สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  มีทวี
 
1. นางประนอม  พรมมารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 37 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมวิลัย   กว้างขวาง
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน   โพธิสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงอรทัย  กล้ามสันเทียะ
 
1. นางวราภรณ์  ศรีษะใบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  จิตนอก
 
1. นางพรรณี  นามวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กรองทิพย์
 
1. นางสาวพรรณทองนาค  ทับทิมงาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 1. เด็กหญิงศุภานัน  นิลเพชร
 
1. นางสาววิมลพร  เหวิจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 1. เด็กหญิงอมลรดา  ทองกลม
 
1. นางสาวถิรญา  สงวนพงศ์พันธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงพรมุนี  สุพรรณรักษ์
 
1. นางพิศมัย  ศรีเมฆ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงธัญชนก  บัวทอง
 
1. นายอัฉรพล  คำก่อ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 25 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงบุญนิสา   ทับคล้าย
 
1. นางนันท์นภัส   แก้วใส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพรขาว
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลย์กมล  แก้วมา
2. เด็กหญิงพาขวัญ  พันธ์ไพบูลย์
 
1. นางวรรณภา  นาทันรีบ
2. นายมังกร  ก้อนจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงณัฐชา  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรเชน
 
1. นางสาวพัชราพร  จุปะมะนัย
2. นายอนันต์  รัตนขันแสง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81.97 ทอง 20 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐกมล   อินทร์ตา
2. เด็กหญิงอริสรา   สุธงษา
 
1. นายเมธีพงษ์   พรานช้าง
2. นางสาวแสงหล้า   ปุงแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.18 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงสุนิสา  จำปางาม
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  เฉยดิษ
 
1. นางสาวรัตนา  ปะริรัมย์
2. นางสาวกรรณ์นิกา  ดำมินเศก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปุณยฤทธิ์  ประสิทธิพร
 
1. นางสาววาสนา  อ่ำศรีเวียง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางญานิศา  โมบขุนทด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กหญิงเกสราภรณ์  วงศ์คำ
 
1. นายประเสริฐ  สังเกตุดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันต์ณิชชาณัฏฐ์  จำปาเงิน
2. เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วเสนา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ยศม้าว
 
1. นางประทิน  ปางแก้ว
2. นายศิริมงคล  มงคล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ดวงดี
2. เด็กชายยศพนธ์  สังข์เมือง
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุ้ยโพนทอง
2. นางจำลองรัตน์  รอดช้าง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.2 เงิน 16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจิรภัทร    ภัทรวรเมธ
2. เด็กชายณฐนน   สีทาสังข์
3. เด็กชายพิชาภพ   อรุณผล
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์   ภัทรวรเมธ
2. นางลำเพ็ญ   ดอกไม้
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มีมุข
2. เด็กหญิงบุญญาพร  เกษศรีไพร
3. เด็กหญิงยลดา  พิมสา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุ้ยโพนทอง
2. นางจำลองรัตน์  รอดช้าง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 49.26 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญวลัย  มีสัตย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  คงทนแท้
 
1. นางประทิน  ปางแก้ว
2. นางสาวนิภาพรรณ  มั่นคง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.7 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤษธิดา  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายพชรพล  น้อยลี
 
1. นางสาวอุบพารี  มีเดช
2. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายฐิติกร  สุขเกษม
 
1. นางสาวิตรี  พุทมิสุทธิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1. เด็กหญิงเเทนขวัญ  คำจอน
 
1. นายสันติ  คำจอน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงธิติมา  กลิ่นเกษร
 
1. นางบุญนาค  นาดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77.48 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวิกรม  เรือนปัญจะ
2. เด็กชายอัณณพ  สุขเพิ่ม
 
1. นางบังอร  แก้วเปี้ย
2. นางสาวเกตุจนีย์  เมืองแมน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71.26 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงพีรดา   จันทร์ศรีละมัย
2. เด็กหญิงวราพร   ภารี
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  เวสูงเนิน
2. นางสาวนิตยา  ชินทะนา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายนาวิน  สุวรรณรักษ์
 
1. นางสาวระพีพร  คำสม
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ประจำนาค
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สุทธะตั้ง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชัชนนท์  สมจันตา
 
1. นางศศิธร  อ่อนลาน
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง
 
1. นางศศิธร  อ่อนลาน
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วมูล
 
1. นางวราภรณ์  ศรีษะใบ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กุนมล
2. เด็กชายพฤทธ์  เปลี่ยนกริม
3. เด็กชายภัทรดล  ม่วงอ่ำ
 
1. นางพัชนี  ประกอบสมบัติ
2. นางขวัญใจ  ตรีจักร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงพรทิพา  นาคสุข
2. เด็กหญิงมินตรา  ตรีทรัพย์อนันต์
3. เด็กหญิงแพรวา  จำรัสแนว
 
1. นางสาวกนกวลี  แสงวิจิตรประชา
2. นางสุรีรัตน์  ปรีกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กชายก้องภพ  ทับเสือ
2. เด็กชายธนภัทร์  จำปาวงค์
 
1. นายสมชาย  พิมสาร
2. นายอุเทน  จอกนาค
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายณัฐภัทร  น่วมปาน
2. เด็กชายศุทธสิน  พรมคุณ
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองหมู่
2. นายชัยยันต์   ดวงประเสริฐ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายณภัทร   นาราศรี
2. เด็กชายพิรุณ   ดีเหลือ
 
1. นายสมชาติ  แก้วแกม
2. นางสาวรสสุคนธ์  โป่งแยง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายภูมินทร์  กระถินทอง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยังคลัง
 
1. นางอรอุมา  นาลา
2. นายธงชัย  จันดา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายพรเพชร  ขวัญนอน
2. เด็กชายศุภโชค  จันทร์ขำ
 
1. นางสาวทัศนันท์  เหล่าเปีย
2. นายประสิทธิ์  แก้วยม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.7 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์    บุดดา
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ทองหมู่
3. เด็กหญิงเอสเธอร์  บัวช้อย
 
1. นางอรัญญา  เศรษฐ์ธนกุล
2. นางสาวกชพร  ทิมอุบล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อัครวิชชานันท์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กวยทอง
3. เด็กชายธีมากร  คงจริง
 
1. นางสาวฉัตรตรา  ชื่นชูจิต
2. นางนิศานาถ  สุขะวัลลิ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายสรัญญ์ชาติ  ฉ่ำชัย
2. เด็กชายสิทธินนท์  มูลชาติ
3. เด็กชายสิรภัทร  หิมพาน
 
1. นางสาวอมรวดี  บุญมา
2. นางรัชดา  รสฉ่ำ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กชายธนวัต  สำเริงไธสง
2. เด็กชายพรชัย  แพงทอง
3. เด็กชายสิทธิกร  อักษร
 
1. นางสาวลักษณา  ยวงเงิน
2. นางสาวนงนุช  พูนมี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา    แก้วเผือก
2. เด็กหญิงณัฐวรา   บุตรา
3. เด็กหญิงอวิกา   ยอดมณี
 
1. นางสาวภัทราพร   บุตรา
2. นายอนุพงษ์    ทิมอุบล
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงกาญจนา  มาวงค์เดือน
2. นายชุติพนธ์  เลิศสงคราม
3. นางสาวธัญรดา  ล้วนทอน
 
1. นางนันท์นภัส  สีสม
2. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้าน กม.28 1. เด็กหญิงณัฐชนก  ดีขุนทด
2. เด็กชายภูมิรพี  ขุนอาจ
 
1. นายสุรชัย  พรมพลอย
2. นางสาวพรพิมล  ดวงสุวรรณ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายก้องปฏิภาณ  ชาวสวน
2. เด็กชายศักรินทร์  ทองยา
 
1. นายวัฒนา  ดวงปาโคตร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เปี่ยมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกรกมล  ปานสว่าง
3. เด็กหญิงกัญญรัตน์  มีสุวรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำสุข
5. เด็กหญิงบุญธิชา  ทองสุข
 
1. นางสาววนิดา  ปิยา
2. นางรัตนา  ศรีทา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.4 เงิน 43 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  แก้วชูแสง
2. เด็กหญิงจิระธิดา  วิชัยคำ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  สูตรทองมั่น
4. เด็กหญิงสิริวิมล  เมืองอินทร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกันยา
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 40 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ตลกทิพย์
2. เด็กหญิงวนิดา  เมืองโพธิ์
3. เด็กหญิงวาสนา  เผนโคกสูง
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชอบสวย
5. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญแสง
 
1. นางนารถชุรี  จุฑาคุปต์
2. นางสาวทองเปลว  แสงสุริยา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.2 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เหมบุรุษ
2. เด็กหญิงงามสกุล  พันสี
3. เด็กหญิงญาณิศา  กองศรี
4. เด็กหญิงณัฏฐภัทธิ์  วลีเรืองรอง
5. เด็กหญิงภัทรมาศ  ม่วงอ่ำ
 
1. นางจินตนา  แสงประเสริฐสุข
2. นางสมใจ  กิจพินิจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.6 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงดี
3. เด็กหญิงปริชญา  อ่ำน้อย
4. เด็กหญิงอรวรรณ  หลงรัก
5. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม
 
1. นางสาวรอยพิมพ์  น้อยคนดี
2. นางสมใจ  กิจพินิจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านชอนไพร 1. เด็กชายฐาปกร  อินทร์พินิจ
2. เด็กชายณัฐพล  มากร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มทอง
4. เด็กหญิงสุรัตณา  ลาภเวช
5. เด็กหญิงอรุณี  บัวศรี
 
1. นางสาวสุติมา  จันคะนา
2. นางสาววิณารัตน์  บุญเรือง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายธนาดุล  ทับทิม
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  พรหมรักษา
3. เด็กชายศิวกร  เจริญท้าว
4. เด็กชายอดิเทพ  ขุนอินทร์
5. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีษะเนตร
 
1. นายสงกรานต์  ขวัญตัว
2. นางจันตรี  บานกลีบ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์พงษ์
2. เด็กหญิงประริชาติ   แซ่เจว
3. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  คูณโห
4. เด็กหญิงสุจิตตา  มาแสง
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ช่างอินทร์
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นางสุภาพ  นกโวหาร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกชกร  วันฟู
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สิงอ่อน
3. เด็กหญิงจันทิมา  เหมะเทวัญ
4. เด็กหญิงฑักษอร  แก้วสุวรรณ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  แหยมพราม
6. เด็กชายธนพัต  สิงห์ทอง
7. เด็กชายธนากร  คำมี
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมบัติศรี
9. เด็กหญิงนันทพร  ขุนหมื่น
10. เด็กหญิงนารีรัตน์  สวัสดี
11. เด็กชายพิทักษ์  สมัครเขตรการณ์
12. เด็กหญิงภัทรวดี  กัลยาประสิทธิ์
13. เด็กหญิงรัตนาวดี  ชำนาญการ
14. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ล่าเหนือ
15. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ชำนาญการ
16. เด็กชายศักรินทร์  สมรูป
17. เด็กหญิงสกุลทิพย์  โยหา
18. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญสายยัง
19. เด็กชายอณุชิต  สุขเฉลิม
20. เด็กชายอนุรักษ์  สมัครเขตการณ์
 
1. นางพรไพบูลย์  บุญโชติ
2. นางชุดาพร  บุญยวง
3. นางสาวพัชรวฤนท์  บุญสวน
4. นางสาวรุ่งนภา  เรืองโรจน์
5. นายธนชิต  จิตหมั่น
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กชายศิริโชค  ด้วงบู่
 
1. นางกมลวรรณ  คงแท้
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 42 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์   แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวขวัญจิต   ทิพย์พยัคฆ์กร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงอรวี  จันทร์ดวงโต
 
1. นายณัฐกรณ์  หาญอุ่น
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายฌฐรัชต์    จั่นเอี่ยม
2. เด็กหญิงภัณณกร   ภัครัชตานนท์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   แสงพรม
2. นางสาวเพ็ญประภา   คำภา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.34 ทอง 14 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร   คงศรี
2. เด็กหญิงศุภสิตา   เริงเลื่อม
 
1. นางสาวมลเทียน    บุตรเบ้า
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 39 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรตพร  อยู่คง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไกรเมฆ
 
1. นางลัดดา  ศรีเลย
2. นางวัชรา  เดชกล้า
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.4 ทอง 41 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกุลนิภา  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงธัญรดา  จักทอน
3. เด็กหญิงปานชีวา  เบ้าทอง
4. เด็กหญิงภิรินญา  แก้วเหล็ก
5. เด็กหญิงมินตา  ทองมา
6. เด็กหญิงมิ่งกมล  คงสมใจ
7. เด็กหญิงวรรณภา  พะลัง
8. เด็กหญิงสาวิตรี  กันขำ
9. เด็กหญิงสิดาพร  พิมพ์บึง
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันเปี้ย
 
1. นางสาววรรธนา  อินทวงค์
2. นางสาวพรทิพย์  มากมี
3. นางสาวจิณภัทร  ทองช่วง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกันยาภัค   จันทะคูณ
2. เด็กหญิงกิติยาพร  พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ป้องกัน
4. เด็กหญิงณัฐชยา  บัวระพัน
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองเงิน
6. เด็กหญิงธัญญา  ทองส้าน
7. เด็กหญิงปริยฉัตร  มีท้วม
8. เด็กหญิงรัตน์ชนีกร  แก่นสวาท
9. เด็กหญิงลานนา  จันทะวงษ์
10. เด็กหญิงอัจฉราพร  เปียกสอน
 
1. นางสาวธรัญญา  สิงห์เส
2. นางสาวพรทิพย์  มากมี
3. นางสาวจิณภัทร  ทองช่วง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71.99 เงิน 32 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร   สุขศรี
2. เด็กหญิงกฤติญาณี   หมู่ศึกศรี
3. เด็กหญิงณธิดา   ลือยศ
4. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีอินทร์
5. เด็กหญิงผกามาศ   พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพรนัชชา   กมลรัตน์
7. เด็กหญิงพิชญาสินี   อุปดี
8. เด็กหญิงวรัญญา    รักทับทิม
9. เด็กหญิงหุ้ยจิง    จอง
10. เด็กหญิงอัญญาดา   นราพล
 
1. นายชัยพร    คำสีม่วง
2. นางสาวกันหา  หะนิลนี
3. นางสาวฐานิดา  พุกชื่น
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 77.6 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงจิรพิญญา  ชัยโกฐ
2. เด็กหญิงชญานันท์  จุ้ยเย็น
3. เด็กหญิงชญานุช  จุ้ยเย็น
4. เด็กหญิงณัฐนิช  โคทอง
5. เด็กหญิงธิชาวรินทร์  วรรธนะทอง
6. เด็กหญิงพัชรา  หลงพิศ
7. เด็กหญิงพิชานันท์  วรบุตร
8. เด็กหญิงมินตรา  แพ่งพรม
9. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีชา
10. เด็กหญิงไพลิน  บุญมี
 
1. นางสาวสยามล  ครุธนิมิตร
2. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
3. นายเทิดศักดิ์  ประภาพันธ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงข้าวฟ่าง  เพ็ญจันทร
2. เด็กหญิงชณาวรรณ  อึ้งฮวบ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำ
4. เด็กหญิงนัทตวรรณ  อยู่โพธิ์
5. เด็กหญิงนิษฐา  เหลืองรุ่งทรัพย์
6. เด็กหญิงพิบูลย์  ทองอยู่
7. เด็กหญิงมะลิกา  ดวงดี
8. เด็กหญิงมาราตรี  ศรีผารินทร์
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สักดา
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์   เปียสันเทีย
 
1. นายคนอง  แก้วสว่าง
2. นางดวงพร  จันทรฆาฏ
3. นายสุริยา  ริกากรณ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  คำภักดี
2. เด็กหญิงธันยพร  บุญมา
 
1. นายบุญช่วย  รัตนพลแสน
2. นางสาวเพชรไทย  หุ่นทอง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงพรวิมล   คำเติม
2. เด็กหญิงวิภาดา  หลักมิยา
 
1. นางรวงทอง  ลำเจริญ
2. นางนารีรัตน์  เสือไว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันทนภัส  แก้วดู
 
1. นางณัฐวรรณ  ปลาคำ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปัญญวัต  ไชยแสน
 
1. นางณัฐวรรณ  ปลาคำ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายรัฐภูมิ   รุ้งแวง
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงปัณรส  ปานปา
 
1. นางสาวรจนา  แก้วสมศรี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชโนทัย  แดงดี
 
1. นางณัฐวรรณ  ปลาคำ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายนันทพงศ์  สุดสาร
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กหญิงจิรัชยา   สีวะสา
 
1. นายรังสิต  รังสิกรรพุม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงธัญสมร  ภักดีสอน
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  กุญชร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายภานุวัฒน์   อุบลเขียว
2. เด็กชายสรวิชย์   หม้อกอง
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงวนัญญา   แตงอ่อน
2. เด็กหญิงสุชาวดี   ศรีจันทร์
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กชายนันทศักดิ์  มีคำ
2. เด็กชายเจตพิพัฒน์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวกชพรรณ  หนูคำ
2. นางสาววิจิตรา  ชูสงค์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 34 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายธีรพงศ์  ปาตาสะ
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกันติยา   พรคุณารักษ์
2. เด็กหญิงธยานีย์    คำแพง
3. เด็กหญิงภัทรวดี   ทองแสง
 
1. นางนิดา   ใจธรรม
2. นายวิชา    เอี่ยมบู่
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงวรัญญา  อาจปาสา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันธ์ผา
3. เด็กหญิงอารีกุล  ชูใส
 
1. นายวีรศักดิ์  ไพรผุย
2. นางวรรณา  ไพรผุย
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กชายศิริชัย  สุริโย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุทธา
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  สีหะวงค์
 
1. นายวีรศักดิ์  ไพรผุย
2. นางวรรณา  ไพรผุย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกรวิภา  ม่วงทิม
2. เด็กชายธนภัทร  คำหงษา
3. เด็กชายภากร  สำราญพันธ์
4. เด็กชายวุฒิชัย  อ้นสืบสาย
5. เด็กชายอินทรศักดิ์  สำราญสุข
 
1. นายจักรพันธ์  ทองลาด
2. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
3. นางสรินทร์ยา  บัวเทศ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายจักรพันธุ์  จำนงค์ศรี
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญลือ
3. เด็กหญิงณัฐชา  พรหมลัทธิ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันเรศ
5. เด็กชายธนพล  หมวกเทศ
6. เด็กหญิงนภัสกมล  นิลสนธิ์
7. เด็กหญิงนันทิตา  ครองสินทรัพย์
8. เด็กชายพุฒิชัย  ไกรยะโส
9. เด็กชายภาณุวัฒน์  ยศภูมิมา
10. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  พูนเกิด
11. เด็กชายฤทธิชัย  เมืองแมน
12. เด็กชายฤทธิเดช  เมืองแมน
13. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ใจเย็น
14. เด็กหญิงวันวิสา  ณ วิเชียร
15. เด็กหญิงวารุณีย์  บัวทอง
16. เด็กหญิงวิมลสิริ  ถีระแก้ว
17. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แสงประเสริฐ
18. เด็กหญิงวิลาวัลย์   ลาแสง
19. เด็กหญิงศรีวรรณ  แก้วประเสริฐ
20. เด็กชายสมชาย  คำสุข
21. เด็กหญิงสุนันทา  เสาผา
22. เด็กชายอดิสร  สิทธิ
23. เด็กชายอนุกูล  คำจันทร์
24. เด็กชายอนุชา  พันเพชร
25. เด็กชายอนุวัฒน์  ลาแสง
26. เด็กหญิงอัญชลี  คงเมือง
27. เด็กหญิงเกศเกล้า  อาภรณ์
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมที
29. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์ทา
30. เด็กหญิงแอนนา  สายมาลี
 
1. นายประสาท  คล้ายกัน
2. นางพรภิญญา   สำเภา
3. นางทัศนีย์  สัมมาวรรณ
4. นางบุญนาค  นาดี
5. นางกาญจนา  อินเขียว
6. นายเจษฎาวุฒิ  เศษวิ
7. นายอาคม  มีแสง
8. นายสมชาย  พรหมแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายสุรศักดิ์   ศรีโสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์   จันทนา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กชายธีรทัศน์  หาญสินธุ์
 
1. นายไพโรจน์  ฉัตรบุบผา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงปาริตา  บุสภาค
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์  แจ่มทอง
 
1. นางพัชรมัย  บัวเทศ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายพิชัยภูษิต   ทุมขันธ์
 
1. นางปราณี   ยิ้มน้อย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 35 โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กชายธีรทัศน์  หาญสินธุ์
 
1. นายไพโรจน์  ฉัตรบุบผา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงปรางทิพย์   อินหอม
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สีภัย
 
1. นางศศิธร  เสนสม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 38 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1. เด็กชายภูผา   ชายา
 
1. นางสาวอารีรัตน์   บุญมา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 33 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายนิลพัตร   มาขำ
 
1. นางกมลพร  คุ้มทรัพย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 22 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ชานุวัฒน์
 
1. นางสาวนันทพร  แสนกล้า
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงสุชาดา  พวงแก้ว
 
1. นางชลธิชา  ศิลปชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีหะวงษ์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พูลทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายศตวรรษ  คำทุม
 
1. นางรวงทอง  ลำเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงปาริตา  บุสภาค
 
1. นางวาธุกา  เทียมแสน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงสุชาดา  พวงแก้ว
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกสิกร  คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธิ์
3. เด็กชายชลวิทย์  คงทนแท้
4. เด็กชายชวัลวิทย์  นามเมือง
5. เด็กชายชาญณรงค์  นกเทศ
6. เด็กชายธนดล  สภานนท์
7. เด็กชายนิติพนธ์  พุทมิสุทธิ์
8. เด็กชายภาณุวัตร์  ตลับแก้ว
9. เด็กชายภูธเนศ  คนธาร์
10. เด็กชายภูมิรพี  สุขเสถียร
11. เด็กหญิงวีร์สุดา  ประดาจิตร
12. เด็กชายสิทธิพล  งามแม้น
 
1. นายวินัย  งามทองคง
2. นายชายน้อย  บุญทิพย์เจริญ
3. นายอาลักษ์  จันทสุข
4. นางสาวศิริมาตร  บุญนิสสัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐภัทรพร  คำโฉม
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงพัชรมัย  สุขโฉม
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจันทร  ชาติเวช
 
1. นายนิกร  ฉัตรกาญจนกูล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอภิสรา  พ่วงมา
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจันทร  ชาติเวช
 
1. นางสาวถนอมนวล  พรหมเศรณี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.5 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  พรหมบุญ
 
1. นายวินัย  งามทองคง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอลิศา  แสนสุริยวงศ์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 7 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คุ้มศรี
 
1. นางดาวรุ่ง  นงภา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาลา
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรณิการ์  เอี่ยมป้อ
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงชนิดา   ไชยสงค์
 
1. นางสาวอชิรญา   อุ่นแก้ว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายคณิศร  รอดโพธิ์
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง 35 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายวรากร   รอดมา
 
1. นางอัญธิดา    ศรีวงษ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 14 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายวิรัตน์  แจ้งเลิศ
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงอัจฉรา   กล้าหาร
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงชลลดา   ทวีแก้ว
 
1. นางสาวอชิรญา  อุ่นแก้ว
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรณิการ์  เอี่ยมป้อ
2. เด็กชายคงเดช  ทองอินทร์
3. เด็กชายจักรธร  ศิริงาม
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาลา
5. เด็กชายธนัชชัย  อยู่คำ
6. เด็กชายนันทวัฒน์  อารีย์ช่วย
7. เด็กหญิงภัฐภัทรพร  คำโฉม
8. เด็กหญิงอภิสรา  พ่วงมา
9. เด็กหญิงอลิศา  แสนสุริยวงศ์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นางวิมลรัตน์  พานำมา
3. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรณิการ์  เอี่ยมป้อ
2. เด็กชายจักรธร  ศิริงาม
3. เด็กหญิงณัฐภัทรพร  คำโฉม
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาลา
5. เด็กชายธนัชชัย  อยู่คำ
6. เด็กชายธัณวัฐ  คงเมือง
7. เด็กชายนันทวัฒน์  อารีย์ช่วย
8. เด็กชายนาคินทร์  อารีย์ช่วย
9. เด็กหญิงนิศาชล  สมสมัคร
10. เด็กชายปภาวิญ์  จงพินิจ
11. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ทวยทัศน์นิยม
12. เด็กหญิงพัชรมัย  สุขโฉม
13. เด็กหญิงอภิสรา  พ่วงมา
14. เด็กหญิงอลิศา  แสนสุริยวงศ์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นายพิริยะ  เทียนศรี
3. นางวิมลรัตน์  พานำมา
4. นางปาลิตา  นันทะสร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 75.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กชายคงเดช  ทองอินทร์
2. เด็กชายจักรธร  ศิริงาม
3. เด็กหญิงณัฐภัทรพร  คำโฉม
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาลา
5. นายทนงศักดิ์  ฟองแพร่
6. เด็กชายธนัชชัย  อยู่คำ
7. เด็กชายธันวัฐ  คงเมือง
8. เด็กชายนันทวัฒน์  อารีย์ช่วย
9. เด็กชายนาคินทร์  อารีย์ช่วย
10. เด็กหญิงพัชรมัย  สุขโฉม
11. เด็กหญิงอภิสรา  พ่วงมา
12. เด็กหญิงอลิศา  แสนสุริยวงศ์
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
2. นางวิมลรัตน์  พานำมา
3. นายพิริยะ  เทียนศรี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรณิการ์  เอี่ยมป้อ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โค่บุญ
3. เด็กชายจักรธร  ศิริงาม
4. เด็กชายชวิศ  เผือดจันทึก
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พึ่งแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐภัทรพร  คำโฉม
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาลา
8. เด็กชายธงชัย  เผือดจันทึก
9. เด็กชายธนัชชัย  อยู่คำ
10. เด็กชายธันวัฐ  คงเมือง
11. เด็กชายนันทวัฒน์  อารีย์ช่วย
12. เด็กชายนาคินทร์  อารีย์ช่วย
13. เด็กหญิงนิศาชล  สมสมัคร
14. เด็กหญิงประภัสสร  รอดจิตร
15. เด็กหญิงปาริชาติ  ฮาดธิบาล
16. เด็กหญิงพัชรมัย  สุขโฉม
17. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โค่บุญ
18. เด็กหญิงอภิสรา  พ่วงมา
19. เด็กหญิงอลิศา  แสนสุริยวงศ์
20. เด็กชายเมธา  มาเพชร
 
1. นางวิมลรัตน์  พานำมา
2. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
3. นางไพวัล  เทียนศรี
4. นายพิริยะ  เทียนศรี
5. นางจีรวรรณ  ก้อนทอง
6. นางปาลิตา  นันทะสร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงจันทราพร   สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายฐิติวัสส์   สิงห์เถื่อน
3. เด็กหญิงพรพรรษา   กรอกรวม
4. เด็กชายภาคิน   อุ่นแก้ว
5. เด็กชายภูตะวัน   ศรีบุดดา
6. เด็กชายภูมิรินทร์   คำเล็ก
7. เด็กหญิงศิราวรรณ   สุขทรัพย์
8. เด็กหญิงโสรญา   พานทอง
 
1. นายพัทนะ   ขำแจง
2. นายสุริยะ   พินโท
3. นางสาวเบญจมาศ   สุภาทอน
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์
3. เด็กชายชัชชัย  สิทธิโภชน์
4. เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเมือง
5. เด็กหญิงปณัฎฐนิฐนาท  วัฒนะอาภรณ์
6. เด็กชายปวิชญา  จันทร์แดง
7. เด็กชายปุณณวิชญ์  อินงาม
8. เด็กหญิงพรรณพร  ผูกสมบัติ
9. เด็กหญิงภาสินี  รักเมือง
10. เด็กหญิงศรันย์พร  คงปราโมทย์
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   สุพรม
2. เด็กหญิงจิรัชญา    อุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   วัชรรัศมี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   อยู่เย็น
5. เด็กหญิงพิรญาณ์    บุญไทย
6. เด็กหญิงสุภิศรา   คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์    ไชยเสน
2. นายอานนท์    อ่องยิ่ง
3. นายรัฐศกรณ์   คำมี
4. นายพิทักษ์   แพทย์ไชโย
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 21 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวัญชื่นใจ
2. เด็กหญิงชุติมา  หมื่นหาญ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ด้วงปิ่น
4. เด็กหญิงดารุณี  กองเกิน
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  สุขภิบาล
6. เด็กหญิงสุชาดา  กางพรม
 
1. นางสาวภัคจิรา  สร้อยมุข
2. นางสาวนันทพร  แสนกล้า
3. นางสาวสุรีพรรณ  พรมภักดี
4. นางอติพร  จุลพันธ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 11 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกมลเมตต์  ทองเหลี่ยม
2. เด็กหญิงณัชชา   ด้วงกัน
3. เด็กหญิงตรีรัตนดา   หอมหวน
4. เด็กชายนพเก้า  จินการ
5. เด็กหญิงบุษรารัตน์  บุญมา
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองมา
7. เด็กหญิงมนัสนันท์   โสสุทธิ์
8. เด็กหญิงมินฐิตา  กองกลม
9. เด็กชายรัฐศาสตร์  อิ่มแก้ว
10. เด็กหญิงวรวรรณ  ชนชี
11. เด็กชายวุฒิชัย  ปิ่นจัตรัส
12. เด็กหญิงศศินิภา  จันทะคุณ
13. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ปิ่นสุข
14. เด็กหญิงอนันตญา  กงถัน
15. เด็กหญิงอรรัมภา   เหลี่ยมศร
16. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แพงสี
 
1. นายภาคภูมิ   พิมเงิน
2. นางสาวขวัญแก้ว   มาราช
3. นายธนาธิป   นกผึ้งกิน
4. นายอานนท์   อ่องยิ่ง
5. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมยา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตรีเศียร
3. เด็กหญิงพรชฏา  ห่อทอง
4. เด็กหญิงรมย์ธีรา  กองพรม
5. เด็กหญิงวันวิสา  คำคม
6. เด็กหญิงศุภสรา   มาตรวังแสง
7. เด็กหญิงสุกฤตา  ยานะเครือ
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ขุนทศ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีบุญเรือง
10. เด็กหญิงอริสา  อินทรศร
 
1. นางสาวปาจรีย์  ทับหงษ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ขวัญเจริญ
3. นายโกมินต์  ป้องพั้ว
4. นางสาวสมปองทรัพย์  วงษ์พิทักษ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 1. เด็กชายพีระยุทธ   แก้วกก
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   บัวสระ
3. เด็กชายรัฐภูมิ   มงคลวัจน์
4. เด็กหญิงสุทัตตา   ทองแดง
5. เด็กชายอธิชา   สุภาษี
 
1. นางรุ่งฤทัย  พิมพ์สิงห์
2. นายชาตรี  ไชยศรี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79.2 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 1. เด็กชายปิติภัทร    ทวีทรัพย์
 
1. Mr.Arnold Rabago   Bolanos
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกุลธิดา  สัญนิชาติ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทิมสูงเนิน
 
1. นางสาวอินทุอร  สิงหมนตรี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงปณิตา  น้อยทอง
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  แสนอินอำนาจ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงสุวดี  แก้วนึก
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีอัชชา
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยวงไธสง
3. เด็กชายนพดล   ทิพย์ไสยาสน์
4. เด็กชายประเสริฐ   บุราณ
5. เด็กชายเจษฎา   สุขเอม
 
1. นายภาณุพงศ์  โปยขุนทด
2. นายณัฐพล  โพธิ์อ่อง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.51 ทอง 13 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กชายธีระพงษ์   อ่อนศรี
2. เด็กชายอชิระ   กาวิน
 
1. นายเมธีพงษ์   พรานช้าง
2. นางสาวจิตสุภา   พึ่งสกุล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ตรีทรัพย์อนันต์
2. เด็กชายชนกันต์  เสตะปุระ
 
1. นางมณีรัตน์  นิรัมย์
2. นางมนทิรา  ตะปะโจทย์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80.33 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ 1. เด็กหญิงปริยฉัตร   ประจันสี
2. เด็กหญิงปวริศา   ศรีอรุโณทัย
 
1. นางสาวพิร์จรัลยา    สอนลา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. นางสาวธัญวรัตน์  ชำนาญแก้ว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขวัญเย็น
 
1. นางอัมพิกา  ตระกลธนสุนทร
2. นางสาววิรัลพัชร  วันภู
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กสิกรรม
2. เด็กหญิงกันต์กมล  สมพิลา
3. เด็กหญิงกาญกมล  คำหงษา
4. เด็กชายชนาธิป  จารย์คำมา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วทุม
6. เด็กหญิงอัญชลิน  ขวัญสิน
 
1. นางสรินทร์ยา  บัวเทศ
2. นางสมพิศ  เคารพ
3. นางอุบลรักษ์  ราชบุญคุณ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1. เด็กชายณัฐพัชร์  แก้วคง
2. เด็กหญิงนลัททิพย์  จันทะสม
3. เด็กชายปฏิภาณ  คำนาง
4. เด็กหญิงวรินทร  ควรสมบัติ
5. เด็กชายวีรชัย  นนทชัย
6. เด็กชายเพชรบูรณินทร์  จันทร์สี
 
1. นางสาวสกาวเดือน  จันทร์เทียน
2. นางสาวโชติกา  เย็นใจ
3. นางสาวชลธิชา  ศรีธรรม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 67.8 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกัลยา  คุ้มผิวดำ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงศ์ไชย
3. เด็กหญิงจิราภา  ด้วงเจริญ
4. เด็กหญิงปนัดดา  มีศรี
5. เด็กหญิงสุกลสุภา  ทับทิมโต
6. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีธาตุ
7. เด็กหญิงสุภัชชา  ชาลีวงศ์
8. เด็กหญิงหยกผกา  ทรงธรรม
9. เด็กหญิงอธิประภา  อ่ำบุญมา
10. เด็กหญิงอัมพวัน  มงคลหมาย
 
1. นางกัลยา  พงษ์สละ
2. นางจามีน  ประทุมมาศ
3. นางสาวปัณรส  รังสิกรรพุม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงชนกพร  ดาหาญ
2. เด็กหญิงดวงพร  โสนา
3. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทร์ทิพย์
4. เด็กชายอติเทพ  พรมแก้ว
5. เด็กหญิงอุมาพร  พาทอง
 
1. นางสาวปัทมา  กัญญาประสิทธิ์
2. นางวรรณวิมล  วันชัย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77.4 เงิน 29 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกวินนา    แก้วก้อ
2. เด็กหญิงศิขรินทร์   สักขะกิจ
3. เด็กหญิงอรวรรณ   รัชตะกมลชาติ
 
1. นางสาวกมลเนตร    ใจคำ
2. นางนงลักษณ์  มูสิกธรรม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงนัทชา  วันดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ข่วงทิพย์
3. เด็กหญิงอรทัย  พุกกลิ่น
 
1. นางพิศมัย  ศรีเมฆ
2. นางสาวอัมพร  โอ่คำ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรนิษา  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  จำนวน
3. เด็กหญิงอารียา  นะอะภัย
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมมี
2. นางกชมนพรรณ  บุญก่อน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.6 เงิน 31 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ชาลีวงศ์
2. เด็กหญิงชลดา  สุนทร
3. เด็กหญิงรัตนา  คณะวาปี
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวปัณรส  รังสิกรรพุม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณภัสสรา  เอื้อศิริรัตนไพศาล
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปรางค์สุวรรณ
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวพรพิศ  แพงสุ่ย
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใฝ่เภสัช
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   สุขเสริม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใฝ่เภสัช
 
1. นางกชพร  แข็งธัญญกรรม
2. นางสาวชนิษฐา  อุดทา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มนาค
2. เด็กหญิงพลอยชนก  ตาลสุก
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวพรพิศ  แพงสุ่ย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงลัทธวิตา   บุญหล้า
2. เด็กหญิงสุทิสา    อุ่นแก้ว
 
1. นายประสิทธิชัย  จักเกลียว
2. นางสาวภารดี  ครรไลรักษ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองอยู่
2. เด็กหญิงพฤกษา  คำมา
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นางอรอุมา  นาลา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ชายา
2. เด็กชายธนากร   แสงฤทธิ์
 
1. นางกชพร  แข็งธัญญกรรม
2. นางสาวธัชวิภา  สุขเกษม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ภู่สีม่วง
2. เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล
 
1. นายนพดล  พลกลาง
2. นายอนุรักษ์  โมบขุนทด
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายนิฐิพัฒน์  วาปี
2. เด็กชายยุทธภูมิ  แก้วมุงคุณ
 
1. นายณัฐกรณ์  หาญอุ่น
2. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายณภัทร   เหลืองศุภบูลย์
2. เด็กหญิงพัชรพร   ศรีแก้วพวง
 
1. นางกชพร  แข็งธัญญกรรม
2. นางสาวกาญจนา  วาสนาวณิช
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สนะวงษ์
2. เด็กชายสุรชัย  มีประสุข
 
1. นายจตุรงค์  ข้ามหก
2. นางณัฐภัสสร  กลีบใบ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้าน กม.2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยบุญ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทุมมา
 
1. นางราตรี  ลีละโรจน์
2. นางแสงสุรี  สินธุเดช
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายจินตนัฏฐ์  ยินสกุลชัย
2. เด็กชายสุรวุฒิ  แก้วยา
 
1. นายณัฐกรณ์  หาญอุ่น
2. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายขวัญรำไพ  แซ่เอี้ยว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาผา
3. เด็กชายพีรพล  ทวีบุตร
 
1. นายสมชาย  พรหมแก้ว
2. นายเจษฎาวุฒิ  เศษวิ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายปวริศร์    สีไพร
2. เด็กชายพงศกร    สมบูรณ์
3. เด็กชายภาคภูมิ    ทะนุ
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวกานต์ชนก  คำมาลี
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กชายณัฐชนน  เขียวดี
2. เด็กชายนิธิกร  ขัดเกลา
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  เพ็งมา
 
1. นายอรุณ  บุญพาเกิด
2. นางเมชญา  สอนทรัพย์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายปฏิภาณ  กรสังข์
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง
3. เด็กชายอนุพงษ์  จ่าอยู่
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นายชยากร  ขันบุญ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี
2. เด็กชายธนภัทร  ศิริ
3. เด็กชายศักดิ์ประเวศ  แป๊ะวงศ์
4. เด็กชายสิทธิกร  ชูอิฐ
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นายอาทิตย์  ท่าสออน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82.7 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายธีรภัทร   ชมภู่
2. เด็กชายธีรวิทย์   เขียวงาม
3. เด็กชายยศกร   เพชรคง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์   โป่งแยง
2. นายสมชาติ  แก้วแกม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐิดา   ศรีพงษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ล้ำวารีกุล
3. เด็กหญิงแสงดาว   เทียนมา
 
1. นางมะลิวัลย์  บุญคง
2. นางสาววาสนา  ศียากุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงมาริษา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงมุฑิตา  นนทบุตร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พันธุ์อินทร์
 
1. นายไพโรจน์  แก้วยศ
2. นายเริงศักดิ์  ไชยโสภา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงนัตยา  อุตรพรม
2. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงวารินท์  บัวศรี
 
1. นางสาวทองเปลว  แสงสุริยา
2. นายไพโรจน์  แก้วยศ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะคูณ
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นน้อย
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ทะใจ
5. เด็กหญิงภัทราดาสิริ  พันธ์อินป้อ
6. เด็กหญิงรวินท์นิภา  พฤกษา
 
1. นางราตรี  ปันแก้ว
2. นายอัฉรพล  คำก่อ
3. นายสนาม  หุ่นทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง 8 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงณฐมน  สมนาค
2. เด็กหญิงธนัชชา  ม่วงอ้อย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   พวงแก้ว
4. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนดี
5. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อยู่เย็น
6. เด็กหญิงเรณู  เขียวหวาน
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์
2. นางสุภาพ  บุญมาศ
3. นางสาวรสรินทร์  จันทา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เกิดไทย
2. เด็กหญิงนฎา  พันธุ์กุล
3. เด็กหญิงนภัสสร  โทนแก้ว
 
1. นางสุวพิชญ์  พรมมี
2. นางสมนึก  อ้นกลิ้ง
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณคาม
2. เด็กหญิงนฤมล  ขุนแพง
3. เด็กหญิงภัณทิวา  แก้วศิลา
 
1. นางรจนา  เลิศนันทวิเชียร
2. นางแจ่มนภา  ทิพวัน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 1. เด็กหญิงพรพิมล  พาโนมัย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุขแป
3. เด็กหญิงอริษา  บุญเอี่ยม
 
1. นางสาวสุวรรณา  ปั่นอาจ
2. นางสาวเพ็ญศิริ  ศิริอุทัย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาลา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทีน้อย
3. เด็กหญิงปนัดดา  ลากา
 
1. นายฮุสเซนท์  ซิตูมปูน
2. นางมยุรี  กล่อมเกลี้ยง
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกิติภูมิ  จำหาย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงอารายา  แซ่สง
 
1. นางสาวกมลชนก  สุปินะ
2. นางสาวเดรยา  บุญนวล
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงชนิสรา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญก้อน
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางวันจะนา  เพ็ญทอง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.4 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ลีลาพัฒนากิจ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่หว้า
3. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสุรีรัตน์  อิ่มจันทร์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.9 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกกรัมย์
2. เด็กหญิงธนัชพร  ประเสริฐสิน
3. เด็กชายธีรเดช  ศูนย์ปั้ง
 
1. นางกานต์จรีย์  ละคำ
2. นายพรชัย  วิเศษวงษา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 77 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกอปฬบุญ  จารุรัตน์จามร
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ลอยเทศ
3. เด็กหญิงณิชากร  ไกรสิงห์
 
1. นางอภิรดี  สนธยามาลย์
2. นางสาวศุภลักษณ์  โพธิเลิศ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกิจนันท์  หลีฮวด
2. เด็กหญิงดารุณี  ฟองหิน
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์โต
 
1. นางสุภาพ  บุญมาศ
2. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 28 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงณิชานาฎ   ห่วงเอี่ยม
2. เด็กหญิงพรรณวดี    สังวาลย์
3. เด็กหญิงภัทราพร    งามสง่า
 
1. นางทัศนีย์    พันทา
2. นางสาวปัทมา   จบศรี
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1. เด็กชายกิตติชัย   ภูชมชื่น
2. เด็กหญิงฐิติกานต์   ใจจริม
3. เด็กหญิงศศิประภา   หวานหอม
 
1. นายสมควร  สถิตโกศล
2. นางสมพร  สถิตโกศล
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 34 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายจิตาพัชญ์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อุดทา
3. เด็กหญิงธัญรดี  เพชรบูรณ์
 
1. นางปิยรัตน์  สุขมั่น
2. นางสาวศิริพร  แก้วระกา
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงณัชชา  นพคุณ
2. เด็กหญิงธีรดา  คงรอด
3. เด็กหญิงอธิชา  อักษร
 
1. นางสาวธรส  แก้วยศ
2. นางสาวกาญจนา  ฉิมมา
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงอำพล
 
1. นางญาณิน  ดอนไสว
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายพงศกร  สีหา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แร่พรม
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  สุขเฉลิม
 
1. นางสมาพร  วงศ์เสนานุรักษ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 1. เด็กหญิงอรัญญา  อินททร์วิเชียร
 
1. นางสาวอารียา  อารยะพันธ์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงบุณณดา  กลึงเอี่ยม
 
1. นางสาวอภิรดี  เปี่ยมพันธ์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วแดง
 
1. นายสมคิด  สุขโฉม
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 1. เด็กชายณรงศักดิ์  เสนาะเสียง
 
1. นางสาวเจษฎาพร  ทองคำสุก
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายประวิทย์  ถนอมสุข
 
1. นายนราธิป  พระวงศ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 1. เด็กชายปิติศักดิ์  เรียงราย
 
1. นายประสิทธิ์  บุญยืน
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกกไทร 1. เด็กชายเอกภาพ   ปิ่นทอง
 
1. นางสาวปรานอม   นกเทศ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายณโม  เหิงคำแก้ว
 
1. นางกาญจนา  อินเขียว
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายศุทรา  เติมแก้ว
 
1. นางสาวณัฐริน  ทิมรอด
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภูชิต  จันทร์ป้อม
 
1. นางพนิดา  นาหนองตุม
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  สาหัส
3. เด็กหญิงเกศวดี  ศรีเพชร
 
1. นางเนตรนทิพย์  พันรัง
2. นางสาวยุวดี  กุลเวิน
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายธนพันธ์  แก้วแท้
2. เด็กชายวรณัน  เยาวขันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  คงทนแท้
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  พรหมถาวร
2. นางสาวจามจุรี  ศรีเพชร
 
203 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงคมคาย  จันทร์ทอน
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีบุตร
 
1. นางกัณฐิกา  มณีรัตน์
2. นางจารุณีย์  ภูพวก
 
204 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายถนอมวงศ์  แซ่เถา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุรางค์  ธนาฟู
2. นางสาวสายนที  สีทา
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลมกลิ้ง
 
1. นางสาววรรณรดา  ถาตุ้ย
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  พรมชาติ
 
1. นางลลิตา  สุวรรณคาม
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายมฎิพล  มะจันลา
 
1. นางวณิภา  มาสังข์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กหญิงณปภา  สุพรรณคง
 
1. นางบัวเรียว  เมิดจันทึก
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายอรรถรพล  นันขุนทด
 
1. นางสาวสุดธิดา  เสนารักษ์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 35 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายกมลพร  ตรีทศบดี
 
1. นางอุบลรักษ์  ราชบุญคุณ
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพิชญคณินทร์  อ้วนตา
 
1. นางพนิดา  นาหนองตุม
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  โพธิ์ผ่อง
 
1. นางวิไลวรรณ  ยอดรัก
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กหญิงดารณี  บำรุงฤทธิ์
 
1. นางเกศินี  สมบูรณ์ชัย
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 1. เด็กชายจักริน  น้อยธรรมราช
 
1. นางกัญจน์ชญา  รวมเงิน
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงดวงกมล  จันมะลิ
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านสะเดียง 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ปั้นทับ
 
1. นางวลัยลักษณ์  วิมาเนย์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านโตก 1. เด็กหญิงปิยะนุช  โกลาหะฬะ
 
1. นางสาวปิลันธนา  แสงทอง
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพริมรตา  จันปุณณะ
 
1. นางแน่งน้อย  ศันติกุล
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษสิทธิ์   คำดี
 
1. นายพินทรัช  หอมชื่น
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กหญิงกนกกร  วิภพภัทร
2. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  โพพิทัก
3. เด็กหญิงศิภาภรณ์  ตะโกศรี
4. เด็กหญิงเด็กหญิงขวัญเกล้า  ศรีตะรัตน์
5. เด็กหญิงใบเฟริน  พรมดี
 
1. นางเกศินี  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวกิตติยา  จันมา
3. นางสาวทิวาพร  กลางประพันธ์
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กชายภัทร์ธีนันท์   สุติญญามณี
2. เด็กชายอภิชนันท์   วงศ์เง้า
 
1. นางสาวรพีพรรณ   ยอดทัด
2. นายลิขิต  สวัสดิ์นะที
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กชายชนินทร์   อ้อยแก
2. เด็กชายเตวิช   พรมเพ็ง
 
1. นายลิขิต  สวัสดิ์นะที
2. นายเมธีพงษ์  พรานช้าง
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายจิรเมธ  ศรีจริยา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สีดำดี
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นางสาวสุลัดดา  ทองเหลือ
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายณฐภัทร  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงสรัลชนา  แตะอินรัมย์
3. เด็กชายสายลม  แสงจันทา
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสาวจุฑากาญจน์  จิตรถนอม
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กชายธนกฤต   ภิญโญยิ่ง
2. เด็กชายปัญญวัต  เนยสูงเนิน
3. เด็กหญิงวรณัฐ  ดาวลอย
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทองแกมนาก
2. นางสาวสุดารัตน์  ตงเหยด
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.3 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพิสิฐชัย  ใจดี
3. เด็กชายสงกรานต์  บุญอ้น
 
1. นางสาวไกล้รุ่ง  เสียงไพเราะ
2. นางสาววัชรียา  เกิดอยู่
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงน้องใหม่  พันทะสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุนันท์  สุขมาตย์
3. เด็กหญิงอุษา  คงเสมอ
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสาวจุฑากาญจน์  จิตรถนอม
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 1. เด็กชายนพเก้า  พานรอง
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีเกษม
3. เด็กชายอดิศร  สร้อยสนธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  แก้วพระอินทร์
2. นางสาวนายปราศรัย  เที่ยงดีฤทธิ์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายธนดล   ผูกฟัก
2. เด็กชายพชรพล   อุ่นเรือน
3. เด็กชายวุฒิชัย   แสงจันทร์
 
1. นางสาวบังอร   อยู่เจริญ
2. นายสมชาติ  แก้วแกม
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงกิตติญา  มะลิ
2. เด็กหญิงจิราวัลย์  วังคีรี
3. เด็กหญิงสุภัทรดา  ริมผา
 
1. นางลลิตา  สุวรรณคาม
2. นางสาวจีรนันท์  นงภา
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายณัชพล   ถอสูงเนิน
2. เด็กชายนันทพงศ์   อ่อนศรี
3. เด็กชายวีรากร   ชาธรรมา
 
1. นางวิชญาพร   ปิยะโกศล
2. นางอมรรัตน์   แก้วแกม
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.64 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  แก้วสีลา
2. เด็กหญิงพัชรา  จอดนอก
3. เด็กชายวิทยา  ปรี่แก้ว
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสาวจุฑากาญจน์  จิตรถนอม