สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76.2 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายเมษา  ยิ้มประดิษฐ
 
1. นางอุไรพร  ขันโสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชลดา  รวมสุข
 
1. นายพงศธร  บัวทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดอนชะเอม
 
1. นางศรีนวล  อ่วมแจ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนัชพร  นุชรุ่งเรือง
 
1. นางสุภัสสรณ์  ธนาสิริวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. นางสาวณัฐธิดา  บัวหลวง
 
1. นางสุปรียา  หล่อฐานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 71.4 เงิน 30 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมลังกา
 
1. นางสุดคนึง  แสงพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงอรอินทุุ์  ธูปชาวนา
 
1. นางสมศรี  อดุลยรัตนพันธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กหญิงพรชิตา  หล่อทอง
 
1. นางสาวณัฐพร  ไทรนนทรีย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 1. เด็กหญิงเกษริน  เม็งอ่อน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  นรายศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.25 ทอง 8 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่วี
 
1. นางกัลยาพร  จงภัทรทรัพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 23 โรงเรียนวัดบึงกอก 1. เด็กหญิงวรรณภา   ขันสู้การ
 
1. นางสาวณภัชปภา  ศรีนคร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84.8 ทอง 9 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายพระพิจิตร  มีสุข
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรนาถ
 
1. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
2. นางพนิดา  พานซ้าย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงดวงนภา  เพชรปลูก
2. เด็กหญิงวารินทร์  ช้างเผือก
 
1. นางศรีนวล  อ่วมแจ้ง
2. นางกนกพรรณ  เรืองเหล็ก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85.79 ทอง 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธฤตวัน   พงษ์นรินทร์
2. เด็กหญิงไปศลี  จินตนา
 
1. นางพรอนันต์  ยอดจันทร์
2. นางสาวราตรี  หลิมเจริญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.61 ทอง 20 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐจิรา   อาลัย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองอยู่
 
1. นางวริษา  แย้มเสมอ
2. นางสาวภณพร  ทองทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แดงเผือก
 
1. นางรุ่งนภา  กุลจักร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช
 
1. นางกิติมา  กาญจนินทุ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1. นางสาวอธิติญา  อริยะวงศ์
 
1. นางสาวปรารถนา  หุ่นทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62.4 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนพร   เทียมทอง
2. เด็กชายพงศ์ภีระ   ภูมิ
3. เด็กหญิงพูนกานฎาธ์   สิริสมบูณณ์
 
1. นางสาวอำพร   พริกนาค
2. นางสาวปรีลดา   สุขเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงกานดา  คงทุ่ง
2. เด็กหญิงประภาพร  เงินมาก
3. เด็กหญิงพีรดา  ฤทธิศักดิ์
 
1. นายกิตติคุณ  อินทนนท์
2. นางสาวนงนุช  อินทชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 11 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมส้มซ่า
2. เด็กหญิงลิตา  ปลอดภัย
3. เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายุติธรรม
 
1. นางสาวราตรี  คำดี
2. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ปานบุญ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ถนอมกุล
3. เด็กหญิงวรณัฏ  สายคงดี
 
1. นายวิทวัส  เณรหลำ
2. นางสาวณัฐนันท์  ชมกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60.51 ทองแดง 17 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ
 
1. นางพาชื่น  คำดี
2. นางสาวราตรี  คำดี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  นามโยธี
2. เด็กชายอิทธิพล  อุดมลักษณ์
 
1. นางชุติมา  กล้าเกษตรวิทย์
2. นายมนตรี  คตสุก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายกรัยกิระ  พรณรงค์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ตีคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกานต์รวี   ชูดอกไม้
 
1. นางสาวสุรัญญา  ใจรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงศศิประภา  เรือทมิฬ
 
1. นางสาวผาณิตา  เฉลิมชาติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร
2. เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว
 
1. นายชยานันต์  จิรสินกุลโรจน์
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  สร้อยจอม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียนวงษ์
2. เด็กหญิงบุษบากร  แก้วเขียน
 
1. นางสุนทรี  รอดนิล
2. นางสาวผาณิตา  เฉลิมชาติ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 1. เด็กชายปาล  ทองปัสโณว์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เตชะเสน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปองดอง
 
1. นางสาวสรัลรัตน์  นพรัตน์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายอิฐธิเบศธ์  สายทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงห์โห
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์
 
1. นายสุนทร   มั่นเจริญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  ตันน้อย
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ชมกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 29.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายธาดาพล  นาคามดี
2. เด็กชายนครินทร์  คงหนู
3. เด็กชายวีระวัสส์  ชัยพันธุ์
 
1. นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง
2. นางสาวธิดาลักษ์  กล่อมกล่ำนุ่ม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กหญิงวิชุดา  ขวัญแจ้ง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพชรกระจ่าง
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  แก้วกล่ำ
 
1. นางกรรณิกา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางจริยา  หอมสะอาด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายทินภัทร  อินขอ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  นงค์สูงเนิน
 
1. นายบุญยิ่ง  ทองป่าคาย
2. นายณัฐพล  ด้วงทา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1. เด็กชายธนวัชญ์  เปลี่ยนสมัย
2. เด็กชายนพดล  แซ่วี
 
1. นายพงษ์ดนัย  พิณชนะ
2. นางสาวศรัญญา  แก้วมนต์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายธนรัตน์  ฉายะนานนท์
2. เด็กชายธรรมปพล  ธรรมโน
 
1. นางสาวษิรดา  โล้วิชากรติกุล
2. นางชฎารัตน์  โมสกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายวิชญ์พล  พุดดวง
2. เด็กชายอภินันต์  แก้วกอง
 
1. นายพงศกร  เผือกสกุล
2. นายสหชัยมงคล  หายหัดถี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายชานุพงษ์  อ่อนคง
2. เด็กชายวีรโชติ  โอดจิต
 
1. นายพงศกร  เผือกสกุล
2. นายสหชัยมงคล  หายหัดถี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.4 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    กลิ่นกรุด
2. เด็กชายชนะเดช   ติกะมาตย์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จ๊อดดวงจันทร์
 
1. นางสุวรินทร์   พฤกษะวัน
2. นางสาวชฎาพร   มะโนรัตน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักรพล  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงมัทนา  ช้างพินิจ
3. เด็กหญิงอานันธิยา  คำกอง
 
1. นางสาววราภรณ์  หมีนิ่ม
2. นายภูมิ  คำยอด
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณฐกร   น้อยกรุต
2. เด็กชายภิเษก   บัวทอง
3. เด็กชายรักษิต   จริตงาม
 
1. นางสาวธนพร   ไผ่งาม
2. นางวรรญา   วัฒนรุ่ง
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กชายกฤษฎา  ทับหุ่น
2. เด็กหญิงพรประภา  นอบเผือก
3. เด็กชายอรรถพล  ทองศรีสังข์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แป้นน้อย
2. นางสาวรัตติกาล  มีบุญ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 76.3 เงิน 26 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  เปรมทอง
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ขาวสุวรรณ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ
 
1. นางสาวกุลวรางค์  สนธิเกษตริน
2. นางสาวสุนีรัตน์  มั่นสอน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   นาดอน
2. เด็กหญิงวราทิพย์   คนหลัก
3. เด็กชายสุริยา   มียวน
 
1. นางสาวธันยชนก   สุขเกษม
2. นายณัฐพัฒน์   ศรีมุกด์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กชายพีรภาส  การณรงค์
2. เด็กชายราชันย์  เทศทอง
 
1. นางสาวจีราภรณ์  วงษ์เขียด
2. นางอัญชลีกร  ฝ่ายคำตา
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 1. เด็กชายวรายุทธ  ดีลิ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รอดคง
 
1. นายกู้เกียรติ  แดงสีดา
2. นางสาวกานดา  กันฉิม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์ขาม
2. เด็กชายธนาทร  สังข์บัวชื่น
3. เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ฉายแสงฉาย
4. เด็กชายวีรวิทย์  ธรรมชีวัน
5. เด็กชายอาชวิน  ลภิรัตนากูล
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
2. นางวาสนา  เถื่อนแท้
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.8 ทอง 30 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงกุลวดีญาย์  นาคคงคำ
2. เด็กหญิงนีนนารา  ดำเนินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมณศิกานต์  พิมพ์พา
4. เด็กหญิงศศินิภา  เพริศศิริ
5. เด็กหญิงศิรประภา  สมัยครีพ
 
1. นายสามารถ  กิจปรัชญา
2. นางวาสนา  เถื่อนแท้
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง 35 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  มีเพ็ชร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เลื่อมโฉม
3. เด็กหญิงฑิฑัมพร  ออมพลศิริ
4. เด็กหญิงประวีณา  เกตุโต
5. เด็กหญิงวรรณษา  วีระกิจพานิช
 
1. นางสำราญ  สว่างเมือง
2. นางณัฐมน  หวาเกตุ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 12 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุวราพัฒนาภรณ์
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ส้มส้า
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เจริญขึ้น
5. เด็กชายอิทธิเดช  แกล้วกสิกิจ
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
2. นายยุทธ  จริยา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 1. เด็กหญิงชลดา  เถื่อนด้วง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เมืองวงศ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เมตโต
4. เด็กหญิงยุพาพร  ขำจุ้ย
5. เด็กหญิงยุพาพิน  ขำจุ้ย
 
1. นางสุรินทร์  จาดศรี
2. นายเรือง  คำดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงนภัสราภรณ์  พัฒนารถ
3. เด็กชายสมันตชิต  เอี่ยมจ้อย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงแก้ว
5. เด็กชายสุเมธ  หนูหริ่ง
 
1. นางสาววีราวัลย์  ทองท้วม
2. นางสาวเหว่า  จันทขาว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79.4 เงิน 19 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญแท้
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  รอดสุขเจริญ
3. เด็กหญิงปารีณา  นาคชา
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ฉิมวิหค
5. เด็กหญิงไอลดา  เดือนเพ็ญ
 
1. นายผดุงกิจ  พ่วงเฟื่อง
2. นางกัญญา  เต็งโล่ง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณรงค์เดช  นพรัตน์
2. เด็กหญิงนิภาพร  บุญปัน
3. เด็กหญิงวรัญญา  บัวหอม
4. เด็กชายอชิร  บุญมี
5. เด็กชายอิทธิพร  เพ็งเพชร
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางยุคลธร  นวพงศ์กีรติ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.4 ทอง 9 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ขำคง
2. เด็กชายกันตพัฒน์  มีแสง
3. เด็กชายกิตติ  ทิพย์บุญทอง
4. เด็กชายชญานนท์  ชอบจิตร์
5. เด็กหญิงชนิสรา  ถิ่นฐาน
6. เด็กชายชยางกูล  ไพรพรึก
7. เด็กชายธนภัทร  ไทยแย้ม
8. เด็กหญิงธีรตา  พรรณขาม
9. เด็กชายธีระเดช  มูลขัน
10. เด็กชายปัญญากร  ชุติพงศ์บุญเชิด
11. เด็กชายพีรณัฐ  จินดา
12. เด็กชายภูภิภัทร  บุญคำ
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บางยิ้ม
14. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีโพธิ์
15. เด็กหญิงศิรภัสศรณ์  แพรแก้ว
16. เด็กชายสุบรรณ์  หวังเชื้อ
 
1. นางกมลวรรณ  ทาบาง
2. นางวัลภา  รัตนะทิพย์
3. นางสาวอรอนงค์  เยาวรัตน์
4. นางสาวรังสิมา  ศรีเมฆ
5. นางสาวกนกอร  ปลัดเซ็นต์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 15 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ภากิ่ง
 
1. นายจิรศักดิ์  ไกรเกรียงศรี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.8 ทอง 29 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงศิริประภา  เสนา
 
1. นายวันชัย  อินมั่น
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายโสภณ  มะลิดิน
 
1. นางสาวพรธิรา  หอมชื่น
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายชินภัทร  พุกพูล
2. เด็กหญิงปภาดา  มิ่งรัตนมงคล
 
1. นางสาวจิตรินทร์  แก้วเหลี่ยม
2. นางศุภรดา  วินัยโรจน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.34 ทอง 6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงทักษอร  มนะเกษตรธาร
2. เด็กชายบารเมษฐ์  สายแปลง
 
1. นางวรรณภรณ์  จันทร์สงคราม
2. นางกานดา  อ่อนเหลือ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 20 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูเที่ยง
2. เด็กหญิงภคพร  เรือนก้อน
 
1. นายอุทัย  ไทยกรรณ์
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงคีตกวี  เสนา
2. เด็กหญิงชนาภรณ์  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงชนาภา  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงชมนภัส  นามเกษ
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ทวยเจริญ
6. เด็กหญิงดอกเอื้อง  จำปาหวาย
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิศรีแก้ว
8. เด็กหญิงวรินยุพา  นิ่มนวล
9. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีมาลัย
10. เด็กหญิงวิพวานี  ดอนจันทร์ไพร
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
2. นางปวีณา  เพ็งแสงทอง
3. นายวันชัย  อินมั่น
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงกันต์ตา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงจิรัตน์ทิวา  บัวมาก
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สังคุ่ย
5. เด็กหญิงณิชา  ทศเชย
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ถินทับ
7. เด็กหญิงสิตานัน  สัมมามิตร
8. เด็กหญิงอภิญญา  มุกทั่ง
9. เด็กหญิงอรปรียา  นาคหัสดี
10. เด็กหญิงโชติกา   จรเจริญ
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
2. นางวิมล  อุ่นสนอง
3. นางสาวจันทรวรรณ  คำอ่อนดี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ยิ่งยืน
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประจวบผล
3. เด็กหญิงชโรธร  จันสน
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อุดมศิลป์
5. เด็กหญิงนิชาบูล  ตั้งกิจเจริญโรจน์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เนตรโม
7. เด็กหญิงวัลลภา  กันทะ
8. เด็กหญิงวาณิชา  พงศธรพฤกษ์
9. เด็กหญิงอาภัสสภรณ์  ชมพักตร์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  จินดาพงษ์
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาญณรงค์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงห์โห
3. นางสาวสุกัญญา  เฟ็นดี้
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 71 เงิน 37 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เขียวดำ
2. เด็กหญิงกุลนันท์  รสหอม
3. เด็กชายชนินท์  ปรีกมล
4. เด็กหญิงตวิษา  วงศ์อนุ
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุตรคำ
6. เด็กชายนิติกานต์  ใจงาม
7. เด็กชายพิษณุ  อุทร
8. เด็กหญิงลีลาวดี  เฮียงราช
9. เด็กชายสุชานนท์  ศิริมงคล
10. เด็กหญิงอาริสา  บุญก่อ
 
1. นายอุทิตย์  คุ้มแพทย์
2. นายพิพัฒน์กุล  จันทร์เกิด
3. นายธรรมนูญ  เชื้อบุญมี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กหญิงณฐมน  กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายนครินทร์  แสงม้า
4. นางสาวพัชรากร  เสือคุ่ย
5. เด็กชายสิทธิชัย  มานะการ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  บุตรนามรักษ์
7. เด็กชายสุริยะเทพ  แผ่ผึ้ง
8. เด็กชายอดิเทพ  แสงจุ้ย
 
1. นายประยูร  ทองอินทร์
2. นายมานัตร์  สุริยันต์
3. นางสาวณัฐกมล  แก้วเกษศรี
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคุยขวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดเปีย
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงแผน
 
1. นายวิเชิญ  เนตรแสงสี
2. นางสาวสายสุดา  มีโชค
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีธงชัย
2. เด็กหญิงรังสิมา  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวปัทมพร  แย้มสุข
2. นางสาวภัทร์นฤน  ไทยกรรณ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 12 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงรัชตระกูล  แหวนเพชร
 
1. นายปราโมทย์  ศรีบุญ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สระทองโหน
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณไตร
 
1. นางละม้าย  อินพิทักษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงศุภพิชญ์  เมฆสว่าง
 
1. นายสุทัศน์  ทับทิม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 38 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  น่วมแหยม
 
1. นางนงคราญ  สีสังข์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กชายภานพ  บุญมาพิทักษ์
 
1. นายประภาส  อ่ำพูล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุคนัน  ดีงาม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  อิงชัยภูมิ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 36 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงประวีณา  เกตุโต
 
1. นายสันติสุข  เพ็งสว่าง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 34 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อ่ำดัด
2. เด็กชายสรวิชญ์  แย้มวัตย์
 
1. นางสาววีรวรรณ  มีมั่น
2. นางสาวบุญชนก  ราชิวงศ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 40 โรงเรียนวัดห้วงกระได 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอียหาญ
2. เด็กชายดนัยณัฐ  อ่านคำเพชร
 
1. นายเจนสุวิทย์  อยู่ดี
2. นายวินัย  ทาบาง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงประวิชญา  เจนไชย
2. เด็กหญิงสุวรรณี  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสาลินี  คำแก้ว
2. นางสาววิชุตา  ชูชื่น
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สิงห์ทอง
 
1. นายเบญจมินทร์   เฟอร์เรีย
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ดิษฐ์แก้ว
2. เด็กหญิงปุณณดา  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงมาลี โคว์ดีน  เลอเตอร์
 
1. นายสุทัศน์  ทับทิม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู
2. เด็กชายวิชญ์วศิน  ทั่งมั่งมี
3. เด็กหญิงฮริณญาฎา  สากุล
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  แสงจันทร์
2. เด็กชายสุทธิภัทร  พัดทอง
3. เด็กชายอครพนธ์  อำไพพิศ
 
1. นางทรรศน์พร  มั่งมี
2. นางสาวสาลินี  คำแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 20 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติมา  อาลี
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมีเพ็ชร
3. เด็กหญิงยุพาพร  เกิดเกตุุ
4. เด็กชายอิสระ  ทองเหลื่อม
5. เด็กหญิงเณรัญญา   บุญเมือง
6. เด็กชายเสกสรรค์  อินทร์ขอ
 
1. นางเกษวลี  สุขใย
2. นางภัททิยา  สมีเพ็ชร
3. นายศศิวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปารเมศ  ม่วงขำ
 
1. นางไพรวัลย์  ศรีสัตนา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายถนัดกิจ  วิเศษไชย
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงภาวิตรา  วุฒิสูง
 
1. นายประจวบ  รุ่งสว่าง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายภูตะวัน  สนองตระกูล
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 23 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายพชรพล  สมจุ้ย
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นายเสรีวัฒน์  อินทรพิพัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์
 
1. นางนภาพร  ไทยวรรณศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  เชิดฉาย
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 11 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงSamantha  Louise Canete
 
1. นายสามารถ  กิจปรัชญา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 38 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์
 
1. นายประจวบ  รุ่งสว่าง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายถนัดกิจ  วิเศษไชย
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง 17 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ
 
1. นางชลดา  ทัดเที่ยง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวนิดา  สานุ่ม
 
1. นางอุมากร  เกตุอ่างทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงญานิศา  ทองยา
2. เด็กชายณัฏฐกรณ์  รัตนะโค้น
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  บัวบานแย้ม
4. เด็กชายธนกฤต  จันทร์ต้น
5. เด็กชายธนภัทร  ภาคบุตรี
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  รอดเพชร
7. เด็กหญิงพรรณธิดาภา  ผลสำโรง
8. เด็กหญิงพัชรพร  อินทะกูล
9. เด็กชายพัทธีรา  ประสงค์วีรวุฒิ
10. เด็กชายพีรนันท์  สดชื่น
11. เด็กหญิงศิลาพัชร  เทียนหลง
12. เด็กหญิงอภิชญา  ศรจันทร์
 
1. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
2. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
3. นายพีรเชษฐ์  สีแตง
4. นางสาวณัชชา  สนส่งเพชร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.3 ทอง 10 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทึก
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุตรวงค์
3. เด็กหญิงชนิสรา  จันฉิม
4. เด็กหญิงชริณทิพย์  สมบัติ
5. เด็กหญิงณพัชญา  รอดปาน
6. เด็กหญิงณภัทร์  นามยันต์
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พึ่งม่วง
8. เด็กหญิงณัฐชยา  แตงกลับ
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองรอด
10. เด็กหญิงทัตต์กวิน  โพธิ์ชัยรัตน์
11. เด็กหญิงทิฆัมพร  มากทรัพย์
12. เด็กหญิงธนาพร  ธูปหอมทิพย์
13. เด็กหญิงธัญญะสุภางค์  วงษ์พีระสกุล
14. เด็กหญิงนวนันท์  ญาติประชุม
15. เด็กหญิงนววรรณ  ศรีธรรมมา
16. เด็กหญิงปวีรดา  เอี่ยมอิศรากุล
17. เด็กหญิงพัชรี  ศรีเคลือบ
18. เด็กหญิงภัชชานันท์  ส่งเมา
19. เด็กหญิงภัสรา  ดีอ่ำ
20. เด็กหญิงภีรญา  ดวงจันทร์
21. เด็กหญิงวรรณรักษ์  คงเงิน
22. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ปรุง
23. เด็กหญิงวิมลสิริ  สุวรรณ์ดวง
24. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทาสี
25. เด็กหญิงศศิธร  หยาดเพ็ชร
26. เด็กหญิงศิรกานต์  จิ่มจันทร์
27. เด็กหญิงสุตาภัทร  ปันทิพย์
28. เด็กหญิงสุทัตตา  ฤทธิ์ชาวนา
29. เด็กหญิงสุธาสินี  สุริยวงษ์
30. เด็กหญิงอภิชญา  ผะอบทอง
31. เด็กหญิงเปมิกา  อินโอภาศ
32. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำแหง
 
1. นายณัฐพล  สุวรรณชาติ
2. นายเจษฎากร  ขันทอง
3. นางสาวกวินนา  ก่ำเพชร
4. นางภัคจิรา  ปันทิพย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 1. เด็กชายธนวุฒิ  ฐานโชติ
 
1. นายสุรพงษ์  มีทุน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กชายสุพศิน  รามโพธิ์
 
1. นายภานุพงศ์  มากกูล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงพินทุวรรณ  เสาวรส
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงธนิยาพร  แสนอุ้ม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คงโต
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กชายณัชพัฒน์  พันธุ์ทวีรัตน์
 
1. นางฐรินดา  โตเขียว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายธีรภัทร  เดชอิ่ม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คงโต
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงทา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 9 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เจียมประสิทธิ์
 
1. นางสาวทัชนุช  ป้องกันทรัพย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คงโต
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแย้ม
 
1. นางพรอนันต์  ยอดจันทร์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายชนะโชค  ยศภูมิมา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คงโต
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75.66 เงิน 18 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดชื่น
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กชายปฏิภาณ  พรมเทียน
 
1. นายเสรีวัฒน์  อินทรพิพัฒน์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
2. เด็กชายนัทธพงษ์  แทนเทือก
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดชื่น
4. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
5. เด็กหญิงพร้อมใจ  วงษ์เล็ก
6. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
7. เด็กชายศุภฤกษ์  ดวงทอง
8. เด็กชายสหศวรรษ  รังกระโทก
9. เด็กชายอนุชิต  ศรีจันทร์
 
1. นางสาววันทนาพร  มิ่งภูษา
2. นางจันทร์สุดา  วงศ์สุวรรณ
3. นายรณชัย  แร่แพ่ง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  อันสมสี
2. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
3. เด็กหญิงณัฐติกาญ  ขำประเสริฐ
4. เด็กหญิงดวงพร  เดือนนวล
5. เด็กชายธนธฤต  กองบุญมา
6. เด็กชายธเนศวร  ปานภู่ทอง
7. เด็กชายนัทธพงษ์  แทนเทือก
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดชื่น
9. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
10. เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อยเนตร
11. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
12. เด็กชายสหศวรรษ  รังกระโทก
13. เด็กหญิงสิริกร  มันอินทร์
14. เด็กชายสุรนาท  ติณะมาศ
15. เด็กชายอนุชิต  ศรีจันทร์
 
1. นางสุนีย์  จำปาเงิน
2. นายกิตติศักดิ์  กุลวัฒนสุวรรณ
3. นายสุธน  จิราพงษ์
4. นางสาวธนาภรณ์  พรหมรักษา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  รอดเทศ
2. เด็กหญิงกรรฑพรรณ  เสาวรส
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงทา
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงทองคำ
5. เด็กหญิงพินทุวรรณ  เสาวรส
6. เด็กชายพุทธภูมิ  วิเชียรสรรค์
7. เด็กชายภูวิศ  เดชเจริญ
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนแตง
9. เด็กชายสิงหา  อ่องรักษ์
10. เด็กชายไอยเรศ  เสาวรส
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
2. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
3. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
4. นายจักรกฤษณ์  ดอนจินดา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา   ดอนดีไพร
3. เด็กหญิงจิดาภา  ล่ามแขก
4. เด็กชายณัฐดนัย  เจริญผล
5. เด็กหญิงทักษ์สุดา  แสงศิลป์
6. เด็กหญิงนันทภรณ์  ดวงตา
7. เด็กหญิงปวีณรัตน์  สารอินจักร์
8. เด็กชายปิติศักดิ์  นาถาพันธ์
9. เด็กชายพงศกร  แข่งขัน
10. เด็กหญิงพิมนภา  ปานรอด
11. เด็กชายวัชรพล  ไพวรรณ์
12. เด็กหญิงวิชุดา  ใจสมัคร
13. เด็กชายวุฒิชัย  วงษ์โสภา
14. เด็กชายศราวุฒิ  เกิดเนตร
15. เด็กชายศุภชัย  ใจสมัคร
16. เด็กชายอภิชาติ  วงศ์ปุก
17. เด็กชายอภิรักษ์  ช้างพินิจ
18. เด็กหญิงอรจิรา  ปั้นทอง
19. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีจาก
20. เด็กหญิงเจนจิรา  จำปาผม
 
1. นางแว่นแก้ว  ภู่เสือ
2. นางพนิดา  ทิวาพัฒน์
3. นางสาวอัญชลี  ปลื้มบำเรอ
4. นางสาววรรณา  นวลคำ
5. นางสาวกุลจิรา  ชาญประเทศ
6. นายสิทธิพร  ทองสนิท
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ขันทอง
2. เด็กหญิงชญาดา   ท่าโพธิ์
3. เด็กหญิงฐิรารักษ์   ยาคล้าย
4. เด็กชายธนวรรธน์   ทองฟู
5. เด็กหญิงนริศรา   คุ้มแสง
6. เด็กชายนัฐวุฒิ   ภูดินดาล
7. เด็กชายบุณยกร   เริงเขตรกรณ์
8. เด็กชายปกป้อง   อินสลุด
9. เด็กหญิงภควดี   สนองคุณ
10. เด็กหญิงอรัชพร   แก้วมงคล
 
1. นางสาวกฤตพร   นาคสุข
2. นางสาวสุกัญญา   ชุมคำลือ
3. นางปัญจพร   เถื่อนกูล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สายสร้อยเงิน
2. เด็กชายธนกฤต  เณรแก้ว
3. เด็กชายธนกฤต  เณรแก้ว
4. เด็กชายปานรวุฒิ  สุดสุภาพ
5. เด็กชายปานรวุฒิ  สุดสุภาพ
6. เด็กชายวรพล  ปานเกิด
7. เด็กหญิงวรรณิษา  ฤกษ์งาม
8. เด็กหญิงวรรณิษา  ฤกษ์งาม
9. เด็กหญิงวิชญา  มหาวงศกุล
10. เด็กหญิงวิชญา  มหาวงศกุล
11. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สหะชาติ
12. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สหะชาติ
13. เด็กชายสุกฤษฎิ์  งอกแสน
14. เด็กชายสุกฤษฎิ์  งอกแสน
15. เด็กชายสุทธิภูมิ  มีพยุง
16. เด็กชายสุทธิภูมิ  มีพยุง
17. เด็กหญิงสุนันท์  จันทรา
18. เด็กหญิงสุนันท์  จันทรา
19. เด็กหญิงอริสา  พรมมา
20. เด็กหญิงอริสา  พรมมา
 
1. นางเบญจา  พูลเกษร
2. นางสุนทรีย์  ทองอินทร์
3. นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะนะ
2. เด็กหญิงกุลภัทร  กลั่นคำ
3. เด็กหญิงประภาศิริ  เมืองอินทร์
4. เด็กหญิงปุญญิสา  แสงโพธิ์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  ทองคำ
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภโรจน์จิรกุล
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
8. เด็กหญิงศรันรัชต์  รักษาล้ำ
9. เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ
10. เด็กหญิงอินทุอร  มณีสุโข
 
1. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
2. นายชัยทิพย์  อดุลยรัตนพันธุ์
3. นางสาวลัดดา  แย้มอ่อน
4. นางพรชนก  ต่ายหัวดง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยมล
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  แก้วกอง
3. เด็กหญิงรพีพร  พูลชู
4. เด็กหญิงวิธาวดี  ปู่เงิน
5. เด็กหญิงอรัญญา  มหาวงค์
6. เด็กหญิงเมตตา  โพธิ์นวม
 
1. นายกฤษดา  สุทัศน์
2. นางสาวฟ้าลดา  ปาละวงศ์
3. นางชมัยภรณ์  บัวระบัดทอง
4. นางจันทร์ทิพย์  วรไตรจริยา
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงทักษพร  วิมูลชาติ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัชรวดี
3. เด็กหญิงธีรตา  ใยวังหน้า
4. เด็กหญิงปรียากรณ์  ปิยะขจรวงศ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พระนาค
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นันทะสิงห์
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีทองคำ
8. เด็กหญิงสิริบูรณ์  นิ่มทอง
 
1. นางสาวสุวภัทร  คัมภีรพงษ์
2. นางสาวลลิดา  ทองคำพงษ์
3. นางสาวเพ็ญนภา  กันอิน
4. นางสุนันทา  นิ่มทอง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายชัยพัทธ์   คล้ายสอน
2. เด็กชายนพณัฐ   สีทอง
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์   โตเร็ว
4. เด็กชายวรัชญ์   กล่ำสี
5. เด็กชายอนุชา   พรหมสุขโข
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นายสันติสุข  เพ็งสว่าง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 78.4 เงิน 24 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงกฤติยาการย์   อินทุประภา
2. เด็กชายพงศธร   ผิวละออ
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางวรรณภา  เผือกอ่อน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.4 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายธัญชธัช   เหลืองทองนารา
 
1. Mr.Jerome   Nuyts
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงณฌกร   คัชมาตย์
 
1. Mr.James   Michael Prew
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงมีเลน  มอนตานาโร
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์   สุพรรณการ
 
1. MissJohnna Min  Queen Poryo
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 22 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1. เด็กชายบุญชนิต  กาฬษร
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  พรหมนิพนธ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 22 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายชัยมงคล  ชาหอม
2. เด็กหญิงนันทิชา  บุญทั่ง
3. เด็กหญิงพัฒนวดี  บำรุงดี
4. เด็กชายรัชชานนท์  สืบนุกาญจน์
5. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  ฉิวเฉื่อย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณผู
2. นางสาววลัยกร  สิงห์เส
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายธฤต  จินดาธารานันท์
2. เด็กชายศิรชัช  จันโสดา
 
1. นางสาวพิชญ์นรินทร์  ชัยพันธ์ุ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.93 เงิน 26 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาลัย  จันทร์ภูมิ
2. เด็กชายอภิรักษ์  เกตุทิพย์
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  พรหมนิพนธ์
2. นางสาวธนาภรณ์  คร้ามสมอ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วังศิลป์
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ
 
1. นางสาวเหยียน  เตียน
2. นางสาวเซี่ย  เจียฮุ้ย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  คลี่วงศ์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  สุขสุวรรณ์
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
2. นางสาวภัทราพร  ศรีอ๊อต
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนสะพานที่ 3 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วัฒนสมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐชภัทร  ฟักปลั่ง
3. เด็กชายธีร์นริศวร์  คำตะพันธ์
4. เด็กชายธเนศพล  ดอนชาไพร
5. เด็กชายอภิวัฒน์  วิพันธ์เงิน
6. เด็กชายแรมโบ้  -
 
1. นายวิทูรย์  สารธิมา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนสะพานที่ 3 1. เด็กชายจตุพร  โฉมห่วง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เอี่ยมชัง
3. เด็กชายตรีวิทย์  เมฆทรงกรด
4. เด็กชายวิรัตน์  ศรีแก้ว
5. เด็กชายศวัสกร  เอี่ยมสอาด
6. เด็กชายอาทิตย์  อินตะยศ
 
1. นายวิทูรย์  สารธิมา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.45 ทอง 29 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายณัฐภัทร   เหมือนทอง
2. เด็กชายธวัชชัย   เที่ยงวงษ์
3. เด็กชายยุทธนา   เขียวเอี่ยม
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  เพชรแก้ว
5. เด็กชายวีรพัฒน์    กันอยู่
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ดีใจ
7. เด็กชายอำนาจ   อุ่นสนอง
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เนียมโต
 
1. นางสาวชื่นนภา    พรมโพธิ์
2. นายเลิศศักดิ์   ทองกลึง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี   สุวรรณชาติ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 70.6 เงิน 16 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1. เด็กหญิงชบาพันธ์  ถ้วนถี่
2. เด็กหญิงทัศนีย์  คุ้มโตนด
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีบัว
4. เด็กชายปุณนาวีย์  มะลิแดง
5. เด็กหญิงพนิดา  พงษ์วัน
6. เด็กชายพีระภัทร์  เพชรโรจน์
7. เด็กหญิงลิสา  กุลคำ
8. เด็กหญิงศิริพา  โคตตะคุ
9. เด็กหญิงสุภานัน  คงเพ็ชรศักดิ์
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา  แจ้งบัว
 
1. นางสุพรรษา  เสือน้อย
2. นางสาวสุรีรัตน์  ทองพานเหล็ก
3. นางสาวยมลพร  ราชขวัญ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงชุลีพร   เขยชัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   เอี่ยมมาก
3. เด็กชายณัฐพล   หน่ออุ่น
4. นายณัฐพล   มสิกรรม
5. เด็กหญิงนาราภัทร   จันทะสี
6. เด็กชายบัญญพนต์   สังข์ทอง
7. เด็กชายปิติ   เพชรรัตน์
8. เด็กหญิงปิยธิดา   สีแดง
9. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วทอง
 
1. นางสาวเกศสุดา  เปรมชาวนา
2. นางทัศนีย์   แก้วกองทรัพย์
3. นายอนุกูล  เปรมกาศ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกานมณี  สนศิริ
2. เด็กหญิงชุลีกร  จิวสืบพงษ์
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  โพธิ์ศรี
 
1. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
2. นางพนิดา  พานซ้าย
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายจารุภัทร  วาภูธร
2. เด็กหญิงธนัชญา  ขุนสุริยะ
3. เด็กหญิงปวีณา  ทองเนตร
 
1. นางสาวณัฐพร  ไทรนนทรีย์
2. นางณิรดา  ไวจันทร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงพรอาษา  คลังภักดี
2. เด็กหญิงพิชญา  หารัญดา
 
1. นางสาวพรยมล  ฉิมพานิชย์
2. นางเพ็ชรีย์  ทองนาก
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุษบก
2. เด็กชายสรรเพชญ   กลิ่นแจ่ม
3. เด็กหญิงสิรินดา  แย้มดี
 
1. นายอมร  กรุดทอง
2. นางพนมรุ้ง   แพทย์ไชโย
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กหญิงกาญจนา  กงแก้ว
2. เด็กหญิงวรกมล  อินสุ่ม
 
1. นางสาวนิตยา  พันธ์จันทร์
2. นางคนาพร  พลธรรม
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนภสินธุ์  จุ้ยนาค
2. เด็กชายวรโชติ  พูลเกสร
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางยุคลธร  นวพงศ์กีรติ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ครุฑทิน
2. เด็กหญิงณัชณิกุล  อัสถิ
 
1. นางสาวรัชนี  หุ่นแก้ว
2. นางสาวภณพร  ทองทรัพย์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิมเครือจีน
2. เด็กหญิงโสสุดา  พันธ์ศรี
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายยศธร  ทราฤทธิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  เหมือนจันทร์
2. เด็กชายธัชชัย  จุ้ยทรัพย์
 
1. นายปวินท์  เกิดแก้วเมืองมูล
2. นายผดุงกิจ  พ่วงเฟื่อง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤตภาส  สิริชูจิตกุล
2. เด็กชายทศวร  สนอ่อง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ดอกกะฐิน
2. นายกรณรินทร์  สร้อยมี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  อนันต์ชลินทร์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมยัง
 
1. นายธนวิน  ณ น่าน
2. นางสาวชณารัตน์  มีพยุง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กชายธนาวัต  รักษาแดน
2. เด็กหญิงนิติยา  พุฒแก้ว
 
1. นายพนาวุฒิ  ทองเชื้อ
2. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายปิยพจน์  กังวานเลิศปัญญา
2. เด็กชายลภัสกร  ใจดี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สวัสดิ์วงศ์
2. นายธีรทัศน์  ยอดมิ่ง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สานุ่ม
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  อุ่นเมืองอินทร์
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายยศธร  ทราฤทธิ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กชายจิรวรรธ  ธนเกียรติสกุล
2. เด็กชายฐนปกรณ์  อยู่ยัง
3. เด็กชายอนันดา  พลอาสา
 
1. นายธนวิน  ณ น่าน
2. นางอรุณรัตน์  ณ น่าน
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายนันทภพ    ปานทอง
2. เด็กชายพีรภัทร   ทองทา
3. เด็กชายสุวรรณวิทย์   คงเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี   ตันคำแดง
2. นายกฤษณะ  ทองยิ่ง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 73 เงิน 23 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภาคิน  หงษสา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ประโยชน์ศิริ
3. เด็กชายเดชาธร  ใจกล่ำ
 
1. นายณฐวัฒน์  ม่วงทอง
2. นางสาวอรจีรา  ชมภูษา
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิง.สุวรรณี  ฉิมทอง
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  ชูชาวนา
3. เด็กหญิงพรพิมล  ก่อทรัพย์
 
1. นายณวัศ  บันชาโต
2. นายปิยะ  เจริญเวชรักษ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 1. เด็กชายกฤษณะ  ใหมละออง
2. เด็กชายภาณุ  เชียงอ่อน
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขใจดี
 
1. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์  สุขทั่ง
2. นางสาวธนัชพร  วันเพ็ง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73.2 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แสงสวัสดิ์
2. เด็กชายพัสกร  พุกเถื่อน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นุชพ่วง
 
1. นายบรรจง  ฝั้นคำมี
2. นางพีรกานต์  ฝั้นคำมี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีม่วง
2. เด็กชายพันธวีร์  จันทร์โปรด
3. เด็กชายศักรินทร์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสุนิต  กลิ่นแข
2. นางนพรัตน์  อัครวงษ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงญดา  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงนภัทรชา  ถาสืบ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หลวงอุดม
 
1. นางลลิษา  น้อยนึ่ง
2. นางชญานันท์  บัวแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 26 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัชชา  สานุ่ม
2. เด็กหญิงบุญญาภา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงพิชญากานต์  เผือกวิสุทธิ
4. เด็กหญิงวรรณษา  แดงบ้านใหม่
5. เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์อารินทร์
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เขียวแก้ว
 
1. นางพาชื่น  คำดี
2. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
3. นางวรรณา  จันทรา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.4 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชลณิชา  น้อยบ้านใหม่
2. เด็กชายพฤทธิ์  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  คำสามัญ
4. เด็กหญิงวรัชยา  แก้วเพ็ญ
5. เด็กหญิงสหัสรักษ์  เนียมเหลี่ยม
6. เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  ประทุมศิริ
 
1. นางชฏารัตน์  โมสกุล
2. นางศรีไพร  มั่นเจริญ
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  พฤกษะวัน
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.1 ทอง 30 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิรัชกร  รอดมี
2. เด็กหญิงปิยะดา  ตรงต่อกิจ
3. เด็กหญิงมุกดา  จันทร์บุรี
 
1. นางสาววิภาวี  เพ็งพุ่ม
2. นางสาวรุ่งทิพย์  อุ่นแก้ว
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 37 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงนภัสสร  มหาครุฑ
2. เด็กชายมงคล  นิ่มนุช
3. เด็กหญิงสมาพร  เด็จใจทัด
 
1. นางสาวนารี  มาลีบุตร
2. นางสาวณัฐธินี  อินทะรัตน์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1. เด็กชายธนพล  พินกูล
2. เด็กชายยศกร  มาเอี่ยม
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สวัสดี
 
1. นางยุพิน  กองเสียงสังข์
2. นางอนงค์  ปานเพชร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพปภา  ขุนทรง
2. เด็กหญิงวรัญญา  บัวหอม
3. เด็กหญิงอัญธิชา  กมลกลาง
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางจินตหรา  จันทร์ชู
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 1. เด็กหญิงจินตนา  สมพร
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  คงเมือง
3. เด็กหญิงธารวิมล  พิพัฒน์เพิ่มพูล
 
1. นางสาวชญากานต์  บ่มผิว
2. นางสาวธัญชนก  อินหาดกรวด
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงชลิตา  สุขโชติ
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางณัฐชากร  นุชท่าโพธิ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สำลี
2. เด็กหญิงภรณ์ชนก  เป้าพันธ์ดี
3. เด็กหญิงเนตรสรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางสาวขนิษฐ์ดา  บุญอาจ
2. นางสาววัชราภรณ์  พูลเพิ่ม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 38 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มีอุดร
2. เด็กหญิงรัฐพร   ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   เกตุเทศ
 
1. นางพนมรุ้ง   แพทย์ไชโย
2. นางจิราภรณ์   ระโส
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 75 เงิน 37 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พลรักษา
2. เด็กหญิงธัญชนก  หลงประเทศ
3. เด็กหญิงวนารี  มีกลิ่นหอม
 
1. นางทัศวรรณ  อินทร์ขอ
2. นางสาวสุทธิรัตน์  ทรัพย์แก้วยอด
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองใย
2. เด็กหญิงอพิณญา  สีลือ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  รอดเกตุ
 
1. นางสาวญานี  เดชะ
2. นายเสริมเกียรติ  มีแหยม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 18 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทิมแป้น
2. เด็กหญิงภัทริดา  ม่วงศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  มุ่งลือ
 
1. นางนันท์นภัส  วิชัยรัตน์
2. นางพาชื่น  คำดี
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงปรางค์มาลา  สุภาพญาติ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  พุฒิสกุลวงศ์
3. เด็กหญิงสิรัญญา  กุจั่น
 
1. นางสาวฌาณิญา  พรมสีนอง
2. นางสาวนิภาพร  ทารัตน์
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยอ้าย
2. เด็กหญิงรัญชน์สิตา  สุดารัตน์
3. เด็กหญิงรัตน์ตรี  ท้อมภู่ทอง
 
1. นางนพภาพร  ทะมาตร์
2. นางสาวพิณลักษณ์  สมสุข
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กชายชลันธร  บุญอ่อน
 
1. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดห้วงกระได 1. เด็กชายพงศธร  สิงห์กวาง
 
1. นายเจนสุวิทย์  อยู่ดี
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนพนธ์  น้อยใจดี
 
1. นางสาวเย็นลี่  อัดเส็น
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปัญจพล  นาคน้อย
 
1. นางสมทรง  สามิตร
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายศุภกิตติ์  บุญพิทักษ์
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายกิตตินันท์  พรมดี
 
1. นายวันชัย  อินมั่น
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุมิตรา  พิมพา
 
1. นางณัฐวรรณ  กันเนียม
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายธนภัทร  แสงทอง
 
1. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์โต
2. เด็กชายยุทธพิชัย  นวนเกิด
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างพินิจ
 
1. นายบรรจง  ฝั้นคำมี
2. นางหทัย  แงวกุดเรือ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ม่วงแนม
2. เด็กชายรวิพล  ใจแจ่ม
3. เด็กหญิงสุริดา  ทองงามดี
 
1. นางรุจิรา  ใจมะสิทธิ์
2. นางสาวสิริภรณ์  นิลหิรัญ
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายชุติณพงษ์  เจริญในเมือง
2. เด็กหญิงภริตพร  ดีอ้น
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางสาววรรณธิดา  มีกิจ
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กระปุกทอง
2. เด็กชายทีฆายุ​  อยู่เย็น
 
1. นางสาววิภาดา  ทองวัฒน์
2. นางรัตติการ์  ยาฉาย
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แม่นขาว
 
1. นางสาวนุชนารถ  พุ่มนาค
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชระ  สีสังข์
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  มั่นปลูก
 
1. นางสาวภัทรียา  ติระศรี
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สอนศรี
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายภูบดินทร์  ทองคำ
 
1. นางสาวชนกนันท์  เกตุดี
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายวรรธนะ  คำอินทร์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วงศ์อินทร์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 1. เด็กหญิงมณนิศา  สีทับขำ
 
1. นางวริศรา  สงสำเภา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงวรรณภากร   จันทะคุณ
 
1. นายราชสิทธิ์   สถิตยัง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71.6 เงิน 24 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   นิลเอม
 
1. นางสาววิสาขา  คัมภีร์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายนักรบ  ด้วงรอด
 
1. นางสาวกชวรา  พรมโห้
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กหญิงสุทินี  สุขถนอม
 
1. นางราตรี  กลัดค้ำ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อิงวะระ
 
1. นางวริษา  แย้มเสมอ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาววรรณธิดา  มีกิจ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โพธิ์วาที
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  พูลชู
 
1. นายเสรีวัฒน์  อินทรพิพัฒน์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสาธินี  หยดย้อย
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 1. เด็กชายยสินทร  หนองคูน้อย
 
1. นางสาวบรัสกร  คงเปี่ยม
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายสุทธ์ธีร์ธน  สรารัชธนินท์
 
1. นางสาวกลอยใจ  นุชพ่วง
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพัฒน์  ทองงามดี
2. เด็กหญิงธนาลัย  พวงลัย
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  อยู่ดี
4. เด็กหญิงปทุม  ยอดเกตุ
5. เด็กหญิงสุรี   ศิริพรหม
6. เด็กหญิงอภิสรา  ปั้นปุก
7. เด็กหญิงไพลิน  รัตนเนนท์
 
1. นางนุชสรา  ดะรงค์
2. นางปิยธิดา  สุขเมือง
3. นางสาวคณึงนิตย์  เมฆโต
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังอิทก 1. เด็กหญิงจิ๊บ  รักษ์ไทย
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อุ่นบุญ
 
1. นางนเรนทร  พยอมหวล
2. นางสาวธนิตา  สายทอง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. นายกฤษณะ  จรสุขเสงี่ยม
2. นายสมชาย  อินทรังศรี
 
1. นายวัชระพล  มารอด
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงสุภาพร   สำลีปั้น
2. เด็กชายเขื่อนเพ็ชร   วงษ์แก้ว
 
1. นางจิราภรณ์   ระโส
2. นางภัชสนัญญา   พูลเกษร
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. นายธนาวุฒิ  สีสอด
2. เด็กชายอนนท์  มีเพ็ชร
 
1. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
2. นายวัชระพล  มารอด
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุเดช  งอกแสน
2. เด็กชายธันวา  เพ็งโพธิ์
3. เด็กชายวรพงศ์  ปุริเส
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร   เงินเส็ง
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนคง
2. เด็กชายพงศกร  แจ่มวอน
3. เด็กชายวีระพล   เบ้าทอง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มั่นต่อการ
2. นางบังอร  วงศ์ใจฟู
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.3 ทอง 15 โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กหญิงฌาณิสา  สุ่นสุข
2. เด็กชายธนดล  แรงขิง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  วัตตะ
 
1. นายนพวรรณ  พรจำเรือนกุล
2. นางสาวกันยาลักษณ์  จันทวงศ์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นตลบ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองดอนกระเดื่อง
3. เด็กหญิงทิพย์ทิมา  มโหฬาร
 
1. นางสาธิยา  มั่นประสงค์
2. นางวิยดา  พลศักดิ์ขวา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายผดุงเดช   อ่ำพรม
2. เด็กชายศุภกฤษ   เทศปาน
3. เด็กชายอดิเทพ   คล้ายแก้ว
 
1. นางภัทรวดี   สถิตยัง
2. นายราชสิทธิ์   สถิตยัง
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายนเลนทร   ทวีพัชรีรัชต์
2. เด็กชายปาณรวัฐ   บัวกนก
3. เด็กชายวันชีละ   บู่อ้น
 
1. นางภัทรวดี   สถิตยัง
2. นายราชสิทธิ์   สถิตยัง