สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 1. เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  คำขุนทด
 
1. นางวรรณริยา  ดลภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธิมาพร  สมบูรณ์
 
1. นางวิไลวรรณ  เสนาธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปลูกทรัพย์
 
1. นางสาวกชพร  มะโนสอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กชายธนโชติ  เทียกม่าน
 
1. นางสาวณชนก  แปงอินต๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ติ๊บอุด
 
1. นายสุริยา  ยาวิปา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 63.8 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์   คำมาดอก
 
1. นางวรรณริยา  ดลภักดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดวงจันทร์
 
1. นายปริวัฒน์  มีเดช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิรดา   ธรรมสาร
 
1. นางสาววิจิตรา  หลวงแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงจีรารัตน์  ชายอ้าย
 
1. นางวันเพ็ญ  กาศโอสถ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 24 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงวรัสยา  เทพเปียง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เนียมลิ้ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. นายชัยณรงค์  ภัคศุภร
 
1. นางเมษา  ทิพย์พงศ์ทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90.8 ทอง 5 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงนรีกานต์  มาหมี
2. เด็กหญิงพิชาญาณ์  จันรุณ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เนียมลิ้ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายวทัญญู  จาอาบาล
2. เด็กหญิงสโรชา  จานุวี
 
1. นางณัฐภรณ์  สุทธนะ
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เดือนดาว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74.9 เงิน 34 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จอมภาปิน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แสนขัด
 
1. นายนพธิไกร  จอมภาปิน
2. นางสาวอินทุรัตน์  เสาร์แดน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  วันสาย
2. เด็กหญิงวรพรรณ  จันซอ
 
1. นายนพธิไกร  จอมภาปิน
2. นางประดับ  สำลี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71 เงิน 21 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มาทวงษ์
 
1. นางสาววันวิสา  ศรีดอนชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายเตชภณ  พอสม
 
1. นายเอกลักษณ์  ขัติบุญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยะ
 
1. นางบุษบา  เพิ่มขึ้น
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงพาฝัน  สุรินแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เครืออ้าย
3. เด็กหญิงเจนวิษา  ถาเรือน
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา
2. นางสาวไอลดา  นาเหมือง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่แปง 1. เด็กหญิงนภา  ติ๊บมา
2. เด็กหญิงศุทธหทัย  ทาคำ
3. เด็กหญิงอโนชา  นนเลาพล
 
1. นางสาวธนัชพร  ตันมา
2. นางสาวนิภาวรรณ  มหาวรรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  สิงห์บุตร
2. เด็กชายวิทวัส  ภู่บึงพร้าว
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เชียงปั๋น
 
1. นายกิตติศักดิ์  นองนุช
2. นายนรินทร์  ปัญญานิลพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50.88 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงคุนัญญา  ชัยวรรณธรรม
2. เด็กชายภูตะวัน  ต้นศิริ
 
1. นางสาวสิราวรรณ  เพิ่มพูล
2. นางสาวเนาวรัตน์  กาศอุดม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กชายปรัญชัย  อนาวรรณ์
2. เด็กชายอัครชัย  เกียงจันทร์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชุมภูหมุด
2. นางสาวกชพร  มะโนสอน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายสุธีมณต์  เหมือนรัก
 
1. นางสาวเบญจรัตน์   มีฉลาด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายก้องแดน  ธีรกุล
 
1. นางสาวอัมรินทร์   ลำลึก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปรีชา
 
1. นางณปภัช  อุนจะนำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เครืออ้าย
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำไก่
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา
2. นางสาวไอลดา  นาเหมือง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.49 เงิน 25 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิ่งปัญญา
2. เด็กชายพันธกานต์  สุริยะสุข
 
1. นางโชติกา  ปิลาผล
2. นายสุปวีย์  ศรีวันทนาสกุล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อินต๊ะพรม
 
1. นางณปภัช  อุนจะนำ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายภูวรินทร์  ชมเชย
 
1. นางทิพวรรณ  แสงสว่าง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์   มณีแย้ม
 
1. นางอริศรา  จันทยุทธ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 62 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  กาเผือกงาม
 
1. นางสาวอทิตยา  นวลอินทร์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายกิตติณัฐศักดิ์  เจริญแพทย์
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คงพรม
2. เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น
 
1. นางสาววาสนา  ไชยชมภู
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงทิฐิรัตน์  ติ๊บอุด
3. เด็กหญิงพรภิตา  สอนแก้ว
 
1. นางสาวชญานันท์  สดสวย
2. นางสาววารุณี  อุตสัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤติยากร   คำก้อน
2. เด็กชายอมันดา   วงศ์มา
 
1. นางเครือวัลย์   อยู่เป็ง
2. นางสาวเปมิกา   แสงสร้อย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1. เด็กชายจักรภัทร  กาศเกษม
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สั่งสอน
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  จิราวัฒนปกรณ์
2. นางสาวเวย์วิกา  วงศ์งาม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 1. เด็กชายพัชรพล  สีขาว
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  กาอ้วน
2. นายณัฐพงศ์  อินจักร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายภาณุพงษ์  พุ่มรอด
2. เด็กชายสรศักดิ์  ติป่าง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ขิติคำ
2. นางสาวกุลณา  ครูขจร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยมงคล  จาอาบาล
2. เด็กชายปานรวัฒน์  ฝั้นแบน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  หลองข้าว
2. นายอนุพงศ์  ใจเปี้ย
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.7 เงิน 41 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  สกุลพิพรรธน์
2. เด็กหญิงญาปกา  ทวีเขตกิจ
3. เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข
 
1. นายปฏิพัทธ์  ถิ่นถา
2. นางสาวนิพาดา  จีทา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงจิรประภา  โค้คำหล้า
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แจ้งคล้ายคม
3. เด็กชายประกฤษฎิ์  พรมเสน
 
1. นางสาวมนทิรา  เปียงบุญทา
2. นายไกรศักดิ์  มีวรรณสุขกุล
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาวิน
2. เด็กชายธนบัลลังก์  บุตรนามดี
3. เด็กชายวิชชากร  เหล่ากอ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เกิดแล้ว
2. นายชวนิด  สั่งสอน
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายกันณพงษ์   ทำไร่ดี
2. เด็กหญิงรจนา   สุกใส
3. เด็กชายวิโรจน์   พรมวิชัย
 
1. นางสาวจิตติพร  หมีเทพ
2. นายพิสันต์   สุตินกาศ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 71.2 เงิน 42 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  แพรศิลป์
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  จันทร์เสนา
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ปัญญางาม
 
1. นายนครินทร์  รบชนะภัย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งเฟื่อง
2. เด็กหญิงธนัชพร   ภิญโญยาง
3. เด็กหญิงลักคณา   คำลือ
 
1. นางสาวกันต์พิชา   สุขทอง
2. นางสาวฐาปนี   ขอนเคียน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.2 เงิน 30 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลีลาวดี   พลน้ำเที่ยง
2. เด็กชายวิธวินทร์  ผ่องผิว
 
1. นางดวงนภา  ศรีทันต์
2. นางสาวนิภาพร   ส้มส้า
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กหญิงสมิตานัน   ไกยะฝ่าย
2. เด็กชายสิรภพ   ทำไร่ดี
 
1. นายชัชวาลย์   กำลังไว
2. นายพิสันต์   สุตินกาศ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงทิพรดา   พิศไทย
2. เด็กชายนิรวิทธ์    สุนันสา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   จันทร์ส่อง
4. เด็กหญิงพิชญทัญพ์    ปันมิตร
5. เด็กชายวีรชน    สุนันสา
 
1. นายภานุพงศ์   กาศทิพย์
2. นางนงคราญ  จิตรัตน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงนัทชา  ชัยยะ
2. เด็กหญิงนันทัชพร  กวางสบาย
3. เด็กหญิงภาสินี  ทองกวาว
4. เด็กหญิงศุภากานต์  สารภีเนตร์
5. เด็กหญิงอภิญญา  สารมานิตย์
 
1. นางสาวสุกัญญาภัค  เลี้ยงไกรลาศ
2. นางสาวกนกวรรณ  คำเหลือง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นางสาวจิรประภา  บุตรใจ
2. เด็กหญิงญาณินท์  ทองกวาว
3. เด็กหญิงปานทิพย์  ปรีเปรม
4. นางสาววัชชิราภรณ์  กาศสกุล
5. เด็กหญิงเยาวภา  ผูกจิต
 
1. นางกัลยา  คำก๋อง
2. นางสาวสุทิน  มิ่งขวัญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 37 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงชลดา  เชื้อเชิญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มเย็น
3. เด็กหญิงปวริศา  ซ้าคำ
4. เด็กหญิงปิยอร  ลมทวีวงษ์
5. เด็กหญิงอินทุอร  โสภาพ
 
1. นางนุชจรี  เกี๋ยงคำ
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีจันทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์  วรรณุเสน
2. เด็กหญิงธนัชพร  กอบกำ
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีนวล
4. เด็กหญิงวริณฎา  ตาแก้ว
5. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ไชยราช
 
1. นางทิมธิดา  บุญมาก
2. นางสาวปิยวรรณ  กระหวาย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ตาผัด
2. เด็กชายพิริยวัจน์  โลหะ
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  บุรีจันทร์
4. เด็กชายวัชรพล  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงสุกานดา  ใจบุตร
 
1. นางวิภาวรรณ  ฝั้นเครือ
2. นายสุรกานต์  ฝั้นเครือ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74.6 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงณัฐชนน   อิมพิมพ์
2. เด็กชายธนโชติ   โลหะเวช
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ   มากสวัสดิ์
4. เด็กชายวิมาน   ใจเย็น
5. เด็กหญิงอมลญภรณ์   เทศะ
 
1. นายกษรัช  ปุญชุพิศาล
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ธรรมลังกา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านนาพูน 1. นายชานน  จันจันทร์
2. นายธนภัทร  มาเรียน
3. นางสาวมลิพร  ก๋วยข้าว
4. นางสาววาชนก  สำนัก
5. นางสาวสุทธินันท์  จันจันทร์
 
1. นางสาวดุจทดิง  จีทา
2. นายณรงค์  แก้วรัตม์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทรวดี   คำเรือน
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  แก้วยศ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายอัครินทร์  ธิติมูล
 
1. นางทักษพร  ชอบชิน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กชายยงยุทธ  จีทา
 
1. นางวลัยลักษณ์  เจนดี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านแม่แปง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ใจมี
2. เด็กหญิงพรนภัส  ชุ่มสา
 
1. นายกิตติภณ  ติ๊บมา
2. นางสาวอรพรรณ  บ่อคำ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวัสราภรณ์  อินดี
2. เด็กชายอัครเดช  จาอาบาล
 
1. นางเกษชฎาภรณ์  อากาศเมฆ
2. นายสุรพงศ์  อินทุสุต
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายณัฐตินันต์  สวนแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใจขอด
 
1. นางสาวปวิตรา  ไชยขันแก้ว
2. นางสาวพณณกร  โสภา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงกวาวทองทิพย์  ติสี
3. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วลือ
4. เด็กหญิงธัญชนก   อารุญ
5. เด็กหญิงปาลิตา  สุขสุวานนท์
6. เด็กหญิงพิยดา  ปินตายอด
7. เด็กหญิงรสชริน  เมืองเต็ม
8. เด็กหญิงลักษิกา  บุตรแก้ว
9. เด็กหญิงสุนิษา  คนหลัก
10. เด็กหญิงอรพลิน  ศรีคำภา
 
1. นางอภิญญา  วงค์เรือน
2. นายพรเทพ  พลอยสี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71.32 เงิน 37 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงคณภรณ์  วงศมณี
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ฝักฝ่าย
3. เด็กชายชัชพล  ดวงจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ข้ามเขา
5. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีระพันธ์
6. เด็กชายนพกร  ชุ่มเชิง
7. เด็กหญิงนันทกานต์  คำปันจะ
8. เด็กหญิงปาลิตา  ขีดสร้อย
9. เด็กหญิงสุธิตา  บุญศิริกร
10. เด็กหญิงอักษราภัค  เกตุวีระพันธุ์
 
1. นางสาวณัฐนันท์   ลำมะศักดิ์
2. นางสาวโสรยา  กาเผือก
3. นางสาวพรพิมล  ขอนเคียน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  จันทรใส
2. เด็กชายณัติกร  คำเกิด
3. เด็กชายนพเก้า  จันทร์ใส
4. เด็กชายนวมินทร์  แก้วจันทร์
5. เด็กชายปรมินทร์  แก้วจันทร์
6. เด็กชายพงศธร  สืบแสน
7. เด็กชายพัชรพล  สุริยาโส
8. เด็กชายรัตนตรัย  ไชยโย
9. เด็กชายรุ่งโรจน์  แสนหลวงอินทร์
10. เด็กชายสุชิน  ขอนเมฆ
 
1. นายปฏิพันธ์  ขุนบุญ
2. นายเสน่ห์  แปงใจ
3. นางธวัลรัตน์  วรภิรักษ์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณภัทร  ก่อกอง
2. เด็กหญิงพจน์ณิชา  อินสม
 
1. สิบเอกหญิง อัญพิกา  ช้างเขียว
2. นางสาวภัคจิรา  ผาทอง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกวี  กันทะเขียว
2. เด็กชายนฤดล  จังอินทร์
 
1. นายสุรกานต์  ฝั้นเครือ
2. นายสุธาวัฒน์  สุวรรณ์นาค
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  พรมชัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เวียงทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ไชยมงคล
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงนัฏฐวรรณ  เทพจันทร์
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 36 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงประวีร์ณัฐ  จารีวุฒิชัย
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 34 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายภูริภัสร์  พงค์พานิช
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   คงเพ็ง
 
1. นางสาวพรรณธิกา   รอบเมือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายกฤษกร  อ่อนทอง
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ปัญญากอง
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  บุญละเอียด
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงค์งาม
 
1. นางอำพร  มั่นกันนาน
2. นางสาวอารยา  ปัญจะสี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงพุทธิชา  พันเดช
2. เด็กหญิงรจนา  เชียงภา
 
1. นางสาวภัคจิรา  ผาทอง
2. นางอำพร  มั่นกันนาน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. นางสาวทิพปภา  ดับร้อน
2. เด็กหญิงเรวดี  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  ชัยวิรัช
2. นางอังศุมาศ  กุลดิลก
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. เด็กชายกฤษดา   พระคำลือ
 
1. นางสาวพรรณธิกา   รอบเมือง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 25 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรตา
2. เด็กหญิงศจีมาส  ขุมทอง
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  นวลอนันต์
 
1. นางสาวอารยา  ปัญจะสี
2. นางอำพร  มั่นกันนาน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91.4 ทอง 8 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงกฤษฎีกา  แสงหล้า
2. เด็กหญิงนภาภิรมณ์  บุญเตี้ย
3. เด็กหญิงนภาภิรัตน์  บุญเตี้ย
 
1. นางสาวอารยา  ปัญจะสี
2. นางสาวภัคจิรา  ผาทอง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายฐิติโชติ  บัวธนะ
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สีใจ
3. เด็กชายภีรกานต์  ทองหนัก
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
2. นายเรืองเดช  หนองแส
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงข้าวฟาง  ใฮพร
2. เด็กชายธนพล  เบียวด่อง
3. นายนครินทร์  ชีลำ
4. นางสาวนุชรินทร์  พันธ์มี
5. เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยยงค์
6. เด็กหญิงศรัญยา  อะขะโยธิน
 
1. นายภคิน  ผูกจิตร
2. นายเทอดเกียรติ  เจนชัด
3. นางสาวอัญชนา  ขยายเสียง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายสุธินันท์  สาหล้า
 
1. นายจิรทีปต์  สถานอุ่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. นายชัยณรงค์  ภัคศุภร
 
1. นางศรีเวียง  เหล่ากาวี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงรุ่งวรินทร์   ภูธรมิตร
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ทองกก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เลาแก้ว
 
1. นางนาถอนงค์  สมภาร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.67 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กชายธนวัต   อินยอด
 
1. นางสุวิดา  กาวี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนกันทา
 
1. นางแสงเดือน  สั่งสอน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  เจริญคง
 
1. นางคณาพร  สิงคิบุตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สนิท
 
1. นางแสงเดือน  สั่งสอน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน 28 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กชายวีรพัฒน์  หาญกุดเลาะ
 
1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  ผูกพันธุ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กชายอนิวัต   เวียงคำ
 
1. นางสาวนิตยา  วงค์ใน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.66 เงิน 41 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    สายภู
 
1. นางสาวจันทร์จิราภณ์  ผูกพันธ์ุ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 38 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงชนาธาร  อ่อนศรี
 
1. นางสาวสิริรัญญา  กรรณิกา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.66 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กชายวทัญญู  เสาร์เก็ต
 
1. นางณภษมน  เวียงชัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนกันทา
 
1. นางแสงเดือน  สั่งสอน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 42 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  พันธ์แสง
 
1. นางสาวตรีชฎา  สนโต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เลาแก้ว
 
1. นางนาถอนงค์  สมภาร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชั่งสกุล
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 1. เด็กหญิงพิชชาภา  นันทขัด
 
1. นายสงกรานต์  ขัตติสะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายศุภกฤต  อินรินทร์
 
1. นายอชิระ  ก๋าติ๊บ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายนันทภพ  มุ่งดี
 
1. นายอชิระ  ก๋าติ๊บ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรัณญา  กุดนาน้อย
 
1. นางการะเกด  กันทะเขียว
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงศิศิรา  ปิลาผล
 
1. นายอชิระ  ก๋าติ๊บ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายภูดิศ  จากน่าน
 
1. นายอชิระ  ก๋าติ๊บ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสวิชญา  กมลรัตนานันท์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขันต่อ
 
1. นางปวีณา  วงศ์กัณหา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรัณญา  กุดนาน้อย
2. เด็กชายจักรเอก  วังสมบัติ
3. เด็กชายธนกร  จากสมัย
4. เด็กชายบุญญวัตน์  หม่องนันท์
5. เด็กหญิงปนัดดา  หลวงตุมมา
6. เด็กหญิงพรรณิการ์  เพ็ชรพันธ์
7. เด็กหญิงวรีพร  นอบน้อม
8. เด็กหญิงสวิชญา  กมลรัตนานันท์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
2. นางสาวสุกฤตา  ยะสุข
3. นางเนตรนรินทร์  อุ่นอารมย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงรอด
2. เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมจินดา
3. เด็กชายณัฎฐกฤต  มีสุข
4. เด็กหญิงธนัทชา  อถานา
5. เด็กชายธีรภัทร  อุดคำเที่ยง
6. เด็กหญิงนภัทร  วงค์นาม
7. เด็กหญิงนฤนาถ  มะลิลา
8. เด็กหญิงนลินธิดา  ต๊ะสิทธิ์
9. เด็กชายปฎิภาณ  บ้านหนอง
10. เด็กชายพิชัย  สิงห์บุตร
11. เด็กชายพีรณัฐ  กันไชย
12. เด็กชายวีระชัย  คำแสน
13. เด็กชายสรวิชญ์  เผ่ากันทะ
14. เด็กชายสันติภพ  มาหลง
15. เด็กชายอธิวัฒน์  วงค์รัตน์
16. เด็กหญิงอรวรรณ  คงรอด
17. เด็กชายอาทิตย์  ผู้มีสัตย์
18. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สร้อยสน
19. เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  อุดตุ้ย
20. เด็กชายโชคทวี  ทิน่าน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์  เมืองแก้ว
2. นางสาวพวงผกา  ติสี
3. นางสาววรรณวิสา  กันทา
4. นางสาวณัฐธิดา  ประเสริฐสังข์
5. นางสาวมาลินี  เรือนคำ
6. นายภูวนาท  เทพจันทร์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.2 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงชลดา   อ้วนแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณศรี
3. เด็กชายณัฐพงศ์   วงศ์หล้า
4. เด็กชายธนกฤต   เขียวเหมือน
5. เด็กหญิงนภัสสร   แก้วทอง
6. เด็กหญิงพลอยปภัส  บัณฑิต
7. เด็กหญิงพันธ์วิรา  เสนันตา
8. เด็กชายวรรธนะ  แสงธรรม
9. เด็กชายอภิวิชญ์  นำพล
10. เด็กชายเอกอัมรินทร์  ใจยะสาร
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยขันแก้ว
2. นางศิรินทิย์  นันทวาศ
3. นางสาวแสงแก้ว  พอเหมาะ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์พร  จาคำมา
2. เด็กหญิงชนันนัทธ์  สบตุ๋ย
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  กาคำ
4. เด็กหญิงนพมาศ  สีตา
5. เด็กหญิงนฤมล  ลำเต็ม
6. เด็กหญิงปราณปรียา  มีปรีดี
7. เด็กหญิงปัณฑ์ณิศา  รัตนาประภาภรณ์
8. เด็กหญิงพิชญาภา  กรมแสง
9. เด็กหญิงศิริพร  ทาปัน
10. เด็กหญิงอาคิรา  ดอนแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยขันแก้ว
2. นางสาวชลิตา  สิยานันท์
3. นางสาวแสงแก้ว  พอเหมาะ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77.4 เงิน 37 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายญานาทิป  บอสท์
 
1. นางสาวกฤตกา  บุญศัพท์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.2 ทอง 22 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงพัชรวีย์  สุวรรณกรินทร์
 
1. MissMegan  Donna Archer
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟูเสาร์
 
1. นางนาถอนงค์  สมภาร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายพีรดนย์  ขุนชุ่ม
 
1. นางสาวศิรชานา  กาศโอสถ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายนวพล  จากน่าน
 
1. นางพนิดา  วงศ์ราช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธนโชติ   คำพิมูล
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ดอกผึ้ง
3. เด็กหญิงภรณ์นิภา  ติ๊บเอ้ย
4. เด็กชายอนุกูล  ภูทองนาค
5. เด็กหญิงอรปรียา   ดาจันทร์
 
1. นางสาวพนิดา   กิจสวน
2. นางนางปุณณดา  แสงเก่ง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67.22 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คะชาสินธุ์
 
1. นางสาวอมรพรรณ  เพลิดเพลิน
2. นางสาวทัศนีย์  สายโสภา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.57 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชื่นสมบัติ
2. เด็กหญิงอริสรา  วันยา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำอุด
2. นางอัชรี  ปัญนะราศรี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์  ถิ่นสุข
2. เด็กหญิงลักษณาวีย์  วิชัยกูล
 
1. นางสาวบุญฑริกา  เหมืองหม้อ
2. MissZhang  Wenjing
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.83 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงวริศรา  สีใจ
2. เด็กหญิงอนันตญา  นามวงค์
 
1. นางชวนพิศ  เจริญชัย
2. นางสาวสิริวิภา  โดดดารา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฐชัย   หิงคำ
2. เด็กหญิงธนาวดี  คำเขียว
3. เด็กหญิงนัทธการณ์  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงปิ่นกมล  คำด้วง
5. เด็กชายวงศกร  ผึ้งเปี้ย
6. เด็กหญิงเมชญา  สาสุยะ
 
1. นางไพรินทร์  จอมเขียว
2. นางสาวปนัดดา  ถาเป็ง
3. นางสาววรางคณา  เทียนขาว
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายกฤษตเมธ  กาศสกุล
2. เด็กชายกิตติกานต์  แก้วกัน
3. เด็กชายธนกฤต  ขวัญแย้ม
4. เด็กชายธีรเดช  เต้าสุวรรณ
5. เด็กชายฤทธิ์ศักดิ์  จินะใจ
6. เด็กชายวีรวัฒน์  เมืองมูล
 
1. นายไชยา  ฟั่นเฟือย
2. นายสุวรรณ  เหล่ากาวี
3. สิบเอกหญิง อัญพิกา  ช้างเขียว
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.7 ทอง 9 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วคำแสน
2. เด็กชายณัฐดนัย  ลำเต็ม
3. เด็กชายธีรภัทร์  พูลพุทธา
4. เด็กชายนิธินัย  ยะคำ
5. เด็กชายปริญญา  ถาเป็ง
6. เด็กชายวีระพงษ์  ทับสีรักษ์
7. เด็กชายอัครชัย  สุขแก้ว
8. เด็กชายเกียรติชัย  เทพคำ
 
1. นายสมเกียรติ  แสนบ่อ
2. นายอรุจิวัฒน์  วิระคำ
3. นายชาญโชค  ศรีนิกร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  มีพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ใจดวง
3. เด็กชายจีรศักดิ์  แซ่ลี้
4. เด็กชายณัฐดนัย  กงเพ็ชร
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  บางทราย
6. เด็กหญิงพรนัชชา  แสวงศิลป์
7. เด็กหญิงรัตนากร  ตันริน
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วเขียว
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ตันริน
10. เด็กชายอุเทน  ตันริน
 
1. นางแสงเดือน  ทาขัด
2. นางสมพัฒ  นันตา
3. นางสาววิสุดา  แจ้ห่มเครือ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขันต่อ
2. นางสาวกัลญาณี  เชียงน้อย
3. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  แพร่น่าน
4. เด็กหญิงนันท์สินี  จันทร์หอม
5. นางสาวพัชราพร  บุญมา
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำติ๊บ
7. เด็กหญิงวรัญญา  เสาร์มา
8. เด็กหญิงสุตาภัทร  ลือคำ
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ริดตา
10. นางสาวอารีรัตน์  ซื้อข้าว
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ตาขัน
2. นายภูเบศวร์  เดือนเพ็ญ
3. นายธีระพันธ์  ถาวงค์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะลิลา
2. นางสาวณัฐชริการ์  โพธิตา
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขันตา
4. เด็กหญิงวริญญารักษ์  เป็กษา
5. เด็กหญิงวริยา  แพไธสง
 
1. นางประดับ  สำลี
2. นายนพธิไกร  จอมภาปิน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70.8 เงิน 42 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงชลนิสา  ครองสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าจรน่าน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จาอาบาล
 
1. นางอรุณี  อุดคำมี
2. นางสาวสุรีรัตน์  แสนอินทร์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำรัง
2. เด็กหญิงนฤภร  สุทัศน์
3. นางสาวศิริกัญญา  สุระโคตร
 
1. นางสุธาทิพย์  อินโองการ
2. นางสาวสุวนันท์  ปัญญาบุตร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 19 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. นางสาวชลธิชา  เชื้อเชิญ
2. นางสาวศุภิสรา  ภูเขา
3. นางสาวสุดารัตน์  ดอยลอม
 
1. นางเมษา  ทิพย์พงศ์ทอง
2. นางสาวระพีพรรณ  หงษ์คำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 30 โรงเรียนระเบียบพิทยา 1. เด็กหญิงกันยากร  มูลสุข
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ครองทรัพย์
 
1. นางกาญจนา  สุภาแก้ว
2. นายปฐมพจน์  สุภาแก้ว
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ปันใจ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  คำชมภู
3. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  วันชุม
 
1. นายสุชาติ  เวียงชัย
2. นางสุจิรา  แสงเดือน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายธีรวุฒิ  วงค์หนังสือ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  สุภา
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุทธวงศ์
2. นายสมคิด  ทาชุ่ม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อุปเสน
2. เด็กหญิงมณฑิรา  นิตะปะ
 
1. นางสาวรุ่งอาภรณ์  สินธุเขียว
2. นางสาวภัทราภรณ์  สัตพนพันธุ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กชายสรวิชญ์   ประสุวรรณ
2. เด็กชายอภิโชค   ถือแก้ว
 
1. นายมั่นคง   มีเหลือ
2. นายนทีกูล    มุลิกา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแม่แปง 1. เด็กชายปรัชญา  วัฒนกิจไกรศรี
2. นายวิชัยยุทธ  อุตราช
 
1. นางสาวมีนวิกา  อุดมพิทักษ์เดชา
2. นางเรณู  ปัญญาสงค์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายกฤษธิ์มงคล  กัญญา
2. เด็กชายสิริธาดา  ชากันดี
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุทธวงศ์
2. นายสมคิด  ทาชุ่ม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กชายภูริภัทร  พิลาศรี
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฟูตุ้ย
 
1. นายสุชาติ  เวียงชัย
2. นายณัฐพงษ์  แก้วทอง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายพงศธร  บัวพรหม
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บัวภู่
 
1. นายศราวุธ  ใจจะดี
2. นางนนทลี  ใจจะดี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  อิงคะวะระ
2. เด็กหญิงอิกษณา  ติ๊บอุด
 
1. นายเกษมสันต์  ยะตินันท์
2. นางสาวศิริพร  ยานการ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1. เด็กหญิงณัฏสราภรณ์  ศรีลาชา
2. เด็กชายเกริกชัย  แตงโสภา
 
1. นายชยพล  ตุ้ยสิทธิ
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุพรรนิช
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงชนิดา  ท้วมอ้น
2. เด็กหญิงอธิตยา  เปิ้นพรม
 
1. นางสาวโชติกาญจน์  ญาณปัญญา
2. นางพิกุล  บุญสูง
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐภัทร  เหล็กแก้ว
2. เด็กชายดนัย  ปวงแก้ว
3. เด็กชายภูสิทธิ์  บุญสุข
 
1. นางสาวพิชชาพร  คำก้อน
2. นายณัฐพันธ์  มาลี
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติชัย  มีแก้ว
2. เด็กชายจตุรณต์  อ้นจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  จอมภาปิน
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายภูวนาท  เทพจันทร์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  อินต๊ะจันทร์
2. เด็กชายฐิติเดช  คำเรือน
3. เด็กชายสุริยพงศ์  มูลสุข
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายนพธิไกร  จอมภาปิน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70.7 เงิน 42 โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายนรวิชญ์  สวิง
2. เด็กชายยศกร  เชียงปั๋น
3. เด็กชายอนุวัธ  มิ่งมา
 
1. นายจักรพงศ์  ขันมณี
2. นางสาวยุพาพิน  สุขหลอ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. นายกฤษฏา  อินจินดา
2. นายเกียรติภูมิ  มาเยอะ
3. นายเจษฎาวุธ  เชื้อใหญ่
 
1. นางกมลชนก  กุลญาณทัสนะ
2. นางนนทลี  ใจจะดี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงฐาปนี  กาศโอสถ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  รีบร้อน
3. เด็กหญิงสุชาวดี  อมรรัตน์
 
1. นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา
2. นางสาวสีดา  กำปนาท
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาริตา  ทองรักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ติแก้ว
3. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ฝั้นแบน
4. เด็กหญิงอรจิรา  ฝั้นแบน
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ทองโสภา
6. เด็กหญิงอาริสา  โกมุท
 
1. นางจารุวรรณ  วางโต
2. นางสาวกุลณา  ครูขจร
3. นางสาวเปรมฤดี  กาละวงค์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงกนกพร  ดวงสา
2. นางสาวกมลพรรณ  ปิงติ๊บ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ปัญญากอง
4. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรัทธาบุญ
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  นวลป๋า
6. เด็กหญิงอารัญญา  วันชิน
 
1. นางภาวินี  อาจสามารถ
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  อินแสน
3. นางสาวสุพรรษา  เขียวเหลือง
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.1 ทอง 30 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลญา  อุทธังกาศ
2. เด็กหญิงจันทมณี  มาลี
3. เด็กหญิงภควดี  จันต๊ะ
 
1. นางสาวดารารัตน์  เพิ่มพูล
2. นางสาวสุนิสา   แซ่ตั้ง
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสลก 1. นางสาวมาลัย  อินดี
2. นางสาวมาลี  อินดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  หมุดปัน
 
1. นางสาวกัลยา  ต๊ะมะครุธ
2. นางสาวทัศนวรรณ  ธรรมศานติบูรณ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ต่อตัน
2. เด็กหญิงนภัส  เปิงดี
3. เด็กชายวีรชิต  ใจเปี้ย
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางสาวดวงกมล  ประมาณ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลนา
2. เด็กชายรานุชา  สร้อยคำ
3. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์ดวง
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางจารุวรรณ  วางโต
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 39 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 1. เด็กชายจิรายุ  กินร
2. เด็กหญิงศิริญญา  สายโสม
3. เด็กหญิงสถิตย์พร  กาบจันทร์
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  อุปนันไชย
2. นางนิภาพรรณ  บุญเลิศเจริญศรี
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.6 ทอง 36 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กหญิงปิยกานต์  แสนหลวงอินทร์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์แพทย์
3. เด็กหญิงพุทธิดา  ขอดคำ
 
1. นางนงคราญ  บุญยืน
2. นางจารุณี  กิตติสมร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.4 ทอง 27 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนฉัตร  ฉายพลู
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ทนามัง
3. เด็กหญิงอภิสร  ชมพูพันธ์
 
1. นางทนงจิต  วุฒิเจริญ
2. นางเมทินี  เลิศสัจจานุรักษ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  ทองดี
2. นายทินกร  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงอนุชนา  กึ้งคำ
 
1. นางสาวสุวิมล  หนองช้าง
2. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 76 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  น้อยขัน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปูคะธรรม
3. เด็กชายเกียรติพงษ์  โถคำนาม
 
1. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
2. นางสาวสุวิมล  หนองช้าง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1. เด็กหญิงนพมาศ  ยอน้อย
2. เด็กชายภัทรดนัย  ต๊ะคำ
3. เด็กหญิงสุชาฎา  สายเสมา
 
1. นายศุภกิจ  เกษม
2. นางณมลพร  ทองไหลมา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  คำลำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีกาวี
3. เด็กหญิงเขมกร  จีทา
 
1. นางสาวมัลลิกา  มาจันทร์
2. นางพยอม  กาศโอสถ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เชียงหมี
2. เด็กชายศุภณัฐ  ยศดี
3. เด็กชายเอกภพ  แสนขัด
 
1. นายนพธิไกร  จอมภาปิน
2. นางประดับ  สำลี
 
164 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 34 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์เรือน
2. เด็กหญิงชนันชิฎา  อุดป่าคา
3. เด็กชายธนดล  อุดป่าคา
 
1. นางอุบล  ทาชุ่ม
2. นางสาวพัทยา  บุญมาก
 
165 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กาบจันทร์
2. เด็กหญิงธิติกุล   กาศสนุก
3. เด็กหญิงภคพร  พันธสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  วงศ์ตะวัน
2. นางพัชรินทร์  กาบจันทร์
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายพิพัฒน์  ผึ้งเปี้ย
 
1. นางระวีวรรณ  มะนุ่น
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายวีรพันธ์  ใจผูก
 
1. นางณัฐภรณ์  สุทธนะ
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงจิดาภา   อ่อนช้อน
2. เด็กหญิงนิภาพร  อ่อนช้อน
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   ชัยชนะ
 
1. นางสาวดวงกมล  ชลอ
2. นางสาวเพชรรีภรณ์  พรมปัญญา
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายชนาธิป  ปู่หล้า
2. เด็กหญิงภิรมณ์พร  ดอกแก้ว
3. เด็กชายรพีภัทร  โพธิจันทร์
 
1. นางจินดา  กันทะสอน
2. นางสาวปัทมาภรณ์  เดือนดาว
 
170 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กชายพีรดา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงสุจิณณา  สายวงค์
 
1. นางวราภรณ์  แสนอินทร์
2. นางสาวกัลย์สุดา  แก้วยศ
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรกร  ตึ่งหม๊อก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ยะคำ
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายสรวุธ   ขัดมูล
 
1. นางสาวจีระพา   มีมาก
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงกุสุมา  กุกอง
 
1. นางวันนิภา  กิติ
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายธีรภัทร  บรรเทา
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายภูวนนท์  อินต๊ะพุฒิ
 
1. นางกุลญรัศมิ์  ชีพจิรคง
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านผาสุก 1. เด็กชายอนันต์ยศ  แก้วยศ
 
1. นางรุ่งนภา  เสรีรักษ์
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ปินตา
 
1. นางสาวธนิดา  ตระกูลพัว
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายสุทธินันท์  สาหล้า
 
1. นางสาวอารยา  ยศเป็ง
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สายวงค์
 
1. นางกุลญรัศมิ์  ชีพจิรคง
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขอบรูป
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจดี
3. เด็กหญิงชลธารา  ศรีจาด
4. เด็กหญิงณัฐิชา   หีบจินดา
5. เด็กหญิงธนัญญา   เสียงสูง
6. เด็กหญิงพัชราพร  พุทธวงค์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลึกล้น
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  ช่วงโชติ
2. นางวิไลวรรณ  เสนาธรรม
3. นางสาวอารยา  ปัญจะสี
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 1. เด็กหญิงนิรัชพร  กันทะเขียว
2. เด็กชายสหทัย   วรรณเหลือง
 
1. นางไพรวัลย์   วรสาร
2. นางณัจยา   วงศ์ดาว
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายวัชรบูล  มาแดง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  หมื่นขัน
 
1. นายอนุพงศ์  โมพันธุ์
2. นางกัลยาพร  ธนานุศักดิ์
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.6 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายจิรทิปค์  ติ๊บแก้ว
2. เด็กชายภัทราวุธ  วงค์รินทร์
3. เด็กชายวรัตถ์  เจ็ดคำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เต็มชุ่ม
2. นางสาวสกาวเดือน  ฟูปิง
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธันยพร  ลำเต็ม
2. เด็กชายพีรพงษ์  ติแก้ว
3. เด็กชายภูวดล  ต่ออิ่น
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางสาวฐาปนีย์  ฉลอม
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.3 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1. เด็กชายกลนันท์  นุนำ
2. เด็กชายณัฐวัศห์   สถานอุ่น
3. เด็กชายอชิรวิชญ์  เหล็กแก้ว
 
1. นางทนงจิต  วุฒิเจริญ
2. นางสาวบุษบา  พงศ์พุฒิ
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงธนพร  อุตมา
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วน่าน
3. เด็กชายเกียรติกุล  เข็มหอม
 
1. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
2. นางสาวสุนิษา  พรมสากัน
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 34 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กชายจิรัชญุตม์  ดังก้อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรเนตร
3. เด็กชายวีรศรุต  พลอยเพ็ชร
 
1. นายไชยา  ฟั่นเฟือย
2. นางนิภารัตน์  ชำนาญ
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ใจดำ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เป็งคำ
3. เด็กชายพงศกรณ์  ดอกสุข
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เกษม
2. นางสาววรัญญา  กันทะวงศ์
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.98 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปราบปราม
2. เด็กชายคชรัตน์  ปลาเงิน
3. เด็กชายธนภัทร  ผาคำ
 
1. นางสาวปาริชาติ  ธาตุน้ำ
2. นางอุดมพร  ไขรัศมี