สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดพันชาลี 1. เด็กชายศักดา  จันทฆาต
 
1. นางพิมพ์ประไพ   แสงทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 1. เด็กหญิงอรัญญา  สุวรรณโชค
 
1. นางนุชนาถ  บัวอาจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงปรัชญาภา  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  วรยศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. นางสาวณัฐณิชา  สุวรรณชาติ
 
1. นายนิรุต  พรมอาจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ดอนดาไพร
 
1. นางกนกวรรณ  สุขเอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66.8 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงฝนทิพย์   สุขตา
 
1. นางศิริรักษ์  ฉิมเลิศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กหญิงอนุชธิดา  แดงชาวนา
 
1. นางวันเพ็ญ  มูลวงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ยาโน
 
1. นางสาวพจนพร  บั้งเงิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันคำ
 
1. นางวรรัตน์  อุทรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 52.4 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งผล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วทวี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 19 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  แสนประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังพิกุล 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองสุข
2. เด็กหญิงธิติญา  วังอินตา
 
1. นางพิชญา  สังข์เงิน
2. นางสาวอัญชิสา  แสงสุริยัน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนียมเปียม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นารี
 
1. นายนิรุต  พรมอาจ
2. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงพลวง 1. เด็กชายชาญณรงค์  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงวาสนา  นุชเฉย
 
1. นายสุรเดช  คำประเสริฐ
2. นายพงษ์สิทธิ์  แสงอรุณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นางสาวกานดาพร  มีสอน
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนแท่ง
 
1. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
2. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายนราธิป  แสนประสิทธิ์
 
1. นายดิเรก  ปั้นประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชุติมา   เชิดโฉม
 
1. นางสาวลดารัก  สีหะวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  คงอยู่
 
1. นางอุษา  ชัยเสนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 24 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงอรปรียา  ปัญญาสิริกุล
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้ำใจเย็น
 
1. นางสมถวิล  มณีสถิตย์
2. นางสาวสุกัญญา  อ่อนผา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1. เด็กหญิงจิราพร  นิกรถา
2. เด็กชายธีรภัทร  เสนากิจ
3. เด็กชายไพรัฐ  เที่ยงแท้
 
1. นายศราวุธ  กาชาติ
2. นางเพ็ญนภา  ทองนวม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ดาวไธสง
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ป้อมสาหร่าย
3. เด็กหญิงเอราวัณ  จันทร์มา
 
1. นางสาวกัตฏิญา  ศิริพรม
2. นางพัชทร  พนมพริ้ง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  ยงไธสง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  พรมแก้วต่อ
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  พูลสุวรรณ
 
1. นางนิภาวรรณ  พงษ์พันธ์
2. นายบุญญฤทธิ์  สายคำหมื่น
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายชวกร  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาววนิดา  แก้วนาหอ
2. นางสาวกาญจนา  หล้าอินเชื้อ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธนภูมิ  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงภคปิยา  จันทร์สุริย์
 
1. นายยศวัฒน์  จันทร์ดี
2. นางสาวกวิศญาร์  อินสา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายธีวสุ  คชพงษ์
 
1. นายสมพงษ์  ตัณฑุลอุดม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายนวพรรษ  ปานบุญ
 
1. นายสมพงษ์  ตัณฑุลอุดม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงกาญจนา   สีเสือ
 
1. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75.23 เงิน 25 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 1. เด็กชายภัทรพล  อ่อนชาวนา
2. เด็กชายอภินันต์  เอมวัฒน์
 
1. นายชิณรัตน์  จันกรวด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทักษพร  สีสุธรรม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62.78 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธัญเทพ  พัฒน์พินิจ
2. เด็กชายธีรเดช   ชุ่มเย็น
 
1. นายวิโรจน์  อ้นหนู
2. นายยอดชาย  ณรงค์พิทักษ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพีรศักดิ์  บังสิทธิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ขำมี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หอมคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมวุฒิ  ชื่นมี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ขำประไพ
 
1. นางพนมพร  พรหมมา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1. เด็กชายจิตรภานุ  มารศรี
 
1. นางสาวปริยากร  กางพรม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปวริศา  เข็มทอง
 
1. นางพัชทร  พนมพริ้ง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์  ทับชาวนา
2. เด็กหญิงนภัสชล  มากจุ้ย
3. เด็กหญิงอลิษา  สุมล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทักษพร  สีสุธรรม
2. นายชิณรัตน์  จันกรวด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.7 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  โตน้อย
2. เด็กชายศิรวิทย์  พงศาปาน
3. เด็กหญิงเนื้อทอง  ศรีสวาท
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวนำ้ฝน  ยาปัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  กันฟัก
2. เด็กชายภูริวัฒน์  เกตุปั้น
 
1. นางสาวภิรมย์ลักษณ์  ดอนหม้อ
2. นางสาวรุ่งจิรา  แก้วชาวนา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายนิธิโชติ   แสงนวน
2. เด็กชายยุทธนา   สอนปัน
 
1. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
2. นางสุวภัทร  วงศ์ไทย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายกิตติกรณ์  สกุลณี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประดับบุตร
 
1. นายนิยม  รุณไชย
2. นายบรรเจิด  โรงคำ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายพงศธร   ศรีโสภา
2. เด็กชายวรรณศิลป์   ทองมั่น
 
1. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
2. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กชายธันวา  บำรุงไทย
2. นายพงษ์เทพ  อาระสา
 
1. นายวรวุฒิ  แสนนิทรา
2. นายนพนนต์  ณ ลำปาง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 1. เด็กชายจิรายุ  วงศ์ไทย
2. เด็กชายธันวา  ง้วนดิน
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  นนทะศรี
 
1. นางอรมนัส  วงศ์ไทย
2. นางสาวสุกัญญา  ชุ่มทิพย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มีบัวทอง
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  อนันตยา
3. เด็กหญิงปวรัตน์  เนยหนู
 
1. นายสิทธิชัย  นิลมูล
2. นางสาวดลญา  พุดทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายธีระพัฒน์  นาคอัง
2. เด็กหญิงนุชวลี  ทองวิเชียร
3. เด็กหญิงอริสา  สุพรรณนอก
 
1. นางสไบแพร  อินทรปราง
2. นางสาวนงลักษณ์  สังเกตุ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วนาค
2. เด็กหญิงวรรณษา  ปัญญาสิริกุล
3. เด็กหญิงสุธินี  วาโย
 
1. นายสราวุฒิ  คงนุ่น
2. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 71.6 เงิน 41 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  คำจริง
2. เด็กหญิงสิรินทรา  เชื้อเสือ
3. เด็กหญิงอริสรา  กมลเพชร
 
1. นายภาณุวัฒน์  ขวัญอ่อน
2. นางนุชจรี  สังข์สุวรรณ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงธัญธิชา  สุดเขียว
2. เด็กชายศิวกร  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วกำเนิด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เชียงสุ
2. นางนีรนนท์  กันแตง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 1. เด็กชายกฤษณพล  พรมมูล
2. เด็กชายวีรภัทร์  หล้าชิว
 
1. นางอรมนัส  วงศ์ไทย
2. นางสาวอภิญญารัตน์  บุญจันทร์
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายดลวัฒน์  ศิริ
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ฮวดหอม
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นายพชร  สุขแดง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชลธิรศน์  มีบุญ
2. เด็กหญิงนราภร  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงผกามาศ  หวายแก้ว
4. เด็กหญิงมาริษา  เพ็ชรดี
5. เด็กหญิงรัตน์ชนก  ปั้นจอม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนบึงพร้าว
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองประไพ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.6 เงิน 44 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กหญิงกรวินท์  ตีอิน
2. เด็กหญิงนวลวรรณ  สิงทองหอม
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มีกันหา
4. เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  แสงสีบาง
5. เด็กหญิงอธิชา  พันธ์วงษ์
 
1. นางสาวฐิติภัสร์  สิริบัวยิ้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี   จันประตูมอญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. นางสาวนริศรา  รักกะโทก
2. เด็กหญิงนฤมล  อุดมผล
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชูรัตน์
4. เด็กหญิงศิรินภา  แสงเดือน
5. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทกูล
 
1. นางสายรุ้ง  ยศยิ่งยง
2. นางรุ่งแสง  ชาวนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 30 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ท้าวบุตร
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เนตรทับทิม
3. เด็กชายภัทรชัย  เดชฤทธิ์
4. เด็กหญิงสิริภัสสรา  สายพาน
5. เด็กหญิงอัมพาพันธ์  สุกอินทร์
 
1. นางพนมพร  พรหมมา
2. นางสาวรักษิณา  สุขวงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.8 เงิน 23 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัณฐาภรณ์  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงณัชนันท์  รางแดง
3. เด็กหญิงบุญญาพร  สิทธิยศ
4. เด็กหญิงพัชรพร  สุภษิต
5. เด็กหญิงภาริณี  หงษ์ทอง
 
1. นางสาววัฑฐิกร  แก่นนาค
2. นางสาวอรุณศิริ  ถวิลประวัติ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ใจเพ็ชร
2. เด็กชายธนภัทร  ฉิมสา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีธรรมมะ
4. เด็กหญิงวรัทยา  คำหมอน
5. เด็กหญิงเนตรชนก  บุดดาใส
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  สอนเม้า
2. นางสาวอภิรดี  มณีนิล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.6 เงิน 38 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กชายกิตติกร  จิตจริต
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์พานิช
3. เด็กชายธีรพงษ์  โห้ลพบุรี
4. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีสะอาด
5. เด็กหญิงสุภัสสร  พรมใจบุญ
 
1. นางสาวนพเกล้า  อ้นมี
2. นางสาวนิศาชล  ภักดี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายจิรภัทร  พานโฮม
2. เด็กชายยุทธพิชัย  จันจิต
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์   หาดสกูล
4. เด็กหญิงรัตนากร  บุญล้ำ
5. เด็กชายอดิศัย  จันแสน
 
1. นายเฉลิมฤทธิ์  ศรีสุรินทร์
2. นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายกอปรพชร  คุ้มสุพรรณ
2. เด็กชายชัชชัย  พงษ์พัฒน์
3. เด็กชายญาณวัฒน์  บัวเทพ
4. เด็กชายญาณวิทย์  บัวเทพ
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เจริญสุข
6. เด็กชายตรีทเศศ  ประเสริฐสุข
7. เด็กชายทัพไทย  หินแก้ว
8. เด็กชายธนากร  พลูชู
9. เด็กชายธนากร  มากะนัตย์
10. เด็กชายนวดล  ดีใจ
11. เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรัตนา
12. เด็กชายภานุ  สิงห์ผา
13. เด็กชายมงคล  โพธิ์หอม
14. เด็กชายราชพฤกษ์  ยศมา
15. เด็กชายวรเมธ  สายคำพล
16. เด็กชายวิชชกร  ติยานันท์
17. เด็กหญิงศุภัชญา  มาโพธิ์ชัย
18. เด็กชายสุรสิทธิ์  จั่นพุธ
19. เด็กหญิงเกษริน  บัวคำ
20. เด็กชายโมไนย  พลภักดี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองหยิบ
2. นายวัชรพุทธิ์  เกตุเทศ
3. นายกฤษดา  นนทะโคตร
4. นายพีรวัฒน์  จันทร์หอกลอง
5. นายสิทธิชัย  เทียนทอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  จิตไทย
 
1. นางสุพันทร์  สุขขำ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาพราน 1. เด็กหญิงสิดาพร  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางวาสนา  ขันโสม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงนภาพร  ขำแก้ว
 
1. นางสาวทิตยา  ฤทธิ์เม้า
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1. เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนดุลศิริชัยกูล
2. เด็กชายสัณฐิติ  กันจู
 
1. นางวรรษภรณ์  ปานขาว
2. นางสาวสุกัญญา  ฉ่ำไกร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.34 เงิน 40 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คล่องจริง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขเสน
 
1. นายเฉลิมฤทธิ์  ศรีสุรินทร์
2. นางสาวกรรณาภรณ์  เครื่องคำ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 40 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงปรารถนา  สร้อยคำ
2. เด็กชายพิชัยภูษิต  พิมเสน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดภัย
2. นางกิตติยา  แย้มศิริ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ย่อมครบุรี
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ตรีโพลา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่เฮง
4. เด็กหญิงปริสา  จันทร์แสง
5. เด็กหญิงพรพิมล   นุชเฉย
6. เด็กหญิงภูริชญา  วรุณสุภัค
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินทร์สุข
8. เด็กหญิงหยาดทิพย์  เอกพันธ์
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  คำสมัคร
10. เด็กหญิงอัมธิกา  มีไผ่ขอ
 
1. นางสาวจินตพร  โนจักร
2. นางสาวสุภารัตน์  คำมูลตา
3. นางสาวศศิธร  ปะนามะโก
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วเจิม
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ดอนเมืองพรม
3. เด็กหญิงกิตติญา  เครือษา
4. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญเชิด
5. เด็กหญิงญาณิศา  เก่าราชการ
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  พลับพลา
7. เด็กหญิงพุทธธิดา  หุนกระโทก
8. เด็กหญิงวรรณนิสา  แก้วสาสุข
9. เด็กหญิงสรัลพร  หมวกสันเที๊ยะ
10. เด็กหญิงอารยา  หนูเทศ
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
2. นางสาวชิดชนก  ไชยงามเมือง
3. นางสาววัชรี  ปานคะเชนทร์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76.66 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พึ่งแตง
2. เด็กหญิงธนัชพร  สอนสระคู
3. เด็กชายธีระศักดิ์  คณะพล
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีบุตรสา
5. เด็กชายวีรวุฒิ  โสดาเดช
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธรรมมา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  กรเกิด
8. เด็กชายอนุชิต  จินดารอง
9. เด็กหญิงอาริษา  เนานอก
10. เด็กหญิงเกสรา  ขันแก้ว
 
1. นางชลทิพย์  ทรวดทรง
2. นางกัญจนา  เอกมาตย์
3. นางนัฏชนก  แสงสุข
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงกัลยา  ราชอินตา
2. เด็กหญิงซะฮะรานี อะชีฟาล์  ปานคะเชนทร์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์สามเรือน
4. เด็กหญิงปานชนก  รัตน์ประโคน
5. เด็กหญิงผริตา  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงพรรณรัตน์  คงปราบ
7. เด็กหญิงพิชชาอร  บุญศรี
8. เด็กหญิงวรรณกานต์  มั่นคงดี
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์วี
10. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทกูล
 
1. นางบัวพันธ์  น้อยเขียว
2. นางสายรุ้ง  ยศยิ่งยง
3. นางรุ่งแสง  ชาวนา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายกฤษดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงกันญาลักษณ์  พลญาพิพัฒน์
3. เด็กหญิงชนากานต์  โลหะจรูญ
4. เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นอ่อน
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขเจริญ
6. เด็กชายธนโชติ  สุขเจริญ
7. เด็กชายธีรภัทร์  สาถิตย์
8. เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท
9. เด็กชายอินทร์ทิราช  เนียมพยัคฆ์
10. เด็กหญิงไอลดา  แก้วแสงทอง
 
1. นายสรพงษ์  แสงสุข
2. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
3. นางสาวบังอร  สุุขเจริญ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. นางสาวนริศรา  รักกะโทก
2. เด็กหญิงรติยารัตน์  คุ้มดี
3. เด็กหญิงวริศรา  จอยพุก
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  หลุ่นประพันธ์
5. นางสาววันวิสาข์  ชูรัตน์
6. เด็กหญิงศิรดา  สุขเทศ
7. เด็กหญิงศิรินภา  แสงเดือน
8. เด็กชายศุภกร  ห้องทรง
9. เด็กหญิงสุนันทา  กลิ่นจุ้ย
10. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทกูล
 
1. นางบัวพันธ์  น้อยเขียว
2. นางสายรุ้ง  ยศยิ่งยง
3. นางรุ่งแสง  ชาวนา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 79.4 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายกฤษดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงกันญาลักษณ์  พลญาพิพัฒน์
3. เด็กหญิงชนากานต์  โลหะจรูญ
4. เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นอ่อน
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขเจริญ
6. เด็กชายธนโชติ  สุขเจริญ
7. เด็กชายพงศกร  เกษมณี
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พิมพ์นนท์
9. เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท
10. เด็กชายอินทร์ทิราช  เนียมพยัคฆ์
 
1. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
2. นางสาวจริยา  อินทร์ฉ่ำ
3. นางสาวนิตยา  ภู่ขาว
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เขียวขำ
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  เอี่ยมมูล
 
1. นางสาววิชชุดา  เกษสุมา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 1. เด็กชายจริน  เต่าทอง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  รักนาค
 
1. นายวิมัจ  จันทะไพร
2. นางสาวจิราพร  ผลสุด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายภัทรกร  พงษ์พานิช
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงดาวสวรรค์  กุลคำ
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นมองเล
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมิดี
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงลภัสรดา  หมวกอินทร์
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยศปัญญา
 
1. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธนกร  คำชม
 
1. นางชนากาณต์   เชื้อทอง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ฮวดกระโทก
 
1. นางมะลิรินทร์  กล่อมโยธี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 34 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงภรรทิพย์  เมืองเปรม
2. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีจันทร์
 
1. นางกันต์สิริ  กิ่งโก้
2. นางกัญญานันท์  ด้วงอินทร์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายประวิณ  ชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  พุทธรัตน์
 
1. นางสาวภัทรารัต  โสภา
2. นางทนัฐอนงค์วรรณ  ทับทิมสวน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 33 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์ขำ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หงษา
 
1. นางวิรัตดา  สินสวัสดิ์
2. นางปัตติญา  ปราบโจร
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ปลัดเทศ
 
1. นางชนากาณต์   เชื้อทอง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 1. เด็กหญิงจิรัญญา  กมลเพชร
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  คล้ายฉิม
 
1. นางสาวสุพัตรา  โต๊ะโต
2. นางนุชจรี  สังข์สุวรรณ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84.8 ทอง 26 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 1. เด็กชายธนบดี  ภมรกุล
2. เด็กหญิงธนพร  บุญหว่าน
3. เด็กชายพงศภัค  กันภัย
 
1. นางสายพิณ  ภุมมา
2. นางสาวสุวิมล  แก้วเรือง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายกฤษณะ    อินสอน
2. เด็กชายจิรเมธ   แจ่มชาวนา
3. เด็กชายณรงค์กรณ์    พรมคำ
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  กิ่งเนตร
2. นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 17 โรงเรียนห้วยพลู 1. เด็กหญิงจิตรดาภรณ์  นิลสนธิ
2. เด็กหญิงจินตนา  เพ็งบุญ
3. เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยดี
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสนคำ
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  ดีปิ่น
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสำอางค์
 
1. นายยุทธนา  เตชรังศรี
2. นางสาววิลาสินี  มีชาญ
3. นางสาวพิรดา  ศิริวัฒน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธนพร  อิ่มอรชร
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กชายกมลเนตร  กลิ่นส้ม
 
1. นางสาวณัฐนันท์  น่วมด้วง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงธนัชชา  เรืองชาวนา
 
1. นางไพรพนา  เตียวตระกูล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 33 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางวิรัตดา  สินสวัสดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1. เด็กชายธราเทพ  พรหมน้อย
 
1. นางนิ่มนวล  พาศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายเนติพล  เลิศฟ้า
 
1. นายณัฐนนท์  แย้มทับ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 38 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 1. เด็กหญิงชุติมนต์  เถื่อนมา
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ผิวชา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนาระดา  ปั้นจอม
 
1. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.33 เงิน 32 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายครรชนะ  เมืองเหลือ
 
1. นางสาวเพียงใจ  จินะชิต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธนโชติ  ปคุณพูลสิน
 
1. นายสุดเขตต์  คล้ายบุญมี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงศิรินันท์  สมการณ์
 
1. นางจินตนา  ศรีจันทร์นิตย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ด้วงพรม
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 1. เด็กชายสิทธา  การะเกตุ
 
1. นายธีรวัต  เจนพรมราช
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายปวริศ  แช่มช้อย
 
1. นางสาวพรทิพย์  วรรณวัติ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 33 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อ้นชาวนา
 
1. นางสาวอัญญาณี  สีหาราช
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงคนาอัน  ยอดเกตุ
 
1. นางสาวภาวิดา  เขียวขำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 65.83 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายคณิศร  คำจัด
2. เด็กหญิงจิรัชตานันท์  ปุ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงชวิศา   เหล่าสิงห์
4. เด็กหญิงธัญญาพร  ยอดเกตุ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกอูต
6. เด็กหญิงประกายดาว  ดารา
7. เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประสิทธิ์
8. เด็กชายภิควัตร  บำรุงขันธ์
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิสุวรรณ
10. เด็กหญิงอัญญารัตน์  สีทับทิม
 
1. นายกรุง  แปงจำ
2. นางสาวสุวรรณี  แบนคล้าย
3. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
4. นางสาวกัญญ์วรินทร์   สุขคำ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายชนกานต์  ราชานนท์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ปัตถา
3. เด็กชายทิเบต  แม็กกินลีย์
4. เด็กชายธิภากรณ์  บุญสายัง
5. เด็กชายนาธาร  หล่ออินทร์
6. เด็กชายปิยะชาติ  มีบุญ
7. เด็กชายพิทวัส  จันทร์ดาวงค์
8. เด็กชายภัทรพงษ์  ดิษฐโชติ
9. เด็กชายวสิษฐพล  กันเรือง
10. เด็กชายวัชพล  ร่องจิก
11. เด็กชายอานนท์  ก๊กมาศ
12. เด็กชายโยธิน  อ่ำเพียร
 
1. นายกรุง  แปงจำ
2. นายเจนณรงค์  ศรีเครือแก้ว
3. นางสาวสุวรรณี  แบนคล้าย
4. นางเกษมศรี    รุณไชย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78.33 เงิน 15 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  อ้นคูเมือง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นุชเฉย
 
1. นางสาววิไลพร  จันทร์หอม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  อ้นคูเมือง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายพิภพ  พงษ์พานิช
 
1. นางสาวจินตพร  โนจักร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  อ้นคูเมือง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายอชิตพล  เพ็งกระโทก
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำมูลตา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  อ้นคูเมือง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายตะวัน  ราชรี
 
1. นายณัฐนนท์  แย้มทับ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ประชารักษ์
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ประชารักษ์
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  แสงแก้ว
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญสิริ  แพรทอง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุภัทร์จิรา  สกุลหอม
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  อินทร์ชา
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงศิรประภา  ภาษิต
 
1. นางสาวชัญญาชิต  สุดชา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 72.66 เงิน 22 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายธนวัฒน์  พวงทับทิม
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปรีชาวนา
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญรอด
 
1. นายกิตติวิสุทธิ์  ศรีชัยตัน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 13 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางวิรัตดา  สินสวัสดิ์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สีภูบาล
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีคง
3. เด็กชายธนพล  เถาวัลย์
4. เด็กชายธนิสร  ฉิมทอง
5. เด็กหญิงพลอยใส  อินแสง
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญสิริ  แพรทอง
7. เด็กชายรังสิมันตุ์  อ้นคูเมือง
8. เด็กหญิงศิลปภาภรณ์  ฉิมสมจิตร์
9. เด็กชายสรเดช  เนียมชาวนา
10. เด็กหญิงสุชัญญา  ประชารักษ์
11. เด็กหญิงหทัยกานต์  อินทร์ชา
12. เด็กชายอิทธิพล  ถิ่นพยัค
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
2. นายบุญเลิศ  มากเมือง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เจริญภาพ
2. เด็กชายทัตเทพ  แดงด่อน
3. เด็กชายธวัชชัย  เพชรเกิด
4. เด็กชายธันวา  เสงี่ยมพันธ์
5. เด็กชายธีระพล  ผิวเหลือง
6. เด็กชายนฤเบศวร์  แก้วเพชร
7. เด็กชายนิลพัทธ์  ชินราษี
8. เด็กชายปรมัตถ์  บุญเกิด
9. เด็กชายปัญญา  ทองสุข
10. เด็กชายพนา  สิทธิเขตการ
11. เด็กชายพลวัต  โตมี
12. เด็กชายภานุพงศ์  เนียมเพราะ
13. เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์วี
14. เด็กหญิงวิดารัตน์  ผิววันดี
15. เด็กหญิงศิปรญา  โพธิ์ทอง
16. เด็กหญิงสิรภัทร  วรรณสุข
17. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วตาล
18. เด็กหญิงสุพรรษา  ลิมกุลาคมน์
19. เด็กหญิงอนัญญา  ทองสุข
20. เด็กหญิงอมลวรรณ  ประดา
 
1. นายธวัชชัย  ทับอาจ
2. นางสายรุ้ง  คำพุฒ
3. นางสมจิตร  พวงน้อย
4. นางสำอางค์   จันทร์ศรีเจริญ
5. นางสาวพิจิตรา  อ่วมบุตร
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกมชัยภูมิ
2. เด็กชายจักริน  ชายวร
3. เด็กชายจักรินทร์  แหม่มสูงเนิน
4. เด็กหญิงจันทกานต์  มาลัย
5. เด็กชายชลสิทธ์  ยอดเกตุ
6. เด็กหญิงชลิดา  ป้อมบ้านมุง
7. เด็กหญิงณิชา  แตงแก้ว
8. เด็กชายทัดเทพ  ฉิมช้าง
9. เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
10. เด็กชายพฤฒิพงศ์  วุฒิสวัสดิ์
11. เด็กหญิงรัชนีกร  หงษ์ทอง
12. เด็กหญิงวรารัตน์  ริมประโคน
13. เด็กหญิงสขิลา  นุชนารถ
14. เด็กหญิงสาริศา  บู่ทอง
15. เด็กชายสุกฤษฎิ์  นุชนารถ
16. เด็กชายสุรชัย  แก้วภาพ
17. เด็กหญิงอรปรียา  สีมาอิ้ง
18. เด็กชายอาทิตย์  สุขคง
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผลขาว
20. เด็กชายเมธัส  คัชมาตย์
 
1. นายวิศิษฐ์  สินสวัสดิ์
2. นายพิชิต  ตรงต่อกิจ
3. นายศุภมิตร  นงนุช
4. นายนิวัฒ  บัวติ๊บ
5. นางศรีสุดา  โลลุวัฒนา
6. นางสาววรพรรณ  นาคอัง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 1. เด็กหญิงจันทิมา   เที่ยงเกษม
2. เด็กชายณัฐพล   ดวงอินทร์
3. เด็กชายภูมิสาคร   กลัดเข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงวันวิสา   ปาสูงเนิน
5. เด็กชายวิฑูรย์   สินปรุ
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองพูล
7. เด็กชายสุทธิพงษ์   โชติบ้านขาม
8. เด็กหญิงสุนันทา   หว่างแย้ม
9. เด็กหญิงแพรวา   บุญอ้น
10. เด็กชายไกรวิชญ์   หาญสูงเนิน
 
1. นางชไมพร  ขำทวี
2. นางสาวพรสวรรค์  ทรงเจริญ
3. นางสาววรรณวิสา  ทองเพียร
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ต๊ะน้ำอ่าง
2. เด็กชายกฤติภาส  คชยิ้ม
3. เด็กชายปิยะพัฒน์  กลมละม้าย
4. เด็กหญิงปุณยาพร   มีบัวทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พรมท่อน
6. เด็กชายพีรวิทย์  มุยคำ
7. เด็กชายภานุพงศ์  จันแสน
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ประทุมไข
9. เด็กหญิงอารัญญา  คำพวง
10. เด็กชายเทพธัต  พานะดร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  วิไลสมสกุล
2. นายฐาปกรณ์  ชูรา
3. นางสมศรี  ชูรา
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
2. เด็กหญิงกานต์มณี  มีไผ่ขอ
3. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
4. เด็กหญิงลักษมี  ต๊ะบ้านไร่
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้รัก
6. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดเครือวัลย์
7. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ขำน้ำคู้
8. เด็กหญิงแพรพรพรหม   หูตาชัย
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่่าย
3. นางสาวทีปกาญจน์  ฝ้ายป่าน
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 29 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปันอินทร์
2. เด็กหญิงกิติยา  อินทรอุบล
3. เด็กหญิงจรรยวรรชน์  ประเสริฐธรรม
4. เด็กหญิงณปภา  ป้อมสาหร่าย
5. เด็กหญิงธันยพร  ณ บางช้าง
6. เด็กหญิงภาวิตา  ทองบุญ
7. เด็กหญิงศศิวรรณ  เครือรัญญา
8. เด็กหญิงโสวิภา  หาญสินธ์ุ
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่่าย
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 8 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
2. เด็กหญิงกานต์มณี  มีไผ่ขอ
3. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  สายบาง
5. เด็กหญิงลักษมี  ต๊ะบ้านไร่
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลี้รัก
7. เด็กหญิงอานิษา  อ่อนหอม
8. เด็กหญิงเจนจิรา  รอดเครือวัลย์
9. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ขำน้ำคู้
10. เด็กหญิงแพรพรพรหม   หูตาชัย
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่่าย
3. นางสาวทีปกาญจน์  ฝ้ายป่าน
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 1. เด็กชายกิติพงษ์   ระวังชน
2. เด็กชายจีรศักดิ์   แห่งสายหล้า
3. เด็กชายณัฐพงษ์   ปั้นกลัด
4. เด็กชายภูธเนศ   เทพป่าหมาก
5. เด็กชายศรัณย์  สุขเมือง
 
1. นางชไมพร  ขำทวี
2. นายบัญชา  บุญธรรม
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรังสิมา  สิงห์พัน
2. เด็กหญิงสมิตานัน  ทองแท้
 
1. นายศิวพงษ์  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  ไตรภพ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79.6 เงิน 32 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุชัญญา  คารศรี
 
1. นางพรรณี  นาคน้อย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพศวีร์  แต้มพวก
 
1. นางสาวเพียงใจ  จินะชิต
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนาพราน 1. เด็กชายพีรวิชญ์   ศรีบุตรตา
 
1. นางกาญจนา  อยู่ม่วง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพลอยใส  อินแสง
 
1. นางสาวเพียงใจ  จินะชิต
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 36 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นายชนัต  จันทร์ธนูศร
 
1. นางสาวกาญจนา  วันเสน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกลอยใจ  สิทธิศักดิ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ก้านเพ็ชร
3. เด็กหญิงชลธิชา  ขุนทอง
4. เด็กหญิงช่อศิรดา  วัยวัน
5. เด็กชายณัฐชนน  อุกอาจ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  นวลจำปา
2. นางสาวชัชฎา  แสงหาญ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67.68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านดงพลวง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ภาษิต
2. เด็กหญิงเกตุเกล้า  พรมแพร
 
1. นายสุรเดช  คำประเสริฐ
2. นายพงษ์สิทธิ์  แสงอรุณ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พิมพ์ดอน
2. เด็กหญิงมริสา  ดีประสงค์
 
1. นางวลีภรณ์  อาสนาชัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74.67 เงิน 32 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุธิตา  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ศรีสอาด
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 23 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายพลพล  ภู่เทศ
2. เด็กชายพัทธนันท์  ทับแสง
 
1. นายอวิรุทธ์  เดชธาดา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมภักดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มงคล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กชายธีรภัทร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงปาปา  พิว
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  ไชยการ
4. เด็กชายวันดี  ทองสา
5. เด็กชายศุภกร  นามจำปา
6. เด็กชายอนุชา  พึ่งมี
 
1. นางสาวพิมพ์มาดา  วงค์ศิริธนดล
2. นายภูมินทร์  ผุยน้อย
3. นางอัมพร  บุญทอง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายคริส  หาญสายพา
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีเมฆ
3. เด็กชายธนภัทร  ยอดเกตุ
4. เด็กชายปรมะ  ธัญมลโชควนิช
5. เด็กชายสเตเว่น  คัมมิ่งส์
6. เด็กชายโภศวินท์  ลำตาล
 
1. นายศุภวิชญ์  บุญสวัสดิ์
2. นางกนกวรรณ  เขียวดี
3. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  มิตรละม่อม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.95 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กชายกันตพล  เจริญศรี
2. เด็กชายธีรพงษ์  อินทร์ขาว
3. เด็กชายธีรพงษ์  เพ็ชรคง
4. เด็กชายนวพล  สีมา
5. เด็กชายพัชรพล  เอี่ยมมา
6. เด็กชายพีรพงษ์  เชื้อบุญมี
7. เด็กชายอนุวัฒน์  เพ็งมา
8. เด็กชายอภิรักษ์  พิมหนู
 
1. นายวิสันต์  คนโท
2. นายดำรง  ชอบธรรม
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  ภูมิผล
2. เด็กหญิงจิดาภา  ภูมิผล
3. เด็กหญิงจุติพร  ขำบางโพธิ์
4. เด็กหญิงญาณิศา  วังศรีจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐธมนวรรณ  ประดับวงศ์
6. เด็กหญิงปาณิตา  เทียนสมจิตร
7. เด็กชายพีรภัทร  ไทยอู่
8. เด็กหญิงวิภาพร  สุเนตตรี
9. เด็กชายอนันตสิน  รั้วสำราญ
10. เด็กหญิงอภิสรา  รั้วสำราญ
 
1. นางสาวภัคจนิกรณ์  บางปา
2. นางสาวภิรมย์ลักษณ์  ดอนหม้อ
3. นางสาวสุฑามาศ  เดชห้วยไผ่
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 52.6 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์แสง
2. เด็กชายธนวัฒน์  กุดัง
3. เด็กชายนนทพัทธ์  บานแย้ม
4. เด็กหญิงนฤมล  จันแดง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญบารมี
6. เด็กหญิงพิกมล  พลสว่าง
7. นางสาววรรณิษา  พรมรักษา
8. เด็กหญิงสาริศา  เกิดทาน้อย
9. นางสาวอธิชา  เอี่ยมมา
10. เด็กชายเกรียงวุฒิ  คงปราบ
 
1. นางสาวอภิรดี  มณีนิล
2. ว่าที่ร้อยตรีวราพล  มูลเมือง
3. นางสาวอัญชิษฐา  สอนเม้า
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  สุพร
2. เด็กหญิงจารียา  ชูหิรัญ
3. นายธนกฤต  ดอกรัก
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญเย็น
5. เด็กหญิงรัศมีจันทร์  จีนด้วง
 
1. นางกนกพร  ปุ่มเพชร
2. นายนิรุต  พรมอาจ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทุนแท่ง
2. เด็กหญิงณริศรา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงวริศรา  วาบสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เฟื่องมณี
2. นางสาววรรณิสา  นาคกราย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.8 เงิน 33 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  อ่อนพุ่ม
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  อ่อนพุ่ม
3. เด็กหญิงศุภัสรา  หัตถกอง
 
1. นางสาวชนิษ์ฎากานต์  จิตต์เจริญ
2. นางสาวณัฏฐ์ชนัญชา  สุวพัชรภรณ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 78.9 เงิน 21 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สิงนาครอง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  หมั่นสกุลธนา
 
1. นางสาวรัชดาพร  ครุธบึงพร้าว
2. นางกิติยา  ปราบจินดา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต
2. เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด
3. เด็กชายวันชัย  สุดแสวง
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงญาดา  สินบำรุง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็งเทศ
 
1. นางสาวสมพิศ  ประธรรมสาร
2. นางกนกวรรณ  เขียวดี
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก้อนทองดี
2. เด็กหญิงธนัญญา  แถวบุญตา
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  บุญเสริม
 
1. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงวรินทร์ลดา  วานิชพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  วานิชพิพัฒน์
 
1. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1. เด็กหญิงวีรยา  วงษ์สุธรรม
2. เด็กหญิงอรปรียา  จุตตะโน
 
1. นางเพ็ญนภา  ทองนวม
2. นายนัฐวุฒิ  ด้วงสงกา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายชัยนรินทร์  พิมประเสริฐ
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีอัมพร
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นางสาวญารัชนี  หอมหวล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจิราวุฒิ  แก้วเขียว
2. เด็กชายอนุชา  ศรีสังปัด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  บรรพต
2. นายนัฐพล  เฟื่องเพียร
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงชยุดา  ด่านเมืองจีน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุรเสนธ์
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นางสาวอัฐทยา  แสนบุญมา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายณภัทร  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  บุญชู
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายทศพล  บุระพวง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  โสประโคน
2. เด็กหญิงสุมาลี  ผ่องใส
 
1. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  พิมพฤกษ์
2. เด็กชายศุภกฤต  ไมนา
 
1. นายฐิเบษ  วงษ์สำราญ
2. นายกี  ชัยเสนา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงธนพร  สอนใจ
2. เด็กหญิงธันยพร  บุญละคร
 
1. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
2. นางสาววันทนีย์  ยี่คิ้ว
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ติดชัย
2. เด็กหญิงโชติกา  พิศราจันทร์
 
1. นางสาววันทนีย์  ยี่คิ้ว
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 1. เด็กชายพงศธร  เกษรราช
2. เด็กชายพชร  ทิมอ่อง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แสนวันนา
 
1. นายจักรกฤษ  มาโต
2. นายณัฐพล  เกิดแป้น
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายชัยณรงค์  พันธ์ทอง
2. เด็กชายธีระภัทร  นันติภา
3. เด็กชายอมร  จันทร์ศรี
 
1. นายพิษณุ  ไทยสวน
2. นายจีระศักดิ์  จันพร
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายกิตติภณ  เทศนะสอน
2. เด็กหญิงพรไพริน  นันทะแพทย์
3. เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายจีระศักดิ์  จันพร
2. นายวรัญญู  จันทร์หนู
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายธนกร  แสงคำ
2. เด็กชายพงษ์ธนา  พุ่มลา
3. เด็กชายวรพงษ์  สาศิริ
 
1. นายวิทูลย์  เชื้อจีน
2. นางสาววรางคณา  ก่อทรัพย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.8 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ครองราช
2. เด็กชายฉัตรชัย  แก่นธรรม
3. เด็กชายธาวิน  มากด่าน
 
1. นายปัญญา  นุชรุ่งเรือง
2. นายวิรัช  ดอนอุบล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุพรรณนอก
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อาจทวีกุล
3. เด็กชายเจษฎา  สุพรรณนอก
 
1. นางสาวดารุณี  นิเทียรสี
2. นางสไบแพร  อินทรปราง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ลาดเลา
2. เด็กหญิงธัญวลัย  มีบุญ
3. เด็กชายธีรพัท  สุดทะ
 
1. นางจุฑารัตน์  ยิ่งสม
2. นางอินทิรา  เขียนสุข
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงศุภานัน  จันดาหาร
2. เด็กหญิงสิดาพร  กุดไธสง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางปรีญาพัชร  บุญสวาสดิ์
2. นายอัครเดช  ศรีโสภา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงขวัญสิริ   ทองสำโรง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  บัวเปรม
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  วงษ์ลา
4. เด็กหญิงพรพรรณ  พาหา
5. เด็กหญิงพรสิริ  โพธิ์สูง
6. เด็กหญิงเพชรดา  ชูใจ
 
1. นายนาวิน  ฉิมพาลี
2. นางสาวสุวรรณา  แซกรัมย์
3. นางสาวอัจฉรา  ท่อนสาย
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 1. เด็กหญิงธนัชพร  สีวังราช
2. เด็กหญิงนันทนัช  จุ้ยเจ็ก
3. เด็กหญิงพิมมาดา  โรจน์บุญถึง
4. เด็กหญิงสุชิลา  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วกัญญา
6. เด็กหญิงอัญชลี  ทองจันทร์
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
2. นายณรงค์เดช  โพธิเกิด
3. นางสาววรรณรท  อยู่วังชิ้น
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เมฆประดับ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผาตินาวิน
3. เด็กหญิงอัญชิสา  เชื้อทอง
 
1. นายฐิเบษ  วงษ์สำราญ
2. นางปรีญาพัชร  บุญสวาสดิ์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  สมบัติ
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงผล
3. เด็กหญิงวัลภา  ก๊กมาศ
 
1. นางปรีญาพัชร  บุญสวาสดิ์
2. นางสาวสุปรางค์  ฝันนิมิตร
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงกมลธิดา  ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงธัญชนก  แปวขุขันธ์
3. เด็กหญิงวรารักษ์  ศรีบัวขาว
 
1. นายกฤติเดช  จักรแก้ว
2. นายธนพงษ์  มณฑาทิพย์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  จิตวิขาม
2. เด็กหญิงนันธิดา  นาสิงห์ขัน
3. เด็กหญิงสิริมา  ธรรมรงค์รัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  นิลมูล
2. นางสาวดลญา  พุดทอง
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกยนารถ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูมิสุข
3. เด็กหญิงพรมนัส  เกิดทรัพย์
 
1. นางสาวกรรณาภรณ์  เครื่องคำ
2. นางสาวปทุมมา  อยู่สอน
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  มนตรี
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  หาญยง
3. เด็กหญิงวาสนา  วังคีรี
 
1. นายสุภาพ  อิ้มทับ
2. นายพงศธร  ปินะถา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กชายกิตติชัย  พรมสุข
2. เด็กชายชญานิน  บุญสะอาด
3. เด็กหญิงนารีกร  บัวทอง
 
1. นางสาวลลินตา  พันธากูล
2. นายธิพัทธิ์ภูมิ  ขันตีเตชนิธิ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.9 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กชายธีรพงษ์   พลประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรินลดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงอรปรียา  แคนเภา
 
1. นายขจรศักดิ์  วังคีรี
2. นายธิพัทธิ์ภูมิ  ขันตีเตชนิธิ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เคลือบเจาะ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องน้ำไผ่
3. เด็กชายวชิรปกรณ์  จันทร์อุ่น
 
1. นางรุ่งสุรีย์  กองเพชร
2. นางสาวพิมพฺ์นารา  ทองงามขำ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สมบุตร
2. เด็กหญิงสมปรารถนา  สีสำโรง
3. เด็กหญิงเอมมิกา  จินดามัง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ประมูลชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี  นากแก้ว
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 1. เด็กหญิงวรรณษา  เทพนุ้ย
2. เด็กหญิงสุปาณี  สุระวรรณะ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีมั่น
 
1. นางสาวพิชญาภา  สารมะโน
2. นางสาวนุชจรี  สละริม
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายรัตนกฤต  สำเนียงแจ่ม
2. เด็กชายวรโชติ  มูลสา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อำไพพันธ์
 
1. นางพิกุล  เกษาพร
2. นางชนิดาภา  สอนง่าย
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.4 ทอง 39 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 1. เด็กหญิงนภสร  เทียนอำไพ
2. เด็กชายปวรพัฒน์  อาทิเวช
3. เด็กหญิงรัชนก  กลิ่นเจริญ
 
1. นางลำพึง  พรหมมา
2. นางรัตนา  ขุนมธุรส
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงธนัฏฐา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงนพักตร์สรณ์  ยศปัญญา
3. เด็กหญิงสุชานุช  ฤาษี
 
1. นางสาวจินดา  อินทร์แผลง
2. นางสาวธัญญารัตน์  โพธิ์ทอง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงนัฎฐา  พันหอม
 
1. นางสาวศิริวรรณ   ขุนชาวนา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงธนภรณ์   นามประเทศ
 
1. นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเจษฎากร   นุ่มโฉม
 
1. นางสาวปนัดดา  สุรรัตน์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กหญิงนัชชา  สนมฉ่ำ
 
1. นางสาวอรกัญญา  ชุมพงษ์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายทศพร  พรมวัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงษ์เล่ห์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เผือนอก
 
1. นางอุษาวดี  เอื้อเฟื้อ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงประภาศิริ   สีบุตรา
 
1. นางสมพร  แปลงวงศ์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 1. เด็กหญิงกิตติมา  มาแจ้ง
 
1. นางอำพร  ดีจ่าง
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงยุพาพรรณ  อ้อยคำ
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อยู่เบิก
3. เด็กหญิงอินทิอร  แสงเงิน
 
1. นางสาววรรณิศา  ชำนิ
2. นางสาวจินดารัตน์  วรยศ
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายณัฐกมล  แก้วโพงเพง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นวลปราง
3. เด็กหญิงโศรดาภรณ์  บุญพันธ์ุ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  วรยศ
2. นางสาววรรณิศา  ชำนิ
 
204 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายภรรควัฒน์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงวิจิตรานุช  นันทะแพทย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดภัย
2. นางกิตติยา  แย้มศิริ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพราน 1. เด็กชายธนวัฒน์   ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวอาริสา  ศรีดี
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  หลวงศิริ
 
1. นางสาวพรพิมล  เหมืองแดง
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนาพราน 1. เด็กชายนัทพงษ์  ทาแก้ว
 
1. นางสาวนภาภรณ์  บุญชื่น
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายกษม  ทองวัด
 
1. นายไตรมิตร  ขยันกิจ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงจิตรา  ชัยเพชร
 
1. นางสุกัญญา  นิลศิริ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อ่อนตานา
 
1. นางชนากาณต์   เชื้อทอง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายมงคล  ชมภู
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีละออ
 
1. นางชนากาณต์   เชื้อทอง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นันทะแพทย์
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  จั่นพุธ
 
1. นางสุกัญญา  นิลศิริ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงพวงเงิน  มาเมือง
 
1. นางบันทูน  กันทวงศ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงอรัญญา    สวนม่วง
 
1. นางสาวปิยะธิดา  สารเจริญ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74.3 เงิน 13 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายบรรพต  ยตะโคตร
 
1. นางสาวธัญกมล  น้อยมีชัย
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงกุลภัสสร์  พิมเสน
3. เด็กหญิงนฤมน  บุเกตุ
4. เด็กหญิงพุทธินันท์  สุขเมือง
5. เด็กหญิงภาวิตา  สุขเมือง
6. เด็กหญิงศิรันดา  สุขเมือง
7. เด็กหญิงอภิชญา  พรมมาอินทร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นเรือน
2. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
3. นางอทิตยา  ราชดี
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขสำเร็จ
2. เด็กชายพีระพันธ์  สายสีดา
 
1. นางวราพร  จงนุช
2. นางวินิตดา  ยิ้มยันยง
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เสนามนตรี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ดาพัน
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาววรีรัตน์  วารีทิพย์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายเรือนเงิน   จานทอง
 
1. นายสุทัศน์  เทียมกีรกุล
2. นางโชติกา  กาญจนศิริ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วสายยันต์
2. เด็กชายอธิศ  แจ่มผล
 
1. นายฐิเบษ  วงษ์สำราญ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชนะเคน
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.3 ทอง 5 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ปั้นชาวนา
2. เด็กหญิงพิชญาดา  ยวงเงิน
3. เด็กหญิงพิมพิกา  อู่ไทย
 
1. นายอรัญ  หมวกอินทร์
2. นายปฏิพัทธิ์  ขุนมธุรส
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงพรวิภา  สายทอง
2. เด็กหญิงลัดชาดา  สีบุตรา
3. เด็กหญิงวนิดา  ทองเนื้อดี
 
1. นายกฤติเดช  จักรแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ   ขุนชาวนา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนันนภัส  น่วมนวล
2. เด็กหญิงปริชญา  จำปา
3. เด็กหญิงวิญาดา  ซื่อตรง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
2. นางวิจิตรา  มาลาทิพย์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายกมลภพ  จำรัส
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จำรัส
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บางแก้ว
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางสาวกชณิชา  พุธฉิม
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กชายพิชิตชัย  ขอพลกลาง
2. เด็กชายภูวนัตถ์  ป๊อกเชษฐ์
3. เด็กชายอลงกรณ์  ดารา
 
1. นายยอดธง  ศรีสวัสดิ์
2. นายจตุพล  ทวีศักดิ์สิงห์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายฐิติวัสส์  คงทอง
2. เด็กชายพิธภัณฑ์  ครุฑบึงพร้าว
3. เด็กชายสุริยา  ดีต่าย
 
1. นางสมจิต  ช่อลำดวน
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1. เด็กชายธนวัฒน์    เชื้อบุญมี
2. เด็กชายธนากร    นาเคน
3. เด็กชายสิทธิโชค   หารวันนา
 
1. นางกัญญารัตน์  เพชรรัตน์
2. นายสมคิด   ลีศิริรุ่งโรจน์