สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนอุทิศศึกษา* 1. เด็กชายศรวัสย์  นิพนต์
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  โพธิ์บัตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 1. เด็กหญิงไป่ผิ่ว  พม่า
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ปันวารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสวรินทร์  นุสสาตร์
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 1. เด็กหญิงอาริยา  มาแจ้ง
 
1. นางสาวโยพกา  ยิ้มละม้าย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายภัทรศัย  ศรีเลิศ
 
1. นางรวงทอง  งามประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายอึ่ง  พม่า
 
1. นางนาตรยา  สุขตระกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมธุรดา  กู่พิมาย
 
1. นางอัจฉรา  เจนเจตวิต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสรัญญา  ภาชนะ
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 1. เด็กหญิงพรสุดาทิพย์  สุขจะ
 
1. นางสาวสารี่  อินอิว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กหญิงไหมแก้ว  ศิริกำเนิด
 
1. นางสมศรี  พิศสารี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ย่านสากล
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72.2 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงอนัญญา   ไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงอภิชญา   ผาบวงค์สาย
 
1. นางบุณฑริกา   พาสุทธิ
2. นางสาวสราณี  สมไชยวงค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงนริสา  สวนมีสาร
2. เด็กหญิงอรวรา  บุญชู
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวราตรี  แสนมุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายพีรพงษ์   ชาญธัญกรรม
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เชื้อจีน
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางจิราวรรณ  ทองมาก
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แจ๋วแว๋ว
2. เด็กหญิงสาริกา  บุญด้วง
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางสาววิภา  บานเย็น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์ศิลป์
 
1. นางสมใจ  กันทะชมภู
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายวรภพ  หม่อนตะคุ
 
1. นางสาวศุภานัน  ศรีประทุม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายพิธิวัต   ตุลีกรณ์
 
1. นางสาวดารัตน์   พงษ์พันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายปัญญาพล   วงศ์เมืองคำ
2. เด็กหญิงสุจาริณี   สิงห์มณี
3. เด็กหญิงอรนิภา   ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉราพร   เมทา
2. นายสัจจลักษม์  เนตรทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กชายทวีศักด์   ปกประโคน
2. เด็กหญิงพรนภา  นามนุ
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พรหมรักษา
 
1. นายปรีชา  สุวรรณทอง
2. นางสาวสุนิษา   ธูปหอม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทวงค์
2. เด็กชายพงศกร  เกยพยา
3. เด็กชายภากร  ทิสารัมย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริโยธา
2. นางสาวทิพาภรณ์  เพ็งเอี่ยม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 37 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายคมสันต์  หล่อพันธ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ขวัญพรม
3. เด็กหญิงวิมลพร  ศรีสาร
 
1. นางสาวนิศรา  กันเรียน
2. นางสาวเพ็ญนภา  บูลย์ประมุข
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52.39 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กันเที่ยง
2. เด็กหญิงพนมวรรณ  สุ่มทอง
 
1. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
2. นางปราณี  ก๊กตระกูล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ใจแสน
2. เด็กชายศุภวัทน์  อินปาน
 
1. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
2. นายพิชัย  นวลไผ่
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายยศพนธ์   กากะทิง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  เมทา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แพทย์วงศ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  บุญน้อย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร
 
1. นางสาวนิศรา  กันเรียน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายนพกร  สาระสุวรรณ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญอินทร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เทพวงค์ษา
2. นางจินดารัตน์  รุจิพงษ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72.3 เงิน 28 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. นายธนวัฒน์  อสุณี
2. นายนนทกร  อินทร์สิทธิ์
 
1. นายอนุพรรษ  ธรรมสนธิเจริญ
2. นางสาวศิริญากรณ์  บุญรัตน์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กหญิงปริชาติ  อินไผ่
 
1. นายนพพร  ศรีเดช
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 1. เด็กหญิงนลัทพร  แซ่ศิล
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรหมากาศ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 1. เด็กชายศิริพงษ์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวมนต์ธิชา  เพชรพาลี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงแพรเพชร  สุ่มทอง
 
1. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  บำรุงสวัสดิ์
 
1. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนศรีวรลักษณ์* 1. เด็กชายธิติ  นิโครธานนท์
2. เด็กชายศุภกิจ  เปรมปรีดี
3. เด็กชายอชิรณัฐ  เขตรคง
 
1. นายชัยวัฒน์  ขันตี
2. นายชัยวัฒน์  ขันตี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปั่นแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรานสอน
3. เด็กชายริส  สิทธิกัณฑ์
 
1. นางพนารัตน์   ยอดสุวรรณ
2. นายชาญวิทย์  ไชยธงรัตน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 97 ทอง 16 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 1. เด็กชายกฤษณะ  เนตรทิพย์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ปานสุด
 
1. นางเสาวณี   ทองทิน
2. นางสาววรินทร์ธร  เปียจันทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 89.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองโพธิ์
2. เด็กชายวรินทร  เกิดลัพย์
 
1. นายวัชระ  บุญจันทร์
2. นายเตมียศักดิ์  โพธิ์ทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายสุวชิรากร  พรมชะนะ
2. เด็กชายอนุชิต  ปั้นสุขพลอย
 
1. นายกิตติชัย  ไชยเมืองชื่น
2. นายวุฒิพงษ์  ปัญญามา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายธนธรณ์  เชียงอินทร์
2. เด็กชายวรพรต  ทันโคกกรวด
 
1. นางสาวจารุมาศ  มีเสือทอง
2. นายนิพนธ์  จิราพงษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กชายสาริน  แมงขุนทด
2. เด็กชายเจษฎา  มารอด
 
1. นางอรอุมา  อนันต์
2. นางเสาวลักษณ์  กิจวรรณ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.4 เงิน 42 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ไชยธงรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรภร  เวียงสิมมา
3. เด็กชายวุฒิชัย  หนานสาร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  อุตสาทา
2. นางสาวพรปวีณ์  หมอนคุด
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรพร  ฉิมนอก
2. เด็กหญิงพิมผกา  เจิมเมือง
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำฝอย
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลีบกลาง
2. เด็กหญิงบริรักษ์  สมวงษ์
3. เด็กหญิงมนัชญา  วงษ์ละมัย
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ม้า
2. เด็กชายบัญชา  อ่ำกรด
3. เด็กหญิงวิภาลักษ์  ปอสี
 
1. นางเกษสุนีย์  ตู้สุพรรณ
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 79.2 เงิน 16 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กชายณภัทร  แก้วอ่อง
2. เด็กหญิงณะกามาศ  ดัดประดิษฐ์
3. เด็กหญิงธนัชชา  เตรียมพล
 
1. นางสาวสุพรรณี  เจนจบ
2. นางสาวรัตน์ดา  ศรีกำแหง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กหญิงทรรศนันทน์  เกนขุนทด
2. เด็กชายธันวา  ทองเชื้อ
3. เด็กชายสิงหา  เชื้อนุ่ม
 
1. นางอรอุมา  อนันต์
2. นางเสาวลักษณ์  กิจวรรณ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 27 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  สุขยืน
2. เด็กชายวรณัฐ  เพลียดี
 
1. นายวรรณวินิต  จิตตะขบ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  สีแสน
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงธัญญลักณ์  ยะปะตัง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิรา   ตลอดไธสง
 
1. นางอรอุมา  ทองคลี่
2. นางพิมพ์ชนก  เงินสายตา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงจินดามณี  ทัศนไพบูลย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พจน์ขุนทด
3. เด็กหญิงประกายฝัน  ทิพย์ธัญกรณ์
4. เด็กหญิงพาณิภัค  คีรีพิทักษ์ชัย
5. เด็กหญิงอรปรียา  มีสวัสดิ์
 
1. นางนวลชวี  แก้วลือ
2. นางสาววิจิตรา  ช่วยประดิษฐ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไกรทอง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุบผาสาท
4. เด็กหญิงศิริจรรยา  สิริจังเจริญ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนยาเจริญกุล
 
1. นางนวลชวี  แก้วลือ
2. นางสาววิจิตรา  ช่วยประดิษฐ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ทองคลี่
2. เด็กหญิงกนกพร  นามมิวัน
3. เด็กหญิงสร้อย  บุตรเสน่ห์
4. เด็กหญิงสุภนิดา  อินทร์วัน
5. เด็กหญิงอินทิรา  โมลาสุข
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เกิดอินทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  เพ็ชรรี่
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 28 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  โภคทรัพย์
2. เด็กหญิงณรัญญา  คงคาลัย
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แจ่มจันทร์
4. เด็กชายศิวกร  สุวรรณ
5. เด็กชายสุวิจักขณ์  แก้วหานาม
 
1. นางสาวอาดีศร  โกลา
2. นางสาวดารณี  มั่นเขตวิทย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิตรา  ใจแสน
2. เด็กหญิงญาณิสา  มังคะโชติ
3. เด็กหญิงฐิติกาญน์  มะเมียเมือง
4. เด็กหญิงปนัดดา  นุชภักดี
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ติสาขา
 
1. นางอมรรัตน์  มีขวัญรัก
2. นางสาวกฤษณา  สถิตย์เกิด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามท้าว
2. เด็กหญิงภรทิพย์  ชากร
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  แซ่ว้า
4. เด็กหญิงสุพรรษา  โนนยาง
5. เด็กหญิงเตือนใจ  แซ่ม้า
 
1. นายณัฐกิจ  ติ๊บปละ
2. นางสาวศศิภา  อ่อนเขียว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77 เงิน 27 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรวรรณ  โจพุ่ม
2. เด็กชายธนภูมิ  หมู่พยัคฆ์
3. เด็กหญิงนาตญา  ขันธิพล
4. เด็กชายวชิรวิทย์  เหลืองวิเศษชัย
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ผิวสุข
 
1. นายวิทูล  เหล่าทอง
2. นางสาวอรอุมา  บุญมี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กหญิงพัชรพร  แสงผ่อง
2. เด็กชายภูมิภัทร  เส็งประโคน
3. เด็กชายศุขวัฒนา  อิ่มดี
4. เด็กชายอนุสรณ์  กรนาค
5. นางสาวแววดาว  ศรีสมบัติ
 
1. นายวรุณ  เหล่าทอง
2. นายวทัญญู  เหล่าทอง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 1. เด็กหญิงคณิตตา  พละศักดิ์
2. เด็กชายชัยภัทร  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงดลนภา  เชษฐสิงห์
4. เด็กชายธนกฤต  ใจมั่น
5. เด็กชายธีระวัฒน์  กอบสาริกรณ์
6. เด็กชายนราธิป  แก้วพูลทรัพย์
7. เด็กหญิงนันทิดา  แก้วคำแสน
8. เด็กหญิงน้ำค้าง  เพลิงเคหะ
9. เด็กหญิงปวริสา  สำนักบ้านโคก
10. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  กออำไพร
11. เด็กหญิงปิ่นเงิน  ผะอบเหล็ก
12. เด็กหญิงพิมลรัตน์  งามสมบูรณ์
13. เด็กหญิงวรัญญา  สุขทิม
14. เด็กหญิงศศิลดา  หอมเนียม
15. เด็กหญิงอนัญพร  สุ่มทองคำ
16. เด็กหญิงอรอุริน  ทองประสาร
17. เด็กชายอัษฏางค์  จูนิยม
18. เด็กชายเอกรัตน์  อินทรฤทธิ์
19. เด็กหญิงโยษิตา  การบรรจง
20. เด็กหญิงไอลดา  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางวลินลักษณ์  รื่นสันต์
2. นางสาวศิริพร  บัวสระ
3. นางสาวณัฐริณีย์  ติอิน
4. นายสันติ  ขำสกล
5. นางศรีอุนัน  บุญประจักษ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายกฤษณะ  ละอองศรี
2. เด็กชายจักรภพ  คุ้มประดิษฐ์
3. เด็กชายจารุภัทร  ภักสุวรรณ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาฬโอก
5. เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง
6. เด็กชายทัตเทพ  ลัดลอย
7. เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว
8. เด็กชายธนวัฒน์  สุหงษา
9. เด็กชายธนาโชค  โตอิ้ม
10. เด็กชายธนโชติ  คงผ่อง
11. เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาร
12. เด็กชายพันธ์กร  ครรธมาลา
13. เด็กชายรัตนากรณ์  สุณาอาจ
14. เด็กหญิงวรรณพร  ปัญญา
15. เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ทองใบใหญ่
16. เด็กชายศิรชัย  วงสวัสดิ์
17. เด็กชายอธิราช  แก้วทองดี
18. เด็กหญิงอริสา  กัณห์หา
19. เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม
20. เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม
 
1. นางสาวศิริพร   โมลารักษ์
2. นายสมน้อย  ดีสม
3. นายประยูร  คำภา
4. นายนิมิตร์  คงประณีต
5. นางศศิธร  นุชทรวง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.6 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กหญิงพิมาดา  จุนทะสี
 
1. นางสาวภาณี  แสนเสนาะ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  หอมรื่น
 
1. นายเฉลิมพล  ชมพิกุล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กหญิงศิริพร  กลัดทรัพย์
 
1. นายฤทธิชัย  พลมั่น
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายจักรพงศ์   จินาสา
2. เด็กหญิงวริศรา   กิงขุนทด
 
1. นางจันทร์ฉาย   สินธุบุญ
2. นายสุรันต์    ทอดเสียง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.33 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   เหลาเจริญทวี
2. เด็กชายภควัตน์   สายเครือฝั้น
 
1. นายชัยลพ   มระกรณ์
2. นางจันทร์ฉาย   สินธุบุญ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจินตพร  วังคีรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่โพธิ์
 
1. นางสาวฐิตาภัทร์  เกิดแก้ว
2. นางปวินท์รัตน์  เพชรรัตน์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจันจิรา   แคนอินทร์
2. เด็กหญิงณภัทร    ม่วงมา
3. เด็กชายทัตสร  ป้อมพยัคฆ์
4. เด็กชายธนภูมิ   ภาษาประเทศ
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ   ทองตัน
6. เด็กชายธีรภัทร  เกิดมี
7. เด็กชายนพณัฐ  สารศิริ
8. เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉวีทอง
9. เด็กหญิงสุชานาถ  โยชน์สุวรรณ
10. เด็กหญิงอรนภา    ภิรมย์พงษ์
 
1. นางอนุรักษ์   สมัครเขตรการ
2. นางสาววาทินี  สุบิน
3. นางสาวนิตยา   นนทวัน
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  วันชัย
2. เด็กหญิงกัลยา  ศรีนวลผ่อง
3. เด็กหญิงจันจิรา  อุ้มเพชร
4. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์แก้ว
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  ยาทาเปี้ย
6. เด็กหญิงนุชนารถ  สิทธิหาญ
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยาทาเปี้ย
8. เด็กหญิงสุพัฒตา  จันทะวงษ์
9. เด็กหญิงสุรีย์ประภา  ปาสาริกัง
10. เด็กหญิงอริสา  แก้วคำลา
 
1. นางวสี  ชนะภัย
2. นายคะนอง  เพ็ชรพูล
3. นายธราพงษ์  กรรขำ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไฝ่ฝัน
2. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงกุลนิดา  นวนประภาส
4. เด็กหญิงชฎาพร  ทองยิ้ม
5. เด็กหญิงชนิสรา  มะหิชาติ
6. เด็กหญิงชลิตา  สันป่าเงิน
7. เด็กหญิงนภัสรพี  จันทร์จร
8. เด็กหญิงพรทิพา  ภู่กำจัด
9. เด็กหญิงลดาพร  สืบพันธ์
10. เด็กหญิงสุมลทิพย์  เขียนน้อย
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รอดไพรี
2. นางละเมียด  อินอ่อน
3. นางสาวอัจารี  อ้นโต
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81.99 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   พิมพ์สุทธิ์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สมบุตร
3. เด็กหญิงธันยชนก  ตรีเพชร
4. เด็กหญิงนันทิดา  กันทอง
5. เด็กหญิงนิษฐา  สันชัย
6. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเกิด
7. เด็กหญิงพุดทิยา  บุญมา
8. เด็กหญิงภัทรสร  เก๋งป้อง
9. เด็กหญิงภาพิมล  ทองบุตร
10. เด็กหญิงสุวดี  ศิริเมือง
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  น้อยลา
2. นางสาวรัตนา  กรอยสระน้อย
3. นางสาวณัฐภรณ์  รื่นจิตร
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กหญิงกันยกรณ์   คำขวัญ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   โพธิ์เหลือ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   สุขเกิด
4. เด็กหญิงนิตยา   แตงพรม
5. เด็กหญิงปุณญิศา   ประดา
6. เด็กหญิงพรหมภัสสรณ์  ศรีหะไกร
7. เด็กหญิงภัสอร   แสงมณี
8. เด็กหญิงศุภกานต์   เจริญรส
9. เด็กหญิงเพชรรดา   ครสิงห์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   อินทร์ศร
 
1. สิบโทวุฒิชัย   อินจันทร์
2. นางปิยนุช   อินจันทร์
3. นางสาวเด่นดาว   กุลจักร์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงณิชวดี   พิมขัน
2. เด็กหญิงปนัดดา   บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์เดช
4. เด็กหญิงรัชนก  ประดิษฐพงษ์
5. เด็กหญิงศิรภัสสร   รักษาสัตย์
6. เด็กหญิงศิรินทร์ธา   วิเชียรเพลิด
7. เด็กหญิงอรอุมา  ตองอ่อน
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวกานดา   ธิชากรณ์
3. นางอัมพร  จันทราศรี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 91.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจนวล
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  มีหนองแขม
3. เด็กหญิงณิชารีย์  เส็งม่วง
4. เด็กหญิงตรีญาดา  ไชยเครื่อง
5. เด็กชายทวีศักดิ์  นิลวัฒน์
6. เด็กหญิงนันธิดา  วิถุนัด
7. เด็กหญิงวาศิณี  ไชยเครื่อง
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยกวัด
9. เด็กหญิงอรปรียา  สินดี
10. เด็กหญิงเรือนขัญ  บากบั่น
 
1. นางพรทิพย์  แสนทวีสุข
2. นางพรนิภา  นรสิงห์
3. นายดนุภาพ  บัวนาเมือง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงปิ่นวรินทร์  ปลั่งใย
2. เด็กหญิงพัชรสินี  แก้วบัวดี
 
1. นายเจษฎา  ศรีกำแหง
2. นายพิษณุ  ชมจันทร์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กชายธีรภาพ  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงลภัส  สุวรรณโชติ
 
1. นางจุฑาทิพย์  เหลืองวิเศษ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขุม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เผ่าทองงาม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เผ่าทองงาม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงอรวรา  บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทองประเทือง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ลอดทอน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงซันดาลี่  -
 
1. นางสาววัลย์นิภา  สมชิด
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 19 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายจักรกริช  ปิยะวงค์
 
1. นายเอกวุฒิ  โลหะการก
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุขจิตร
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ขัตติโย
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชัชวาลย์ปรีชา
2. เด็กหญิงดวงใจ  อุ่นศรีส่ง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานะ
2. นางสาวผการักษ์  อ่องอ้าย
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงวริศรา  เต็มนอง
2. เด็กหญิงสโรชา  ช่องขุนทด
 
1. นางถวิลวรรณ  ม่วงจันทร์สอน
2. นางสาวตะวัน  เขตคง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงธนัชพร  ยางก้อน
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำเล็ก
 
1. นางสาวอุไรพร  สุ่มแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  เผ่าทองงาม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กชายทัพเทพ  สอนล้อม
2. เด็กชายธนวันต์  ภูมประชา
3. เด็กชายธิติกร  เลไธสง
 
1. นางสร้อยสุดา  ภูวดล
2. นางกนกพร  นักพรานบุญ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มารอด
2. เด็กหญิงธันยพร  สงวนงาม
3. เด็กหญิงอาทิตา  สาวะรก
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
2. นายชุมครู  เวียงสมุทร
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. นายวีรชัย  ฟักขวัญ
2. นางสาวศุภากร  คันศร
3. นางสาวสุพัตรา  เนื่องนุช
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันทะจร
2. นางสาวเพ็ญฏระการ  ดามัน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทรายศรี
3. เด็กชายนัฐพล  เจริญลาภ
4. เด็กชายปริญญา  ชมภู่
5. เด็กชายศิวัฒน์  จันทร์สมบัติ
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
2. นายสมัคร  ปิ่นทอง
3. นายปรีชา  อินทร์ชู
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  ไวพา
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กชายศุภกิจ  ปานศรีลา
 
1. นางอารีรัตน์   จันทร์เพ็ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 38 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 1. เด็กหญิงแพวา  สีหามาตร
 
1. นางวารุณี   กันธิยะ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงพรพนิดา  วรฉัตร
 
1. นายสมนึก  สินดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายธนบูรณ์  น้อยเสนา
 
1. นายชัยศิริ  กระต่ายเทศ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กชายศุภกิจ  ปานศรีลา
 
1. นางอารีรัตน์  จันทร์เพ็ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 35 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 1. เด็กหญิงศิรินภรณ์  วังคีรี
 
1. นางศิริลักษณ์  จันทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. นางสาวจันทิมา  สุขแจ่มจันทร์
 
1. นางอรพิน  อิทธิวัฒนะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 11 โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายเทพทัตสหทัย  อารีชาติ
 
1. นางสาวปิยนุช  แตงบุญรอด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 26 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐพล   ชาญชัย
2. เด็กชายณัฐพล   ชาญชัย
 
1. นายครรชิต  ดำดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 1. เด็กหญิงคณิตตา  พละศักดิ์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงซันดาลี่  -
 
1. นางสาวสมหญิง  รุ่งคีรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายธนบูรณ์  น้อยเสนา
 
1. นายชัยศิริ  กระต่ายเทศ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 1. เด็กชายมงคล  ไทยเมือง
 
1. นายอรรถพล  ชูศรีวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช
 
1. นายวศิน  อินทกาสุน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. นางสาวจันทิมา  สุขแจ่มจันทร์
 
1. นางอรพิน  อิทธิวัฒนะ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75.6 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 1. เด็กหญิงกานต์ดา  บุญยวง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  วัชวงษ์
3. เด็กชายชัยภัทร  ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงณธิดา  กลิ่นฟุ้ง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   รอดขันเมือง
6. เด็กหญิงดลนภา  เชษฐสิงห์
7. เด็กหญิงดารากานต์  มากเปี่ยม
8. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีรัตน์
9. เด็กหญิงธนัญญา  แท้นูน
10. เด็กชายธีรภัทร  แสนหาญ
11. เด็กชายนราธิป  แก้วพูลทรัพย์
12. เด็กชายนันทพงศ์  ฟองหนองอ้อ
13. เด็กหญิงนันทิดา  แก้วคำแสน
14. เด็กหญิงน้ำค้าง  เพลิงเคหะ
15. เด็กหญิงปนัดดา   วรชินา
16. เด็กหญิงประภัสรา  เล้งรักษา
17. เด็กหญิงปวริสา  สำนักบ้านโคก
18. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  กออำไพร
19. เด็กหญิงปิ่นเงิน  ผะอบเหล็ก
20. เด็กหญิงพรณัชชา  กลิ่นฟุ้ง
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สาครขันธ์
22. เด็กหญิงพิมลรัตน์  งามสมบูรณ์
23. เด็กหญิงวรัญญา  สุขทิม
24. เด็กหญิงศศิลดา  หอมเนียม
25. เด็กหญิงศิริกานดา  ผุยทา
26. เด็กชายศิวะกร  กรประกอบผล
27. เด็กหญิงสรินยา  ผันสืบ
28. เด็กหญิงอนัญพร  สุ่มทองคำ
29. เด็กหญิงอรอุริน  ทองประสาร
30. เด็กชายอัษฏางค์  จูนิยม
31. เด็กหญิงเพรชรี  ดวงชื่น
32. เด็กหญิงเยาวภา  จีนเพชร
33. เด็กชายเอกรัตน์  อินทรฤทธิ์
34. เด็กหญิงโยษิตา  การบรรจง
35. เด็กหญิงไอลดา  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  บัวสระ
2. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
3. นางศรีอุนัน  บุญประจักษ์
4. นางสาวสุภาณี  แก้วบัวดี
5. นางสาวณัฐริณีย์  ติอิน
6. นายสุคล  อนุสุริยา
7. นายมังกร  บุญศรี
8. นางกิ่งแก้ว  บุญศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 73.67 เงิน 19 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์  ระหงษ์
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  ตระทอง
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงเยาวนัสถ์  สังเกตุการ
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายวีรภัทร  อรรคฮาด
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงสโรชา  โตไว
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กชายณัฐวัศท์  ศรีทัศน์
 
1. นายชานนท์  สนธิ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ห้อยพรมราช
 
1. นางสาวละยอง  กมขุนทด
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กชายญาณพัฒน์   ห้อยพรมราช
 
1. นางสาวเกศรินทร์  เกษแก้ว
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 72.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงนภัสสร  มฤคมาศ
 
1. นางอุ่นเรือน   เมืองสองชั้น
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บูรณะ
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงชลิดา  ชาบุญ
 
1. นายพิษณุ  คงทิพย์ปัญญา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายระกา  ทองพุ
 
1. นายสุพจน์  เฉื่อยฉ่ำ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 1. เด็กชายชลิต  แสนยาเจริญกุล
 
1. นายอรรถพล  ชูศรีวงศ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พิทักษ์บรรจง
 
1. นายสมบูรณ์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงสุธากร  สุขมาก
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกชกร  ท้าวพา
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  นันทจันทร์
3. เด็กหญิงจรัสโฉม  ภูดอนกอย
4. เด็กชายจิรภัทร  ขวัญงาม
5. เด็กชายณัฐพล  ตระทอง
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หนูน้อย
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทุมแก้ว
8. เด็กชายวัชรา  กุลดารัมย์
9. เด็กหญิงวิราวรรณ  กันดี
10. เด็กชายวีรภัทร  อรรคฮาด
11. เด็กชายเดชาธร  ขวัญงาม
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
2. นางสาวสุทธิราภรณ์  ทับทิมเกิด
3. นางสาวเพลินทิพย์  เสียงเย็น
4. นายมงคลชัย  แก้วลอย
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  จารุศิลป์
2. เด็กชายณคุณ  โสธนะ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  อาทิตย์
4. เด็กชายปฏิพัฒน์  โพธิ์แสง
5. เด็กชายภควัตร  เจริญศิลป์
6. เด็กหญิงภัทราพร  มากสาย
7. เด็กหญิงวาสนา  จวงจันทร์
8. เด็กชายสรรค์พร  ทองดี
9. เด็กชายสุทัศน์  น่วมยิ้ม
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  จวงจันทร์
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางสาวยมลพร  เส็งแดง
3. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลั่นทรัพย์
2. เด็กชายกิตติธัช  กรึกฟัก
3. เด็กชายปัณณธร  รังสาท
4. เด็กหญิงพัชราภา  อังคนานนท์
5. เด็กหญิงวริศรา  กลัดกล่ำ
6. เด็กชายวิพัฒน์  จำปาทอง
7. เด็กชายวิรุตน์  สุทธะโส
8. เด็กหญิงสุกัญญา  นามดี
9. เด็กหญิงสุพัตรา  สวนบ่อแร่
10. เด็กชายอนุชา  อะระวิง
 
1. นางเพ็ญประภา  งามสันติชัย
2. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
3. นางสาวอุไรพร  สุ่มแก้ว
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ลินทมาตย์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   อินทรมาร
3. เด็กหญิงกฤตาภรณ์   สนเขียว
4. เด็กหญิงปาลิดา   จุมพิตร
5. เด็กหญิงปุญญิสา   วัดเน่ง
6. เด็กหญิงวิภาดา  ดอนไพรเพชร
7. เด็กหญิงอภิญญา   จำวัน
8. เด็กหญิงเพชรชรินทร์   บัวกอ
 
1. นางสุกานดา  ลอบุญ
2. นางณัฐศยากร  พรภูวเดช
3. นางทองพูน  พิลึก
4. นางสาวหทัยชนก  ละออ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวณัฐธัญญา   คชรินทร์
2. นางสาวนัยนันท์   สอนใจ
3. นางสาวบุษกร   จำนงค์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   อ่อนสองชั้น
5. เด็กหญิงวริยา   โสไกร
6. เด็กหญิงวลัยพรรณ   ตันธะดา
7. นางสาวสมศิริ   วังผือ
8. นางสาวเมทการ์   เพชรรัตน์
 
1. นางสุกานดา  ลอบุญ
2. นางณัฐศยากร  พรภูวเดช
3. นางทองพูน  พิลึก
4. นางสาวหทัยชนก  ละออ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สุมาลี
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายทอง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มณีภักดิ์
5. เด็กหญิงณัชชา  เด็ดดวง
6. เด็กหญิงณัฐริกา  เวศย์วิจักษณ์
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็ชสันทัด
8. เด็กหญิงปภัสสร  เขียวสะอาด
9. เด็กหญิงวรรณกร  เนียมหุ่น
10. เด็กหญิงวรารินทร์  สุทธิมาลา
11. เด็กหญิงสุชานรี  หนูสิน
12. เด็กหญิงสุพัชชา  ไผ่วงษ์
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พ่วงเอี่ยม
14. เด็กหญิงไพรินทร์  ลมูลปลั่ง
 
1. นางสาวจิตชญา  เพชรสุวรรณ
2. นางปราณี  ก๊กตระกูล
3. นางชลธิชา  สุขเกษม
4. นางปาณิสรา  แหวนวิเศษ
5. นางเพ็ญประภา  งามสันติชัย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงกชกร  ดิษเล็ก
2. เด็กหญิงกชกร  ประกอบทรัพย์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ขำเล็ก
4. เด็กชายธีรเดช  สุขุม
5. เด็กชายนพรัตน์  หนูสถิตย์
6. เด็กหญิงนฤมล  ยิ่งยงค์
7. เด็กชายนิติกร  ไผ่เขียว
8. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  หวลจิตร์
9. เด็กหญิงพัฒิศา  จำปาทอง
10. เด็กหญิงวรรณกร  สิทธิโชติ
11. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยมงคล
12. เด็กหญิงศศมล  กลิ่นทวี
13. เด็กหญิงสิริขวัญ  ทับไทย
14. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงสม
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ไผ่วงษ์
16. เด็กชายอนาวิล  สะหะไทย
 
1. นางเพ็ญประภา  งามสันติชัย
2. นางสาวธิดารัตน์  เผ่าทองงาม
3. นางสาวกชพร  สระทองแง๊ด
4. นางปราณี  ก๊กตระกูล
5. นางสาวจิตชญา  เพชรสุวรรณ
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กชายกฤษดา  มั่นกิจ
2. เด็กชายบวรชัย  พุ่มกลิ่น
3. เด็กชายปรเมษฐ  บุญมา
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ท้าวแข็ง
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เกิดสมบุญ
 
1. นางลินดา  คำภา
2. นางสุรัตน์ดา  เชื้อศรี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงจารุมน  มงคลไทร
 
1. นางสาวดวงพร  คงอินทร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดแสง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  จันทร์ป้อง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงณัฐวดี   มงคลแก้ว
 
1. นางเสาวพรรณ  ราชทรัพย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 15 โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชนก  โกลา
 
1. นางมณิสรา  วงค์คร้าย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ทองนาค
 
1. นางปราณิศา   สมแวง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญศรีทอง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  บานเย็น
3. เด็กหญิงพรประภา  จันทำ
4. เด็กหญิงรพินท์นิภา  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สิงห์สม
2. นางสาวสกุลรัตน์  กองเกิด
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76.92 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายพัฒนพล  สารเสนา
2. เด็กหญิงภัทรศยา  อิ่มมา
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  น้อยลา
2. นางสาวศิริวัน  หาญนอก
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กชายปรเมศวร์  พุ่มฉัตร
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ม่วงมา
 
1. นางสาวกาหลง  นาคดี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงวรัชยา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงแสนสนุก  นาคสกุล
 
1. นางสาวสุนทราภรณ์  คล้อยเอี่ยม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75.5 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 1. เด็กชายกฤตนัย  ยวงสอน
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  คำมา
3. เด็กชายชนะพล  พูลสมบัติ
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชมพูพวง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ม่วงอ่อน
6. เด็กหญิงวรินทร  ขำคม
 
1. นายวิสิทธิ์  ปันสีทอง
2. นางสาวกนกกานต์  อยู่สุข
3. นางสาวละอองดาว  กระสานติ์สุวนา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 63.4 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. เด็กชายกรวิชญ์  หงษ์สระ
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ทับน้ำ
3. เด็กหญิงธนัญญา  โพรงใหญ่
4. เด็กหญิงรักษิณา  คำคุณ
5. เด็กหญิงอนันตญา  หลำบุรี
6. เด็กชายเกษมทัศ  สธนสุทธิพันธ์
 
1. นายไชยวุฒิ  จันทร์กลิ่น
2. นายสมศักดิ์  เสือสิงห์
3. นางสาวศรัณยา  วีระบุตร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   เขียวปลอด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วบัวดี
3. เด็กชายภูรินทร์   สุกร
4. เด็กชายวายุ  อินทราศรี
5. เด็กชายวุฒิชัย  อินสุข
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   จันทร์หอม
7. เด็กชายสาธิต   น้อยแก้ว
8. เด็กชายเอกภพ   เพ็งแสน
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นายสราวุธ  จักรงาม
3. นางสาววิภา  บานเย็น
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงธนัญชนก  บริรักษ์เดชา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วิทยานุกรณ์
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  โย่เจ
4. เด็กหญิงนรินทร์พร  แก้วลือ
5. เด็กหญิงนุชวรา  มโนมัย
6. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ยังขจรเกียรติ์
7. เด็กหญิงวริษา  พิพัฒสัตยานนท์
8. เด็กหญิงวิริศิริ  ตวงโชติชวาลกุล
9. เด็กหญิงอภิญญา  เต้าไธสง
10. เด็กหญิงเพชรวลี  แก่นยิ่ง
 
1. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
2. นายทัศณรงค์  จารุเมธีชน
3. นางสาวภัทรา  สมนึก
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะศร
2. เด็กหญิงฐิติพร  มีแสง
3. เด็กชายณฐพงศ์  บุญพรม
4. นางสาวดาวประกาย  สุจริต
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองใบ
6. เด็กหญิงมุธิตา  สิทธิสุข
7. เด็กหญิงวรัญญา  รินแก้ว
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ทุนพิรัตน์
9. เด็กชายอนุวัฒน์  คำพิทูรย์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสูงเนิน
 
1. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
2. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
3. นายสนอง  โพธิ์ทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศักดิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงณิชวดี   พิมขัน
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์   อินทร์เดช
5. เด็กหญิงศิรภัสสร   รักษาสัตย์
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวธวัลรัตน์  สุจิตรา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 36 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* 1. เด็กหญิงพรทิพย์   อ่อนบุญธรรม
2. เด็กชายยศกร   ชิตมนตรี
3. เด็กชายศิวกร   มณีสาร
 
1. นางสาวพนารัตน์  แสงเงิน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัทกร  แสงนิล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กหญิงกันตยา  ธารใส
2. เด็กหญิงธัญชนก  ราศรี
3. เด็กหญิงนันท์นลิน  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวนฤดี  โพธิ์เสือ
2. นางสุกัญญา  มงคลศรี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา  อิ่มพุ่ม
2. เด็กชายนราธิป  บัวหลวง
3. เด็กหญิงวิภาดา  เชาว์ศักศิริ
 
1. นางสาวจิตรา  เลี่ยมรัตน์
2. นางสาวมาลัย  หงษ์ไกร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  แซ่หาง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ว้า
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ประจำถิ่น
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวราตรี  แสนมุข
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ฺ  ปัดสา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สารีผล
 
1. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
2. นายจารึก  อัตตะชีวะ
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงรสิตา  ชึดนอก
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่ห่าน
 
1. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โต
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงชนิดา  ไทยสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัชชารดา  สุวรรณโชติ
 
1. นางสุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางเกศอาภรณ์  รุ่งคูหา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ม่วงสีงาม
2. เด็กหญิงธิติมา  คำธิมา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ตันหยง
2. นางสาวธันยากร  นะภา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุดี
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุขจิตร
 
1. นางสุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางจุลนัฎ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายทัตพงศ์  บุญเผือก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กมุทชาติ
 
1. นางสาวเอมาพร  หวลหอม
2. นางสาววิชุดา  ปัญญาเหลือ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนาวรรณ
2. เด็กชายอนวัช   กระบวนบรรพต
 
1. นายสถาพร  คำเกิด
2. นางสาวจารุวรรณ  บัวสระ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1. เด็กชายชนาพัทธ์  กาละภักดี
2. เด็กชายนิรุต  ใจรัมย์
 
1. นายสินทารา  เกษแก้ว
2. นางสาววันวิสาข์  บูชา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายธนนันท์  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงอุรัสยา  จิตชัยเจริญกุล
 
1. นายจารึก  อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กชายภูริณัฐ  โมงขุนทด
2. เด็กชายวรพล  เชื้อนุ่น
 
1. นางสาวปริญญาพร  จันทร์ศรี
2. นางสาวกฤศณา  น้อยนวล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 1. เด็กหญิงชนัญพร  ทองชมภู
2. เด็กชายธีรวิชญ์  ธาตุทอง
 
1. นายคฑายุทร์  บุญใหญ่
2. นางสาวนวลจรีย์  ดาสาลี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ใจโพธา
2. เด็กชายวีรภัทร  ภักสุวรรณ์
 
1. นายนิพนธ์  จิราพงษ์
2. นายประยูร  คำภา
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กชายจักริน  หน่อใหม่
2. เด็กชายวุฒิชัย  กันทะรส
3. เด็กชายอนุชิต  อินทร์สอน
 
1. นายลภัส  เอ็นดู
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายพงศกร  พู่แส
2. เด็กชายยุทธนา  สายศรี
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  เครื่องจันทร์
 
1. นายชาตรี  หลำใจซื่อ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  แสงอาวุธ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 1. เด็กชายศรราม  โชคทวี
2. เด็กชายโช  -
3. เด็กชายโทน  -
 
1. นางสาวศุลีกร  บุญมาวงค์
2. นางสาวปริชาติ  ประเทศ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายจิรกิตต์  สาททอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  มะโน
3. เด็กชายวัศพล  มั่นวงษ์
 
1. นายชาตรี  หลำใจซื่อ
2. นายพงศ์พิสุทธิ์  ทองสุข
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงนวพร  กอสัมพันธ์
2. เด็กชายวราทัศ  จารุเมธีชน
3. เด็กหญิงสริตา  แซ่กือ
 
1. นายจารึก  อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 1. เด็กชายคณนาถ   มิตรชอบ
2. เด็กชายนพัตธร  ทองเทศ
3. เด็กชายพีรพัฒน์   แหล่งสนาม
4. เด็กชายวรัญญู   เพชรทอง
 
1. นางสาวธมลวรรณ  แช่มช้อย
2. นางสาวภัทราภรณ์   ป้องสาลี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.8 ทอง 10 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  นาควังไทร
2. เด็กชายปณิธาน  ตะพัง
3. เด็กชายภคิน  นิยม
 
1. นายพัลลภ  เกตุวิริยะการ
2. นางสมรัก  พรมมา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ม่วงศรีเพชร
2. เด็กชายศรัญญู  ปิ่นนาค
3. เด็กชายอนุสรณ์  สิงห์ลอ
 
1. นายจิรวัฒน์  ทับจาต
2. นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 1. เด็กชายธนชาต  ทิพมาศ
2. เด็กชายนรวิชญ์  แซ่ลิ่ม
3. เด็กหญิงอินธุอร  พุ่มศรี
 
1. นางสุธาทิพย์  คณโฑพรมราช
2. นางสาวสุวจี  สารีสุข
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เวียงลิมา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหล่าสีคู
3. เด็กหญิงนฤมล  พลกระจาย
 
1. นายสุระศิลป์  โคตรประทุม
2. นางจิรา  โคตรประทุม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  เกษสา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  รัปศิลป์
3. เด็กหญิงรตนพรรณ  แสงพันทา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ราษีใส
5. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีภักดี
6. เด็กหญิงสุดาพร  เกิบสันเทียะ
 
1. นางสังวาลย์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ์
3. นางสาวศราวัสดี  สีใส
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ขวัญมา
2. เด็กหญิงฌิชกานต์  พีระพันธ์ุ
3. เด็กหญิงนลินนิภา  พรมศิริ
4. เด็กหญิงประภัสสร  ทาสร้อย
5. เด็กหญิงพุทธชาติ  อิ่มอุไร
6. เด็กหญิงอลิศา  ปุริตาเน
 
1. นางสังวาลย์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ์
3. นางสาวศราวัสดี  สีใส
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองโมก 1. เด็กหญิงนิพาดา  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงสิริพร  กุมเมือง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงประทุม
 
1. นางนวลละออ  จันทรังษี
2. นางสาวศิรประภา  เพ็งศิริ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 36 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงนัยนันท์  ไชยหาญ
2. เด็กหญิงศศิพร  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม
 
1. นางสาวศิริพร  โมลารักษ์
2. นายสมน้อย  ดีสม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุแก้ว
2. เด็กชายมนตรี   ตรีทา
3. เด็กชายเสฐฏวุฒิ  ผลาพฤกษ์
 
1. นางเมธิวรรณ  ถ้วยอิ่ม
2. นางสาวสมประสงค์  เงินเมือง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  กิจตะคุ
2. เด็กชายธีระกานต์  วงศ์โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงรัตนาพร  อ้นหวล
 
1. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
2. นางสุรัตน์ดา  เชื้อศรี
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหียง 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนใจ
2. เด็กหญิงกาญจนสุดา  เค้ามูล
3. เด็กหญิงนภัสสร  บุญศรี
 
1. นางสาววิชุดา  อินทร์แพง
2. นางมาลี  เพชรสีโชติ
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. เด็กหญิงทัชชกร  วงษ์ถาวร
2. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ภิญโญดม
3. เด็กหญิงพีรดา  จันทร
 
1. นางอุษา  นิ่มตรง
2. นางยุพา  ศรีบัวคำ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงนิติพร  ขุนติธรรม
2. เด็กชายสมบัติ  เจริญสุข
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มุจรินทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริโยธา
2. นางปัทมา  มิ่งแสง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงชิดชบา  สีชมภู
2. เด็กหญิงธันยธร  ขุ้ยต่วน
3. เด็กหญิงนฤมล  คำเฉลียว
 
1. นางสาวหนึ่งนภา  อินทรสูต
2. นางเบญจวรรณ  เย็นอ่อน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 73 เงิน 41 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 1. เด็กหญิงณิชาทร   พิมพา
2. เด็กหญิงปาณิศา  ร่วมไทย
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองโพธิ์
 
1. นายไชยเชษฐ์  อ่ำนวล
2. นางสาวณัฐนิชา  วงศ์พูลทรัพย์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สีม่วง
2. เด็กชายปวริศ  ศิรินอก
3. เด็กหญิงสุนิษา  คำเย็น
 
1. นางสินีนาฏ  ชาญธัญกรรม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผิวพิมดี
2. เด็กหญิงพิชยธิดา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงวรวรรณ  เฉลยถ้อย
 
1. นางพิชญา  โชติช่วง
2. นายมานพ  จันทร์ศรี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขวัญเกิด
2. เด็กชายภคพล  พิลึก
3. เด็กชายภาณุพงษ์  เมืองซ้าย
 
1. นางสาวนภากูล  ธาตุ
2. นางสาวอลิสา  มะริด
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 27 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงจิรธิดา  ถาวร
2. เด็กชายภูวนาถ  ทองเขียว
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  หมอนอินทร์
 
1. นางอุบล  เหมมะณี
2. นางสาวสุดใจ  ใจแสน
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 19 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา* 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แหลมภูตา
2. เด็กหญิงชมพูนุท  คำแจง
3. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีนุช
 
1. นางสาวจันจิรา  ทองเชื้อ
2. นางสาวสุรีรัตน์  เสียงเย็น
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร   หนูสุข
 
1. นางนพรัตน์  มาเขียว
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายชัชวาล  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภาวดี  สมัครเขตรการ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายนพณัฐ  ศรีฑา
 
1. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.67 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายธนวัฒน์   สายนาค
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ลือคำสิงห์
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงโทโพ
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงสิริญากร   ไชยหงษ์
 
1. นางเสาวพรรณ  ราชทรัพย์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงปราณปริญา  สีใสสุด
 
1. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายมงคล  สีใสสุด
 
1. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงโทโพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรณู  คะสันต์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ลันดาเถาว์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงพัชรพร  แช่มศิริ
 
1. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
2. นางสาวณัฐนิชา  ใจมั่น
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกันติชา  มากพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล   งามตรง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สัมพันธ์
 
1. นางกชกร  อุดรวงษ์
2. นางนพรัตน์  มาเขียว
 
201 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์พรม
2. เด็กชายพรนิมิตร  โมรา
 
1. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
2. นายปริญญา  อยู่สุ่ม
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สนธิ์สุพรรณ์
 
1. นางสาวชนากานต์  เมฆยะ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 1. เด็กชายสุทัศน์  คงวังทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  อยู่ตาล
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง 9 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์   โมกสากุล
 
1. นางสาวนุจรีย์   จ่อนตะมะ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" 1. เด็กหญิงชุติมา  เกตุยิ้ม
 
1. นางสาวนพรัตน์  โพธิ์พฤกษ์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ   วิราพร
 
1. นายฐิตินันท์   จันทรกุมาร
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงธัญพร   วรบูรณ์
 
1. นางสาวทัศนา   ตาคำ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 24 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา   ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางกชกร  อุดรวงษ์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายธณพล  วัฒนศิริ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ค่ำยัง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แซมทอง
 
1. นางสาวเบญจพร  ทองนวม
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างประดิษฐ
 
1. นายวิสิทธิ์  ปันสีทอง
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงปาลิดา   พุมมา
 
1. นางสาวณัลวีนาช์  ยาโน
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงอนุสรา  สระศรี
 
1. นายเอกวุฒิ  โลหะการก
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนกร  ต้นสาย
 
1. นางนิภาภรณ์  ยอดคำ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงกัลยา  ตุ่นก่อ
2. เด็กหญิงจันทิมา  เงินยิ่ง
3. เด็กชายชลรสิทธิ์  พันธุ์ทอง
4. เด็กชายธนายุต  ฤทธิ์กระจาย
5. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  เมที
6. เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงไทย
7. เด็กหญิงเขมิสรา  เตรียมพล
 
1. นายอาคม  ทองนวม
2. นางยุเวช  ทองนวม
3. นางสาวรุ่งนภา  โพธิ์ฝ้าย
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายธนวัฒน์  นะภา
2. เด็กชายวัฒนา  ชื่นภักดี
 
1. นางพัชรินทร์  พันธุ์เฮง
2. นางสาวสุภาพร  พระสุนิน
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชูพินิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรดี
 
1. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
2. นางขวัญฤทัย  จำปาศักดิ์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กชายกฤษดา  พลเสน
2. เด็กชายสราวุธ  ทิดพุธ
 
1. นายสถาพร  คำเกิด
2. นางนันทวัน  แก้วสว่าง
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายธเนตร  นวลผ่อง
2. เด็กชายภวภาพ  โสภา
 
1. นางพัชรินทร์  พันธุ์เฮง
2. นายจริพัฒน์  ยอดแก้ว
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 31 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงปวัณ  ปัญญาเฉียบ
2. เด็กชายศุภเสกฃ์  อถมพรมราช
3. เด็กหญิงอริษา  พานทอง
 
1. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
2. นางอุบล  เหมมะณี
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทรศิริ
2. เด็กหญิงนราธิป  วงค์โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงเพียงรวี  ทองสา
 
1. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์จ้า
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนท้าว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ใจกล่ำ
3. เด็กหญิงเกตุกมล  แซ่พ่าน
 
1. นางศุภานี  นวนิตย์วรานนท์
2. นางสาวพนัสนันท์  บุญเกิด
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สามงามวี
2. เด็กหญิงธีรยา  ท่ายอดรัก
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประสงค์สุข
 
1. นางสาวรัชนีกรณ์  สิทธิพรม
2. นางสาวสุเมตตา  ปานเขียว
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง 5 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ศักดิ์สม
2. เด็กชายศุภชาติ  แมมอ๊อด
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ผิวผ่อง
 
1. นายพัลลภ  เกตุวิริยะการ
2. นางสมรัก  พรมมา
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.29 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 1. เด็กหญิงกนกพร  อินอ่วม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินอ่วม
3. เด็กชายกฤติพงศ์  โพธิ์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐายิกา  กุลเดชธนภัทร์
2. นางสาวโสภา  จันเจือ