สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงนันทชา  ดีนาน
 
1. นางสุภาพร  ทองใบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงอวิกา  ต่อสนิท
 
1. นางสุภาพร  ทองใบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี   ใจหมั้น
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78.8 เงิน 18 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงพิชชาภา   สินทิพย์
 
1. นางรัตนา  สิงหกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนบ้านสาแพะ 1. เด็กหญิงสิริยากร  หน้าชื่น
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนาญยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 31 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชมภู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.4 ทอง 13 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ทองสุขเกษม
 
1. นางสุพัตรา  สุพลพิชิต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายศรัณวุฒิ  พูดตรง
 
1. นางสาวโอบอ้อม  ตัวละมูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 13 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ดีมาก
 
1. นางสาวสุพรรษา  ชมภู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  นาคประเสริฐ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ขัติปัญญา
 
1. นายสุรชัย  สิทธิชุม
2. นางนิดาพร  สิทธิชุม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. นางสาวพิราอร  แก้วก้อน
2. เด็กหญิงเมธิญา  ตานาคา
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79.05 เงิน 30 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยวนตา
2. เด็กชายธนกฤต  ตานาคา
 
1. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
2. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.84 เงิน 35 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงปริณดา  แก้วก้อน
2. เด็กหญิงสิรินาฎ  ตันโกย
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณรัณธญาณ์  อุตสม
 
1. นายวรุฒ  หล้าบือ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ไหวคิด
2. เด็กหญิงลลิดา  กันไว
3. เด็กหญิงอนัญญา  อินทะวาส
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ประสม
2. เด็กหญิงธนพร   สุขสบาย
3. เด็กหญิงนันท์นภัสภรณ์   สิทธิธรรม
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางจงรักษ์  เขื่อนคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนาวงษ์
2. เด็กหญิงบุษศญาพร  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  คิดว่อง
 
1. นางสาวสุดาพร  ติ๊บปาละ
2. นางสาวณิชาวรณัฐ  ใจยัง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 18 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงกันติศา  มุงเมือง
2. เด็กชายวรรณเฉลิม  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  ไวที
 
1. นางสาววรรณวนัช  เมฆอุตส่าห์
2. นายธีระยุทธ  วางใจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64.63 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยุรี
2. เด็กชายดรัณภพ  สมงอน
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นายวรุฒ  หล้าบือ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 20 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  เกิดผล
2. เด็กชายสถิตย์โชค  ตั้งเชิง
 
1. นางสุณิสา  ระวังใจ
2. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายสุรชัย   เซมา
 
1. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายวัชระกร   บุญลอด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปารียา  เกิดผล
 
1. นางสุณิสา  ระวังใจ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายบูรพัทธ์  บุญเรือง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แหลมจริง
 
1. นายวรุฒ  หล้าบือ
2. นางมยุรีย์  บุญเรือง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94.38 ทอง 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็นวงศ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา   บุญแก้ว
 
1. นางพนิดา   ประสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา  ฟังอารมณ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อนุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์  วรรณารักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จรรยา
 
1. นางสาวศุทธินี  ศรีใจสถาน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายพชรพล   ชำนาญ
 
1. นางสิริจรรยา  สุรินทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 72.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กหญิงปริศนา  หมั่นดี
 
1. นางนิดาพร  สิทธิชุม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 16 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสุณิสา   ระวังใจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปันดี
2. เด็กชายธนกฤต  หน้านวล
3. เด็กชายมาวิน  ชินกลาง
 
1. นางรัชฎา  วรรณประเสริฐ
2. นางสาวพรสวรรค์  ทิมัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. นางสาวธัญชนก  คิดอ่าน
2. เด็กชายธีระเทพ  ประทุม
3. นายผไทภูมิ  อวดมูล
 
1. นายอักครชัย  ทองเขียว
2. นายเจริญกิจ  คิดสวย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง 17 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายณตฤณ  คำธิติอัศวกุล
2. เด็กชายภูดิส  มิ่งขวัญ
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 30 โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายอาชวิน  พงศ์ธัญวลัย
 
1. นางสาวอันธิกา  จักรบุญมา
2. นายอิทธิเดช  พงษ์นิกร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายจารุพงศ์  กระทุ่ม
2. เด็กชายอนุชา  ไชยวัง
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 34 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ประทุม
2. เด็กชายวัชรวิทย์  นวลคำ
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นางกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 30 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายนพณัฐ  วิไลย
2. เด็กชายภานุรุจ  ขาเข้า
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นายกรรณจนา  ศักดิ์ศรีดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.9 เงิน 38 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงธัญวลัย  วงค์ษา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ลาภเกิด
 
1. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
2. นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 18 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายกานพงษ์  สุวิมล
2. เด็กชายภานุพงศ์  เกิดผล
3. เด็กชายสิวายุ  วงค์สิงห์
 
1. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
2. นางสาวปาริชาติ  ขัตตระกูล
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  กลิ่นฟุ้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัสตรา  กามาด
3. เด็กชายยศวินท์  สายพงษ์น้อย
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
2. นางสาวพรกนก  สุชาวดีพร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 74.9 เงิน 33 โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   แฟงเมือง
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   เรือนเฟย
3. เด็กหญิงอุมากร   วงศ์ทาแก้ว
 
1. นายนพดล   ใจมา
2. นายวสุรัตน์   บุตรปะสะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์   พลายแก้ว
2. เด็กหญิงสุภารัตน์   พลายแก้ว
3. เด็กหญิงอริศรา   เกี๋ยงแหลม
 
1. นางสาวพัชรา   รสหอม
2. นายประพจน์   ขันแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กชายปุณณวิชญ์  โยมงาม
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  หลีกเลี่ยง
 
1. นายณัฐนันท์  คงธนพินิต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิสา  หน้าผ่อง
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 40 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรกร  ซองดี
2. เด็กหญิงอริสรา  สิงหกุล
 
1. นางสาวศิรประภา  ใจหนัก
2. นายแสวง  กระทาง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงญาณิศา   สายแปง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    หวานดี
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   ทองใบ
4. เด็กหญิงธนารีย์   กามาด
5. เด็กหญิงภัคฐณัฏ  มีมาก
 
1. นางธนิดา    ใหญ่ผล
2. นางรัตนาพร    ปันดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.8 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  อวดเขตต์
2. เด็กหญิงรุจิรา  วงค์พันตา
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญารอบรู้
4. เด็กหญิงสุภัสสณ์  ดิลกนันทิภาคย์
5. เด็กหญิงเทวิกา  พันตามน
 
1. นางสายสวาท  มณีเวียง
2. นายเชวง  คนเที่ยง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 16 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปารียา  เกิดผล
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงพลอยชิตา  โปตาสา
4. เด็กชายพลัง  ทำสุข
5. เด็กหญิงวราพร  หมอยา
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นายศุภชัย  พิสสมัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มากูลต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดำเพ็ชร
3. เด็กชายธนกฤต  มุ่งเมิน
4. เด็กชายนราวิชญ์  อินลวง
5. เด็กชายพงศกานต์  สุริย์วงศ์
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศิริธรรม
2. เด็กหญิงธนัญชนก  การเพียร
3. เด็กชายพลพล  เลือลา
4. เด็กชายภาวิต  อวดห้าว
5. เด็กหญิงศิราพัชร  การเพียร
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  วงค์ธิมา
2. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ลืมหลง
2. เด็กหญิงญานิศา   ใจหมั้น
3. เด็กหญิงน้ำฝน   ใจหมั้น
4. เด็กหญิงปณิชา   เครือเพลา
5. เด็กหญิงพิมพกานต์   ไทยใหม่
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
2. นายพล  กันทหล้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงกรรนิกา  ปักกาเล
2. เด็กชายณัฐชนน  ไม้รัง
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  กันสิทธิ์
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์   คำสาร
5. เด็กชายอิสรานุวัต    ตากล้า
 
1. นางสาวประกายทิพย์   ธรรมวงค์
2. นางเยาวรัตน์    เลิศพิพัฒน์กุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 23 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงปจิญานัน  มีธรรม
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีกลิ่น
3. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  มียันต์
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นาละออง
5. เด็กชายเทวฤทธิ์  จัดสวย
 
1. นางสาวปวริศา  นรสาร
2. นายยุทธชัย   บุดดีคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำสิงห์
 
1. นางสาวปราณปริยา  กูลแผ่น
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 27 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงชุดาภา  ไกรษรรักษ์
 
1. นางสาวพรผกา  ต้อนรับ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   จันต๊ะหล้า
 
1. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ปานกัน
2. เด็กชายศุกลภัทร   อาทิตยนันท์
 
1. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
2. นางณัฐกานต์   แข็งแรง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงธนัชญา    พรมชัย
2. เด็กชายนิชคุณ  นาคม
 
1. นางลัดดาวัลย์  หาญจักรแก้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 14 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วิลัย
2. เด็กชายศุภกร  สวัสดิ์ศรี
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  นนทมาลย์
2. นางสาวสาวิตรี  วงค์อ้ายตาล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.4 ทอง 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    สิงห์พันธ์ุม่วง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปินตายศ
3. เด็กหญิงนฤสรณ์    ไพศรี
4. เด็กหญิงปิ่นมณี   ละเมิด
5. เด็กหญิงพฤกษาชล    มะโนชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   กำลังเก่ง
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์   ขัดหนูวงค์
8. เด็กหญิงสุนิสา   โตลำมะ
9. เด็กหญิงอฑิฏฒิยา    รุ่งเรืองไชยนันท์
10. เด็กหญิงอรพิมพ์   อุตสาห์
 
1. นางสาวปัทมา   ก๋าเร็ว
2. นางสาวศิริวรรณ   ตันกุระ
3. นางดวงพิกุล  หวานแหลม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71.66 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กชายจารุเดช  เป็นพวก
2. เด็กหญิงชลดา  สมทรง
3. เด็กชายณัฐนันท์  งามสุข
4. เด็กหญิงนภัสสร  ประดับ
5. เด็กชายพัสกร  แคล้วคลาด
6. เด็กชายภิรวัฒน์  ศรีจันทร์แดง
7. เด็กชายรัฐศาสตร์  แหลมกล้า
8. เด็กหญิงวิภาดา  ทูพิมาย
9. เด็กหญิงศิรินทร์ธร  ไวสติ
10. เด็กหญิงอติกานต์  สุดหอม
 
1. นายณัฐพงษ์  หมูแก้วเครือ
2. นางสาววรรณวิกา  เป็นลาภ
3. นางสาวกิติพร  หมูแก้วเครือ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัษฎาพร  ดวงตั้ง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาภมาก
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีมุ่ย
4. เด็กหญิงชนิกานต์  เกิดผล
5. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
6. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
7. เด็กหญิงพัฒรินทรฺ์  แก้วปิง
8. เด็กหญิงวราพร  หมอยา
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  งามแข็ง
10. เด็กหญิงแพรวขวัญ  ทาเหล็ก
 
1. นายชยันต์  ตื้อใจมา
2. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
3. นายณัฐกิจ  ผิวร่วมชาติ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 75.2 เงิน 31 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กชายกฤษฎา    จำกัด
2. เด็กหญิงชนากานต์   รังหัน
3. เด็กชายชฤทธิพร   สุดวอน
4. เด็กหญิงณฐมล   มาลัย
5. เด็กชายธนกิฤตา   ชื่อหลาย
6. เด็กชายธฤษณุ   ชื่อหลาย
7. เด็กชายพีรภัทร   รักเพื่อน
8. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ต้นแก้ว
9. เด็กหญิงวริศรา  ทุมจารย์
10. เด็กชายอาวิกร  ไชยมงคล
 
1. นางสาวพิมชนก   ชุ่มเมืองเย็น
2. นายวรวุฒิ    แหลมคม
3. นายอำนาจ   ใจยาบุตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงเกวลี  ลืมหลง
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงพนิตา  เกี๋ยงแหลม
 
1. นางจันทร์ธิลา  สุจริต
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอธิปบดินทร์  จันทร์ต๊ะผง
 
1. นายนเรศ  สมป่าสัก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงรวิสรา  รูปทอง
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญสมร  ลือดี
 
1. นายวิชัย  คิดอ่าน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นาละออง
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไวที
 
1. นายภาสกร  นามมะกุนา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร   แอแตะ
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงลภัสรดา   ละมูล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ   ปินตา
 
1. นางสิริจรรยา    สุรินทร์
2. นางสุวรรณา  เขียวดี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 37 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  แท้สูงเนิน
 
1. นายสมพร  ท้าวอุดม
2. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 33 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงจรัสพร  แต้มดื่ม
2. เด็กหญิงเมธาวี   ทารักษ์
 
1. นางพนิดา   ประสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา   ฟังอารมณ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  หน่อคำ
 
1. นายทิวัตถ์  แสนปัญญา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุญสูง
2. เด็กหญิงธนัชพร  ไวสติ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วสีโวย
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
2. นางสาวอรทัย  วรรณสร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กหญิงคะนึงนิจ  ชัยคำ
2. เด็กหญิงปวีธิดา  วางเชิง
3. เด็กชายฟิล์มรณัฐ  ใจบุญ
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
2. นางสาวอุทุมภรณ์  คนโต
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายนาวิน  งามขำ
2. เด็กหญิงปทิตตา  จรรยา
3. เด็กหญิงลักษิกา  อ่อนจิตร์
 
1. นายประสิทธิ์   ก๋าแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ตันรักษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คัชมุข
2. เด็กหญิงครองสิริ  ปันยอด
3. เด็กหญิงชนิษฐา  คงธนปารมี
4. เด็กหญิงนภาพรรณ  เชื้อสีเป็ง
5. เด็กหญิงพรทิพา  แซ่หุ่น
6. เด็กหญิงวุฒธิณี  แสงคำ
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นายเชิดชัย  ปันดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 43 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายรัชพล    ซอแบก
 
1. นายนัทธ์นรงค์   กันทะเสน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายสรวิศ  เจนใจ
 
1. นางสาวเจนจีรา  งามเริง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1. เด็กหญิงภัคคพร   มานะศิริมันต์
 
1. นายพงศกร  จานุวี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตาเผือ
 
1. นางสาวอรญา  ใจเสมอ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 28 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายรัชพล  ซอแบก
 
1. นางสาวโชสิญาณ์  วิเคียน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 39 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์   อินทรีอาจ
 
1. นางนงคราญ  รักเกียรติ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  จันทร์บูรณ์
 
1. นางสันศนีย์  อ้วนล่ำ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แรงจริง
 
1. นายธีระยุทธ  วางใจ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์   แต้มคู
 
1. นางสาวธัญนิชา   รวยถาวรกิจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 39 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอธิป  แก้วมา
 
1. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 42 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัสตรา  กามาด
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.66 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายรัชพล   ซอแบก
 
1. นางสาวนุสรา  บรรพตคีรีไพร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายศุภกร   ยงศ์พันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีดา   ฟังอารมณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สูงงาม
 
1. นางโสภา  ช่อชมภู
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตลำมะ
 
1. นางสาวรุจิรา  สุริยา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 67.83 ทองแดง 12 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  อินตานวล
2. เด็กชายธนพล  ขันตี
3. เด็กชายวิชยพัฒน์  เครือเทพ
4. เด็กชายวีรภัทร  จ้อยภูเขียว
5. เด็กชายสรศักดิ์  กันไว
6. เด็กชายสุภาษิต  รัตนโกสินทร์
7. เด็กชายสุรชัย  เพียรภาค
8. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เนตวุวรรณ์
 
1. นายชัยยันต์  อินต๊ะกัน
2. นางวันเพ็ญ  อินต๊ะกัน
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  วิเชียรดี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกรวีร์  หลักเหมาะ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีโวย
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
4. เด็กหญิงจารุพิชญา  ทะดอนชัย
5. เด็กหญิงจิรัชยา  น้อยปวง
6. เด็กหญิงจิรานุช  เสาร์ฝั้น
7. เด็กหญิงณัชชา  อวดเร็ว
8. เด็กหญิงดวงมณี  จิตรแหลม
9. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุริยาวงค์
10. เด็กหญิงธัญสิริ  วังที
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินต๊ะใจ
12. เด็กหญิงนฤมล  ว่าง่าย
13. เด็กหญิงนันทิกานต์  จัดคร่อง
14. เด็กหญิงปพิชญา  พุฒธา
15. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปัญญา
16. เด็กหญิงปาริตา  เต็มจิตร์
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธนบูลย์สิริ
18. เด็กหญิงพรกนก  อินต๊ะนี
19. เด็กหญิงพรรณปพร  คนไว
20. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
21. เด็กหญิงพัชราพร  สิทธิบาล
22. เด็กหญิงพัชราพร  วงค์ชมภู
23. เด็กหญิงภัคจิรา  จันตะมะ
24. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีตนทิพย์
25. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยนิลพันธุ์
26. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
27. เด็กหญิงวรัชยา  ใจคม
28. เด็กหญิงวิชญาดา  ตานาคา
29. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  เสียงเล็ก
30. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ตานาคา
31. เด็กหญิงอรณรินทร์  ปัญญาวิชัย
32. เด็กหญิงอินธิตา  แสนอุบล
33. เด็กหญิงเขมิสรา  ขันหยุด
34. เด็กหญิงเอมมิกา  ทายงาม
 
1. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
2. นายมนตรี  ธิแก้ว
3. นายศรเพชร  มุขดี
4. นางวาสนา  คนเที่ยง
5. นางวัชรี  เมืองยศ
6. นางณิชกมล  คิดอ่าน
7. นางรัตติกา  สมันจิตร์
8. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 27 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายชวิน  เสนารักษ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุนันทะพงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 37 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายสหยุทธ  เชื้อกุลชาติ
 
1. นายนคร  แก้วจันทร์หล้า
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายรังสิมันต์  ลอยนอก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กชายนครินทร์  ดินสอ
 
1. นางนิระมล  เทือกมนต์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  นิยมไทย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.4 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงณรัณธญาณ์  อุตสม
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  เสรีสวัสดิ์
3. เด็กชายบูรพัทธ์  บุญเรือง
4. เด็กชายปรีชยพล  ทานุสาร
5. เด็กชายปวรปรัชญ์  ลืมหลง
6. เด็กชายปัณณทัต  อ้วนล่ำ
7. เด็กหญิงพีรชญา  ใจชื่นวรศร
8. เด็กชายวิศรุต  อยู่อิ่ม
9. เด็กหญิงศิรญา  สูญปั้ง
10. เด็กหญิงอรกัญญา  ชวดรัมย์
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นางวัชรี  เมืองยศ
3. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัษฎาพร  ดวงตั้ง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ลาภมาก
3. เด็กหญิงดารินทรา  อาษา
4. เด็กชายธนกฤต  ก๋าเขียว
5. เด็กชายปฏิภาณ  ยนต์วงค์
6. เด็กหญิงพรรณทิวา  อ่อนหวาน
7. เด็กหญิงพิมณรัตน์  ลาภเกิด
8. เด็กชายยศพัฒน์  วงค์สิงห์
9. เด็กชายรัฐภูมิ  ดีมาก
10. เด็กชายอภิรักษ์  ดีมาก
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
3. นางศุภพร  ทิศใหม่
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73 เงิน 34 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญาคม
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี  ใจมั่น
3. เด็กหญิงพิชญานัน  จอมบุญ
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ผ่องศรี
5. เด็กหญิงอังศุมาลี  แสนสีดา
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางสาวปาณิสรา  ทาโน
3. นางอรสา  ใจไหว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงศ์    สุนะเสน
2. เด็กชายธนาธิป   รูปสูง
3. เด็กชายนพดล   คนเที่ยง
4. เด็กชายยศพนธ์    มีเมล์
5. เด็กชายวิชยานนท์   วงค์ธิมา
 
1. นายทนงศักดิ์  สูงขาว
2. นางสาวทัศนีพร  ชัยอักษร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 77.4 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงวรัณญา  นาละออง
2. เด็กชายอัครวิน  อวดห้าว
 
1. นายณัฐพงษ์  หมูแก้วเครือ
2. นางสาววรรณวิกา  เป็นลาภ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.4 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คิดทำ
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.4 เงิน 41 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   ประสม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  คำหลู่
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 8 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์ตา
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  คำหลู่
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไชยยา
 
1. MissTwinkie  Capalihan
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โตลำมะ
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  สีทา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก่นทอง
3. เด็กชายธีรยุทธ  จานเก่า
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แรงจริง
5. เด็กชายศุภกฤต  ทนายมา
 
1. นางไอย์ศิกา  อุดร
2. นายศกุนต์  คุณยศยิ่ง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75.96 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงญานิศา  มลสุ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาคำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิญญกูล
2. นางสาวลัดดาวรรณ  วงศ์ตระกูลผู้ดี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.25 ทอง 13 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. นางสาวณัฐจริยา  วางใจ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจอินตา
 
1. นางไอย์ศิกา  อุดร
2. นางสาวเบญจมาพร  เปอร์ทอง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73.5 เงิน 36 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กชายกรชวัล  วางใจ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทำมา
3. เด็กชายณภัทรธาวิน  ซองดี
4. เด็กชายนฤพนธ์  ซองดี
5. เด็กหญิงภัทรธิตา  มั่งมูล
6. เด็กชายยุ่นหม่อง  ปู่ยิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์  ซองดี
2. นางสาวชุติกาญจน์  ซองดี
3. นางชโลทร   ปงลังกา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายดนัย  นูทอง
2. เด็กชายธนดล  จันทร์ลีลา
3. เด็กชายนาวิน  กันทาวงค์
4. เด็กชายปฏิพล  แสงคำ
5. เด็กชายวุฒิกร  สุวิล
6. เด็กชายศุภกานต์  ชัยนิพันธ์
 
1. นางสาวชาลินี  เชื้อนันไชย
2. นางสาวชฎาพร  สมพมิตร
3. นายฐาปนา  เตชะนอก
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.65 ทอง 33 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมศรี
2. นายธนากร  ผันผาย
3. เด็กชายธีร์ธวัช  ดงดอน
4. เด็กชายปณิธาน  อบหอม
5. เด็กชายพัทยาธร  แย้มศรี
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  แม่นยำ
7. เด็กชายอนุชิต  แรงทน
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เหรียญทอง
 
1. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
2. นายสุทธิพันธ์ุ  สุภานันท์
3. นายศราวุธ  เสโลห์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชลกร    ประทันยะ
2. เด็กหญิงชลพรรษ    อภิวงค์
3. เด็กหญิงฌาณิภัค  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงณัฐริกา   ไขลำเมา
5. เด็กหญิงธาราวดี  ทำว่อง
6. เด็กหญิงประภัสสร  บุญโนนแต้
7. เด็กหญิงพิชญา   บุญเกียง
8. เด็กหญิงวนิดา   หอมแก่นจันทร์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  กันทะ
10. เด็กหญิงไพลิน   ภูมิสถาน
 
1. นายเกียรติพงษ์    รักมิตร
2. นางสาวภัทรศยา    ล่ำใหญ่
3. นางรัตนาพร    ปันดี
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี   ใจหมั้น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สัตย์มาก
3. เด็กหญิงปภาวดี   งามพิง
4. เด็กหญิงประดับดาว   ชาติเงี้ยว
5. เด็กชายภัทร   วงศ์หาริมาตย์
6. เด็กหญิงวนิดา   อินรุ่ง
7. เด็กหญิงวรรณิษา   ดาพนม
8. เด็กชายวุฒินัน   ใจหมั้น
9. เด็กชายอภิรักณ์   ใจหมั้น
10. เด็กชายอภิเดช   ใจหมั้น
 
1. นายภาณุวัฒน์   วรพิทย์เบญจา
2. นายธงชัย  ทำนา
3. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา   ชาติเงี้ยว
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช   ฟังเพลิน
3. เด็กหญิงสุดาพันท์   วันเปี้ย
4. เด็กหญิงสุภัสสร   สายพรหม
5. เด็กหญิงอิศริญา   เนวะลา
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวเจนจิรา  สัตย์มาก
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79.4 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงพีรชญา  ใจชื่นวรศร
2. เด็กหญิงวรรนิภา  เต็มแบบ
3. เด็กหญิงศิรญา  สูญปั้ง
 
1. นางมยุรีย์  บุญเรือง
2. นางผ่องงพรรณ  จูงาม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงทิพาพร  นิกาแก้ว
2. เด็กหญิงบุณยานุช  อมรเดชาวิวัฒน์
3. เด็กชายพุทธพงษ์  คุณละ
 
1. นางการะเกตุ  ไวสติ
2. นางปาจรีย์  เค็มมาก
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มีธรรม
2. เด็กหญิงบุญญาพร  กลีบจำปี
3. เด็กหญิงปรียาดา  กล้าจริง
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
2. นางสาวณัฐกานต์  เป็นมูล
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำสิงห์
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์  บุตรสุวรรณ
 
1. นางสาวณิชานาฎ  แข็งแรง
2. นางอารีรัตน์  ไชยวงค์
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กชายธนาทิป  สายแปง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นาละออง
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  จัดสวย
 
1. นายยุทธชัย   บุดดีคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณิกา  คนภู
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงพรพิมล   ใจการ
2. เด็กหญิงพิชญากร  มาลา
 
1. นางสาวทับทิม   เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงพันณิตา  จ้าวเจษฎา
2. เด็กหญิงศิวลักษณ์  สอนน้อย
 
1. นายมนตรี  สุรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายนันธวัฒน์   หมายจริง
2. เด็กชายสรวิศ   เจนใจ
 
1. นายภาณุวัฒน์   วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี   วรพิทย์เบญจา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายทัศพล  ใจบุญ
2. เด็กชายปิติชัย  กุดโอภาส
 
1. นายเศวตฉัตร  ศักดิ์ดี
2. นางสุภาพร  มีธรรม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สัตย์มาก
2. เด็กหญิงวนิดา   อินรุ่ง
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงปวิตรา   สุรายรัมย์
2. เด็กชายปวีณ์กร   สมนึก
 
1. นายพฤทธิกร   คำสิบ
2. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   ปินใจกุล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   กันไวย์
 
1. นายพฤทธิกร   คำสิบ
2. นางสายรุ้ง   สอนรัมย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิชา  สุขสมแดน
2. เด็กชายฐิติรัตน์  ศิริโม้
 
1. นายมนตรี  สุรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  ตัวลือ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันไว
2. เด็กหญิงลักขิกา  อ่อนจิตร์
 
1. นายมนตรี  สุรินทร์
2. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กชายกรวินทร์  ติ๊บน้อย
2. เด็กชายวิเชียร  รัตนวงค์
3. เด็กชายอธิราช  บัวเกตุ
 
1. นายสังเวียน  คำเปล
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายธีรภัทร  พลถาวร
2. เด็กชายพัทธพล  บุญชู
3. เด็กชายศราวุฒิ  สดใส
 
1. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
2. นายวีระชน  ทายดี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79.4 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธนภัทร  มีธรรม
2. เด็กชายศุภชัย  กลิ่นหอม
3. เด็กชายอัฉราวุฒิ  เหล็กแก้ว
 
1. นายนพดล  รูปงาม
2. นางปิยะภัทร์  ไชยยา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมศรี
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ดงดอน
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เหรียญทอง
 
1. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
2. นายสุทธิพันธ์ุ  สุภานันท์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 12 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ยาง
2. เด็กหญิงมาริสา  ยาง
3. เด็กชายสหรัฐ  ยาง
 
1. นายนิกร  สายวงค์
2. นางสาวมยุรี  รินศรี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายธนาธรณ์  อ่อนหวาน
2. เด็กชายธีรโชติ  บุญยืน
3. เด็กชายอภิรักษ์  ดีมาก
 
1. นายสิริวัฒน์  หลู่โน
2. นายลิขิต  ระวังใจ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงค์สาสาย
2. เด็กหญิงธัญรดา   มีกระจิตร
3. เด็กหญิงปนัสยา   ด้วงทรง
4. เด็กหญิงพรทิพา   แรงจริง
5. เด็กหญิงรัตติกาล   มีกระจิต
6. เด็กหญิงโสภิตรา   อยู่สุข
 
1. นายศักดิ์กรินทร์  จันทร์บูรณ์
2. นางสุภาพร   ทองใบ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 11 โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  คงธนพิศาล
2. นางสาวปานไพลิน  โพธิ์ศร๊
3. นางสาวพิชญา  มธุสรสวรรค์
4. นายวรชาติ  พรมทา
5. นายวิทยาธร   สอนเวียง
6. นางสาวเกวลิน  สุวรรณสนธิ์
 
1. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
2. นายสมพร  ท้าวอุดม
3. นายมนตรี  ปัญญาเก่ง
 
144 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.1 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 1. เด็กหญิงจิราภา  แรงอด
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงปาลิตา  จันทรแดง
 
1. นายชลทิตย์  คนเที่ยง
2. นายธีรพัฒน์  ลามเกษร
 
145 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 34 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  อัดแอ
2. เด็กชายธนภัทร   สุวรรณดี
3. เด็กหญิงอดิลักษณ์   แอเสีย
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
2. นายกิตติพงษ์  ปกปิด
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กชายภัทรพล  แก้วมูล
2. เด็กชายสิริมงคล  อวดดี
3. เด็กหญิงเขมนิจ  หวานหอม
 
1. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
2. นางอุดมศิลป์  คนเที่ยง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  แซ่พ่าน
2. เด็กชายณัฐวิทย์  สุดรัก
3. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนำมา
 
1. นายจิรศักดิ์  สุจริต
2. นายวรวรรณ   วรรณารักษ์
 
148 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86.8 ทอง 37 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ไขโคตร
2. เด็กหญิงรุ่งรุจี  บัวระพา
3. เด็กชายวัชพล  มะโนรี
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
149 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา   ชาติเงี้ยว
2. เด็กหญิงวรรณิดา   หน้าผ่อง
3. เด็กหญิงอรปรียา   มากูลต๊ะ
 
1. นางอรพิน  สมเสียง
2. นางสาวศศิวิมล  ประสม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.4 ทอง 27 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เยินยุบ
2. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วสาร
3. เด็กหญิงสิริยากร  แดงประเสริฐ
 
1. นายพลภัทร  คำลือ
2. นายวรวุฒิ  แหลมคม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ดวงตั้ง
2. เด็กชายอนิภพ  หน่อนาค
3. เด็กหญิงไอมิกา  เกิดผล
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แคล้วคลาด
2. เด็กหญิงลักษิกา  อุดมสุข
3. เด็กหญิงอภิชญา  สัตย์ต่อชาติ
 
1. นางมณีวรรณ  กมลคุรุสกุล
2. นางสาววรรนิศา  งามสม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ขัดแข็งแรง
2. เด็กหญิงพลอยชิตา  โปตาสา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วผล
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงศ์ดวงใส
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเลาสู 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่แจ๋ว
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่ซั่น
3. เด็กหญิงเสาวรีย์  อามอ
 
1. นายวีรยุทธ  เสือส่าน
2. นางสาวอันธิกา  จักรบุญมา
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.6 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงธารธารา  ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงพรรณปพร  คำศรี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันมะโน
 
1. นางสาวภัณฑิรา  จอมวงศ์
2. นายสัมปทาน  พาติกรรม
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัลยกร  ณัฎฐพล
2. เด็กหญิงธนาภา  วิจิตรจรัสแสง
3. เด็กหญิงอารดา  เซมา
 
1. นางสาวปภัสสร  การหมั่น
2. นางสุมิตรา  เจริญพันธ์
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.67 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาปินตา
 
1. นางสาวชนัญญา  พีระภัทชะยากร
 
158 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แซ่โซ่ง
 
1. นางประนอม  ปันตา
 
159 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สามสี
 
1. นายบัณฑิต  มีคุณ
 
160 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 22 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กชายคมกฤษ  ทะจิต
2. เด็กหญิงไพลิน  ติ๊บดี
 
1. นางรุ่งราวรรณ  บุญสุข
2. นางสาวศรีเพ็ญ  ตันอุตม์
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายภูวิทย์  วิงวอน
 
1. นางสาวพรศิริ  สมร่าง
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 19 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจะดะ  จะหยี
 
1. นางสาวณัฐชา  วงศ์สาโรจน์
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พย๋า
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 1. เด็กหญิงนัตนรี  มีกลิ่น
 
1. นางวรดา  ชัยขุนพล
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายสิทธิชัย   อัครยศจิรสิน
 
1. นายกิตติพงศ์   อวดห้าว
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 1. เด็กชายกรวิทย์   เชิงคร่อง
 
1. นางสาวนงคราญ  สีโวย
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงพัชจิรา  ใจวัง
 
1. นางสาวนฤชา  สมฟอง
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  อัดแอ
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 1. เด็กชายอดิเทพ  ยะสุรินทร์
 
1. นายอนันตชัย  รู้มาก
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุวรรณวลัย
 
1. นางประนอม  ปันตา
 
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธีรณัฐ  โกทิตย์
2. เด็กชายประทักษ์  ศิริศิลป์
 
1. นายสุทิน  การเพียร
2. นางสาววนิดา  แทนจำรัส
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวิรัลยา   อ้วนเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์   ใสแจ่ม
 
1. นางสาวทับทิม   เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงนันทิชา  มูฮำหมัด
2. เด็กชายรพีภัทร   ต้อนรับ
 
1. นางสาวทัศนีย์    กองสิน
2. นางสาวอรทัย  รุ่งเรืองจิรายุ
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายกิตติภัทร  มุ่งตรง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  วัฒนานิมิตร
 
1. นางสาววนิดา  แทนจำรัส
2. นางสาวชาลินี  หอมนาน
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 28 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประทุม
2. เด็กชายณัฐวิทย์  วิลัย
3. เด็กชายสุธินนท์  ประทุม
 
1. นายพรชัย  เชื้อเขียว
2. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงคุณัญญา   สุเตจ๊ะ
2. เด็กชายธนภัทร   ปงลังกา
3. เด็กชายธรรมดนย์   ศรีชัย
 
1. นายสิงห์ทอง   จำอินถา
2. นางทัศนียา  จำอินถา
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 29 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายพลเทพ  คงธนพิรุฬ
2. เด็กชายสมศักดิ์  คงธนปรารถนา
3. เด็กชายเอกพล  ตาแสง
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางอรทัย  โคตรศรีหา
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.5 เงิน 20 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงณัฐกาญน์  เรืองบุรพ
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  จะมัง
3. เด็กหญิงอทิตยา  ใจจอมกุล
 
1. นางสาวปัทมา  ก๋าเร็ว
2. นายศิริชัย  จิตชุ่ม
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายจักรภพ  ยืดยาด
2. เด็กชายธวัชชัย  ธรรมวิศิษฐ์
3. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  มังกรปั้นเงิน
 
1. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
2. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว 1. เด็กชายธนากร  อย่าเก่ง
2. เด็กชายนภดล  ศรีจา
3. เด็กชายสิริพงษ์  โชครวย
 
1. นายบัณฑิต  มีคุณ
2. นางสาวธิดารัตน์  ติดรัก
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.3 เงิน 21 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 1. เด็กหญิงธนัสถา  คงธนมณีโรจน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หวลอารมณ์
3. เด็กหญิงสิริญทรา  อยู่สบาย
 
1. นางยุพิน  หงษ์สามสิบสอง
2. นางกรณิการ  พาดขุนทด