาวอัญญารินทร์  อ่อนละมูล
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" 1. เด็กหญิงอรพรรณ   พวกแก้ว
2. เด็กหญิงอินทิรา   ธูปชู
 
1. นายอนุชา  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวศริวรรณ  คุ้มเวช
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.66 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1. เด็กชายจุมพล  หอมทอง
2. เด็กชายธนพล  ปะสิริ
3. เด็กชายปรีดา  ใจเยี่ยม
 
1. นางสาวนุสมาศ  เมืองทอง
2. นางสาวสุวรรษา  งิ้วราย
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  แท่งทอง
2. เด็กหญิงพัชรภา  นิ่มจันทร์
3. เด็กชายวีรวัช  ชีปู
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  มางาม
2. นางณัฐกัญญา  บุญญา
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สือออก
2. เด็กหญิงวาสิตา  กลิ่นหอม
3. เด็กชายอัครพล  แก่นศรี
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" 1. เด็กชายกฤษฎา   ประสารสืบ
2. เด็กชายจิตติพัฒน์   พิรอด
3. เด็กชายธราเทพ  หวังเดช
 
1. นายยุทธพงษ์   พรดอนก่อ
2. นางสาวจุฑามาศ   โยคนิตย์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กชายชัยกร  รื่นรวย
2. เด็กชายมนสันต์  ท่าไม้
3. เด็กชายสุทธิราช  คำพิชชู
 
1. นางวาสนา  เย็นจุระ
2. นางรัตนา  หมอนเมือง