สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75.2 เงิน 26 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงเกศินี  บุญโต
 
1. นางอรรณพ  สวนจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ฉิมไหล
 
1. นางสาวสมรัตน์  เพ็ชรบุญมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุหลำ
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงพิมล  วุฒิทา
 
1. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ทองก่อ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  แช่มช้อย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77.5 เงิน 21 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงพรธีรา  มงคลวัจน์
 
1. นางลัดดาวรรณ  แสงนภากาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐภรญ์   เมืองแสน
 
1. นางสาวสมรัตน์  เพ็ชรบุญมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 21 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. นายสุวิทย์   พิมพา
 
1. นางพัฒนา   วงษ์ธัญญะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1. เด็กชายธนาชล  เย็นนัทที
 
1. นางภัททิรา  โตพันธุ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทองสุข
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  หยวกยง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 20 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสุพรรณี  โอดมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  สร้อยสนตน
2. เด็กหญิงธยพร  ปะกาเวสูง
 
1. นายจารึก  อุ่นไพร
2. นางกานดา  อุ่นไพร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  บุญโชติ
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มูลแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เพชรดำ
2. เด็กชายอัษฎา  เมาพัด
 
1. นายธวัชชัย  เทตวงค์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.01 ทอง 19 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   นิมิตร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   โสทรรัตน์
 
1. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
2. นางวิภาวรรณ   เดชสกุลรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 1. เด็กหญิงปิยะนุช  พลอยทอง
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   ฉิมบุญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กชายนพคุณ   ศรีพูล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คงอินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม
 
1. นางนฤมล  ลุ้ยอุไร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์   มาคงทอง
2. เด็กหญิงพรนภา    นามปัญญา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คชมาตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน
2. นางสาวธนิตา  เสนานุช
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองคำ
2. เด็กหญิงปวีร์นุช  เณรแก้ว
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  เนียมศรี
 
1. นายขจรศักดิ์  ทองศรี
2. นางสุภาพร  ทองศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กล่ำคูณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่วงบุใหญ่
3. เด็กหญิงศิรินภา  วันทา
 
1. นางสาวเวธกานต์  มีสุข
2. นางสาวสุณีย์  พิกุลชาติ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 37 โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  เพชรพล
2. เด็กหญิงพนิตสิรี  แสงเดช
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เนียมศรี
 
1. นายขจรศักดิ์  ทองศรี
2. นางสุภาพร  ทองศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41.51 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พลยงค์
2. เด็กชายพลาธิป  แก้วสุวรรณ
 
1. นางวารี  ภูสิตตา
2. นางสาววราภรณ์  เดชเทศ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายสหรัฐ  ทองมั่น
2. เด็กชายสุทธิพร  สุดาสุด
 
1. นายสุพันธ์  กันหาประกอบ
2. นางนราภรณ์  กัดพันธุ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1. เด็กชายเลิศศักดิ์  สัตยาพิทิตภา
 
1. นางศิริลักษณ์  ธรรมวงษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงห์รักษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  นาพุก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงประกายพรรณ  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1. เด็กชายจีรภาคย์  พันอุด
2. เด็กชายบัญญพนต์  อิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  จันทร์ดี
2. นางสาวกัลญารัตน์  แก้วดิษฐ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71.98 เงิน 29 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายปิติกร   พรมภาพ
2. เด็กหญิงสุนิศา  นุ่มสุข
 
1. นางสุนิศา  สุขประเสริฐ
2. นางเดือนเพ็ญ  อินทร์หน่อ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงนามเล  -
 
1. นางสาวกนกพร  ดอนไพร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดวังวน 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีวรรณา
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  อานคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1. เด็กชายประวันวิทย์  จันทร์ดี
 
1. นายสมิฑฐิฏา  ดงภูยาว
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 49.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจักรณรงค์  ไพโรจน์
 
1. นางสาวพรลภัส  คล้ายเขียว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 โรงเรียนผดุงวิทยา 1. เด็กชายสัณฐฺิติ  รัตนพิชัย
 
1. นายบรรพต  ไชยเสน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ขาวขำ
2. เด็กชายธีรเมธ  เหมลุด
3. เด็กชายภานุวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
1. นายธีมาภัทร  ปิ่นทอง
2. นายจรัญ  งูนิ่ม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ปานมณี
2. เด็กหญิงวัลลภา  นิยมญาติ
3. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  บุญเรือง
 
1. นางสายยนต์  บุญเหลือ
2. นางทัศนา  พรมมา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายกิตติธร  แซ่หว้า
2. เด็กชายไกรวี  วาจาสัจกุล
 
1. นางปุณยนุช  เมืองแดง
2. นางแจ่มสิริ  สิงห์คำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กชายวุฒธิชัย  ทองก่อ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาเกิด
 
1. นางสาวพัทธนันท์  สิงห์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์  แตงกวา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรภัทร  แซ่หลอ
2. เด็กชายสมพงษ์  วาจาสัจกุล
 
1. นางปุณยนุช  เมืองแดง
2. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายธนพงษ์  พาจุจันทะโร
2. เด็กชายธีรพัตร์  กลั่นเชื้อ
 
1. นางสาวธีรนันท์  สมศรี
2. นางสาวจุฑามาศ  รินบุตร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ชเปีย
2. เด็กชายปกรณ์  สีโพโต
 
1. นายวันชัย  อิ่มคำ
2. นางมนตรา  ศรีภิรมย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  อินทะโครต
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ฉิมมาทอง
3. เด็กหญิงอชิรญา  สันทาลุนัย
 
1. นางสายสวาท  ชัยมงคล
2. นางสาวศันสนีย์  ชื่นแสงมอญ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทรา
2. เด็กหญิงปภัสรา  เมืองซ้าย
3. เด็กหญิงสุนิภา  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาวจิดาภา  ต๊ะตุ้ย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  คำมี
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยี่วังตะกู
3. เด็กหญิงอนัญญา  ดาคำแสง
 
1. นายสมศักดิ์  ใจพันธุ์
2. นางอัจฉรา  ปิ่นทอง
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงนิรมล  บับภา
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ทองมอญ
3. เด็กหญิงรังสิมา  กองจา
 
1. นางสาววรัญญา  บุญอาจ
2. นางสาวพัทธนันท์  สิงห์รักษ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 74.8 เงิน 36 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงชุติมา  สาสีดา
2. เด็กหญิงวริษฐา  พรรณา
3. เด็กชายศิวกร  เมืองซ้าย
 
1. นางวาสนา  ขุมขำ
2. นายคมสัน  ยาจำปา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. นางสาวกนกพร  ขุมขำ
2. เด็กชายธงชัย  บัวลา
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  มั่นใหญ่
 
1. นางวาสนา  ขุมขำ
2. นางปิยะมาศ  ขุ้นคีรี
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.4 เงิน 12 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวาลย์
2. เด็กหญิงอิสสรา  ใยแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  ใจพันธุ์
2. นางอัจฉรา  ปิ่นทอง
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กชายสันติสุข  โสพรม
2. เด็กชายเฉลิมพันธ์ุ  จันทะกาว
 
1. นางสาวเขมจิรา  เครือตา
2. นายศุภณัฐ  จันทร์สง่า
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง 5 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยากร  งูนิ่ม
2. เด็กหญิงพิชยา  ทั่งโต
3. เด็กหญิงศุภามาศ  เพ็ชรทูล
4. เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์สูง
5. เด็กหญิงอัยยาวัลย์  คงปันนา
 
1. นางอัญชัญ  เลี้ยงเพ็ชร
2. นางนันทนา  ศรีชมพู
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 41 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงกัลยากร   แซ่สง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์   ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กหญิงเกษรรัตน์   แซ่สง
4. เด็กหญิงเก็จแก้ว   สงศิลาวัต
5. เด็กหญิงเพ็ญภัค   แซ่หลอ
 
1. นางสาววราภรณ์   อภินันทโน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ตรีศาสตร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 33 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ปลัด
2. เด็กหญิงธีรดา    ศิริดี
3. เด็กหญิงนราวัลย์  สุริยกิจเจิรญ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  นวลแพง
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  อยู่ปัญญา
 
1. นางณัฏยา  ชูประสิทธิ์
2. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.2 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กุลคง
2. เด็กชายกรวิทย์  จันทร์รักษ์
3. เด็กชายชยาศิส  มูลโพนงาม
4. เด็กชายวุฒิชัย  ด้วงยัง
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  กุลคง
 
1. นางณัฐธยาน์  ชมภูน้อย
2. นางสาววรารัตน์  เย็นขัน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิง วรรณวิสา   ตานาแฝก
2. เด็กหญิงพิชญาพร  เยาวะยอด
3. เด็กหญิงภรภัทร   ทวีแหลม
4. เด็กหญิงรวีนิภา  อุ่นสาย
5. เด็กหญิงวรดา  เดชแสงสี
 
1. นางแพรทอง  หล่ออินทร์
2. นางสาวเสาวณี  ตั้งตระกูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  แผ้วเกษม
2. เด็กหญิงจันทิมา  ทองมา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เอี่ยมอ่อน
4. เด็กหญิงมโนชา  บุญช่วยชู
5. เด็กหญิงเกสรา  ขีดโนนโจทร์
 
1. นางกาญจนา  ไมตรีจิตร
2. นายพลวัฒน์  ลาภถึง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 79 เงิน 22 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อัมพร
2. เด็กหญิงพรไพลิน  พุฒหาญ
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เย็นชื่น
4. เด็กหญิงมณิสรา  สุขคุ้ม
5. เด็กหญิงสมฤทัย  สุขคำภา
 
1. นายวัชระ   กรรณิกา
2. นางสาวภคพร  แสงปัญญา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กชายกฤษฎา   อินสอน
2. เด็กชายนันทภพ   โพธิ์ทา
3. เด็กชายนิวัฒน์   โนนไทย
4. เด็กหญิงปริยากร  ฉัตรทัย
5. เด็กหญิงเอมมิกา  ส้มซ่า
 
1. นางสาวสุนิสา  เมืองมาน้อย
2. นายกษิรา  บุญพันธ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 1. เด็กหญิงจินดาพร  รัตนา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำดา
3. เด็กหญิงญาณิศา  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นุ่มน้อย
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  เพ็งเพชร
6. เด็กชายธนพล  ยอดสง่า
7. เด็กชายธนวิชญ์  สายะนันท์
8. เด็กหญิงนภัสสร  หอมสกุล
9. เด็กหญิงศิริประภา  ทองอ่อน
10. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นุ่มน้อย
11. เด็กหญิงสาธนี  สอนเชียง
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ดีแนม
13. เด็กหญิงสุพิชญา  ทรัพย์ประเสริฐ์
14. เด็กหญิงเขมจิรา  สิงทอง
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มั่นเศรษฐวิทย์
 
1. นายประเสริฐ  สิงห์โต
2. นางธิดา  รักเสนาะ
3. นางวชิรญา  ยอดสุวรรณ์
4. นางสาวจารุภา  ศุภนิมิตกุล
5. นางสาวขนิษฐา  ทาแฝง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กหญิงธัญกานต์  บัวปลี
 
1. นางกาญจนา  เกตุพงษ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงรินรดา  บัวยิ้ม
 
1. นางสาวบำรุงรัตน์  แก้วดิษฐ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 27 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   ทองมาก
 
1. นางสาวสุนิสา  จันทร์โฉม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงศศิปรียา  บัวด้วง
2. เด็กชายสายธาร  อยู่เพชร
 
1. นางดารุณีย์  จันทร์สุริย์
2. นางทิพย์วรรณ  ฮองกุล
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 25 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงปริชญา  รู้ระวังภัย
2. เด็กชายรณกฤต  จันทาทับ
 
1. นางชุติมา  คุ้มพงษ์
2. นางสาวนงพะงา  หม้อเอี่ยม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 28 โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กชายภูริเดช  ทองพูล
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ดีก่อผล
 
1. นายวัฒนา  ใจทน
2. นางลำพูล  ใจทน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง 31 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กหญิงก่อกนก  เพียอินตา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สีจิตตะ
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ลาดบาศรี
4. เด็กหญิงชนิภรณ์  ไพรสน
5. เด็กหญิงณัชชา  ตาวันดี
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทะกาว
7. เด็กหญิงนฤมล  บุญผาง
8. เด็กหญิงปณัฐฐา  ธรรมวงษ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  วงถิ่น
10. เด็กหญิงเหมือนดาว  โพธิ์ขำ
 
1. นางสาวปราณี  คุ้มผล
2. นางยุวรีย์  ตาสุรินทร์
3. นางสาววรรณา  กลิ่นสด
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง 16 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิงจรูญโรจน์  อภัยโส
2. นางสาวจิราภรณ์  มายอด
3. นางสาวจุไรรัตน์  ด่อนแผ้ว
4. นางสาวปรัชญาลักษณ์  กันแย้ม
5. นางสาวปัทมา  กันตุ่ม
6. นางสาวพลอยไพรริน  เพชรอุด
7. นางสาวพัฒนฉัตร  ขำพันธ์
8. นางสาวศศิธร  มายอด
9. นางสาวอิสรีย์  กลิ่นเกตุ
10. เด็กหญิงโสรญา  กล่ำเงิน
 
1. นางบุญรอบ  คงทัน
2. นางสาวระวิวรรณ  อุ่นไพร
3. นางสาวหทัยรัตน์  ด่อนแผ้ว
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75.99 เงิน 20 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงกรองแก้ว   แซ่หลอ
2. เด็กหญิงจิตรา  แซ่เถา
3. เด็กหญิงจีนภัทร   แซ่เถา
4. เด็กหญิงชไมพร   แซ่ย่า
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   แซ่หลอ
6. เด็กหญิงวรนุช   แซ่หลอ
7. เด็กหญิงวิชุดา   แซ่หยาง
8. เด็กหญิงวิภาวินี   แซ่ย่า
9. เด็กหญิงศุภารมย์   แซ่หยาง
10. เด็กหญิงแก้วตา   แซ่หยาง
 
1. นางมนสิการ   ศรีอุปตะ
2. นายเกียรติพัน   แซ่สง
3. นางสาวปวีณ์นุช   สิทธิเสมานนท์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 79.32 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์จินดา
2. เด็กหญิงจันธาทิพย์  ใจหาญ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คนดี
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โสภา
5. เด็กหญิงนฤมล  ช่างคิด
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  วงษ์บ้านใหม่
7. เด็กหญิงปรายฟ้า  สุทธิมูล
8. เด็กหญิงปุณยวีร์  เขียวแฉล้ม
9. เด็กหญิงวริศรา  สีหะวงษ์
10. เด็กหญิงวารุณี  มาทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวนิตยา  ทาอิน
3. นางสาวเปียยพร  เนียมวงค์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองวัง
2. เด็กหญิงจิตตินันท์  ระยับศรี
3. เด็กชายณัฐพล  บุญอ้น
4. เด็กชายนิพัทธ์  พุ่มจันทร์
5. เด็กชายปิยังกูร  สุกเหลือง
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วประเสริฐ
7. เด็กชายศุภกร  สงฆ์ทอง
8. เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์อิ่ม
9. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  พลแหง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อินทรปรางค์
2. นางสาวดวงพร  แดงสว่าง
3. นางสาวนวลอนงค์  คงอินทร์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์จินดา
2. เด็กหญิงจันธาทิพย์  ใจหาญ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คนดี
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โสภา
5. เด็กหญิงนฤมล  ช่างคิด
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  วงษ์บ้านใหม่
7. เด็กหญิงปรายฟ้า  สุทธิมูล
8. เด็กหญิงปุณยวีร์  เขียวแฉล้ม
9. เด็กหญิงวริศรา  สีหะวงษ์
10. เด็กหญิงวารุณี  มาทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวจิดาภา  ต๊ะตุ้ย
3. นางสาวอทิตยา  พันธ์แสดง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 83.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงชลิตา  กลิ่นประทุม
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  จันทรา
3. เด็กหญิงธนัชพร  บัวพันธ์
4. เด็กหญิงธนาวดี  เชื้อบุญมี
5. เด็กหญิงนิรมล  สวัสดี
6. เด็กหญิงมัณฑฺตา  หลงสะ
7. เด็กหญิงศุภัสสร  ศรีเหรา
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ชุ่มขันธ์
9. เด็กหญิงสกุลทิพย์   แสนกล้า
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลาดนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวเปียยพร  เนียมวงค์
3. นางสาวภัสวรรณ  กลิ่นหอม
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์จินดา
2. เด็กหญิงจันธาทิพย์  ใจหาญ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คนดี
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โสภา
5. เด็กหญิงนฤมล  ช่างคิด
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  วงษ์บ้านใหม่
7. เด็กหญิงปุณยวีร์  เขียวแฉล้ม
8. เด็กหญิงวริศรา  สีหะวงษ์
9. เด็กหญิงวารุณี  มาทา
10. เด็กชายศภากร  จันทะคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นายเถวียน  มากเมือง
3. นางขวัญใจ  มากเมือง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1. เด็กหญิงศุภกานต์  นิลเพ็ชร
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสาวอัญชัญ  มากกุล
2. นายเสริมศักดิ์  บุตรทอง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศิลา
2. เด็กหญิงสิรินทรา   สุขขวัญ
 
1. นายกิตติชัย  คล้ายพร้อม
2. นางสาวใบตอง  พรมพุทธา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงธัญรดา  ไทยหล่อ
 
1. นางสาวกฤษติยา  จำปาแก้ว
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกันต์หทัย  เง่าสารี
 
1. นายสุทัศน์เทพ  ด่อนหมากหยิบ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุ่ยวงษ์
 
1. นางสาวศรีลำแพน  เงินกลั่น
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 36 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงชญาดา  แก้วจีน
 
1. นางสาวอุบล  สุวรรณ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สฤษดิ์ทองกุล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ทาพา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 22 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  ฉิมพาลี
 
1. นายกรวิชญ์  เกษทรัพย์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  สว่างวงษ์
 
1. นายกรวิชญ์  เกษทรัพย์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นางสาวกัลยากร   จันทร์โหล่น
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 26 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทียนจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  น้อยเมือง
 
1. นายพลวัตร  แก้วเพียร
2. นายวัชรพล   อุนจะนำ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพา
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ครุธจู
 
1. นายทวิช  คุ้มคำ
2. นางสาวขวัญทอง  ฉ่ำเฉื่อย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาต  อินแสง
2. เด็กหญิงรวี  ลีชานนท์
 
1. นางสาววัลยา  พ่วงกองนะ
2. นายเผด็จชัย  หิมโสภา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงจิรัชญา   บางศรี
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   โทด้วง
2. เด็กหญิงธัญชนก   สุขกรัต
3. เด็กหญิงศรันยา   จารึก
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
2. นางสาววิลาสินี   สุภสิทธิ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กชายจิระเดช  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวรินทร์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จันฟอง
 
1. นางวันเพ็ญ  ภู่ทับทิม
2. นางสาวปฐมาภรณ์  ปรีชาพัฒนพงศ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายศรายุธ  เกิดสมบุญ
3. เด็กชายไกรวิทย์  นวลลา
 
1. นายไกรยสิทธื์  ใจบุญ
2. นายนรินทร์   ด้วงแดง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 15 โรงเรียนวัดวังวน 1. เด็กชายกิตติธัช  มั่งเงิน
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  น่วมนวล
3. เด็กชายธนพงษ์  ถิ่นจีนวงษ์
4. เด็กชายนัทธพงศ์  เทพทอง
5. เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีวรรณา
6. เด็กชายพีรพล  แสงสว่าง
 
1. นายศุภฤกษ์  อาชีพโกศลกุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายญาณพัฒน์  กลั่นเอี่ยม
 
1. นายณัฐพร  เลิกนุช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดวังวน 1. เด็กชายปวริศ  วันแย้ม
 
1. นายสุบิน  บัวแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา
 
1. นางกนกกาญจน์  วิเศษคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เรียบกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 42 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพล  พงษ์เจริญ
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายศตวรรษ   เซียงหนุ้น
 
1. นายณัชฐปกรณ์  ตะบองเพชร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กหญิงณัฐวิมล  ผสม
 
1. นางเดือนฉาย  รอดปันนา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 1. เด็กหญิงพัชรี  สิงห์โฉม
 
1. นางสาวชลธิชา   เปรมชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 21 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กชายรณกฤต  จารุชวลิต
 
1. นายพงษ์พันธุ์  แก้วเกตุศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 30 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1. เด็กชายชนาธิป  บุญอาจ
 
1. นางนนทวรรณ  บุญชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 36 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  รวยแร
 
1. นางสาวชนิดา  ช่วยทวี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กหญิงวริศรา  ติตะคำ
 
1. นางสาวบุผา  อ่อนศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.33 เงิน 34 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธนาดุล  โทจำปา
 
1. นายศรายุทธ  ปานเพ็ชร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายอำพล  วิทยาลาภา
 
1. นายณัชฐปกรณ์  ตะบองเพชร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 24 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 1. เด็กหญิงชัญญนุช  ม่วงสวัสดิ์
 
1. นางรจนา  ทองฟัก
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 44 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงนฤมล  สีลา
 
1. นางสาวฉัตรนภา  พลศักดิ์ขวา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกัญญ์เกล้า  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  คงเกษม
3. เด็กหญิงจุฬารุ่ง  สังข์พรม
4. เด็กชายชนัญญุ  แสนลาน
5. เด็กหญิงชนาภา  นุ่มเวร
6. เด็กชายชวกร  สีหะวงษ์
7. เด็กชายฐิติโชติ  รัตนากร
8. เด็กหญิงณัฐชพร  สิทธิเชน
9. เด็กชายธนพงษ์  คำผงแดง
10. เด็กชายธนพล  ธรรมรังสี
11. เด็กชายธนพันธ์  คำผงแดง
12. เด็กชายธีรธวัช  ทาสีดา
13. เด็กชายนนทกร  จูจ้อย
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุสะถา
15. เด็กหญิงปรียาภัทร  จับใจนาย
16. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสุข
17. เด็กหญิงพรชนิตว์  วัฒนวนาพงษ์
18. เด็กชายพสิษฐ์  ปีตะเสน
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์แสง
20. เด็กหญิงพิชชาภา  มีกัณหา
21. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองสีจัน
22. เด็กหญิงพิลาพร  บุตรดา
23. เด็กชายภาณุวัฒน์  มีใจดี
24. เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิ
25. เด็กหญิงภาวิดา  สอนสอาด
26. เด็กหญิงมณฑิรา  สีกุม
27. เด็กหญิงรัตนมน  ทองดี
28. เด็กหญิงวันเฉลิมพร  สิงห์คำ
29. เด็กชายศุภกิตติ์  คำภาแก้ว
30. เด็กหญิงศุภัคชญา  ดอนพรม
31. เด็กหญิงอาทิมา  สังข์บัวชื่น
32. เด็กหญิงอุดมรัตน์  มุสิกร
33. เด็กหญิงอโนชา  แซ่ก้อ
34. เด็กหญิงแพรวา  แก้วแดง
 
1. นายวรภัทร  ภู่ศรี
2. นายศรายุทธ  ปานเพ็ชร
3. นางกนกกาญจน์  วิเศษคำ
4. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
5. นางสาวปิยะมาศ  กาศมณี
6. นางสาวนิลรัตน์  เรืองประพัฒน์
7. นายพงษ์พินิต  เสนานุช
8. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุขสมบูรณ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายณภัทร  มั่นคง
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่นคง
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายจิระวัฒน์  สุขคง
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์   ทองคำ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   พิมพ์ทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   ทองอยู่
 
1. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์   ทองคำ
 
1. นางสาวภิรมย์ศรี  ศรีภิรมย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายอชิตพล  ศรีเครือ
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่นคง
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 24 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  เอี่ยมอ่อน
 
1. นายอดุล  โตเขียว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กชายชลพัฒน์  ทัพหน้า
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ตรงต่อกิจ
 
1. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายปฏิพล  ม่วงทิม
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76.66 เงิน 17 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายพลกฤษ  ไชยการ
 
1. นายณัฐพร  เลิกนุช
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายรัตนพล  น้อยรุ่ง
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสุราษฏร์
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
 
1. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
2. เด็กชายนิรุตน์  ชมเชย
3. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
4. เด็กชายปิติกร  พรมภาพ
5. เด็กชายพีรพงษ์  พรมภาพ
6. เด็กชายศรายุทธ  พรหมเผ่า
7. เด็กชายอนุชิต  สีหะวงษ์
8. เด็กชายอภินัทธ์  เพชรสีเงิน
9. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นายยุทธนา  แซ่วื่อ
3. นางสาววะวิดา  โทจำปา
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รุ่งบาง
2. เด็กชายกฤษติกา  ศรีพันธ์
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขขวัญ
4. เด็กชายธนวัฒน์  เงินมีศรี
5. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
6. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมือง
7. เด็กหญิงนันทัชพร  ตรงต่อกิจ
8. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองจอน
9. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นวงศ์
10. เด็กชายพีรพันธ์  กลิ่นมั่น
11. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมเสือ
12. เด็กชายวศิน  วรรณรัตน์
13. เด็กชายสมหวัง  วิจิตรพงษา
14. เด็กชายอนุุชา  สาน้ำอ่าง
15. เด็กชายอรรถพร  อ่อนดาบ
 
1. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
2. นายวินัย  ดีมากมี
3. นางจีรนันท์  สุขป้อม
4. นางสาววไฬญา  แปงถายะ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 82.67 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤชรัตน์   ทองอยู่
2. เด็กชายก้องภพ   บุญประสิทธิ์
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ป้อมบรรพต
4. เด็กชายธนกร  ชีโสตร์
5. เด็กชายธนวัฒน์   ทองอยู่
6. เด็กหญิงธัญชนก   โม้อ้วน
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ทองล้วน
8. เด็กหญิงวาสนา  สวนนุ่ม
9. เด็กหญิงสุปริญญาพร   บุษบรรณ์
10. เด็กชายอนุภัทร์   วิลัยเลิศ
11. เด็กชายเดชสิทธิ์   วุฒิวัย
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายจักรพันธ์  จันทะขาว
3. นายปลายวิทย์  ปัญโญ
4. นางสาวอัญชลี  โมอ่อน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายจิตวัต  น้อยแก้ว
2. เด็กชายณภัทร  มั่นคง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  คงเมือง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่นคง
5. เด็กชายภควัต  วงศ์ภูธร
6. เด็กชายรัตนพล  น้อยรุ่ง
7. เด็กชายสรวิชญ์  อั้นทรัพย์
8. เด็กชายอชิตพล  ศรีเครือ
9. เด็กชายอนุชิต  วรวาท
10. เด็กชายอัฐนัย  ปั่นเนตร์
11. เด็กชายอัศวิน  จีนคง
12. เด็กชายเอกวัฒน์  มานัต
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
2. นายผดุงเกียรติ  สุทธิ
3. นางสาวชุตินันท์  สีหะวงษ์
4. นางสาวเดือนเต็ม  รสดี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายฉกรรจ์  นันตะวงษ์
2. เด็กชายชาญวิทย์  ชัยปัน
3. เด็กชายชานนท์  เทียนยศ
4. เด็กชายฐิติศักดิ์  ขันขาว
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองแทน
6. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสุราษฏร์
7. เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีบุญเลิศ
8. เด็กชายธนกร  พิมหา
9. เด็กชายปฏิพล  ม่วงทิม
10. เด็กชายปภาวิน  ดวงสุดา
11. เด็กชายปิยรัตน์  บัวสุข
12. เด็กชายวุฒิชัย  ม่วงทวีทรัพย์
13. เด็กชายศุภกิต  นุ่มสุข
14. เด็กชายศุภพงศ์  จันทะคุณ
15. เด็กชายสิทธิพล  ราชเพียแก้ว
16. เด็กชายสุรพงษ์  ชอบธรรม
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมมา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  วรดิถี
19. เด็กชายเรืองศักดิ์  วุฒิทา
20. เด็กชายเอกฉันท์  จันทอง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นายณัฐพล  จันตูม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกานดา  พรมขันตี
4. นางสาวพรประภา  ศิลารักษ์
5. นางวาสนา  ขุนอินทร์
6. นางเดือนเพ็ญ  อินทร์หน่อ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายทรงพล  ม่วงทิม
2. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์แก้ว
4. เด็กชายนิรุตน์  ชมเชย
5. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
6. เด็กชายปฏิพล  ม่วงทิม
7. เด็กหญิงปรียานุช  สว่างเรืองฤทธิ์
8. เด็กชายปิติกร  พรมภาพ
9. เด็กหญิงพินยุพา  ไชยโกฏิ
10. เด็กชายพีรพงษ์  พรมภาพ
11. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมภาพ
12. เด็กชายศรายุทธ  พรหมเผ่า
13. เด็กชายศุภพงศ์  จันทะคุณ
14. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรศรี
15. เด็กหญิงสุนิศา  นุ่มสุข
16. เด็กชายอนาวิน  แต้เกษม
17. เด็กชายอนุชิต  สีหะวงษ์
18. เด็กชายอภินัทธ์  เพชรสีเงิน
19. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
20. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมมา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นางสาวบุษบา  คำวังจันทร์
3. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
4. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร
5. นางนรินทร์  สุขหอม
6. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 38 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงณุษาศิริ  ยศตุ้ย
2. เด็กหญิงธนิชา  เสือเพ็ง
3. เด็กหญิงธันญารัตน์  คงประกอบ
4. เด็กชายบวรศักดิ์  กวางแก้ว
5. เด็กหญิงศศิภา  คำมีมา
6. เด็กชายสิทธิชัย  สร้อยสกุล
7. เด็กชายอนิวัตติ์  วงศ์สวัสดิ์
8. เด็กชายเดชดนัย  ชุ่มเย็น
9. เด็กหญิงโชติกา  บัวงาม
10. เด็กชายไกรวิชญ์  คงสิงห์
 
1. นางเรณู  ทองวัฒน์
2. นางสุดาพร  พูลหน่าย
3. นางกาญจนา  หาญทองช่วง
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งน้อย
2. เด็กชายจิรายุส  พูพุ่ม
3. เด็กชายต่อศักดิ์  เทียนท้าว
4. เด็กหญิงทอฝัน  เปรมปรี
5. เด็กชายธนพล  จันทร์โทน
6. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์รักษ์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองศรี
8. เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณโณ
9. เด็กชายศิรภัทร  สนนาค
10. เด็กหญิงสุธิดา  เพชรดี
 
1. นางเรณู  ทองวัฒน์
2. นางสุดาพร  พูลหน่าย
3. นางกาญจนา  หาญทองช่วง
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  พัวทอง
2. เด็กหญิงญานิศา  รอดปลื้ม
3. เด็กหญิงณัฐมน  พุ่มจันทร์
4. เด็กหญิงนุสรินทร์  ศรีมะรักอ่อน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  พูลประเสริฐ
6. เด็กหญิงพนิตนิชา  ศรีสินหอม
7. เด็กหญิงพรรณวิลาส  เสือจุ้ย
8. เด็กหญิงศศิวิภา  มาฆะมาส
9. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทวงษ์
10. เด็กหญิงสุพัชญา  คงอินทร์
11. เด็กหญิงอารียา  เรืองวิชา
12. เด็กหญิงเพียงขวัญ  คำแสง
 
1. นางมะลิวัลย์  บวบดี
2. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
3. นายรณชัย  จันทะคุณ
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา  เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงกันติชา  เพ็งเพชร
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  พึ่งดี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญขำ
5. เด็กหญิงทัศน์มน  พุ่มจันทร์
6. เด็กหญิงทิติภา  ผ่องนาค
7. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์เขียว
8. เด็กหญิงปฐมาวดี  โคราช
9. เด็กหญิงวิชญา  ทวีไพบูลย์สกุล
10. เด็กหญิงสินีนาฎ  เนียมมา
11. เด็กหญิงสุชาดา  กลิ่นมั่น
12. เด็กหญิงสุภัทรภรณ์  โพธิ์สีมา
 
1. นางมะลิวัลย์  บวบดี
2. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
3. นายรณชัย  จันทะคุณ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 77.2 เงิน 15 โรงเรียนวัดหางไหล 1. นายกัมพล  ดอนทองคำ
2. นางสาวจิดาภา  คงเถื่อน
3. เด็กชายสุพจน์  สื่อสาร
4. เด็กหญิงเกวลิน  สุวิญญา
5. เด็กชายเอกรินทร์  มูลสาร
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
2. นายพิษณุ  อินทุภูติ
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 1. เด็กชายภานุพงศ์  วงค์ชื่น
2. เด็กชายวงศกร  ผู้ช่วยท้วม
 
1. นางสาวปัณณพร  เดชขจร
2. นางภคพร  รัตนวราภรณ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายณภัทร์   ธิติมางกูร
 
1. นางวิไลวรรณ  เหล่ากาวี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 43 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1. เด็กชายอธิชนม์  ชิตประเสริฐ
 
1. นางสาวปองทิพย์  ศิริวัฒน์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   บางศรี
 
1. นางบุณฑริกา  รัตนกุล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุ่มใจ
 
1. นางสาวกชพรรณ  ภาวะโสภณ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงนาตาลี  หมีดง
 
1. นางบุณฑริกา  รัตนกุล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. นางสาวปริยาภัทร   อักษรชัย
2. นางสาวภัทราภรณ์   ทับอินทร์
3. เด็กชายวณัฐพงษ์   จันทร์ทารัมย์
4. นางสาวอะนา    โทมัส
5. นางสาวเยาวลักษณ์    บุษษา
 
1. นางสาวปรางทิพย์   แก้วแสนปิว
2. นางเพ็ญสินี  คงอ่อน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76.48 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1. เด็กชายชยางกูร  จันทะคุณ
2. เด็กชายวงศธร  พรมภักดี
 
1. นางสาวสุนิษา  ฮู่ลอยลี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.01 ทอง 11 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. นางสาวทิพรัตน์   กิ่งกาหลง
2. นางสาวโยษิตา   เผ่าดี
 
1. นางสาวสมพร  สวนมะลิ
2. นางวิภาวรรณ   เดชสกุลรัตน์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 76.67 เงิน 31 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงจิราพร  ภักดีโต
2. เด็กหญิงทักษอร  ฉิมมาป้อ
 
1. นางสาวธัญญาภัทร  เพ็งพา
2. นางสาวฉวีววรณ  กรีรัตน์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. นางสาวกรกนก  ฉิมมาป้อ
2. เด็กหญิงอินทิพร  ฮ่องเม่น
 
1. นางสาวธัญญาภัทร  เพ็งพา
2. นางหนึ่งฤทัย  มากก้อน
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง 15 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายกฤษฎา  คำอินทร์
2. เด็กชายกิตติพร  จันทร์พร
3. เด็กหญิงชุตินันท์   นาคคงคำ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ช้างพานิช
5. เด็กชายศุภชัย  แก้วอุ่น
6. เด็กชายอาทิตย์  พาวขุนทด
 
1. นายดา  นาคดี
2. นางสุมาลี  นาคดี
3. นางกาญจน์สิริ  เกตุตรง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 1. เด็กชายธิติวัฒน์  สรรเสริญ
2. เด็กหญิงนีรชา  มาไกล
3. เด็กหญิงปนิตดา  เทียมเมฆ
4. เด็กชายรติวรรธน์  ตีพาด
5. เด็กหญิงวิชญาดา  พนทองดี
6. เด็กชายศักดินันท์  ทองพา
 
1. นายจักรพันธ์  สีทาสังข์
2. นายทรงศักดิ์  จันทร์ส่ง
3. นายกรธรรศ   ประศาสน์วนิช
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง 30 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 1. เด็กชายจิรายุ  วงศ์วิริยชาติ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่วื่อ
3. เด็กชายณัฐพล  แซ่วื่อ
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  วงศ์วิริยชาติ
5. เด็กชายสรชา  ศิวะปรียานุพงษ์
6. เด็กชายอุดม  แซ่วื่อ
7. เด็กชายเอกสิทธิ์  วงศ์วิริยชาติ
8. เด็กชายโกสินทร์  วงศ์วิริยชาติ
 
1. นายอดิเทพ  บุตรทอง
2. นายธีระพงษ์  ใจมูล
3. นายสุรเดช  สุขเครือเกิด
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 76.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายกรณ์ตะวัน  ชูพุทธพงษ์
2. เด็กชายคามินท์  วงศ์ปู่
3. เด็กชายจิรพัฒน์  เทพราชา
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  บรรหาร
5. เด็กหญิงณิชกุล  พงษ์ประพันธ์
6. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คณะใน
7. เด็กหญิงยุฑาวรรณ  ดวงทอง
8. เด็กหญิงวรกานต์  ชื่นแสงมอญ
9. เด็กหญิงอภัสสร  นิลาทะวงษ์
10. เด็กชายโพธิกร  แรงคง
 
1. นางสาวศรินทร  เทียมสอน
2. นายสุพรเทพ  เรณุมาน
3. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 76.4 เงิน 16 โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปานมงคล
2. เด็กหญิงจริวรรณ  นิลพัตร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปานมงคล
4. เด็กหญิงนาตาลี  พานทอง
5. เด็กหญิงภัทรนันท์   ลือชา
6. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สิงห์ทอง
7. เด็กหญิงวิภาวดี  คำน้อย
8. เด็กชายศิริโชค  ทองเหล็ก
9. นายอนุชิต  เทียนทอง
10. นายอภินันท์  เมืองเปรม
 
1. นายกิตติพล  พานทอง
2. นายพลวัฒน์  ลาภถึง
3. นางลำพูล  ถิรชญานันท์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  ภูสิตตา
2. เด็กหญิงพิมล  วุฒิทา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไกรผล
4. เด็กหญิงสมฤทัย  นาคำ
5. เด็กหญิงสุุนิสา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
2. นางสาวอลิสา  ดาบัว
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76.6 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงณภัทร  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงธนัชพร  อ่อนโนเรียดอน
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  อยู่ชุ่ม
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นางสาวกรรณพรรณ  ทองสุข
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงปภาสรณ์  มูลธิมา
2. เด็กหญิงพิมพชนก  แสนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวนาพรรณ  โสภา
 
1. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
2. นางกาญจนา  ไมตรีจิตร
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กชายณภัทร   อินทนาชัย
2. เด็กชายวรัญชิต   สงศิลาวัต
3. เด็กหญิงสุวิมล   แซ่หลอ
 
1. นางสาวชนม์นิภานันท์   ดอนพันพล
2. นางสาวปทิตตา   มหาธรณ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตะเภาพงษ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แตงหมี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ม่วงแท้
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
2. นางอนงค์  จันทร์หอม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  นามวิเศษ
2. เด็กชายฐิตินัย  แสวงสุข
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ  ด้วงทอง
2. นายอนุวัฒน์  รัตนวิมลชัย
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงกณิการ์  จันทะคูณ
2. เด็กชายชญาณัฐ  สังข์พรม
3. เด็กหญิงโศภิตา  จันละมณี
 
1. นางสาวชญาทิพ  ชูช่วย
2. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กหญิงกนกณก   เฉลิมสุข
2. เด็กหญิงเบญญาภา   อุ่นกมล
 
1. นางสาวสุนิสา  เมืองมาน้อย
2. นายกษิรา  บุญพันธ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงสิริรักษ์   สุกตา
2. เด็กหญิงไพลิน  แซ่หว้า
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  แก้วงษ์หิว
2. นางสาวอุทุมทอง  นวลป้อง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกตุอินทร์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวกันตา  กรึมสูงเนิน
2. นางสาวกัลยาณี  หลงแขก
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กชายธัชพล  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายรัชพล  เพชรบูรณ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อุประ
2. นางสาวกาญจนา  อินแผง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปานรอด
2. เด็กชายชีวัธนัย  ธรรมกุ
 
1. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
2. นางสาวชญาทิพ  ชูช่วย
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายชญาณัฐ  สังข์พรม
2. เด็กหญิงพิชยา  กิตติบัวพัน
 
1. นางสาวชญาทิพ  ชูช่วย
2. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กหญิงปริสา   ริดบัว
2. เด็กชายอดิศร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนิสา  เมืองมาน้อย
2. นายกษิรา  บุญพันธ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. นายชุติกาญจน์  หมอนทอง
2. เด็กชายธีระ  ส้มไทย
 
1. นายผดุงเกียรติ  สุทธิ
2. นางสาวเดือนเต็ม  รสดี
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียรทอง
2. เด็กชายอัครพล  หมอนทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พรหมณี
2. นางสาวเบญจมาศ  รอดทัพ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายชัยภัทร  พันหลัก
2. เด็กหญิงมลธิรา  โตน้อย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พรหมณี
2. นางสาวเบญจมาศ  รอดทัพ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กชายนนทชัย  สร้อยสนตน
2. เด็กชายพงศกร  อุ้ยฟัก
3. เด็กชายวรากร  กุลศิริ
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
2. นายชัยยาท  อุ่นพรม
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 1. เด็กชายชินกฤต  กันนุฬา
2. เด็กชายดลฤทธิ์  ปลัดเทศ
3. เด็กชายทักษิณ  มาชัยนาม
 
1. นายณัฐพงศ์  ดอนชมไพร
2. นายชัยยาท  อุ่นพรม
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะพัฒน์  โพธิ์ปลัด
2. เด็กชายฉันทพัฒน์  อุปนันท์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  มั่นยุติธรรม
 
1. นายประทีป  ศรีชาทุม
2. นายสมคิด  สุขมามอญ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  นันติพา
2. เด็กหญิงชมภู่  เพ็งธรรม
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  พอกเพียร
 
1. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
2. นายละไม  สารี
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายธนพนธ์  เสวิสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรพล  แสนยศ
3. เด็กชายสุพศิน  ยศตุ้ย
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกำไร  ศรีเนาวรัตน์
2. เด็กชายธนภัทร  ขลุยทอง
3. เด็กหญิงมุกดา  โพธิ์แย้ม
 
1. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
2. นายละไม  สารี
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายชนธัญ  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงณัชทกมล  นาคย่านยาว
3. เด็กชายภานุวัฒน์  หมั่นไร่
4. เด็กชายรัตพงค์  สมจิต
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงณัชทกมล  นาคย่านยาว
2. เด็กชายณัฐพล  อนารัตน์
3. เด็กชายรัตนพงษ์  สมจิต
4. เด็กหญิงเกศริน  อุ่นแก้ว
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.2 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กชายกรภัทร   คุ้มจูงนาง
2. เด็กชายกิตติชัย  เกียวซี
3. เด็กชายณัฐพันธุ์  ถิ่นทับ
 
1. ดร.อุดม  น่วมบาง
2. นายชัยวัฒน์  เรืองโชติ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายณัชพล  หาญฮึก
2. เด็กชายสวรินทร์  ผุยดา
3. เด็กชายอัมรินทร์  กันธุรา
 
1. นายณัฐพงศ์  นิ่มกลัด
2. นายพงษ์นรินทร์  ท่วมแก้ว
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงชริกา  มาพันนะ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ไพเราะ
 
1. นางสาวบุษบา  คำวังจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงนัดดา  อินทร์สาย
2. เด็กหญิงปวีณา  โตวัตร
3. เด็กหญิงเกษรมณี  นุ่มสุข
 
1. นางสาวบุษบา  คำวังจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กชายชัยยนันท์  เอี่ยมบู่
2. เด็กหญิงณัฐตญา  แสนลาด
3. เด็กหญิงนลิน  ทองหึง
4. เด็กหญิงพรรณิดา  เกษาแสง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธุ์เมธาฤทธิ์
6. เด็กหญิงสิริลักษ์  แก้วกุดเลาะ
 
1. นายวีระยุทธ  บัวชุม
2. นางสาวรำไพ  วรรณกุล
3. นางสาวสุรัตน์  ทองคำ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 11 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลอยระย้า
3. เด็กหญิงดารินทร์  สุริยา
4. เด็กหญิงดุจเดือน  แก้วอ่ำ
5. เด็กหญิงดุษณี  ทองดี
6. เด็กหญิงนวียา  ศรีเดช
 
1. นางนิลวรรณ   หอมจันทร์
2. นางสาวกฤษติยา  จำปาแก้ว
3. นายอำนวย  ทองคำนุช
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 1. เด็กหญิงพรชนก  จันคีรี
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เย็นชื่น
3. เด็กหญิงมณิสรา  สุขคุ้ม
 
1. นายวัชระ   กรรณิกา
2. นายชโรธร  ปิงคำภา
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรีพร  เบ็งยา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิมเถื่อน
 
1. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
2. นายละไม  สารี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กชายดนุสรณ์  ปันแสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผลดี
3. เด็กหญิงนีรนุช  ศรีเมือง
 
1. นางชลัมภ์  ยิ้มดี
2. นางสาวกชพรรณ  ภาวะโสภณ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น่วมนวล
2. เด็กชายวัชรินทร์  บุญภู่
3. เด็กชายโชควาสนา  เถื่อนแพ
 
1. นายนพดล  เพ็งสลุด
2. นายไพรทูล  พยอม
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กหญิงพัชรพร   โพธิ์ต้น
2. เด็กหญิงสิตานัน  จุรุวรรณ
3. เด็กหญิงสุจิรา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา   คอนสาร
2. นางสาวลำดวน  ทาระเนตย์
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง 33 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  สุขชัง
2. เด็กหญิงสายพิน  ศรีอุทัย
3. เด็กหญิงอารี  หงอสนาม
 
1. นางพรทิพา  ทรายน้อย
2. นางกรกานต์  สุคำหล้า
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ทับทิมจันทร์
2. เด็กหญิงธารทิพย์  อุ่นคำศรี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ป้อมสาหร่าย
 
1. นางพรพิมล  คุ้มวงษ์
2. นางสาวอรัญญา  อ่อนศรี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกนกพร  วุฒิทา
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ศิริ
3. เด็กหญิงยุพา  วุฒิทา
 
1. นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี
2. นางสาวพรพิมล  บัวบังขัง
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 1. เด็กหญิงชัญญา  สีโพโต
2. เด็กหญิงธนัชพรรณ  สนใจ
3. เด็กหญิงธนัชวรรณ  สนใจ
 
1. นางชาลิสา   ทับเขียว
2. นางสาวจารุภา  ศุภนิมิตกุล
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  เฮียงเถื่อน
2. เด็กหญิงณัฐพร  แสงปัญญา
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยาหม้อ
 
1. นางสาวพรพิมล  บัวบังขัง
2. นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 21 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงปณิดา  สืบสาม
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  หลีน้อย
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  มั่นแดง
 
1. นางเฉลิม  อินจำปา
2. นางสาวพาฝัน  น้อยนึ่ง
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ขวัญแจ้ง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  พรมเทียน
3. เด็กหญิงอรปรียา  ภักดีพงษ์
 
1. นางสาวเพิ่มศรี  แย้มเสมอ
2. นางกัณฑิมา  เสือจอย
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.4 ทอง 39 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิวรณ์รัตนชัย
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่หลอ
 
1. นางสาวศรีแพร  วงศ์คำชัย
2. นางสาวเกตน์นิภา  ฮาดคันทุง
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  โพธิ์พืช
2. เด็กหญิงอัชราพร  เจริญชาติ
3. เด็กชายเอกรักษ์  จันทร์รักษ์
 
1. นายวรสกล  เพชรทิม
2. นางกัญญ์ณพัชญ์  ตาเจริญเมือง
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธวัชชัย  อ่องจำปา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ผาทอง
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายกนต์ธร  สุดแก้ว
 
1. นางสาวพยุง  จันทร์นิ่ม
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายไรวินท์   ปริญญา
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงศิรประภา   เต่านนท์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทองเพ็ง
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายเมตระการ  ทุมทอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทุมทอง
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กหญิงศศิธร  จันแก้ว
 
1. นางสาวกชพรรณ  ภาวะโสภณ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายพิพัฒน์  นันตะวงษ์
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายวรเมธ  แย้มเกษร
 
1. นางเตือนใจ  งามนิล
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายเอกนรินทร์  เจือสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นขจร
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดวังวน 1. เด็กชายชยธร  ดีดำแดง
 
1. นางสาวกาญจนา  ดีเพ็ชร์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  โพธิ์น้อยยัง
2. เด็กชายพีรพล  อินลองพล
3. เด็กหญิงวัลลิยา  จันทร์ส่งสิงห์
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นายนิคม  กลิ่นปาน
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายกิตธนะ  เดชอิ่ม
2. เด็กชายศุภโชค  ศรีรัตน์
3. เด็กชายไตรทศ  ศรีภิรมย์
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นางนุภาพ  กลิ่นปาน
 
210 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 1. เด็กชายณรงค์ธรรม  ธนสิริพงษ์
2. เด็กหญิงธัญจิรา  แซ่หลอ
 
1. นางอุษณีย์  อรรคสูรย์
2. นางยุพิน  เสวิสิทธิ์
 
211 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพตะกาว
2. เด็กหญิงธัญมัย  สีพูล
 
1. นางสาวธนัชพร  สุดแก้ว
2. นางสนใจ  พรมรักษา
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ราชเพียแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  รอดปันนา
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ธรรมวิจารณ์
 
1. นางรัตติญา  บุญเอี่ยม
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญมาสาย
 
1. นางสนใจ  พรมรักษา
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแยง 1. นายสุทธิพัฒน์  คำยิ่ง
 
1. นางดวงพร  วงษ์ปัน
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  แก้วเหม
 
1. นางสาวศรีนวล  พวงภู่
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กชายไกรวิทย์  อ่ำขำ
 
1. นางสาวรัตนา  คงคล้าย
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดีธงทอง
 
1. นายนิรันต์  จันมีเทศ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กชายโชติพงศ์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทองอินทร์
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 1. เด็กชายนันทวุธ  บุญกอแก้ว
 
1. นางเรณู  คงทอง
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 1. เด็กหญิงธิดาพร  แซ่ลี
 
1. นางอุษณีย์  อรรคสูรย์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายนพรัตน์  สังข์ปัตสา
 
1. นางศิริรัตน์  หอมสิงห์ทอง
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 58.67 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กชายเพรชกล้า   กิจสวน
 
1. นางสุพรรณี  กล่อมกล่ำนุ่ม
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  สีสอด
 
1. นางสิรินาฏ  ยอดเถื่อน
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายพรเทพ  ดิ่งกลาง
 
1. นางสวนันท์  เอี่ยมสงคราม
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70.7 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1. เด็กชายก้องกิดากร  กรรมกร
 
1. นางสาววัชริดา  ทองคำพา
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกมลชนก   ดวงชุ่มชื่น
2. เด็กหญิงญาดา   จิตรกล้า
3. เด็กหญิงฐิติพร   ทัพเจริญ
4. เด็กหญิงฐิิดาพา    โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงนริษา    พิมพ์พันธุ์
6. เด็กหญิงปิยาดา   มะโนรัตน์
7. เด็กหญิงพิรญาณ์   น้อยแก้ว
 
1. นางสาวลักขณา   สร้อยสั้น
2. นางเพ็ญประภา   อินทร์โอภาส
3. นางสุพรรณี  กล่อมกล่ำนุ่ม
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กชายฐีระวัฒน์  ดีชาลี
2. เด็กชายศุภกิจ  แก้วดวงดี
 
1. นางสิรินาฏ  ยอดเถื่อน
2. นางพัชราวดี  มุ่นเชย
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฤทธิ์เนติกุล
2. เด็กชายสนั่น  แซ่หว้า
 
1. นางอุษณีย์  อรรคสูรย์
2. นางยุพิน  เสวิสิทธิ์
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 26 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1. เด็กหญิงลฎาภา  สิงห์ลักษณ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ศิริ
 
1. นางสาววรรัตน์  ภูสิตตา
2. นางปราณี  ทองนพคุณ
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กชายธนกฤต  คำเกตุ
2. เด็กชายสุวรรณสินธิ์  อินทร์มั่ง
 
1. นางสาวสายหยุด  ศรีจันทร
2. นายภาคภูมิ  ศรีอ๊อด
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  อยู่ทิพย์
2. เด็กชายอชิตะ   โรเบิร์ต ยังส์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  มีเมตตา
 
1. นายทวิช  คุ้มคำ
2. นางวรัชยา  พริ้งเพลิด
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กชายนรภัทร  อยู่สุขสำราญ
2. เด็กชายมงคล  ปุกเป็ด
3. เด็กชายวิทวัส  ทองเสมา
 
1. นางชลัมภ์  ยิ้มดี
2. นางสาวลำดวน  ทาระเนตย์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กชายสุจิตร   วันชา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  กาแก้ว
3. เด็กหญิงอินธิรา  กันนะพันธุ์
 
1. นายทนนชัย  ใจกล้า
2. นางสาววรกมล  ใจกล้า
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.3 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จรัญรัก
2. เด็กชายธีรภัทร  สิมงาม
3. เด็กชายพิชิตชัย  คล้ายรุ่งเรือง
 
1. นางสาวธนาวรรณ  สุทธิสนิทพันธ์
2. นางรัชฎา  สนใจ
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.5 เงิน 29 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สีบุ
2. เด็กชายดารากร  ศรีชาวนา
3. เด็กชายสิงควรรณ   จันสีมา
 
1. นางสาวจิรวรรณ  ปงลังกา
2. นางสาวธีรนันท์  สมศรี
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กชายชินกร  แสนแทน
2. เด็กชายปกรวัตร  อินปัน
3. เด็กหญิงศิรินภา  แก่นสาร
 
1. นางสุภัทรีภรณ์  สารมโน
2. นางสาวณัฐชยากร  แดงด่อน
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ปั่นเนตร
2. เด็กชายปัณทัศน์   รัตนโค้น
3. เด็กชายรุจนโรจน์   กองทอง
 
1. นางสุนิตย์   บุญเย็น
2. นางสาวคมคาย  สอนวันนา