สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 1. เด็กหญิงบัวขาว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพรรัตน์  จันทร์คำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงวรรัตน์  ผู้ชงแก้ว
 
1. นางเพียงจันทร์  ปาลีกุย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงเกศสุดา  จ่านะ
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วทายะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 35 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จิรนันท์พิมุกข์
 
1. นางวลัยลักษณ์  ผาติจิรโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงแพ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางทรรศนีย์  เย็นสุหัส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74.4 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กหญิงปนัสยา  กุยรัมย์
 
1. นางมณสิดาทิพ  รัตน์ชุนันต์เดช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชกุล  วงค์มัจฉา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  ละมุนยองใย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีสืบ
 
1. นางสาววิลัยพร  ปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.6 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงปุญญาดา  ปัญญาเยาว์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  ละมุนยองใย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  หมั่นเจริญศีล
 
1. นางสาวจิตติมา  นิเท
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงศิริพรรณ   โชติพรเมธี
 
1. นางสาวเพฑูริย์  พละทรัพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงพิชญา  ไพรรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุวาธิณี  สัญชาติไทย
 
1. นางกันต์ฤทัย  สุปิณะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  อ่องสุนทร
2. เด็กชายหน่อแสง  คำแสง
 
1. นางคำนึง  อิธิตา
2. นางปนางฐิติยา  จองหมุ่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73.73 เงิน 38 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายณัฐกิตต์   วสันต์ตระการ
2. เด็กชายอนุรักษ์  แสงคำ
 
1. นางสาวปภาวี  ปัณราตรี
2. นางสาวพัชรา  สุขสถิตย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.03 เงิน 30 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  วงศ์วิชญะหิรัญ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ฉัตรธนภัทร
 
1. นายสรปัญญาสุข  สุขกรินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านรักไทย 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ทวีอภิรดีสิริ
 
1. นายไกรสอน  มุ่งมลพลเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1. เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง
 
1. นางสาวศรินรัตน์  เธียรกุลศักดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. นายจายแหลง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางนารีรัตน์  สิทธิวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62.8 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงชลนิดา   ดิแฮ
2. เด็กหญิงพลอยน้ำใส    ไชยวงค์
3. เด็กหญิงวรวลัญช์  ธรรมความดี
 
1. นางสาวสกุลรัตน์   ไพรธรฤทธิ์
2. นางสาวฑิมพิกา   โยธา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ชื่นชม
2. เด็กหญิงอนุธิดา   เลาหลื่อ
3. เด็กหญิงอุษณิษา   แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวสกุลรัตน์   ไพรธรฤทธิ์
2. นางสาวฑิมพิกา   โยธา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงคณิตา  ชอบมณีแสง
2. เด็กหญิงชญานุตม์  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงพิชดา  ธรรมแดนไพร
 
1. นางสาวชัชรีย์  วงศนิ้ว
2. นางผ่องพรรณ  คันทะ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงคำลืน   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงแสงธร   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแสงส่วย   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางบุษบา  เรืองชัย
2. นายบรรจบ  อรุณฤกษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 34.01 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กชายศักย์ศรณ์   เบญจสุวรรณ
2. เด็กหญิงอินทัช   ย่างสกุล
 
1. นางสาวปิยพรรณ์  มณีวรรณ
2. นายเอกพงษ์  เตชะวรากร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. นายนันทวัฒน์   โชติเวทย์พัชรคุณ
2. นายพีรพล    จะชา
 
1. นายอภิสร  จอมวงศ์
2. นางสาวอัศรา  แก้วคำ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายศรัณวิชญ์  ใสส่อง
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญมาคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 1. เด็กหญิงนิรัชพร  กิจทยานนท์
 
1. นางสาวกุลนิษฐ์  นุฟู
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายคนาธิป  แข่ลีซอ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สมนาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72.5 เงิน 28 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กชายธนากร  ปู่แขก
2. เด็กชายอนุวัต  พิทักษ์คำนุวงศ์
 
1. นายเอกชัย  เขื่อนแก้ว
2. นายอานนท์  ดอกคำ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กชายกิตติกานต์  ชัยสิริพัฒน์
2. เด็กชายสิรวิญช์  -
 
1. นายเอกชัย  เขื่อนแก้ว
2. นายอานนท์  ดอกคำ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 1. เด็กหญิงเทเรซา  วิทยาทาน
 
1. นางสาวพจนา  วิชญพันธ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงอรณี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวศรีสุข  ชีพพานิชย์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านรักไทย 1. เด็กชายกิตติภณ  ไพรนิมิตกุล
 
1. นายไกรสอน  มุ่งมลพลเจริญ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านรักไทย 1. เด็กชายธนพนธ์  แซ่หยาง
 
1. นายไกรสอน  มุ่งมลพลเจริญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอะซามิ  เลาหมี่
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 29 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กชายชยพล  ปัญญาธรรม
2. เด็กชายปิยังกูร  มูลชมภู
3. เด็กชายวัณณุวรรธน์  ศรีสุนันทา
 
1. นางธนาวัลย์  ทองรุ่ง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธีระเดชกุล
2. เด็กชายศิลานนท์  จุ้ยละ
3. เด็กหญิงอัญญารักษ์  หน่อแก้ว
 
1. นายธรรมนูญ  ก้อนมณี
2. นายอนุวัฒน์  พอใจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 93 ทอง 20 โรงเรียนบ้านรักไทย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ส่วย
2. เด็กชายภัคพล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพิศณุ  สุทธะ
2. นายไกรสอน  มุ่งมลพลเจริญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 71.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายธนกร  เต็มนวคุณ
2. เด็กชายสมปอง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
2. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1. เด็กหญิงกมล   สุทธิ
2. เด็กชายนาวินท์   ปู่นุ๊
 
1. นายสมพล  การดี
2. นางอุทัยวรรณ  อินต๊ะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปางคาม 1. นายสามแลง  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายแบะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนิรุธ  นิยมไทย
2. นางสาวจณิสตา  คันธะวัง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงบุพกร  ปัญญาธนวดี
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงคุณ
 
1. นายไพโรจน์  ตานันท์
2. นางสกุนณา   ตุ่นวิชัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  สายพงษ์ไพร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปราสาทดียิ่ง
3. เด็กชายธีรเดช  ไพรเสนาะจิต
 
1. นางสาวศรีสุดา  จ่าเหว่
2. นางสาวสุภาภรณ์  ชัยสัจจานนท์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงกนกพร  ยุทธนาวดี
2. เด็กชายดวงจันทร์  ศรานันท์วุฒิคุณ
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  นาทเจริญ
 
1. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
2. ว่าที่ร้อยตรีอุดมสิน  สินธพทอง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายกษิดิศ  มูลฟอง
2. เด็กชายชนาธิป  โก่งสายเงิน
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  แสงใส
 
1. นายทอมสันต์  มหาวัน
2. นางจันทร์สม  สีบัว
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สิทธินันพิชัย
2. เด็กชายสอง  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายอาคม  เชิดชูกุล
 
1. นางสาวสุพรรณษา  อินทพงค์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 77.9 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ฟูเกียรติธนชัย
2. เด็กชายยศกร  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงรดา  ประวีณชัยกุล
 
1. นางธนาวัลย์  ทองรุ่ง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 28 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงกันต์สุดา  เนตรคำยวง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงวาสินี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางดิษฐ์ลดา  ปันคำมา
2. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.1 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1. เด็กหญิงลลิดา  แซ่สี
2. เด็กหญิงอิสยาห์  ประทุมทอง
 
1. นายศุภชัย  ถามูล
2. นายณรงค์  ปู่ใย
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 1. เด็กหญิงนฤมล  โหย่ดู
2. เด็กหญิงบุษกร  สุวินาเจ
 
1. นายอนุวัฒน์  พอใจ
2. นายธรรมนูญ  ก้อนมณี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มูลคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัชรรุจิ
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงทิพย์
4. เด็กหญิงธีรดา   พงศ์ชุติเดช
5. เด็กหญิงเพ็ญกมล  ชนิดกานน
 
1. นายอนุพงศ์  จันต๊ะก๋อง
2. นางอำพร  วิเศษคำนึง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 35 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นนท์  ชายา
2. เด็กหญิงดวงพิมล  ป่อข่าลอย
3. เด็กหญิงปิ่นฤทัย  ธีระขจรกุล
4. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตรีสิทธินพคุณ
5. เด็กหญิงวรัมพร  ประทีปแสงธรรม
 
1. นางสมศรี    ภิญโญภาพพงษ์
2. นางบัณฑิตา   ธีระขจรกุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. นางสาวกมลพร  พงษ์กันตพัฒน์
2. นางสาวณัฐธัญญา  โสภาวรการ
3. นางสาวดารินทร์  กันทาคำ
4. นางสาวยิงเปิง  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวเวณิกา  โรจน์เกษตรสิน
 
1. นางปรียานุช  ศักดิ์ชัยปัญญา
2. นางสาววัชรี  กิตติวิโรจน์ชัย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  คำปุย
2. เด็กชายกิตติกวิน   เชียงชุม
3. เด็กชายภูริช  สมควร
4. เด็กหญิงศศิปรียา  ปุ๊ดธรรม
5. เด็กชายอติวิชญ์  หมูปัน
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายกิตติพงศ์  สุดใจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.6 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สารคำ
2. เด็กชายภีมวัศ  น้อยวงศ์
3. เด็กหญิงศิรินทรา  ม่วงมี
4. เด็กชายสรวิชญ์  ประอินทร์
5. เด็กชายเอกรวิศ  จักก่ายี่
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายมุทเทียน  อุ่นเมือง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงณิภาภร   อุ่นยาว
2. เด็กหญิงปรียาภร   เลาชว้าง
3. เด็กชายพลากร   ดูจา
4. เด็กชายพุฒิทรง   มาแดง
5. เด็กหญิงวิชุดา  หล่อเดชาถิรวัฒน์
 
1. นายจตุรงค์   ทาแดง
2. นายตะฏิกรณ์   เครือบุญมา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ธยาห์
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  คะสุดใจ
3. เด็กหญิงนาซา  กิจวนิจกุล
4. เด็กหญิงนิชา  ดรุสัณฑ์
5. เด็กชายวิชญ์ภาศ  ฉันท์ชัยเดช
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. นายณฐนนท์  ปิยชาติโชติกุล
2. นายธนวิชญ์  ขุนเขาขจี
3. นางสาวพลอยใส  คำยอด
4. นางสาวเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์
5. นายเวทัส  พิทักษ์นิติกานต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
2. นายสิรวิชญ์  วราฤทธิ์พิทยากุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกรรณิภา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจ่าม  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงชญานิศ  ศักดานิรชร
4. เด็กชายทศพล  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายทศพิธ  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายทัพพ์  กัมปนาทสิริกุล
7. เด็กหญิงธนพร  รังสรรค์ภิรมย์
8. เด็กชายธนโชติ  หยกมณีไพร
9. เด็กหญิงปวรา  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงพัชริญา  เมธาสิริพร
11. เด็กชายพิรภพ  ไม่มีชื่อสกุล
12. เด็กชายรงคเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กชายวรกานต์  รักสัตย์สัญญา
14. เด็กหญิงวาสินี  สิรินันทิมา
15. เด็กหญิงวิภา  จิตติบวร
16. เด็กหญิงศิริกานดา  ไม่มีชื่อสกุล
17. เด็กชายสุรใจ  วีริยาสกุล
18. เด็กหญิงสุสิรินาฏ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธีรภัทร  อัศวเมธางกูล
2. นายณัฐวุฒิ   คีรีประสิทธิ์เวช
3. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
4. นางสาวชนานาถ  เทโวขัติ
5. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกรรณิภา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายกวิน  กัมปนาทสิริกุล
3. เด็กหญิงจ่าม  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงชญานิศ  ศักดานิรชร
5. เด็กชายทศพล  กิ่งโกเมน
6. เด็กชายทศพิธ  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายทัพพ์  กัมปนาทสิริกุล
8. เด็กหญิงธนพร  รังสรรค์ภิรมย์
9. เด็กชายธนโชติ  หยกมณีไพร
10. เด็กชายปุณยวัจน์  ภัทรเศรษฐ์วิทยา
11. เด็กหญิงพัชริญา  เมธาสิริพร
12. เด็กชายพิรภพ  ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กชายรงคเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กชายวรกานต์  รักสัตย์สัญญา
15. เด็กหญิงวาสินี  สิรินันทิมา
16. เด็กหญิงวิภา  จิตติบวร
17. เด็กหญิงศรีสุข  คีรีวัฒนรัตน์
18. เด็กหญิงศิริกานดา  ไม่มีชื่อสกุล
19. เด็กชายสุรใจ  วีริยาสกุล
20. เด็กหญิงสุสิรินาฏ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นายธีรภัทร  อัศวเมธางกูล
3. นางสาวชนานาถ  เทโวขัติ
4. นายกิตติศักดิ์  โปธิยอง
5. นางสาวพันธนีย์  ถิ่นพนาสุข
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.2 ทอง 35 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 1. เด็กหญิงณภัทร   แสงเฮ่อ
 
1. นางสาวจุฬายุทธ   วัฒนา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  สิริสุข
 
1. นางสาวการะเกต  ทองแย้ม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายอัตพล  รักสุขสำราญ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คงมณี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเตชินท์  เดชาเมธากุล
 
1. นายชยากร  อินธิปวง
2. นางสาวสุพาณี  แสนจาง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.01 ทอง 38 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กชายนัฐวัฒ   ชีพชนแดน
2. เด็กหญิงปานชีวา   ปิ่นคำ
 
1. นางวรณัน   บุญเลา
2. นายณัฐพงศ์   นิลคำ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายธีรกานต์  ยอดเงิน
2. เด็กหญิงประภัสสร  เลาหรี
 
1. นางประไพ  แก้วสิริ
2. นายภานุพันธุ์  พันธ์เลิศ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.8 ทอง 28 โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงจันทิมา  เจริญเจ้าสกุล
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสงเฮ้อ
3. เด็กหญิงปราย  นิตย์อดุลย์
4. เด็กชายปรีชา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  พงษ์เจริญวรรณ
6. เด็กหญิงพิมพา  แซ่เห่อ
7. เด็กหญิงยุราพรรณ  เจริญเจ้าสกุล
8. เด็กหญิงสุธิสา  ถนอมวรกุล
9. เด็กชายเจตน์สฤษฐ์  แซ่เจ๊า
10. เด็กชายเพลิน  นิตย์อดุลย์
 
1. พระพัฒสา  ไชยพันโท
2. นางพรพนา  แพร่ทอง
3. นางดวงจันทร์  พจน์พนาเลิศ
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ว้าง
2. เด็กหญิงชนิปรียา  แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทองมา
4. เด็กหญิงบังอร  แซ่เห่อ
5. เด็กหญิงรัตมณี  ดิเรกชวนันท์
6. เด็กหญิงศิริทิพย์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงศิวิมล  แซ่เจ๊า
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญเจ้าสกุล
9. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่เฒ่า
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ม้า
 
1. พระพัฒสา  ไชยพันโท
2. นางพรพนา  แพร่ทอง
3. นางดวงจันทร์  พจน์พนาเลิศ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74.32 เงิน 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  โชติเวทย์อนุกุล
2. เด็กหญิงคำเจน  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงจรรยาพร  ส่งสุขสถาพร
4. เด็กหญิงจันทกานต์   ยื้อมา
5. เด็กหญิงปิยพร  จะอี
6. เด็กหญิงมิรันตี  จะเป๋า
7. เด็กหญิงวฤนท์  พงศ์ปนัดดา
8. เด็กหญิงศรสวรรค์  เลามี่
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  จะเป่า
10. เด็กหญิงแก้วกิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวณัชชา  วัชรีเสวิน
2. นางสาววันดี  ฐานันดรวิไล
3. นางสาวทัศนีย์  ศรีเนลอย
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รังวัดใจ
2. เด็กหญิงนัทธิดา  ปวงคำ
3. เด็กหญิงนันท์ธิชา  ตุ้มเจริญ
4. เด็กหญิงสกุณา  ไพรลือศักดิ์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  แว่นมรกต
6. เด็กหญิงอาภาภัทร  บุตรนอก
7. เด็กหญิงเกสรา  ไพรศิริคุณ
8. เด็กหญิงเดือนใส  ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงเพชรา  วงศ์ไทยใหญ่
10. เด็กหญิงเมษา  เรือนแก้ว
 
1. นายพินิจนันท์  มณีจันทร์
2. นางเหมือนฝัน  มีทรัพย์
3. นางสาวศจีประภา  ศิริปาลกะ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 74 เงิน 35 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กชายคามิน  พรรัชต์วัฒนา
2. เด็กชายชาคริต  กาญจน์ศิริอนันต์
3. เด็กหญิงญาณี  ตันติพรชัย
4. เด็กชายรัฐภูมิ  เยาวทรัพย์
5. เด็กหญิงวนิดา  ชมชนะชัย
6. เด็กหญิงศิริตา  รุ่งแสงสายัณห์
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  สารานนท์นาคกุล
8. เด็กชายอดุลย์  กาญจน์ศิริอนันต์
9. เด็กหญิงอัญชลีพร  กาญจน์ศิริอนันต์
 
1. นายพรเลิศ  สอาดจิตต์
2. นายวัชรธร  คำภีระ
3. นางจันทร์เพ็ญ  สอาดจิตต์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงกัลยา   กมลรัตน
2. เด็กหญิงคิริสา  ศานต์สามัคคี
3. เด็กหญิงณัฐธัญญา  โสภาวรการ
4. เด็กหญิงยิงปิง  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงวริสา  เค็ดโลก
6. เด็กหญิงสุพิศชญา  -
7. เด็กหญิงหลู่  -
8. เด็กหญิงเวณิกา  โรจน์เกษตรสิน
 
1. นางสาวนิตยา  กอบชนยกย่อง
2. นางสาววัชรี   กิตติวิโรจน์ชัย
3. นายอภินันท์  คำโพธิ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 78.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านรักไทย 1. เด็กชายจาหยี  แซ่ฟาง
2. เด็กชายณัชพล  แซ่ฟาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสรีธรรมพิทักษ์
4. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ลี่
5. เด็กชายมิตรชัย  วรเวชพิกุลชัย
6. เด็กชายยศนนท์  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายศรายุทธ  แซ่หล่อ
8. เด็กชายศุภชัย  สุริยะกิตติกรกุล
9. เด็กชายอาวู่  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กชายอาเหว่ย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิทย์สรัช  ขวั่งจ๊ะ
2. นางสาวสุภัสสร  บุญงาม
3. นางอมรรัตน์  คำหมาย
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กหญิงธวัล  ธิวาพรรณงาม
2. เด็กชายอัครพล  เกษมสุขพูนวัตถุ
 
1. นางสาวมยุรี  กอดวิเชียร
2. นางสาวฐายิกา  ชุ่มมงคล
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเสรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  รุ่งแสงสายัณห์
2. เด็กหญิงพันธิพา  พนาไพรเลิศ
 
1. นางสาววนิดา  รักชาติไทย
2. นายชยากร  สืบเครือ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 1. เด็กหญิงรัฐนันท์   ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวจิตตานันท์   กลิ่นกุหลาบไพร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กหญิงดาราวดี  อัมพรเจริญ
 
1. นางอังคณา  สาริขิต
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงวรรณิตา  วราฤทธิ์ภาคกุล
 
1. นางสาวเพฑูริย์  พละทรัพย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 1. เด็กหญิงชัญญานุช   พุฒิพงค์วิโรจน์
 
1. นางสาวจิตตานันท์   กลิ่นกุหลาบไพร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 25 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิง พุฒิธาดา   สิทธิ์ศิริพันธ์
 
1. นางกัณญาวีร์   อุปละ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  พาลิแล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สิทธิ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กชายธีรธร  เลาหรื่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงกลณี  สุวรรณะ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายทัศนัย   -
 
1. นางสาวขวัญชีวา   กุลแก้วมณี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงกนกพัชร   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   สิทธิโม่ง
 
1. นางแสงหล้า   เป็งเมือง
2. นางสาวพัชรา   พวงสุคนธ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 1. เด็กหญิงอชิรยา  พนมไพร
2. เด็กหญิงอวิภา  ว่างป่อ
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์   หมูคำ
2. นางสาวสาวิตรี  ฮองโยง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 43 โรงเรียนบ้านโป่งสา 1. เด็กหญิงจุรีภรณ์  ซิโพ
2. เด็กหญิงอุไรพร  ต่าแตะ
 
1. นายพิทยภูมิ  สิงแก้ว
2. นางสาวอนงค์  เก๊ะโพ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กะหมือแฮ
 
1. นางสาวญาติกานต์  มณีโชติ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงจรัสศรี  จตุพรวลี
2. เด็กหญิงธัญยวีร์  นาวีอรุณโรจน์
3. เด็กชายสิริราช  จตุพรวลี
 
1. นายณรงค์  พันธ์บานชื่น
2. นางสาวสินจัย  โรจน์ชีวิน
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  กวางทู
2. เด็กหญิงพรทิกรรณ์  ก่อแจ
3. เด็กชายสิทธิโชค  กวางทู
 
1. นายณรงค์  พันธ์บานชื่น
2. นางสาวสินจัย  โรจน์ชีวิน
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 1. เด็กชายชาญศักดิ์  ขจรเลิศศิริ
2. เด็กชายทัดเทพ  ปาบือ
3. เด็กชายอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณัฏฐชัย  สุขใจ
2. นายศุภกิจ  สี่สวัสดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายฐิติโชติ  ศุภวัฒน์วิโรจน์
2. นายณัฎฐิกร  ทะนันชัย
3. เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายภูริษ  แก้วทอง
5. นางสาววริษา  จิตราภากุล
6. นางสาววาสิตา  สงสุวรรณ์
 
1. นางณัฐนรี  จิระรัตน์พิศาล
2. นายพัฒนะ  นวลมา
3. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 1. เด็กชายภูริภัทร  อินทวิวัฒน์
 
1. นางสาวสลักจิต  แปงจิ่งต่า
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายจิรเกียรติ  พิทักษ์คีรีทอง
 
1. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงรุจิรางค์  ชลอยจ่าย
 
1. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงคำแลง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวบงกชพร  ศรีโพธา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายเมฆ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมจิตร  ใจมณี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายพิริยกร  เวชณาวัฒนากุล
 
1. นางสาวปภาวี  ปัณราตรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงอำภา  เขมิสเสารส
 
1. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงคำแลง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสิริรัตน์  ศรีโพธา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.33 เงิน 37 โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายชัยชนะ  นุดี
 
1. นางสาวจิรวรรณ  กระจ่างดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. นายอาทิตย์  คุณศรีเทิดทูน
 
1. นายนคร  ดอกแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงรุจิรางค์  ชลอยจ่าย
 
1. นางสาวพรพรรณ  ชนะชูเจริญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโป่งสา 1. นางสาวรุจิกา  แกงเขียว
 
1. นางเมธาพร  ไชยสุภา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 32 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กชายสิทธิชัย  ปู่แขก
 
1. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายพิริยกร  เวชณาวัฒนากุล
 
1. นางสาวปภาวี  ปัณราตรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงเข็มอัปสร  สุขก๋า
 
1. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กัลยา
 
1. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) 1. เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงจินดา  สถิตธรรมคุณ
 
1. นางจิตติมา   อภิชัย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กชายธนวัต   ภูภักดี
2. เด็กชายธีรเดช   ทองเที่ยง
3. เด็กชายนิรวิชย์   จ่าก่าซื้อ
4. เด็กหญิงพิรดาภร   ปันคำมา
5. เด็กชายมีนกร   เติ๊กทอน
6. เด็กหญิงวิชญาดา   สุจินดา
7. เด็กหญิงศศิภา   จันทร์ทา
8. เด็กชายศุภเชฎฐ์   สุนันต๊ะ
9. เด็กหญิงอังศณา   ลุงหม่อง
10. เด็กหญิงอารีวัลย์   ยาเขต
 
1. นางสาวรังสิยา   ชัชวงศ์
2. นางสาวปณิดา   ปันทนา
3. นายจิรชาติ   เรือนแก้ว
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 23 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา    ฉลาดวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยาณ์   วงค์วรรณ
3. เด็กหญิงธัญรดา   โนรี
4. เด็กหญิงพิชานันต์   รัตน์อรุณ
5. เด็กหญิงสุธาดา   แซ่หล่อ
6. เด็กหญิงอริศรา    วิริยภัทรจินดา
 
1. นายจันทร์จรินทร์   เอี่ยมละออ
2. นางสาวอนงค์นาถ   จำปาศิลป์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. นางสาวจันทกานต์  บุญนำ
2. นางสาวชนาภา   ธนาใจรักษ์
3. นางสาวดาว   ไม่มีชื่อสกุล
4. นางสาวธัญญา   ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวพรรณี   ณัฐวดีมงคล
6. เด็กหญิงศุภดา   เกษมเจริญกูล
7. นางสาวสุดที่รัก   เกียรติโศคิน
8. นางสาวหนุ่มไทย   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวขวัญชีวา   กุลแก้วมณี
2. นางเบญจพร   แก้วธารากุล
3. นางธีรพร  โศภิษฐา
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72.2 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มูลอุ๊
2. เด็กหญิงขวัญชนก  บัวศรี
3. เด็กหญิงฉราภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เพ็ญศรี
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างแท้
6. เด็กหญิงธัญชิตา  ตุ่มสุวรรณ
7. เด็กหญิงธัญธิดา  ตุ่มสุวรรณ
8. เด็กหญิงปริยฉัตร  วจีมงคล
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ฟูมา
10. เด็กหญิงศุภิสรา  เนื้อนวลจันทร์
11. เด็กหญิงสุทธิมา  คำจันทร์
12. เด็กหญิงอลิสา  กลหิรัญ
 
1. นางสิริรัตน์  ศรีโพธา
2. นางสาวบงกชพร  ศรีโพธา
3. นางกันยลักษณ์  เอกจันทร์
4. นางสุพิศ  ไพรจรุงสิทธิ์
5. นางลำดวน  อหริพ่าย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟูมา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ฟูมา
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พุทธานุเสกสรร
4. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงพิชยา  สุวรรณสังข์
6. เด็กหญิงมณฑิตา  ทะยอมใหม่
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปูปุ
8. เด็กหญิงอัคริมา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางภัทร  ใจลังกา
2. นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
3. นางสาวบงกชพชร  ศรีโพธา
4. นางสาวธีรยา  ชมภูราษฎร์
5. นางสาวศิริพร  สุอุดมสินชัย
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74.8 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นายกิตติ  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวขวัญจิรา  กิตติเลิศ
3. นายวรวิช  แก้วดวง
4. นายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
5. นายสุรสิทธิ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายประกาศิต  วงษ์อ้น
2. นายอนุพงษ์  ปุรณะวิทย์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 78.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านซอแบะ 1. เด็กชายนิติธร  ตระการไกรเลิศ
2. เด็กชายสุรวัต  ทวีพรพิศาส
 
1. นายขจร  บุตรแสงโคตร
2. นางมาลี  ทรานุช
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.8 ทอง 24 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงอัญรินทร์   อุปละ
 
1. นายวิชัย   สุริยะเปล่งแสง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 1. เด็กหญิงธาวินี  คีรีไพรศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำภีระ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงเมลิสสา   เสดวงชัย
 
1. นางสาวรินลณี   สล่าปัน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย   เจนกินส์ อุตะมะ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์   รวมสุข
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ท้าวบุญสงค์
 
1. นางณรัตน์  สิงห์แก้ว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 65.46 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐกานต์  นามธรรมชาติ
2. เด็กชายวรทัต  จ่ายสอย
 
1. นายอรรถพล  ชุมพู
2. นางสาววิลาวัลย์  ยิ่งยศสุข
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69.44 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายทีปกร  เลิศพงค์สกุล
2. เด็กชายธงชัย  ธีรเมธากุล
 
1. นายจตุพร  ภูมิพิงค์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นางสาวกณิศา  แซ่จิง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธิตินันท์สกุล
 
1. นายสุวรรณ  แก้วนิลประคอง
2. นางสาวณัฐธยาน์  นะคำ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายงาแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายดาแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายบูแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายหวีแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงเมรีรา  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายโนแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ชายสืบสกุล
2. นางฤดี  หมื่นแก้ว
3. นางวราภรณ์  เลิศขวัญพงษ์พนา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 55.4 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านคาหาน 1. เด็กชายกิตติ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายชวพล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสมพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายสายเครือ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายอภิชาติ  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายอมรรุจ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายปกรณ์  หมีจันทร์ต๊ะ
2. นางแสงทอง  วรรณทา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.15 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กชายคำภู   คีรีสามสิบ
2. เด็กชายธนทัต    ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
3. เด็กชายธีรโชค    จินดาเผ่าไพบูลย์
4. เด็กชายพิทักษ์    ชบาสุวรรณ
5. เด็กชายวรพงษ์    เล่อกา
6. เด็กชายวรโชติ    หญ่าโก
7. เด็กชายหลักชัย    สร้างสว่าง
8. เด็กชายไชยเชษฐ์    สีโต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน    มั่นชูขวัญสิริ
2. นายสุพจน์    โพแก้ว
3. นายวิชัย    ชาญชัยฤทธิ์กล้า
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 63.1 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกรรณิภา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจ่าม  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงชญานิศ  ศักดานิรชร
4. เด็กชายทศพิธ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงธนพร  รังสรรค์ภิรมย์
6. เด็กหญิงปวรา  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงพัชริญา  เมธาสิริพร
8. เด็กหญิงวาสินี  สิรินันทิมา
9. เด็กหญิงศิริกานดา  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กชายสุรใจ  วิริยาสกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  โปธิยอง
2. นางสาวชนานาถ  เทโวขัติ
3. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  กำเนิดกรุณา
2. นางสาวจรุณี  นันมนัสวงค์
3. นางสาวจิดาภา  ดอยเจริญสุข
4. เด็กหญิงชัญฤทัย  ไวพจน์สมพร
5. นางสาวภัคจิรา  คงวรปัชญ์
6. นางสาววรดา  พิทักษ์พนาสิทธิ์
7. เด็กหญิงวิมลมณี  โตตระกูลทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนเรศน์  อาทิตย์
2. นายอัฐมาพร  ชาดง
3. นายคเชนทร์  เสือพงษ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76.6 เงิน 30 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงจิ่งยุ้น  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงวิภาพร  แซ่หย่าง
3. เด็กหญิงอินทิพร  วนาดรกุล
 
1. นางสาวพัชรา  สุขสถิตย์
2. นางสาวปภาวี  ปัณราตรี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.8 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่หม่า
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  แซ่เถ่า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภานุสกุลวงศ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ตะมะแก้ว
2. นายอนุชิต  จิตต์ประสงค์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73.5 เงิน 37 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงจีรณา  จะนู
2. เด็กหญิงณิชนัน  รัตนอารยธรรม
3. เด็กชายเกรียงไกร  ชอบชัยภูมิ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  กาวียุง
2. นายนรินทร์  เล่อกา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.6 เงิน 34 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  เลาหมี่
2. เด็กชายปุณวิชญ์  ใหญ่ผา
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  กาลวิเศษศักดิ์
 
1. นางสาวอัศรา  แก้วคำ
2. นายนรินทร์  เล่อกา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กหญิงปราย  ตาสิติ
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  สุวรรณสังข์
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์เสน
2. นายถาวร  ชุมสงฆ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงกุณฑีรา  มูลอุ๊
2. เด็กชายพลทัต  ดอกผึ้ง
3. เด็กหญิงอนัญญา  มนุพัศเมธี
 
1. นางสาววิภาพรรณ  แสนคำ
2. นางสาวจริยา  การสอน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 75 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กหญิงการณ์พิชชา  สิงขรพิรุฬห์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  โรจนชิวตระกูล
 
1. นางสาวสุชาดา  สนธิกุล
2. นายถาวร  ชุมสงฆ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งขวัญดี
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   กาวิชัย
 
1. นายกฤตวัฒน์  คำปา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กชายปุณวิชญ์   ใหญ่ผา
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  การวิเศษศักดิ์
 
1. นายอัฐมาพร  ชาดง
2. นายเสริมศักดิ์  อินทวงศ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านในสอย 1. นายทิวายุ  สิทธิรัตนชัย
2. เด็กชายนครินทร์  ฐิตินันท์วิริยกุล
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กาวรรณ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านโป่งสา 1. เด็กชายพรศักดิ์  ปอเลอ
2. เด็กชายศรายุทธ์  ก๋าจะนะ
 
1. นายภูวนาท  ไชยนา
2. นายดิเรก  รุ้งประนมกร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายปฏิภาณ  วรรณธร
2. เด็กชายพิพัฒน์  ศรเจริญชัย
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กาวรรณ
2. นางสาวดวงพร  ทิพกนก
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงอรนลิน  จันทรบุตร
2. เด็กหญิงเบญจางค์  พินิจประชารมย์
 
1. นายอัครพล  จันทะมา
2. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คะละภู
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชไพรพนา
 
1. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
2. นายอัครพล  จันทะมา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นายจตุพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายศรราม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุริยา  ทวีวัฒน์
2. นายภีศมะ  กอบกู้ธรรม
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายศตวรรษ  กรองมาดี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผูกพันธ์นวคุณ
3. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  กรองมาดี
 
1. นายวีรชาติ  วรรณมณี
2. นางจันทร์สม  สีบัว
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.5 ทอง 27 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 1. เด็กชายณัฐพล  พรญาวี
2. เด็กชายวุฒิภัทร  จะที
3. เด็กชายสุรพศ   พิทักษ์คีรีภูมิ
 
1. นายธรณัส  มณีโชติ
2. นายพงษ์  พิทักษ์คีรีภูมิ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายชัยศิลป์   โชครอบรู้
3. เด็กชายสรรพวิท   รุ่งโรจน์ประชาชื่น
 
1. นายชาบาน  ติวัน
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ์  วงค์สุวรรณ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1. เด็กหญิงคำอิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจันทร์แจ้ง  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแสงหล้า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวอุไรภรณ์  พวงมาลัย
2. นางนิตยพร  ยุ้งทอง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กชายกล้าหาญ  แสงเฮ่อ
2. เด็กชายพงศ์ภัค  เซ่งเฮ่อ
3. เด็กชายวิโรจน์  รักกฏหมาย
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เยาวโสภา
2. นายสุรชัย  กอนพเคราะห์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  มีเมืองงาม
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  ศรีวงค์
3. เด็กหญิงนัทชา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงปานิศรา  เพ็ชรพงษ์
5. เด็กหญิงอัญกร  สถาพรธรรม
6. เด็กหญิงเหลินคำ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอนงค์  หมุดดี
2. นางศิริลักษณ์  อรุณสุวรรณ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงจินตานนท์  มนต์แก้วศักดิ์ดี
2. นางสาวพัชรี  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวรวิพร  ไม่มีชื่อสกุล
4. นางสาวอังคณา  ทวัพัฒน์นฤกุล
5. นางสาวอั้ม  ไม่มีชื่อสกุล
6. นางสาวเล็ก  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
2. นางจามรี  ปัญถา
3. นางสาวจิราวรรณ  อยู่สมบัติ
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.4 ทอง 43 โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงถวิกา  ศรัญย์กุล
2. เด็กหญิงลภัส  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงหิรัญกนก  ปฐพีกาล
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีสู่ใจ
2. นางสาวนิธิพร  สกุลวิเชียร
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 37 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นางสาวจีดาพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวพรทิชา  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวแสงคำ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุพจน์  สุดสวาท
2. นางสาวเมษายน  แก้วทุ่น
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 38 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไพรเนติธรรม
2. เด็กหญิงพัชรา  โชติเวทย์วณกุล
3. เด็กหญิงศุภนิจ  ไพรเพชรทิพย์
 
1. นายวิทวัส  พงศาผดุง
2. นายอรรถกร  ปาละแดง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายนรวีร์  วงศ์ตระกูลซ่ง
2. นายพงศกร  หว่างป่อ
3. นายอนุสรณ์  เลาต๋า
 
1. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
2. นายชวลิต  ปิ่นแก้ว
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.8 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คันทัพไทย
2. เด็กหญิงลลิตา  วรปกรณ์โชติ
3. เด็กหญิงอรจิรา  ฉลาดเลิศวรกุล
 
1. นางภิรฎา  ใสสว่าง
2. นางสาวรัชดา  สำราญใจ
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงคณิสรา  บุญถนอม
3. เด็กหญิงนลินี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางจุรีรัตน์  กันทะวงศ์
2. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  แซ่หมี่
2. เด็กหญิงเครือวัลย์  เลาลี่
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เลายี่ปา
 
1. นางปริญา  พวงชมภู
2. นางสาวจิดาภา   อินทร์พรหม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 28 โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ฐิติบัญชา
2. เด็กหญิงวริษา  ชมดาวประการ
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  เพชรสร้างตน
 
1. นางธิดา  ปินตาคำ
2. นางจินตนา  ปัญญาชิด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 1. เด็กหญิงชดาพร  สหทยาหัสดีกุล
2. เด็กหญิงพรนัชชา  คีรีธนากร
3. เด็กหญิงอธิชนันท์  ธารานำโชค
 
1. นางสาวศิริพร  เทพบุญ
2. นางสาวปวีณา  แสงจรัสโชค
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงปิยาพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงรมิดา  สืบสกุลบุญประเสริญยิ่ง
3. เด็กหญิงรวิภา  จุฑากนกเมธากุล
 
1. นางภิรฎา  ใสสว่าง
2. นางจินตนา  คำภีระ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงบุศราภรณ์   เอื้อมศักดิ์
2. เด็กหญิงอรอุมา   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวเครือมาส  คำสุข
2. นางกัณหา  ชอบเสรียิ่ง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟูมา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ฟูมา
3. เด็กชายอติพล  สุปรีชาธีรกุล
 
1. นางสาวเครือมาส  คำสุข
2. นางรัฐนันท์  ประชาเรือนรัศมี
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 27 โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กหญิงจามคำ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายจายเมือง  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายแดง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจันทร์นภา  กระแสเงินดี
2. นางสาวณัฐทพัสส์  ธรรมขันธ์
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงณัฐพร  สมคำ
2. เด็กหญิงสโรชา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเกวลิน  นนท์ธีระกุล
 
1. นางกาญจนา  มูลคำ
2. นางแดง  กิติเงิน
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.67 เงิน 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 1. เด็กชายอาชาพัฒน์   ปั่นแก้ว
 
1. นางสาวบุณฑริกา  เหม่อดู
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงแพรนภัทร  แจ่มเจริญ
 
1. นางสาวณรัตน์  สิงห์แก้ว
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยนา 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สวาทวนา
 
1. นางสาวศิริพร  สิริสันติศักดิ์
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 1. เด็กชายหม่อนแสง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางผุสดี  จงกล
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงจ่าม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธีรภัทร  อัศวเมธางกูล
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายภคพล  ช่างเหล็ก
 
1. นางสาวณรัตน์  สิงห์แก้ว
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กหญิงจิราพัทร  แสงสรทวีศักดิ์
2. เด็กชายซีโมน  เสริมพันธกิจ
3. เด็กหญิงวิมลมณี  นิธิชัยอนันต์กุล
 
1. นางนัยนา  บางโพ
2. นางลดาวัลย์  มูลฟอง
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นางสาววันเพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวอรณี  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวแสงฝน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสายสุนีย์  อริยะ
2. นางสาวพรรณทิวา  อินต๊ะ
 
173 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายจ่าโบ  จะลา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เชิดชูวัลลภ
 
1. นายภูชิชย์  ชาติเวียง
2. นางสาวพรพิมล  บำเพ็ญจิตกุศล
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 61 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงภาชิดา  ภัทรธรปัญญากูล
 
1. นางสาวชนินทร์วลัย  ธรรมขันธ์
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายณัฐดนัย  วรรณคำ
 
1. นายกรัณย์  ลิขิตรุ่งรัตน์
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  เวียงดอนก่อ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สวยสม
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงภัทราพร  กอบสุจริต
 
1. นางสาวกัลยา  รักจันทร์
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กหญิงนริศรา  พงษ์ปรีชานันท์
 
1. นางสาวจิตลดา  ตาลอย
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กชายเอกราช  รัตนพรชัยเลิศ
 
1. นางสาวทิชากร  โพแก้ว
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงจ่าม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. จ.ส.ท.สัญญา  สอนบุญทอง
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายภคพล  ช่างเหล็ก
 
1. นายอภิวัฒน์  สายปัญญา
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  กรพาโชค
 
1. นางน้ำผึ้ง  รักษ์เนตรมณี
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงกัญจนา  เลาหมี่
2. เด็กหญิงจันทิมา  แสงสรทวีศักดิ์
3. เด็กหญิงผกายทิพย์  รินเงิน
4. เด็กหญิงพิยดา  แข่ลีซอ
5. เด็กหญิงลลิดา  เชิดชูวัลลภ
6. เด็กหญิงศศิภา  เลายี่ปา
7. เด็กหญิงเนตรนภา  หลีจา
 
1. นางกัลยา  จิราพงษ์
2. นางสาวบุษบามินตรา  โซ้งอริยะ
3. นางสาวสุภาพร  จันต๊ะวิลัย
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1. เด็กชายธงชัย  ปุริศสกุล
2. เด็กหญิงนิชาภา  ยี่ปา
 
1. นางสาวจันทิรา  กองวัน
2. นายพีรศักดิ์  ไชยเทศน์
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงทอฝัน  ยาเขต
2. เด็กหญิงสาทิตา  ยาเขต
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  วินัยสรรเสริญ
2. นางสาวกนกอร  เวชกิจ
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายวทันยู  โดจโจชิ
2. เด็กชายอัคคัปปัต  ศรีคุ้มเกล้า
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางกรรณิการ์  วงศ์เสน
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายวสุพล  ประชาคมเสรี
2. เด็กชายศักดิภัทร  คำปา
 
1. นายธีรวัฒน์  แปงคำ
2. นายสุเนตร  กำไลทอง
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พร้อมธรรม
2. เด็กหญิงเมธัญญา  กอดอกไม้
3. เด็กหญิงเมธัญณีย์  กอดอกไม้
 
1. นางสาวศิริณา  แสงศิริ
2. นางสาวมยุรี  กอดวิเชียร
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสบโชคไพร
2. เด็กชายบริพัตร  หลีจีะ
3. เด็กชายอธิป  สีฉว่า
 
1. นางรินรวี  ถามูล
2. นางสาวลำดวน  ทามูล
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 29 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงชญานิน  อาทิตย์อุไร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สินสายไหม
3. เด็กหญิงลาวัณย์  ปิยชาติศรกุล
 
1. นางจิตติมา  อภิชัย
2. นางสาวเกศราภรณ์  กมลเรืองวาณิช
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา   พงศ์พนา
3. เด็กชายเสริมเกียรติ   ประกายวัลย์
 
1. นางจุฑามณี  ปฐมกรณ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  หมั่นสอน
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายวัชรนันท์  ก้อวงศ์
2. เด็กชายอดิสร  ธารสุขสนธิ
3. เด็กชายอเนก  ใจ๋ใจ
 
1. นายพิศาล  ปวงฟู
2. นางสาวอรทัย  พันอ้วน