สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตันอุตม์
 
1. นายพนมกร  ไพบูลย์กิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 37 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงชาลินี  หาญเม่ง
 
1. นางลำดวน  วงศ์ฝั้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงนริศรา  แสนขัด
 
1. นางสาวสันนิภา  ปุ๊ดภาษี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงภูริชญา   แก้วโขง
 
1. นายสุวัตร์    พร้อมสุภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงวริสรา   สุวรรณอักษร
 
1. นายสุวัตร์   พร้อมสุภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 70.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงเกวลีน  สมฝั้น
 
1. นางพชรวรรณ  ศรีวิกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงศรีมอญ  แสงใจ
 
1. นางลัดดา  อรินแจ้
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นางสาวศศิวิมล  สิงห์โต
 
1. นางลำดวน  บูญปก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 31 โรงเรียนบ้านผาต้าย 1. เด็กหญิงอนัญญา  สุนันตา
 
1. นางสาวพิสมัย  ทอเตี้ย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไม้สลี 1. เด็กหญิงนรีกานต์  นันสาย
 
1. นางนันทวัน  จันทร์ตรง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นางสาวภัทรสุดา  อำรุงธารา
 
1. นางลำดวน  บุญปก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กชายพีระภัทรพงค์   เป็งศิริ
2. เด็กชายสุวัฒน์   ทองคำ
 
1. นางรัตนา  ตันตรา
2. นางสาวมัทลิน  กาบเกตุ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาวญาณิกา  แนชวา
2. เด็กชายธนบดี  เสนสุภา
 
1. นางพัชรินทร์  สุวรรณ
2. นางสายฝน  ใจต๊ะวงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79.26 เงิน 28 โรงเรียนวัดร้องธาร 1. เด็กหญิงกนกพร   เมืองคือ
2. เด็กชายกิตติพงษ์   ศิวกรศิลป์
 
1. นางสาวปราณปริยา    พิมพา
2. นางสาวเสาวณี   กันทาดง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.25 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  วนาคล้ายเจริญ
2. นายศุภพงษ์  ก่อเกื้อตระกูล
 
1. นายสกลรัฐ  ชโยดม
2. นางสาวปาริฉัตร  ต๊ะสินธุ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กชายผลิตโชค  ปาสุนันท์
 
1. นางสาวอภิรุจี  จันเวียง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กหญิงภาวินี  มะกา
 
1. นางวรรณพร  สิทธิตัน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ผานามขจี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไม้สลี 1. เด็กหญิงกัลยาวีร์  วงศ์สุริยะ
2. เด็กหญิงณิพาพร  นันสาย
3. เด็กหญิงพรนภัส  ทาวี
 
1. นางสาวจุฬามณี  ปันวัง
2. นางสาววิชชนีย์  ปุ๊ดแค
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กชายทีปกร  -
2. เด็กหญิงศศิประภา  อินทะยา
3. เด็กหญิงไอลิษา  กาวิน
 
1. นางอารีรัตน์  ติ๊บเตปิน
2. นางยุวฎี  เตจ๊ะ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงชุติพร  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงณิชากร  วงศ์ษา
3. เด็กหญิงนันทนา  มาด้วง
 
1. นายนิรันดร์  แสนยศ
2. นางรัชฎา  โอดนันต์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายปรมกร  นันตา
2. เด็กหญิงอริสรา  ทาวิลูน
 
1. นายหยินฝัด  แซ่คู
2. นางสาวกาญจนา  เต๊าะศรีอ้าย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายธนวัฒน์   หมู่หนอง
2. เด็กหญิงธัญชนก   ตาน้อย
 
1. นางสาวเกวลี   ภูดอนตอง
2. นางวนิดา  พรมฝาย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายธีรภพ  อโนต๊ะ
 
1. นางโชติกา  อโนต๊ะ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ตาโล๊ะ
 
1. นางวรรณพร  สิทธิตัน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายรัฐภูมิ   เตมียะ
 
1. นายสุทธิโชติ   พรมฝาย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63.45 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  หนูวัน
2. เด็กหญิงสุภาพร  หล้าแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  ธรรมอักษร
2. นางวิภาวรรณ  ยุบาลคำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุณี  คีรีวนาศรม
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  สัมพันธ์ดียิ่ง
 
1. นางสาวอโณทัย  แก้วมูล
2. นางตวงพร  คงเมือง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองสูน 1. เด็กหญิงอภิชญา  จินดาหลวง
 
1. นางสาวกฤติยา  ปาตีคำ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวมธุรดา  ขจิตมิตร
 
1. นายบรรจง  เรือนรู
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสูน 1. เด็กหญิงสุมาลี  -
 
1. นางสาวกฤติยา  ปาตีคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปู่คำ
 
1. นางฉัตรหทัย  นาหลวง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงลลัลดา  สาวงค์ตุ้ย
 
1. นางศิริพร  แดนโพธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนจิรพิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา   ไชยกันทา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    อินทยา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    อินทยา
 
1. นายชัชวาล  สิริกรเกษม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กชายคมสันต์  ตาดี
2. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทร์เมา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ค้างคีรี
 
1. นางชนกนันท์  ทะนานแก้ว
2. นางสาวจินดามณี  ตาคำเที่ยง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 71 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายกิตติพศ  วันดู
2. เด็กชายยศรังสรรค์  สวาทะสุข
 
1. นางเหรียญทอง  รังสิรยารมณ์
2. นางนงคราญ  ปัญญา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กชายนพกานต์  วงค์แสง
2. เด็กชายอนิวิรุทธ์  รุกขสวรรค์
 
1. นายนิคม  ทันใจ
2. นายพลาดิศัย  เสวกวรรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  แบนปิง
2. เด็กชายอดิสร  มาสม
 
1. นางสาวเอี่ยมศิริ  ธิยะ
2. นางสาววันเพ็ญ  สุยะระ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายวิวรรธน์  กันใจ
2. เด็กชายศักดิ์ระพี  พงตัน
 
1. นายประสงค์  อุดสาพะแล
2. นายจตุพล  สิงห์สัก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงนฤมล  ศิริปี
2. เด็กชายพงศธร  บุญอนันต์
 
1. นายประสงค์  อุดสาพะแล
2. นางรัชราภรณ์  คำมูล
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โศภางกูรไพร
2. เด็กหญิงสาธิกา  ทะนุเพชรพันธุ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  คงคารื่นฤดี
 
1. นางวิลาวรรณ์  เพิ่มเยาว์
2. นางสาวประวีณา  สุขเส้า
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชนะชัยชมชื่น
2. เด็กหญิงพีรดา  ภูผาเวียง
3. เด็กหญิงลักขิกา  ธารสุขจรุง
 
1. นางวาสนา  เหลืองอ่อน
2. นางวิลาวรรณ์  เพิ่มเยาว์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 1. เด็กชายทัตเทพ  พรมมูล
2. เด็กชายธนภัทร  นะมา
3. เด็กชายพรมชนะ  สมบัติ
 
1. นางสาวภัทราพร  ขัดสี
2. นายธีรพงษ์  จายป่าตาล
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวจิตเกษมภัทร์  จงบุญดีตลอด
2. นางสาวชุติมา  วลาเฉลิมวัตร
3. นางสาววรรณษา  คีรีชวลิต
 
1. นางสุภาพร  เดชอูป
2. นางสาวชุติมา  แซ่ซี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ต๊ะนะสา
2. เด็กหญิงศวิตา   อัคคีวิจิตร
3. เด็กหญิงอภิญญา   จันหนิ้ว
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  สาระพงษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  อินต๊ะปาน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุรพร  รุ้งโอบดอย
2. เด็กหญิงสิริตา  ขจรดวงมาก
3. เด็กชายสุรชัย  คงคาผล
 
1. นางสาวชุติมา  แซ่ซี
2. นางจิราภา  ปลัดกองวัน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกัณตภณ  ชูทรัพย์เจริญ
2. เด็กชายปราการ  ใจรักสิทธิ์
 
1. นายไพรัช  สุทธิรักษา
2. นายวุฒิศักดิ์  โปร่งใจ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ศุภกรไมตรีกุล
2. เด็กชายบุริศร์  ชอบหัตถการ
 
1. นางสุภาพร  เดชอูป
2. นางจิราภา  ปลัดกองวัน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 67.6 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำแดง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำฝั้น
3. เด็กหญิงทิพนารี  คำอ่อน
4. เด็กหญิงพรทิวา  เต๋จา
5. เด็กหญิงศิริพร  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์  อภิวงค์งาม
2. นางทัศทรวง  ชินพันธ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง 7 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   ทับทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันต๊ะนัง
3. เด็กหญิงณัฐวดี   แดงชัย
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ต๊ะฝั้น
5. เด็กหญิงไพลิน  ฉัตรบุรานนทชัย
 
1. นางจิรัชญา  สิทธิตัน
2. นางรุ่งอรุณ  มีวันนี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  คีรีเสถียรทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสกุลอรุณพนา
3. เด็กหญิงภนิตา  ตระการวารี
4. เด็กหญิงยศวดี  เกียรติไพรวัลย์
5. เด็กหญิงเกวลิน  นาทรายกิติคุณ
 
1. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
2. นางสาวนนิชา  ทาวิลูน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.2 ทอง 33 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงจันจิรา   ปันทวัน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สกุลดี
3. เด็กหญิงธนัชญา   ยอดแปง
4. เด็กหญิงธัญจิรา  ปานัน
5. เด็กหญิงนลินนิภา   เป็งดี
 
1. นางอรุณี  ต๊ะน้อย
2. นางยุวรี  ประทีปยุวพัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินารินทร์
2. เด็กชายนวกิจ   สุรินทร์
3. เด็กหญิงพิชชาภา   วัฒนานุสกุล
4. เด็กหญิงอัจฉราพร   อภัยพงค์
5. เด็กหญิงเหย่น  ลุงยะ
 
1. นางจุรีวรรณ์   เย็นใจมา
2. นางรัตนา   จอมขันเงิน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ทะนุภูมิปัญญา
2. เด็กชายนราวิชญ์  ธารสุขสนธิ
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เลิศศศิธร
4. เด็กหญิงวริศรา  ธารารื่นฤดี
5. เด็กหญิงสมฤดี  สีขาวนวลผ่อง
 
1. นายพยุงศักดิ์  ติ๊บกาศ
2. นายสินตรา  มุกดาภิรมย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.2 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงจารวี  ศรีพรม
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  จันดาวิชา
3. เด็กชายศุภกร  แก้วแฮ
4. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชนะศรีเจริญ
5. เด็กหญิงอรกช  ศิริแปง
 
1. นายภูวนาถ  ทุชุมภู
2. นางสาวสาวิตรี  โชคดี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฎฐรินทร์  อภิวงค์งาม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงนนท์นที  แสนวังคำ
 
1. นายณัฎฐ์  วงศ์ยุพล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญส่ง
2. เด็กชายสรวงค์  ทาเงิน
 
1. นางสาวกิตติยา  แก้วคำตา
2. นางสาวสายฝน  ประชุมศรี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.67 ทอง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายศิวัช  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ลูนชัย
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
2. นางสาวณัฐชยา  ปันทะนันท์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงดลนภา  เสน่ห์ทรัพย์ทอง
2. เด็กชายอัครเดช  ช่วยรักสิงห์
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
2. นางอังคนา  วรรณตัน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประกอบวุฒิกุล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กติกาธรรม
3. เด็กหญิงณัฐมน  เรืองรองรักพนา
4. เด็กหญิงณีรนุช  ธารสุขกำใจ
5. เด็กหญิงธนพร  นวฤทธิ์สกุล
6. เด็กหญิงธนิกานต์  เรืองรองรักพนา
7. เด็กหญิงนฏกร  ดุษฎีบรรพตกุล
8. เด็กหญิงนันทยา  นาทรายกวี
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ปู่เหลือง
10. เด็กหญิงอาทิมา  แดนชลสราญ
 
1. นายอุทาน  ประสงค์ทรัพย์
2. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
3. นายศุภณัฐฏ์  ปังวา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ก้างยาง
2. เด็กหญิงกันยา  จุมปาน้ำ
3. เด็กหญิงกานต์สินี  นะกาลัง
4. เด็กหญิงคัทลียา  ประทีปเบญจะ
5. เด็กหญิงจุรีมาศ  คำใจ
6. เด็กหญิงชุติมา  นิเงิน
7. เด็กหญิงชุลีพร  นิเงิน
8. เด็กหญิงภาณุมาศ  ไชยรัตน์
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  เงินต๊ะ
10. เด็กหญิงโชติกา  แก้วมี
 
1. นายนิวุฒิ  สีวิจี๋
2. นางพิมพ์นิภา  แย้มวัฒนพานิช
3. นางดวงเดือน  ทาต๊ะ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จันป้อม
2. เด็กหญิงชนกนันท์  วันหลี
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปันทวงค์
4. เด็กหญิงภัคนันทร์  สมแดง
5. เด็กหญิงภัทรดา  โสภณ
6. เด็กหญิงมณฑิตา  บัวใจ
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีมุ่ย
8. เด็กหญิงอภิชญา  ปวนแปง
9. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรเสน
10. เด็กหญิงอินทุอร  ลิเลือน
 
1. นางสาวอุลัยพร  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวลำดวน  ศีลธรรม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิดา  เปี้ยวงค์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวชญาณี  วนาขจิตบรรจง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทะนุประเพณี
3. นางสาวธัญญรัตน์  วนาเฉลิมไกร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือสินวงษ์สิริ
5. เด็กหญิงนิภาพร  นาทรายสมาน
6. เด็กหญิงปานระพี  สมใจปราถนา
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ฤทธิ์นาคา
8. นางสาวพิสินี  ไพรพิสุทธิ์
9. เด็กหญิงพุทธารัตน์  แววรักษ์ไทย
10. เด็กหญิงสุชานาถ  ธารสุขไชโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ์  มีสอน
2. นางสาวพัชรชญาภา  พิงเจริญ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  พนาสถิตกุล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนทรไพรสุข
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิมลสกุลตรา
4. เด็กหญิงจีนยูรี  ฤทธิ์นาคา
5. เด็กหญิงนภัสรพี  ดวงติ๊บ
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธารสุขจรัส
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รักศักดิ์ตระกูล
8. เด็กหญิงเขมนิจ  สุดสอยดาว
9. เด็กหญิงเจนจิรา  เวียงกวี
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิมพ์วิภาพันธ์
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
3. นายเสรี  ซอเฟีย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  ไพรพันแก้ว
2. เด็กหญิงชยาดา  ธนทิพยเนตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พนาวิงวอน
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ถวิลผลเพิ่ม
5. เด็กหญิงทรงอัปสร  คีรีกถินเทศ
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  อัศวัชรโสภณ
7. เด็กหญิงรุ่งจิตรา  สุริยาวรกุล
8. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เอกโชคชัย
9. เด็กหญิงวนิดา  ผดุงกระดังงา
10. เด็กหญิงเรณุมาศ  วนาการสวัสดิ์
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
3. นายเสรี  ซอเฟีย
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงกชพร  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กัญจะนะ
4. เด็กชายณภัทร  ใจคำ
5. เด็กชายธนนันท์  คำยัง
6. เด็กหญิงนภัสษร  ปัญญาวงค์
7. เด็กหญิงปุญยวีร์  หมื่นศิริ
8. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่ล้อ
9. เด็กชายวีรชัย  ตาทะนันท์
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ลุงวิ
 
1. นายธวัช  รังสิยารมณ์
2. นายฉลองรัฐ  พันเดช
3. นางสาวพรพิไล  สายปิ๋ว
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ดวงดี
2. เด็กหญิงจิตตมาศ  คุทธินวน
3. เด็กหญิงธนัชพร  ทากาศ
4. เด็กหญิงบัณธิตา  บัวแก้ว
5. เด็กชายภัครพล  วังปาน
6. เด็กชายสมชาติ  ไพรชยนต์
7. เด็กชายสหรัฐ   พึ่งสุยะ
8. เด็กชายอาทิตย์  เชวงพิมาน
9. เด็กหญิงเขมจิรา  มณีทอง
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เตจ๊ะวงค์
 
1. นายประสงค์  อุดสาพะแล
2. นางรัชราภรณ์  คำมูล
3. นางสาวสุพัตรา  ขันทอง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กชายนิติธร  ติ๊บเตปิน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เตจ๊ะสุข
 
1. นางสาวสุภาพ  เนตรผาบ
2. นางแสงทอง  พื้นอินต๊ะศรี
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกรกนก  พนาลัยค้ำจุน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยเดช
 
1. นางสาวดลพร  อุตสาหพันธ์
2. นางจตุพร  กันทากาศ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  สุคำภีร์
 
1. นางสาวจรรยา  ยะบุญธง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วคำปัน
 
1. นางรัชราภรณ์  คำมูล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ชูทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวรัชภรณ์  สิงห์ชัย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายชญานนท์  เลิศอนันต์
 
1. นางสาวพิชชาภา  โปร่งใจ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 38 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนาพร  ก้องกังวาลไกร
 
1. นายวิศิษฐ์  สิทธิดง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอทิตยา  สุขถิ่นไพร
 
1. นางสาวรัชภรณ์  สิงห์ชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   โปธาพันธ์
 
1. นายสุทธิโชติ   พรมฝาย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงแอนนา  คีรีกนกเขียว
 
1. นางสาวรัชภรณ์  สิงห์ชัย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงสุชานันท์  คำวัง
 
1. นางสาวคณัสนันท์  อินต๊ะซาว
2. นางสาวมัทนี  เครื่องชนะ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 37 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปันโย
2. เด็กหญิงธัญชนก  เมืองฮุ้ง
 
1. นางวรณัน  บุญมา
2. นางฉัตรหทัย  นาหลวง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  พิเคราะห์งาน
2. นางสาวอารยา  เปลา
 
1. นางสะเรียม  นันทวิจิตร
2. นางสาวณรานิษฐ์  เชษฐ์ธนฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายไวพจน์  ทะเลทวีทรัพย์
 
1. นางสาวรัชภรณ์  สิงห์ชัย
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกฤตยา  เลิศอนันต์
2. เด็กหญิงรักษณาลี  ต๊ะลิสังวาลย์
3. เด็กชายอัครชัย  มุ้ยศรี
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสาวกัลยาณี  มุ้ยศรี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจพล
2. เด็กหญิงรักษิณา  ตันตี้
3. เด็กหญิงแพรวา  รัตนะ
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นางวลี  คำโสม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกันยาพร  สุภา
2. เด็กหญิงรินรดา  อ้ายต๊ะ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุต๋า
 
1. นางนันทนา  สร้างโศรก
2. นายพงษ์เพชร  เพชรล้ำ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัยวารี
2. นายดุลยวัต  ตกแต่งพงไพร
3. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  นาทรายสมาน
4. เด็กชายภัทรพล  วงษ์สุวรรณชัย
5. เด็กหญิงสโรชิน  แก้วสุข
6. เด็กหญิงอทิตยา  โกมลจรูญ
 
1. นายเชิด  กันชูลี
2. นายสิทธิชัย  แก้วคำปัน
3. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  ไพรพันแก้ว
2. เด็กหญิงชยาดา  ธนทิพยเนตร
3. เด็กหญิงชุติมณฑ์  พนาลีพัฒนา
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัยวัชรี
5. นางสาวณัชชา  แสงดวงเดือน
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  พนาวิงวอน
7. เด็กหญิงณัฐนรี  ถวิลผลเพิ่ม
8. เด็กหญิงดวงธิดา  ดวงติ๊บ
9. เด็กชายดุลยวัต  ตกแต่งพงไพร
10. เด็กหญิงทรงอัปสร  คีรีกถินเทศ
11. นางสาวธิดารัตน์  มโนทิพย์เจริญ
12. เด็กหญิงนลินทิพย์  อัศวัชรโสภณ
13. เด็กหญิงนันทิดา  ลลิตพนาสุวรรณ
14. นางสาวนิชกานต์  รุจิราทับทิม
15. นางสาวบุญสิตา  จันทร์วันทา
16. เด็กหญิงปรางทิพย์  กิจวิทยาวรกุล
17. เด็กหญิงพัชรพร  ผ่องใสวนาลัย
18. เด็กหญิงพิมพ์นภา  นาทรายสมาน
19. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  นาทรายสมาน
20. เด็กชายภัทรพล  วงษ์สุวรรณชัย
21. นางสาวภัทรสุดา  พนาโกศลสุข
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วนาวิราม
23. นางสาวมัลลิกา  ชัยอนุพงษ์
24. เด็กหญิงรศนา  นิมิตชัย
25. เด็กหญิงรัชนก  จริยาสง่ากุล
26. เด็กหญิงรัชนาท  จริยาสง่ากุล
27. เด็กหญิงรุ่งจิตรา  สุริยาวรกุล
28. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เอกโชคชัย
29. เด็กหญิงวนิดา  ผดุงกระดังงา
30. นางสาววิภาดา  จิตใจเมตตา
31. เด็กหญิงสิริธัญญา  มิตรชัยวงศ์
32. เด็กหญิงสโรชิน  แก้วสุข
33. เด็กหญิงอทิตยา  โกมลจรูญ
34. เด็กหญิงอาทิตยา  พระบาทแสงทอง
35. เด็กหญิงเจนจิรา  ห้วยกาเหว่า
36. เด็กหญิงเรนุมาศ  วนาการสวัสดิ์
37. นางสาวแพรววา  เนติบัณฑิตไพร
38. เด็กหญิงแสงดาว  ธารารื่นเริง
 
1. นายเชิด  กันชูลี
2. นายสิทธิชัย  แก้วคำปัน
3. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
4. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
5. นางสาววิภาวรรณ  ตาดทองดีเด่น
6. นางสาวอารียา  ก่อเกื้อตระกูล
7. นายเสรี  ซอเฟีย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 32 โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กชายชินดนัย  ปูอุตรี
 
1. นางออนกนก  โพธิรักษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายสันติภาพ  สุขสินธ์
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.66 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ติ๊บเขียว
 
1. นางกันหา  มูลรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กหญิงกัญญานาถ  สุริคำ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  เตชะระ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 38 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายคุณานนท์  ตินยอด
 
1. นางกัญวรา  ทาหาญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายธนพล  สุดี
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย
 
1. นายทศวรรษ  ทุนร่องช้าง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัชนาท  จริยาสง่ากุล
 
1. นายเชิด  กันชูลี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายดนุพร  แก้วยศ
 
1. นางสาววรรณ์นิษฐา  พื้นผา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายเสกสรรค์  ต่อมสังข์
 
1. นางสาวปณิตา  กรุงมณี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงกฤษณา   ทิพย์แดง
 
1. นางเพ็ญศรี   ญาณะเครื่อง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 33 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. นางสาวเกศรินทร์  นันสาย
 
1. นางกนิษฐา  สุขจีบ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายสุรธัช  กันธิยะเทพ
 
1. นายจิรพันธ์  จันหนิ้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 35 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายนิวัฒน์  อิ่นคำ
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง 16 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาหลวง
 
1. นางกัญวรา  ทาหาญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงปัญญาพร  จันตา
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 63.33 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงวิลาสินี   คำเสือ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงนงลักษณ์   นวลสอน
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายธาวิน  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายชัชชนน  จูมนาฝาย
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 71.66 เงิน 32 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงปุณยานุช   ยาวิชัย
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงปุณยนุช   เกตุแก้ว
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เสาร์สาร
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงไพลิน  ณ วันเพ็ญ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงณัฐกมล   ทะสุใจ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุชานันท์  มอยทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโสภา  บุญนำ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวพิชพา  โกศลบารมี
 
1. นางศุภกัญจน์  ผ่องศรีใส
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงชลกร  แก้วคำปัน
2. เด็กหญิงณัฎฐกันย์   อินต๊ะสืบ
3. เด็กหญิงณัฐกมล   ทะสุใจ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เสาร์สาร
5. เด็กหญิงปุณยนุช   เกตุแก้ว
6. เด็กหญิงปุณยานุช   ยาวิชัย
7. เด็กชายเกรียงไกร   ไชยปัญญา
8. เด็กหญิงไพลิน  ณ วันเพ็ญ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
2. นายกฤษฎา  อุประ
3. นายชลันธน์  ชัชวาลย์ศิริกุล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงกุลปริยา   ปัญญาพงศ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา   ปอกกันทา
3. เด็กชายชัชชนน  จูมนาฝาย
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยปัญญา
5. เด็กหญิงณิชมน   เทพาชุมภู
6. เด็กหญิงธัญธร   แสงตระกูลชัย
7. เด็กชายธาวิน  พูลสวัสดิ์
8. เด็กหญิงนงลักษณ์   นวลสอน
9. เด็กหญิงนุชธิดา  วงศ์ฤดีเจริญกุล
10. เด็กหญิงพรญาณี   บุญเจริญ
11. เด็กชายพลอธิป   ธารสุขสวัสดิ์
12. เด็กหญิงวิลาสินี   คำเสือ
13. เด็กชายศรวัสย์   เป็งกาสิทธิ์
14. เด็กชายศราวิน  งามเลิศบุญพินิจ
15. เด็กชายไกรวิชญ์  เระเกียว
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
2. นางพัชรา  วงศ์คำตัน
3. นางสาวระพีพรรณ  ไชยพันธ์
4. นายณัฐพงษ์  คำปา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายณัฐพล  แก้ววิชัย
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยมิตร
3. เด็กหญิงธนัญญา  หม่องทา
4. เด็กชายนิติพงษ์  แก้วคือ
5. เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  เมาคำลี
7. เด็กชายพลวรรธน์  ฟองคำตัน
8. เด็กหญิงภัทราพร  มณีศรี
9. เด็กชายรัฏฐนันท์  สายธารนิมิต
10. เด็กหญิงรัดเกล้า  ปวรรณา
 
1. นางภัสชาวรรณ  จันทนุปาน
2. นางสาวสาวิตรี  โชคดี
3. นายสุวิชา  เมืองมูล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทนนท์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทนนท์
3. เด็กหญิงณิชนันท์  มโนทิพย์เจริญ
4. เด็กหญิงธันยพร  น้อยแสง
5. เด็กหญิงธันยพร  พงศามงคล
6. เด็กหญิงปภาตา  ทับสระน้อย
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ว้องต้อ
8. เด็กหญิงลลิตภัทร  สูสา
9. เด็กหญิงวรัญญา  ปินตาแสน
10. เด็กหญิงอุษณิษา  บุญเป็ง
 
1. นางสาวขวัญธิดา  ดีนุ
2. นางศศิธร  สุตานันท์
3. นางสาวกรรณิการ์  ขัดสงคราม
4. นางรวิวรรณ  เรืองทารินทร์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวณัชชา  แสงดวงเดือน
2. นางสาวธิดารัตน์  มโนทิพย์เจริญ
3. นางสาวนิชกานต์  รุจิราทับทิม
4. นางสาวบุญสิตา  จันทร์วันทา
5. นางสาวภัทรสุดา  พนาโกศลสุข
6. นางสาวมัลลิกา  ชัยอนุพงษ์
7. เด็กหญิงรสนา  นิมิตชัย
8. นางสาววิภาดา  จิตใจเมตตา
9. เด็กหญิงสิริธัญญา  มิตรชัยวงศ์
10. นางสาวแพรววา  เนติบัณฑิตไพร
 
1. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
2. นางอรชร  รุ้งแพรวพราย
3. นางสาววิภาวรรณ  ตาดทองดีเด่น
4. นางนฤมล  สวัสดื์พัฒนาวงศ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงสักงาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ตาลบ
2. เด็กชายจักรินทร์  เวทย์ปัญญา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีหมื่น
4. เด็กหญิงญาณิศา  แฮแก้ว
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ผานามสกุล
6. เด็กหญิงธัญชนก  มาปินตา
7. เด็กชายนนทพัทธ์  ผานามกมล
8. เด็กชายพงศกร  ชัยลังกา
9. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เรือนอินทร์
10. เด็กหญิงพิมพ์อำไพ  ณ ลำพูน
11. เด็กชายภาณุวิชญ์  จิตนฤนารถ
12. เด็กหญิงภิรัญญา  ไชยลังกา
13. เด็กหญิงมณฑิตา  บุญพลอยมณี
14. เด็กหญิงวิชญาพร  ผานามขจี
15. เด็กชายศุทธสิน  เรือนอินทร์
16. เด็กหญิงอารดา  ผานามยืนยง
 
1. นางโฉมยงค์  ผิวเกลี้ยง
2. นางสุนันท์  ศรีสุวรรณ
3. นางทานตะวัน  กามะแพ
4. นางสาวนวภรณ์  ปวกพรมมา
5. นางสาวพนาวัลย์  เวชกิจ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 68.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นายชวลิต  คำมี
2. เด็กชายปฏิกรณ์  จินะธรรม
3. นายพชรดนัย  เป็งคำ
4. นายอนุทัศน์  ติ๊บปิน
5. เด็กชายอนุสรณ์  แดงสิงห์
 
1. นายพันชีพ  ก๋าวิบูล
2. นายโชคอภิวัฒน์  สุคัมภีร์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81.1 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงการต์พิชชา    ตาวัง
2. เด็กหญิงไอยวรักฏ์  อินต๊ะปัน
 
1. นางเพ็ญศรี   ญาณะเครื่อง
2. นางราตรี   คำพรรษา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  เสนสุภา
 
1. นางรุ่งอรุณ  มีวันนี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 34 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ลาธิ
 
1. นางรุ่งอรุณ  มีวันนี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงยศวดี  บำเพ็ญขุนเขา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ดำรงศิริกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพูน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุยะระ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงปัทมา  แจ้งศิลป์
 
1. นางสาวปณิตา  กรุงมณี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78.2 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์มาทอง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  อิมัง
 
1. นายวุฒินันท์  สงวนสุทธิ์
2. นางสาววันเพ็ญ  สุยะระ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64.63 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กชายบารมี  สวัสดิสุข
2. เด็กหญิงวสุนันท์  สุยะมัน
 
1. นายสัญญา  ดวงแก้ว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายคิรากร  สุดใจอึก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ตายูเว
 
1. นางสาวฐิติมา  สิทธิกัน
2. นายปณิธาน  ลิ้นฤาษี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายลาว   ลุงมอญ
2. เด็กหญิงศิริทรัพย์   นามแสงผา
3. เด็กชายศิวัช   ตาปัน
4. เด็กหญิงสกาวเดือน   ลุงทุน
5. เด็กหญิงสกุลดาว   ลุงทุน
6. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงยี่
 
1. นายกัมปนาท   ใจมาลา
2. นายนวพล   โปธาชาติ
3. นายสุทธิโชติ   พรมฝาย
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายฐิตามร  ขยันกิจอำไพ
2. เด็กชายธนโชติ  ทะนุศีลธรรม
3. เด็กชายนิธิกร  วานรดงไพร
4. เด็กชายพาทิศ  นาทรายกวี
5. เด็กชายสุพจน์  พรพรามาตุภูมิ
6. เด็กชายอนุศาสน์  ทะนุเพชรพันธุ์
 
1. นายสิทธิชัย  แก้วคำปัน
2. นายไพรัช  สุทธิรักษา
3. นายอดิศร  กาวิเป็ง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1. เด็กชายกฤษดา  ธรรมกันทะ
2. เด็กหญิงฐิติกาญจ์  พนากำเนิด
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  พุทธกาล
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  หมั้นเฟื่อง
5. เด็กชายพงศกร  ก๋องแก้ว
6. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วเมืองมา
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงหนาท
8. เด็กชายภาคิไนย  ยะทา
9. เด็กหญิงภูริชยา  ชมพูพงษ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  เกยานนท์
 
1. นายอนุชิต  แสนตางใจ
2. นายสวิง  สร้อยญานะ
3. นางสาวสายชล  ลื่นกลาง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นาทรายกนก
2. เด็กหญิงทัตสรวง  เชรากุล
3. เด็กหญิงธัญชนก  ก่อเกื้อตระกูล
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ธารสุขสังวร
5. เด็กหญิงนิดธิวดี  ธารสุขวิหาร
6. เด็กหญิงบัวบูชา  กุลสัมพันธ์ชัย
7. เด็กหญิงปภัสสร  อริยะรักษา
8. เด็กหญิงปานชนก  ชัยชาติตระกูล
9. เด็กหญิงพิชญา  มาลีพรพันธ์
10. เด็กหญิงมีนา  คีรีรัตน์เจริญ
 
1. นายไตรภพ  ทะนุพุทธคุณ
2. นายเสรี  ซอเฟีย
3. นายบรรจง  เรือนรู
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกวินทรา  ทันทวีเพิ่มผล
2. นางสาวชญาณี  ทะนุอัครศิลป์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  นิภัทรเจน
4. นางสาวนภัสวรรณ  ไพรปฏิคม
5. เด็กหญิงนุชจารีย์  รักสุดสกุล
 
1. นางสาวปิยนุช  ชูยก
2. นางดาว  ขันพระแสง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ก๋าแก้ว
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  มูลอินทร์
3. เด็กหญิงวิฌกาญจน์  แก้วแว้ว
 
1. นางสาวศรุตา  ยะกาวิน
2. นางสาววราภรณ์  นันตาดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.8 เงิน 34 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงจรีนุช  เงินคำ
2. เด็กหญิงศศิธร  สุต๋า
3. เด็กหญิงศิริโสภา  สุต๋า
 
1. นางกฤษดา  ก๋าวิบูล
2. นางกัญญา  อินกัน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 77.8 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ
2. เด็กหญิงภูมรินทร์  แก้วเมืองมา
3. เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว
 
1. นางเครือวัลย์  โพธิแท่น
2. นางสาวดาววรักษ์  หลวงโปธา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงมาติกา  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงลลิตา  กาปัญญา
3. เด็กหญิงศุทธหทัย  ไชยยา
 
1. นางแอ้ว  เชียงแขก
2. นางสาวปณิตา  กรุงมณี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงนันท์ฐิพร   วรรณเลิศ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ไตรฐิ่น
 
1. นางสาวสาริกา  คำปัญญา
2. นางชนิดาภา  อัศวเวชกุล
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ลาภทวีพนากุล
2. นายชัยธวัช  วิเชียรพงไพร
3. นางสาวศิริประภา  สิงห์นิรามัย
 
1. นางปรียาภรณ์  จันหนิ้ว
2. นางลภัสรดา  จารุสิทธิกุล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาจันทร์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวิชัย
 
1. นางชนิดาภา  อัศวเวชกุล
2. นางสาวสาริกา  คำปัญญา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงณัชญา  ตันเส้า
2. เด็กหญิงปวีณา  นครจีน
 
1. นางสาวกุลธิดา  สิริกรเกษม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงรัญชนา  จันทวรรณ
2. เด็กหญิงวรัทยา  ไชยพูน
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาวพัชรินทร์  สิทธิตัน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ดีวอ
2. เด็กชายสุทธิชัย  อุวงค์
 
1. นายวิโรจน์  คำธิยะ
2. นางสาวณัฐวัลย์  เมืองลือ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจมะสิทธิ์
2. เด็กชายมหรรณพ  รักษาภักดี
 
1. นางสาวสาริกา  คำปัญญา
2. นางชนิดาภา  อัศวเวชกุล
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. นายณัฐสิทธิ์  จันถา
2. นายวรวิทย์  ดูกี
 
1. นายอนุพงค์  จิตหาญ
2. นางรัชฎา  โอดนันต์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงอนันชนก  สมขาสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรศรี
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นายเอกอาคม  หล้าหนัก
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงกฤตพร  ปิจดี
2. เด็กหญิงศิรินภา  ธรรมใจ
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววารุณี  คำวิโรจน์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงประติภา  หม่อมปัญโญ
2. เด็กหญิงอมริสา  วันดี
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางจันทิมา  ศุทธิธนาวัฒน์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายฐิติโชติ  ธารารื่นฤดี
2. เด็กชายภัทรพล  ว่องวารีกิจ
3. เด็กชายภูริช  ลีลาพัฒนาคีรี
 
1. นายภานุวัฒน์  มาลัยกรอง
2. นางสาวกาญจนา  ธุรีย์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนโชค  นิภัทรเจน
2. เด็กชายปิยะพล  โทอู
3. เด็กชายรัตน์ชนชัย  สนาปุ
 
1. นายภานุวัฒน์  มาลัยกรอง
2. นายเสถียร  สุดสม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.1 ทอง 16 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หัวอ่อน
2. เด็กชายธนวินท์   นาวา
3. เด็กชายสมเกียรติ  มอยทา
 
1. นายณัฐกรณ์  อินตาแก้ว
2. นางสาวมณีนุช  คำเขียว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กชายบดินทร์  อุตะมี
2. เด็กชายพงศภัค  เพิ่มอุษา
3. เด็กชายอภิวิชญ์  นนทะวงศ์
 
1. นายพิชิต  นาพุก
2. นางศรัณยา  วงค์โพธิ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านไม้สลี 1. เด็กหญิงจิรภัทร  บงจรรย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ปุ๊ดแก้ว
3. เด็กหญิงเขมิกา  ใจทอง
 
1. นางสาวปรียาวดี  จอมจักร์
2. นางนันทวัน  จันทร์ตรง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาครึ
2. เด็กชายปิยะมล  ตาดี
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทร์แก้ว
 
1. นายนรินทร์  กันทะวัง
2. นางสาววรุณยุพา   เตชาวงค์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กุณนา
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  ฝั้นแยง
3. เด็กหญิงวริยา  มะนอย
4. เด็กหญิงเบญจพร   สุยะยอง
5. เด็กหญิงแสง  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กหญิงแสงคำ  สะเมิง
 
1. นางสาวชาลินี  พูลชนะ
2. นางสาวอรพรรณ  ยาวิลาศ
3. นายวีระวัตร  ผาบเมฆ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธารสุขสกุล
2. เด็กหญิงนภัสสร  ธารสุขสินธุ
3. เด็กหญิงนัชชา  ขจรดวงมาก
4. เด็กหญิงนัชชา  สว่างลาภยศ
5. เด็กหญิงสาธิกา  ล่องธารา
6. เด็กหญิงอาชุมา  กิจธนลาภ
 
1. นางอุมาพร  ธาดาสันติพงศ์
2. นางสาวเด่นดาว  กุณามา
3. นางจิราภา  ปลัดกองวัน
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 35 โรงเรียนบ้านแม่แสม 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงปิ่นลดา   ใจทอง
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  หลึกอ่อน
 
1. นางสาวนิภา  ทองน้อย
2. นางกาญจนา   จันตาทะ
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ตาโล๊ะ
2. เด็กหญิงธัญธิดา  ศิริปัน
3. เด็กหญิงวรัดตยา  ศิริปัน
 
1. นางศศิธร  สมบัติใหม่
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 33 โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กหญิงกรกนก  ผันยอด
2. เด็กชายสรศักดิ์  ทันวัน
3. เด็กชายอธิวัฒน์  พรมมูล
 
1. นายพิรุณ  เตจ๊ะแก้ว
2. นางกนกพร  บังคมเนตร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทองเพียร  จันทร์นิ้ว
2. เด็กชายธนกร  สิงหาทา
3. เด็กชายอติคุณ  จันทร์คำ
 
1. นางเสาวคนธ์  วิชัยคำ
2. นางสาวรัชนีกร  กันคำ
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 1. เด็กหญิงกัลยา  หล้าภิละ
2. เด็กหญิงธีราพร  ปันอ้าย
3. เด็กหญิงเกตุสุดาพร  อายุวัฒนมงคล
 
1. นางอัญชลี  ตาบุรี
2. นางสาวมาลิษา  เครือสบจาง
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ลิขิตฟ้า
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  กวีศรศักดิ์สกุล
3. เด็กหญิงอริยา  เศวตวิมลไพร
 
1. นายวุฒิศักดิ์  โปร่งใจ
2. นางสาวดาวประกาย  วงศ์คำ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ดิรกนาม
2. เด็กหญิงธยานิษฐ์  สิทธิโรจน์
3. เด็กหญิงพชรชล  ชัยสมภาร
 
1. นางนงลักษณ์  ทองคลี่
2. นางจิราวรรณ  พจมานเลิศพร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิชุดา  ตาดทองดีเด่น
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พนาพัฒนา
3. เด็กหญิงเขมิกา  สมพรไพร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ต๊ะสินธุ
2. นายสกลรัฐ  ชโยดม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพลู 1. เด็กหญิงปิยาอร  กวางจินะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยะท่าตุ้ม
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  หมื่นกันทา
 
1. นางสาวสุพัตรา  โคตรวงศ์
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  สมบูรณ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงพรวลัย  ตั๋นตานะ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ปุ๊ดบี้
3. เด็กหญิงลินิน  จู้จี้
 
1. นางสาวทัศนาพร  ปัญญาคำ
2. นางเพ็ญภักดิ์  ไชยสูง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายนภสินธุ์  ทองเที่ยง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  อะสะนิธิ
3. เด็กหญิงสุสิษา  มายาง
 
1. นางนภัสสร  อุปละกุล
2. นางสาวปริฉัตร  เจริญสุข
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายนภัส  ท่วงที
2. เด็กชายอนุชิต  ไชยลังกา
3. เด็กหญิงอัญนิชา  สิริเส
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสาวกัณฐิกา  ธรรมเสนา
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ธาราเวชรัตน์
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุขีขจรไพร
3. เด็กหญิงอรดี  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางกมลเนตร  อินทสระ
2. นางสาวสุธาศิณี  ไชยนวล
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่บอน 1. เด็กชายชวัลวิทย์  แก้วจีโว
 
1. นางสาวทับทิม  จันธิยะ
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สงคุ้ม
 
1. นางทิพย์สุคนธ์   สงคุ้ม
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงปิยพัทร   พ่อแจ้
 
1. นางเกษร  ยอดแก้ว
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัญย์วรา  จันทร์คำ
 
1. นางกัญญา  อินกัน
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงกิตติมา  สามีแฮ
 
1. นางสาวสายฝน  ประชุมศรี
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวิมล  จรรยาเพลินฤดี
 
1. นางสาวนิดานุช  ปันโปธา
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองประดิษฐ
 
1. นางสาวชนัญชิดา   ศรีสุขคำ
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  คำแปง
 
1. นางสาวศศิธร  ฟองจันทร์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เอเอเมี่ย
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ต๋าคำ
3. เด็กหญิงแก้ววารี  นุวันสา
 
1. นางเครือวัลย์  โพธิแท่น
2. นางสาวดาววรักษ์  หลวงโปธา
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงจารุกร  ดวงเนตร
2. นายณัชพล  เงินคำ
3. เด็กชายภูเบศร  เหล็กแก้ว
 
1. นางอัมพร  สตรอง
2. นางสาวพรพิไล  สายปิ๋ว
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.67 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ถาเป็ง
2. เด็กชายอาเล็ก  -
 
1. นางปลื้มจิตร  แตงเส็ง
2. นางวารุณี  ใจคำ
 
183 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงสายฝน  ลือคำหาญ
2. เด็กชายอมรทรัพย์  สุขะจีระ
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
2. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองสูน 1. เด็กชายสรายุทธิ์  มะโนธรรม
 
1. นางยุพิน  ฉางกันทา
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤต  มั่นคงลือศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์  ฟองฟู
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธาวารินทร์  ตาดทองดีเด่น
 
1. นางสาวสาธกา  พัฒนาวิชาภรณ์
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงวิภาวี  ปันพรหม
 
1. นางกัลยา  พรหมนวล
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายธาราดล  ขัดสาร
 
1. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  สมบุรณ์มี
 
1. นายเสนีย์  อินทสระ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงลักษมณ  ทองมาตร
 
1. นายสุรศักดิ์  อรินแจ้
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.3 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายวรเมธ  ชัยชาติตระกูล
 
1. นางปลื้มจิตร  แตงเส็ง
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนัท  วรการกุศลไพร
 
1. นางแพรทอง  วินาภา
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายทรงพล  เต๋จา
 
1. นายอนันต์  เตชะระ
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ทอนสวัสดิ์
 
1. นางอัจฉรา  เชียงหล้า
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายพีรพล  วรรณภิละ
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชัยวัชรี
2. เด็กหญิงงามศิริ  ห้วยกาเหว่า
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไพรวัลสาธิต
4. เด็กหญิงศรันย์พร  จงจิตต์เจริญชัย
5. เด็กหญิงสิราพร  กิจวิทยาวรกุล
6. เด็กหญิงสุนิสา  ดำรงกิจสกุล
7. เด็กหญิงอารีรักษ์  เผ่าพิทักษ์มุนี
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวกานดา  หล้าอุตม์
3. นางแพรทอง  วินาภา
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เรือนอินทร์
2. เด็กชายชญานนท์   กันทา
 
1. นางสาวเอี่ยมศิริ  ธิยะ
2. นางมลิวัลย์  ปานน้อย
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  วนาวิกรม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ตั๋นแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
2. นางสาวเพ็ญนภา  บังคมเนตร์
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่แสม 1. เด็กชายพุชฐิภาพ   กุนา
2. เด็กชายวรเวช   ปันดิษฐ
 
1. นายนัฐพงษ์  พุฒวงษ์
2. นางสาวณัฐชาชัญญา  ยศเมา
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านไม้สลี 1. เด็กชายภูชิต  รินหวัน
2. เด็กชายรัตพล  กันน้อม
 
1. นางสาวสาวิตรี  เชียงตา
2. นางปิยธิดา  ข้ามหนึ่ง
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สายโงน
2. เด็กหญิงรพีพร  อินต๊ะ
 
1. นางสาววรุณยุพา  เตชาวงค์
2. นายนรินทร์  กันทะวัง
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายทวีชัย  อนุสิน
2. เด็กชายภคนันท์  เรือนอินทร์
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  ปินต๊ะอินทร์
 
1. นายสันทัด  วรรณภิระ
2. นางกัลยา  พรหมนวล
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกฤษกร   สุขแก้ว
2. เด็กชายธนกร   คำตั๋น
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์   เปี้ยแดง
 
1. นายโสภณ  สุตานันท์
2. นางสาวชญาภา   อรุณจิตต์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 14 โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กชายจันทรัสฆ์  เอมตี
2. เด็กหญิงฐิติพร   จิตหาญ
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  เซียมราย
 
1. นางอรภาพร  ขันคำ
2. นางสาวมัณทนา  เสมอจิตต์
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ธารสุขนิมิตร
2. เด็กหญิงน้อมไพร  ธารทวีเพิ่มผล
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  ประดับหยก
 
1. นางอุมาพร  ธาดาสันติพงศ์
2. นางวาสนา  เหลืองอ่อน
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1. เด็กหญิงนิภาพร   ปัญญา
2. เด็กชายพินิต   ทาปัญญา
3. เด็กหญิงสิรินดา   ผานามสิริ
 
1. นายศุภชัย   สุภากาศ
2. นางสาวจันทร์จิรา   อ่อนพรม
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุยะสืบ
2. เด็กชายพีระพงษ์   อินตา
3. เด็กชายยอมรเทพ   เมื่อยกระโทก
 
1. นายนิติ  เหมือนฟู
2. นางนันทรัตน์   มูลอินทร์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายธาวิน  สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายปรมัตถ์  คำป้อ
3. เด็กชายวัชระวีระพงศ์  บัวคุ้ม
 
1. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
2. นางจิรัชญา  ปุ๊ดหน่อย