สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   สุวิมลกิจ
 
1. นางพรศรี  ใจคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงขิ่น  ลุงคำ
 
1. นางชชกานต์  กันทอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงบงกช  ลุงชุ
 
1. นางอรุณรัตน์  แพงจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วพิรุณ
 
1. นางสาวกาญจนา  เป็งปัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงเขมินทรา  ศิรชานันท์
 
1. นายรัตนชัย  ปาปะกัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 1. เด็กหญิงอนัญญา  สารสุวรรณ์
 
1. นางสาวเกศดาว  แก้วเป้า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปวนหนอง
 
1. นางปราณี  ปัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. นางสาวกษิรา  มูลกาวิน
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงชัญญา  อภิชาติพัฒนศิริ
 
1. นางสาวนมิตา  บ้านเรือน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 23 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 1. เด็กชายพร้อมลักษณ์  นาคเสน
 
1. นางศุภลักษณ์  ติยะคุณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 20 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญศรี
 
1. นางนงลักษณ์  เวศน์วิวัฒน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89.4 ทอง 6 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายพชรพล  มูลงาม
2. เด็กหญิงภัสร์ชนกพร  ชลมนัสสรณ์
 
1. นางสุทธิรักษ์  อินทะสอน
2. นางผ่องศรี  กมูลธง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงประภาพร  ถากาศ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เกี๋ยงทอง
 
1. นายชัยธวัฒน์  ผัดผล
2. นางเจตฏาภรณ์  อยู่สุขี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86.66 ทอง 11 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายถิรวัฒน์  กาศสนุก
2. เด็กชายนับทอง  ศรีนวลขาว
 
1. นางสาวชนนันท์  ปัญญากาศ
2. นางสายฝน  สายเกิด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กันทะพงค์
2. นางสาวศิริประภา  คำภิโล
 
1. นายวิชัย  เครื่องพนัด
2. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 13 โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    จันทร์ชาวนา
 
1. นางวัลลภา   ใจคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กชายณัฎฐพัชร์   ทวีจันทร์
 
1. นางจงจิตร   จันทร์บุญเป็ง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุดเป็ง
 
1. นางสาวนันทินี  คงคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงธีริศรา   ใจดง
2. เด็กหญิงอภิสรา   วังพฤกษ์
3. เด็กหญิงอรอุรินทร์    ปละอุด
 
1. นางนลพรรณ    ตะยะพงค์
2. นางสุดา   ทรายแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจตึง
2. เด็กหญิงภัชกุล  อัศวเมตตา
3. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ถะนา
 
1. นางนันท์ธนัษฐ์  ฉัตรแก้ว
2. นางนฤมล  อุตมะโชค
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.9 เงิน 22 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงธนัญญา  ป่างรุ่งฟ้า
2. เด็กหญิงรสิตา  ใจหล้ากาศ
3. เด็กหญิงวรรณิภา  วังผาด่าน
 
1. นางสาวจาริยา  ยะคำป้อ
2. นางสาวมิลาน  สร่างโศรก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52.63 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงจิรัชญา  มูลรังษี
 
1. นายดุสิต  จี้จำปา
2. นางวรรณธิญา  ชวลิตชื่นสกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กชายจิตรกร  วรรณหลวง
2. นางสาวลักษณา  ปามี
 
1. นางดรุณี  บุญสะอาด
2. นางสาวฝนทอง  พิชัยพงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงรมิดา  ไชยวงค์
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายเดชสิทธิ์  พันธ์สุทธิ
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงอมรา  อิศระภักดี
 
1. นางสาวภคพร  ยอดยา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 87.32 ทอง 12 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายกันตวิท  ยานะเรือง
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีกาขาว
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นางสายฝน  สายเกิด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68.45 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อันโนนจารย์
2. เด็กหญิงนวลไพริน  -
 
1. นางสาวศิลาทิพย์  คำใจ
2. นางจริยาพร  ขัติคำ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68.5 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายวรัท  บุญหล่อ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกิดพงษ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ปานทอง
 
1. นางสาวศิลาทิพย์  คำใจ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายวรัญยู  วงศ์ชัย
 
1. นางเทวัญ  สุทธิมาลา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 73.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองซิว 1. เด็กชายวศิน  อู่ไทย
 
1. นางสวลี  ด้วงสุยะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ยาวิชัย
 
1. นางนงนุช  พงษ์สุวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กชายปัญญาวุธ   อุตแจ่ม
2. เด็กชายรุจน์ธกานต์   มูลรินต๊ะ
3. เด็กหญิงอทิตยพร   แก้วดวงแสง
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศรีจันทรวงศ์
2. นางกรรณิการ์  เดชชิต
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดหนองซิว 1. นายกฤษฎา  ซาวสัก
2. นายวรเชษฐ์  วังพฤกษ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ธรรมมา
 
1. นายกมล  ศรีสวัสดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70 เงิน 32 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กชายธนกร  สัตะโส
2. เด็กชายพชร  ลุงยุ่น
 
1. นายกฤษณ์  ใจคำปัน
2. นางสาวพัชรีภรณ์  หลวงปางอ้าย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 21 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายทุนหล้า  แสงเจริญ
2. เด็กชายสรวิชญ์  สมเจริญ
 
1. นางสาวกุสุมา  วงค์รัตน์
2. นางปภาภัทร  วงค์สาม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงอาทิมา  วังแจ่ม
2. เด็กชายเพชรเพทาย  พิพันธ์
 
1. นายณัฐพล  เฉพาะตน
2. นายนพดล  ศรีวิชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กชายภาคิน  สุภากาศ
2. เด็กชายเกียรตกวิน  แก้วฟอง
 
1. นายสัตยา  กาวี
2. นางเยาวลักษณ์  ชมสวน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงสมธิดา  กับเป็ง
2. เด็กชายอนุรักษ์  จินะ
 
1. นางศิริกาญจน์  จงสิริวัฒน์
2. นางสาวสุภนิช  นิยมเพิ่มพร
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.9 เงิน 15 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 1. เด็กหญิงกรกัญญา  อินทจันทร์
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ตันกำเนิด
3. เด็กหญิงสโรชา  ปารมี
 
1. นางประนอม  อุ่นเรือน
2. ว่าที่ร้อยตรีอำภา  คำวิโรจน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงทิวาพร  ศรีษะ
2. เด็กหญิงปิยพรรณ์  นันต๊ะจันทร์
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พันธ์แก้ว
 
1. นางสาวสุวรรณี  อิินไชย
2. นางสาวพรทิพย์  แสนคำมา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สุยะใหญ่
2. เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วโขง
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เชื้อดี
 
1. นางสาวกฤติมุข  สุวรรณ
2. นางสาวชฎาภรณ์  นันตา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กชายภัสกร  ปละอุด
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทาใจกาศ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒ  อุทธิยาเส้า
 
1. นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง
2. นางชฎาทอง  จินะกาศ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 13 โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กหญิงพรปภัสร   เครือผิว
2. เด็กหญิงพรปวีณ์   เดชชิต
3. เด็กหญิงพัชรพร   ยอดยิ่ง
 
1. นางสาวแสงเดือน   คณะราช
2. นางกรรณิการ์  เดชชิต
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงณัฐธยาภรณ์  ยาแปง
2. เด็กชายพงศ์พล  แก้วสุข
 
1. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิกานดา  ใจนวล
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 29 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายญาณวิทย์  อุ่นเรือนพิงค์
2. เด็กชายหนุ่ม  ลุงนะ
 
1. นายชิษณุชา  ลครศรี
2. นางอรุณี  แสงเพ็ญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงจิตประภัสสรณ์   เทพจันทร์
2. เด็กหญิงชนันธร   ปิ่นแสงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   สินธุ์เทียม
4. เด็กหญิงธนัชพร   ยะปัน
5. เด็กหญิงพิชญาภา   มูลแก้ว
 
1. นายศุภชัย   นพฤทธิ์
2. นางผุสดี   บุญเรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกนกกร   กองแก้ว
2. เด็กหญิงชนิดาภา   นันทภิญโญกุล
3. เด็กหญิงชนิตา   วงศ์ฝั้น
4. เด็กหญิงญาณภัทร   ยะสง่า
5. เด็กหญิงญาณิศา   นาคอุดม
 
1. นางจิดาภา   ประภาวิลัย
2. นางสาวจันจิรา  มะโนเพ็ญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 25 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กหญิงณัฐณชา  ชายน้อย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชายน้อย
3. เด็กหญิงภัทรวดี  หล้าโสด
4. เด็กชายอัมรินทร์  ดวงเขียว
5. เด็กหญิงไอลดา  ดอกพอน
 
1. นางชฎาทอง  จินะกาศ
2. นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 1. เด็กชายดนัย  ลุงแก้ว
2. เด็กหญิงนาฏศิริพร  เป็งมาวัน
3. เด็กหญิงสร้อยมาลา  สุทธพรหมพิงค์
4. เด็กหญิงอภิชญา  ยานกำเนิด
5. เด็กหญิงเจ๋งมล  เย็นเรือง
 
1. นางอำไพ  สุทธิจิระพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์   อุตมะโชค
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทาสิริคาม
2. เด็กชายจักรพันธ์  ติ๊บกาศ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ท้าวบุญเรือง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  อินวัง
5. เด็กหญิงศิริประภา  แสนวิโรจน์
 
1. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
2. นางรัตนา  จามพฤกษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยนันท์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ต๊ะสูรโย
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แสนสม
4. เด็กหญิงภานุมาศ  ยศกาศ
5. เด็กหญิงอภิชญา  กันทะปาง
 
1. นางสาวสาวิตรี  จี้รัตน์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คงวิชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงคีร์ตาชลี  พิมพ์เดช
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วเฟย
3. เด็กหญิงณัฐทริกา  สายแปง
4. เด็กหญิงปาธิตา  คำมะยอม
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วิเลิศ
 
1. นางสายฝน  สายเกิด
2. นายรุติพงษ์  สายเกิด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กหญิงบัวตอง  ลุงตี้
2. เด็กหญิงพรวลัยลักษณ์  คำลือ
3. เด็กชายพันธกานต์  จันต๊ะตึง
4. เด็กหญิงมณีภรณ์  อิ่งต๊ะ
5. เด็กหญิงศิรินภา  ตัวงาม
 
1. นายอัษฎาวุธ  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวธิตินัดดา  สิงห์แก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81.4 ทอง 23 โรงเรียนวัดป่าแดด 1. เด็กหญิงจินดา  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายชุมพล  แสนคำวัง
3. เด็กชายญาณวิทย์  บุญบุรี
4. เด็กหญิงญาณิศา  คำฟู
5. เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ศรีคำดี
6. เด็กชายธีร์ธวัช  อยู่เป๊าะ
7. เด็กหญิงนันถนา  แสนคำวัง
8. เด็กชายนิคม  ลุงละ
9. เด็กหญิงปริญาพร  ชื่นตา
10. เด็กหญิงพาขวัญ  -
11. เด็กชายระพีพัฒน์  วณิชานุกุลยกิจ
12. เด็กหญิงวันดี  แสนโซ้ง
13. เด็กหญิงวาสนา  แสนคำวัง
14. เด็กหญิงวิสาสินี  ชนะมาร
15. เด็กชายวิเชียร  -
16. เด็กหญิงหน่อ  -
17. เด็กชายออมสิน  คำลือ
18. เด็กหญิงอุรชา  หลวงโปธา
19. เด็กชายเล็ก  นามสวัน
20. เด็กหญิงไอริสสรา  กันแก้ว
 
1. นางวนิดา  สุภาใจ
2. นายชิตณรงค์  ซิวแดง
3. นางสาวสายฝน  ต๊ะวันนา
4. นายพร  ติมาน
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  กอบแก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 81.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายกฤช  กมล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่นแก้ว
3. เด็กชายจักรพงษ์  ไชยเพ็ชร
4. นางสาวจิระนันท์  เขียวเจริญ
5. เด็กชายจิรายุ  ใจโพธา
6. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  มะโนวรรณ
7. นางสาวชลธิชา  ชัยวุฒิ
8. เด็กหญิงณัฐพร  แสงอินทร์
9. เด็กหญิงดาลิสา  วิปันเขตร์
10. เด็กหญิงทิพย์วารี  สุริยะ
11. เด็กหญิงทิวาพร  พันธ์สุทธิ
12. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปารมี
13. เด็กหญิงภรภัทร  ปันทะหม่อง
14. เด็กชายภูวดล  จันต๊ะนิด
15. เด็กหญิงมล  ลุงหลิง
16. นายวีรศักดิ์  โยงจิตร
17. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยธรรม
18. เด็กชายอดิเทพ  สุวรรณคำ
19. เด็กหญิงอ้อน  ลุงหล้า
20. นายเกษม  คลองหลู่
 
1. นายดาบฟ้า  ไชยลับแลง
2. พระภูวนันท์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวภคพร  ยอดยา
4. นายยุทธพงศ์  วีระพันธ์
5. นางสาวชิรกานต์  คำสินศักดิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรมมาแบน
 
1. นางพิตระพร  ปารมีแจ้
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 35 โรงเรียนวัดชัยสถาน 1. เด็กชายหลาวแดง  หน่อคำ
 
1. นางสาวศิริกัลยา  พรมเทศ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   พุ่มพวง
2. เด็กชายอัครฌาณ   สุยะก๋อง
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  บุญประเสริฐ
2. นางบุษบา   กิติศรี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.33 ทอง 35 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กชายชนาธิป  แสงคำ
2. เด็กหญิงภิญญา  ปินแจ้
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปันไต้
2. นางสาวมัณฑนา   อภิวงศ์งาม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 29 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กชายคณาวุฒิ  นันต๊ะกาศ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวนิภา  ต้นโชค
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.4 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงขวัญวารินทร์  แก้วกันโท
2. เด็กหญิงจิดานันท์  อาวิโรจน์
3. เด็กหญิงฐิตานันท์  จิรวิชัยธัญญ์
4. เด็กหญิงณภัทร  ศิวิลัย
5. เด็กหญิงธนพร  ธนโชติมณี
6. เด็กหญิงภคพร  กันทะอุโมงค์
7. เด็กหญิงวรรณภา  คำภีละ
8. เด็กหญิงศุภิสรา  สมโพธิ
9. เด็กหญิงอทิตา  เสมอใจ
10. เด็กหญิงเมธาวี  จะเชา
 
1. นายขจรศักดิ์  พรหมช่วย
2. นางอุทุมพร  มูลรินต๊ะ
3. นางอยุธยา  ชมภู
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76.33 เงิน 18 โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ติห้วย
2. เด็กหญิงชิดชญา   ใจตึง
3. เด็กหญิงณธิดา  อุตสาสาร
4. เด็กหญิงทอรุ้ง  อนันชัย
5. เด็กหญิงปัณณพร  สุขลักษณ์
6. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   ต๊ะเสี้ยว
7. เด็กหญิงภาสินี   ปัญโญศักดิ์
8. เด็กหญิงภุธิตา  ยาธิกิตกวิน
9. เด็กหญิงมนพัสตร์  สิงห์ทร
10. เด็กหญิงลัลนาพร   โนโชติ
 
1. นายธีรพงษ์  บุญมา
2. นางอภิญญา  จันทร์สุข
3. นายคมกริช  ณ เชียงใหม่
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงจิรัชยา  บุญมากาศ
2. เด็กชายชนันธร  จินะกาศ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จินะกาศ
4. เด็กชายธีระศักดิ์  บุมาลี
5. เด็กหญิงพรชนก  ใจกาศ
6. เด็กหญิงพลอยณิชา  พิรักษา
7. เด็กหญิงพิมญาดา  มณีวรรณ
8. เด็กหญิงภัทราพร  ใจกาศ
9. เด็กหญิงเกสรา  มะณีบุญ
10. เด็กชายแสนหอม  วงศ์ไตย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  จี้รัตน์
2. นางรัตน์ดา  สุภาคำ
3. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงณภัทรลภา  แซ่นา
2. เด็กชายณัฐดนัย  ติ๊บยะกาศ
3. เด็กชายธนกร  สะอาด
4. เด็กชายธนวัฒน์  ปละอุด
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณกาศ
6. เด็กชายนาวิน  เขมสารโสภณ
7. เด็กชายปุณยวีร์  อภิวงศ์
8. เด็กชายพิธิวัฒน์  ตุ้ยกาศ
9. เด็กชายฤกษ์ฤทธิพรรณ  วรรณหลวง
10. เด็กหญิงโยชิตา  จินะกาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  จี้รัตน์
2. นางรัตน์ดา  สุภาคำ
3. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงณัชชา   สุภนัส
2. เด็กหญิงณัฐทริกา  สายแปง
 
1. นายอนุพงษ์   วัฒนะพงค์
2. นางสายฝน  สายเกิด
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงชไมพร  พลารัตน์
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ปีสืบ
 
1. นายธีระวัฒน์  ชมภูกาศ
2. นายนลวัชร์  มะโนวรรณา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กชายอามู  ลุงแสงมอน
 
1. นายกัญญาณัฐ  คำสุวัตร์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสุรภา  ตั๋นวัน
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ดอกติ๊บ
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คัณธุลา
 
1. นางจิราพร  เครื่องพนัด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 20 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงอรนัส  ลุงวิ
 
1. นางสุรีย์ลักษณ์  ทาวรรณ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วเงิน
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงวริศรา  หลึกแว
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงธัญธร  หวันมา
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 29 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 1. เด็กหญิงอุมาพร  -
2. เด็กหญิงเมษา  สายมู
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ตามีปลูก
2. นางสาวศกุณตาลา  เพ็ชร์เพ็ง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ม่วงคุ้ม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุตศิลป์
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  กันทะวัง
2. นางสาวมัลลิกา  ศรีเทศ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงคำอ๋อม  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงพิมนภา  นาลัก
 
1. นางสาวชัณณ์วรัฑม์   ปัญญามณีศร
2. นางนงเยาว์  นามวงศ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนวัดหนองซิว 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อิสระภาพ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  นันตากาศ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายนาฎกร  -
2. เด็กหญิงมลดาว  ลุงปาน
3. เด็กชายสงกรานต์  ไทยใหญ่
 
1. นางมณีกานต์  คำมะยอม
2. นางสาวนิภาภรณ์  ชาวน่าน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. เด็กหญิงวารินทร์  วิญญาป่า
2. เด็กหญิงวิชุดา  พนาสวรรค์
3. เด็กชายศุภวิทย์  กอบกำ
 
1. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  สิทธิ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงยุพิน  ไผทเลิศตระกูล
2. เด็กชายวิทยา  กว้างขวาง
3. เด็กหญิงอารียา  สุวรรณเพชร
 
1. นางสาวธิติมา  มาปินตา
2. นางภัทรินญา  ลครศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงฐาวลัญช์  ลาลุน
2. เด็กชายณัฐดนัย  เป็งอินตา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เครือคำ
4. เด็กชายผดุงเกียรติ  ชัยวงค์ษา
5. เด็กชายภูมิวัตร  ศรีเรือน
6. เด็กชายไพรสยาม  มูลรังษี
 
1. นายเกษม  ใจกระเสน
2. นายดำเกิง  แก้วยศ
3. นางสาววิลาวัลย์  เกิดพงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 1. เด็กหญิงกนกพร  อักขะระโน
2. เด็กชายกนกพล  พรมกันทา
3. เด็กหญิงกรกัญจน์  บุญสุวรรณ
4. นายกฤตภาส  เนตรนิลพฤกษ์
5. เด็กหญิงกฤติยากร  บุตรราช
6. เด็กหญิงกานต์รัตติกุล  เยี่ยมยุทธการ
7. เด็กหญิงขวัญนรี  พึ่งธรรม
8. เด็กชายชนะพล  ทาสิงห์คำ
9. เด็กหญิงชนิสร  อินต๊ะปัญญา
10. เด็กหญิงชิดชนก  พรมชัย
11. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จันแจ่ม
12. เด็กชายณภัทร  ปิงพะยอม
13. เด็กหญิงณิธาดา  สาลีโนศักดิ์
14. เด็กชายนภัสกร  ตนะวีรกุล
15. เด็กชายนรวัฒน์  บุตตะคุ
16. เด็กหญิงนริสรา  วงษ์โสมะ
17. เด็กหญิงนัดตะวัน  คำพิลา
18. เด็กหญิงนันธิชา  กันทะ
19. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิริโพธิ์
20. เด็กหญิงบุษบา  โพธิจินดา
21. เด็กชายปีมงคล  น้อยแสนเสา
22. เด็กหญิงพรรณชญาวี  จันน้ำ
23. เด็กหญิงพิณธุ์สุดา  มาฆะ
24. เด็กชายพิพัฒพงค์   ปัญโญเหียง
25. เด็กหญิงภัฏฐธิดา  กาศสนุก
26. เด็กหญิงภัทรธิดา  กาศสนุก
27. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทรา
28. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ยามอย
29. เด็กหญิงภาณุมาศ  กันทะวงค์
30. นายวชิรวิทย์  วิงวอน
31. เด็กหญิงวรรณษา  ทาสีคำ
32. นางสาววรินทร   รุ่งเรือง
33. เด็กหญิงศรัญรัฎฐ์  นิมมานภัทร
34. เด็กหญิงสุจิรา  สมศรี
35. เด็กหญิงสุพิชญา  สอยแก้ว
36. เด็กหญิงสุวิชาดา  แสนฤาษี
37. เด็กชายอนุยุต  อินต๊ะวัน
38. เด็กหญิงอภิชญา  กิติ
39. เด็กหญิงอรปรียา  สมพันธ์
40. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สวยสด
 
1. นายประจญ  ปัญโญใหญ่
2. นายนิรุตต์  หลวสุทิพย์
3. ว่าที่ร้อยตรีวรวิชญ์  ผดุงวรศิลป์
4. นายจุลฌาน  กรรเชียง
5. นางสาวเรณุกา  วนการสวัสดิ์
6. นางสาวพรสวรรค์  การุณยรัต
7. นางสาวสุธดาธรณ์  ณ ลำพูน
8. นางนฤมล  อุตมะโชค
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนเชตวันหนองหมู 1. เด็กชายละออ  ลุงโอ
 
1. นายณัฐภัทร  หลวงจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 15 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1. เด็กหญิงธัญชนก  เทพวงค์
 
1. นางสาวศิรินันท์  ประพันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  อุดมแก้ว
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายนฤบดินทร์   สุทธิชัยพิชาติ
 
1. นายศุภวิชญ์   กันชูลี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1. เด็กหญิงกัลย์กมล  ถาธัญ
 
1. นางสาวศิรินันท์  ประพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรณรพี  ฤาชา
 
1. นางพวงผกา  แก้วจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 1. เด็กชายเอกวิณ  คล้ายแจ้ง
 
1. นางพัชรีพรรณ  ทองพรหม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายนวพล  แพรวพโยม
 
1. นางวาสนา  ใจดีกาศ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1. เด็กหญิงใยฟ้า  ธิหล้า
 
1. นายอาคม  คำวังพฤกษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. นางสาวสุภัทรา  อนุมะ
 
1. นางพวงผกา  แก้วจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กชายจาย  ลุงจาม
 
1. นายประยูร  อุ่นเรือน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง 17 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายณัฐพล   มู่หลิ่ง
 
1. นางมยุรี  มณีขัติย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงวรัชญาน์   มะโนสุทธิ์
 
1. นายศุภวิชญ์   กันชูลี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงฐาวลัญช์  ลาลุน
 
1. นายดำเกิง  แก้วยศ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทานา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงทากาศ
3. เด็กชายธิติสรณ์  อุดจี้
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจอกาศ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภากาศ
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สินปรุ
7. เด็กหญิงพิรดา  เขียวกาศ
8. เด็กชายศุภนิจ  เสียงเอก
9. เด็กหญิงสาวิตรี  คำแก่น
10. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วแสง
11. เด็กหญิงสุพศิกา  หน้าขาว
 
1. นายกิตติศักดิ์   ถากาศ
2. นางสาววราภัสร์  จิกยอง
3. นางชรินธร  มณีรัตน์
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์  ปันกาศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 1. เด็กชายกนกพล  นวลไพรขจีวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขันนา
3. เด็กหญิงกุลจิตรญา  แก้ววิเศษ
4. เด็กชายคฑาวุฒิ  รูปสูง
5. เด็กหญิงคำเย็น  ลุงสุ
6. เด็กชายคุณานนท์  ปะละ
7. เด็กหญิงจิราพร  ถากาศ
8. เด็กชายจีระเดช  รังสรรค์
9. เด็กหญิงชาลิสา  อาริยะ
10. เด็กหญิงณภัทรษร  สิทธิวงศ์
11. เด็กชายณัฐพงษ์  วงค์สุวรรณ
12. เด็กชายณัฐพงษ์  เขตปราการไทย
13. เด็กหญิงนัสฐกมล  หมื่นไชยศรี
14. เด็กหญิงนิกสา  ขัดสม
15. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุวรรณ
16. เด็กหญิงปาริดา  บุญเรือง
17. เด็กหญิงผไทมาศ  ประสาท
18. เด็กหญิงพรนภา  พรหมเทศ
19. เด็กหญิงพัชราภร  ปัญญาศักดิ์
20. เด็กหญิงพิชญาพร  กันทะศร
21. เด็กหญิงพิยดา  จุลมุสิ
22. เด็กชายภัทรพงศ์  พงสปิน
23. เด็กหญิงมุฑิตา  ปั๋นแก้ว
24. เด็กชายรณชัย  อินทนนท์
25. เด็กหญิงรุริยา  โปธิเปา
26. เด็กหญิงรุ่งสินี  อุงคุนา
27. เด็กชายวรพงษ์  ทิพย์ประเสริฐ
28. เด็กหญิงสายธาร  จุมปาทอง
29. เด็กหญิงสิริกัลญา  ถากาศ
30. เด็กหญิงสุธิตา  ธัญญะชมพู
31. เด็กชายอนุชิต  ปาละอุต
32. เด็กชายอนุพงษ์  สุปินชมภู
33. เด็กหญิงอัญมณี  ปั๋นแก้ว
 
1. นายธิติฏฐ์  อุนจะนำ
2. นายธนวัฒน์  รัศมีเวียงชัย
3. นางสาวบัวบาน  พิงคะสัน
4. นางอภิญญา  อินสีลอย
5. นางปวริศา  ลำพูนสัก
6. นางสาวสุวปรียา  อุดมบุตร
7. นางพัชราพรรณ  ก๋าคำ
8. นายสุเมธี  จินะกาศ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  กันทะธง
 
1. นายกิตติพงษ์  เขื่อนแก้ว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงปภาพิชญ์  แก้วนิล
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กหญิงส่วยห่าน  ลุงตี้
 
1. นายณัฐพล  กิติศักดิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  กันธิมาพงษ์
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงชลธิชา  กันธิมา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นันตา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 61.66 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงเคียงตะวัน  ทาเกิด
 
1. นายสิทธิพร  แสงทิพย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดทากาศ 1. เด็กหญิงวรรณะศิริ  คำกาศ
 
1. นางวีณา  ทวีโล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นันตา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงชวิศา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงวลารีรัตน์  มาบุญลือ
3. เด็กชายวีราทร  ดาธรรม
4. เด็กหญิงศิริมล   อิ่มสะอาด
5. เด็กชายศุภณัฐ์  จันกิติ
6. เด็กหญิงสุรางคนา  ทนันชัย
7. เด็กหญิงเพชรน้ำงาม  เมืองมูล
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
2. นายอำนาจ  แก้วล่ามสัก
3. นางสาววาสนา  ถาวิโร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงกันตยา  แซ่เห่อ
3. เด็กหญิงจ่ามหอม  -
4. เด็กหญิงฉัตรสุดา  จะลา
5. เด็กชายณภัทร  คำพิชัย
6. เด็กชายณัฐนนท์  โปธาศรี
7. เด็กหญิงตรีทิพย์  จันทร์ติ๊บ
8. เด็กชายทิวากร  ลุงออ
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันต๊ะไพสน
10. เด็กหญิงนันท์นภัส  ก้อนพิงค์
11. เด็กหญิงภัทรวดี  สุเต
12. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ไชยปัญญา
13. เด็กชายภูบดินทร์  เพชรรักษา
14. เด็กหญิงวีนัส  ศรีประดิษฐ์
15. เด็กหญิงศุภณัฐ  ชัยชนะ
16. เด็กหญิงอชิรญา  สุริยะ
17. เด็กหญิงอลิตา  เตชะวงค์
18. เด็กชายเกรียงไกร  ไชยเมืองยอง
19. เด็กชายเกศฎา  แซ่โต๋ว
20. เด็กชายโชคอรุณ  วรโชติพิศุต
 
1. นางอรวรรณ  ปาละแดง
2. นางอรทัย  รัตน์เลิศลบ
3. นายจิรพันธุ์  เจริญสม
4. นายสิทธิพงษ์   ปาลี
5. นางสาวจิตตราพร  สิงมะโน
6. นางสาวธิติมา  มาปินตา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาวินา
2. เด็กหญิงณัฐิดา  มะโนชัย
3. เด็กชายทวีคูณ  ปันเจริญ
4. เด็กหญิงนิภาธร  คำวงศ์ษา
5. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ยะพรม
6. เด็กชายพงศธร  เขื่อนป้อ
7. เด็กชายพงษ์สิริ  แก้ววิมล
8. เด็กชายรณพีร์  คำผัด
9. เด็กชายศิรกานต์  เทพวรรณ์
10. เด็กหญิงสุภัสสรา  ปัญโญใหญ่
 
1. นางไมตรี  เทพสุติน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนชา  อิริจา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน  เมืองพานิช
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยบุญเรือง
2. เด็กชายก้องตระการ  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พัฒนาตน
4. เด็กชายณัฏฐกฤติ  ตุ่นคำ
5. เด็กชายธนพัฒน์  มณีวุฒิ
6. เด็กชายรพีพัฒน์  กุณกัน
7. เด็กหญิงศิรินภา  อริวรรณา
8. เด็กหญิงอารียา  ต๊ะนา
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
2. นางอำไพ  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววาสนา  ถาวิโร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกรประวีณ์   สีงาม
2. เด็กหญิงขวัญข้าว   เสียวกสิกรณ์
3. เด็กหญิงขวัญชนก    วรผลึก
4. เด็กหญิงชลธิชา   ชัยมงคล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   ตีแก้ว
6. เด็กหญิงบัณฑิตา   วงษ์ตาธรรม
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์   สมสัก
8. เด็กหญิงภาพิมล   แสนสุวรรณ
9. เด็กหญิงมัทการณ์   ขันคำกาศ
10. เด็กหญิงสุพิชญา   คำธง
11. เด็กหญิงสุภกานต์   นุตตะละ
 
1. นางวรินทร   หล่อธาน
2. นาง อัมพร   สุภารัตน์
3. นางสาวเนตรณทิพย์  จิตนารินทร์
4. นางผาสุก   วงศ์ฝั้น
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  เทพชมภู
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  น้อยยะ
3. เด็กหญิงณัฐจิรา  ทรายหล้า
4. เด็กหญิงณัฐชิตา  แสนปวน
5. เด็กหญิงภันทิลา  ถาวรวงศ์
6. เด็กหญิงลักษิกา  ถาวรวงศ์
7. เด็กหญิงวรรณวนัช  ไชยวรรณ์
8. เด็กหญิงวรัสยา  ถาวรกิจ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ปาตีคำ
2. นางปฑิตา  สุภาไผ่
3. นางสาววาสินี  รู้ทำนอง
4. นางสาวปิยาภรณ์  พรหมชัยสถาพร
5. นางสุดารัตน์  ทานะมัย
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กหญิงปฏิมาวรรณ  ทองงามขำ
2. เด็กหญิงภัคนันท์  กันไทย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปาลี
4. เด็กหญิงเมธาวดี  อินต๊ะชัย
5. เด็กชายเอกอาทิตย์  สมอ้าย
 
1. นางสุนารี  หยุ่นสมาน
2. นางชฎาลักษณ์  ปาลี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แดงประดับ
2. เด็กหญิงหนุงหนิง  ลุงวิ
 
1. นายวชิรพล  ม่อยเงิน
2. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.2 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงสุพิชญา   ปาตัน
 
1. นางสาวปัทมาวัลย์   ปวงขันคำ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 16 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริรัชต์   เวชอุไร
 
1. Mr.Danial  Shan
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงสโรชา  กันทะสอน
 
1. นางสาวลลิตตา   ภักดีวานิช
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ยาวิคำ
 
1. MissTheresa  G. Villa
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงศิรประภา  ติ๊บมา
 
1. นางศิริลักษณ์  ประพันธ์ปรีชา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงอนัญญา   ธนะสาร
2. เด็กชายอภิชาติ  อินสุทธิ์
 
1. นางสาวปวีณา  ต๊ะแลง
2. นางสาวบุษบงก์  วงศยา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.31 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายกมลภพ  ใจมุข
2. เด็กชายเมือง  ใจคำ
 
1. นายกฤตภาสน์  พุทเกิด
2. นางเกวรินทร์  คิฟเฟอร์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงมนต์นภา  ขัติวงค์
2. เด็กหญิงมริษฏา   ปินตาเสน
 
1. นางสาวจุฑามาศ   อภิธรรมณพ
2. นางสาวภัทร์ปรียา   พัตรทิพาพงศ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงฝน  คำเฮือง
2. เด็กชายเจษฎา  แขวงสวัสดิ์
 
1. นางสาวสิริกานต์  กิติ
2. นางสาวจริยาภรณ์  วิริยะรัตนพร
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กหญิงคำจิ่ง  นางอ่อง
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ไชยา
3. เด็กชายต้นเกี๊ยะ  นาอ่อง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ปางรงค์
5. เด็กหญิงปิ่นมณี  ปางรงค์
6. เด็กชายวรชัย  เจษฎานิติกุล
 
1. นายประเสริฐ  ชัยชนะ
2. นางลำเทียน  โปชัยคุปต์
3. นางประภารัตน์  เสียงใส
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 37.8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศิริพรสวรรค์
2. เด็กชายธนากร  กุมารกาศ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เปี้ยสินธุ
4. เด็กชายนรากร  ติ๊บกาศ
5. เด็กชายรัชชานนท์  ปัทมดิลก
6. เด็กชายอภิชัย  เลิศทวีสกุล
 
1. จ.ส.ต.สุรัก  เชื้อหลุบโพธิ์
2. นางนฤมล  กันทะกาศ
3. นางสาววิไลพร  แซ่กือ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง 26 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. นายคัมภีร์  ประยงค์คีรีนิตย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาด่านวิชัย
3. เด็กชายธนพล  ปงวนาดอน
4. เด็กชายธวัชชัย  ศักดิ์ตรีกุล
5. เด็กชายปิยะพงศ์  อินตา
6. เด็กชายศักดิ์ตราวุธ  ด่านชัยวิศิษฐ์
7. นายสุเมธ  ประยงค์คีรีนิตย์
8. นายเอกพล  ผาแดงชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญทอง   แสงกาศ
2. นายวีระวุฒิ  ผาบเมฆ
3. ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์  จอมเมืองกาศ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.9 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1. เด็กหญิงคำอ่อน  ลุงติ
2. เด็กหญิงจำปา  สายทอง
3. เด็กหญิงชฎาพร  ไชโย
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  หัตถกอง
5. เด็กชายนันทิวัฒน์  คำแก้ว
6. เด็กชายปวริศ  ภูจิตทอง
7. เด็กหญิงพิศมัย  ลุงติ
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญา
9. เด็กชายอนุภัทร   อินต๊ะ
10. เด็กหญิงอภิชญา  เต็นเส้า
 
1. นางปณิฏา  มะหลีแก้ว
2. นางสาวนันทภัค  ศรีเงิน
3. นางทันทิมา  ณ ลำพูน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงคำหลู่  พรมมา
2. เด็กหญิงจ๋ามเปา  ลุงยะ
3. เด็กหญิงสาริณี  คำเวียง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วังธิยอง
2. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฝั้นกาศ
2. นางสาวคำโหย่ง  -
3. เด็กหญิงเกตวลี  แปงยอง
 
1. นางนงนุช  พงษ์สุวรรณ
2. นางจุฑามาศ  มณีจันสุข
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 38 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงนฤมล  ขนาดฉายา
2. เด็กหญิงนัสมีนา  ณ ลำพูน
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผาแดงชัย
 
1. นางสาวชนากานต์  อุปละกุล
2. นางสาววิรัลพัชร  เอกจีน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายธิติวุฒิ   ทาเกิด
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   เลิศสกุลการ
 
1. นางวาสนา   จันทร์ทิพย์
2. นางสาวเกศกนก   โปธิมอย
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายชยากร  ไชยพวล
2. เด็กชายพัชรพล  บุญสุภา
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
2. นางสาวกุลวัชร  เรือนโขง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ปาดวง
2. เด็กชายภัทรนันท์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
2. นางสาวกุลวัชร  เรือนโขง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงรัชนก  มูลกาวิน
2. เด็กหญิงละอองดาว  ทาลาว
 
1. นายอนุกูล  หลวงธิจา
2. นางสาวจันทนีย์  กองอรินทร์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธนะกรพิสิษฐ์
2. เด็กชายพีรภัทร  เขม้นดี
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
2. นางสาวกุลวัชร  เรือนโขง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านกองงาม 1. เด็กชายธีรพงษ์  ยอดแก้ว
2. เด็กชายศุภกร  พฤกษาศิลป์
 
1. นายฐิติพัทธ์  อนรรฆเวช
2. นางสาวอำไพวรรณ  แหล่งป่า
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ปาดวง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศักดิ์วงค์
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
2. นางสาวกุลวัชร  เรือนโขง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร   คำยานะ
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ลังกาพยอม
 
1. นายพิษณุกร  วงเวียน
2. นางสาวสุภรัตน์  รัตนงาม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1. เด็กชายมังกร  ยอดแก้ว
2. เด็กชายยสวัฒน์  พุ่งเพ่ง
 
1. นายจตุรงค์  เดชะวงศ์
2. นางธัญญรัตน์   โฉมพรรณ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. นายบัณฑิต  มณีวรรณ์
2. นายเกียรติคุณ  ถุงแก้ว
 
1. นายเทวกร  โกรินทร์
2. นายบุญรัตน์  ทำปวน
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเเม่เมย 1. เด็กชายธนกร  ไทยใหม่
2. เด็กชายธนกฤต  ไทยใหม่
3. เด็กชายรุ่งรดิศ  เนตรสว่าง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.4 ทอง 23 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. เด็กชายปกรณ์  ลุงลาน
2. เด็กชายอินทร์  -
3. เด็กชายเหลา  ลุงอ่อง
 
1. นายสราวุธ  ขัดเรือน
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. นายกิตติศักดิ์  ปะนอกดง
2. นายชยกร  วิโรจน์พนากุล
3. นายณัฐพงษ์  แก้วเพ็ญเลาวงศ์
 
1. นายปวัฒน์  ทับทิมศรี
2. นายวีระชาติ  จีปูคำ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 15 โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กชายชัชนันท์  ลุงแสง
2. เด็กหญิงชาลิสา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงมอญ  ลุงออ
 
1. นางสาวศรินทร์รัตน์  สีพา
2. นางศศิวกานต์  ญาณะชื่น
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงจอย  ลุงเม่า
2. เด็กหญิงชลิตา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงพิศ  มี่ติง
4. เด็กหญิงสรารัต  ก้อนคำ
5. เด็กชายอ่องงิ้น  ลุงต๊ะ
6. เด็กหญิงแสงดาว  ทองแท้
 
1. นายสุนทร  ศรีนวล
2. นางกชนิภา  เพ็ญสิทธิ์
3. นางลดาวัลย์  วงศ์เยาว์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาลาสุพจน์
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ออนเขียว
3. เด็กชายนราธิป  สีนอก
4. เด็กหญิงพิชญาภา  นุนพนัสสัก
5. เด็กหญิงวริศรา  นุนพนัสสัก
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยะใจ
 
1. นางพุ่มพวง  มะโนชมภู
2. นายประพันธ์  มะโนชมภู
3. นางสาวณัฐพิมล  กองเงิน
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.1 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  บุตรขัด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจพิงค์
3. เด็กหญิงอุษาวณี  ยะป้อม
 
1. นายปริญญา  ศรีวรรณ
2. นางอัจฉรา  สิงห์แก้ว
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงนภัสสร  รักฉัน
2. เด็กหญิงศรีจันทร์  บัวหน้อย
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ฟรี
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณนา
2. นางสาวชยานันท์  พญาวัง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ต๊ะดง
2. เด็กหญิงวิน  ลุงเปีย
3. เด็กชายอัศม์เดช  ตามูล
 
1. นายเรืองสิทธิ์  กันสุยะ
2. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วภา
2. นายพงศกร  จันตาธรรม
3. เด็กชายสิทธิชาติ  โสภี
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณนา
2. นายสุชาติ  ทองคำฟู
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1. เด็กหญิงคำพร  ปันติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัญญา
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  กุ่งนะ
 
1. นายจักรพันธ์  โพธิ์ศรี
2. นางอุบลวรรณ  ปารมี
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 38 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. นางสาวชุติกานต์  ขันทิศ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีคำมูล
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญวะนา
 
1. นางอรทัย  รัตน์เลิศลบ
2. นางสาวจิตตราพร  สิงมะโน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กหญิงนุ  ลุงทุน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฮะกาศ
3. เด็กหญิงภู  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวพรภวิษย์  ใหญ่หลวง
2. นางสุชาดา  ศรีติ๊บ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ทองอาชา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รวมเงิน
3. เด็กหญิงเมษรา  นามะยอม
 
1. นายณัฐวุฒิ  เป็งคำ
2. นางวิมลรัตน์  สมบัติใหม่
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 78 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงญาณินท์  ติยายน
2. เด็กหญิงพรลภัส   ยูชิโบริ
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ลายนารี
 
1. นางนภัสสร   ศิลประเสริฐ
2. นางสาวปวัณสรณ์   ไชยวงษ์ษา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายธนกร  ย่องห้วย
2. เด็กหญิงนิรชา  โชคปัญญาประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญจพร  ปิงยศ
 
1. นางวิไล  อุ่นใจ
2. นางสาวปุณณ์ยาภรณ์  ฐิติสุทธิกุล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 25 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายนิติกร  แก้วยศ
2. เด็กชายพงศกร  ปันชำนาญค้า
3. เด็กชายสรศักดิ์  ต๊ะสูรโย
 
1. นายพงศกร  พุทธิมา
2. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงคำมุ้ง  ลุงจ่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงปรียนันท์  สมตน
3. เด็กหญิงอำพรรณ  สายน้ำคำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บำรุงรัตน์
2. นางอรวรรณ  เตมีศักดิ์
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.2 ทอง 16 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 1. เด็กหญิงกัลยา  -
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชสม
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฟักทอง
 
1. นางสาวลาวัลย์  ชูยกปิ่น
2. นางรุ่งทิวา  ต้อนรับ
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายนนทพัทธ์   กาลันสีมา
2. เด็กหญิงภัควลัญชน์  คำภิคำ
3. เด็กหญิงวชิรกานต์   จันทร์คำเรือง
 
1. นางวันเพ็ญ   ทิพย์เวียง
2. นางอรุณวันท์   วสุธวัช
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  ลุงกอง
 
1. นางสุพัตรา  ดวงแก้วกลาง
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงสารภี 1. เด็กหญิงชญานิศา  นิรัชธนโชติ
 
1. นางสาวชื่นนภา  ขาใจ
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านดอนตอง 1. เด็กชายบวรเดช  ธิกันทา
 
1. นางพรรณี  จาชัย
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงธัญธร  คำเวียง
 
1. นางสาวกาญจนา  เป็งปัน
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงชัญญาภรณ์  พรมเศษศักดิ์
 
1. นางแจ่มจันทร์  ชุมภูชนะภัย
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงนาพี  แสแป
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดป่าแดด 1. เด็กชายสหรัฐ  วารุณ
 
1. นางสาวปวีณา  คำแก้ง
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 1. เด็กชายดนัยพร  ดวงจันทร์คำ
 
1. นายเสกสรร   ส่องแสง
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงคุนธสินี  ขุมเงิน
2. เด็กหญิงจารุมน  หมู่หนอง
3. เด็กหญิงนิภาพร  แสงคำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วังธิยอง
2. นางพรพิมล  เย็นวารีย์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงวิ
2. นางสาวขวัญชนก  ปู่มน
3. เด็กชายสหพันธ์  ลุงเน่
 
1. นางสาวเกศริน  ร่มโพธิ์
2. นางสาวกันยารัตน์  ญะเมืองมอญ
 
175 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กชายธีรเดช  จะตี๋
2. เด็กหญิงสุธิมา  ภัทรเสถียรชัย
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
2. นางสาววิราวัลย์  ชมสวน
 
176 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 33 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กชายธนกฤต  แข็งขัน
2. เด็กหญิงมะลิลา  เสนางาม
 
1. นางสาวปัทมาวดี  นามสว่าง
2. นางสาวรสนันท์  นภาพิรุณ
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กหญิงจันทร์  นามวงค์
 
1. นางสาวจิรดา  ตาให้
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงไปรยา  เสนธรรม
 
1. นางธาริณี  ชัยวิรัตน์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กชายศรรักษ์  เรือนกองเงิน
 
1. นางสาวรัตนา  วงค์ตันกาศ
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาค๊ะป่า
 
1. นางสุรีย์ลักษณ์  ทาวรรณ์
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดบ้านธิ 1. เด็กชายกวิน  สายเครื่อง
 
1. นางศรีวรรณ  ปัญญานิล
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 31 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายพรพินิต  อุ่นใจ
 
1. นางภัทรินญา  ลครศรี
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปลูกปัญญากุล
 
1. นางแจ่มจันทร์  ชุมภูชนะภัย
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วแสง
 
1. นายชนะ  ธรรมขันธ์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณมา
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กหญิงนภัสสร  จุมพรหม
 
1. นางนิตยา  อำทำ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่ว้าง
2. เด็กชายชินกฤต  เซ่งจ่าว
3. เด็กชายธนกฤต  เซ่งจ่าว
4. เด็กชายพลวัติ  แซ่เฮ่อ
5. เด็กชายสุทธิโชติ  รักสงวนพนาไพร
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ย่าง
7. เด็กชายเทวัญ  ธนูเงิน
 
1. นายกรัณรัตน์  จันแลง
2. นางฐิตินันท์  หล่อเถิน
3. นางสาวนิตยา  อุตรธานี
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 1. เด็กชายชนสรณ์  บุพชาติ
2. เด็กชายณัฐพล  กุลมิตร
 
1. นางอรวิณี   โพธิ์หมุด
2. นางสาวสิริพร  สมบูรณ์ชัย
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายรัชพล  กุณะ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมพงษ์
 
1. นายสำเริง  ยอดประทุม
2. นางสาวปรียานุช  ปาลี
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายธนภูมิ  จิตต์อัมพรสกุล
2. เด็กชายอานนท์  แก้วท้วม
3. เด็กชายอุดมการณ์  วรรณตัน
 
1. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
2. นางรัตนา  จามพฤกษ์
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายวรเดช  ห้าวหาญ
2. เด็กชายศรราม  แซ่เฒ่า
3. เด็กชายเวียงชัย  แปทู
 
1. นายวิทยา  ขอสุข
2. นายบุญธรรม  ปู่ยึ
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  เตจะสา
2. เด็กหญิงสุธิดา  เมืองมูล
3. เด็กหญิงแพรพรรณ  แสงเขียว
 
1. นายปวันรักษ์  สัมฤทธิ์
2. นางกัญญาณัฐ  คำสุวัตร์
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.3 เงิน 21 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงพรจิรา  กินดุก
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ยะบึง
 
1. นางมยุรฉัตร  แพงจันทร์
2. นางสาวกานต์สิรี  ก๋าวิชัย
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  สกุลชัยลี
2. เด็กชายอภินันต์  ลีลาศิลธรรม
3. เด็กชายไกรวิชญ์  วรรธนเจริญ
 
1. นายจตุรงค์  ใจจิตร
2. นางสาวพิสชา  ประมวลสุข
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กชายนลธวัช  เสริมสุขต่อ
2. เด็กชายมนชาย  แซมลาย
3. เด็กชายศิวกร  นายใส
 
1. นายปวันรักษ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวพิมพ์ภักดิ์  คงแดง
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.63 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงธนภร  ลีลาศิลธรรม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงอำพร  เลาหาง
 
1. นางฐิตินันท์  หล่อเถิน
2. นางวรรณพร  บำรุงยศ