สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สิงห์กรี
 
1. นางนัทธมน  พิมสอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุดเขต
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ตุลสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทับ
 
1. นางสาววราภรณ์  สวัสดิ์คีรีกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. นางสาวจินดา  แซ่เถา
 
1. นางกัญญาพัชร  กัญจนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงจีราภา  สุขขา
 
1. นางสาวญาณินท์  อินทร์สิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวสมพร  วันพุธ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงนริศรา  อินสกุล
 
1. นางสอนนรินทร์  วงศ์หงษา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายสิทธิโชค  สมสี
 
1. นางสาวพรประภา  จันทร์เม้า
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.8 ทอง 36 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กหญิงกนกพร   ทองบัว
 
1. นางอุบล   กุณาวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงวิรัชฏา   ดีทำมา
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านวังบาล 1. นางสาวสิริพรรณ  สายวงสอน
 
1. นางอารี  บัวหลวง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กหญิงทริกา  ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  จงอ่อนกลาง
 
1. นางนงเยาว์  นาพิมพ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  อินดีคำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญเมือง
2. เด็กชายวรากร  กล้าหาญ
 
1. นางอรทัย  เย็นใจ
2. นางอรวรรณ  ใจกล้า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87.96 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1. เด็กชายชญานนท์  พ่ายผา
2. เด็กชายปภังกร  นวนเมือง
 
1. นางรัชนีย์  ด้วงมูล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.11 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กหญิงวรกมล  เชื้อไพบูลย์
2. เด็กชายเจษฎา  โสมทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  สวัสดิ์คีรีกุล
2. นางสาววราภรณ์  คำสุม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายทัศวัตร  ผุยกัน
 
1. นางวลัยพร  ใจวงค์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กชายสุวพิชญ์  สุขคง
 
1. นางอนุสรณ์  ธัญญศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงสุภาพร  นันทะพรม
 
1. นายสัญญา  อินตะคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 1. เด็กชายกมลธร  โสมทอง
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงอัญชิตา  คำมา
 
1. นางธนวรรณ  อุตม์อ่าง
2. นางจุไรรัตน์  น้อยกรม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เบ้าอาสา
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ตุดตะเวช
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แสวงดี
 
1. นางสาวเกสรา  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวศิวาลัย  โนนคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กหญิงพัสรา  คำนพ
2. เด็กหญิงวรัญญา  จักร์แพง
3. เด็กหญิงอริสรา  สิงห์สม
 
1. นางพิษณุ  สิมมา
2. นางสาวประดับ  พลกลาง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 33 โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กหญิงฐิติพร  พลน้อย
2. เด็กหญิงนัฐชมน  บุญกำเนิด
3. เด็กหญิงนันทัชพร  แก้วจันทร์
 
1. นางพิษณุ  สิมมา
2. นางสาวประดับ  พลกลาง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51.06 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายธนวัต  แซ่หลอ
2. เด็กชายบัญชา  แสนยากุล
 
1. นางสาวพรรณมณี  วังคีรี
2. นายอภินันท์  โพธิ์กันทา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กชายพงศธร  กองเงิน
2. นายศิวกร  พรหมมี
 
1. นางณัฐธิดา  ชัยดิษฐ์
2. นายสรรชัย  แก้วกก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายณฐกร  กิตติวิโรจน์
 
1. นางวิมลพร  จันทร์มี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายธีธัช  อินทมงคล
 
1. นางวิมลพร  จันทร์มี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงณฑกมล  กงคำ
 
1. นางกอบแก้ว  จำคำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ม้ายอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   พรมชิน
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
2. นายพิพัฒน์  กล่อมปัญญา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.56 เงิน 24 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีแสงรัตน์
2. เด็กหญิงประกายดาว  นาคดี
 
1. นางยุพิน  สีมาก
2. นางสาวรวิภา  รูปขาว
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 58.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กหญิงอรุณี  จูแสน
 
1. นางอุทัยวรรณ  สิงห์นนท์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กหญิงอุษา  พลน้อย
 
1. นางสาวศิวาลัย  โนนคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายนราวิชญ์  ราชพรหมมินทร์
 
1. นายวุฒิพงศ์  อุ่นเรือน
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 36 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงสิริพร  ภาพเสน่ห์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์แผลง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงขวาง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  นักร้อง
 
1. นางสกาวรัตน์  ศรีอุดกัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านท่าขาม 1. เด็กหญิงกนธิชา   กันเจิม
2. เด็กชายณัฐพล    พิพัฒน์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    คำวิเศษ
 
1. นางเพ็ญนภา   กระจ่างวงษ์
2. นางสาวศิวาลัย  โนนคำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   สมจันทร์เพ็ญ
2. เด็กหญิงชนากานต์   สิมมากรม
3. เด็กชายสหรัฐ   คำเพียง
 
1. นางนุชนารถ  ปัจจุบัน
2. นางพรทิพย์   ทูลธรรม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองปลา 1. เด็กชายชลธาร  ยืนสุข
2. เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธิเมฆ
 
1. นางสมบูรณ์  จันทร์แปลก
2. นางบุญชู  อินบัวทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 1. เด็กชายกฤษดา  อาดเสนาะ
2. เด็กชายพงศกร  ศรีบุรินทร์
 
1. จ.ส.อ.เสกสรรค์  แก้วงาม
2. นายวิญญู  ประเสริฐสิน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กชายจิรสิน  พลเยี่ยม
2. เด็กชายวุฒิชัย  เนตรแสงศรี
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
2. นางสาวสุชาภัค  จันทสิงห์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กชายทรงเกียรติ  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสิทธิพงศ์   ใจอดทน
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
2. นางสาวสุชาภัค  จันทสิงห์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กชายธนเทพ  ขุมนาค
2. เด็กชายเสกสรรค์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายสมควร  ปิ่นขาว
2. นางสาววราภรณ์  คำสุม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงอินทุภา  กุลมล
3. เด็กหญิงเบญญาพร  แก้วเบี่ยง
 
1. นางละเมียด  ไหวดี
2. นางปิยพร  เต็มใจ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กชายกฤษณะพล  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงปฐมพร  ศรีธรรมมา
3. เด็กหญิงวิมลยา  พิมสอน
 
1. นางสมประสงค์  ราชพรมมินทร์
2. นางสมัย  สังเกตุดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชลกร  ทรงชัยมงคลสวัสดิ์
2. เด็กชายธนพัฒน์  มีแสง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ครองสิน
 
1. นายสุเทพ  สังเกตุดี
2. นางสาวโสมสวย  ก่ำคำ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนสุด
2. เด็กชายพุธ  สีเลื่อม
3. เด็กชายโสภณ  วันลา
 
1. นางสมประสงค์  ราชพรมมินทร์
2. นางสมัย  สังเกตุดี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 79.3 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กหญิงพัชรี  แซ่สง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แซ่สง
3. เด็กหญิงสุขภา  แซ่เถา
 
1. นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ
2. นางสาวนงลักษ์  สนเข็ม
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหินโง่น 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีชมพู
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองย้อม
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วังคีรี
 
1. นางมัทธียา  กันแสง
2. นายสมพร  พุทธา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72.8 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน  คำบุ่ง
2. เด็กชายปฎิพัทธิ์  ศรีนรจันทร์
 
1. นางอรหทัย  จันทร์แจ่ม
2. นางลำยง  แพงขะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายพันเดช  มั่งมี
2. เด็กชายวัชระพงษ์   พิมเสน
 
1. นางนุชนารถ  ปัจจุบัน
2. นางพจนา  เศรษฐะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.6 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่ว่าง
2. เด็กชายรชต  สิตสกุล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันธนโรจน์
4. เด็กหญิงสิรยากร  ศุภพงศ์ตภา
5. เด็กหญิงฮัว  ท่าว
 
1. นางกชพร  บุญศรี
2. นางปาริชาติ  เรืองนาม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนตา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนโสม
3. เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  พามา
4. เด็กหญิงเนตรนภา  หาญรักษ์
5. เด็กหญิงโญลัลดา  โหละสุต
 
1. นางนภาภรณ์  สายพรหมทอง
2. นางสาวสุภัทรา  สายพรหมทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กหญิงดอกอ้อ   คำตีด
2. เด็กหญิงประกายดาว   พรมมาวัน
3. เด็กหญิงปัดนัดดา   คำปอม
4. เด็กหญิงลลิตา   เสนานุช
5. เด็กหญิงอภิชญา   สุระทัด
 
1. นายนายไพฑูรย์   วรรณรัตนพันธ์
2. นางสาริกา   ยันต์วิเศษ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกันต์กมล  จันเขียน
2. เด็กหญิงณัชฌนันท์  บุญพรม
3. เด็กหญิงภัทรภา  ภัทรพูนทรัพย์
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  อินมาพันธ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  คำกุ้ง
 
1. นายวุฒิพงศ์  อุ่นเรือน
2. นายจีระศักดิ์  วงษ์นาค
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญรักษา
2. เด็กหญิงดวงพร  ชนะกุลสุนันท์
3. เด็กหญิงพรกนก  รัตนชัยแสงกุล
4. เด็กชายหัทธโนทัย  วิชญเกษมสุข
5. เด็กหญิงเมวารินทร์  ป้องเศร้า
 
1. นายรณฤทธิ์  จันตูม
2. นางศรัญญา  มาป้อง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โนนวิเศษ
2. เด็กชายชาญณรงค์  เย็นสถิตย์
3. เด็กหญิงธนัญญา  บุญเกษม
4. เด็กชายสุธิชา  บางสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทะนา
 
1. นายชัยพร  ภักดีอำนาจ
2. นายชำนาญ  บัวไทย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กหญิงคัทรียา  จันตุ
2. เด็กหญิงชมณลดา  ทิศากรชีระวิทย์
3. เด็กหญิงณภัสรา  ปัญญาไว
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบัวรินทร์
5. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีบัวรินทร์
 
1. นายประชา  ตรีศรี
2. นางสาวณัฏฐ์ญดา  ธงอาสา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.4 เงิน 32 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมสี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุ่นบุญ
3. เด็กชายวิชชุกร  แก้วสอน
4. เด็กชายสุรชาติ  กิติพันธ์
5. เด็กชายเมตไตรย  เพิ่มรักษ์
 
1. นางไพรวรรณ  อุปโคตร
2. นางสังวาล  ใหม่สวัสดิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนากร  อินสังข์
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กหญิงชุรีพร  ขวัญพรม
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.7 ทอง 24 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองแบบ
 
1. นางสงกรานต์  มานะกิจ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ไสยะ
2. เด็กชายสิทธิพล  ทิพย์วงศ์
 
1. นางสาวนารี  ปรีดี
2. นางอภิสรา  แดงรอด
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงพัชราภา  โสภา
2. เด็กชายอืสระ  ขวัญพุทธ
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ทองจันทร์
2. นางรัศมี  ครองสิน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เพชรกันหา
2. เด็กหญิงอรญา  เพชรกันหา
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ทองจันทร์
2. นางรัศมี  ครองสิน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายชวาทิน  กองเส็ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ทองแจ่ม
3. เด็กชายณตสพล  พุทธาไทย
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  กันหาพิมพ์
5. เด็กหญิงมัลธิกา  ฆ้องลา
6. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ก้อนเทียน
7. เด็กหญิงสิริโสภา  นวนน้อม
8. เด็กชายสุชาดา  มัสสุ
9. เด็กหญิงอินทร์ธุอร  ขวัญพุก
10. เด็กชายเจษฏางค์  บุญเสริม
 
1. นางจงกลนี   อินดีคำ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สืบศักดิ์วงศ์
2. เด็กหญิงธิติพร  แซ่หยาง
3. เด็กหญิงนภา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่หยาง
5. เด็กหญิงระวี  แซ่ลี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่หยาง
7. เด็กหญิงสุนันท์   แซ่หว้า
8. เด็กหญิงสุวรรณี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
9. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่หว้า
10. เด็กหญิงอัจฉรา  แซ่เถา
 
1. นายอำพล  ช้างพินิจ
2. นายอรรถพล   เสาธง
3. นายธำรงค์  วาสนาวณิช
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 1. เด็กชายกตชกร  ก้อนเอีย
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กายา
3. เด็กชายกฤติพงศ์  แก้วชาย
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นกึ้น
5. เด็กหญิงปัทมาวดี  จันทร์ศรี
6. เด็กชายภัทรพงศ์  สงสุข
7. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พิมเขตร
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองแบบ
9. เด็กหญิงเปมิกา  พิลา
10. เด็กชายไกรวิทย์  มาวงศ์
 
1. นายปรีชา  สุรินาม
2. นางพิสมัย  ไสลภูมิ
3. นางสมนึก  สืบกินนอน
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  คำอ้าย
2. เด็กหญิงจารุจันทร์  แก้วประสงค์
3. เด็กหญิงธัญชนก  พาลี
4. เด็กหญิงธัญวลัย  พาลี
5. เด็กหญิงนันธิดา  แก้วประสงค์
6. เด็กหญิงพิชญดา  บุญศิริกร
7. เด็กชายวรากร  จันโท
8. เด็กชายวรินทร  จันโท
9. เด็กหญิงสรณ์สิริ  จันโท
10. เด็กหญิงอริสา  มาจุ่ม
 
1. นางประหยัด   ทิพย์รัตน์
2. นางปาริฉัตร  อุดอินทร์
3. นางสลักฤทัย  พรมศาลาเมฆ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กหญิงชุติมา   จันจิตร
2. เด็กหญิงทักษิณา   ภาสกุล
3. เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนศัพท์
4. เด็กชายนครินทร์   บุญนำ
5. เด็กชายวชิรพงษ์   ออดดี
6. เด็กหญิงวิราวรรณ   บุญเลิศ
7. เด็กหญิงอรวรินทร์   เตชะโคบุตร
8. เด็กชายไชยวัฒน์   เปล่งผิว
 
1. นางขันทอง   ปานันท์
2. นางสิรินาถ  เพลิดภูเขียว
3. นายศิรสิทธิ์   อาสมะ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใจกล่ำ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  แสนใจ
3. เด็กชายณัฐนที  ไสยาทา
4. เด็กชายพิชญ์  แก้วพินิจ
5. เด็กชายวงศกร  ทักคุ้ม
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  บูรณะชัยศิริกุล
7. เด็กชายสนธิ  สีมา
8. เด็กชายสิโรตม์  ด้วงนวล
9. เด็กชายสุรเดช  คีรีรัตน์สกุล
10. เด็กชายอนุตร  เกิดตระกูลทรัพย์
 
1. นายปิ่นปินัทธ์  บุญคง
2. นางภารดี  จุมรี
3. นายกัณฑ์อเนก  ใจวงศ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาสาร
3. เด็กหญิงพิชญา  ตุ่นอ้น
4. เด็กชายพีรวิชญ์   ไพรวัน
5. เด็กหญิงรติกาล  กาศรี
6. เด็กหญิงวรรธนา  สมสี
7. เด็กชายสุภนัย  มุยคำ
8. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  โสมรักษ์
9. เด็กชายเจษฎา  ยอดคำ
10. เด็กชายเมธาพร  พุ้ยชัย
 
1. นายอรรถพล  อุดอินทร์
2. นายชนะพงศ์  ชังโห้
3. นางวรินทร  สิมดี
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เตชา
2. เด็กหญิงศิรินภา  แก่นลา
 
1. นางสาวปณิศราภรณ์  กันยาประสิทธิ์
2. นางวัชราภรณ์  เกิดคำ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กระวัน
2. เด็กหญิงลัดดา  ลาดเลา
 
1. นายไพรัตน์  บุญตา
2. นายจักรกฤต  จันทร์เกิด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กชายธนพนธ์  แจ่มคง
 
1. นายปานศักดิ์  บัวระพันธ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงนริญญา  แก้วใหญ่
 
1. นายปานศักดิ์  บัวระพันธ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภิรมนัด
 
1. นายวิสุทธิ์   สุขศรี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงชนิตา  บุญจันทร์เชย
 
1. นางการัญญา  สีเสือ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงสุปรีญาภา  กองแพง
 
1. นายวีรเกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายวีระชัย  แดงด้วง
 
1. นายธีระวัฒน์  อยู่สุข
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. เด็กหญิงภักษร  แซ่ลี
 
1. นายสุพจน์  จันทร์เถร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงเกวลิน  คำนัน
 
1. นายวิสุทธิ์   สุขศรี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายศิริมงคล  มัสสุ
2. เด็กชายศิวกร  ยังคลัง
 
1. นายภูเบศ  ทองวัน
2. นางวันเพ็ญ  ทองหม่อม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงรัตน์ชนก  สร้อยมี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กตุทองมา
 
1. นางรุจี  ขะมานาม
2. นางจันเพ็ง  เจริญทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายชยพล   วิจิตร
2. เด็กชายหาญนรินทร์   ยินดี
 
1. นางพรรณทิภา   น้ำค้าง
2. นางสาวละมัย  พิมเสน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 1. เด็กชายธนวัฒน์   คำปอม
 
1. นายวุฒิชัย   เฉนียง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กหญิงกรเกต  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายจักรพงษ์  แซ่หลอ
3. เด็กชายธรณ์เทพ  แซ่วือ
 
1. นางสาวจิณณพัต  อ่อนสี
2. นายสุรเชษฐ์  แก้วทาสี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงบัวชมพู  แก้วพิลา
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ราชชมภู
3. เด็กชายวรินทร  แก้วยม
 
1. นายปานศักดิ์  บัวระพันธ์
2. นางบุษบา  แก้วพิลา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กชายทัศพล  คำสุข
2. เด็กชายธีระพล  ยะพา
3. เด็กชายสมเกียรติ  ลีลา
 
1. นายคมศักดิ์   สาคำ
2. นางสาวธนาพร  จันหน่าย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 1. เด็กชายภทร  เปียชาติ
 
1. นายชุมพร  อินหมู
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กชายอนุรักษ์  หน่อท้าว
 
1. นางมัฒณา  เตินขุนทด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 35 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงปานระพี  สวัสดิ์นที
 
1. นายณรงค์  นพรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กหญิงนันทิชากรณ์   วงค์แสนศรี
 
1. นางสมใจ  วงษา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กชายรัตนากร  ลาคำ
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กชายพงศกร   พรมมูล
 
1. นางนางสมใจ   วงษา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  คูสรรพกิจ
 
1. นางมัทนา  ผิวสานต์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 36 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ดีพรวน
 
1. นางสมจิตร์  ธิกะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายประพจน์  สิงห์แก้ว
 
1. นายนพดล  มามอม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายอำนวย  หาญรักษ์
 
1. นางจุฑามณี  สิงห์สถิต
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงกชรัตน์  ทับทัน
 
1. นายยิ่งศักดิ์  จันทร์แจ่ม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ดีเลิศ
 
1. นายอนุชา  ใจชื่น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 1. เด็กชายภทร  เปียชาติ
 
1. นายชุมพร  อินหมู
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายอำนวย  หาญรักษ์
 
1. นางจุฑามณี  สิงห์สถิต
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  คูสรรพกิจ
 
1. นางศศินันท์  ภัคศรัณย์ธนาชาญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 1. เด็กหญิงอรพรรณ   มีอุดสา
 
1. นางสมใจ   วงษา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 74.67 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายศิริชัย  สาโท
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายเจษฎา  ยอดคำ
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายศิริชัย  สาโท
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงวรรธนา  สมสี
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรทะโชติ
 
1. นางจิราภรณ์  เมฆาพันธุ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงวรรธนา  สมสี
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สอนบุญมา
 
1. นางจิราภรณ์  เมฆาพันธุ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73.3 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายสุภนัย  มุยคำ
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  อินทรส
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา  อารีสุก
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนายาว 1. เด็กชายชัยวัฒน์   จันทะสอน
 
1. นางพจนา  เศรษฐะ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  หอมจันทร์
 
1. นางแพรภัทรา  ภาคพรหม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  นุชเนื่อง
 
1. นายภานุพันธ์  เพ็ญภาคกุล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กหญิงศุภาพิชย์  จูเกษม
 
1. นางจิราภรณ์  เมฆาพันธุ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 1. เด็กหญิงนทวรรณ  มั่นหมาย
 
1. นางกำไล  มีไทย
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  จันสา
2. เด็กชายธีรภัทร  ป้องท้าว
3. เด็กชายธีรโชติ  พานตา
4. เด็กชายปฏิภาณ  ผิงผ่อง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  บรรเทา
6. เด็กชายศิริชัย  สาโท
7. เด็กชายศิริโชค  สาโท
8. เด็กชายสุธี  พงค์คำ
9. เด็กชายอภิรักษ์   ชายบุญ
10. เด็กชายอัทพล  รุ่งเรือง
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
2. นายอรรถพล  อุดอินทร์
3. นายคำรณ  บุญจันทร์
4. นายชนะพงศ์  ชังโห้
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันรักษา
2. เด็กชายชยพล  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สังข์ทอง
4. เด็กชายปฏิภาน  ผิวผ่อง
5. เด็กชายประสบโชค  วันสา
6. เด็กหญิงวรรธนา  สมสี
7. เด็กชายศิริโชค  สาโท
8. เด็กชายสุภนัย  มุยคำ
9. เด็กชายอภิรักษ์   มารอด
10. เด็กชายเจษฎา  ยอดคำ
11. เด็กชายเมธาพร  พุ้ยชัย
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
2. นายอรรถพล  อุดอินทร์
3. นายคำรณ  บุญจันทร์
4. นายชนะพงศ์  ชังโห้
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  จันสา
2. เด็กชายกนกรณ์  สิงห์โต
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยชนะ
4. เด็กชายจิรวัฒน์  น้อยคอนสาร
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  วุฒิยานันต์
6. เด็กหญิงฐิติมา  อินหา
7. เด็กหญิงณัฐธิชา  กันตา
8. เด็กชายธนาธิป  แซ่โซว์
9. เด็กชายพงนพัฒน์  ด้วงลา
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองวัน
11. เด็กชายภาณุวิชญ์  หาญรักษ์
12. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วพิลา
13. เด็กชายภาสกร   แก้วพิลา
14. เด็กหญิงวริศรา  บรรเทา
15. เด็กชายวัชรา  พางาม
16. เด็กชายสรวิช  จันทราบุตร
17. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองแพง
18. เด็กชายอัครชัย  นาทอง
19. เด็กชายอัครพล  อภัยพรม
20. เด็กหญิงอุมากร  ป้องท้าว
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
2. นายอรรถพล  อุดอินทร์
3. นายคำรณ  บุญจันทร์
4. นายชนะพงศ์  ชังโห้
5. นางลาวัณย์  ละดาดก
6. นางสมจิตร์  ธิกะ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังร่อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อารี
2. เด็กชายกฤตเมธ  ทองพา
3. เด็กชายชยพล  แก้ววิเศษ
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  แก้วบาน
6. เด็กชายนฤพนธ์  อ่อนนิ่ม
7. เด็กชายปฏิภาน  ผิวผ่อง
8. เด็กชายประสบโชค  วันสา
9. เด็กชายพลากร  คำโสม
10. เด็กหญิงพาลินี  มุยคำ
11. เด็กหญิงพิชญา  ตุ่นอ้น
12. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ดีพรวน
13. เด็กชายพีรวิชญ์   ไพรวัน
14. เด็กหญิงมัติกาญ  เทียมเพ็ง
15. เด็กหญิงรติกาล  กาศรี
16. เด็กหญิงวรรธนา  สมสี
17. เด็กชายสุภนัย  มุยคำ
18. เด็กหญิงอรนิช  ทองวัน
19. เด็กหญิงเนตรดาว  คำโสม
20. เด็กชายเมธาพร  พุ้ยชัย
 
1. นายพนม  สุวรรณเวช
2. นายอรรถพล  อุดอินทร์
3. นายคำรณ  บุญจันทร์
4. นางวรินทร  สิมดี
5. นางลาวัณย์  ละดาดก
6. นางสมจิตร์  ธิกะ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.4 ทอง 19 โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เพชรมีดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญศรี
3. เด็กชายณภัส  พาอุ่นใจ
4. เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันผง
5. เด็กชายภูริชกานต์  เจริญศรี
6. เด็กชายยุทธภูมิ  สุมินทนะ
7. เด็กหญิงสุภิชา  ชาวดง
8. เด็กหญิงสุภิญญา  วัดบุญเลี้ยง
9. เด็กหญิงอาภัสรา  คล้ายผา
10. เด็กชายแทนคุณ  แก้วเทียน
 
1. นางสาวภาวิณี  สิมมา
2. นายธนดล  แก่นชา
3. นางสาวอภิญญา  ไตรวิทย์เมธี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงกันยาวีร์  นารินทร์
2. เด็กชายคณาธิป  จันทร์วิเชียร
3. เด็กหญิงญานิกา  ยอดเกตุ
4. เด็กหญิงนัทธิดา  จันทร์ทิพย์
5. นายปฎิภาณ  ศรจันทร์
6. เด็กหญิงปาณิศา  นารินทร์
7. เด็กชายภานุวิชญ์  คำภีระ
8. เด็กชายวัชรวงศ์  ครองสัตย์
9. เด็กชายสินฐเศรษ  สายบุญยัง
10. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญส่ง
 
1. นางจิราพร  จันทร์โท
2. นางสมประสงค์  ราชพรมมินทร์
3. นางสมัย  สังเกตุดี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงกฎชกร  นามเกิด
2. เด็กหญิงจิราพร  ภูตลาดขาม
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แย้มนิยม
4. เด็กหญิงธันยชนก  น้อยนันท์
5. เด็กหญิงพิมพ์พจี  จันทร์ทึก
6. เด็กหญิงสุตาภัทร  นกเขา
 
1. นางสาวรสรินทร์  ขุนเพชร
2. นางนงนาฎ  หาญรบ
3. นายเรืองวิทย์  จันทร์คำ
4. นางนันทนิตย์  ป้อมนารถ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70.2 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เจี่ย
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ด้วงพรม
3. เด็กหญิงณปภัช  อมรวรนนท์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์แก้ว
5. เด็กหญิงปรียาภัทร์  พุฒกลาง
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีไพศาลนนท์
 
1. นายจิรัชยา  ใจคำ
2. นางสาวอรวรรณ  เรืองทองเมือง
3. นางสาวนันทการ  ผลพิมาย
4. นายทศพล  ประเทืองผล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 73.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สุขแสน
2. เด็กหญิงวิภาดา  กงยนต์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  กองเงิน
4. เด็กชายศักดา  ขจัดภัย
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ขวัญกุล
 
1. นายสุธี  บุญฤทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทองหมู่
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.4 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงรัญวรัชญ์  ตุลธนานิธิศักดิ์
 
1. นางสมจิตร  ชัยดิษฐ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง 19 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนพฬดา  แก้วยม
 
1. นางปรางค์ทิพย์  บุญจันทร์เชย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งพา
 
1. นายสุธี    บุญฤทธ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซำภู 1. เด็กหญิงปิยะพร  สมศักดิ์
 
1. นางณัฐนันท์   อั้งน้อย
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75.29 เงิน 26 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงจรอนงค์  ไพรทอง
2. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  รอดบุญ
 
1. นางดารณี  โพธิ์อ่อน
2. นางนภาพร  ไกรสน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.76 ทอง 14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกองทัพ  สำโรงพล
2. เด็กชายธนพนธ์  วงษ์พนัส
 
1. นางสาวอารีย์  สนสาย
2. นางจิราวรรณ์  แสงโท
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80.33 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กหญิงอธิษฐาน  วงศ์ชนิตว์กุล
2. เด็กหญิงโสรญา   สุทธิการ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองทวี
2. นายมนุชาธิปต์  สมใส
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงชิชากร  ใจชุ่ม
3. เด็กหญิงธารธารา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่จาง
5. เด็กหญิงประภาภัทร  จันทรี
6. เด็กหญิงศวิตา  แซ่ลี
 
1. นางนนท์ปิญา  ศตะกูรมะ
2. นางสาววิมลจิตร  กองแพง
3. นางจิระภา  ผิวผ่อง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายปวริศ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพงศ์ศุลี  แซ่ย่าง
3. เด็กชายพสิษฐ์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายสมเกียรติ  แซ่หลอ
5. เด็กชายสุรกิต  แซ่ย่าง
6. เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิ์ทัง
 
1. นางสาวจารุชา  ธนัญชนกดุลธร
2. นางผกากาญจน์  ทะสวัสดิ์
3. นางสาวรติรัตน์  บัวผึ้ง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กงดี
2. เด็กชายณัฐกฤต  ชุ่มเย็น
3. เด็กชายธนพล  มูลปลา
4. เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเจริญ
5. เด็กชายปรเมรศ์  กองแพง
6. เด็กชายปิยวัช  ขวัญเจริญ
7. เด็กชายพงศกร  กันทุ
8. เด็กชายวีรพล  ใจมา
 
1. นายสุนทร  วงษ์สุข
2. นางวรรณวรัทย์  ไชยา
3. นางสาววีรยา  สนทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  ราชอาจ
2. เด็กหญิงปุณยภา  สายสิงทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงคุ้ม
 
1. นางสาวสุนัน  ยาคำ
2. นางสอนนรินทร์  วงศืหงษา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงมินทร์พราว  กะนะ
2. เด็กหญิงรัศมี  จันหน่าย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มะโนน้อม
 
1. นางนิตยา  ทูลตา
2. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.8 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงนิกข์นิภา  คำตุ้ม
2. เด็กหญิงนิรากร  เหลือน้อย
3. เด็กหญิงปิยมาศ  เกิดนอก
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
2. นางสาวสุนัน  ยาคำ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 15 โรงเรียนบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงนิตย์อนง  ประมาณเมือง
2. เด็กหญิงวณิชยา  เมืองคำ
 
1. นางธัญญารัตน์  ทองแดง
2. นางสาวรสสุคนธ์  นูเนตร
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงจันทรัศม์  คงเมือง
2. เด็กหญิงบัญธิตา  บุมี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำแพง
 
1. นายอนุวรรตน์  บัวเรือง
2. นายติณณชัย  การกิ่งไพร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหินฮาว 1. เด็กชายนครินทร์  จันทาบ
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  เสือสาง
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองสิทธิ์
2. จ.ส.อ.หญิงดวงเพ็ญ  มลวัง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านศิลา 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  ลอดเอี่ยม
2. เด็กหญิงพิมวิกา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนริศรา  สุวรรณชาติ
2. นายสมชาย  โสประดิษฐ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงทันสุดา  จันหน่าย
2. เด็กหญิงศศิภา  คำเลิศ
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นางอรชร  บางทับ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 36 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กชายกวิน  มาคำ
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  มลทาทิพย์
 
1. นายอนุวรรตน์  บัวเรือง
2. นางปิยะนุช  จันทร์เพชร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กชายนพวัตร  แก้วใส
2. เด็กชายวรากร  สีสด
 
1. นายสุรไกร  แก้วเต็ม
2. นางสาวรัตนา  แก้วเต็ม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงชลิตา  กาฬสินธุ์
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  ก้อนเอีย
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นางสาวเพชรรินทร์  พิลา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายพลธัช  ส้านมา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  โสภาวนัส
 
1. นางสาวกนกพร  โขโลจวง
2. นางสาวชลฤดี  บุญสุด
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายขวัญชัย  ทองแจ้ง
2. เด็กชายยุทธนา  ศรีคำภา
 
1. นายเจริญ  สมสร้อย
2. นายอนุรักษ์  อ้อมนอก
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  สร้อยมี
2. เด็กชายภานุพงษ์  รวมออม
 
1. นางวรรณภา  เพชรบูรณิน
2. นางปราโมทย์  บุญมีมาก
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กชายกิตติธร    จบคุ้ม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีบุรี
 
1. นายเสกสิทธิ์   เหง้ากันหา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. เด็กชายธนพนธ์  แซ่จาง
2. เด็กชายพรชัย  ชัยยงวิทย์
3. เด็กชายวิวัฒน์  แซ่เฮอ
 
1. นายณรงค์  แก้วมา
2. นางณัฐกานต์  จันทร์สุริย์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กชายกฤษฎา  ดีมา
2. เด็กหญิงชนาภา  ทองงา
3. เด็กชายณัฐพล   รังวันนา
 
1. นางนิตยา  ทูลตา
2. นายชูพงษ์  เมฆพัฒน์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญจันทร์
2. เด็กชายพิพัฒน์  คำก้อน
3. เด็กชายสุทธิพจน์  เคียนหินตั้ง
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นางหวานเย็น  หินนนท์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.1 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กชายชัยมงคล  แก้วกอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเขียน
3. เด็กชายนฤภัทร  วังคีรี
 
1. นายกรไชย  บูรณปัณณพร
2. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72.2 เงิน 31 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ขวัญเขียน
2. เด็กชายดวงเด่น  จันตุ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ทัศษ์วงษ์
 
1. นางเพ็ญพิชญา  มนแพวงศานนท์
2. นายวิทยา  โตเร็ว
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายกิตติยศ    มาลาศรี
2. เด็กหญิงชยานันต์   ปิทมแสน
3. เด็กหญิงปัณฑิตา   ศรีวันทา
 
1. นายบุญเสาร์  มาเบ้า
2. นายเดชา  วันแต่ง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงทักษอร  พรมพัก
2. เด็กหญิงพัชธริดา  แสนพรม
3. เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาเพชร
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เสมาทอง
5. เด็กหญิงสุภาวิตา  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงเมษา  แร่เงิน
 
1. นายบดินทร์  บุตรพรม
2. นางสุกัญญา   โสภารักษ์
3. นางณัฐธิตา  พุทธา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 31 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 1. เด็กหญิงณัฐา  ถนอมชื่อ
2. เด็กหญิงรัชนี  สีเมือง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พิมพ์พาพันธ์
4. เด็กหญิงอรปรียา  ข้องคาน
5. เด็กหญิงอรวรรณ  พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงเนตรนภา  แพงขะ
 
1. นายบดินทร์  บุตรพรม
2. นางนวรัตน์  นวลจันทร์
3. นางสุจิต  ยืนยง
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.4 ทอง 43 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงจิระภัทร์  สุระคำ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  มาอาจ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ช้างลา
 
1. นางสลักฤทัย  พรมศาลาเมฆ
2. นางนิรันดร์  กัปโก
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 42 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงศิรินธร  พันมาก
2. เด็กชายสุรยุทธิ์  หาญรักษ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางปาริฉัตร  อุดอินทร์
2. นางประหยัด  ทิพย์รัตน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงนันทภัทร   จตุชัย
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   นุสา
3. เด็กหญิงไม้หอม   ขวัญคง
 
1. นางสาวสุภาวดี   ชีพอุบัติ
2. นางสาวธนวรรณ  ยังประสงค์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1. เด็กหญิงฐิติยา   มงคลสถิตย์
2. เด็กชายอนุชา   สะเดี่ยง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ปานขาว
 
1. นายก้องนคร   เติมพันธุ์
2. นางสาวญาณี   น้ำคำ
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีมาลา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   แก้วแพง
3. เด็กชายอมรเทพ  แก้วหิน
 
1. นางนะริน  เทพโพธา
2. นางสาวจุฑามาส  กระทู้
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คำพล
2. เด็กหญิงนัฐริกา  นันทะวงค์
3. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วฟอง
 
1. นางดรุณี  วัฒนพลาศาสตร์
2. นายวีระ  เหง้ากันหา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 1. เด็กหญิงชลดา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  สิงห์ดัด
3. เด็กหญิงแพรวา  พรมพวง
 
1. นางฤดี  ช่างเงิน
2. นางสาวกุลจิรา  กันยาประสิทธิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 1. เด็กหญิงธนัชชา   กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนภัทสร  สุขสี
3. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วแจ่ม
 
1. นางรัตนพร  เมฆพัฒน์
2. นางเสาวณีย์  คำนนท์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 75 เงิน 37 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขวัญมอม
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  พุทธา
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  ขะมา
 
1. นายชลธี  มุยคำ
2. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังบาล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สอนจันสี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทรงทอง
3. เด็กหญิงวีระนันท์  นารินทร์
 
1. นางมะลิ  อินทร์พงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  จันลา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กหญิงปารียา  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่สง
3. เด็กหญิงอารี  แซ่สง
 
1. นางสาวจิณณพัต  อ่อนสี
2. นางสาวกัญญาพิชญ์  ธารน้ำ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์   นงพา
2. เด็กหญิงญาณิศา   จันอับ
3. เด็กหญิงนรา  สินเพียง
 
1. นางดวงสมร   นามวิจิตร
2. นางสงวน  คงกำเหนิด
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 1. เด็กชายพอดี  บำรุงคีรี
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์ป้อง
3. เด็กหญิงแพรววา  แซ่มัว
 
1. นายกิตติ  นิยะมะ
2. นายนันทวัฒน์  คำเมือง
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 57 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุขเณร
2. เด็กหญิงชุฑิพร   การะภักดี
3. เด็กหญิงอชิรญา   วงศ์นภาลัย
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  จันทร์สม
2. นางพัชรินทร์   เครือวัน
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฝ่ายสอน
 
1. นางนภัสสร  พรมหาลา
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 1. เด็กหญิงทักษอร  แสงหล้า
 
1. นางสุภาพร  บุญแสน
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังบาล 1. นายปฏิภาณ  ศรจันทร์
 
1. นางเจียมจิต  สุวรรณโภคัย
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เดชะรัตนางกูร
 
1. นางกานต์กมล  สังข์ทอง
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กหญิงสุนิสา  ช่างสลัก
 
1. นางนงเยาว์  นาพิมพ์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขยิ่ม
 
1. นางสาวปาณิศา  แก้วใหญ่
 
181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ชุมภู
2. เด็กหญิงชรินทร์ญา   ไชยสุ้ย
 
1. นางอรัญญา  ด้วงแพง
2. นางทัศนีย์  หงส์พันธุ์
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสภา
2. เด็กชายเตโชดม  เปิดโปร่ง
 
1. นางสาวิตรี  เชยกิจ
2. นางกนกวรรณ   ทองศรี
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 1. เด็กหญิงสุจิรา   แสนใจ
 
1. นายกิตติธัช  ขันทอง
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายนาธาร  เสียงเย็น
 
1. นายธวัช  โศกค้อ
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์   แก้วโยน
 
1. นางกาญจนา  แก้วพิลา
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงภัทรภร  มณีนิล
 
1. นางกนกวรรณ   ทองศรี
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังรู 1. นายเอกรินทร์  คำสุข
 
1. นางวรรณิกา  ศรียา
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1. เด็กหญิงภณิดา  นนทโคตร
 
1. นางลดาวัลย์   วิไลธัญญา
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ขยิ่ม
 
1. นายวสุพล  ชินอาจ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 1. เด็กชายไตรรัตน์  ศรีพันธ์บุญ
 
1. นายอานนท์  ทองวัน
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  แซ่ลี
2. เด็กชายปองพล  แซ่ลี
 
1. นายอนุพงษ์  กินรี
2. นางสาวอาทิตยา  วิเศษกันทรากร
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 1. เด็กชายพลาธิป  มามั่ง
2. เด็กชายสรธัญ  คำน้อม
 
1. นางอรชร  บางทับ
2. นายวันเฉลิม  วงค์สวัสดิ์
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายจิราศัก  สุดอก
2. เด็กหญิงชมพูนุท  แสนใจ
3. เด็กชายประธาน  ภักดีสุจริต
 
1. นางสาวธารกมล  แสนฝั้น
2. นางสาวกนกพร  โขโลจวง
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง 23 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงกนกพร  สีเสือ
2. เด็กหญิงพิวาพร  คำบ้านฝาย
3. เด็กหญิงสมฤดี  สมสะอาด
 
1. นางสีนวล  เคนสี
2. นางวิไลวรรณ  พัฒนคีรีกูล
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกมน 1. เด็กหญิงปริยากร   กรมะดา
2. เด็กหญิงพัทยา   จันทะราช
3. เด็กชายพีระพัฒน์   การะสิน
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2. นางสาวจุฑามาศ  ช้างคำ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปากดุก 1. เด็กชายณัฐพล   หอมรื่น
2. เด็กชายทนากร   ขจรไพร
3. เด็กชายเกรียงไกร   ดีพรม
 
1. นางสาวอักษรสวรรค์   สายทองติ่ง
2. นางสาวพัชราภา  คำอยู่
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านส้มเลา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โนรี
2. เด็กชายนฤพัฒน์  งามขำแป้น
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  สารี
 
1. นายพรเทพ  จันทร์อนุรักษ์
2. นางสาวศิริพร  แสงอ่อน
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.97 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้มเลา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  จงธรรม
2. เด็กหญิงบุญพร  ป้องที
3. เด็กหญิงศิตราภรณ์  สังข์ทอง
 
1. นางสุกัญญา  ตัณฑมาสน์
2. นางปนัดดา  วรปัสสุ